Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2829(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0506/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/09/2017 - 8.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0348

Vastuvõetud tekstid
PDF 257kWORD 51k
Neljapäev, 14. september 2017 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Kambodža ja eelkõige Kem Sohka juhtum
P8_TA(2017)0348RC-B8-0506/2017

Euroopa Parlamendi 14. septembri 2017. aasta resolutsioon Kambodža, eelkõige Kem Sokha juhtumi kohta (2017/2829(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Kambodža kohta,

–  võttes arvesse ELi 5. septembri 2017. aasta kohapealset avaldust Cambodia Daily sulgemise kohta, 30. juuni 2017. aasta kohapealset avaldust viie inimõiguste kaitsja vabastamise kohta ja 22. veebruari 2017. aasta kohapealset avaldust poliitilise olukorra kohta Kambodžas, ning ELi delegatsiooni pressiesindaja 3. septembri 2017. aasta ja 25. augusti 2017. aasta avaldusi poliitilise ruumi piirangute kohta Kambodžas,

–  võttes arvesse Kambodža inimõiguste olukorraga tegeleva ÜRO eriraportööri 5. septembri 2016. aasta aruannet ja 18. augusti 2017. aasta avaldust,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste komitee 27. aprilli 2015. aasta lõppmärkusi Kambodža teise perioodilise aruande kohta,

–  võttes arvesse inimõigustega tegelevate ASEANi parlamendiliikmete 2017. aasta märtsi aruannet,

–  võttes arvesse 10. detsembri 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse 2008. aasta ELi suuniseid inimõiguste kaitsjate kohta,

–  võttes arvesse 1997. aasta koostöölepingut Euroopa Ühenduse ja Kambodža Kuningriigi vahel,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsiooni ühinemisvabaduse ja organiseerumisõiguse kaitse kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Peaassamblee poolt 8. märtsil 1999. aastal vastu võetud resolutsiooni üksikisikute, rühmituste ja ühiskondlike asutuste õiguse ja vastutuse kohta edendada ja kaitsta üldtunnustatud inimõigusi ja põhivabadusi,

–  võttes arvesse 1991. aasta Pariisi rahulepet, mille artiklis 15 on sätestatud kohustus austada Kambodžas inimõigusi ja põhivabadusi, muu hulgas rahvusvahelise kogukonna allakirjutanute poolt,

–  võttes arvesse Kambodža põhiseadust, eelkõige selle artiklit 41, milles on sätestatud sõna- ja kogunemisõigus ja -vabadus, artiklit 35 poliitikas osalemise õiguse kohta ja artiklit 80 parlamendiliikmete puutumatuse kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 135 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et Kambodžas toimub üha enam poliitilise opositsiooni liikmete, inimõiguste kaitsjate ja kodanikuühiskonna esindajate vahistamisi;

B.  arvestades, et Kambodža opositsioonijuht Kem Sokha vahistati 3. septembril 2017 ning tundub, et seejuures ei järgitud nõuetekohase menetluse tagatisi ega austatud tema parlamentaarset puutumatust;

C.  arvestades, et Kem Sokhat süüdistatakse Kambodža karistusseadustiku artikli 443 kohaselt „välismaalastega kokkumängus“, mida Phnom Penhi munitsipaalkohus peab riigireetmiseks; arvestades, et süüdimõistmise korral võidakse talle määrata kuni 30‑aastane vanglakaristus;

D.  arvestades, et väidetavalt vahistati Kem Sokha ilma vahistamismääruseta ning ta ei ole saanud kohtuda juristiga; arvestades, et süüdistus põhineb videol kõnest, mille ta pidas 2013. aastal ja mis on olnud sestsaadik avalikult kättesaadav; arvestades, et inimõiguste organisatsioonid on väljendanud muret, et Kambodža valitsuse avaldused seavad ohtu tema õiguse õiglasele kohtulikule arutamisele ja süütuse presumptsiooni;

E.  arvestades, et endine punakhmeeride sõjaväeülem ja praegune peaminister Hun Sen on olnud võimul üle 30 aasta; arvestades, et juhtiva opositsioonierakonna Kambodža Rahvusliku Päästmise Partei (CNRP) endine esimees Sam Rainsy on endiselt vabatahtlikus pagenduses, mille põhjuseks on eelnevad süüdimõistmised fabritseeritud ja poliitiliselt motiveeritud süüdistuste alusel;

F.  arvestades, et CNRP saavutas 4. juunil 2017 toimunud kohalikel valimistel märkimisväärselt parema tulemuse kui 2012. aastal, vaatamata valimisprotsessis esinenud olulistele puudustele – eelkõige vaba meedia ja kriitiliste kodanike ähvardamine, opositsiooni väiksem juurdepääs raadiole ja televisioonile, võimul oleva erakonna kontroll valimistega seotud institutsioonide üle, opositsioonikandidaatidele tehtud tapmisähvardused ning sõltumatu vaidluste lahendamise mehhanismi puudumine; arvestades, et üldvalimised on kavandatud 2018. aasta juuliks;

G.  arvestades, et veel kaks opositsiooni kuuluvat seadusandliku kogu liiget on vangistatud ja vähemalt kaheksa vastu on esitatud kriminaalsüüdistus; arvestades, et 11 opositsioonipartei liiget ja toetajat kannab praegu seitsme kuni 20 aasta pikkust vanglakaristust fabritseeritud süüdistuste tõttu, mis puudutavad mässu juhtimist või selles osalemist seoses 2014. aasta juulis toimunud meeleavaldusega;

H.  arvestades, et Kambodža parlamendi poolt 2017. aastal erakonnaseadusesse tehtud muudatused lubavad erakonna laiali saata, kui selle juhid kriminaalkorras süüdi mõistetakse; arvestades, et Kambodža siseministeeriumil on märkimisväärsed volitused peatada erakondade tegevus ebamääraste kriteeriumide alusel; arvestades, et 11. septembril 2017 ähvardas Kambodža peaminister Hun Sen CNRP laiali saata, kui erakond toetab jätkuvalt vahistatud juhti Kem Sokhat;

I.  arvestades, et CNRP noorteliikumise juhi kohta on esitatud vahistamismäärus;

J.  arvestades, et Kem Sokha vahistamine toimus olukorras, kus järjest enam piirati vabaühenduste, inimõiguste organisatsioonide ja kodanikuühiskonna tegevust, muu hulgas maksualaste ja regulatiivsete uurimiste, hirmutamise ja vägivallaähvarduste abil; arvestades, et rahvusvaheline üldsus on 2015. aasta ühenduste ja valitsusväliste organisatsioonide seadust (LANGO) teravalt kritiseerinud, sest see annab ulatuslikud ja meelevaldsed volitused valitsusväliste organisatsioonide represseerimiseks;

K.  arvestades, et viimastel nädalatel on suletud märkimisväärne arv raadiojaamu, mis lasevad eetrisse teiste mainekate raadiojaamade saateid; arvestades, et valitsus sulges need jaamad selliste rikkumiste eest nagu „välissaadete esitamine luba taotlemata“; arvestades, et nende sulgemine piirab oluliselt juurdepääsu sõltumatule meediale, eriti väljaspool Phnom Penhi; arvestades, et need sõltumatud meediakanalid on kajastanud selliseid poliitiliselt tundlikke teemasid nagu korruptsioon, ebaseaduslik metsaraie ja inimõiguste rikkumine;

L.  arvestades, et 2016. aasta aprillis võeti viis Kambodža inimõiguste ja arengu assotsiatsiooni (ADHOC) inimõiguste kaitsjat enam kui 400 päevaks seoses Kem Sokha juhtumiga altkäemaksusüüdistusega vahi alla ning nad ootavad praegu kohtumenetlust; arvestades, et ametivõimud on korduvalt võtnud sihikule ja taga kiusanud maaga seotud õiguste aktivisti Tep Vannyt, kes kannab praegu vanglakaristust poliitiliselt motiveeritud süüdistuste tõttu;

M.  arvestades, et 4. septembril 2017 oli 1993. aastal asutatud sõltumatu ajaleht Cambodia Daily sunnitud tegevuse lõpetama, sest sai 6,3 miljoni USA dollari suuruse maksuarve;

N.  arvestades, et 23. augustil 2017 teatas Kambodža valitsus USA valitsusvälise organisatsiooni National Democratic Institute (NDI) väljasaatmisest LANGO alusel ning andis selle rahvusvahelisele personalile korralduse seitsme päeva jooksul riigist lahkuda;

O.  arvestades, et Kambodža valitsus paigutas hiljuti valimiste vaatlejana tegutsenud valitsusväliste organisatsioonide konsortsiumi Situation Room uurimise alla, kuna konsortsium oli väidetavalt rikkunud uut valitsusväliste rühmade seadust ning tegutsenud võimaliku „värvilise revolutsiooni“ baasina valitsuse kukutamiseks;

1.  väljendab sügavat muret halveneva kliima pärast opositsioonipoliitikute ja inimõiguslaste jaoks Kambodžas ning mõistab hukka kõik vägivallaaktid, poliitiliselt motiveeritud süüdistused, meelevaldsed kinnipidamised, küsitlemised, karistused ja süüdimõistvad kohtuotsused nende isikute suhtes;

2.  mõistab teravalt hukka CNRP esimehe Kem Sokha vahistamise mitmete pealtnäha poliitiliselt motiveeritud süüdistuste alusel; nõuab Kem Sokha viivitamatut ja tingimusteta vabastamist, kõigi tema vastu esitatud süüdistuste tagasivõtmist ja muude opositsiooni kuuluvate seadusandliku kogu liikmete vahistamisega ähvardamise lõpetamist;

3.  mõistab hukka peaministri ja kõrgete ametnike avalikud ütlused Kem Sokha väidetava süü kohta, sest need rikuvad süütuse presumptsiooni põhimõtet ja õigust õiglasele kohtulikule arutamisele, millele Kem Sokhal on õigus vastavalt Kambodža ja rahvusvahelistele inimõigusi käsitlevatele õigusaktidele; palub peaministril kaitsta parlamendiliikmete parlamentaarset puutumatust;

4.  nõuab tungivalt, et Kambodža ametivõimud tühistaksid vahistamismääruse ja loobuksid kõigist süüdistustest opositsioonijuhi ja seadusandliku kogu liikme Sam Rainsy vastu ning vabastaksid vangist ja süüdistustest teised opositsioonipoliitikud ja inimõiguste kaitsjad, kes on süüdi mõistetud ja vangistatud – eelkõige rahvusassamblee liikme Um Sam Ani, senaator Hong Sok Houri ning maaga seotud õiguste aktivisti Tep Vanny;

5.  nõuab tungivalt, et Kambodža valitsust tagaks riigis sõna- ja meediavabaduse, samal ajal kui kõik maksu- või muud küsimused tuleks lahendada asjakohaste menetluste abil; nõuab tungivalt, et valitsus laseks suletud raadiojaamadel tööd jätkata; väljendab muret National Democratic Institute’i (NDI) sulgemise pärast ilma nõuetekohase menetluseta;

6.  nõuab tungivalt, et Kambodža valitsus tagaks kõikide meetmete puhul nõuetekohase menetluse järgimise – sealhulgas edasikaebamise õiguse ning ühinemis- ja sõnavabaduse austamise;

7.  palub Kambodža valitsusel töötada demokraatia ja õigusriigi tugevdamise nimel ning järgida inimõigusi ja põhivabadusi, mis tähendab ka mitmekesisust, ühinemis- ja sõnavabadust käsitlevate põhiseaduse sätete täielikku järgimist;

8.  tuletab Kambodža valitsusele meelde, et see peab täitma oma kohustusi ja lubadusi seoses demokraatia põhimõtete ja põhiliste inimõigustega, mis on koostöölepingu oluline osa;

9.  väljendab tõsist muret jätkuva maa hõivamise ning selle pärast, et Kambodža valitsus käivitas hiljuti piiratud ja osalise hüvituskava; kutsub Kambodža valitsust üles uuesti alustama dialoogi partneritega, sh Euroopa Liidu ja kodanikuühiskonnaga, et kehtestada terviklik ja kaasav hüvituskava;

10.  rõhutab, et 2018. aasta juulis toimuvate Rahvuskogu valimisteni viiv usaldusväärne demokraatlik protsess nõuab õhustikku, kus poliitilised erakonnad, kodanikuühiskond ja meedia saavad täita oma õiguspärast rolli ilma hirmu, ähvarduste ja meelevaldsete piiranguteta;

11.  nõuab tungivalt, et Kambodža valitsus viiks ellu ÜRO inimõiguste ülemvoliniku soovitused ning tegeleks sisuliselt ÜRO eriraportööri tulevase aruandega inimõiguste olukorra kohta Kambodžas;

12.  rõhutab ELi ja rahvusvaheliste valimisvaatlusmissioonide olulisust ja nende panust õiglastesse ja vabadesse valimistesse; palub Kambodža riiklikul valimiskomisjonil ja asjassepuutuvatel valitsusasutustel tagada, et kõigil valimisõiguslikel isikutel, sh võõrtöötajatel ja kinnipeetavatel, oleks võimalus ja piisavalt aega registreeruda;

13.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa välisteenistusele, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Kambodža valitsusele ja Rahvuskogule.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika