Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2830(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0512/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/09/2017 - 8.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0349

Vedtagne tekster
PDF 174kWORD 49k
Torsdag den 14. september 2017 - Strasbourg
Gabon: undertrykkelse af oppositionen
P8_TA(2017)0349RC-B8-0512/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 14. september 2017 om Gabon: undertrykkelse af oppositionen (2017/2830(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Gabon, navnlig beslutningen af 2. februar 2017 om den retsstatslige krise i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon(1),

–  der henviser til den fælles erklæring af 24. september 2016 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og kommissæren med ansvar for internationalt samarbejde og udvikling, Neven Mimica, efter Den Gabonesiske Republiks forfatningsdomstols meddelelse af det officielle resultat af præsidentvalget i 2016,

–  der henviser til Den Afrikanske Unions pressemeddelelse af 1. september 2016 med en fordømmelse af volden og en opfordring til en fredelig løsning på konflikten efter valget i Gabon,

–  der henviser til Rådets konklusioner fra juni 2017 om en fornyet fremdrift til partnerskabet mellem Afrika og EU,

–  der henviser til den fælles erklæring af 11. september 2016 om Gabon fra talspersonerne for NF/HR, Federica Mogherini, og kommissæren med ansvar for internationalt samarbejde og udvikling, Neven Mimica,

–  der henviser til EU's indlæg under den 34. samling i FN's Menneskerettighedsråd den 9. marts 2017 vedrørende dagsordenspunkt 2 for den interaktive dialog med højkommissæren,

–  der henviser til resolution 359(LIX) 2016 af 4. november 2016 fra Den Afrikanske Menneskerettighedskommission om menneskerettighedssituationen i Den Gabonesiske Republik,

–  der henviser til den gabonesiske forfatning,

–  der henviser til den reviderede Cotonou-partnerskabsaftale,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder fra juni 1981,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra december 1966,

–  der henviser til den endelige rapport fra EU's valgobservationsmission,

–  der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at præsidentvalget i Gabon i august 2016 gav anledning til beskyldninger om valgsvindel; der henviser til, at landets parlament i dagene efter valget blev raseret af brand, ligesom flere demonstranter blev dræbt og adskillige hundrede arresteret; der henviser til, at selv om sikkerhedssituationen stort set er stabiliseret, er hele landet fortsat præget af stærke politiske og sociale spændinger, som forværres af den dårlige økonomiske situation;

B.  der henviser til, at et af kendetegnene ved et demokrati er respekten for forfatningen, som udgør grundlaget for staten, institutionerne og retsstatsprincippet; der henviser til, at fredelige, troværdige og gennemsigtige valg i Gabon i høj grad ville have bidraget til at tackle den udfordring, som demokratiske fremskridt og magtskifter udgør i den centralafrikanske region; der henviser til, at parlamentsvalget i Gabon, der oprindelig var planlagt til december 2016, er blevet udsat to gange, senest til april 2018, hvilket ligger ud over den forfatningsmæssige frist;

C.  der navnlig henviser til de voldelige begivenheder, der fandt sted i Gabon efter valget i august 2016, hvor der skete anholdelser, drab og tvangsforsvindinger i henhold til rapporter fra adskillige internationale og ikke-statslige organisationer; der henviser til, at Gabon har været vidne til en stigning i den politiske vold, navnlig i hovedstaden Libreville, hvor flere oppositionsmedlemmers hjem angiveligt er blevet angrebet;

D.  der henviser til, at myndighederne har slået hårdt ned på oppositions- og civilsamfundsmedlemmer, som er imod de siddende magthavere; der henviser til, at menneskerettighedsgrupper løbende rapporterer om en forværring af situationen med hensyn til menneskerettigheder og ytrings- og forsamlingsfrihed, herunder overdreven magtanvendelse over for fredelige demonstranter, vilkårlige anholdelser og frihedsberøvelser samt politisk motiverede retssager;

E.  der henviser til, at Ali Bongos regime talrige gange både før og efter valget i 2016 er blevet beskyldt for menneskerettighedskrænkelser såsom vilkårlige anholdelser og langvarig frihedsberøvelse under umenneskelige forhold, tortur, udenretslige drab og tvangsforsvindinger af civile og journalister, der har givet udtryk for modstand mod hans regime eller genvalg;

F.  der henviser til, at Gabon er part i den internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding, er i færd med at gennemføre dens bestemmelser i national ret og har pligt til at oplyse FN om de fremskridt, der er gjort siden ratificeringen af konventionen i 2011, og om hændelserne i kølvandet på valget i 2016; der henviser til, at FN's Komité om Tvungne Forsvindinger i øjeblikket er i færd med at behandle Gabons rapport og gøre status over fremskridtene med gennemførelsen;

G.  der henviser til den "nationale dialog", som præsident Ali Bongo iværksatte som led i sin indsats for at løse den krise, der blev udløst af hans genvalg, og hvori der ifølge premierminister Emmanuel Issoze Ngondet deltog repræsentanter fra 1 200 civilsamfundsgrupper og omkring 50 politiske partier; der henviser til, at drøftelserne blev boykottet af Jean Ping og andre af de vigtigste oppositionsledere;

H.  der henviser til, at præsidentkandidaten Jean Ping den 18. august 2017 udsendte en appel til den gabonesiske folk om at udvise "civil ulydighed" og opfordrede til afsættelse af præsidenten;

I.  der henviser til, at et tocifret antal personer i de seneste uger er blevet tilbageholdt i forbindelse med fredelige, uautoriserede demonstrationer til støtte for Jean Ping, og at flere af dem fortsat er frihedsberøvet;

J.  der henviser til, at den politiske oppositionsleder og tidligere præsidentkandidat Jean Ping og lederne af mere end tyve oppositionspartier den 2. september 2017 fik forbud mod at forlade landet uden at være blevet orienteret om denne restriktion, og uden at der var offentliggjort nogen liste over berørte personer; der henviser til, at denne foranstaltning blev ophævet den 8. september 2017;

K.  der henviser til, at regeringen har forbudt politiske modstandere, der anfægter Ali Bongos valgsejr, at tale i offentlige og private medier;

L.  der henviser til, at der er rejst sager mod højtprofilerede gabonesiske enkeltpersoner ved franske domstole med påstand om alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og "uretmæssigt tilegnede aktiver" (biens mal-acquis);

M.  der henviser til, at det franske retsvæsen netop har afsluttet en undersøgelse vedrørende "uretmæssigt tilegnede aktiver" fra Gabon, der er investeret i Frankrig, og har identificeret og beslaglagt aktiver til en værdi af mellem 50 og 60 millioner EUR på baggrund af klager fra den franske afdeling af Transparency International og en gabonesisk statsborger; der henviser til, at undersøgelsen afslørede, at en bankkonto, der anvendtes til at købe varer i Frankrig til Bongo-familien, havde modtaget en indbetaling på 1,3 mio. EUR;

N.  der henviser til, at EU's valgobservationsmission (EOM), som af Gabons regering var blevet inviteret til at overvåge præsidentvalget, i sin endelige rapport konkluderede, at valgprocessen, og navnlig konsolideringen af valgresultatet og behandlingen af klager, manglede gennemsigtighed; der henviser til, at EOM endvidere konkluderede, at disse uregelmæssigheder såede tvivl om integriteten af processen med konsolidering af resultaterne og det endelige valgresultat;

1.  minder om, at Gabon under Cotonouaftalen har afgivet løfte om at ville respektere demokrati-, retsstats- og menneskerettighedsprincipperne, som omfatter ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, medieadgang, god regeringsførelse og gennemsigtighed i forbindelse med politiske poster;

2.  minder Gabon om dets pligter og ansvarsopgaver som statslig part, herunder pligten til at give klare og konkrete oplysninger om de reformer, der er blevet iværksat siden ratificeringen, om volden efter valget, og om de foranstaltninger, der er truffet til at opklare sagen og sikre, at de ansvarlige bliver retsforfulgt;

3.  understreger den grundlæggende rolle, som oppositionen spiller i et demokratisk samfund; fordømmer på det kraftigste det pres og den intimidering, som oppositionen udsættes for i Gabon; anser det for uacceptabelt, at flere oppositionsledere i Gabon, herunder kandidaten ved præsidentvalget i 2016, Jean Ping, midlertidigt blev nægtet ret til at forlade landet; minder om, at en sådan undtagelsesforanstaltning i henhold til gabonesisk ret kun må træffes for personer, som er under strafferetlig efterforskning; anser derfor denne foranstaltning for at være af arbitrær karakter;

4.  fordømmer på det kraftigste den konstante anvendelse af trusler, overgreb, magt, strenge restriktioner og intimidering over for oppositionsmedlemmer, menneskerettighedsforkæmpere og journalister i Gabon; opfordrer myndighederne til at respektere oppositionens ret til fredelig protest og straks at løslade alle, der stadig tilbageholdes uretmæssigt, til at sætte en stopper for al chikane, intimidering og forfølgelse af oppositionen og til at træffe konkrete foranstaltninger til sikring af ytringsfriheden;

5.  opfordrer indtrængende Gabons regering til at gennemføre en omfattende og hurtig reform af valgsystemet, idet der tages højde for henstillingerne fra EU's valgobservationsmission, med henblik på at forbedre det og gøre det fuldstændigt gennemsigtigt og troværdigt; understreger, at de gabonesiske myndigheder skal garantere et fuldt og oprigtigt samarbejde med alle relevante nationale og internationale aktører for at sikre, at det næste parlamentsvalg er fuldstændigt gennemsigtigt og troværdigt og afholdes under frie, demokratiske, inkluderende og fredelige forhold;

6.  anerkender, at der pågår en intensiveret politisk dialog mellem EU og Gabon i overensstemmelse med Cotonouaftalens bestemmelser; opfordrer indtrængende alle involverede parter til at samarbejde fuldt ud og arbejde for konkrete resultater af denne proces;

7.  udtrykker forbehold med hensyn til den inkluderende karakter og dermed troværdigheden og relevansen af den nationale dialog, som regeringen har iværksat; bemærker, at Jean Ping og hans "Koalition for den nye Republik" afstod fra at deltage i dialogen;

8.  mener, at de aktuelle dybe politiske og sociale skel i Gabon kræver en klar politisk respons for at bevare stabiliteten i landet, øge de gabonesiske borgeres tillid og give institutionerne reel legitimitet; opfordrer til gennemførelse af en international, FN-ledet undersøgelse af valget og de overgreb, der er begået siden da, med henblik på at fastslå, hvordan der kan skabes en politisk dialog, som kan gøre det muligt at løse krisen og samtidig garantere det gabonesiske folks demokratiske rettigheder;

9.  retter især en indtrængende opfordring til Frankrig om, i lyset af dets stærke og historiske bånd til Gabon, at gøre hele sine politiske og økonomiske indflydelse gældende over for Gabons regering samt spille en konstruktiv rolle i EU-institutionerne i denne henseende;

10.  opfordrer Den Europæiske Unions delegation i Gabon til at fortsætte sin nøje overvågning af udviklingen i landet og til at bruge alle hensigtsmæssige redskaber og instrumenter samt den intensiverede politiske dialog til at fremme de essentielle elementer i Cotonouaftalen og til at støtte de prodemokratiske bevægelser;

11.  opfordrer NF/HR, Kommissionen og medlemsstaterne til at revidere deres politikker over for Gabon og til at overveje målrettede sanktioner mod personer, der er ansvarlige for valgsvindlen og de efterfølgende voldshandlinger i Gabon;

12.  gentager sin opfordring til Gabons regering om at indføre et retligt system og straffesystem, som kan sikre, at anholdelser og straffe står i et rimeligt forhold til forbrydelsens grovhed;

13.  opfordrer indtrængende regeringen til at tage konkrete skridt til at imødekomme det internationale samfunds bekymringer ved straks at iværksætte et ægte inklusivt, gennemsigtigt og upartisk rådgivende forum for dialog; opfordrer endvidere oppositionen til at vurdere troværdigheden af en sådan proces;

14.  opfordrer alle politiske aktører til at udvise ansvarlighed og tilbageholdenhed og navnlig undlade at opildne til vold;

15.  opfordrer deltagerne i det næste topmøde mellem EU og Afrika i Abidjan til at sætte situationen i Gabon på dagsordenen og til at minde Gabon om dets forpligtelser i forhold til menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet;

16.  påskønner den undersøgelse, der er gennemført i Frankrig af "uretmæssigt tilegnede aktiver" fra Gabon, og udtrykker håb om, at alle, der er involveret i ulovlige aktiviteter, vil blive retsforfulgt; opfordrer til størst mulig gennemsigtighed med hensyn til de 1,3 millioner EUR, der er indbetalt på en fransk bankkonto tilhørende Ali Bongos familie;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Afrikanske Union, præsidenten, Gabons præsident og parlament, FN's generalsekretær, FN's Menneskerettighedsråd og Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik