Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2057(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0267/2017

Indgivne tekster :

A8-0267/2017

Forhandlinger :

PV 13/09/2017 - 22
CRE 13/09/2017 - 22

Afstemninger :

PV 14/09/2017 - 8.8

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0354

Vedtagne tekster
PDF 266kWORD 63k
Torsdag den 14. september 2017 - Strasbourg
Modernisering af handelssøjlen i associeringsaftalen mellem EU og Chile
P8_TA(2017)0354A8-0267/2017

Europa-Parlamentets henstilling af 14. september 2017 til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne om modernisering af handelssøjlen i associeringsaftalen mellem EU og Chile (2017/2057(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side, der blev indgået i 2002, og til den dertil hørende handelssøjle, som trådte i kraft den 1. februar 2003(1) (i det følgende benævnt "associeringsaftalen"),

–  der henviser til resultatet af det sjette møde i Associeringsrådet EU-Chile, der fandt sted i april 2015(2),

–  der henviser til sluterklæringen fra Det Blandede Rådgivende Udvalg af 5. oktober 2016(3),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. oktober 2015 om handel for alle – En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik" (COM(2015)0497) og til Kommissionens debatoplæg fra maj 2017 om henholdsvis styring af globaliseringen(4) og fra april 2017 om Europas sociale dimension(5),

–  der henviser til domme og udtalelser fra Den Europæiske Unions Domstol (C-350/12 P, 2/13, 1/09), til Den Europæiske Ombudsmands afgørelse af 6. januar 2015 som afslutning på hendes undersøgelse på eget initiativ OI/10/2014/RA om håndtering af oplysninger og adgang til dokumenter(6), og til Domstolens udtalelse 2/15 af 16. maj 2017,

–  der henviser til sin beslutning af 3. februar 2016 med Europa-Parlamentets henstillinger til Kommissionen vedrørende forhandlingerne om aftalen om handel med tjenesteydelser (TiSA)(7),

–  der henviser til de ændringer, som det vedtog den 4. juli 2017(8) til forslag til direktiv om offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer,

–  der henviser til sin beslutning af 5. juli 2016 om gennemførelse af Parlamentets henstillinger af 2010 om sociale og miljømæssige standarder, menneskerettigheder og virksomhedernes sociale ansvar(9) og af 25. november 2010 om international handelspolitik i lyset af de krav, som klimaændringerne medfører(10),

–  der henviser til undersøgelsen, som GD EPRS har udført om "The effects of human rights related clauses in the EU-Mexico Global Agreement and the EU-Chile Association Agreement"(11),

–  der henviser til retningslinjerne fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings (OECD) for multinationale virksomheder, FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne og Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) trepartserklæring om principperne for multinationale virksomheder og socialpolitik og ILO's dagsorden for anstændigt arbejde,

–  der henviser til De Forenede Nationers rammekonvention fra 2015 om klimaændringer (Parisaftalen), der trådte i kraft den 4. november 2016(12), og som Chile har ratificeret,

–  der henviser til fælleserklæringen fra Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile af 3. november 2016(13),

–  der henviser til artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union (EU-traktaten) og artikel 8, artikel 207, stk. 3, og artikel 217 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til udkast til retningslinjer for forhandlingerne, som Kommissionen vedtog den 24. maj 2017,

–  der henviser til artiklen om Chile i årbogen fra Den Internationale Arbejdsgruppe om Indfødte Folks Anliggender med titlen ”Den indfødte verden i 2016)(14),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 4, og artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A8–0267/2017),

A.  der henviser til, at det i ”handel-for-alle”-strategien anføres, at "Kommissionen skal føre en politik, der gavner samfundet som helhed og fremmer europæiske og universelle standarder og værdier sideløbende med centrale økonomiske interesser, så der lægges større vægt på bæredygtig udvikling, menneskerettigheder, skatteunddragelse, forbrugerbeskyttelse og ansvarlig og retfærdig handel.",

B.   der henviser til, at EU og Chile er nære partnere med fælles værdier og et fælles engagement med hensyn til at fremme et effektivt multilateralt handelssystem og respekt for menneskerettighederne samt fælles velstand og sikkerhed inden for et regelbaseret globalt system; der henviser til, at EU er Chiles tredjestørste handelspartner; der henviser til, at Chile er en vigtig regional aktør og har haft én af Latinamerikas hurtigst voksende økonomier i de seneste årtier, og til, at reformprocessen i landet stadig forløber;

C.  der henviser til, at den nuværende associeringsaftale, herunder handelssøjlen, der blev indgået i 2002, har været til stor gavn for begge parter, idet den siden ikrafttrædelsen i 2003 har medført en fordobling af varehandelen og en stigning i handelen med tjenesteydelser og i investeringerne(15); tager imidlertid i betragtning, at både EU og Chile siden da har indgået mere tidssvarende og ambitiøse handelsaftaler;

D.  der henviser til, at EU i 2016 eksporterede varer til Chile til en værdi af mere end EUR 8,6 mia., mens Chile eksporterede varer til EU til en værdi af EUR 7,4 mia. til EU; der henviser til, at værdien af EU's handel med tjenesteydelser med Chile i 2015 beløb sig til EUR 3,8 mia. EUR og Chiles til EUR 2 mia.; er henviser til, at værdien af EU's direkte investeringer (FDI) i Chile beløber sig til EUR 42,8 mia.(16);

E.  der henviser til, at den nuværende associeringsaftale bl.a. mangler særskilte kapitler om investeringer, små og mellemstore virksomheder, intellektuel ejendomsret, energi og ligestilling, ligesom der mangler et kapitel om handel og bæredygtig udvikling, herunder forpligtelser til at håndhæve arbejdsmarkedsnormer og miljønormer og fremme bedste praksis med hensyn til virksomhedernes sociale ansvar og sikring af bæredygtighed;

F.  der henviser til, at alle EU's handelsforhandlinger skal sikre regeringernes ret til og mulighed for at vedtage love og administrative bestemmelser i almenhedens interesse som f.eks. beskyttelse og forbedring af folkesundhed, sociale serviceydelser, socialsikring, forbrugerbeskyttelse, offentlig uddannelse, sikkerhed, miljø, dyrevelfærd, etik, beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse samt fremme og beskyttelse af kulturel mangfoldighed;

G.  der henviser til, at alle EU's handelsforhandlinger skal sikre det højeste niveau af sociale og arbejdsmarkedsmæssige rettigheder og miljøbeskyttelse, der er indført af parterne, og kan tjene som et redskab til at fremme en dagsorden for social retfærdighed og bæredygtig udvikling både i EU og i resten af verden; der henviser til, at moderniseringen af associeringsaftalen bør ses som en lejlighed til, at EU og medlemsstaterne i højere grad fremmer høje fælles standarder og forpligtelser i handelsaftaler, navnlig på områder som arbejdsret, miljøbeskyttelse, forbrugerrettigheder og borgernes velfærd; der henviser til, at Kommissionen har bebudet, at den vil overveje forskellige måder, hvorpå disse forpligtelser kan håndhæves, som også vil omfatte en mekanisme, som bygger på sanktioner;

H.  der henviser til, at Det Blandede Rådgivende Udvalg EU-Chile, der består af civilsamfundsorganisationer fra begge parter, holdt sit første møde den 4. og 5. oktober 2016 med henblik på at føre tilsyn med gennemførelsen af den eksisterende associeringsaftale samt forhandlingerne om ajourføring af den ved at kanalisere input fra civilsamfundet og fremme dialogen og samarbejdet mellem EU og Chile i andre fora end regeringerne; der henviser til, at den betydelige forsinkelse i etableringen af Det Blandede Rådgivende Udvalg ikke må gentages i forbindelse med den moderniserede aftale; der henviser til, at civilsamfundets deltagelse skal baseres på klare strukturer, et afbalanceret medlemskab og årlige indberetninger efter ikrafttrædelsen af den moderniserede aftale;

I.  der henviser til, at EU og Chile deltager i flersidige forhandlinger om en yderligere liberalisering af handelen med tjenesteydelser (TiSA);

J.  der henviser til, at Chile ikke er part i, men observatør til WTO-aftalen om offentlige indkøb (GPA) og ikke deltager i de flersidige forhandlinger om en aftale om miljøvarer (EGA);

K.  der henviser til, at det i artikel 45 i associeringsaftalen mellem EU og Chile fra 2002 allerede i kapitlet om samarbejde præciseres, at aftalen skal "bidrage til at styrke politikker og programmer, som kan forbedre, sikre og udvide en retfærdig inddragelse af mænd og kvinder i alle sektorer af det politiske, økonomiske, sociale og kulturelle liv;

L.  der henviser til, at Chile har underskrevet Stillehavspartnerskabet (TPP), hvis fremtid for i øjeblikket synes usikker, og at Chile har indgået frihandelsaftaler med alle signatarstaterne til TPP og generelt er anerkendt som en stabil og pålidelig partner;

M.  der henviser til, at Chile i 2010 som det første sydamerikanske land blev medlem af OECD og har solide makroøkonomiske rammer;

N.  der henviser til, at det er vigtigt at udnytte de muligheder, der skabes gennem moderniseringen af handelssøjlen i associeringsaftalen mest muligt, navnlig for små og mellemstore virksomheder og borgere både i EU og i Chile; der henviser til, at der i den forbindelse kunne gøres mere for eksempel gennem informationsformidling, hvilket ville kunne udløse en omfattende multiplikatoreffekt til fordel for begge parter til associeringsaftalen;

O.  der henviser til, at Chile har bilaterale investeringsaftaler med 17 EU-medlemsstater, hvis indhold ikke afspejler den seneste udvikling og bedste praksis i investeringspolitik, og til, at disse aftaler vil blive erstattet og ophører med at være gældende, når en aftale mellem Unionen og Chile, der omfatter et kapitel om investeringer, træder i kraft;

P.  der henviser til, at uforholdsmæssigt strenge bestemmelser i den chilenske lovgivning, som EU-fiskerfartøjer skal overholde, hindrer disse fartøjer i at anvende havnefaciliteter i Chile til at lande, omlade, tanke op eller erhverve fiskeredskaber;

Q.  der henviser til, at Chiles nuværende eksportmønster er meget forskellig fra det europæiske eksportmønster, da førstnævnte er stærkt domineret af råvareeksport, som f.eks. kobber, frugt og grøntsager;

1.  henstiller til, at Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten foretager følgende:

   a) sikrer, at Europa-Parlamentet holdes udførligt, regelmæssigt og korrekt orienteret under hele forhandlingsforløbet, så det kan varetage sin rolle og træffe afgørelse om, hvorvidt indgåelsen af den moderniserede associeringsaftale med Chile, herunder handelssøjlen skal godkendes eller ej; er opmærksomme på, at associeringsaftaler, der indgås i medfør af artikel 217 i TEUF, traditionelt har være blandede aftaler, som har dækket andre områder end den fælles handelspolitik, men at det som følge af domstolens udtalelse om frihandelsaftalen mellem EU og Singapore er nødvendigt med grundige overvejelser om fremgangsmåden i forbindelse med moderniseringen af associeringsaftalen mellem EU og Chile med henblik på at udskille og sikre områderne med eksklusiv og delt kompetence på handelsområdet og for i fuld udstrækning a respektere kompetencefordelingen mellem EU og medlemsstaterne under hele forhandlingsforløbet og i forbindelse med underskrivelse og indgåelse af aftalen; indgår to særskilte aftaler, hvor der klart skelnes mellem en handels- og investeringsaftale, der kun vedrører anliggender, som henhører under EU's eksklusive kompetence, og en anden aftale, der vedrører anliggender, hvor der er delt kompetence med medlemsstaterne;
   b) er opmærksomme på, at både EU og Chile har indgået mere moderne, ambitiøse og omfattende handelsaftaler siden ikrafttrædelsen af den bilaterale associeringsaftale, og at der stadig ikke behandles en række områder i den, som er vigtige for at sikre, at den bidrager til fælles vækst, ligestilling, anstændigt arbejde og bæredygtig udvikling, herunder respekt for og fremme af arbejdstagerrettigheder og miljøstandarder, dyrevelfærd og ligestilling mellem kønnene til gavn for borgerne på begge sider;
   c) anser det for vigtigt og nødvendigt at forsøge at modernisere associeringsaftalen mellem EU og Chile under hensyntagen til den økonomiske og politiske udvikling inden for de sidste 15 år, navnlig handelskomponenten, på et gensidigt og afbalanceret grundlag, og tager hensyn til den konsekvente støtte til en modernisering fra Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile, og til, at Det Blandede Rådgivende udvalg har givet udtryk for tilfredshed med de skridt, der er taget hen imod en ajourføring;
   d) tager hensyn til, at globalisering og handelspolitik på det seneste har været genstand for en intens debat i Europa og andre steder på grund af en potentielt ulige fordeling af fordelene; anser det for nødvendigt at forudskikke udviklingstendenser og eventuelle konsekvenser for at sikre en mere inklusiv fordeling af fordelene ved handel og tilstrækkelig beskyttelse til dem, der ikke nyder godt af aftalen og kan blive tabere i processen; udvikler politiske tiltag - hovedsageligt på national plan men også på EU-plan - på andre områder end dem, der er dækket af handelsaftaler, herunder på det industri-, skatte- og socialpolitiske område;
   e) tager hensyn til betydningen af den multilaterale dagsorden, og til, at bilaterale forhandlinger ikke må undergrave ambitionen om at gøre fremskridt på multilateralt plan; tager hensyn til, at styrkede bilaterale forbindelser og et gensidigt samarbejde mellem EU og Chile også bør tilskynde til øget samarbejde og synergi mellem parterne i multilaterale og plurilaterale rammer; i denne forbindelse tilskynder Chile til at deltage fuldt ud i forhandlingerne om WTO-aftalen om miljøvarer og WTO's reviderede aftale om offentlige udbud;
   f) sætter fælles værdier i centrum for moderniseringsprocessen og fortsætter praksis med at inkludere en menneskerettighedsklausul, som det gøres i alle associeringsaftaler;
   g) sikrer, at hele teksten til en moderniseret associeringsaftale udtrykkeligt og utvetydigt garanterer parternes ret til og muligheder for at vedtage og gennemføre deres egne love og administrative bestemmelser i almenhedens interesse for at virkeliggøre legitime politiske mål som beskyttelse og fremme af menneskerettigheder, herunder adgang til vand, folkesundheden, sociale ydelser, offentlig uddannelse, sikkerhed, miljø, offentlig etik, socialsikring eller forbrugerbeskyttelse, privatlivets fred og databeskyttelse samt fremme og beskyttelse af kulturel mangfoldighed; sikrer, at investorkrav ikke på nogen måde kan undergrave disse målsætninger; understreger i den henseende, at EU’s frihandelsaftaler ikke tilsigter af begrænse Unionens, medlemsstaternes eller subnationale enheders legitime interesse i at vedtage love og administrative bestemmelser i almenhedens interesse;
   h) under forhandlingerne om handel med varer tilstræber en ambitiøs forbedringer af markedsadgangen på tværs af toldpositioner ved at fjerne unødvendige hindringer, herunder for EU-fartøjers adgang til havnefaciliteter, men samtidig erkender, at der er en række følsomme landbrugs- og industriprodukter, som bør gøres til genstand for særbehandling, f.eks. i form af toldkontingenter, fastsættelse af passende overgangsperioder eller om nødvendigt udelukkelse; medtager en brugbar og effektiv bilateral beskyttelsesklausul, der gør det muligt midlertidigt at suspendere præferenceordningen, hvis der som følge af ikrafttrædelsen af den moderniserede associeringsaftale sker en stigning i importen, som kan skade eller truer med at skade følsomme sektorer;
   i) i sine forhandlingsdirektiver medtager en målsætning om at forenkle oprindelsesregler og toldprocedurer med henblik på at tilpasse dem til kendsgerningerne i de stadig mere komplicerede globale værdikæder; sikrer, at en moderniseret associeringsaftale indeholder bestemmelser om bedrageribekæmpelse og et tilsagn om at anvende standardiserede toldbestemmelser og -praksis med henblik på at øge gennemskueligheden, effektiviteten, den juridiske sikkerhed og samarbejdet mellem toldmyndigheder, samtidig med at procedurerne moderniseres og forenkles i overensstemmelse med WTO-aftalen om handelslettelse (TFA) og den reviderede Kyoto-konvention;
   j) i forbindelse med handel med tjenesteydelser tager hensyn til, at servicesektorens potentiale ikke er udnyttet fuldt ud i den nuværende associeringsaftale, og at en moderniseret associeringsaftale bør fjerne unødvendige hindringer for markedsadgang og sikre nationalbehandling; tage hensyn til, at der bør gives tilsagn om at bygge videre på den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS), og at reglerne bør ajourføres efter behov for at tage højde for den seneste udvikling; udelukker audiovisuelle tjenester fra aftalens anvendelsesområde; sikrer og udtrykkeligt foreskriver at den moderniserede associeringsaftale ikke hindrer parterne i at indføre, regulere, levere og støtte offentlige tjenesteydelser i almenhedens interesse, at den på ingen måde tvinger regeringer til at privatisere visse tjenesteydelser, at den ikke hindrer regeringerne i at levere offentlige tjenesteydelser, der hidtil har været leveret af private tjenesteudbydere, eller at bringe tjenesteydelser tilbage under offentlig kontrol, som regeringerne tidligere havde valgt at privatisere, eller forhindrer regeringer i at udvide det udbud af tjenester, de leverer til offentligheden, ved at udelukke klausuler, bestemmelser eller tilsagn, som kunne undergrave den nødvendige fleksibilitet til at bringe nuværende og fremtidige tjenester af almen interesse tilbage under offentlig kontrol;
   k) sikrer, at en moderniseret aftale fastlægger de nødvendige skridt, der skal gennemføres for at skabe større administrativ gennemskuelighed og gensidig anerkendelse, herunder bestemmelser, der skal sikre upartiskhed og respekt for de højeste beskyttelsesstandarder med hensyn til krav, kvalifikationer og licenser, og i den forbindelse fastsætter bestemmelser om institutionelle høringsmekanismer, der inddrager forskellige interesserede parter, såsom små og mellemstore virksomheder og civilsamfundsorganisationer;
   l) sikrer, at udenlandske tjenesteudbydere, selv om der gives tilsagn om at lette indrejse og ophold for fysiske personer i forretningsøjemed, skal overholde EU’s og medlemsstaternes social- og arbejdsmarkedslovgivning og gældende overenskomster, når arbejdstagere drager nyder godt af modus 4-tilsagnene;
   m) sikrer, at det ambitiøse reguleringsmæssige samarbejde og harmoniseringen af standarder forbliver frivilligt, respekterer reguleringsmyndighedernes uafhængighed, bygger på øget informationsudveksling og administrativt samarbejde med henblik på at identificere unødvendige hindringer og administrative byrder og respekterer forsigtighedsprincippet; er opmærksomme på, at reguleringssamarbejdet skal sigte mod at gavne den globale økonomiske styring via øget konvergens og samarbejde om internationale standarder, der garanterer det højeste niveau af forbrugerbeskyttelse, miljøbeskyttelse, social beskyttelse og arbejdstagerbeskyttelse;
   n) overvejer at lade den moderniserede associeringsaftale for finansielle tjenesteydelser omfatte en forsigtighedsbestemmelse, som bygger på den, der findes i den samlede økonomi- og handelsaftale EU-Canada (CETA), for at sikre parterne politisk råderum til at regulere deres finans- og banksektor med henblik på at sikre stabiliteten og integriteten af finanssystemet; medtager beskyttelsesforanstaltninger og generelle undtagelser med hensyn til kapitalbevægelser og betalinger, der skal finde anvendelse, når disse kan medføre eller truer med at medføre alvorlige vanskeligheder for en velfungerende økonomisk og monetær union eller EU’s betalingsbalance;
   o) sikrer medtagelse af bestemmelser om god forvaltningspraksis på skatteområdet og bindende gennemskuelighedsstandarder, som bekræfter parternes tilsagn om at anvende internationale standarder i bekæmpelsen af skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse, især OECD-henstillingerne om udhuling af skattegrundlag og overførsel af overskud, og som omfatter forpligtelser til automatisk udveksling af oplysninger og etablering af offentlige registre over reelt ejerskab af virksomhedstrusts og konkrete bestemmelser i kapitlerne om finansielle tjenesteydelser, kapitalbevægelser og etableringsret med henblik på at udelukke skjult skatteplanlægning blandt virksomheder;
   p) husker på, at korruption undergraver menneskerettigheder, lighed, social retfærdighed, handel og loyal konkurrence og dermed bremser den økonomiske vækst; udtrykkeligt at forpligte parterne til gennem indarbejdelsen af et særligt afsnit med klare og stærke tilsagn om og foranstaltninger til at bekæmpe korruption i alle dens former og gennemføre de internationale standarder og multilaterale konventioner om bekæmpelse af korruption;
   q) tager hensyn til, at stærke bestemmelser om åbning af de offentlige udbudsmarkeder og fremme af de mest fordelagtige udbudsprincipper, hvilket omfatter social-, miljø- og innovationskriterier, forenklede procedurer og gennemskuelighed for tilbudsgivere, herunder reel adgang for tilbudsgivere fra andre lande, også kan være effektive redskaber til at bekæmpe korruption og fremme integriteten i de offentlige forvaltninger samtidig med, at skatteyderne får valuta for pengene; i en moderniseret associeringsaftale sikrer bedre adgang til offentlige udbudsmarkeder, herunder på niveauer under centralforvaltningen, og gennemskuelige procedurer, som bygger på nationalbehandling, uvildighed og rimelighed;
   r) sikrer, at investeringspolitikken omfatter god regeringsførelse og investeringsfremme, og udvikler og klart fastlægger investorernes forpligtelser samtidig med, at beskyttelsen af dem forbedres;
   s) sikrer, at Kommissionen i forhandlingsdirektiverne pålægges at forhandle om et moderne investeringskapitel, som tager hensyn til bedste praksis på internationalt plan, som f.eks. den investeringspolitiske ramme for bæredygtig udvikling fra De Forenede Nationers Konference om Handel og Udvikling (UNCTAD) og den seneste udtalelse fra Domstolen om frihandelsaftalen mellem EU og Singapore;
   t) gør fremskridt hen imod en nødvendig reform på internationalt plan af tvistbilæggelsesordningen; tilstræber tilsagn fra alle parter om at prioritere anvendelsen af kompetente domstole og erstatte tvistbilæggelse mellem investorer og stater (ISDS) med en offentlig investeringsdomstolsordning (ICS) med en klageinstans, strenge regler om interessekonflikter og en håndhævelig adfærdskodeks; tager hensyn til investorernes forpligtelser og sikrer retten til at vedtage love og administrative bestemmelser for at virkeliggøre legitime politiske målsætninger vedrørende f.eks. sundhed og vandforsyning, samt arbejdstagerrettigheder og miljøbeskyttelse; tilsigter at forhindre useriøse retssager og garantere de demokratiske processer som f.eks. retten til adgang til uvildig domstolsprøvelse (med særlig vægt på små og mellemstore virksomheder), retsvæsenets uafhængighed, gennemskuelighed og ansvarlighed, samtidig med at arbejdet med at få etableret en multilateral investeringsdomstol (MIC) fortsættes;
   u) sikrer, at den moderniserede associeringsaftale indeholder et stærkt og ambitiøst kapitel om handel og bæredygtig udvikling med bindende og håndhævelige bestemmelser, der er underkastet hensigtsmæssige og effektive tvistbilæggelsesordninger, som blandt forskellige håndhævelsesmetoder omfatter en ordning med sanktioner, og som sætter arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet i stand til at medvirke på en hensigtsmæssig måde; tager hensyn til, at kapitlet om handel og bæredygtig udvikling bl.a. bør omfatte tilsagn fra parternes side om i deres nationale love og administrative bestemmelser at vedtage og opretholde de principper, der er nedfældet i ILO's vigtigste konventioner, og til effektivt at gennemføre de ajourførte ILO-instrumenter, navnlig konventionerne om god regeringsførelse, dagsordenen for anstændigt arbejde, ILO's konvention nr. 169 om oprindelige folks rettigheder, konventionen om lige muligheder og ligebehandling af mandlige og kvindelige arbejdstagere, konventionen om husarbejdere, konventionen om arbejdstagere med familiemæssige forpligtelser, arbejdsmarkedsnormerne for vandrende arbejdstagere og bestemmelserne om virksomhedernes sociale ansvar, herunder vedtagelse af sektorspecifikke OECD-retningslinjer, FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne og en procedure, hvorved arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet forsamlet i Det Blandede Rådgivende Udvalg kan anmode om lancering af en regeringshøring;
   v) på baggrund af de fremskridt, som Chile har opnået under de bilaterale handelsforhandlinger med Uruguay og Canada, sikrer, at parterne medtager et særligt kapitel om handel og ligestilling og styrkelse af kvindernes stilling, som går videre end til parternes overholdelse af og respekt for de internationale menneskerettigheder, arbejdsstandarder og sociale standarder og omfatter en aktiv indsats for at øge kvinders evne til at nyde godt af de muligheder, der ligger i associeringsaftalen; medtager foranstaltninger som bl.a. tilsigter at forbedre balancen mellem arbejde og familieliv og adgangen til sociale ydelser og sundhedsvæsenet; bl.a. sikrer, at parterne forpligter sig til at indsamle opdelte data, der giver mulighed for en omfattende forudgående og efterfølgende analyse af, hvilken indvirkning den moderniserede associeringsaftale har haft for ligestillingen; tilstræber en øget deltagelse af kvindedrevne virksomheder (især mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder) i offentlige udbud på grundlag af erfaringerne fra det chilenske Ligestillingsministerium, som i 2015 indførte et støtteprogram for at styrke kvindelige iværksætteres deltagelse som leverandører på det offentlige udbudsmarked (”Chile Compras”); fremmer internationaliseringen af kvindedrevne virksomheder og kvinders udnyttelse af WTO’s Modus 4-muligheder; sikrer tilstedeværelsen af ligestillingsekspertise i forhandlingsdelegationerne og regelmæssige drøftelser om gennemførelsen af dette kapitel i Det Blandede Rådgivende Udvalg, som også bør omfatte organisationer, der arbejder for ligestillingsagen;
   w) også medtager et omfattende kapitel om mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, som skal føre til betydelige fremskridt med hensyn til lettelse af handelen, fjernelse af handelshindringer og unødvendige administrative byrder, samt aktive foranstaltninger med henblik på at sikre, at de deraf følgende muligheder er tilstrækkeligt anvendelige og formildes til alle de vigtigste og potentielle aktører (f.eks. gennem oprettelse af kvikskranker, særlige websteder og offentliggørelse af sektorspecifikke vejledninger med oplysninger om procedurer og nye muligheder for handel og investeringer);
   x) medtager et energikapitel, der bl.a. omfatter vedvarende energi og udnyttelse af råmaterialer; anerkender betydningen af at gennemføre multilaterale miljøaftaler, navnlig klimaaftalen fra Paris, medtager handelsrelaterede bestemmelser og tilsagn om at deltage i internationale instrumenter og forhandlingerne om gensidigt underbyggende handels- og miljøpolitikker, som er i overensstemmelse med målene for en cirkulær økonomi, herunder tilsagn vedrørende grøn vækst, og støtter og yderligere fremmer handel og investeringer i miljørigtige varer og tjenesteydelser og vedvarende energikilder, samt klimavenlige teknologier;
   y) vedtager forhandlingsdirektiver, som styrker bestemmelserne om dyrevelfærd i den nuværende associeringsaftale gennem etableringen af et effektivt bilateralt samarbejde om sagen og betinget liberalisering i de situationen, hvor dyrevelfærden bringes i fare under fremstillingen af visse produkter;
   z) vedtager forhandlingsdirektiver, der udtrykkeligt indeholder krav om at behandle håndhævelse af konkurrencelovgivningen og sundheds- og plantesundhedsbestemmelser (SPS-aftalen), som skal være i overensstemmelse med principperne om åbenhed, retfærdig rettergang og princippet om forbud mod forskelsbehandling, samt reglerne vedrørende subsidier;
   aa) er opmærksomme på, at handelsaftaler skal sikre forbrugernes velfærd som et af de overordnede målsætninger og sikrer, at associeringsaftalen forpligter parterne til et højt niveau for forbrugersikkerhed og -beskyttelse, overholdelse af de højeste internationale standarder og udvikling af en sammenhængende bedste praksis, navnlig med hensyn til forbrugerbeskyttelse inden for finansielle tjenesteydelser, varedeklaration og e-handel;
   ab) accepterer, at forhandlingerne skal resultere i stærke og håndhævelige bestemmelser om anerkendelse og beskyttelse af alle former for intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ambitiøse bestemmelser om geografiske betegnelser på grundlag af og med videreudvikling af dem, der allerede finde i den eksisterende associeringsaftale, for at sikre en bedre markedsadgang og håndhævelse og større muligheder for at tilføje nye geografiske betegnelser; sikrer, at den ændrede associeringsaftale indeholder et kapitel om intellektuel ejendomsret som sikrer den nødvendige fleksibilitet og at bestemmelserne om intellektuelle ejendomsrettigheder ikke hindrer adgangen til essentielle lægemidler og lægebehandling til en overkommelig pris i henhold til de indenlandske offentlige sundhedsprogrammer; sikrer at dette kapitel ikke er begrænset til bestemmelserne i aftalen om handelsrelaterede aspekter af intellektuelle ejendomsrettigheder ("TRIPs-aftalen");
   ac) sikrer, at parterne garanterer den højest mulige gennemskuelighed og medvirken, så det sikres, at målene med forhandlingerne er opfyldt, da dette kræver en konstant og velinformeret dialog med alle berørte parter, herunder både interesserede parter som erhvervslivet og fagbevægelsen og civilsamfundet, herunder repræsentanter for indfødte folkeslag; systematisk i den forbindelse inddrager både de kompetente parlamentariske organer, især Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile og Det Blandede Rådgivende Udvalg EU-Chile i hele associeringsaftalens gyldighedsperiode lige fra forhandlingsfasen til gennemførelsen og evalueringen af resultaterne, og under gennemførelsesfasen støtter oprettelsen af et chilensk institutionelt organ for civilsamfundets deltagelse, som afspejler mangfoldigheden i det chilenske samfund med særlig vægt på den oprindelige befolkning; med henblik herpå i samarbejde med Chile sikrer, hvis det er muligt uden at undergrave EU’s forhandlingsstrategi, at alle relevante oplysninger offentliggøres på de mest tilgængelige måde for offentligheden, herunder faktablade, der oversættes til spansk som det fælles officielt sprog;
   ad) tage hensyn til Parlamentets krav om, at handelsforhandlingsmandater skal gøres tilgængelige for offentligheden, og at forhandlingsdirektiverne for moderniseringen af associeringsaftalen umiddelbart offentliggøres umiddelbart efter vedtagelsen;
   ae) sikrer, at associeringsaftalen indeholder de nødvendige mekanismer til sikring af, at den overholdes i praksis i gyldighedsperioden, bl.a. gennem en moderne, effektiv mellemstatslig tvistbilæggelsesordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Chiles regering og parlament.

(1) EUT L 352 af 30.12.2002, s. 3.
(2) Rådets pressemeddelelse 197/15 af 21.4.2015.
(3) http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eu-chile-jcc-01-declaration
(4) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_en.pdf
(5) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-europe_en.pdf
(6) https://www.ombudsman.europa.eu/da/cases/decision.faces/en/58668/html.bookmark
(7) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0041.
(8) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0284.
(9) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0298.
(10) EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 94.
(11) http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU%282017%29558764
(12) http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
(13) http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/113103/1107500EN.pdf
(14) http://www.iwgia.org/publications/search-pubs?publication_id=740
(15) http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
(16) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113364.pdf

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik