Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0238(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0263/2017

Внесени текстове :

A8-0263/2017

Разисквания :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Гласувания :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

Приети текстове
PDF 818kWORD 79k
Четвъртък, 14 септември 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси ***I
P8_TA(2017)0357A8-0263/2017

Изменения, приети от Европейския парламент на 14 септември 2017 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси, и за отмяна на Регламент (EO) № 676/2007 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета (COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Целите на ОПОР са, наред с другото, да се гарантира екологичната устойчивост на риболова и аквакултурите в дългосрочен план и да се прилагат подходът на предпазливост и екосистемният подход при управлението на рибарството.
(4)  Целите на ОПОР са, наред с другото, да се гарантира екологичната устойчивост на риболова и аквакултурите в дългосрочен план, да се прилага подходът на предпазливост при управлението на рибарството, за да се гарантира възстановяването на запаси и поддържането им над нивата, на които може да се постигне МУУ, и да се прилага екосистемният подход при управлението на рибарството.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
(4a)  За експлоатацията на биологичните морски ресурси Регламент (ЕС) № 1380/2013 изрично предвижда целта популациите на подлежащите на улов видове да бъдат възстановявани и поддържани над нивата, на които може да се постигне МУУ. Поради това в съответствие с член 2, параграф 2 от него съответното ниво на експлоатация трябва да се постигне по възможност до 2015 г., като за всички запаси трябва да бъде постигнато най-късно до 2020 г. чрез постепенно поетапно нарастване и следва да се запази след това.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  С оглед постигането на целите на ОПОР предстои приемането на редица мерки за опазване, които да се прилагат в различни комбинации помежду си, като например многогодишни планове, технически мерки, определяне и разпределяне на възможности за риболов.
(5)  С оглед постигането на целите на ОПОР предстои приемането на редица мерки за опазване, които да се прилагат в различни комбинации помежду си, като например многогодишни планове, технически мерки, определяне и разпределяне на възможности за риболов при пълно спазване на най-добрите налични научни становища.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  В съответствие с членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 многогодишните планове следва да се основават на научни, технически и икономически становища и да съдържат цели, измерими цели с ясни срокове, референтни равнища на опазване и предпазни мерки.
(6)  В съответствие с членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 многогодишните планове следва да се основават на научни, технически и икономически становища и да съдържат цели, измерими цели с ясни срокове, референтни равнища на опазване, цели и предпазни мерки, цели за опазване на запасите и технически мерки, които трябва да се предприемат, за да се постигнат измеримите цели за възможно най-голямо избягване и намаляване на нежелания улов съгласно предвиденото в член 15 от този регламент.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)
(6a)   Наред с това Комисията може, съобразно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, да бъде упълномощена в рамките на многогодишен план да създава зони за възстановяване на рибните запаси.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)
(9a)   Някои запаси от общ интерес се експлоатират и от трети държави, поради което е много важно Съюзът да се консултира с тези трети държави, за да се гарантира, че съответните запаси се управляват по устойчив начин. При липсата на официално споразумение Съюзът следва да направи всичко възможно, за да постигне съгласие по общи договорености за риболова на тези запаси, за да се улесни устойчивото управление, във връзка с което следва да бъдат осигурени, приложени и насърчавани равни условия по отношение на участниците на пазара в Съюза.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Планът следва да е насочен към осъществяването на целите на ОПОР — най-вече постигането и поддържането на МУУ за съответните запаси, изпълнението на задължението за разтоварване по отношение на обхванатите от ограничения на улова дънни запаси и прилагането на екосистемен подход към управлението на риболовните дейности.
(10)  Планът следва да е насочен към осъществяването на целите на ОПОР — най-вече възстановяването и поддържането на рибни запаси над нивата на биомаса, на които може да се постигне МУУ, изпълнението на задължението за разтоварване по отношение на обхванатите от ограничения на улова дънни запаси, както и осъществяването и постигането на социално-икономическите аспекти на ОПОР и прилагането на екосистемен подход към управлението на риболовните дейности, като се сведе до минимум отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)
(10a)   Настоящият план следва също така да допринася за постигането на добро състояние на околната среда, предвидено в Директива 2008/56/ЕО, и за постигането на благоприятно състояние на запазване на естествените местообитания и видовете, изисквано съответно от Директива 2009/147/ЕО1a на Европейския парламент и на Съвета и от Директива 92/43/ЕИО на Съвета.
_____________
1a Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици (OВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).
Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (OВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  В член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се съдържа изискването възможностите за риболов да се определят в съответствие с измеримите цели, посочени в многогодишните планове.
(11)  В член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 се съдържа изискването възможностите за риболов да се определят в съответствие с целите, установени в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета, и при спазване на целите, сроковете и границите, определени в многогодишните планове.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)
(11a)   Съобразно член 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 запаси, управлявани съвместно с трети държави, трябва да се управляват във възможно най-голяма степен чрез съвместни споразумения в съответствие с целите, посочени в член 2, параграф 2 от този регламент. Освен това целите, определени в членове 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, както и определенията, формулирани в член 4 от него, следва да се прилагат към такива споразумения.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Когато не са налични измерими цели, свързани с МУУ, следва да се прилага подходът на предпазливост.
(14)  Когато не са налични измерими цели, свързани с максималния устойчив улов, многогодишният план следва да установява мерки въз основа на подхода на предпазливост към управлението на рибарството, определен в член 4, параграф 1, точка 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Тези мерки трябва да гарантират определена степен на опазване на съответните запаси, която е поне сравнима с нивата на експлоатация в съответствие с максималния устойчив улов, предвидени в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)
(14a)  Любителският риболов може да има значително въздействие върху рибните ресурси. Държавите членки трябва да събират данни за любителския риболов в съответствие с правните изисквания за събиране на данни. Когато този риболов оказва значително отрицателно въздействие върху ресурсите, планът следва да предвижда възможността да се вземе решение за специални мерки за управление в съответствие с принципа на пропорционалност. Всички управленски и технически мерки относно любителския риболов на равнището на Съюза следва да бъдат пропорционални на преследваните цели.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  За функционалните единици за норвежкия омар, за които са налични референтни равнища на опазване, е уместно да се използват следните прагови равнища на изобилие: минимално изобилие (Abundancebuffer), съответстващо на референтното равнище Bbuffer, определено в изготвения от Консултативния съвет за Северно море дългосрочен план за управление на запасите от норвежки омар в Северно море42, и гранично изобилие (Abundancelimit), съответстващо на MSY Btrigger на изобилието (еквивалентно на Blim), както е определено от ICES7.
(16)  За функционалните единици за норвежкия омар, за които са налични референтни равнища на опазване, е уместно да се използват препоръчаните от ICES минимално изобилие (Abundancebuffer) и гранично изобилие (Abundancelimit) като прагови равнища на изобилие.
_________________
42 Дългосрочен план за управление на запасите от норвежки омар в Северно море.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  В случай че размерът на запаса спадне под тези равнища, е необходимо да се предвидят подходящи предпазни мерки. Те следва да включват намаляване на възможностите за риболов и конкретни мерки за опазване, когато според научните становища са необходими коригиращи мерки. Тези мерки следва при необходимост да бъдат допълнени от всички други подходящи мерки, като например мерки на Комисията в съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 или мерки на държавите членки в съответствие с член 13 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
(17)  В случай че размерът на запаса спадне под тези равнища, е необходимо да се предвидят подходящи предпазни мерки. Те следва да включват намаляване на възможностите за риболов и конкретни мерки за опазване, когато според най-добрите научни становища са необходими коригиращи мерки. Тези мерки следва при необходимост да бъдат допълнени от всички други подходящи мерки, като например мерки на Комисията в съответствие с член 12 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 или мерки на държавите членки в съответствие с член 13 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  Целесъобразно е да се определи ОДУ за норвежкия омар в зони IIa и IV на ICES като сбор от определените за всяка функционална единица ограничения на улова и статистическите квадранти извън функционалните единици в тази зона на ОДУ. Това обаче не изключва приемането на мерки за защита на конкретни функционални единици.
(19)  Целесъобразно е да се определи отделен ОДУ за норвежкия омар за всяка функционална единица. Трябва да се приемат евентуално отделни мерки за опазването на съответната функционална единица.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  С цел спазване на задължението за разтоварване, установено с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, в плана следва да се предвидят допълнителни мерки за управление.
(20)  С цел спазване на задължението за разтоварване, установено с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, в плана следва да се предвидят други мерки за опазване, в частност мерки за постепенното премахване на изхвърлянето на улов при отчитане на най-добрите налични научни становища или за свеждане до минимум на отрицателното въздействие на дейностите на улов върху екосистемата, които по целесъобразност трябва да се определят допълнително подробно съобразно член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  Следва да бъдат установени прагове за дънните запаси, които риболовните кораби са задължени да разтоварват в определени за целта пристанища или на място в близост до брега в съответствие с член 43 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. При определянето на тези пристанища или места в близост до брега държавите членки следва да прилагат критериите, предвидени в член 43, параграф 5 от посочения регламент, за да се гарантира ефективният контрол на запасите, обхванати от настоящия регламент.
(25)  Следва да бъдат установени прагове за дънните запаси, които риболовните кораби са задължени да разтоварват в определени за целта пристанища или на място в близост до брега в съответствие с член 43 от Регламент (ЕО) № 1224/2009. При определянето на тези пристанища или места в близост до брега държавите членки следва да прилагат критериите, предвидени в член 43, параграф 5 от посочения регламент, за да се гарантира ефективният контрол върху разтоварването на улова, обхванат от настоящия регламент.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 26
(26)  В съответствие с член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 следва да се предвидят разпоредби, по силата на които Комисията да извършва периодична оценка на целесъобразността и ефективността на прилагането на настоящия регламент. Необходимо е тази оценка да следва и да се базира на периодичната оценка на плана въз основа на научните становища, като планът подлежи на оценка на всеки пет години. Този период позволява пълно прилагане на задължението за разтоварване, както и приемане и прилагане на мерки за регионализация, и да се види въздействието на тези мерки върху запасите и риболовната дейност. Също така това е минималният период, изискван от научните органи.
(26)  В съответствие с член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 следва да се предвидят разпоредби, по силата на които Комисията да извършва периодична оценка на целесъобразността и ефективността на прилагането на настоящия регламент. Необходимо е тази оценка да следва и да се базира на периодичната оценка на плана въз основа на най-добрите научни становища, като планът подлежи на оценка до ... [три години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] и на всеки пет години след това. Този период позволява пълно прилагане на задължението за разтоварване, както и приемане и прилагане на мерки за регионализация, и да се види въздействието на тези мерки върху запасите и риболовната дейност. Също така това е минималният период, изискван от научните органи.
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
1.  С настоящия регламент се установява многогодишен план (наричан по-долу „планът“) за дънните запаси във водите на ЕС от зони IIa, IIIa и IV на ICES (наричани по-долу „Северно море“) и риболовните дейности, при които се извършва експлоатиране на тези запаси.
1.  С настоящия регламент се установява многогодишен план (наричан по-долу „планът“) за дънните запаси във водите на ЕС от зони IIa, IIIa и IV на ICES („Северно море“ се отнася към тези три зони) и риболовните дейности, включително любителския риболов, при които се извършва експлоатиране на тези запаси.
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 a (нов)
2a.   Когато, въз основа на научни становища или на искане от съответните държави членки, Комисията счита, че посоченият в член 2 списък трябва да бъде изменен, тя може да представи предложение за изменение на този списък.
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 б (нов)
2б.   Освен това в настоящия регламент се определят подробностите за изпълнение на задължението за разтоварване на сушата на всички видове, предвидени в член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, различни от запасите, които вече са посочени в параграф 1 от настоящия член.
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1
(1)  „дънни запаси“ означава видовете калканоподобни и кръгли риби, както и норвежкият омар, живеещи на дъното на водния стълб или в близост до него;
(1)  „дънни запаси“ означава видовете кръгли, калканоподобни и хрущялни риби, норвежкият омар (Nephrops Norvegicus) и северната скарида (Pandalus borealis), които живеят на дъното на водния стълб или в близост до него;
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
(1a)  „най-добри налични научни становища“ означава научни становища, проверени от ICES или НТИКР, в основата на които са залегнали най-актуалните налични данни и които спазват всички изисквания, предвидени в Регламент (ЕС) № 1380/2013, и по-специално член 25 от него.
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 б (нова)
(1б)   „диапазон на FMSY“ означава изчислен от ICES диапазон, който има за цел да се постигне не повече от 5% намаление на улова в дългосрочен план в сравнение с максималния устойчив улов. Консултативното правило на ICES показва, че когато биомасата на репродуктивния запас е под минималното референтно равнище на биомаса на репродуктивния запас (MSY Btrigger), F се намалява до стойност, която не надхвърля горна граница, равна на стойността на FMSY, умножена по стойността на биомасата на репродуктивния запас за годината, за която се определя ОДУ, разделена на MSY Btrigger.
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 в (нова)
(1в)   „MSY Flower“ и „MSY Fupper“ означава най-ниската и най-високата стойност в рамките на диапазона на FMSY.
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2
(2)  „група 1“: означава дънните запаси, за които в настоящия план са установени измерими цели като диапазони на FMSY и предпазни мерки, свързани с биомасата, както следва:
(2)  „група 1“ означава дънните запаси, за които в настоящия план са установени измерими цели като диапазони на FMSY и предпазни мерки, свързани с биомасата, посочени в приложения I и II, както следва:
а)  атлантическа треска (Gadus morhua) в подзона IV и участъци VIId и IIIa Запад (Северно море, източната част на Ламанша, Скагерак), наричана по-долу „атлантическа треска в Северно море“;
а)  атлантическа треска (Gadus morhua) в подзона IV (Северно море) и участъци VIId (източната част на Ламанша) и IIIa Запад (Скагерак), наричана по-долу „атлантическа треска в подзона IV и участъци VIId и IIIa Запад“;
б)  пикша (Melanogrammus aeglefinus) в подзона IV и участъци VIa и IIIa Запад (Северно море, зоната на запад от Шотландия, Скагерак), наричана по-долу „пикша“;
б)  пикша (Melanogrammus aeglefinus) в подзона IV (Северно море) и участъци VIa (зоната на запад от Шотландия) и IIIa Запад (Скагерак), наричана по-долу „пикша в подзона IV и участъци VIа и IIIa Запад“;
в)  писия (Pleuronectes platessa) в подзона IV (Северно море) и участък IIIa (Скагерак), наричана по-долу „писия в Северно море“;
в)  писия (Pleuronectes platessa) в подзона IV (Северно море) и участък IIIa (Скагерак), наричана по-долу „писия в подзона IV и участък IIIa“;
г)  сайда (Pollachius virens) в подзони IV и VI и участък IIIa (Северно море, Rockall и зоната на запад от Шотландия, Скагерак и Категат), наричана по-долу „сайда“;
г)  сайда (Pollachius virens) в подзони IV (Северно море) и VI (зоната на запад от Шотландия и Rockall) и в участък IIIa (Скагерак и Категат), наричана по-долу „сайда в подзони IV и VI и участък IIIa“;
д)  морски език (Solea solea) в подзона IV (Северно море), наричан по-долу „морски език в Северно море“;
д)  морски език (Solea solea) в подзона IV (Северно море), наричан по-долу „морски език в подзона IV“;
е)  морски език (Solea solea) в участък IIIa и подучастъци 2224 (Скагерак и Категат, западната част на Балтийско море), наричан по-долу „морски език в Категат“;
е)  морски език (Solea solea) в участък IIIa (Скагерак и Категат) и подучастъци 22 – 24 (западната част на Балтийско море), наричан по-долу „морски език в участък IIIa и подучастъци 22 – 24“;
ж)  меджид (Merlangius merlangus) в подзона IV и участък VIId (Северно море и източна част на Ламанша), наричан по-долу „меджид в Северно море“;
ж)  меджид (Merlangius merlangus) в подзона IV (Северно море) и участък VIId (източна част на Ламанша), наричан по-долу „меджид в подзона IV и участък VIId“;
жа)  морски дявол (Lophius piscatorius) в участък IIIa (Скагерак и Категат) и подзони IV (Северно море) и VI (на запад от Шотландия и Rockall);
жб)  северна скарида (Pandalus borealis) в участъци IVa изток и IIIa.
Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 18 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 с цел изменение на списъка на запасите в група 1, както е посочено в първия параграф от настоящата точка и в приложения I и II към настоящия регламент, в съответствие с най-добрите налични научни становища.
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 (уводна част)
(3)  „група 2“ означава функционалните единици (FU) за норвежкия омар (Nephrops norvegicus), за които в плана са установени измерими цели като диапазони на FMSY и предпазни мерки, свързани с изобилието, състоящи се от:
(3)  „група 2“ означава функционалните единици (FU) за норвежкия омар (Nephrops norvegicus), за които в настоящия план, както са посочени в приложения I и II, са установени измерими цели като диапазони на FMSY и предпазни мерки, свързани с изобилието, състоящи се от:
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8 a (нова)
(8a)   Съответните запаси се изменят само въз основа на най-добрите налични научни становища.
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10
10.  „MSY Btrigger“ означава референтното равнище на биомасата на репродуктивния запас, под което следва да се предприемат специфични и подходящи действия за управление, за да се гарантира, че нивата на експлоатация в съчетание с естествените промени възстановяват рибните запаси над нивата, позволяващи МУД в дългосрочен план;
10.  „MSY Btrigger“ означава референтното равнище на биомасата на репродуктивния запас, под което следва да се предприемат специфични и подходящи действия за управление, за да се гарантира, че нивата на експлоатация в съчетание с естествените промени възстановяват рибните запаси над нивата, позволяващи максимален устойчив улов в дългосрочен план;
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10 a (нова)
(10a)   „любителски риболов“ означава риболовни дейности с нетърговска цел, използващи живи биологични ресурси за отмора, туризъм или спорт.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
1.  Планът трябва да допринася за постигането на целите на общата политика в областта на рибарството, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, по-специално чрез прилагане на подхода на предпазливост при управлението на рибарството, като целта му е да гарантира, че експлоатирането на живите морски биологични ресурси възстановява и поддържа популациите на подлежащите на улов видове над равнищата, на които може да се постигне МУУ.
1.  Планът трябва да допринася за постигането на целите на общата политика в областта на рибарството, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, по-специално чрез прилагане на подхода на предпазливост при управлението на рибарството, определен в член 4, параграф 1, точка 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, както и да допринася за приемлив жизнен стандарт на лицата, които зависят от риболовните дейности, като се отчитат социално-икономическите аспекти, и има за цел да гарантира, че експлоатирането на живите морски биологични ресурси възстановява и поддържа популациите на подлежащите на улов видове над равнищата, на които може да се постигне максимален устойчив улов. Нивото на риболов, което дава възможност за максимален устойчив улов трябва да се постигне възможно най-бързо, и за всички запаси, обхванати от настоящия регламент, при всякакви обстоятелства, трябва да бъде постигнато най-късно до 2020 г. чрез постепенно поетапно нарастване и трябва да се запази от този момент нататък За запаси, за които няма налице научни становища и данни, трябва да се изпълнят измеримите цели по член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Тези цели гарантират запазването на съответните запаси на равнища, които са сравними поне с измеримите цели за максималния устойчив улов.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3
3.  Планът трябва да прилага екосистемен подход към управлението на рибарството, за да се гарантира, че отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема е сведено до минимум. Той трябва да е в съответствие със законодателството на Съюза в областта на околната среда, и по-специално с целта за постигане на добро екологично състояние до 2020 г., предвидена в член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО.
3.  Планът трябва да прилага екосистемен подход към управлението на рибарството, за да се гарантира, че отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема, особено върху застрашени местообитания и защитени видове, включително морски бозайници и морски птици, е сведено до минимум. Планът трябва да допълва и да бъде в съответствие с екосистемния подход при управление на рибарството, определен в член 4, параграф 1, точка 9 на Регламент (ЕС) № 1380/2013, и със законодателството на Съюза в областта на околната среда, и по-специално с целта за постигане на добро екологично състояние до 2020 г., предвидена в член 1, параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО, както и с измеримите цели и разпоредбите на Директиви 2009/147/ЕО и 92/43/ЕИО. Освен това планът предвижда мерки, предназначени да смекчат неблагоприятните социално-икономически въздействия и да дадат възможност на участниците на пазара да получат по-голяма икономическа видимост в дългосрочен план.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 a (нов)
3a.   Планът допринася за това запасите, съвместно управлявани с трети държави съобразно член 33, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, да бъдат управлявани в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и възможностите за риболов като цяло да не надвишават определените диапазони, определени в приложение I към настоящия регламент.
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 б (нов)
3б.   В плана се вземат предвид двустранните отношения на Съюза с трети държави. Бъдещите двустранни споразумения с трети държави вземат предвид плана.
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 – буква б
б)  да подпомогне изпълнението на други важни дескриптори от приложение I към Директива 2008/56/ЕО пропорционално на ролята на рибарството в тяхното изпълнение.
б)  изпълнението на други важни дескриптори от приложение I към Директива 2008/56/ЕО пропорционално на ролята на рибарството в тяхното изпълнение.
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 а (нов)
4a.   Всички мерки в рамките на плана се вземат въз основа на най-добрите налични научни становища съобразно член 2, точка 1а от настоящия регламент. Най-добрите налични научни становища трябва да са проверени от ICES или НТИКР към момента, в който тези мерки се предлагат от Комисията съобразно членове 4, 5, 6 и 18 от настоящия регламент, както и член 16 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
1.  За запасите от групи 1 и 2 целевите равнища на смъртност от риболов трябва да бъдат постигнати възможно най-скоро, прогресивно и поетапно до 2020 г., а след това да се поддържат в диапазоните, определени в приложение І.
1.  За запасите от групи 1 и 2 целевите равнища на смъртност от риболов трябва да бъдат постигнати възможно най-скоро, прогресивно и поетапно до 2020 г., а след това да се поддържат в диапазоните, определени в приложение І, и да съответстват на целите, определени в член 3, параграф 1.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2
2.  В съответствие с член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 възможностите за риболов трябва да отговарят на диапазоните за целеви равнища на смъртност от риболов, установени в колона А от приложение І към настоящия регламент.
2.  В съответствие с член 16, параграф 4 и член 17 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 възможностите за риболов трябва да бъдат определяни в съответствие с посочените в плана цели и измерими цели, както и най-добрите налични научни становища, и да отговарят на диапазоните за целеви равнища на смъртност от риболов, установени в колона А от приложение І към настоящия регламент.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3
3.  Независимо от параграфи 1 и 2 възможностите за риболов могат да бъдат определени на равнища, съответстващи на по-ниски равнища на смъртност от риболов от установените в колона А от приложение І.
3.  Независимо от параграфи 1 и 2 възможностите за риболов могат да бъдат определени на равнища, съответстващи на по-ниски равнища на смъртност от риболов от установените в приложение І.
Изменения 83 и 99
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4
4.  Независимо от параграфи 2 и 3 възможностите за риболов за даден запас могат да бъдат определени в съответствие с диапазоните за смъртност от риболов, посочени в колона Б от приложение I, при условие че съответните запаси са над минималните референтни равнища на биомасата на репродуктивния запас, предвидени в колона А от приложение II:
заличава се
а)  ако, въз основа на научно становище или доказателство, това е необходимо за постигането на установените в член 3 цели в случая на смесен риболов;
б)  ако, въз основа на научно становище или доказателство, това е необходимо, за да се избегне сериозно увреждане на запаса, предизвикано от вътрешни процеси в запаса или от процеси на взаимодействие между запаси от различни видове; или
в)  за да се ограничат промените във възможностите за риболов между последователни години до не повече от 20%.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 а (нов)
4a.   Възможностите за риболов при всички случаи се определят по такъв начин, че да се гарантира, че има по-малко от 5% вероятност биомасата на репродуктивния запас да спадне под граничнoто референтно равнище на биомасата на репродуктивния запас (Blim), предвидено по-специално в приложение II, колона Б.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 б (нов)
4б.   Когато въз основа на най-добрите налични научни становища Комисията счита, че диапазоните на смъртност от риболов, посочени в приложение I, вече не изразяват правилно целите на плана, Комисията може да внесе по спешност предложение за преразглеждането на тези диапазони.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1
1.  Възможностите за риболов при запасите от групи 3 и 4 трябва да са съобразени с научните становища относно максималния устойчив улов.
1.  Възможностите за риболов при запасите от групи 3 и 4 трябва да са съобразени с най-добрите налични научни становища относно максималния устойчив улов.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2
2.  При липсата на научни становища относно смъртността от риболов, съобразена с МУУ, възможностите за риболов трябва да бъдат съобразени с научните становища за осигуряване на устойчивостта на запасите в съответствие с подхода на предпазливост.
2.  При липсата на научни становища и данни относно смъртността от риболов, съобразена с МУУ, възможностите за риболов и мерките се приемат в съответствие с подхода на предпазливост при управлението на рибарството съобразно член 4, параграф 1, точка 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и при спазване на измеримите цели, определени в член 3, параграф 1 от настоящия регламент.
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1
Запасите от група 5 се управляват въз основа на подхода на предпазливост в съответствие с научните становища.
Запасите от група 5 се управляват въз основа на подхода на предпазливост при управлението на рибарството съобразно член 4, параграф 1, точка 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и в съответствие с най-добрите налични научни становища и с измеримите цели, определени в член 3, параграф 1 и член 3, параграф 3 от настоящия регламент. Липсата на подходяща научна информация не оправдава отлагането или невземането на мерки за управление, целящи опазването на морските биологични ресурси.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
1.  Когато в научните становища се посочва, че за дадена година биомасата на репродуктивния запас на някой от запасите в група 1 е под MSY Btrigger или че изобилието на някоя от функционалните единици в група 2 е под Abundancebuffer, определено в колона А от приложение II, се приемат всички подходящи коригиращи мерки, за да се гарантира своевременното възстановяване на съответния запас или функционална единица до равнища, над тези, при които може да се постигне МУУ. По-специално, чрез дерогация от член 4, параграф 2 възможностите за риболов се определят на равнища, които — като се отчита намаляването на биомасата или изобилието — са съвместими със смъртността от риболов, намалена до стойности под диапазона, определен в колона А от приложение I.
1.  Когато в най-добрите налични научни становища се посочва, че за дадена година биомасата на репродуктивния запас на някой от запасите в група 1 е под MSY Btrigger или че изобилието на някоя от функционалните единици в група 2 е под Abundancebuffer, определено в колона А от приложение II, се приемат всички подходящи коригиращи мерки, за да се гарантира своевременното възстановяване на съответния запас или функционална единица до равнища, над тези, при които може да се постигне максимален устойчив улов. По-специално, чрез дерогация от член 4, параграф 2 възможностите за риболов се определят на равнища, които — като се отчита намаляването на биомасата или изобилието — са съвместими със смъртността от риболов, която пропорционално на намаляването на биомасата и съобразно консултативното правило на ICES е намалена до стойности под диапазона, определен в колона А от приложение I. Прилага се консултативното правило на ICES, посочено в член 2, точка 1б от настоящия регламент.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2
2.  Когато в научните становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас на някой от засегнатите запаси е под Blim или изобилието на някоя от функционалните единици норвежки омар е под Abundancelimit, определено в колона Б от приложение II към настоящия регламент, се приемат допълнителни коригиращи мерки, за да се гарантира своевременното възстановяване на съответния запас или функционална единица до равнища, над тези, при които може да се постигне МУУ. По-специално, чрез дерогация от член 4, параграфи 2 и 4 коригиращите мерки включват преустановяване на целевия риболов за съответния запас и подходящо намаляване на възможностите за риболов.
2.  Когато в най-добрите налични научни становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас на някой от засегнатите запаси е под Blim или изобилието на някоя от функционалните единици норвежки омар е под Abundancelimit, определено в колона Б от приложение II към настоящия регламент, се приемат допълнителни коригиращи мерки, за да се гарантира своевременното възстановяване на съответния запас или функционална единица до равнища, над тези, при които може да се постигне максимален устойчив улов. По-специално, чрез дерогация от член 4, параграфи 2 и 4 коригиращите мерки включват преустановяване на целевия риболов за съответния запас и подходящо намаляване на възможностите за риболов.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 a (нов)
2a.   Когато в най-добрите налични научни становища се посочва, че за дадена година биомасата на репродуктивния запас на някой от запасите, за които се прилага настоящият регламент, е под MSY Btrigger, се приемат всички подходящи коригиращи мерки, за да се гарантира своевременното възстановяване на запаса до равнища, над тези, при които може да се постигне максимален устойчив улов, и смъртността от риболов се намалява на линейна основа пропорционално на намаляването на биомаса в съответствие с консултативното правило на ICES. Прилага се консултативното правило на ICES, посочено в член 2, параграф 1, точка 1б от настоящия регламент.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 б (нов)
2б.   Когато в най-добрите налични научни становища се посочва, че биомасата на репродуктивния запас на някой от запасите, за които се прилага настоящият регламент, е под MSY Blim или друга относима граница, се приемат допълнителни коригиращи мерки, за да се гарантира своевременното възстановяване на запаса до равнища, над тези, при които може да се постигне максимален устойчив улов. По-специално коригиращите мерки могат да включват подходящо намаляване на възможностите за риболов или спиране на целевия риболов на този запас.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 в (нов)
2в.   Коригиращите мерки, посочени в настоящия член, могат да включват:
а)  спешни мерки в съответствие с членове 12 и 13 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;
б)  мерки в съответствие с членове 11 и 11а от настоящия регламент.
Изборът на мерки, посочени в настоящия член, се извършва в съответствие с характера, сериозността, продължителността и повторяемостта на положението, при което биомасата на репродуктивния запас е под равнищата, посочени в параграф 1.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 9 – заглавие
Конкретни мерки за опазване за групи 3—7
Конкретни мерки за опазване
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – уводна част
Когато в научните становища се посочва, че са необходими коригиращи мерки за опазване на някой от дънните запаси от групи 3—7 или когато биомасата на репродуктивния запас на някой от видовете от група 1 или изобилието на някоя от функционалните единици от група 2 за дадена година е под референтните равнища на опазване, посочени в колона А от приложение II към настоящия регламент, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно:
Когато в научните становища се посочва, че са необходими допълнителни мерки, за да се гарантира, че някои от рибните запаси, за които се прилага настоящият регламент, се управляват в съответствие с член 3 от настоящия регламент, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Независимо от разпоредбите на член 18, параграфи 1 и 3 Комисията може да приема делегирани актове при липса на съвместната препоръка, посочена в тези параграфи. Тези делегирани актове включват мерки по отношение на:
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а
а)  характеристики на риболовните уреди, по-специално размер на отвора на мрежите, размер на куките, конструкция на уредите, дебелина на влакното, размер на уредите или използване на устройства за повишаване на селективността, за да се гарантира или подобри селективността;
а)  определяне на характеристиките и спецификациите на риболовните уреди, по-специално размер на отвора на мрежите, размер на куките, конструкция на уредите, дебелина на влакното, размер на уредите или използване на устройства за повишаване на селективността, за да се гарантира или подобри селективността, и по-специално за да се намали нежеланият улов;
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 9 а (нов)
Член 9a
Определяне на зони за размножаване и на зони за възстановяване на рибните запаси
Най-късно до 2020 г. държавите членки определят зони за размножаване и зони, за които съществуват ясни доказателства, че се характеризират с голяма концентрация на риба под минималния референтен размер за опазване на запаса, и изготвят съвместни препоръки в съответствие с член 12, параграф 2 от настоящия регламент за създаване на зони за възстановяване на рибните запаси по отношение на запаси, за които се прилага настоящият регламент.
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 10 – заглавие
Общ допустим улов
Възможности за риболов
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 a (нов)
1a.   При разпределянето на квотите държавите членки вземат предвид обективни и прозрачни критерии съгласно член 17 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 б (нов)
1б.   В случай на съвместно управление на запасите, които се споделят с трети държави, държавите членки разрешават размяна на квоти в съответствие с разпоредбите на член 33, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2
2.  Без да се засяга член 8, ОДУ за запаса от норвежки омар в зони IIa и IV на ICES се определя като сбор от ограниченията на улова на функционалните единици и на статистически квадранти извън функционалните единици.
2.  За запаса от норвежки омар в зони IIa и IV на ICES се определят ограничения на улова за отделните функционални единици, както и съвместен ОДУ за статистическите квадранти извън функционалните единици.
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 10 а (нов)
Член 10a
Въздействие на любителския риболов
1.  Всички налични данни за улова от любителски риболов се оценяват с цел да се оцени вероятното им въздействие върху запасите от регулирани видове.
2.  Съветът разглежда оценката, предвидена в първия параграф. За тези запаси, за които уловът от любителски риболов се счита за значим, Съветът, при определянето на възможностите за риболов, взема предвид улова от любителски риболов чрез inter alia:
а)  разглеждане на сбора от оценките на улова от любителски риболов, получени чрез прилагане на най-добрите налични научни становища, и най-добрите налични научни становища относно търговските възможности за риболов като общ улов, който съответства на целевата смъртност от риболов;
б)  налагане на ограничения на любителския риболов, включително чрез тавани на улова на ден и затворени сезони; или
в)  други средства, които се считат за целесъобразни.
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 11 – заглавие
Разпоредби, свързани със задължението за разтоварване за групи 1—7
Разпоредби, свързани със задължението за разтоварване на сушата
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква а
а)  изключения от прилагането на задължението за разтоварване за видове, които според научните данни са с висок процент на оцеляване, като се отчитат характеристиките на риболовния уред, риболовните практики и екосистемата, с цел да се улесни изпълнението на задължението за разтоварване; както и
а)  изключения от прилагането на задължението за разтоварване за видове, които според най-добрите налични научни становища са с висок процент на оцеляване, като се отчитат характеристиките на риболовния уред, риболовните практики и екосистемата, с цел да се улесни изпълнението на задължението за разтоварване; както и
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква в
в)  конкретни разпоредби относно документирането на улова, по-специално за целите на контрола над изпълнението на задължението за разтоварване; както и
в)  конкретни разпоредби относно документирането на улова, по-специално за целите на наблюдението и контрола, с цел да се гарантират еднакви условия на конкуренция, като се гарантира пълно спазване на задължението за разтоварване; както и
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 a (нов)
Мерките, посочени в параграф 1 от настоящия член, допринасят за постигането на целите, посочени в член 3 от настоящия регламент, и по-специално за защитата на младите екземпляри и на хвърлящата хайвер риба.
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 11а (нов)
Член 11a
Технически мерки
1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 от настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 във връзка със следните технически мерки:
а)  спецификации на характеристиките на риболовните уреди и правила за тяхното използване, така че да се гарантира или подобри селективността, да се намали нежеланият улов или да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху екосистемата;
б)  спецификации на измененията или допълнителни устройства на риболовните уреди, така че да се гарантира или подобри селективността, да се намали нежеланият улов или да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху екосистемата;
в)  ограничения или забрана на употребата на определени риболовни уреди и на риболовни дейности в определени зони или периоди, за да се защити хвърляща хайвер риба, риба, която е под минималния референтен размер за опазване, или нецелеви видове, или за да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху екосистемата; както и
г)  определянето на минимални референтни размери за опазване на всеки от запасите, за които се прилага настоящият регламент, с цел да се осигури защитата на младите екземпляри на морски организми.
2.  Мерките, посочени в параграф 1 от настоящия член, допринасят за постигането на целите, определени в член 3.
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2
2.   За целите на параграф 1 от настоящия член държавите членки с пряк управленски интерес могат да представят съвместни препоръки в съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, като срокът за първата от тях е не по-късно от дванадесет месеца след влизането в сила на настоящия регламент, а за следващите — дванадесет месеца след всяко представяне на оценката на плана в съответствие с член 17. Те могат да представят такива препоръки и когато считат за необходимо, по-специално в случай на рязка промяна в положението на някой от запасите, за които се прилага настоящият регламент. Съвместните препоръки по отношение на мерки във връзка с дадена календарна година се представят не по-късно от 1 юли на предходната година.
2.  За целите на параграф 1 от настоящия член държавите членки с пряк управленски интерес могат да представят съвместни препоръки в съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, като срокът за първата от тях е не по-късно от дванадесет месеца след влизането в сила на настоящия регламент, а за следващите — дванадесет месеца след всяко представяне на оценката на плана в съответствие с член 17. Те могат да представят такива препоръки и когато считат за необходимо, по-специално в случай на рязка промяна в положението на някой от запасите, за които се прилага настоящият регламент. Съвместните препоръки по отношение на мерки във връзка с дадена календарна година се представят не по-късно от 1 юли на предходната година.
Независимо от разпоредбите на член 18, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 Комисията може да приема делегирани актове също и при липса на съвместната препоръка, посочена в тези параграфи.
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1
Не по-късно от пет години след влизането в сила на настоящия регламент и на всеки пет години след това Комисията осигурява извършването на оценка на въздействието на плана върху запасите, спрямо които се прилага настоящият регламент, и на риболовните дейности, при които се експлоатират тези запаси. Комисията представя резултатите от тази оценка на Европейския парламент и на Съвета.
Не по-късно от три години след влизането в сила на настоящия регламент и на всеки пет години след това Комисията осигурява извършването на оценка на въздействието на плана върху запасите, спрямо които се прилага настоящият регламент, и на риболовните дейности, при които се експлоатират тези запаси, както и на степента на спазване на целите на настоящия регламент, включително възстановяването на рибните запаси над равнищата, при които може да се постигне максимален устойчив улов, и напредъка постигане на добро състояние на околната среда. Комисията представя резултатите от тази оценка на Европейския парламент и на Съвета. Комисията може да докладва, когато счита това за необходимо, на по-ранна дата.
Комисията ежегодно докладва на Европейския парламент и на Съвета относно напредъка в постигането на целите на настоящия регламент и относно състоянието на рибните запаси във водите и за запасите, обхванати от настоящия регламент, възможно най-скоро след приемането на годишния регламент за определяне на възможностите за риболов във водите на Съюза и в определени води извън Съюза. Този доклад следва да бъде приложен към годишния доклад, посочен в член 50 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
Този доклад съдържа:
(а)  всеобхватните научни становища, въз основа на които са били определени възможностите за риболов; както и
(б)  научна обосновка, доказваща, че определените възможности за риболов са в съответствие с целите и разпоредбите на настоящия регламент, по-специално целите относно смъртността от риболов.
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 18 а (нов)
Член 18a
Подпомагане от Европейския фонд за морско дело и рибарство
Мерките за временно преустановяване, приети с оглед постигането на целите на плана, се считат за временно преустановяване на риболовните дейности за целите на член 33, параграф 1, букви а) и в) от Регламент (ЕС) № 508/2014.
(Настоящият член следва да се включи в глава Х.)
Изменение 85
Предложение за регламент
Приложение І

Текст, предложен от Комисията

1.  Група 1

Запас

Смъртност от риболов — целеви диапазон, съответстващ на целта за постигане на максимален устойчив улов (FMSY)

Колона А

Колона Б

Атлантическа треска в Северно море

0,22 – 0,33

0,33 – 0,49

Пикша

0,25 – 0,37

0,37 – 0,52

Писия в Северно море

0,13 – 0,19

0,19 – 0,27

Сайда

0,20 – 0,32

0,32 – 0,43

Морски език в Северно море

0,11 – 0,20

0,20 – 0,37

Морски език в Категат

0,19 – 0,22

0,22 – 0,26

Меджид в Северно море

Не е определено

Не е определено

2.  Група 2

Функционални единици (FU) за норвежкия омар

Смъртност от риболов — целеви диапазон, съответстващ на целта за постигане на максимален устойчив улов (FMSY) (размер на улова)

Колона А

Колона Б

Участък IIIa (FU 3 и 4)

0,056 – 0,079

0,079 – 0,079

Farn Deeps (FU 6)

0,07 – 0,081

0,081 – 0,081

Fladen Ground (FU 7)

0,066 – 0,075

0,075 – 0,075

Firth of Forth (FU 8)

0,106 – 0,163

0,163 – 0,163

Moray Firth (FU 9)

0,091 – 0,118

0,118 – 0,118

Изменение

1.  Група 1

Посочените в таблицата стойности съответстват на последната версия на ICES, становище по специално искане „Искане на ЕС до ICES за предоставяне на диапазони на FMSY за определени запаси в Балтийско и Северно море“.

ЗАПАС

Смъртност от риболов — целеви диапазон, съответстващ на целта за постигане на максимален устойчив улов (FMSY)

Атлантическа треска в подзона IV и в участъци VIId и IIIa Запад

FMSY lower — FMSY

 

Пикша в подзона IV и в участъци VIа и IIIa Запад

FMSY lower — FMSY

 

Писия в подзона IV и в участък IIIa

FMSY lower — FMSY

 

Сайда в подзони IV и VI и в участък IIIa

FMSY lower — FMSY

 

Морски език в подзона IV

FMSY lower — FMSY

 

Морски език в участък IIIa и в подучастъци 22 – 24

FMSY lower — FMSY

 

Меджид в подзона IV и в участък VIId

FMSY lower — FMSY

 

Морски дявол в участък IIIa и подзони IV и VI

FMSY lower — FMSY

 

Северна скарида в участъци IVa изток и IIIa

FMSY lower — FMSY

 

2.  Група 2

Посочените в таблицата стойности съответстват на последната версия на ICES, становище по специално искане „Искане на ЕС до ICES за предоставяне на диапазони на FMSY за определени запаси в Балтийско и Северно море“.

Функционални единици (FU) за норвежкия омар

Смъртност от риболов — целеви диапазон, съответстващ на целта за постигане на максимален устойчив улов (FMSY) (размер на улова)

 

Колона А

 

Участък IIIa (FU 3 и 4)

FMSY lower - FMSY

 

Farn Deeps (FU 6)

FMSY lower - FMSY

 

Fladen Ground (FU 7)

FMSY lower - FMSY

 

Firth of Forth (FU 8)

FMSY lower - FMSY

 

Moray Firth (FU 9)

FMSY lower - FMSY

 

Изменение 77
Предложение за регламент
Приложение II
Приложение ІI
Приложение ІI
Референтни равнища на опазване
Референтни равнища на опазване
(съгласно член 7)
(съгласно член 7)
1.  Група 1
1.  Група 1
ЗАПАС
Минимално референтно равнище на биомасата на репродуктивния запас (в тонове) (MSY Btrigger)
Гранично референтно равнище на биомасата (в тонове) (Blim)

ЗАПАС
Минимално референтно равнище на биомасата на репродуктивния запас (в тонове) (MSY Btrigger)
Гранично референтно равнище на биомасата (в тонове) (Blim)
Колона А
Колона Б

Атлантическа треска в Северно море
165 000
118 000

Атлантическа треска в подзона IV и в участъци VIId и IIIa Запад
165 000
118 000

Пикша
88 000
63 000

Пикша в подзона IV и в участъци VIа и IIIa Запад
88 000
63 000

Писия в Северно море
230 000
160 000

Писия в подзона IV и в участък IIIa
230 000
160 000

Сайда
200 000
106 000

Сайда в подзони IV и VI и в участък IIIa
150 000
106 000

Морски език в Северно море
37 000
26 300

Морски език в подзона IV
37 000
26 300

Морски език в Категат
2 600
1 850

Морски език в участък IIIa и в подучастъци 22 – 24
2 600
1 850

Меджид в Северно море
Не е определен
Не е определен

Меджид в подзона IV и в участък VIId
Не е определен
Не е определен

Морски дявол в участък IIIa и подзони IV и VI
Не е определен
Не е определен

Северна скарида в участъци IVa изток и IIIa
Не е определен
Не е определен

2.  Група 2
2.  Група 2
Функционални единици (FU) за норвежкия омар
Минимално референтно равнище на изобилието (в милиони) (Abundancebuffer)
Гранично референтно равнище на изобилието (в милиони) (Abundancelimit)

Функционални единици (FU) за норвежкия омар
Минимално референтно равнище на изобилието (в милиони) (Abundancebuffer)
Гранично референтно равнище на изобилието (в милиони) (Abundancelimit)
Колона А
Колона Б

Участък IIIa (FU 3 и 4)
Не се прилага
Не се прилага

Участък IIIa (FU 3 и 4)
Не се прилага
Не се прилага

Farn Deeps (FU 6)
999
858

Farn Deeps (FU 6)
999
858

Fladen Ground (FU 7)
3 583
2 767

Fladen Ground (FU 7)
3 583
2 767

Firth of Forth (FU 8)
362
292

Firth of Forth (FU 8)
362
292

Moray Firth (FU 9)
262
262

Moray Firth (FU 9)
262
262

Изменение 78
Предложение за регламент
Приложение ІI a (ново)
Приложение IIa
Забранени видове
а)   бодлив скат (Amblyraja radiata);
б)   следните видове риба трион:
i)   риба трион от вида Anoxypristis cuspidatа (Anoxypristis cuspidatа);
ii)   риба трион от вида Pristis clavata (Pristis clavata);
iii)   дребнозъба риба трион (Pristis pectinata);
iv)   риба трион от вида Pristis pristis (Pristis pristis);
v)   риба трион от вида Pristis zijsron (Pristis zijsron);
в)   гигантска акула (Cetorhinus maximus) и бяла акула (Carcharodon carcharias);
г)   двата вида (Dipturus cf. flossada и Dipturus cf. intermedia) на обикновения скат (Dipturus batis);
д)   гладка светеща акула (Etmopterus pusillus) във водите на Съюза от подзона IV на ICES и участък IIIa на ICES;
е)   манта от вида Manta alfredi (Manta alfredi);
ж)   манта от вида Manta birostris (Manta birostris);
з)   следните видове манта:
i)   дяволска риба (Mobula mobular);
ii)   манта от вида Mobula rochebrunei;
iii)   манта от вида Mobula japanica (Mobula japanica);
iv)   манта от вида Mobula thurstoni (Mobula thurstoni);
v)   манта от вида Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee),
vi)   манта от вида Mobula munkiana (Mobula munkiana);
vii)   манта от вида Mobula tarapacana (Mobula tarapacana);
viii)   манта от вида Mobula kuhlii (Mobula kuhlii);
ix)   манта от вида Mobula hypostoma (Mobula hypostoma);
и)   морска лисица (Raja clavata) във водите на Съюза от участък IIIa на ICES;
й)   риба китара (Rhinobatidae);
к)   морски ангел (Squatina squatina);
л)   сьомга (Salmo salar) и морска пъстърва (Salmo trutta) при риболов с всякакъв вид теглени мрежи във водите, разположени отвъд граница от 6 мили, измерени от основната брегова линия на държавите членки, в подзони II и IV на ICES (водите на Съюза);
м)   женски лангусти (Palinuridae spp.) и женски омари (Homarus gammarus), освен когато се използват за пряко зарибяване или заселване.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8‑0263/2017).

Правна информация - Политика за поверителност