Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2831(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0513/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/09/2017 - 8.4

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0350

Teksty przyjęte
PDF 329kWORD 50k
Czwartek, 14 września 2017 r. - Strasburg
Laos, w szczególności sprawa Somphone Phimmasone'a, Lod Thammavong i Soukane Chaithada
P8_TA(2017)0350RC-B8-0513/2017

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie Laosu, w szczególności przypadków Somphone Phimmasone’a, Lod Thammavong i Soukane Chaithada (2017/2831(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Laosu,

–  uwzględniając wynik ósmego posiedzenia Wspólnego Komitetu Unii Europejskiej i Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, które odbyło się w Wientianie w dniu 17 lutego 2017 r.,

–  uwzględniając oświadczenie delegatury Unii Europejskiej w Laotańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej w sprawie Światowego Dnia Wolności Prasy, wydane w Wientianie w dniu 3 maja 2017 r.,

–  uwzględniając deklarację ONZ o obrońcach praw człowieka z 1998 r.,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r.,

–  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r.,

–  uwzględniając umowę o współpracy między UE a Laotańską Republiką Ludowo-Demokratyczną z dnia 1 grudnia 1997 r.,

–  uwzględniając Kartę Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN),

–  uwzględniając art. 135 ust. 5 i art. 123 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w marcu 2017 r. skazano troje obywateli laotańskich pracujących w Tajlandii – Somphone Phimmasone’a, Soukane Chaithada i Lod Thammavong – na kary pozbawienia wolności od 12 do 20 lat i grzywny o wartości równej dziesiątkom tysięcy euro za krytykowanie rządu w mediach społecznościowych w związku z domniemaną korupcją, wylesianiem i naruszeniami praw człowieka; mając na uwadze, że ww. trójkę oskarżono też o udział w manifestacji antyrządowej zorganizowanej przed ambasadą Laosu w Tajlandii w grudniu 2015 r.;

B.  mając na uwadze, że w dniu 25 maja 2016 r. telewizja państwowa pokazała S. Phimmasone’a, S. Chaithada i L. Thammavong w areszcie w Komendzie Głównej Policji w Wientianie; mając na uwadze, że w reportażu stwierdzono, iż aresztowano ich, ponieważ zagrażali bezpieczeństwu narodowemu, wykorzystując media społecznościowe do szargania reputacji rządu;

C.  mając na uwadze, że w 2012 r. policja zatrzymała w Wientianie działacza społeczeństwa obywatelskiego Sombatha Somphone’a i że od tego czasu brak o nim wiadomości; mając na uwadze, że w przypadku Sompawna Khantisouka, przedsiębiorcy zaangażowanego w ochronę środowiska, który padł ofiarą wymuszonego zaginięcia w 2007 r., nie poczyniono dotychczas żadnych postępów w ustalaniu miejsca jego pobytu; mając na uwadze, że Bounthanha Thammavonga, obywatela Polski, skazano w 2015 r. na cztery i pół roku pozbawienia wolności za krytykowanie rządu w internecie;

D.  mając na uwadze, że przestrzeń społeczeństwa obywatelskiego w Laosie poddano drastycznym ograniczeniom; mając na uwadze, że w 2016 r. Laos przewodniczył ASEAN, lecz odmówił wystąpienia w roli gospodarza tradycyjnego, organizowanego równolegle szczytu społeczeństwa obywatelskiego, zmuszając Forum Narodów Azja–Europa do spotkania się w Timorze Wschodnim;

E.  mając na uwadze, że rząd Laosu nie podjął żadnych znaczących działań, by poprawić złą sytuację w zakresie praw człowieka, w tym traktowanie mniejszości, i nadal poważnie ogranicza wolność słowa, zrzeszania się i pokojowego zgromadzania się; mając na uwadze, że wciąż brak jest standardów rzetelnego procesu sądowego, w sądownictwie szerzy się korupcja i nadal utrzymuje się głęboko zakorzeniona bezkarność za łamanie praw człowieka;

F.  mając na uwadze, że władze laotańskie nadal nękają i represjonują mniejszości religijne, a zwłaszcza chrześcijan; mając na uwadze liczne przypadki konfiskat mienia, podpaleń kościołów i domów, jak również pobić chrześcijan za obchodzenie Bożego Narodzenia i zmuszania do wyrzeczenia się wiary chrześcijańskiej;

G.  mając na uwadze, że Laos podpisał Międzynarodową konwencję o ochronie wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem, lecz jej nie ratyfikował;

H.  mając na uwadze brak pluralizmu mediów w Laosie, a także mając na uwadze, że istniejące media są ściśle kontrolowane przez państwo; mając na uwadze, że w listopadzie 2016 r. zmieniono ustawę medialną z 2008 r. i wprowadzono do niej dalsze ograniczenia, uniemożliwiające mediom krytykowanie polityki rządu i zmuszające dziennikarzy do przedkładania tekstów cenzorowi rządowemu przed ich opublikowaniem;

I.  mając na uwadze, że w 2014 r. rząd Laosu wydał dekret zakazujący krytykowania rządu i rządzącej Laotańskiej Partii Ludowo-Rewolucyjnej (LPLR) w internecie;

1.  stanowczo potępia skazanie na karę pozbawienia wolności Somphone Phimmasone’a, Soukane Chaithada i Lod Thammavong oraz domaga się ich natychmiastowego uwolnienia;

2.  zauważa z zaniepokojeniem, że wyroki te wydłużają listę aresztowań i wymuszonych zaginięć działaczy i demonstrantów, którzy wyrazili krytyczne opinie w takich kwestiach jak spory o ziemię, zarzuty korupcji i nadużycia władzy;

3.  ponownie wzywa rząd Laosu do zaprzestania prześladowań, arbitralnych aresztowań i zatrzymań obrońców praw człowieka, niezależnych dziennikarzy i działaczy społecznych oraz do poszanowania prawa do wolności wypowiedzi i stowarzyszania się oraz praw mniejszości; przypomina Laosowi o jego zobowiązaniach międzynarodowych wynikających z ratyfikowanych przez niego traktatów dotyczących praw człowieka;

4.  wzywa rząd Laosu do poszanowania podjętych zobowiązań międzynarodowych oraz ochrony wolności wypowiedzi i pokojowego zgromadzania się, a ponadto do ratyfikowania Międzynarodowej konwencji o ochronie wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem, którą kraj ten podpisał w 2008 r.;

5.  jest poważnie zaniepokojony powszechnymi naruszeniami praw człowieka, w tym wymuszonymi zaginięciami oraz brakiem rzetelnego procesu sądowego; apeluje do władz Laosu, by wywiązywały się z zobowiązań międzynarodowych w dziedzinie praw człowieka i ujawniły bezzwłocznie miejsce pobytu co najmniej 10 zaginionych osób, w tym Sombatha Somphone’a i Sompawna Khantisouka, oraz poinformowały o zarzutach postawionych uwięzionym działaczom i o przedstawionych przeciwko nim dowodach;

6.  apeluje o przejrzyste, szczegółowe i bezstronne dochodzenia we wszystkich nierozstrzygniętych sprawach dotyczących wymuszonych zaginięć, o ujawnienie informacji na temat miejsca pobytu zaginionych oraz o ściganie sprawców;

7.  potępia prześladowanie mniejszości religijnych, a w szczególności chrześcijan; wzywa rząd do natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań wymierzonych przeciw chrześcijanom oraz do postawienia przed sądem osób odpowiedzialnych za podpalenia i pobicia;

8.  apeluje do władz Laosu o zapewnienie wyspecjalizowanym agencjom ONZ i przedstawicielom organizacji humanitarnych nieograniczonego dostępu, aby mogli odwiedzać więźniów politycznych oraz wszystkie mniejszości etniczne i religijne w tym kraju;

9.  wzywa rząd Laosu do podjęcia środków wspierających wielopartyjny system polityczny oraz do zagwarantowania prawa jednostek do kandydowania w wyborach bez zgody LPLR;

10.  popiera wysiłki na rzecz poprawy łączności internetowej w Laosie; wzywa rząd Laosu, by stworzył warunki sprzyjające wolności wypowiedzi oraz by zaprzestał monitorowania i atakowania jednostek w internecie; w związku z tym apeluje do rządu o uchylenie represyjnych elementów ustawy z 2015 r. w sprawie zapobiegania i zwalczania cyberprzestępczości;

11.  wzywa wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa do pilnego podniesienia sprawy Somphone Phimmasone’a, Lod Thammavong i Soukane Chaithada w rozmowach z rządem Laosu; wzywa delegaturę UE w Laosie do ścisłego monitorowania sytuacji w zakresie praw człowieka w tym kraju, a w szczególności do obecności przy wszelkich postępowaniach toczących się przeciwko S. Phimmasone’owi, L. Thammavong i S. Chaithadowi, oraz do dalszego poruszania w rozmowach z władzami Laosu przypadków osób więzionych i zaginionych;

12.  wzywa ESDZ do priorytetowego traktowania tych kwestii w programach przyszłych spotkań Wspólnego Komitetu UE-Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna oraz w programie następnego szczytu w ramach procesu ASEM, który odbędzie się w 2018 r. w Brukseli;

13.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, rządowi i parlamentowi Laosu, sekretarzowi generalnemu ASEAN oraz Radzie Praw Człowieka ONZ.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności