Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0265(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0158/2017

Внесени текстове :

A8-0158/2017

Разисквания :

PV 13/09/2017 - 17
CRE 13/09/2017 - 17

Гласувания :

PV 14/09/2017 - 8.9

Приети текстове :

P8_TA(2017)0355

Приети текстове
PDF 468kWORD 48k
Четвъртък, 14 септември 2017 г. - Страсбург
Удължаване на Европейската статистическа програма до 2020 г. ***I
P8_TA(2017)0355A8-0158/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 септември 2017 г. относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 99/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската статистическа програма за периода 2013—2017 г. чрез удължаване на програмата за периода 2018—2020 г. (COM(2016)0557 – C8-0367/2016 – 2016/0265(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0557),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (С8-0367/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Протокол № 1 към Договорите относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

—  като взе предвид Протокол № 2 от Договорите относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 декември 2016 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от водещата комисия в съответствие с член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 15 юни 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на въпросната позиция на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по заетост и социални въпроси (А8-0158/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 75, 10.3.2017 г., стр. 53.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 септември 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 99/2013 относно Европейската статистическа програма за периода 2013—2017 г. чрез удължаване на програмата до 2020 г.
P8_TC1-COD(2016)0265

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/1951.)

Правна информация - Политика за поверителност