Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2057(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0267/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0267/2017

Συζήτηση :

PV 13/09/2017 - 22
CRE 13/09/2017 - 22

Ψηφοφορία :

PV 14/09/2017 - 8.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0354

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 536kWORD 69k
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
Εκσυγχρονισμός του εμπορικού πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής
P8_TA(2017)0354A8-0267/2017

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό του εμπορικού πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής (2017/2057(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Χιλής, αφετέρου που συνήφθη το 2002, και τον εμπορικό πυλώνα της που τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2003(1) (εφεξής η ΣΣ),

–  έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της έκτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Χιλής που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2015(2),

–  έχοντας υπόψη την τελική δήλωση που εγκρίθηκε από τη Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή (ΜΣΕ) στις 5 Οκτωβρίου 2016(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2015 με τίτλο «Εμπόριο για όλους Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497) και τα έγγραφα προβληματισμού της Επιτροπής του Μαΐου του 2017 για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης(4) και του Απριλίου του 2017 για την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης(5),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις και τις γνωμοδοτήσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C-350/12 P, 2/13, 1/09) και την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας της 6ης Ιανουαρίου 2015 για την περάτωση της έρευνας πρωτοβουλίας της υπ’ αριθ. OI/10/2014/RA σχετικά με αιτήματα για παροχή πληροφοριών και πρόσβαση σε έγγραφα(6), και έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 2/15 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 16ης Μαΐου 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2016 που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία για συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)(7),

–  έχοντας υπόψη τις τροπολογίες που ενέκρινε στις 4 Ιουλίου 2017(8) στην πρόταση οδηγίας σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα·

–  έχοντας υπόψη τα ψήφισματά του, της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων του 2010 του Κοινοβουλίου για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη(9), και της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις διεθνείς εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές(10),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη των Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής Έρευνας (EPRS) με τίτλο «The effects of human rights related clauses in the EU-Mexico Global Agreement and the EU-Chile Association Agreement» (Οι συνέπειες των σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα ρητρών στη συνολική συμφωνία ΕΕ-Μεξικού και στη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Χιλής)(11),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την τριμερή δήλωση αρχών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική και το θεματολόγιο της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (Συμφωνία του Παρισιού) του 2015, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016(12), και την οποία έχει κυρώσει μεταξύ άλλων και η Χιλή,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής (ΜΚΕ) ΕΕ-Χιλής στις 3 Νοεμβρίου 2016(13),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8, το άρθρο 207 παράγραφος 3 και το άρθρο 217 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διαπραγματευτικών οδηγιών που ενέκρινε η Επιτροπή στις 24 Μαΐου 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο σχετικά με τη Χιλή στην επετηρίδα της Διεθνούς Ομάδας Εργασίας για Υποθέσεις Αυτοχθόνων Πληθυσμών (IWGIA), με τίτλο «The Indigenous World 2016»(14),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 παράγραφος 4 και το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0267/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική «Εμπόριο για όλους» αναφέρει ότι «η Επιτροπή πρέπει να ακολουθεί μια εμπορική πολιτική που να ωφελεί το σύνολο της κοινωνίας και να προωθεί τα ευρωπαϊκά και οικουμενικά πρότυπα και αξίες παράλληλα με τα βασικά οικονομικά συμφέροντα, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη φοροδιαφυγή, στην προστασία των καταναλωτών και στο υπεύθυνο και δίκαιο εμπόριο»·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Χιλή είναι στενοί εταίροι με κοινές αξίες και μια κοινή δέσμευση για την προαγωγή της αποτελεσματικής πολυμερούς εμπορικής διακυβέρνησης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και της κοινής ευημερίας και ασφάλειας στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου συστήματος βασισμένου σε κανόνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο τρίτος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Χιλής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χιλή, από την πλευρά της, είναι σημαντικός περιφερειακός εταίρος και μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Νότιο Αμερική τις τελευταίες δεκαετίες και ότι οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της χώρας συνεχίζονται·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα ΣΣ, συμπεριλαμβανομένου του εμπορικού της πυλώνα, συνήφθη το 2002 και υπήρξε ιδιαίτερα επωφελής για αμφότερα τα μέρη από την εφαρμογή της το 2003, διπλασιάζοντας τις εμπορευματικές συναλλαγές και ενισχύοντας τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και τις επενδύσεις(15)· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι έκτοτε τόσο η ΕΕ όσο και η Χιλή έχουν συνάψει περισσότερο σύγχρονες και φιλόδοξες εμπορικές συμφωνίες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 η ΕΕ εξήγαγε στη Χιλή αγαθά αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων EUR, η δε Χιλή εξήγαγε στην ΕΕ αγαθά αξίας 7,4 δισεκατομμυρίων EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 η αξία των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών μεταξύ ΕΕ και Χιλής ανήλθε στα 3,8 δισεκατομμύρια EUR για την ΕΕ και στα 2 δισεκατομμύρια EUR για τη Χιλή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο της ΕΕ στις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) στη Χιλή ανήλθε σε 42,8 δισεκατομμύρια EUR(16)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα ΣΣ δεν περιλαμβάνει μεταξύ άλλων χωριστά κεφάλαια για τις επενδύσεις, τις ΜΜΕ, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (IPR/ΔΔΙ), την ενέργεια και τα ζητήματα φύλου, ούτε και κάποιο κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (TSDC), υποχρεώσεις ενίσχυσης των εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων, ή προαγωγής των βέλτιστων πρακτικών σε πεδία όπως της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR/ΕΚΕ) και της διασφάλισης της βιωσιμότητας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε εμπορική διαπραγμάτευση της ΕΕ πρέπει να διαφυλάσσεται το δικαίωμα και η δυνατότητα των κυβερνήσεων να εκδίδουν κανονιστικές ρυθμίσεις προς το δημόσιο συμφέρον, όπως η προστασία και η προαγωγή της δημόσιας υγείας, οι κοινωνικές υπηρεσίες, η κοινωνική και γενικότερη προστασία των καταναλωτών, η δημόσια εκπαίδευση, η ασφάλεια, το περιβάλλον, η καλή μεταχείριση των ζώων, η δημόσια ηθική, η προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και των δεδομένων και η προώθηση και προστασία της πολιτισμικής πολυμορφίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε εμπορική διαπραγμάτευση της ΕΕ πρέπει να κατοχυρώνει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο κοινωνικής, εργασιακής και περιβαλλοντικής προστασίας που έχουν επιτύχει τα συμβαλλόμενα μέρη και να μπορεί να χρησιμεύσει ως μέσο για την προώθηση ενός θεματολογίου κοινωνικής δικαιοσύνης και βιώσιμης ανάπτυξης, τόσο στην ΕΕ όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκσυγχρονισμός της ΣΣ θα πρέπει να θεωρηθεί ευκαιρία από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της για την περαιτέρω προώθηση των κοινών υψηλών προτύπων και δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στις εμπορικές συμφωνίες τους, ιδίως στους τομείς των εργασιακών δικαιωμάτων, της περιβαλλοντικής προστασίας, των δικαιωμάτων των καταναλωτών και της δημόσιας πρόνοιας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει εξαγγείλει ότι θα μελετήσει διάφορους τρόπους ελέγχου της εφαρμογής αυτών των υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου κι ενός μηχανισμού κυρώσεων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΜΣΕ ΕΕ-Χιλής, η οποία περιλαμβάνει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και από τα δύο μέρη, πραγματοποίησε την πρώτη της συνεδρίαση στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2016 με σκοπό την παρακολούθηση της υλοποίησης της υφιστάμενης ΣΣ, καθώς και των διαπραγματεύσεων για την επικαιροποίησή της, παρέχοντας δίοδο για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και προάγοντας τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Χιλής πέραν των κυβερνητικών διαύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση της ΜΣΕ δεν πρέπει να επαναληφθεί και με την εκσυγχρονισμένη συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να βασίζεται σε σαφείς δομές, ισορροπημένη συμμετοχή και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων από την έναρξη ισχύος της εκσυγχρονισμένης συμφωνίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ΕΕ και Χιλή έχουν μετάσχει σε πολυμερείς διαπραγματεύσεις για την περαιτέρω ελευθέρωση των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χιλή δεν αποτελεί μέρος αλλά παρατηρητή στη συμφωνία του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις (GPA) και ότι δεν συμμετέχει στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν στη συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά (EGA)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 45 της ΣΣ ΕΕ-Χιλής του 2002 περιλαμβάνει διατάξεις στο κεφάλαιο περί συνεργασίας όπου ορίζεται ότι θα πρέπει να «συμβάλλει στην ενίσχυση πολιτικών και προγραμμάτων που βελτιώνουν, εγγυώνται και επεκτείνουν την ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής»·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χιλή, που είναι συμβαλλόμενο μέλος στη Διειρηνική Εταιρική Σχέση (TPP/ΔΕΣ), το μέλλον της οποίας φαντάζει επί του παρόντος αμφίβολο, έχει συνάψει ΣΕΣ με όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της ΔΕΣ και θεωρείται ευρέως σταθερός και αξιόπιστος εταίρος·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 η Χιλή ήταν η πρώτη χώρα της Νότιας Αμερικής που έγινε μέλος του ΟΟΣΑ και ότι διαθέτει υγιές μακροοικονομικό πλαίσιο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημασία να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες που παρέχει ο εκσυγχρονισμός του εμπορικού πυλώνα της ΣΣ κατά τον πλέον συμμετοχικό τρόπο για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, και για τους πολίτες, τόσο στην ΕΕ όσο και στη Χιλή· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αυτό μπορούν να γίνουν περισσότερες προσπάθειες, π.χ. μέσω της διάχυσης προσβάσιμων πληροφοριών, με σημαντικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα προς όφελος των συμβαλλόμενων στην ΣΣ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χιλή διατηρεί διμερείς επενδυτικές συμφωνίες (BITs) με 17 κράτη μέλη της ΕΕ, το περιεχόμενο των οποίων δεν αντικατοπτρίζει τις τελευταίες εξελίξεις και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της επενδυτικής πολιτικής, και οι οποίες θα αντικατασταθούν και θα πάψουν να εφαρμόζονται μόλις τεθεί σε ισχύ συμφωνία που θα περιέχει κεφάλαιο περί επενδύσεων μεταξύ της Ένωσης και της Χιλής·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυσανάλογα αυστηρές διατάξεις της Χιλιανής νομοθεσίας που τα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ πρέπει να τηρούν τους προκαλούν προβλήματα όταν κάνουν χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων της Χιλής για πρόσδεση, μεταφόρτωση, ανεφοδιασμό ή παραλαβή αλιευτικού εξοπλισμού·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρέχοντα χαρακτηριστικά των χιλιανών εξαγωγών είναι σε έντονη αντίθεση με των ευρωπαϊκών, δεδομένου ότι στις χιλιανές κυριαρχούν οι εξαγωγές πρώτων υλών, όπως χαλκού, φρούτων και λαχανικών·

1.  απευθύνει προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ τις ακόλουθες συστάσεις:

   α) να μεριμνήσουν ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λαμβάνει πλήρη, άμεση και ακριβή ενημέρωση καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, δεδομένης της αρμοδιότητάς του να αποφασίζει εάν θα εγκρίνει ή όχι τη σύναψη της εκσυγχρονισμένης ΣΣ με τη Χιλή, συμπεριλαμβανομένου του εμπορικού πυλώνα της συμφωνίας· να λάβουν υπόψη ότι, αν και οι ΣΣ που συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 217 ΣΛΕΕ είναι παραδοσιακά μικτού χαρακτήρα και καλύπτουν τομείς πέρα από την κοινή εμπορική πολιτική, σύμφωνα με τη γνωμάτευση του Δικαστηρίου για την ΣΕΣ ΕΕ-Σιγκαπούρης απαιτείται μια εμπεριστατωμένη ανάλυση της περαιτέρω πορείας εκσυγχρονισμού της ΣΣ ΕΕ-Χιλής, ώστε να διαχωριστούν και να διαφυλαχθούν τα πεδία αποκλειστικών και συντρεχουσών αρμοδιοτήτων στον τομέα του εμπορίου και να γίνει πλήρως σεβαστή η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Ένωσης και κρατών μελών καθ’ όλη τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, καθώς και ενόψει της υπογραφής και σύναψης της συμφωνίας· να συνάψουν ως εκ τούτου δυο χωριστές συμφωνίες, με πλήρη διάκριση μεταξύ της εμπορικής και επενδυτικής συμφωνίας, που περιέχει μόνο ζητήματα που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης, και της άλλης συμφωνίας, που καλύπτει θέματα κοινής αρμοδιότητας κρατών μελών και Ένωσης·
   β) να σημειώσουν ότι τόσο η ΕΕ όσο και η Χιλή έχουν συνάψει περισσότερο σύγχρονες, φιλόδοξες και ολοκληρωμένες εμπορικές συμφωνίες από τη στιγμή έναρξης ισχύος της διμερούς ΣΣ τους και ότι αρκετοί τομείς εξακολουθούν να μην περιλαμβάνονται σε αυτήν, αν και είναι σημαντικοί για να συμβάλει η συμφωνία στην κοινή οικονομική μεγέθυνση, στις ίσες ευκαιρίες, σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και σε μια βιώσιμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού και της προαγωγής των εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων, της καλής μεταχείρισης των ζώων, καθώς και της ισότητας των φύλων, προς όφελος των πολιτών αμφότερων των πλευρών·
   γ) να θεωρήσουν σημαντική και αναγκαία την προσπάθεια εκσυγχρονισμού της ΣΣ ΕΕ-Χιλής, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων των τελευταίων 15 ετών, ιδίως της εμπορικής της συνιστώσας, σε πνεύμα αμοιβαιότητας, κοινού οφέλους και ισορροπίας, και να λάβουν υπόψη τη συνεχή στήριξη του εκσυγχρονισμού που εκφράζεται από τη ΜΚΕ ΕΕ-Χιλής, καθώς και το γεγονός ότι η ΜΣΕ επικρότησε τα μέτρα επικαιροποίησης·
   δ) να θυμούνται ότι η παγκοσμιοποίηση και η εμπορική πολιτική υπήρξαν πρόσφατα το αντικείμενο έντονης συζήτησης στην Ευρώπη και αλλού, λόγω της πιθανής άνισης κατανομής των κερδών από αυτές· να αντιληφθούν πως πρέπει να προβλέπουν τις τάσεις και τις πιθανές συνέπειες, να εγγυηθούν μια πιο συμμετοχική κατανομή των οφελών από το εμπόριο, και να παρέχουν κατάλληλη προστασία σε όσους δεν κερδίζουν από τη συμφωνία και οι οποίοι ίσως βρεθούν σε μειονεκτική θέση στις επόμενες φάσεις· να αναπτύξουν πολιτική δράση, σε εθνικό κυρίως αλλά και σε ενωσιακό επίπεδο, πέρα από τις διατάξεις των εμπορικών συμφωνιών αυτών καθεαυτών, και σε άλλα πεδία, από την βιομηχανική μέχρι την φορολογική και την κοινωνική πολιτική·
   ε) να θυμούνται τη σημασία του πολυμερούς θεματολογίου και το ότι η όποια διμερής διαπραγμάτευση δεν πρέπει να υπονομεύει τη φιλοδοξία του να επιτευχθεί πρόοδος σε πολυμερές επίπεδο· να αντιληφθούν ότι οι ενισχυμένες διμερείς σχέσεις και η κοινή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Χιλής θα πρέπει επίσης να διευκολύνουν μια μεγαλύτερη συνεργασία και συνέργεια μεταξύ τους στα πολυμερή και πλειονομερή φόρα· να ενθαρρύνουν, εν προκειμένω, την πλήρη συμμετοχή της Χιλής στις διαπραγματεύσεις για την συμφωνία περί περιβαλλοντικών αγαθών (EGA) και την ανανεωμένη συμφωνία περί κρατικών προμηθειών (GPA) του ΠΟΕ·
   στ) να θέσουν κοινές αξίες στο επίκεντρο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού και να συνεχίσουν την πρακτική της ενσωμάτωσης μιας ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως σε όλες τις ΣΣ·
   ζ) να διασφαλίσουν ότι ολόκληρο το κείμενο της εκσυγχρονισμένης ΣΣ θα εγγυάται και θα περιλαμβάνει ρητά και σαφώς το δικαίωμα και την ικανότητα των μερών να εγκρίνουν και να εφαρμόζουν δικούς τους νόμους και κανονισμούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, για την επίτευξη νόμιμων στόχων δημόσιας πολιτικής, όπως η προστασία και προαγωγή των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στο νερό, η δημόσιας υγείας, οι κοινωνικές υπηρεσίες, η δημόσια εκπαίδευση, η ασφάλεια, το περιβάλλον, η δημόσια ηθική, η κοινωνική προστασία και η προστασία του καταναλωτή, η προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και των δεδομένων, καθώς και η προαγωγή και προστασία της πολιτισμικής πολυμορφίας· να διασφαλίσουν ότι καμία προσφυγή επενδυτών δεν θα μπορέσει να υπονομεύσει αυτούς τους στόχους· να υπογραμμίσουν εν προκειμένω ότι οι ΣΕΕ της ΕΕ δεν αποσκοπούν στο να περιορίσουν το θεμιτό ενδιαφέρον της Ένωσης, των κρατών μελών της ή οντοτήτων υπο-ομοσπονδιακού επιπέδου να εκδίδουν κανονιστικές ρυθμίσεις προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος·
   η) να επιδιώξουν, στις διαπραγματεύσεις για τις εμπορευματικές συναλλαγές, φιλόδοξες βελτιώσεις ως προς την πρόσβαση στην αγορά ανεξαρτήτως δασμολογικών κλάσεων, με άρση των άσκοπων φραγμών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης των σκαφών ΕΕ στις λιμενικές εγκαταστάσεις, και παράλληλα με σεβασμό του γεγονότος ότι υπάρχουν αρκετά ευαίσθητα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα που θα πρέπει να τύχουν κατάλληλης μεταχείρισης, για παράδειγμα μέσω δασμολογικών ποσοστώσεων (ΔΠ), κατάλληλων μεταβατικών περιόδων ή εξαιρέσεων, κατά περίπτωση· να συμπεριλάβουν μια εύχρηστη και αποτελεσματική διμερή ρήτρα διασφάλισης που θα επιτρέπει την προσωρινή άρση των προτιμήσεων, εάν, ως αποτέλεσμα της έναρξης ισχύος της εκσυγχρονισμένης ΣΣ, τυχόν αύξηση των εισαγωγών προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία σε ευαίσθητους τομείς·
   θ) να συμπεριλάβουν στις διαπραγματευτικές οδηγίες τον στόχο της απλούστευσης των κανόνων προέλευσης και των τελωνειακών διαδικασιών με σκοπό την προσαρμογή τους στις συνθήκες των ολοένα και πιο σύνθετων παγκόσμιων αλυσίδων αξίας· να διασφαλίσουν ότι μια εκσυγχρονισμένη ΣΣ περιλαμβάνει διατάξεις και μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης και δεσμεύσεις για την τυποποίηση των τελωνειακών κανόνων και πρακτικών, με σκοπό την αύξηση της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας δικαίου και της συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών αρχών, με παράλληλο εκσυγχρονισμό και απλούστευση των διαδικασιών, όπως προβλέπεται στη συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου (ΣΔΕ) του ΠΟΕ και στην αναθεωρημένη σύμβαση του Κιότο·
   ι) να αντιληφθούν, ως προς τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, ότι οι δυνατότητες του τομέα δεν έχουν καλυφθεί πλήρως με την τρέχουσα ΣΣ και ότι η εκσυγχρονισμένη ΣΣ θα πρέπει να άρει τους περιττούς φραγμούς για πρόσβαση στην αγορά και εθνική μεταχείριση· να λάβουν υπόψη ότι θα πρέπει να αναληφθούν δεσμεύσεις που θα βασίζονται στη Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS) και ότι οι κανόνες θα πρέπει να επικαιροποιηθούν ανάλογα ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες εξελίξεις· να αποκλείσουν τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες από το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας· να διασφαλίσουν και να προβλέψουν ρητά ότι η εκσυγχρονισμένη ΣΣ δεν θα εμποδίζει την ικανότητα των μερών να ορίζουν, να ρυθμίζουν, να παρέχουν και να στηρίζουν τις δημόσιες υπηρεσίες προς το κοινό συμφέρον, ότι δεν θα υποχρεώνει σε καμία περίπτωση τις κυβερνήσεις να ιδιωτικοποιήσουν υπηρεσίες ούτε θα τις εμποδίζει να παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονταν προηγουμένως από προμηθευτές του ιδιωτικού τομέα ούτε να επαναφέρουν υπό κρατικό έλεγχο υπηρεσίες που είχαν στο παρελθόν επιλέξει να ιδιωτικοποιήσουν, ούτε να τις εμποδίζει να επεκτείνουν το εύρος των υπηρεσιών που παρέχουν στο κοινό, και τούτο χάρη στην απαγόρευση κάθε ρήτρας, διάταξης ή δέσμευσης που θα υποσκάπτει την ευελιξία που είναι αναγκαία για την επαναφορά σημερινών και μελλοντικών υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος υπό δημόσιο έλεγχο·
   ια) να διασφαλίσουν ότι μια εκσυγχρονισμένη συμφωνία θα προβλέπει τα αναγκαία μέτρα για μεγαλύτερη κανονιστική διαφάνεια και αμοιβαία αναγνώριση, συμπεριλαμβανομένων και διατάξεων για αμεροληψία και σεβασμό των υψηλότερων προτύπων προστασίας στις απαιτήσεις, στα επαγγελματικά προσόντα και στις άδειες, και να προβλέψουν επ’ αυτού θεσμικούς μηχανισμούς διαβουλεύσεων με τη συμμετοχή διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών, όπως ΜΜΕ και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·
   ιβ) να μεριμνήσουν ώστε παράλληλα με τις δεσμεύσεις για διευκόλυνση της εισόδου και παραμονής φυσικών προσώπων για επαγγελματικούς σκοπούς, οι αλλοδαποί πάροχοι υπηρεσιών να οφείλουν να εφαρμόζουν όλη την κοινωνική και εργασιακή νομοθεσία της ΕΕ και των κρατών μελών καθώς και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις για τους εργαζόμενους που υπάγονται στις δεσμεύσεις του Τρόπου 4·
   ιγ) να μεριμνήσουν ώστε οι τυχόν φιλόδοξες κανονιστικές συνεργασίες και η εναρμόνιση των προτύπων να παραμείνουν προαιρετικές, να σέβονται την αυτονομία των κανονιστικών αρχών, να βασίζονται σε αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών και διοικητική συνεργασία με σκοπό τον εντοπισμό περιττών φραγμών και διοικητικών επιβαρύνσεων, και να διαφυλάσσουν την αρχή της προφύλαξης· να θυμούνται ότι η κανονιστική συνεργασία πρέπει να προωθεί τη διακυβέρνηση της παγκόσμιας οικονομίας μέσα από μια μεγαλύτερη σύγκλιση και συνεργασία στα διεθνή πρότυπα, με κατοχύρωση του υψηλότερου επιπέδου περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εργασιακής προστασίας, καθώς και προστασίας των καταναλωτών·
   ιδ) να μεριμνήσουν ώστε η εκσυγχρονισμένη ΣΣ να περιλαμβάνει για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ένα μέτρο προληπτικής εποπτείας στα πρότυπα εκείνου που περιλαμβάνεται στην συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία (CETA) ΕΕ-Καναδά, για να παρέχει έτσι στα μέρη τη δυνατότητα χάραξης πολιτικών για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών και τραπεζικών τομέων τους με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος· να συμπεριλάβουν μέτρα διασφάλισης και γενικές εξαιρέσεις για τις κινήσεις κεφαλαίων και τις πληρωμές, που θα εφαρμόζονται όποτε αυτές προκαλούν ή απειλούν να προκαλέσουν σοβαρές δυσχέρειες στην ομαλή λειτουργία της οικονομικής και νομισματικής ένωσης ή στο ισοζύγιο πληρωμών της ΕΕ·
   ιε) να συμπεριλάβουν διατάξεις για τη χρηστή διακυβέρνηση και πρότυπα διαφάνειας που να επιβεβαιώνουν την προσήλωση των συμβαλλομένων στην εφαρμογή διεθνών προτύπων στον αγώνα κατά της φοροαπάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, και ιδίως την εφαρμογή των σχετικών συστάσεων του ΟΟΣΑ για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά των κερδών, και να συμπεριλάβουν απαιτήσεις για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και την κατάρτιση δημόσιων μητρώων με τους πραγματικούς δικαιούχους των επιχειρηματικών καταπιστευμάτων και συγκεκριμένες διατάξεις για τα κεφάλαια των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τις ροές κεφαλαίων και την εγκατάσταση, ώστε να αποτραπεί ο μη ανιχνεύσιμος φορολογικός σχεδιασμός των εταιρειών·
   ιστ) να θυμούνται ότι η διαφθορά υπονομεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη, το εμπόριο και τον θεμιτό ανταγωνισμό, εμποδίζοντας την οικονομική μεγέθυνση· να δεσμεύσουν ρητά τα συμβαλλόμενα μέρη, με μια ειδική ενότητα που θα συνοψίζει σαφείς και αυστηρές δεσμεύσεις και μέτρα, για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλες τις μορφές της και για την εφαρμογή διεθνών προτύπων και πολυμερών συμβάσεων κατά της διαφθοράς·
   ιζ) να αντιληφθούν ότι οι αυστηρές διατάξεις για το άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων, προωθώντας την αρχή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, αρχή η οποία περιλαμβάνει κοινωνικά, περιβαλλοντικά και καινοτόμα κριτήρια, απλουστευμένες διαδικασίες και διαφάνεια για τους προσφέροντες, συμπεριλαμβανομένης και της αποτελεσματικής πρόσβασης των προερχόμενων από άλλες χώρες, μπορεί επίσης να αποδειχθούν αποτελεσματικά εργαλεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προώθηση της ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση, προσφέροντας παράλληλα καλή απόδοση στους φορολογουμένους· να παρέχουν, στο πλαίσιο μιας εκσυγχρονισμένης ΣΣ, βελτιωμένη πρόσβαση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων, μεταξύ άλλων σε κατώτερο του κεντρικού επίπεδο, και διαφανείς διαδικασίες βάσει αμερόληπτης και δίκαιης εθνικής μεταχείρισης·
   ιη) να διασφαλίσουν ότι η επενδυτική πολιτική θα περιλαμβάνει τη χρηστή διακυβέρνηση και θα διευκολύνει τις επενδύσεις καθώς και ότι θα αναπτύσσει και θα κατοχυρώνει τις υποχρεώσεις των επενδυτών βελτιώνοντας παράλληλα την προστασία τους·
   ιθ) να διασφαλίσουν ότι οι διαπραγματευτικές οδηγίες υποχρεώνουν την Επιτροπή να διαπραγματευτεί ένα μοντέρνο κεφάλαιο για τις επενδύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, όπως το πλαίσιο επενδυτικής πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη, της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη (UNCTAD/ΔΗΕΕΑ) και η τελευταία γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τη ΣΕΣ ΕΕ-Σιγκαπούρης·
   κ) να σημειώσουν πρόοδο στην αναγκαία διεθνή μεταρρύθμιση του καθεστώτος επίλυσης διαφορών· να επιδιώξουν τη δέσμευση όλων των συμβαλλόμενων ότι θα δώσουν προτεραιότητα στα αρμόδια δικαστήρια και θα αντικαταστήσουν την επίλυση διαφορών επενδυτή-κράτους (ISDS) με ένα δημόσιο σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων (ICS) που θα διαθέτει μηχανισμό εφέσεων, αυστηρούς κανόνες για τη σύγκρουση συμφερόντων και έναν δεσμευτικό κώδικα δεοντολογίας· να εξετάσουν τις υποχρεώσεις του επενδυτή και να προφυλάξουν το δικαίωμα έκδοσης κανονιστικών ρυθμίσεων για την επίτευξη νόμιμων στόχων δημόσιας πολιτικής, όπως είναι οι σχετικοί με την υγεία και τη διανομή νερού, καθώς και η προστασία της εργασίας και του περιβάλλοντος· να θέσουν ως σκοπό την πρόληψη των επιπόλαιων προσφυγών και να συμπεριλάβουν όλες τις δημοκρατικές διαδικαστικές εγγυήσεις, όπως είναι το δικαίωμα ίσης πρόσβασης στη δικαιοσύνη (ιδίως για τις ΜΜΕ), η ανεξαρτησία, της δικαιοσύνης, η διαφάνεια και η λογοδοσία, και ταυτόχρονα να εργαστούν για τη δημιουργία ενός πολυμερούς επενδυτικού δικαστηρίου (MIC)·
   κα) να μεριμνήσουν ώστε η εκσυγχρονισμένη ΣΣ να περιέχει ένα δυνατό και φιλόδοξο κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (TSDC), με δεσμευτικές και εκτελεστές διατάξεις, στο πλαίσιο ενός κατάλληλου και αποτελεσματικού μηχανισμού επίλυσης διαφορών που, μεταξύ άλλων μεθόδων συμμόρφωσης, να προβλέπει έναν μηχανισμό κυρώσεων, και να επιτρέπει τη δέουσα συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών· να αντιληφθούν ότι το κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (TSDC) θα πρέπει μεταξύ άλλων να καλύπτει τη δέσμευση των συμβαλλομένων να εγκρίνουν και να διατηρήσουν στο εθνικό τους δίκαιο και στους κανονισμούς τους τις αρχές που κατοχυρώνουν οι βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τα επικαιροποιημένα κείμενά της, και ειδικά τις συμβάσεις περί διακυβέρνησης, το θεματολόγιο αξιοπρεπούς εργασίας, τη σύμβαση αριθ. 169 της ΔΟΕ για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων, τη σύμβαση για την ισότητα των ευκαιριών και την ίση μεταχείριση των εργαζομένων και των δύο φύλων, τη σύμβαση για το οικιακό προσωπικό και τη σύμβαση για τους εργαζόμενους με οικογενειακές υποχρεώσεις, καθώς και τα πρότυπα εργασίας των εργαζομένων μεταναστών, και τις Συστάσεις ανά Χώρα (CSR/ΣΑΧ), συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης των τομεακών κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ και των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και μια διαδικασία με την οποία οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών στο πλαίσιο της ΜΣΕ να μπορούν να ζητούν την έναρξη κυβερνητικών διαβουλεύσεων·
   κβ) να μεριμνήσουν ώστε, με βάση την πρόοδο που η Χιλή σημειώνει στο πλαίσιο των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Ουρουγουάη και τον Καναδά, τα συμβαλλόμενα μέρη να συμπεριλάβουν ειδικό κεφάλαιο για το εμπόριο και την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών που, πέρα από την προσήλωση των συμβαλλομένων μερών στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα και την εκ μέρους τους τήρηση, θα περιέχει ενεργά μέτρα για την αύξηση των ευκαιριών των γυναικών να επωφεληθούν των δυνατοτήτων που παρέχει η ΣΣ· να προβλέψουν μέτρα μεταξύ άλλων για μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και για την πρόσβαση σε κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες· να διασφαλίσουν, μεταξύ άλλων, ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα δεσμευτούν για τη συλλογή αναλυτικών δεδομένων που θα επιτρέπουν την διεξοδική εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ανάλυση του αντίκτυπου της εκσυγχρονισμένης ΣΣ στην ισότητα των φύλων· να επιδιώξουν την ενισχυμένη συμμετοχή γυναικείων επιχειρήσεων (ιδίως πολύ μικρών επιχειρήσεων και ΜΜΕ) στις δημόσιες συμβάσεις, βάσει της πείρας που έχει αποκτήσει το Χιλιανό Υπουργείο Ισότητας των Φύλων που, το 2015, θέσπισε πρόγραμμα στήριξης της συμμετοχής των γυναικών επιχειρηματιών ως προμηθευτών στην αγορά δημόσιων συμβάσεων (Chile Compras)· να στηρίξουν τη διεθνοποίηση των γυναικείων επιχειρήσεων και τη συμμετοχής γυναικών σε δυνατότητες του Τρόπου 4 του ΠΟΕ· να μεριμνήσουν ώστε στις διαπραγματευτικές ομάδες και τακτικές συνομιλίες εντός της ΜΣΕ για την εφαρμογή αυτού του κεφαλαίου να συμπεριληφθούν εμπειρογνώμονες επί θεμάτων ισότητας των φύλων, που θα πρέπει να ενσωματωθούν και στους οργανισμούς που προάγουν την ισότητα των φύλων·
   κγ) να συμπεριλάβουν επί πλέον ένα περιεκτικό κεφάλαιο για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, που θα προβλέπει ουσιαστική πρόοδο στη διευκόλυνση του εμπορίου, στην εξάλειψη των εμπορικών φραγμών και των περιττών διοικητικών επιβαρύνσεων, καθώς και ενεργά μέτρα προκειμένου οι προκύπτουσες ευκαιρίες να είναι επαρκώς αξιοποιήσιμες και να γνωστοποιούνται σε όλους τους βασικούς και πιθανούς συντελεστές (δηλ. μέσω της καθιέρωσης υπηρεσιών μιας στάσης, ειδικών ιστότοπων, και της δημοσίευσης τομεακών εγχειριδίων με πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις νέες ευκαιρίες για εμπόριο και επενδύσεις)·
   κδ) να συμπεριλάβουν ένα κεφάλαιο για την ενέργεια που θα καλύπτει μεταξύ άλλων τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις πρώτες ύλες· να αναγνωρίσουν τη σημασία της υλοποίησης των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών, ιδίως της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, να συμπεριλάβουν σχετικές με το εμπόριο διατάξεις και δεσμεύσεις συμμετοχής σε διεθνή κείμενα, διαπραγματεύσεις και αμοιβαία επωφελείς εμπορικές και περιβαλλοντικές πολιτικές που θα ανταποκρίνονται στους στόχους της κυκλικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων σχετικά με την πράσινη ανάπτυξη, και να στηρίξουν και να προωθήσουν περαιτέρω το εμπόριο και τις επενδύσεις σε περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, καθώς και σε φιλικές προς το κλίμα τεχνολογίες·
   κε) να εγκρίνουν νέες διαπραγματευτικές οδηγίες που θα ενισχύσουν τις διατάξεις για την καλή μεταχείριση των ζώων που περιέχονται στην ισχύουσα ΣΣ μέσω της θέσπισης αποτελεσματικής διμερούς συνεργασίας στο θέμα αυτό και της υπό όρους ελευθέρωσης των συναλλαγών όταν η καλή μεταχείριση των ζώων κινδυνεύει κατά την παραγωγή ορισμένων προϊόντων·
   κστ) να εγκρίνουν διαπραγματευτικές οδηγίες που θα διατυπώνουν απαιτήσεις σχετικά με την επιβολή του δικαίου του ανταγωνισμού, διατάξεις σχετικά με τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά (SPS/ΥΦΥ) μέτρα που να απηχούν τις αρχές της διαφάνειας, των δίκαιων διαδικασιών και της απαγόρευσης των διακρίσεων, καθώς και κανόνες για τις επιδοτήσεις·
   κζ) να λάβουν υπόψη ότι τυχόν εμπορική συμφωνία πρέπει να συμπεριλαμβάνει την ευημερία των καταναλωτών στους γενικούς στόχους της και να διασφαλίσουν ότι η ΣΣ θα δεσμεύει τα μέρη για ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών και για την τήρηση των υψηλότερων διεθνών προτύπων, καθώς και για την ανάπτυξη συνεκτικών βέλτιστων πρακτικών, ιδίως όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της σήμανσης των προϊόντων και του ηλεκτρονικού εμπορίου·
   κη) να δεχτούν ότι αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων πρέπει να είναι ισχυρές και εκτελεστές διατάξεις που θα καλύπτουν την αναγνώριση και την προστασία όλων των μορφών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων φιλόδοξων διατάξεων για τις γεωγραφικές ενδείξεις που θα βασίζονται σε αυτές που περιλαμβάνονται στην ισχύουσα ΣΣ και θα τις επεκτείνουν, εξασφαλίζοντας καλύτερη πρόσβαση στην αγορά, ενισχυμένη επιβολή και τη δυνατότητα προσθήκης νέων γεωγραφικών ενδείξεων να μεριμνήσουν ώστε η αναθεωρημένη ΣΣ να περιέχει ένα κεφάλαιο για τα ΔΔΙ που θα εγγυάται την αναγκαία ευελιξία χωρίς οι περί ΔΔΙ διατάξεις να υπονομεύουν την πρόσβαση σε φθηνά βασικά φάρμακα και αγωγές στο πλαίσιο των εγχώριων προγραμμάτων δημόσιας υγείας· να μεριμνήσουν ώστε το κεφάλαιο αυτό να προχωρά πέρα από τις διατάξεις της συμφωνίας για τις εμπορικές πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (TRIPs)·
   κθ) να διασφαλίσουν ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα εγγυηθούν το μέγιστο δυνατό επίπεδο διαφάνειας και συμμετοχής, μεριμνώντας για την επίτευξη των διαπραγματευτικών στόχων, και τούτο σε συνδυασμό με συνεχείς και δεόντως ενημερωμένους διαλόγους με τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων τόσο των ενδιαφερόμενων φορέων, όπως οι επιχειρήσεις και τα συνδικάτα, όσο και η κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των αυτοχθόνων·· να επιτρέπουν συστηματικά τη συμμετοχή στο θέμα αυτό τόσο των αρμόδιων κοινοβουλευτικών φορέων, ιδίως της ΜΚΕ ΕΕ-Χιλής και της ΜΣΕ καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της ΣΣ, από τις διαπραγματεύσεις έως την εφαρμογή και την αξιολόγηση, και να στηρίξουν, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, τη δημιουργία ενός επίσημου φορέα συμμετοχής της χιλιανής κοινωνίας των πολιτών ο οποίος θα αντικατοπτρίζει την πολυφωνία της χιλιανής κοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους αυτόχθονες λαούς της· να μεριμνήσουν προς το σκοπό αυτό από κοινού με τη Χιλή, χωρίς να υπονομευθεί η διαπραγματευτική στρατηγική της ΕΕ, για τη δημοσιοποίηση όλων των συναφών πληροφοριών με τον πλέον προσπελάσιμο από το ευρύ κοινό τρόπο, συμπεριλαμβανομένων και ενημερωτικών δελτίων μεταφρασμένων στα ισπανικά ως κοινή επίσημη γλώσσα·
   λ) να λάβουν υπόψη τις εκκλήσεις του Κοινοβουλίου που ζητά να έχει πρόσβαση το κοινό στις εντολές εμπορικών διαπραγματεύσεων και ζητά τη δημοσίευση των διαπραγματευτικών οδηγιών για τον εκσυγχρονισμό της ΣΣ αμέσως μετά την έγκρισή τους·
   λα) να διασφαλίσουν ότι η ΣΣ προβλέπει τους αναγκαίους μηχανισμούς που θα εγγυηθούν την έμπρακτη εφαρμογή της, συμπεριλαμβανομένου ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μηχανισμού επίλυσης διακρατικών διαφορών·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΕΥΕΔ, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Χιλής.

(1) ΕΕ L 352 της 30.12.2002, σ. 3.
(2) Δελτίο Τύπου του Συμβουλίου 197/15, 21.4.2015.
(3) http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eu-chile-jcc-01-declaration
(4) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_el.pdf
(5) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-europe_el.pdf
(6) https://www.ombudsman.europa.eu/el/cases/decision.faces/el/58668/html.bookmark
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0041.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0284.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0298.
(10) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 94.
(11) http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU%282017%29558764
(12) http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
(13) http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/113103/1107500EN.pdf
(14) http://www.iwgia.org/publications/search-pubs?publication_id=740
(15) http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
(16) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113364.pdf

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου