Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2057(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0267/2017

Predkladané texty :

A8-0267/2017

Rozpravy :

PV 13/09/2017 - 22
CRE 13/09/2017 - 22

Hlasovanie :

PV 14/09/2017 - 8.8

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0354

Prijaté texty
PDF 363kWORD 59k
Štvrtok, 14. septembra 2017 - Štrasburg
Modernizácia obchodného piliera dohody o pridružení medzi EÚ a Čile
P8_TA(2017)0354A8-0267/2017

Odporúčanie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2017 Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť týkajúce sa rokovaní o modernizácii obchodného piliera dohody o pridružení medzi EÚ a Čile (2017/2057(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane jednej a Čilskou republikou na strane druhej, ktorá bola uzatvorená v roku 2002, a na jej obchodný pilier, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2003(1) (ďalej len „DP“),

–  so zreteľom na výsledok 6. zasadnutia Rady pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čile, ktoré sa konalo v apríli 2015(2),

–  so zreteľom na konečné vyhlásenie, ktoré 5. októbra 2016 prijal zmiešaný poradný výbor (ZPV)(3),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. októbra 2015 s názvom Obchod pre všetkých: Smerom k zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike (COM(2015)0497) a na diskusný dokument Komisie z mája 2017 s názvom Využitie globalizácie(4) a Sociálny rozmer Európy z apríla 2017(5),

–  so zreteľom na rozsudky a stanoviská Súdneho dvora Európskej únie (C-350/12 P, 2/13, 1/09) a rozhodnutie európskej ombudsmanky zo 6. januára 2015 o ukončení jej vyšetrovania z vlastného podnetu OI/10/2014/RA týkajúceho sa vybavovania žiadostí o informácie a prístupu k dokumentom(6), a so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora 2/15 zo 16. mája 2017,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 3. februára 2016 s odporúčaniami Európskeho parlamentu Komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA)(7),

–  so zreteľom na pozmeňujúce návrhy, ktoré prijal 4. júla 2017(8) k návrhu smernice o zverejňovaní informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2016 o vykonávaní odporúčaní Európskeho parlamentu z roku 2010 týkajúcich sa sociálnych a environmentálnych noriem, ľudských práv a sociálnej zodpovednosti podnikov(9) a uznesenie z 25. novembra 2010 o medzinárodnej obchodnej politike v kontexte naliehavých požiadaviek súvisiacich so zmenou klímy(10),

–  so zreteľom na štúdiu EPRS s názvom Účinky doložiek o ľudských právach v globálnej dohode medzi EÚ a Mexikom a v dohode o pridružení medzi EÚ a Čile(11),

–  so zreteľom na usmernenia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre nadnárodné podniky, hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a Medzinárodnej organizácie práce (MOP), tripartitné vyhlásenie MOP o zásadách týkajúcich sa nadnárodných podnikov a sociálnej politiky a na program dôstojnej práce MOP,

–  so zreteľom na Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy z roku 2015 (Parížska dohoda), ktorý nadobudol platnosť 4. novembra 2016(12) a ktorý ratifikovalo aj Čile,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Spoločného parlamentného výboru (SPV) EÚ – Čile z 3. novembra 2016(13),

–  so zreteľom na článok 21 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ) a článok 8, článok 207 ods. 3 a článok 217 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na návrh usmernení na rokovania, ktorý prijala Komisia 24. mája 2017,

–  so zreteľom na článok týkajúci sa Čile v ročenke Medzinárodnej pracovnej skupiny pre otázky domorodého obyvateľstva (IWGIA) s názvom Svet domorodého obyvateľstva 2016(14),

–  so zreteľom na článok 108 ods. 4 a článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0267/2017),

A.  keďže v stratégii Obchod pre všetkých sa uvádza, že „Komisia musí presadzovať politiku, ktorá je prospešná pre spoločnosť ako celok a podporuje európske a všeobecne platné normy a hodnoty popri hlavných hospodárskych záujmoch, klásť väčší dôraz na udržateľný rozvoj, ľudské práva, ochranu spotrebiteľa a zodpovedný a spravodlivý obchod a zamerať sa na boj proti daňovým únikom“;

B.   keďže medzi EÚ a Čile existuje úzke partnerstvo založené na spoločných hodnotách a spoločnom záväzku presadzovať účinné multilaterálne riadenie obchodu a dodržiavanie ľudských práv, ako aj spoločnú prosperitu a bezpečnosť v rámci globálneho systému založeného na pravidlách; keďže Únia je tretím najväčším obchodným partnerom Čile; keďže Čile je významným regionálnym hráčom, má jedno z najrýchlejšie rastúcich hospodárstiev v Južnej Amerike za posledné desaťročia, a reformné úsilie v krajine stále pokračuje;

C.  keďže platná DP vrátane obchodného piliera bola uzatvorená v roku 2002 a od jej vykonávania od roku 2003 je veľmi prínosná pre obe strany, pričom obchod s tovarom sa zdvojnásobil a zvýšil sa aj objem obchodu so službami a investície(15); keďže však EÚ aj Čile odvtedy uzatvorili modernejšie a ambicióznejšie obchodné dohody;

D.  keďže EÚ v roku 2016 vyviezla do Čile tovar v hodnote vyše 8,6 miliardy EUR, zatiaľ čo hodnota tovaru z Čile vyvezeného do EÚ predstavovala 7,4 miliardy EUR; keďže v roku 2015 dosiahol obchod so službami z EÚ poskytovanými v Čile hodnotu 3,8 miliardy EUR a obchod so službami z Čile poskytovanými v EÚ hodnotu 2 miliardy EUR; keďže objem priamych zahraničných investícií (PZI) EÚ v Čile predstavoval 42,8 miliardy EUR(16);

E.  keďže platná DP nezahŕňa okrem iného osobitné kapitoly o investíciách, MSP, právach duševného vlastníctva (PDV), energetike a rodovej rovnosti a neobsahuje ani kapitolu o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji (TSDC) vrátane povinnosti presadzovať normy v oblasti práce a životného prostredia, ani presadzovanie najlepších postupov v oblastiach, ako je sociálna zodpovednosť podnikov (SZP) a zabezpečenie trvalej udržateľnosti;

F.  keďže pri akýchkoľvek rokovaniach EÚ o obchode sa musí zachovať právo a schopnosť vlád regulovať vo verejnom záujme oblasti, ako sú napríklad ochrana a podpora verejného zdravia, sociálne služby, sociálne zabezpečenie a ochrana spotrebiteľov, verejné vzdelávanie, bezpečnosť, životné prostredie, dobré životné podmienky zvierat, verejný poriadok, ochrana súkromia a údajov a podpora a ochrana kultúrnej rozmanitosti;

G.  keďže každé rokovanie EÚ o obchode musí zaručiť, aby strany dosahovali čo najvyššiu úroveň sociálnej, pracovnej a environmentálnej ochrany, a môže slúžiť ako nástroj na presadzovanie programu sociálnej spravodlivosti a trvalo udržateľného rozvoja tak v EÚ, ako aj na celom svete; keďže modernizácia DP by sa mala považovať za príležitosť EÚ a jej členských štátov ešte viac podporovať spoločné vysoké normy a záväzky v rámci obchodných dohôd, najmä v oblasti pracovných práv, ochrany životného prostredia, spotrebiteľských práv a verejného blaha; keďže Komisia oznámila, že uvažuje o rôznych spôsoboch presadzovania týchto záväzkov, ktoré bude takisto zahŕňať sankčné mechanizmy;

H.  keďže prvé zasadnutie ZPV EÚ – Čile, ktorého súčasťou sú organizácie občianskej spoločnosti z obidvoch zúčastnených strán, sa konalo 4. a 5. októbra 2016 s cieľom získať prehľad o vykonávaní súčasnej DP, ako aj o rokovaniach o jej aktualizácii a zároveň začleniť príspevky od občianskej spoločnosti a podporiť dialóg a spoluprácu medzi EÚ a Čile nad rámec vládnej úrovne; keďže značné oneskorenie pri zakladaní ZPV sa v súvislosti s modernizovanou dohodou nesmie opakovať; keďže po nadobudnutí platnosti modernizovanej dohody musí byť účasť občianskej spoločnosti založená na jasných štruktúrach, vyrovnanom členstve a mandátoch na podávanie správ;

I.  keďže EÚ a Čile za zúčastňujú na viacstranných rokovaniach o ďalšej liberalizácii obchodu so službami (TiSA);

J.  keďže Čile nie je stranou Dohody WTO o vládnom obstarávaní (GPA), ale pozorovateľom, a nezúčastňuje sa na viacstranných rokovaniach o dohode o environmentálnych tovaroch (EGA);

K.  keďže článok 45 DP medzi EÚ a Čile z roku 2002 v kapitole o spolupráci už obsahuje ustanovenia o tom, že spolupráca by mala prispievať „k posilneniu politík a programov, ktoré zlepšujú, zaručujú a rozširujú spravodlivú účasť mužov a žien vo všetkých odvetviach politického, hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho života“;

L.  keďže Čile podpísalo Transpacifické partnerstvo (TPP), ktorého budúcnosť je v súčasnosti neistá, a dohody o voľnom obchode so všetkými signatármi TPP a všeobecne je považované za stabilného a spoľahlivého partnera;

M.  keďže Čile sa v roku 2010 ako prvá juhoamerická krajina stalo členom OECD a má stabilný makroekonomický rámec;

N.  keďže je dôležité čo najviac využiť možnosti, ktoré ponúka modernizácia obchodného piliera DP čo najširším spôsobom pre podniky, najmä MSP, ako aj občanov v EÚ a Čile; keďže v tejto súvislosti by sa dalo urobiť viac, a to aj šírením dostupných informácií, čo by mohlo vyvolať výrazný znásobujúci účinok výhod pre zmluvné strany DP;

O.  keďže Čile má uzavreté bilaterálne investičné zmluvy (BIT) so 17 členskými štátmi EÚ, ktorých obsah neodráža najnovší vývoj ani najlepšie postupy investičnej politiky a ktoré budú nahradené a prestanú platiť po nadobudnutí platnosti dohody medzi Úniou a Čile obsahujúcej kapitolu o investíciách;

P.  keďže neprimerane prísne podmienky v čilských právnych predpisoch, ktoré musia rybárske plavidlá EÚ spĺňať, im bránia pri používaní prístavných zariadení v Čile na účely vylodenia, prekládky, doplnenia paliva alebo získania rybárskeho výstroja;

Q.  keďže súčasné zloženie vývozu Čile je v ostrom protiklade so štruktúrou európskeho vývozu, keďže v ňom silne dominuje vývoz surovín, napríklad medi, ovocia a zeleniny;

1.  Odporúča Rade, Komisii a ESVČ, aby:

   a) zabezpečili, aby Európsky parlament počas rokovaní dostával úplné, okamžité a presné informácie, aby mohol rozhodnúť o tom, či má alebo nemá udeliť súhlas s uzavretím modernizovanej DP s Čile vrátane jej obchodného piliera; mali na pamäti, že hoci DP uzavreté v súlade s článkom 217 ZFEÚ sú obyčajne zmiešané a pokrývajú oblasti nad rámec bežnej obchodnej politiky, v nadväznosti na stanovisko Súdneho dvora k dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom je potrebné dôkladné premyslenie ďalšieho postupu modernizácie dohody medzi EÚ a Čile s cieľom oddeliť a ochrániť oblasti výlučných a spoločných právomocí v oblasti obchodu, a plne rešpektovať rozdelenie právomocí medzi Úniu a jej členské štáty počas celého procesu rokovaní, ako aj so zreteľom na podpísanie a uzatvorenie dohôd; uzavreli z tohto dôvodu dve samostatné dohody, a aby pritom jasne odlíšili obchodnú a investičnú dohodu, ktorá zahŕňa len otázky, ktoré patria do výlučnej právomoci Únie, od druhej dohody, ktorá sa týka oblastí, v ktorých sú právomoci spoločné s členskými štátmi;
   b) vzali na vedomie, že EÚ aj Čile od nadobudnutia platnosti dvojstrannej DP uzatvorili modernejšie, ambicióznejšie a komplexnejšie obchodné dohody, a že sa ňou naďalej nerieši celý rad oblastí, ktoré sú dôležité na to, aby sa zabezpečilo, že bude prispievať k spoločnému rastu, rovnosti príležitostí, dôstojným pracovným miestam a trvalo udržateľnému rozvoju vrátane dodržiavania a presadzovania pracovných a environmentálnych noriem, dobrých životných podmienok zvierat a rodovej rovnosti v prospech občanov oboch strán;
   c) považovali za dôležité a potrebné úsilie o modernizáciu DP medzi EÚ a Čile s cieľom zohľadniť hospodársky a politický rozvoj v posledných 15 rokoch, a to najmä pokiaľ ide o jej obchodnú časť, v duchu reciprocity, vzájomného prínosu a rovnováhy, a aby vzali na vedomie dôslednú podporu modernizácie, ktorú vyslovil SPV EÚ – Čile, ako aj skutočnosť, že ZPV uvítal kroky podniknuté v záujme aktualizácie;
   d) pamätali na to, že globalizácia a obchodná politika sú v poslednom období predmetom intenzívnych diskusií v Európe a vo svete z dôvodu možného nerovnomerného rozdelenia ich prínosov; považovali za potrebné predvídať trendy a možné dôsledky, zaručili inkluzívnejšie rozdelenie prínosov obchodu a zabezpečili zodpovedajúcu ochranu tým, ktorí z dohody nemajú prínos a ktorí môžu byť v následnom procese znevýhodnení; vyvíjali preto politické opatrenia najmä v iných oblastiach nad rámec ustanovení samotných obchodných dohôd, od priemyselnej politiky po fiškálnu a sociálnu politiku, a to najmä úrovni členských štátov, ale aj na úrovni Únie;
   e) mali na zreteli význam mnohostranného programu, ako aj to, že žiadne dvojstranné rokovanie nesmie oslabiť ambíciu dosiahnuť pokrok na mnohostrannej úrovni; vzali do úvahy, že posilnené bilaterálne vzťahy a spoločná spolupráca medzi EÚ a Čile by mali tiež uľahčovať širšiu spoluprácu a synergiu medzi stranami v mnohostrannom a viacstrannom kontexte; podporovali v tejto súvislosti plnú účasť Čile na rokovaniach o dohode WTO o environmentálnych tovaroch a prepracovanej dohode WTO o vládnom obstarávaní;
   f) kládli v rámci postupu modernizácie hlavný dôraz na spoločné hodnoty a aby aj naďalej uplatňovali doložku o ľudských právach, ktorá sa uplatňuje vo všetkých DP;
   g) zaistili, aby v celom texte modernizovanej DP bolo zaručené a výslovne a jednoznačne zakotvené právo a možnosť strán prijímať a uplatňovať vlastné zákony a právne predpisy vo verejnom záujme s cieľom dosiahnuť legitímne ciele verejnej politiky, ako je ochrana a presadzovanie ľudských práv vrátane prístupu k vode, verejné zdravie, sociálne služby, verejné vzdelávanie, bezpečnosť, životné prostredie, verejný poriadok, sociálne zabezpečenie alebo ochrana spotrebiteľa, ochrana súkromia a údajov a podpora a ochrana kultúrnej rozmanitosti; zabezpečili, že nároky žiadneho investora nemôžu úspešne spochybniť tieto ciele; zdôraznili v tejto súvislosti, že cieľom dohôd o voľnom obchode EÚ nie je obmedziť legitímne záujmy Únie, jej členských štátov alebo subjektov na nižšej úrovni o reguláciu vo verejnom záujme;
   h) usilovali sa, pokiaľ ide o rokovania o obchode s tovarom, o ambiciózne zlepšenia prístupu na trh v rámci colných položiek a zrušenie zbytočných prekážok, a to aj prekážok prístupu plavidiel EÚ do prístavov, pričom treba zohľadniť skutočnosť, že existuje niekoľko citlivých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov, ktoré si vyžadujú primerané zaobchádzanie, napríklad prostredníctvom colných kvót, primeraných prechodných období alebo, ak to bude potrebné, priamym vyňatím; uplatnili použiteľnú a účinnú dvojstrannú ochrannú doložku umožňujúcu dočasné pozastavenie preferencií, ak v dôsledku nadobudnutia platnosti modernizovanej DP nárast dovozu spôsobí vážnu škodu v citlivých odvetviach alebo hrozí, že takúto škodu spôsobí;
   i) začlenili do smerníc na rokovania cieľ zjednodušiť pravidlá pôvodu a colné postupy s cieľom prispôsobiť ich realite čoraz zložitejších globálnych hodnotových reťazcov; zabezpečili, aby modernizovaná DP obsahovala ustanovenia a opatrenia týkajúce sa boja proti podvodom a záväzky na štandardizáciu colných pravidiel a postupov s cieľom zvýšiť transparentnosť, účinnosť, právnu istotu a spoluprácu medzi colnými orgánmi a modernizovať a zjednodušiť postupy, ako sú zakotvené v rámci dohody WTO o uľahčení obchodu (TFA) a revidovanom Kjótskom dohovore;
   j) zohľadnili, pokiaľ ide o obchod so službami, že potenciál sektoru služieb nie je v súčasnej DP v plnej miere využitý, a že modernizovaná dohoda by mala riešiť zbytočné prekážky prístupu na trh a riešenia na vnútroštátnej úrovni; zvážili prijatie záväzkov na základe Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS) a aktualizáciu pravidiel podľa potreby tak, aby zohľadňovali nový vývoj; vyňali audiovizuálne služby z rozsahu uplatňovania dohody; zabezpečili a vyslovene stanovili, že modernizovaná DP nebude brániť možnosti zmluvných strán určovať, regulovať, poskytovať a podporovať verejné služby vo verejnom záujme, a že v žiadnom prípade nebude od vlád požadovať privatizáciu akejkoľvek služby ani im brániť v tom, aby poskytovali verejné služby, ktoré predtým zabezpečovali súkromní poskytovatelia alebo aby získali verejnú kontrolu nad službami, ktoré sa vlády v minulosti rozhodli privatizovať, ani im nebude brániť v tom, aby rozšírili rozsah služieb, ktoré poskytujú verejnosti, a to vylúčením prípadných doložiek, ustanovení alebo záväzkov, ktoré by znížili potrebnú flexibilitu na to, aby súčasné alebo budúce služby všeobecného hospodárskeho záujmu dostali pod verejnú kontrolu;
   k) zabezpečili, aby modernizovaná dohoda stanovila nevyhnutné opatrenia na účely vyššej transparentnosti predpisov a vzájomného uznávania vrátane ustanovení, ktorými sa zabezpečuje nestrannosť a dodržiavanie najvyšších noriem ochrany, čo sa týka požiadaviek, kvalifikácií a licencií, a v tejto súvislosti počítali s inštitucionálnymi mechanizmami konzultácií so všetkými dotknutými zainteresovanými stranami, najmä MSP a organizáciami občianskej spoločnosti;
   l) zabezpečili, aby okrem prísľubov uľahčenia vstupu a pobytu fyzických osôb na obchodné účely zahraniční poskytovatelia služieb povinne dodržiavali všetky sociálne a pracovné právne predpisy EÚ a členských štátov, ako aj platné kolektívne zmluvy v prípade zamestnávania pracovníkov využívajúcich záväzky v rámci režimu 4;
   m) zabezpečili, aby ambiciózna spolupráca v oblasti regulácie a harmonizácia noriem ostali dobrovoľné, rešpektovali nezávislosť regulačných orgánov, boli založené na rozšírenej výmene informácií a administratívnej spolupráci v záujme identifikácie zbytočných prekážok a administratívnej záťaže, a aby dodržiavali zásady predbežnej opatrnosti; mali na pamäti, že cieľom regulačnej spolupráce musí byť prínos pre riadenie svetového hospodárstva intenzívnejším zbližovaním a spoluprácou na medzinárodných normách, čím sa zaručí najvyššia úroveň ochrany spotrebiteľa, životného prostredia, sociálnej ochrany a ochrany pri práci;
   n) zvážili, či by modernizovaná DP nemala zahŕňať obozretnú výnimku z finančných služieb nadväzujúcu na podobné ustanovenie v komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode medzi EÚ a Kanadou (CETA) s cieľom vytvoriť priestor pre politiky zúčastnených strán na reguláciu ich finančného a bankového sektora v záujme zabezpečenia stability a integrity finančného systému; zahrnuli do dohody ochranné opatrenia a všeobecné výnimky, pokiaľ ide o pohyb kapitálu a platby, ktoré by sa mali uplatňovať, ak môžu spôsobiť alebo hrozí, že spôsobia vážne prekážky pre hladké fungovanie hospodárskej a menovej únie alebo platobnú bilanciu EÚ;
   o) zahrnuli do dohody ustanovenia týkajúce sa dobrej správy v daňových záležitostiach a o normách transparentnosti, ktoré potvrdia záväzok zmluvných strán uplatňovať medzinárodné normy v oblasti boja proti daňovým podvodom, daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, najmä príslušné odporúčania OECD o narúšaní základu dane a presune ziskov a ktoré budú zahŕňať požiadavky týkajúce automatickej výmeny informácií a vytvorenia verejných registrov skutočného vlastníctva obchodných koncernov a konkrétne ustanovenia v kapitolách o finančných službách, pohybe kapitálu a slobode usadiť sa, s cieľom vylúčiť nezistené daňové plánovanie korporáciami;
   p) brali do úvahy, že korupcia oslabuje ľudské práva, rovnosť, sociálnu spravodlivosť, obchod a spravodlivú hospodársku súťaž, a bráni hospodárskemu rastu; výslovne zaviazali zmluvné strany, osobitnou časťou s jasnými a dôraznými záväzkami a opatreniami, k boju proti korupcii vo všetkých jej formách a dodržiavaniu medzinárodných noriem a mnohostranných dohovorov v oblasti boja proti korupcii;
   q) vzali do úvahy, že dôrazné ustanovenia o otvorení trhov verejného obstarávania presadzujúce zásadu najvýhodnejšej ponuky, ktorá zahŕňa sociálne, environmentálne a inovatívne kritériá, zjednodušené postupy a transparentnosť pre uchádzačov vrátane skutočného prístupu pre uchádzačov z iných krajín, môžu byť tiež účinnými nástrojmi v boji proti korupcii a na posilnenie integrity vo verejnej správe, pričom daňovníci dostanú hodnotu za peniaze; začlenili do modernizovanej DP lepší prístup na trhy verejného obstarávania, a to aj na nižšej ako ústrednej úrovni, a transparentné postupy na základe národného zaobchádzania, nestrannosti a spravodlivosti;
   r) zabezpečili, aby investičná politika zahŕňala dobrú správu vecí verejných a uľahčenie investícií, a vypracovali a zakotvili povinnosti investorov do dohody a aby sa pritom zlepšila ochrana investorov;
   s) zabezpečili, aby smernice pre rokovania obsahovali poverenie pre Komisiu, aby dohodla modernú kapitolu o investíciách s prihliadnutím na najlepšie postupy na medzinárodnej úrovni, ako je napríklad rámec investičnej politiky pre trvalo udržateľný rozvoj Konferencie Organizácie Spojených národov o obchode a rozvoji (UNCTAD) a najnovšie stanovisko Súdneho dvora o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom;
   t) dosiahli pokrok k potrebnej medzinárodnej reforme režimu urovnávania sporov; snažili sa získať záväzok všetkých strán uprednostňovať riešenie na kompetentných súdoch a nahradiť urovnávanie sporov medzi investorom a štátom (ISDS) verejným systémom investičných súdov (ICS) s mechanizmom odvolania, prísnymi pravidlami pre konflikt záujmov a vykonateľným kódexom správania; zohľadnili povinnosti investorov a zachovali právo regulovať na dosiahnutie legitímnych cieľov verejnej politiky, ako sú ciele týkajúce sa zdravia a dodávok vody, ako aj pracovné podmienky a ochrana životného prostredia; snažili sa zabrániť zbytočnému podávaniu žalôb a zaručili všetky demokratické procesné záruky, ako je právo na nediskriminačný prístup k spravodlivosti (s osobitným zameraním na MSP), nezávislosť súdnictva, transparentnosť a zodpovednosť, pričom sa treba usilovať o zriadenie mnohostranného investičného súdu (MIC);
   u) zabezpečili, aby modernizovaná DP zahŕňala zriadenie rozhodného a ambiciózneho Výboru pre obchod a udržateľný rozvoj (TSDC) vrátane záväzných a vynútiteľných ustanovení podliehajúcich primeraným a účinným mechanizmom urovnávania sporov, ktoré budú okrem iných metód presadzovania predvídať mechanizmus uloženia sankcií a ktoré umožnia vhodnú účasť sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti; zohľadnili, že TSDC by mal zahŕňať okrem iného aj záväzok strán prijať a udržať vo svojich vnútroštátnych zákonoch a iných právnych predpisoch zásady zakotvené v základných dohovoroch MOP a účinne uplatňovať aktuálne nástroje MOP, najmä dohovory o riadení, program dôstojnej práce, Dohovor MOP č. 169 o právach domorodého obyvateľstva, Dohovor o rovnakých príležitostiach a o rovnakom zaobchádzaní s mužmi pracovníkmi a so ženami pracovníčkami, Dohovor o pracovníkoch v domácnosti a Dohovor o pracovníkoch so zodpovednosťou za rodinu, ako aj pracovné normy pre migrujúcich pracovníkov a o sociálnej zodpovednosti podnikov vrátane uplatňovania odvetvových usmernení OECD a hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a postup, ktorým môžu sociálni partneri a zástupcovia občianskej spoločnosti zúčastnení v ZPV vyzvať na začatie vládnych konzultácií;
   v) zabezpečili, so zreteľom na pokrok dosiahnutý Čile v rámci dvojstranných obchodných rokovaní s Uruguajom a Kanadou, aby sa zmluvné strany dohodli na osobitnej kapitole o obchode a rodovej rovnosti a zlepšení postavenia žien nad rámec účasti a dodržiavania medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, pracovných a sociálnych noriem týmito stranami, ako aj o aktívnych opatreniach zameraných na zlepšenie možností pre ženy, aby mali prínos z príležitostí, ktoré poskytuje DP; stanovili opatrenia zamerané okrem iného na lepšiu rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom a prístup k sociálnym a zdravotníckym službám; zabezpečili, okrem iného, aby sa zmluvné strany zaviazali zhromažďovať rozčlenené údaje umožňujúce dôkladnú analýzu ex ante a ex post o vplyve modernizovanej DP na rodovú rovnosť; usilovali sa o širšiu účasť podnikateliek (najmä vo forme mikro, malých a stredných podnikov) na verejnom obstarávaní, vychádzajúc zo skúseností čilského ministerstva pre rodovú rovnosť, ktoré v roku 2015 zriadilo program podpory s cieľom posilniť účasť podnikateliek ako dodávateľov na trhu verejného obstarávania (Chile Compras); podporovať pôsobenie podnikateliek na medzinárodných trhoch a účasť žien na príležitostiach v rámci režimu 4 WTO; zabezpečili odbornosť v oblasti rodovej rovnosti v rokovacích tímoch a na pravidelných diskusiách o vykonávaní tejto kapitoly v rámci ZPV, ktorý by mal zahŕňať aj organizácie, ktoré presadzujú rodovú rovnosť;
   w) vypracovali aj komplexnú kapitolu o mikropodnikoch a MSP, ktorá by mala smerovať k výraznému pokroku v uľahčení obchodu, odstráneniu prekážok obchodu a zbytočného administratívneho zaťaženia, ako aj k aktívnym opatreniam s cieľom zabezpečiť, aby vyplývajúce príležitosti boli dostatočne použiteľné a oznamované všetkým hlavným a potenciálnym aktérom (t. j. zriadením jednotných kontaktných miest, špecializovaných webstránok a uverejnením sektorových sprievodcov s informáciami o postupoch a nových príležitostiach pre obchod a investície);
   x) zahrnuli do dohody kapitolu o energetike venovanú aj obnoviteľným zdrojom energie a surovinám; prihliadli na význam vykonávania mnohostranných environmentálnych dohôd, najmä Parížskej dohody o zmene klímy, zahrnuli ustanovenia týkajúce sa obchodu a záväzkov do medzinárodných nástrojov, rokovaní a vzájomne sa podporujúcich obchodných a environmentálnych politík reagujúcich na ciele obehového hospodárstva vrátane záväzkov v oblasti ekologického rastu, a podporovali a ďalej presadzovali obchod a investície v oblasti environmentálneho tovaru a služieb a energií z obnoviteľných zdrojov, ako aj technológií šetrných voči klíme;
   y) prijali smernice pre rokovania, ktoré posilňujú ustanovenia o dobrých životných podmienkach zvierat v platnej DP zriadením účinnej dvojstrannej spolupráce v tejto oblasti a podmienenej liberalizácie, keď sú pri výrobe určitých výrobkov ohrozené dobré životné podmienky zvierat;
   z) prijali smernice na rokovania, ktoré stanovujú požiadavky na presadzovanie právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže, ustanovenia o sanitárnych a fytosanitárnych (SFS) opatreniach, zohľadňovali zásady transparentnosti, spravodlivého súdneho konania a nediskriminácie, ako aj pravidlá týkajúce sa dotácií;
   aa) mali na pamäti, že každá obchodná dohoda musí stanoviť prínos pre spotrebiteľov ako jeden z celkových cieľov, a zabezpečili, aby DP zaviazala svoje strany, aby dosahovali vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa, a dodržiavali najvyššie medzinárodné normy a vypracovali konzistentné osvedčené postupy, najmä pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov v oblasti finančných služieb, označovania výrobkov a elektronického obchodu;
   ab) akceptovali, že rokovania musia viesť k silným a vykonateľným ustanoveniam týkajúcim sa uznávania a ochrany všetkých druhov práv duševného vlastníctva vrátane ambicióznych ustanovení o zemepisných označeniach (ZO), pričom treba nadviazať na tie, ktoré sú obsiahnuté v existujúcich DP, a rozšíriť ich, čím sa zabezpečí lepší prístup na trh, presadzovanie a možnosť doplniť nové ZO; zabezpečili, aby revidovaná DP obsahovala kapitolu o právach duševného vlastníctva (PDV), ktoré zaručujú potrebnú pružnosť a aby ustanovenia o PDV neohrozovali prístup k cenovo dostupným základným liekom a zdravotnej starostlivosti v rámci domácich programov verejného zdravia; zabezpečili, aby táto kapitola presahovala rámec ustanovení Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS);
   ac) zabezpečili, aby zmluvné strany zaručili maximálnu možnú úroveň transparentnosti a účasti, čím sa zaistí splnenie cieľov rokovaní, ako aj to, že ich súčasťou bude neustály a riadne podložený dialóg so všetkými dotknutými stranami zahŕňajúcimi zainteresované strany, ako sú podniky a odborové organizácie a občianska spoločnosť vrátane zástupcov pôvodných obyvateľov; systematicky v tejto súvislosti zapájali do tohto procesu príslušné parlamentné orgány, najmä spoločný parlamentný výbor EÚ – Čile a ZPV, a to počas celého životného cyklu DP od rokovaní až po vykonávanie a hodnotenie, a v súvislosti s fázou vykonávania podporili vytvorenie oficiálneho orgánu čilskej občianskej spoločnosti, ktorý by zohľadňoval pluralizmus čilskej spoločnosti, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať pôvodným obyvateľom krajiny; na tento účel spolu s Čile zabezpečili, aby sa všetky relevantné informácie čo najprístupnejším spôsobom poskytovali širokej verejnosti vrátane informačných hárkov preložených do španielčiny ako spoločného úradného jazyka, a to bez toho, aby sa oslabila stratégia rokovaní EÚ;
   ad) vzali do úvahy výzvy Európskeho parlamentu, aby mandáty na obchodné rokovania boli prístupné verejnosti, a aby sa smernice na rokovania o modernizácii DP zverejnili ihneď po ich prijatí;
   ae) zabezpečili, aby DP poskytla potrebné mechanizmy, ktorými sa zaistí jej dodržiavanie v praxi počas vykonávania vrátane moderného a účinného mechanizmu riešenia sporov medzi štátmi;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade, Komisii, ESVČ, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Čilskej republiky.

(1) Ú. v. ES L 352, 30.12.2002, s. 3.
(2) Tlačová správa Rady 197/15, 21.4.2015.
(3) http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eu-chile-jcc-01-declaration
(4) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_sk.pdf.
(5) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_sk.pdf.
(6) https://www.ombudsman.europa.eu/sk/cases/decision.faces/sk/58668/html.bookmark
(7) Prijaté texty, P8_TA(2016)0041.
(8) Prijaté texty, P8_TA(2017)0284.
(9) Prijaté texty, P8_TA(2016)0298.
(10) Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 94.
(11) http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU%282017%29558764
(12) http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
(13) http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/113103/1107500EN.pdf
(14) http://www.iwgia.org/publications/search-pubs?publication_id=740
(15) http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
(16) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113364.pdf

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia