Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2057(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0267/2017

Předložené texty :

A8-0267/2017

Rozpravy :

PV 13/09/2017 - 22
CRE 13/09/2017 - 22

Hlasování :

PV 14/09/2017 - 8.8

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0354

Přijaté texty
PDF 437kWORD 58k
Čtvrtek, 14. září 2017 - Štrasburk
Modernizace obchodního pilíře dohody o přidružení mezi EU a Chilskou republikou
P8_TA(2017)0354A8-0267/2017

Doporučení Evropského parlamentu ze dne 14. září 2017 Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost k jednáním o modernizaci obchodního pilíře dohody o přidružení EU–Chile (2017/2057(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na dohodu zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé, která byla uzavřena v roce 2002, a na její obchodní pilíř, který vstoupil v platnost dne 1. února 2003(1) (dále jen „dohoda o přidružení“),

–  s ohledem na závěr šestého zasedání Rady přidružení EU–Chile, které se konalo v dubnu 2015(2),

–  s ohledem na závěrečné prohlášení, které přijal smíšený poradní výbor dne 5. října 2016(3),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. října 2015 nazvané „Obchod pro všechny – Cesta k zodpovědnější obchodní a investiční politice“ (COM(2015)0497) a na diskusní dokumenty Komise z května 2017 o využití potenciálu globalizace(4) a z dubna 2017 o sociálním rozměru Evropy(5),

–  s ohledem na rozsudky a stanoviska Soudního dvora Evropské unie (C-350/12 P, 2/13, 1/09) a na rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv ze dne 6. ledna 2015, jímž uzavřela své šetření z vlastní iniciativy OI/10/2014/RA o šíření informací a přístupu k dokumentům(6), a s ohledem na stanovisko Soudního dvora č. 2/15 ze dne 16. května 2017,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 3. února 2016 obsahující doporučení Evropského parlamentu Komisi k jednání o dohodě o obchodu se službami (TiSA)(7),

–  s ohledem na pozměňovací návrhy, které Parlament přijal dne 4. července 2017(8) k návrhu směrnice o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2016 o provádění doporučení Parlamentu z roku 2010 týkajících se sociálních a environmentálních norem, lidských práv a sociální odpovědnosti podniků(9), a ze dne 25. listopadu 2010 o politice mezinárodního obchodu v kontextu naléhavých otázek spojených se změnou klimatu(10),

–  s ohledem na studii výzkumné služby Evropského parlamentu nazvanou „Účinky ustanovení týkajících se lidských práv v globální dohodě mezi EU a Mexikem a v dohodě o přidružení mezi EU a Chile“(11),

–  s ohledem na pokyny Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) o nadnárodních podnicích, na obecné zásady Organizace spojených národů (OSN) v oblasti podnikání a lidských práv, tripartitní deklaraci Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách pro nadnárodní podniky a sociální politiku a na agendu MOP na podporu důstojné práce,

–  s ohledem na Rámcovou úmluvu Organizace spojených národů o změně klimatu z roku 2015 (Pařížská dohoda), která vstoupila v platnost dne 4. listopadu 2016(12) a již ratifikovalo také Chile,

–  s ohledem na společné prohlášení Smíšeného parlamentního výboru EU–Chile ze dne 3. listopadu 2016(13),

–  s ohledem na článek 21 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a na články 8, 207 odst. 3 a 217 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na návrh pokynů pro jednání přijatý Komisí dne 24. května 2017,

–  s ohledem na článek o Chile v ročence Mezinárodní pracovní skupiny pro záležitosti domorodých národů (IWGIA) nazvaný „Domorodý svět roku 2016“(14),

–  s ohledem na čl. 108 odst. 4 a článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0267/2017),

A.  vzhledem k tomu, že strategie „Obchod pro všechny“ stanovuje, že „Komise musí provádět obchodní politiku, z níž může těžit společnost jako celek a jež prosazuje kromě hlavních ekonomických zájmů evropské a univerzální standardy a hodnoty, klade větší důraz na udržitelný rozvoj, lidská práva, daňové úniky, ochranu spotřebitelů a na odpovědný a spravedlivý obchod“;

B.   vzhledem k tomu, že EU a Chile jsou blízkými partnery se společnými hodnotami a společným závazkem prosazovat účinné multilaterální řízení obchodu a dodržování lidských práv a také sdílenou prosperitu a bezpečnost v rámci globálního systému založeného na pravidlech; vzhledem k tomu, že Unie je pro Chile třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem; vzhledem k tomu, že Chile je významným regionálním hráčem a jednou z nejrychleji rostoucích jihoamerických ekonomik za poslední desetiletí a že v zemi stále probíhá reformní úsilí;

C.  vzhledem k tomu, že současná dohoda o přidružení včetně jejího obchodního pilíře byla uzavřena v roce 2002 a od počátku svého provádění v roce 2003 byla velmi prospěšná pro obě strany, neboť vedla ke zdvojnásobení obchodu se zbožím a k nárůstu obchodu se službami a investic(15); vzhledem k tomu, že však jak EU, tak Chile od té doby uzavřely modernější a ambicióznější obchodní dohody;

D.  vzhledem k tomu, že v roce 2016 vyvezla EU do Chile zboží v hodnotě více než 8,6 miliardy EUR a Chile vyvezlo do EU zboží v hodnotě 7,4 miliardy EUR; vzhledem k tomu, že v roce 2015 hodnota obchodu EU se službami s Chile dosáhla výše 3,8 miliardy EUR a hodnota obchodu Chile výše 2 miliard EUR; vzhledem k tomu, že stav přímých zahraničních investic EU v Chile dosáhl výše 42,8 miliardy EUR(16);

E.  vzhledem k tomu, že současná dohoda o přidružení mimo jiné nezahrnuje zvláštní kapitoly týkající se investic, MSP, práv duševního vlastnictví, energetiky a rovnosti žen a mužů, nezahrnuje ani kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji včetně povinnosti posilovat pracovní a environmentální standardy a prosazování osvědčených postupů v oblastech jako je sociální odpovědnost podniků a záruka udržitelnosti;

F.  vzhledem k tomu, že jakákoli obchodní jednání EU musí chránit právo a schopnost vlád provádět regulaci ve veřejném zájmu, jako je ochrana a podpora veřejného zdraví, sociální služby, sociální ochrana a ochrana spotřebitele, veřejné vzdělávání, bezpečnost, životní prostředí, dobré životní podmínky zvířat, veřejná mravnost, soukromí a ochrana údajů a také podpora a ochrana kulturní rozmanitosti;

G.  vzhledem k tomu, že jakákoli obchodní jednání EU musí zaručit nejvyšší úroveň sociální, pracovní a environmentální ochrany, jíž zúčastněné strany dosáhly, a může sloužit jako nástroj k prosazování agendy sociální spravedlnosti a udržitelného rozvoje jak v EU, tak na celém světě; vzhledem k tomu, že modernizace dohody o přidružení by měla být vnímána jako příležitost pro EU a její členské státy k tomu, aby ve svých obchodních dohodách dále prosazovaly společné vysoké standardy a závazky, zvláště v oblasti pracovních práv, ochrany životního prostředí, práv spotřebitelů a veřejného sociálního zabezpečení; vzhledem k tomu, že Komise oznámila úvahu o různých způsobech, jak tyto závazky prosazovat, která se bude týkat také sankčního mechanismu;

H.  vzhledem k tomu, že Smíšený poradní výbor EU–Chile zahrnující organizace občanské společnosti obou stran uspořádal ve dnech 4. a 5. října 2016 svou první schůzi s cílem monitorovat provádění stávající dohody o přidružení a jednat o její aktualizaci a s cílem začlenit příspěvky občanské společnosti a podpořit dialog a spolupráci mezi EU a Chile přesahující vládní úroveň; vzhledem k tomu, že se v souvislosti s modernizovanou dohodou nesmí opakovat značné zpoždění při zřizování smíšeného poradního výboru; vzhledem k tomu, že jakmile modernizovaná dohoda vstoupí v platnost, měla by se účast občanské společnosti zakládat na jasných strukturách, vyváženém členství a mandátech k podávání zpráv;

I.  vzhledem k tomu, že se EU i Chile zapojily do mnohostranných jednání o další liberalizaci obchodu se službami (TiSA);

J.  vzhledem k tomu, že Chile není smluvní stranou, ale pozorovatelem Dohody WTO o vládních zakázkách (GPA) a že se neúčastní vícestranných jednání o dohodě o environmentálních produktech (EGA);

K.  vzhledem k tomu, že článek 45 dohody o přidružení mezi EU a Chile z roku 2002 v kapitole o spolupráci zahrnuje ustanovení o tom, že by měla „podporovat posilování politik a programů, které zlepšují, zaručují a rozšiřují rovnoměrnou účast žen a mužů ve všech oblastech politického, hospodářského, sociálního a kulturního života“;

L.  vzhledem k tomu, že Chile je signatářem transpacifického partnerství (TPP), jehož budoucnost se dnes ukazuje jako nejistá, vzhledem k tomu, že se všemi signatáři TPP podepsalo dohody o volném obchodu a je všeobecně považováno za stabilního a spolehlivého partnera;

M.  vzhledem k tomu, že se Chile v roce 2010 jako první jihoamerická země stalo členem OECD a má zdravý makroekonomický rámec;

N.  vzhledem k tomu, že je důležité maximalizovat příležitosti, které současná dohoda o přidružení díky modernizaci svého obchodního pilíře nejinkluzívnějším způsobem nabízí podnikům, zvláště MSP, a občanům jak v EU, tak v Chile; vzhledem k tomu, že by se v tomto smyslu dalo učinit více, mimo jiné včetně šíření dostupných informací, což by mohlo mít významný multiplikační účinek, pokud jde o přínosy pro smluvní strany dohody o přidružení;

O.  vzhledem k tomu, že Chile má se 17 členskými státy EU dvoustranné investiční smlouvy, jejichž obsah neodráží poslední vývoj a osvědčené postupy v investiční politice a které by byly nahrazeny a přestaly by se uplatňovat, jakmile vstoupí v platnost dohoda mezi Unií a Chile obsahující kapitolu o investicích;

P.  vzhledem k tomu, že nepřiměřeně přísné podmínky v chilských právních předpisech, s nimiž musí být v souladu rybářské lodě EU, brání těmto lodím ve využívání přístavních zařízení v Chile, pokud jde o přistání, překládku, doplnění paliva nebo získání lovného zařízení;

Q.  vzhledem k tomu, že současné schéma vývozu Chile ostře kontrastuje s evropským schématem vývozu, neboť v chilském schématu výrazně převládá vývoz surovin, jako je měď, ovoce a zelenina

1.  doporučuje Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost (ESVČ) následující kroky:

   a) zajistit, aby Evropský parlament dostával během jednání úplné, okamžité a přesné informace a mohl plnit svou rozhodovací úlohu v otázce, zda bude či nebude udělen souhlas s uzavřením modernizované dohody o přidružení s Chile, včetně obchodního pilíře této dohody; mít na paměti, že zatímco dohody o přidružení pojaté v souladu s článkem 217 SFEU mají tradičně smíšenou povahu a pokrývají oblasti jdoucí nad rámec obecné obchodní politiky, v návaznosti na stanovisko Soudního dvora k dohodě o volném obchodu mezi EU a Singapurem je nezbytná hlubší úvaha o dalších krocích směrem k modernizaci dohody o přidružení mezi EU a Chile s cílem oddělit a zabezpečit oblasti výhradní a sdílené pravomoci v obchodu a plně respektovat rozdělení pravomocí mezi Unií a jejími členskými státy během procesu vyjednávání i za účelem podpisu a uzavírání dohod; uzavřít proto dvě oddělené dohody s jasným odlišením obchodní a investiční dohody, obsahující pouze otázky ve výhradní pravomoci Unie, a druhé dohody zahrnující témata, u nichž jsou pravomoci sdílené s členskými státy;
   b) vzít na vědomí, že jak EU, tak Chile od doby, kdy vstoupila v platnost jejich dvoustranná dohoda o přidružení, již uzavřely modernější, ambicióznější a komplexnější obchodní dohody a že dohoda o přidružení neuvádí mnohé oblasti, které jsou důležité pro to, aby přispěla ke sdílenému růstu, rovným příležitostem, důstojným pracovním místům a udržitelnému rozvoji včetně dodržování a prosazování pracovních a environmentálních standardů, dobrých životních podmínek zvířat a rovnosti žen a mužů ve prospěch občanů na obou stranách;
   c) považovat za důležité a nezbytné usilovat o modernizaci dohody o přidružení mezi EU a Chile s cílem zohlednit ekonomický a politický vývoj za posledních 15 let, a to zvláště její obchodní složky, v duchu reciprocity, oboustranného prospěchu a vyváženosti, a vzít na vědomí důslednou podporu modernizaci, již vyjádřil Smíšený parlamentní výbor EU–Chile, a také skutečnost, že smíšený poradní výbor uvítal kroky směřující k aktualizaci;
   d) připomenout, že globalizace a obchodní politika byly v nedávné době předmětem intenzivní diskuse v Evropě i jinde vzhledem k potenciálnímu nerovnoměrnému rozdělování výnosů; vzít v úvahu, že je nezbytné předjímat trendy a možné důsledky, zaručit inkluzivnější rozdělování přínosů obchodu a zajistit odpovídající ochranu těm, kdo z dohody nemají prospěch a mohou být v následném procesu znevýhodněni; rozvíjet proto politická opatření primárně na vnitrostátní, ale také na unijní úrovni v jiných oblastech, nad rámec ustanovení samotných obchodních dohod, od průmyslové politiky po fiskální a sociální politiku;
   e) připomenout význam mnohostranné agendy a toho, že žádné dvoustranné jednání nesmí podrývat snahu o dosažení pokroku na vícestranné úrovni; vzít v úvahu, že posílené dvoustranné vztahy a vzájemná spolupráce mezi EU a Chile by měly také usnadnit intenzivnější spolupráci a součinnost mezi jednotlivými stranami na vícestranném a mnohostranném základě; podpořit v tomto ohledu plné zapojení Chile do jednání týkajících se dohody WTO o environmentálních produktech (WTO EGA) a revidované dohody WTO o vládních zakázkách (GPA);
   f) učinit sdílené hodnoty jádrem modernizačního procesu a pokračovat v praxi začleňování doložky o lidských právech, jako je tomu ve všech dohodách o přidružení;
   g) zajistit, aby modernizovaná dohoda o přidružení v celém textu zaručila a explicitně a jednoznačně zakotvila právo a možnost smluvních stran přijímat a uplatňovat vlastní právní předpisy a regulace ve veřejném zájmu a dosahovat tak legitimních cílů veřejné politiky, jako je ochrana a podpora lidských práv včetně přístupu k vodě, veřejné zdraví, sociální služby, veřejné školství, bezpečnost, životní prostředí, veřejná mravnost, sociální ochrana nebo ochrana spotřebitele, ochrana soukromí a údajů a podpora a ochrana kulturní rozmanitosti; zajistit, aby tyto cíle nemohl nijak ohrozit žádný požadavek investorů; zdůraznit v tomto ohledu, že cílem dohod EU o volném obchodu není omezit legitimní zájmy Unie, jejích členských států nebo dílčích federálních subjektů provádět regulaci ve veřejném zájmu;
   h) usilovat, pokud jde o jednání o obchodu se zbožím, o ambiciózní zlepšení přístupu na trh u všech celních položek tím, že budou odstraněny zbytečné překážky, také pokud jde o přístup plavidel EU k přístavním zařízením, přičemž je třeba dbát na to, že existují mnohé citlivé zemědělské a průmyslové produkty, s nimiž by se mělo zacházet odpovídajícím způsobem, například prostřednictvím celních kvót, přidělením odpovídajících přechodných období nebo případně vyloučením; zahrnout použitelnou a účinnou dvoustrannou ochrannou doložku umožňující dočasné pozastavení preferencí, pokud jako důsledek vstupu modernizované dohody o přidružení v platnost nárůst dovozu způsobí nebo by mohl způsobit závažnou škodu v citlivých odvětvích;
   i) zahrnout do svých směrnic pro jednání záměr zjednodušit pravidla původu a celní režim s cílem přizpůsobit je realitě stále komplexnějších globálních hodnotových řetězců; zajistit, aby modernizovaná dohoda o přidružení zahrnula ustanovení a opatření pro boj proti podvodům a závazky standardizovat celní předpisy a postupy s cílem zvýšit transparentnost, účinnost, právní jistotu a spolupráci mezi celními orgány a zároveň modernizovat a zjednodušit postupy, jak je zakotveno v dohodě WTO o usnadnění obchodu a v revidované Kjótské úmluvě;
   j) vzít v úvahu, že pokud jde o obchod se službami, není potenciál odvětví služeb v aktuální dohodě o přidružení plně využit a že modernizovaná dohoda o přidružení by měla odstranit zbytečné překážky za účelem přístupu na trh a národního zacházení; zvážit, že by měly být přijaty závazky na základě Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS) a že by předpisy měly být podle potřeby aktualizovány, aby se zajistil další vývoj; vyloučit audiovizuální služby z oblasti působnosti dohody; zajistit a zcela jasně uvést, že modernizovaná dohoda o přidružení nebrání zúčastněným stranám v definování, regulaci, poskytování a podpoře veřejných služeb ve veřejném zájmu, že nebude od vlád žádným způsobem vyžadovat privatizaci žádné služby ani bránit vládám v tom, aby poskytovaly veřejné služby, které dříve zajišťovali soukromí poskytovatelé služeb, nebo v tom, aby se zpět pod veřejnou kontrolu dostaly služby, které vlády předtím vybraly k privatizaci, ani nebude vládám bránit v rozšiřování škály služeb, které poskytují veřejnosti, pomocí vyloučení jakýchkoli ujednání, ustanovení nebo závazků, které by narušovaly nezbytnou flexibilitu s cílem opětovně zajistit veřejnou kontrolu současných a budoucích služeb obecného hospodářského zájmu;
   k) zajistit, aby modernizovaná dohoda stanovila kroky nutné k zaručení zvýšené regulační transparentnosti a vzájemného uznávání včetně ustanovení zajišťujících nestrannost a dodržování nejpřísnějších ochranných norem, pokud jde o požadavky, kvalifikace a licence, a aby v tomto ohledu byly zavedeny institucionální mechanismy za účelem konzultací, které zahrnou různé zúčastněné strany jako například malé a střední podniky a organizace občanské společnosti;
   l) zajistit, ačkoliv se závazky stanovují z důvodu usnadnit vstup a pobyt fyzických osob za účelem podnikání, aby zahraniční poskytovatelé služeb měli povinnost dodržovat sociální a pracovní právní předpisy EU a členských států a kolektivní smlouvy, které se uplatňují, pokud pracovníci profitují ze závazků podle režimu 4;
   m) zajistit, aby jakákoli ambiciózní regulační spolupráce a harmonizace standardů zůstala dobrovolná, respektovala autonomii regulačních orgánů, byla založena na lepší výměně informací a administrativní spolupráci s cílem zjišťovat, kde se objevují zbytečné překážky a administrativní zátěž, a aby byla zachována zásada obezřetnosti; připomenout, že cílem regulační spolupráce musí být přispívat ke správě celosvětového hospodářství posílením konvergence a spolupráce v oblasti mezinárodních standardů a že musí zaručovat nejvyšší úroveň ochrany spotřebitelů, životního prostředí a sociální a pracovní ochrany;
   n) zvážit otázku, že by modernizovaná dohoda o přidružení zahrnula pro finanční služby obezřetnostní výjimku vycházející z výjimky obsažené v Komplexní hospodářské a obchodní dohodě mezi EU a Kanadou (CETA) s cílem zakotvit politický prostor pro zúčastněné strany, aby mohly regulovat svůj finanční a bankovní sektor, a tím zajistit stabilitu a integritu finančního systému; zahrnout ochranná opatření a všeobecné výjimky týkající se pohybu kapitálu a plateb, které se budou uplatňovat v případě, že tento pohyb může způsobit nebo hrozit, že způsobí vážné obtíže v plynulém fungování hospodářské a měnové unie nebo v platební bilanci EU;
   o) zahrnout ustanovení o řádné daňové správě a normy transparentnosti, ve kterých budou znovu potvrzeny závazky stran uplatňovat mezinárodní standardy v boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti, zejména příslušná doporučení OECD ohledně eroze základu a přesouvání zisku, a které zahrnou požadavky na automatickou výměnu informací a vytvoření veřejných registrů skutečného vlastnictví pro obchodní svěřenské fondy a konkrétní ustanovení v kapitolách týkajících se finančních služeb, pohybů kapitálu a usazování s cílem vyloučit utajené daňové plánování ze strany podniků;
   p) připomenout, že korupce narušuje lidská práva, rovnost, sociální spravedlnost, obchod a korektní hospodářskou soutěž a že brání hospodářskému růstu; zavázat díky zahrnutí specifického oddílu nastiňujícího jasné a výrazné závazky a opatření smluvní strany explicitně k tomu, aby bojovaly s korupcí ve všech jejích formách a plnily mezinárodní normy a mnohostranné úmluvy zaměřené proti korupci;
   q) vzít v úvahu, že výrazná ustanovení týkající se zadávání veřejných zakázek a prosazující zásadu nejvýhodnější nabídky zahrnující sociální, environmentální a inovační kritéria, zjednodušené postupy a transparentnost pro účastníky, včetně efektivního přístupu pro ty z jiných zemí, mohou být také účinnými nástroji v boji proti korupci a posílit bezúhonnost ve veřejné správě při zajištění nevýhodnější nabídky pro daňové poplatníky; zajistit v modernizované dohodě o přidružení lepší přístup na trh s veřejnými zakázkami, včetně těch na nižší než ústřední úrovni, a transparentní postupy na základě národního zacházení, nestrannosti a spravedlnosti;
   r) zajistit, aby investiční politika zahrnovala řádnou správu věcí veřejných a usnadnění investic, a vyvinout a zakotvit povinnosti investorů při současném zlepšení ochrany investorů;
   s) zajistit, aby díky směrnicím pro jednání byla Komise pověřena jednat o kapitole o moderním investování s přihlédnutím k mezinárodně osvědčeným postupům, jako je například rámec politiky investic pro udržitelný rozvoj konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) a nejnovější stanovisko Soudního dvora k dohodě o volném obchodu mezi EU a Singapurem;
   t) dosáhnout pokroku na cestě k nezbytné mezinárodní reformě režimu pro urovnávání sporů; usilovat o závazek, díky němuž by se všechny strany přednostně obracely na příslušné soudy, a nahradit urovnávání sporů mezi investorem a státem (ISDS) veřejným soudním systémem pro investice (ICS) s odvolacím mechanismem, přísnými pravidly ohledně střetu zájmů a vymahatelným kodexem chování; zvážit povinnosti investorů a chránit právo provádět regulaci s cílem dosahovat legitimních veřejně politických cílů, například cílů souvisejících se zdravím a distribucí vody a také s ochranou pracovníků a životního prostředí; zaměřit se na předcházení neopodstatněným sporům a zahrnout všechny demokratické procesní záruky, jako je například právo na přístup ke spravedlnosti (se zvláštním zaměřením na malé a střední podniky), justiční nezávislost, transparentnost a odpovědnost, a vyvíjet také úsilí o zavedení mnohostranného tribunálu pro investice;
   u) zajistit, aby modernizovaná dohoda o přidružení obsahovala výraznou a ambiciózní kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji, v níž by byla zahrnuta závazná a právně vymahatelná ustanovení, která by podléhala vhodným a účinným mechanismům řešení sporů, v nichž by bylo kromě různých metod vymáhání zváženo zavedení sankčního mechanismu a která by umožňovala sociálním partnerům a občanské společnosti, aby se náležitě podílely; zvážit, zda by tato kapitola o obchodu a udržitelném rozvoji neměla mimo jiné obsahovat závazek zúčastněných stran přijímat a zachovávat ve svých vnitrostátních předpisech a nařízeních zásady zakotvené v hlavních úmluvách MOP a účinně provádět aktuální nástroje MOP, zejména úmluvy týkající se správy, agendu pro důstojnou práci, Úmluvu MOP č. 169 o právech původního obyvatelstva, Úmluvu o rovných příležitostech a rovném zacházení pro pracující muže a ženy, Úmluvu o osobách pracujících v domácnosti a Úmluvu o pracovnících s povinnostmi k rodině, pracovní normy pro pracovníky-migranty a sociální odpovědnost podniků včetně používání odvětvových pokynů OECD a Obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv a postupu, jímž mohou sociální partneři a občanská společnost sdružení ve společném výboru pro spolupráci vyzvat k zahájení vládních konzultací;
   v) zajistit, s odkazem na pokrok, jehož Chile dosáhlo ve dvoustranných jednáních o vzájemném obchodu s Uruguayí a Kanadou, aby zúčastněné strany zahrnuly specifickou kapitolu o obchodu, rovnosti mužů a žen a posílení postavení žen nad rámec dodržování a respektování mezinárodních lidských práv a pracovních a sociálních norem zúčastněnými stranami, v níž by byla stanovena aktivní opatření s cílem zlepšit možnosti žen využívat příležitostí, jež dohoda o přidružení poskytuje; zajistit opatření zaměřená mimo jiné na lepší rovnováhu rodinného a pracovního života a na přístup k sociálním a zdravotním službám; zajistit mimo jiné, aby se strany zavázaly, že budou shromažďovat rozčleněné údaje, které umožní podrobnou ex ante a ex post analýzu dopadu modernizované dohody o přidružení na rovnost žen a mužů; usilovat o posílení účasti podniků vedených ženami (zvláště mikropodniků a malých a středních podniků) ve veřejných zakázkách, a to na základě zkušenosti chilského ministerstva pro rovnost žen a mužů, které v roce 2015 zavedlo podpůrný program „Chile Compras“ pro posílení účasti podnikatelek jakožto dodavatelek na trhu veřejných zakázek; podporovat internacionalizaci podniků vedených ženami a účast žen v příležitostech režimu WTO 4; zajistit začlenění odborného posouzení rovnosti žen a mužů do vyjednávacích týmů a pravidelných diskusí o provádění této kapitoly v rámci společného výboru pro spolupráci, které by měly zahrnout také organizace podporující rovnost žen a mužů;
   w) zahrnout dále komplexní kapitolu o mikropodnicích a malých a středních podnicích, která zajistí značný pokrok v oblastech, jako je usnadnění obchodu, odstranění obchodních překážek a zbytečné administrativní zátěže a rovněž i aktivní opatření, která mají za cíl zajistit, aby výsledné příležitosti byly dostatečně využitelné a aby se informace o nich dostaly ke všem hlavním i potenciálním aktérům (např. vytvořením jednotných portálů, specializovaných internetových stránek a vydáním příruček z tohoto odvětví s informacemi o postupech a nových příležitostech pro obchod a investice);
   x) zahrnout kapitolu o energii, která by se mimo jiné týkala energie z obnovitelných zdrojů a surovin; uznat důležitost provádění mnohostranných dohod z oblasti životního prostředí, zejména Pařížské dohody o změně klimatu, zahrnout ustanovení a závazky týkající se obchodu s cílem se zapojit do mezinárodních nástrojů, jednání a vzájemně podpůrných obchodních a environmentálních politik, které reagují na cíle oběhového hospodářství, včetně závazků zeleného růstu, a podporovat a dále prosazovat obchod s environmentálním zbožím a službami a investice do nich, energii z obnovitelných zdrojů a technologie šetrné ke klimatu;
   y) přijmout směrnice pro jednání, které podpoří ustanovení o dobrých životních podmínkách zvířat, jež obsahuje aktuální dohoda o přidružení, prostřednictvím zavedení účinné dvoustranné spolupráce v této věci a podmínečné liberalizace pro případy, kdy jsou dobré životní podmínky zvířat ohrožovány při výrobě určitých výrobků;
   z) přijmout směrnice pro jednání, v nichž budou uvedeny požadavky s cílem řešit vymáhání právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže a ustanovení o sanitárních a fytosanitárních opatřeních, odrážet zásady transparentnosti, korektnost postupů, zákaz diskriminace a pravidla týkající se dotací;
   aa) mít na paměti, že spokojenost spotřebitelů musí být v každé obchodní dohodě zakotvena jako jeden z obecných cílů, zajistit, aby díky dohodě o přidružení byly zúčastněné strany zavázány k dodržování vysoké úrovně ochrany a bezpečnosti spotřebitelů, a k dodržování nejvyšších mezinárodních standardů, a vyvinout konzistentní osvědčené postupy, zvláště ty, které se týkají ochrany spotřebitelů v oblasti finančních služeb, označování produktů a elektronického obchodování;
   ab) uvědomit si, že výsledkem jednání musí být silná a právně vymahatelná ustanovení, která pokryjí uznávání a ochranu všech forem práv duševního vlastnictví, včetně ambiciózních ustanovení o zeměpisných označeních, která se budou zakládat na ustanoveních, jež obsahuje aktuální dohoda o přidružení, ale také je rozšíří, což zajistí lepší přístup na trh, lepší vymáhání a možnost přidat nová zeměpisná označení; zajistit, aby revidovaná dohoda o přidružení zahrnula kapitolu o právech duševního vlastnictví, která zaručí nezbytnou flexibilitu, a aby ustanovení týkající se práv duševního vlastnictví neomezila přístup k cenově dostupným základním lékům a léčbě v rámci vnitrostátních programů veřejného zdraví; zajistit, aby tato kapitola přesáhla rámec ustanovení Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS);
   ac) zajistit, aby strany zaručily nejvyšší možnou míru transparentnosti a účasti a zajistily, aby byly splněny cíle jednání, což vyžaduje neustálý kvalifikovaný dialog se všemi zúčastněnými stranami, který zahrne jak subjekty, jako jsou podniky a odborové svazy, tak občanskou společnost včetně místních zástupců; zapojit v tomto směru systematicky oba příslušné parlamentní orgány, zejména smíšený poradní výbor a Smíšený parlamentní výbor EU-Chile, během celého životního cyklu dohody o přidružení od jednání o ní až po její provádění a hodnocení, a podporovat, s ohledem na fázi provádění, vytvoření oficiálního orgánu pro zapojení chilské občanské společnosti, který by odrážel pluralismus chilské společnosti, přičemž by se měla zvláštní pozornost věnovat původnímu obyvatelstvu; zajistit za tímto účelem, aniž by to narušovalo vyjednávací strategii EU, společně s Chile, aby byly všechny relevantní informace zveřejněny a byly co nejvíce přístupné široké veřejnosti, a to včetně informativních přehledů přeložených do španělštiny, která je sdíleným oficiálním jazykem;
   ad) mít na paměti, že by výzvy Parlamentu k mandátům pro obchodní jednání měly být zpřístupněny veřejnosti, a zveřejnit směrnice pro jednání za účelem modernizace dohody o přidružení ihned poté, co budou přijaty;
   ae) zajistit, že se dohodou o přidružení zavedou nezbytné mechanismy, které zaručí, že dohoda bude během svého provádění dodržována v praxi, včetně moderního účinného mechanismu řešení sporů mezi státy;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě, Komisi, ESVČ, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Chilské republiky.

(1) Úř. věst. L 352, 30.12.2002, s. 3.
(2) Tisková zpráva Rady 197/15, 21.4.2015.
(3) http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eu-chile-jcc-01-declaration
(4) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_cs.pdf
(5) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-europe_cs.pdf
(6) https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces/en/58668/html.bookmark
(7) Přijaté texty, P8_TA(2016)0041.
(8) Přijaté texty, P8_TA(2017)0284.
(9) Přijaté texty, P8_TA(2016)0298.
(10) Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 94.
(11) http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU%282017%29558764
(12) http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
(13) http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/113103/1107500EN.pdf
(14) http://www.iwgia.org/publications/search-pubs?publication_id=740
(15) http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
(16) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113364.pdf

Právní upozornění - Ochrana soukromí