Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2838(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0525/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/09/2017 - 8.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0351

Vedtagne tekster
PDF 175kWORD 51k
Torsdag den 14. september 2017 - Strasbourg
Myanmar, herunder rohingyaernes situation
P8_TA(2017)0351RC-B8-0525/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 14. september 2017 om Myanmar, navnlig situationen for rohingyaerne, (2017/2838(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Myanmar og situationen for rohingyamuslimerne, navnlig af 7. juli 2016(1) og 15. december 2016(2), og beslutningen af 16. marts 2017 om EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2017(3) og af 13. juni 2017 om statsløshed i Syd- og Sydøstasien(4),

–  der henviser til Rådets konklusioner om en EU-strategi med Myanmar/Burma af 20. juni 2016,

–  der henviser til den fælles meddelelse af 1. juni 2016 fra Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen ”Elementer i en EU-strategi over for Myanmar/Burma: et særligt partnerskab for demokrati, fred og velstand” (JOIN(2016)0024),

–  der henviser til redegørelse af 30. marts 2016 fra NF/HR, Federica Mogherini, om Myanmarunionens nye regering,

–  der henviser til erklæringen fra talsmanden af 2. december 2016 om den nylige optrapning af volden i Myanmar og til erklæringen fra NF/HR af 6. september 2017 om situationen i delstaten Rakhine,

–  der henviser til den fælles pressemeddelelse af 25. november 2016 om den tredje menneskerettighedsdialog mellem EU og Myanmar,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 4. december 2015 om statsløshed,

–  der henviser til de seneste briefinger af henholdsvis 29. og 18. november 2016 fra De Forenede Nationers Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR) og FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Myanmar vedrørende den forværrede menneskerettighedssituation i den nordlige del af delstaten Rakhine,

–  der henviser til OHCHR-rapporten af 20. juni 2016 om menneskerettighedssituationen for rohingya-muslimer og andre mindretal i Myanmar og til rapporten af 18. marts 2016 fra FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Myanmar,

–  der henviser til FN-konventionen om flygtninges retsstilling fra 1951 og protokollen hertil fra 1967,

–  der henviser til FN-konventionen fra 1954 om flygtninges retsstilling og konventionen fra 1961 om begrænsning af statsløshed,

–  der henviser til FN's Flygtningehøjkommissariats (UNHCR) globale handlingsplan 2014-2024 for afskaffelse af statsløshed fra november 2014,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til slutrapporten af 20. januar 2017 af FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Myanmar, Yanghee Lee, hvori der konkluderes, at den nuværende situation er værre end på noget andet tidspunkt inden for de seneste år,

–  der henviser til den endelige rapport fra august 2017 fra det rådgivende udvalg om delstaten Rakhine,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966 og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, ligeledes fra 1966,

–  der henviser til Sammenslutningen af Stater i Sydøstasiens (ASEAN) charter,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at mere end 300.000 rohingyamuslimer, der ifølge FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) er på flugt fra volden i delstaten Rakhine, har søgt tilflugt i Bangladesh i de seneste to uger;

B.  der henviser til, at delstaten Rakhine i Myanmar er hjemsted for omkring en million rohingyaer, et overvejende muslimsk mindretal der udsættes for undertrykkelse og alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder trusler mod deres liv og sikkerhed, nægtelse af retten til sundhedspleje og uddannelse, tvangsarbejde, seksuel vold og begrænsninger af deres politiske rettigheder;

C.  der henviser til, at Rohingyafolket officielt har været statsløse siden indførelsen af den burmesiske lov om statsborgerskab fra 1982, hvilket har ført til alvorlige begrænsninger af den frie bevægelighed og har indespærret dem i lejre;

D.  der henviser til, at rohingyaoprørere den 25. august 2017 iværksatte et angreb på politiet og en militærbase beliggende i delstaten Rakhine; der henviser til, at dette resulterede i en omfattende militær modoffensiv med alvorlige og udbredte menneskerettighedskrænkelser, herunder drab, voldtægt og tortur; der henviser til, at menneskerettighedsorganisationer, navnlig Human Rights Watch, på grundlag af satellitbilleder har rapporteret om omfattende ødelæggelser af boliger og andre bygninger i den nordlige del af Rakhine, som i øjeblikket er utilgængelig for NGO'er og uafhængige observatører;

E.  der henviser til, at ifølge Myanmars nuværende forfatning er militæret ikke underlagt civil kontrol og har omfattende beføjelser over regeringen og den nationale sikkerhed;

F.  der henviser til, at dem, der flygter fra Myanmar, hvoraf mange er kvinder og børn, rejser af farlige ruter, udsættes for skyderier og farlige veje samt sult og mangel på lægehjælp; der henviser til, at mange er døde undervejs; der henviser til, at kystbevogtningen i Bangladesh har fundet ligene af mindst 20 flygtninge;

G.  der henviser til, at Bangladesh har indgivet en klage mod Myanmars myndigheder om nedlægningen af landminer langs en del af grænsen til Bangladesh, hvilket vil forhindre rohingyamuslimer, der flygter fra vold, i at vende tilbage;

H.  der henviser til, at de internationale medarbejdere ved FN og internationale ikke-statslige organisationer er forment adgang til områder, der er berørt af konflikten, og til, at FN-agenturer er ude af stand til at yde humanitær bistand, bl.a. mad, vand og medicin, til rohingyaerne;

I.  der henviser til, at FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Raad Al Hussein, den 10. september 2017 oplyste, at situationen i Myanmar ”synes at være et skoleeksempel på etnisk udrensning”;

J.  der henviser til, at Kina og Rusland i marts 2017 blokerede vedtagelsen af en erklæring fra FN's Sikkerhedsråd om situationen for rohingyamindretallet i Myanmar;

1.  fordømmer på det kraftigste alle angreb i delstaten Rakhine; er alvorligt bekymret over den tiltagende alvor og omfang af menneskerettighedskrænkelser, herunder drab, voldelige sammenstød, ødelæggelse af ejendom og fordrivelse af hundredtusinder af civile;

2.  opfordrer indtrængende militæret og sikkerhedsstyrkerne til omgående at ophøre med drab, chikane og voldtægter rettet mod rohingyafolket og afbrænding af deres hjem;

3.  minder om, at Myanmars myndigheder har pligt til at beskytte alle civile, uden forskelsbehandling, mod misbrug og til at efterforske alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og retsforfølge de ansvarlige i overensstemmelse med menneskerettighedsnormer og -forpligtelser;

4.  opfordrer Myanmars myndigheder til at give øjeblikkelig og uhindret adgang til uafhængige observatører, internationale menneskerettighedsorganisationer, journalister og andre internationale observatører samt FN, navnlig FN's undersøgelsesmission, som blev nedsat af FN's Menneskerettighedsråd i marts med henblik på at sikre uafhængige og upartiske undersøgelser af påstande om alvorlige menneskerettighedskrænkelser begået af alle parter;

5.  opfordrer indtrængende til, at humanitære organisationer får adgang til alle konfliktområder og fordrevne mennesker uden forskelsbehandling, for at give hjælpearbejdere mulighed for at bistå mennesker i fare;

6.  opfordrer Myanmars regering til omgående at fjerne alle landminer langs grænsen til Bangladesh;

7.  opfordrer indtrængende Myanmars regering og navnlig statsrådgiveren Aung San Suu Kyi til utvetydigt at fordømme al tilskyndelse til racebaseret eller religiøst had og til at bekæmpe social diskrimination af og fjendtligheder mod rohingyamindretallet; opfordrer endvidere indtrængende Myanmars regering til at opretholde den universelle ret til religions- og trosfrihed; minder statsrådgiveren om, at hun skal insistere på gennemførelsen af ​ ​ anbefalingerne i den endelige rapport fra det rådgivende udvalg om delstaten Rakhine, som blev udarbejdet efter hendes eget ønske; beklager den kraftige forværring af situationen siden erklæringen af 18. maj 2015 fra talspersonen for Aung San Suu Kyis parti om, at regeringen i Myanmar skulle give rohingyamindretallet dets ret til statsborgerskab tilbage;

8.  minder Sakharovprismodtageren i 1990, Aung San Suu Kyi, om, at prisen uddeles til dem, der blandt andre kriterier forsvarer menneskerettighederne, sikrer minoriteters rettigheder og overholder folkeretten; henleder opmærksomheden på behovet for at overveje, om Sakharovprisen kan tilbagekaldes i tilfælde, hvor prismodtagere krænker disse kriterier, efter at prisen er blevet tildelt;

9.  anerkender Bangladeshs indsats i lyset af denne humanitære katastrofe for at lette beskyttelsen af flere hundrede tusinder af rohingyaflygtninge; opfordrer kraftigt myndighederne i Bangladesh og andre nabolande til at tage imod alle de personer, der flygter fra volden i delstaten Rakhine, og til at respektere princippet om non-refoulement; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge den finansielle og materielle støtte til disse flygtninge;

10.  minder om sin henstilling om, at regeringerne i de lande, der modtager mange rohingyaflygtninge, samarbejder tæt med UNHCR, som har den fornødne tekniske ekspertise til at screene for flygtningestatus og mandatet til at beskytte flygtninge og statsløse personer; opfordrer EU og FN til at støtte Myanmars nabostater i denne henseende;

11.  opfordrer desuden ASEAN og regionale regeringer til at tage øjeblikkelige skridt til at øge presset på Myanmars regering for at sætte en stopper for rettighedskrænkelser, beskytte alle civile i delstaten Rakhine og yde støtte til flygtninge på flugt;

12.  støtter bestræbelserne på at forstærke en politisk proces baseret på gennemførelsen af Annans anbefalinger; opfordrer FN's Sikkerhedsråd og Generalforsamling til at vedtage effektive diplomatiske og politiske foranstaltninger for at sikre, at Myanmars regering overholder sine forpligtelser over for Rohingyamindretallet for så vidt angår sikring af beskyttelse og adgang til støtte; opfordrer i denne forbindelse til en resolution fra FN's Generalforsamling og Sikkerhedsrådet, der fordømmer rettighedskrænkelserne, insisterer på at få adgang til delstaten Rakhine og kræver, at de ansvarlige fra alle parters side for de alvorlige krænkelser af folkeretten drages til ansvar; opfordrer desuden til, at der på mødet i september 2017 i FN's Menneskerettighedsråd vedtages en resolution, der forlænger undersøgelsesmissionens mandat;

13.  opfordrer indtrængende Kina og andre internationale og regionale aktører til at gøre brug af alle kanaler for at kræve en stopper for grusomhederne og skabe en fredelig løsning;

14.  opfordrer NF/HR og EU's medlemsstater til at øge deres pres på Myanmars regering og sikkerhedsstyrker væsentligt med henblik på at få dem til standse menneskerettighedskrænkelserne, samarbejde fuldt ud med FN's efterforskere og internationale humanitære agenturer og sikre, at de ansvarlige for de alvorlige krænkelser af folkeretten drages til ansvar; opfordrer i denne forbindelse næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant og EU’s medlemsstater til at indtage en aktiv rolle i støtten til en omgående indsats på FN-plan og gøre det klart, at EU er parat til at overveje målrettede straffesanktioner mod enkeltpersoner og enheder, og at overveje konsekvenserne i forbindelse med de handelspræferencer, som Myanmar har, såfremt de alvorlige krænkelser af folkeretten forbliver ustraffet;

15.  opfordrer NF/HR til at aflægge rapport til Parlamentet om EU's initiativer i FN og inden for rammerne af Udenrigsrådet;

16.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at hilse rapporter og udtalelser fra repræsentanter for rohingyaer om situationen på stedet velkommen;

17.  støtter bestræbelserne på at få uafhængige og FN-ledede observatører på stedet for at afhjælpe den humanitære krise; opfordrer Myanmars myndigheder til at give øjeblikkelig og uhindret adgang til uafhængige observatører, navnlig FN's undersøgelsesmission, som blev nedsat af FN's Menneskerettighedsråd i marts 2017;

18.  støtter oprettelsen af et kontor for FN's højkommissær for menneskerettigheder i Myanmar med et fuldt mandat;

19.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at støtte UNHCR's globale handlingsplan for udryddelse af statsløshed 2014-2024;

20.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Myanmars regering og parlament, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Kommissionen, EU-medlemsstaternes regeringer og parlamenter, ASEAN's generalsekretær, ASEAN's Mellemstatslige Menneskerettighedskommission, FN's særlige rapportør for menneskerettighedssituationen i Myanmar, FN's højkommissær for flygtninge og FN's Menneskerettighedsråd;

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0316.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0506.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0089.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0247.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik