Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2057(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0267/2017

Texte depuse :

A8-0267/2017

Dezbateri :

PV 13/09/2017 - 22
CRE 13/09/2017 - 22

Voturi :

PV 14/09/2017 - 8.8

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0354

Texte adoptate
PDF 362kWORD 64k
Joi, 14 septembrie 2017 - Strasbourg
Modernizarea pilonului comercial al Acordului de asociere UE-Chile
P8_TA(2017)0354A8-0267/2017

Recomandarea Parlamentului European din 14 septembrie 2017 adresată Consiliului, Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă privind negocierile legate de modernizarea pilonului comercial al Acordului de asociere UE-Chile (2017/2057(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte, care a fost încheiat în 2002 și pilonul său comercial, care a intrat în vigoare la 1 februarie 2003(1) (denumit în continuare AA),

–  având în vedere rezultatele celei de a șasea reuniuni a Consiliului de asociere UE-Chile, care a avut loc în aprilie 2015(2),

–  având în vedere Declarația finală a Comitetului consultativ mixt din 5 octombrie 2016(3),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2015 intitulată „Comerț pentru toți – Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă” (COM(2015)0497) și documentele de reflecție ale Comisiei din mai 2017 privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare(4) și din aprilie 2017 privind dimensiunea socială a Europei(5),

–  având în vedere hotărârile și avizele Curții de Justiție a Uniunii Europene (C-350/12 P, 2/13, 1/09) și decizia Ombudsmanului European din 6 ianuarie 2015 prin care a închis ancheta din proprie inițiativă OI/10/2014/RA referitoare la informare și accesul la documente(6) și având în vedere avizul 2/15 al Curții de Justiție din 16 mai 2017,

–  având în vedere rezoluția sa din 3 februarie 2016 conținând recomandările Parlamentului European adresate Comisiei privind negocierile pe marginea Acordului privind comerțul cu servicii (TiSA)(7),

–  având în vedere amendamentele pe care le-a adoptat la 4 iulie 2017(8) la propunerea de directivă privind comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit,

–  având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2016 referitoare la punerea în aplicare a recomandărilor Parlamentului din 2010 privind standardele sociale și de mediu, drepturile omului și responsabilitatea întreprinderilor(9) și Rezoluția sa din 25 noiembrie 2010 referitoare la politica de comerț internațional în contextul imperativelor legate de schimbările climatice(10),

–  având în vedere studiul EPRS pe tema „Efectele clauzelor legate de drepturile omului în Acordul global UE-Mexic și în Acordul de asociere UE-Chile”(11),

–  având în vedere Orientările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru întreprinderile multinaționale, Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, Declarația tripartită a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) de stabilire a principiilor privind întreprinderile multinaționale și politica socială și Agenda OIM privind munca decentă,

–  având în vedere Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (Acordul de la Paris) din 2015, care a intrat în vigoare la 4 noiembrie 2016(12) și pe care a ratificat-o și Chile,

–  având în vedere Declarația comună a Comisiei parlamentare mixte UE-Chile din 3 noiembrie 2016(13),

–  având în vedere articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și articolele 8, 207 alineatul (3) și 217 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere proiectul de orientări de negociere adoptat de către Comisiei la 24 mai 2017,

–  având în vedere articolul referitor la Chile din anuarul Grupului de lucru internațional pentru aspecte legate de popoarele indigene (IWGIA) intitulat „The Indigenous World 2016”(14),

–  având în vedere articolul 108 alineatul (4) și articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A8-0267/2017),

A.  întrucât strategia „Comerț pentru toți” declară că „Comisia trebuie să urmărească o politică comercială de care să beneficieze societatea în ansamblul ei și care să promoveze standardele și valorile europene și universale, pe lângă interesele economice esențiale, punând un accent mai mare pe dezvoltarea durabilă, drepturile omului, evaziunea fiscală, protecția consumatorilor și comerțul echitabil și responsabil”;

B.   întrucât UE și Chile sunt parteneri apropiați care au valori comune și un angajament comun față de promovarea unei guvernanțe comerciale multilaterale eficace și respectarea drepturilor omului, precum și o prosperitate și o securitate comune în cadrul unui sistem mondial bazat pe reguli; întrucât UE este cel de-al treilea partener comercial al Chile, întrucât Chile, la rândul său, este un actor important pe plan regional și una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din America de Sud în ultimele decenii, iar eforturile de reformă în țară sunt încă în curs de desfășurare;

C.  întrucât actualul AA, inclusiv pilonul său comercial, a fost încheiat în 2002și a adus beneficii considerabile ambelor părți de la punerea sa în aplicare, începând cu anul 2003, dublând schimburile de mărfuri și înregistrând o creștere a comerțului cu servicii și a investițiilor(15); cu toate acestea, având în vedere că, de atunci, atât UE, cât și Chile au încheiat acorduri comerciale mai moderne și mai ambițioase;

D.  întrucât, în 2016, UE a exportat bunuri în Chile în VALOARE de peste 8,6 miliarde de euro, în timp ce Chile a exportat bunuri în UE în valoare de 7,4 miliarde de euro; întrucât, în 2015, valoarea comerțului cu servicii furnizate din UE către Chile a reprezentat 3,8 miliarde de euro, iar cea a comerțului cu servicii furnizate din Chile către UE a reprezentat 2 miliarde de euro; întrucât investițiile străine directe (ISD) ale UE în Chile au atins nivelul de 42,8 miliarde de euro(16);

E.  întrucât actualul AA nu cuprinde, printre altele, capitole separate privind investițiile, IMM-urile, drepturile de proprietate intelectuală (DPI), energia și genul, nici un capitol privind comerțul și dezvoltarea durabilă și nici obligații de a pune în aplicare standardele de muncă și de mediu , sau promovarea bunelor practici domenii precum responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI) sau asigurarea durabilității;

F.  întrucât orice negociere comercială purtată de către UE trebuie să mențină dreptul și capacitatea administrațiilor de a reglementa în interes public, cum ar fi în domeniul protecției și promovării sănătății publice, al serviciilor sociale, al protecției sociale și protecției consumatorilor, al educației publice, al siguranței, al mediului, al bunăstării animalelor, al moralității publice, al protecției vieții private și a datelor, precum și al promovării și protejării diversității culturale;

G.  întrucât orice negociere comercială purtată de către UE trebuie să garanteze cel mai înalt nivel de protecție socială, de protecție a muncii și de protecție a mediului atins de către părți și poate servi ca instrument pentru a promova o agendă a justiției sociale și a dezvoltării durabile, atât în UE, cât și în întreaga lume; întrucât modernizarea AA ar trebui să fie văzută ca o șansă pentru UE și statele sale membre de a promova în continuare standarde și angajamente comune de nivel ridicat în acordurile lor comerciale, în special în ceea ce privește drepturile lucrătorilor, protecția mediului, drepturile consumatorilor și bunăstarea publică; întrucât Comisia a anunțat desfășurarea unei reflecții cu privire la diferitele moduri de a transpune aceste angajamente în practică, în cadrul căreia se va avea în vedere și un mecanism bazat pe sancțiuni;

H.  întrucât CCM UE-Chile, care include organizații ale societății civile din ambele părți, s-a reunit pentru prima dată în zilele de 4 și 5 octombrie 2016 pentru a monitoriza punerea în aplicare a AA existent, precum și negocierile pentru actualizarea acestuia, prin canalizarea contribuției societății civile și promovarea dialogului și a cooperării dintre UE și Chile în afara canalelor guvernamentale; întrucât întârzierea semnificativă în instituirea CCM nu ar trebui să se repete în ceea ce privește acordul modernizat; întrucât, de la intrarea în vigoare a acordului modernizat, participarea societății civile ar trebui să se bazeze pe structuri clare, pe un echilibru în ceea ce privește componența și pe mandate de raportare;

I.  întrucât UE și Chile s-au angajat în negocieri multilaterale pentru a continua liberalizarea comerțului cu servicii (TiSA);

J.  întrucât Chile nu este parte, ci are doar calitatea de observator, la Acordul OMC privind achizițiile publice (GPA) și nu participă la negocierile multilaterale privind Acordul privind bunurile de mediu (EGA);

K.  întrucât articolul 45 din AA UE-Chile din 2002 cuprinde dispoziții, în capitolul privind cooperarea, care precizează că acesta ar trebui să „contribuie la consolidarea politicilor și programelor care îmbunătățesc, garantează și lărgesc participarea echitabilă a bărbaților și a femeilor în toate sectoarele vieții politice, economice, sociale și culturale”;

L.  întrucât Chile este semnatar al Parteneriatului transpacific (TPP), al cărui viitor pare a fi incert acum, și a semnat acorduri de liber schimb cu toți semnatarii TPP și este considerat, în general, a fi un partener stabil și fiabil;

M.  întrucât în 2010 Chile a devenit prima țară din America de Sud care a devenit membră a OCDE și are un cadru macroeconomic sănătos;

N.  întrucât este important să se maximizeze într-un mod cât mai integrator posibilitățile pe care le prezintă modernizarea pilonului comercial al AA pentru întreprinderile și cetățenii atât din UE, cât și din Chile; întrucât s-ar putea face mai multe în acest sens, inclusiv, printre altele, prin difuzarea de informații, care ar putea avea un important efect multiplicator al avantajelor pentru părțile la AA;

O.  întrucât Chile are tratate bilaterale de investiții (TBI) cu 17 state membre ale UE, al căror conținut nu reflectă cele mai recente evoluții și bunele practici în domeniul politicii de investiții, și care vor fi înlocuite și vor înceta să se aplice de îndată ce intră în vigoare un acord între UE și Chile care cuprinde un capitol privind investițiile;

P.  întrucât condițiile disproporționat de stricte prevăzute de legislația chiliană, pe care navele de pescuit din UE trebuie să le respecte, împiedică navele respective să utilizeze instalațiile portuare din Chile pentru a debarca, a transborda, a realimenta cu combustibil sau a obține echipamente de pescuit;

Q.  întrucât actualul model de export al statului Chile contrastează puternic cu modelul european de export, dat fiind faptul că este puternic dominat de exporturile de materii prime, cum ar fi cuprul, fructele și legumele,

1.  le recomandă următoarele Consiliului, Comisiei și SEAE:

   (a) să asigure faptul că Parlamentul European primește imediat informații complete și exacte pe întreg parcursul negocierilor, pentru a-și putea exercita funcția de aprobare a încheierii AA actualizat cu Chile, inclusiv a pilonului comercial al acordului; să nu piardă din vedere faptul că, deși AA încheiate în conformitate cu articolul 217 din TFUE au, în mod tradițional, un caracter mixt și reglementează și alte domenii în afara politicii comerciale comune, ca urmare a avizului Curții de Justiție cu privire la ALS UE-Singapore, este necesar să se desfășoare o reflecție profundă privind calea de urmat pentru modernizarea AA UE-Chile, pentru a separa și proteja domeniile comerciale în care competența este exclusivă și cele în care competența este partajată și să respecte pe deplin repartizarea competențelor între Uniune și statele sale membre pe toată durata procesului de negociere, precum și la semnarea și încheierea acordurilor; să încheie, prin urmare, două acorduri separate, făcând distincție clară între acordul comercial și de investiții, care conține doar chestiuni ce țin de competența exclusivă a Uniunii, și al doilea acord, care reglementează chestiuni în cazul cărora competențele sunt partajate cu statele membre;
   (b) să ia act de faptul că, de la intrarea în vigoare a AA bilateral, atât UE, cât și Chile au încheiat acorduri comerciale mai moderne, mai ambițioase și mai cuprinzătoare, iar un număr de domenii rămân nereglementate de acord, domenii care sunt importante pentru a se asigura că acesta contribuie la creșterea economică comună, egalitatea de șanse, locurile de muncă decente și dezvoltarea durabilă, inclusiv la respectarea și promovarea standardelor de muncă și de mediu, bunăstarea animalelor și egalitatea de gen, în beneficiul cetățenilor ambelor părți;
   (c) consideră că este important și necesar să se încerce modernizarea AA UE-Chile, în special a componentei sale comerciale, pentru a ține seama de evoluția economică și politică din ultimii 15 ani, în spiritul reciprocității, avantajului reciproc și echilibrului și să se ia act de sprijinul substanțial pentru modernizare exprimat de Comisia parlamentară mixtă (CPM) UE-Chile, precum și de faptul că CCM a salutat măsurile adoptate în vederea actualizării;
   (d) să-și amintească faptul că globalizarea și politica comercială au făcut recent obiectul unor dezbateri intense în Europa și în alte locuri, din cauza unei eventuale distribuiri inegale a câștigurilor generate de acestea; să ia în considerare faptul că este necesar să se preconizeze tendințele și potențialele consecințe, să se garanteze o distribuire a beneficiilor comerțului mai favorabilă incluziunii și să se asigure o protecție adecvată a celor care nu au beneficiat de acordul actual și care pot fi dezavantajați în cadrul viitorului proces; să se elaboreze, prin urmare, măsuri de politici în alte domenii, dincolo de dispozițiile acordurilor comerciale, mergând de la politicile industriale până la politicile fiscale și sociale, în principal la nivel național, dar și la nivelul Uniunii;
   (e) să-și amintească de importanța agendei multilaterale și de faptul că orice negociere bilaterală nu trebuie să submineze ambiția de a realiza progrese la nivel multilateral; să aibă în vedere faptul că întărirea relațiilor bilaterale și a cooperării dintre UE și Chile ar trebui să faciliteze, de asemenea, o mai strânsă colaborare și sinergie între părți în contexte multilaterale și plurilaterale; să încurajeze, în acest sens, participarea deplină a Republicii Chile la negocierile pentru Acordul OMC privind bunurile de mediu (EGA) și pentru Acordul revizuit al OMC privind achizițiile publice (GPA);
   (f) să plaseze valorile comune în centrul procesului de modernizare și să continue practica includerii unei clauze privind drepturile omului, astfel cum s-a procedat în toate AA;
   (g) să se asigure că un AA modernizat garantează, în tot textul, și consacră, în mod explicit și fără echivoc, dreptul și capacitatea părților de a adopta și de a aplica propriile legi și reglementări în interes public, pentru a îndeplini obiective legitime de politică publică, cum ar fi protejarea și promovarea drepturilor omului, inclusiv a accesului la apă, a sănătății publice, a serviciilor sociale, a educației publice, a siguranței, a mediului, a moralității publice, a protecției sociale sau a consumatorilor, a vieții private și a protecției datelor, precum și promovarea și protejarea diversității culturale; să se asigure că niciun investitor nu poate să submineze aceste obiective; să sublinieze, în acest sens, că ALS încheiate de UE nu urmăresc să limiteze interesul legitim al Uniunii, al statelor sale membre sau al entităților subfederale de a adopta reglementări în interes public;
   (h) cu privire la negocierile privind comerțul cu bunuri, să solicite îmbunătățiri ambițioase pentru accesul pe piață pentru toate liniile tarifare prin eliminarea barierelor inutile, inclusiv în ceea ce privește accesul navelor UE la instalațiile portuare, respectând, totodată, faptul că există o serie de produse agricole, fabricate și industriale sensibile care ar trebui să facă obiectul unui tratament adecvat, de exemplu prin intermediul contingentelor tarifare (CT), prin perioade de tranziție adecvate sau chiar prin excludere, dacă este necesar; să includă o clauză bilaterală de salvgardare eficace și ușor de utilizat, care să permită suspendarea temporară a preferințelor în cazul în care, ca urmare a intrării în vigoare a AA modernizat, o creștere a importurilor aduce sau amenință să aducă prejudicii grave sectoarelor sensibile;
   (i) să includă în directivele de negociere obiectivul de a simplifica regulile de origine și procedurile vamale în vederea adaptării lor la realitatea lanțurilor valorice globale din ce în ce mai complexe; să se asigure că un AA modernizat cuprinde dispoziții și măsuri antifraudă, precum și angajamente de a standardiza normele și practicile vamale, în vederea creșterii transparenței, a eficacității, a securității juridice și a cooperării dintre autoritățile vamale, modernizând și simplificând, totodată, procedurile, astfel cum este consacrat în Acordul OMC privind facilitarea comerțului și în Convenția internațională pentru simplificarea și armonizarea regimurilor vamale revizuită;
   (j) în ceea ce privește comerțul cu servicii, să se considere că potențialul sectorului serviciilor nu este atins pe deplin în actualul AA, și că un AA modernizat ar trebui să încerce să elimine barierele inutile în scopuri legate de accesul pe piață și de tratamentul național; să ia în considerare faptul că ar trebui să fie luate angajamente pe baza Acordului General privind Comerțul cu Servicii (GATS) și că normele ar trebui actualizate ori de câte ori este necesar pentru a ține seama de noile evoluții; să excludă serviciile audiovizuale din domeniul de aplicare al acordului; să se asigure și să prevadă în mod explicit că AA modernizat nu împiedică capacitatea părților de a defini, reglementa, furniza și sprijini servicii publice în interes public, că nu va solicita în niciun caz guvernelor să privatizeze niciun serviciu și nu va împiedica administrațiile publice să ofere servicii publice furnizate anterior de furnizori privați de servicii sau să readucă sub controlul public servicii pe care guvernele au ales anterior să le privatizeze, că nu va împiedica administrațiile publice să extindă gama de servicii pe care le oferă publicului, excluzând orice clauză, dispoziție sau angajament care ar limita flexibilitatea necesară pentru a aduce actualele și viitoarele servicii de interes economic general înapoi sub controlul public;
   (k) să se asigure că un acord modernizat stabilește măsurile necesare pentru asigurarea unui nivel mai ridicat de transparență în materie de reglementare și de recunoaștere reciprocă, inclusiv dispoziții care să garanteze imparțialitatea și respectarea celor mai înalte standarde de protecție în ceea ce privește cerințele, calificările și certificatele și să prevadă, în acest sens, mecanisme instituționale de consultare care să implice diverse părți interesate, precum IMM-urile și organizațiile societății civile;
   (l) să se asigure că, deși s-au luat angajamente de a facilita intrarea și șederea persoanelor fizice în scopuri comerciale, furnizorii de servicii străini trebuie să respecte legislația UE și a statelor membre în domeniul social și al muncii și contractele colective de muncă aplicabile, în cazul în care lucrătorii beneficiază de angajamentele cuprinse în Modul 4;
   (m) să se asigure că cooperarea ambițioasă în materie de reglementare și armonizarea standardelor rămân voluntare, respectă autonomia autorităților de reglementare, se bazează exclusiv pe schimbul consolidat de informații și pe cooperarea administrativă cu scopul de a identifica barierele inutile și sarcinile administrative și mențin principiul precauției; să-și amintească faptul că cooperarea în materie de reglementare trebuie să urmărească să fie utilă guvernării economiei mondiale prin intensificarea convergenței și a cooperării privind standardele internaționale, garantând cel mai înalt nivel de protecție a consumatorilor, de protecție a mediului, de protecție socială și de protecție a muncii;
   (n) să aibă în vedere faptul că AA modernizat cuprinde, în ceea ce privește serviciile financiare, o excepție prudențială bazată pe modelul celei cuprinse în Acordul economic și comercial cuprinzător UE-Canada (CETA), să consacre un spațiu de politici părților pentru ca acestea să-și reglementeze sectoarele financiare și bancare în vederea asigurării stabilității și a integrității sistemului financiar; să includă măsuri de salvgardare și excepții generale cu privire la circulația capitalurilor și la plăți, care să fie aplicate atunci când acestea pot produce sau amenință să producă dificultăți grave pentru buna funcționare a uniunii economice și monetare sau pentru balanța de plăți a UE;
   (o) să includă dispoziții privind buna guvernanță și standardele de transparență în chestiuni fiscale, în care să se reafirme angajamentul părților de a pune în aplicare standardele internaționale în lupta împotriva fraudei fiscale, a evaziunii și eludării fiscale, în special recomandările relevante ale OCDE privind erodarea bazei de impunere și transferul profiturilor, și care să prevadă schimburi automate de informații și înființarea de registre publice care să ateste calitatea de beneficiar real al societăților, precum și dispoziții concrete privind excluderea planificării fiscale nedetectate a societăților în capitolele privind serviciile financiare, circulația capitalurilor și stabilirea ;
   (p) să reamintească că corupția subminează drepturile omului, egalitatea, justiția socială, comerțul și concurența echitabilă, împiedicând creșterea economică; să angajeze în mod explicit părțile, prin includerea unei secțiuni specifice care să prevadă luarea unor angajamente și măsuri clare și ferme în combaterea corupției în toate formele sale și să pună în aplicare normele internaționale și convențiile multilaterale anticorupție;
   (q) să aibă în vedere faptul că și dispozițiile ferme privind deschiderea către concurență a achizițiilor publice, care promovează principiul ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, fapt ce presupune criterii sociale, de mediu și inovatoare, proceduri simplificate și transparențe pentru ofertanți, inclusiv accesul efectiv al ofertanților din alte țări, pot constitui instrumente eficace de combatere a corupției și promovare a integrității în administrația publică, oferind, în același timp, rentabilitate pentru contribuabili; să permită, cu modernizarea AA, îmbunătățirea accesului la piețele de achiziții publice, inclusiv la nivel regional sau local și proceduri transparente, bazate pe tratamentul național, pe imparțialitate și pe echitate;
   (r) să se asigure că politica de investiții include buna guvernare și facilitarea investițiilor și să elaboreze și să consacre obligațiile investitorilor, îmbunătățind, totodată, protecția investitorilor;
   (s) să se asigure că directivele de negociere mandatează Comisia să negocieze un capitol modern privind investițiile, luând în considerare cele mai bune practici la nivel internațional, cum ar fi Conferința Organizației Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD), Cadrul de politici de investiții pentru dezvoltare durabilă și avizul cel mai recent al Curții de Justiție privind ALS UE-Singapore;
   (t) să înregistreze progrese către o reformă internațională necesară a regimului de soluționare a litigiilor; să încerce obținerea unui angajament din partea tuturor părților de a se favoriza recurgerea la instanțele competente și de a se înlocui soluționarea litigiilor între investitori și stat cu un sistem jurisdicțional public în materie de investiții (ICS) cu un mecanism de recurs, cu reguli stricte privind conflictul de interese și un cod de conduită aplicabil; să ia în considerare obligațiile investitorilor și să păstreze dreptul de a reglementa pentru a realiza obiective legitime în materie de politică publică, cum ar fi cele legate de sănătate și de distribuția apei, precum și de protecția muncii și a mediului; să urmărească să prevină exercitarea abuzivă a drepturilor procesuale și să prevadă toate garanțiile procedurale democratice, cum ar fi dreptul de a avea acces nediscriminatoriu la justiție (acordând o atenție deosebită IMM-urilor), independența sistemului judiciar, transparența și responsabilitatea, urmărind în același timp înființarea unei instanțe multilaterale în materie de investiții;
   (u) să se asigure că AA modernizat cuprinde un capitol referitor la comerț și dezvoltarea durabilă solid și ambițios, care să includă dispoziții cu caracter obligatoriu și executoriu supuse unor mecanisme de soluționare a litigiilor adecvate și eficace, care să aibă în vedere, printre diferitele metode de asigurare a respectării, un mecanism bazat pe sancțiuni și care să permită partenerilor sociali și societății civile să participe în mod adecvat; consideră că un capitol referitor la comerț și dezvoltarea durabilă ar trebui să cuprindă, printre altele, angajamentul părților de a adopta și de a menține în legislația și reglementările lor naționale principiile consacrate în convențiile fundamentale ale OIM și de a pune efectiv în aplicare instrumentele actualizate ale OIM, în special convențiile privind guvernarea, Agenda privind munca decentă, Convenția OIM nr. 169 privind drepturile popoarelor indigene, Convenția privind egalitatea de șanse și egalitatea de tratament pentru lucrătorii bărbați și femei, Convenția privind lucrătorii casnici, Convenția privind lucrătorii cu responsabilități familiale, normele de muncă pentru lucrătorii migranți și responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI), inclusiv adoptarea orientărilor sectoriale ale OCDE și a Principiilor directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, precum și o procedură prin care partenerii sociali și societatea civilă reunite în CCM să poată cere inițierea de consultări guvernamentale;
   (v) să se asigure, în ceea ce privește progresele înregistrate de Chile în negocierile comerciale bilaterale cu Uruguay și Canada, că părțile includ un capitol specific privind comerțul, egalitatea de gen și capacitarea femeilor, în afară de aderarea părților la legislația internațională privind drepturile omului și la standardele sociale și de muncă și de respectarea acestora de către părți, prevăzând măsuri active care vizează să ofere femeilor mai multe posibilități de a beneficia de șansele pe care le oferă AA; să prevadă măsuri care vizează, printre altele, îmbunătățirea echilibrului între viața profesională și cea personală și accesul la servicii sociale și de sănătate; să se asigure, printre altele, că părțile se angajează să colecteze date defalcate permițând analize aprofundate ex ante și ex post ale impactul AA modernizat asupra egalității de gen; să urmărească să obțină o participare mai mare a întreprinderilor deținute de femei (în special a microîntreprinderilor și IMM-urilor) la achizițiile publice, pe baza experienței acumulate de Ministerul chilian al Egalității de Gen, care, în 2015, a înființat un program de sprijin pentru a consolida participarea femeilor întreprinzătoare în calitate de furnizori pe piața achizițiilor publice „Chile Compras”; să sprijine internaționalizarea întreprinderilor deținute de femei și participarea femeilor la posibilitățile oferite de Modul 4; să se asigure că echipele de negociere dețin cunoștințe de specialitate în materie de egalitate de gen și că poartă periodic discuții privind punerea în aplicare a acestui capitol în cadrul CCM, la care ar trebui să participe și organizații care promovează egalitatea de gen;
   (w) să includă, în plus, un capitol amplu privind microîntreprinderile și IMM-urile care să prevadă înregistrarea unor progrese considerabile în ceea ce privește facilitarea comerțului, eliminarea barierelor din calea comerțului și a sarcinilor administrative inutile, precum și măsuri active menite să garanteze că oportunitățile care rezultă în urma acestor acțiuni sunt suficient de utilizabile și sunt comunicate tuturor actorilor principali și potențiali (de exemplu, prin crearea unor ghișee unice și a unor site-uri internet dedicate și prin publicarea de ghiduri sectoriale cu informații privind procedurile și noile oportunități legate de comerț și investiții);
   (x) să includă unui capitol privind energia care să trateze, printre altele, energia regenerabilă și materiile prime; să recunoască importanța punerii în aplicare a acordurilor multilaterale în materie de mediu, în special a Acordului de la Paris privind schimbările climatice, să prevadă dispoziții privind comerțul și angajamente de a participa la instrumente internaționale, la negocieri și la politici comerciale și de mediu care se sprijină reciproc și care aderă la obiectivele economiei circulare, inclusiv angajamente privind creșterea verde, precum și să sprijine și să promoveze în continuare comerțul și investițiile în bunuri și servicii de mediu și în energiile regenerabile, precum și în tehnologiile care respectă clima;
   (y) să adopte directive de negociere care să consolideze dispozițiile privind bunăstarea animalelor incluse în AA existent prin instituirea unei cooperări bilaterale eficace în această privință și prin liberalizare condiționată în situațiile în care bunăstarea animalelor este periclitată în timpul producerii anumitor produse;
   (z) să adopte directive de negociere care precizează cerințele privind asigurarea respectării dreptului concurenței și dispoziții privind măsurile sanitare și fitosanitare (SPS), pentru a reflecta principiile transparenței, echității procedurale și nediscriminării, precum și normele privind subvențiile;
   (aa) să ia în considerare faptul că orice acord comercial trebuie să consacre bunăstarea consumatorilor ca unul dintre obiectivele generale și să asigure faptul că prin AA părțile se angajează să atingă un nivel ridicat de siguranță a și de protecție a consumatorilor, precum, să adere la cele mai ridicate standarde internaționale, precum și să elaboreze bune practici coerente, în special în ceea ce privește protecția consumatorilor în domeniile serviciilor financiare, etichetării produselor și comerțului electronic;
   (ab) să accepte faptul că negocierile trebuie să ducă la elaborarea unor dispoziții ferme și cu caracter executoriu care să prevadă recunoașterea și protecția tuturor formelor de drepturi de proprietate intelectuală, prin includerea unor dispoziții ambițioase privind indicațiile geografic întemeiate pe cele cuprinse în AA existent, dar mergând dincolo de acestea, asigurând un mai bun acces pe piață, o mai bună punere în aplicare și posibilitatea de a adăuga noi indicații geografice; să se asigure că AA revizuit include un capitol privind drepturile de proprietate intelectuală care să garanteze flexibilitatea necesară și faptul că dispozițiile legate de drepturile de proprietate intelectuală nu subminează accesul la medicamente și tratamente esențiale la prețuri accesibile în cadrul programelor naționale de sănătate publică; să se asigure că acest capitol merge mai departe de dispozițiile Acordului privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (Acordul TRIPS);
   (ac) să se asigure că părțile garantează cel mai ridicat nivel de transparență și de participare posibil, asigurând îndeplinirea obiectivelor negocierilor, și de faptul că acest lucru presupune dialoguri constante și în cunoștință de cauză cu toate părțile implicate, printre care se numără atât părți interesate precum întreprinderile și sindicatele, cât și societatea civilă, inclusiv reprezentanți ai popoarelor indigene; să implice în mod sistematic, în această privință, atât organele parlamentare competente, în special CCM UE-Chile și CCM, pe toată durata ciclului complet de viață al AA, de la negocieri și până la punerea în aplicare și evaluare, și să sprijine, în etapa de punere în aplicare, crearea unui organism oficial pentru participarea societății civile din Chile, care să reflecte pluralismul societății chiliene, acordând o atenție specială popoarelor indigene; în acest scop, să se asigure, fără a submina strategia de negociere a UE și împreună cu Chile, că toate informațiile relevante se publică în modul cel mai accesibil publicului larg, inclusiv fișe informative traduse în limba spaniolă, în calitatea acesteia de limbă oficială comună;
   (ad) să țină seama de solicitările Parlamentului ca mandatele pentru negocierile comerciale să fie puse la dispoziția publicului și ca directivele de negociere pentru modernizarea AA să fie publicate imediat după adoptarea acestora;
   (ae) să se asigure că AA furnizează mecanismele necesare care asigură că acesta este respectat în practică pe durata punerii în aplicare, inclusiv un mecanism modern și eficace de soluționare a litigiilor între state;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului, Comisiei, SEAE, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Guvernului și Parlamentului Republicii Chile.

(1) JO L 352, 30.12.2002, p. 3.
(2) Comunicat de presă al Consiliului 197/15, 21.4.2015.
(3) http://www.eesc.europa.eu/ro/node/39655
(4) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_ro.pdf
(5) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-europe_ro.pdf
(6) https://www.ombudsman.europa.eu/ro/cases/decision.faces/ro/58668/html.bookmark
(7) Texte adoptate, P8_TA(2016)0041.
(8) Texte adoptate, P8_TA(2017)0284.
(9) Texte adoptate, P8_TA(2016)0298.
(10) JO C 99 E, 3.4.2012, p. 94.
(11)http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_STU%282017%29558764
(12) http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
(13) http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/113103/1107500EN.pdf
(14) http://www.iwgia.org/publications/search-pubs?publication_id=740
(15) http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
(16) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113364.pdf

Aviz juridic - Politica de confidențialitate