Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0238(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0263/2017

Předložené texty :

A8-0263/2017

Rozpravy :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Hlasování :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

Přijaté texty
PDF 714kWORD 87k
Čtvrtek, 14. září 2017 - Štrasburk Konečné znění
Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace ***I
P8_TA(2017)0357A8-0263/2017

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 14. září 2017 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace a ruší nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008 (COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Cíle SRP mají mimo jiné zajistit, aby rybolov a akvakultura byly dlouhodobě ekologicky udržitelné, uplatnit předběžnou opatrnost ve vztahu k řízení rybolovu a zavést ekosystémový přístup k řízení rybolovu.
(4)  Cíle SRP mají mimo jiné zajistit, aby rybolov a akvakultura byly dlouhodobě ekologicky udržitelné, uplatnit předběžnou opatrnost ve vztahu k řízení rybolovu, zajistit obnovu populací lovených druhů a jejich zachování nad úrovněmi, které mohou přinášet maximální udržitelný výnos, a zavést ekosystémový přístup k řízení rybolovu.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)  Pokud jde o využívání biologických mořských zdrojů, nařízení (EU) č. 1380/2013 stanoví výslovně jako cíl obnovu a zachování populací lovených druhů nad úrovněmi, které umožňují dosáhnout maximálního udržitelného výnosu. Proto je třeba v souladu s čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení dosáhnout odpovídající míry využívání do roku 2015, pokud je to možné, a postupným, přírůstkovým způsobem nejpozději do roku 2020 této míry dosáhnout u všech druhů, přičemž by v následujících letech měla být udržena.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  Za účelem dosažení cílů SRP je třeba přijmout řadu opatření pro zachování zdrojů, jako jsou víceleté plány, technická opatření, stanovení a přidělení rybolovných práv, popřípadě jejich kombinace.
(5)  Za účelem dosažení cílů SRP je třeba přijmout řadu opatření pro zachování zdrojů, jako jsou víceleté plány, technická opatření, stanovení a přidělení rybolovných práv, popřípadě jejich kombinace, a to v plném souladu s nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
(6)  Podle článků 9 a 10 nařízení (EU) č. 1380/2013 mají být víceleté plány založeny na vědeckém, technickém a hospodářském poradenství a obsahovat cíle, vyčíslitelné cíle s jasnými časovými rámci, referenční body pro zachování zdrojů a ochranná opatření.
(6)  Podle článků 9 a 10 nařízení (EU) č. 1380/2013 mají být víceleté plány založeny na vědeckém, technickém a hospodářském poradenství a obsahovat cíle, vyčíslitelné cíle s jasnými časovými rámci, referenční body pro zachování zdrojů, cíle a ochranná opatření, cíle pro zachování zdrojů a technická opatření, jež je nutné přijmout za účelem naplnění cílů, kterými je co nejširší předcházení nežádoucím úlovkům a snížení jejich míry, jak je uvedeno v článku 15 uvedeného nařízení.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)
(6a)   Kromě toho může být Komise v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 ve víceletém plánu zmocněna ke zřízení oblastí obnovy rybích populací.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)   Některé populace společného zájmu jsou rovněž využívány třetími zeměmi a je tedy velmi důležité, aby Unie tuto záležitost s uvedenými zeměmi konzultovala s cílem zajistit, aby dotčené populace byly řízeny udržitelných způsobem. Pokud neexistuje oficiální dohoda, měla by Unie učinit vše, co je v jejích silách, aby dohodla společné uspořádání rybolovu těchto populací za účelem usnadnění udržitelného řízení, a v souvislosti s tím by měly být zaručeny, vymáhány a podporovány rovné podmínky pro účastníky unijního trhu.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
(10)  Cílem tohoto plánu by mělo být přispět ke splnění cílů SRP, zejména dosáhnout u dotčených populací maximálních udržitelných výnosů a zachovat je, přispět k provádění povinnosti vykládky populací žijících při dně, na něž se vztahují omezení odlovu, a přispět k zavedení ekosystémového přístupu k řízení rybolovu.
(10)  Cílem tohoto plánu by mělo být přispět ke splnění cílů SRP, zejména k obnově a zachování rybích populací nad úrovní biomasy, která umožňuje dosáhnout maximálního udržitelného výnosu, což přispěje k provádění povinnosti vykládky populací žijících při dně, na něž se vztahují omezení odlovu, jakož i k uskutečnění a dosažení sociálně-ekonomických prvků SRP a rovněž k zavedení ekosystémového přístupu k řízení rybolovu tím, že se minimalizují záporné dopady rybolovu na mořský ekosystém.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)
(10a)   Tento plán by rovněž měl přispět k dosažení dobrého stavu prostředí, jak stanoví směrnice 2008/56/ES, a k dosažení příznivého stavu z hlediska ochrany přírodních stanovišť a druhů, jak požaduje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES1a a směrnice Rady 92/43/EHS1b.
_____________
1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).
1b Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
(11)  Ustanovení čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 vyžadují, aby rybolovná práva byla stanovena v souladu s cíli uvedenými ve víceletých plánech.
(11)  Ustanovení čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 vyžadují, aby rybolovná práva byla stanovena v souladu s cíli uvedenými v čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 a byla v souladu s cíli, časovými rámci a limity stanovenými ve víceletých plánech.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)
(11a)   V souladu s čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 je třeba populace, které jsou řízeny ve spolupráci s třetími zeměmi, dle možnosti řídit v rámci společných dohod v souladu s cíli stanovenými v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení. Kromě toho by se měly takové dohody řídit cíli uvedenými v článcích 1 a 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, jakož i definicemi uvedenými v článku 4 tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
(14)  Pokud nejsou k dispozici cíle vztahující se k maximálnímu udržitelnému výnosu, měl by se uplatňovat přístup předběžné opatrnosti.
(14)  Pokud nejsou k dispozici cíle vztahující se k maximálnímu udržitelnému výnosu, měl by víceletý plán stanovit opatření na základě přístupu předběžné opatrnosti k řízení rybolovu v souladu s definicí uvedenou v čl. 4 odst. 1 bodě 8 nařízení (EU) č. 1380/2013. Tato opatření musí zaručit stupeň zachování příslušných populací, který je nejméně srovnatelný s mírami využívání, které jsou v souladu s maximálním udržitelným výnosem vymezeným v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)
(14a)  Rekreační rybolov může mít významný dopad na rybolovné zdroje. Členské státy mají sbírat údaje o úlovcích v rámci tohoto rybolovu v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy v oblasti shromažďování údajů. Má-li tento rybolov významný negativní dopad na rybolovné zdroje, měl by plán umožnit přijetí zvláštních řídicích opatření v souladu se zásadou proporcionality. Veškerá řídicí a technická opatření týkající se rekreačního rybolovu na unijní úrovni by měla být úměrná cílům, na které jsou zaměřená.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
(16)  U funkčních jednotek humra severského, u nichž jsou k dispozici referenční body, je vhodné použít tyto aktivační úrovně početního stavu: minimální početní stav (Abundancebuffer), jenž odpovídá referenčnímu bodu Bbuffer definovanému poradním sborem pro Severní moře v dlouhodobém plánu řízení populace humra severského v Severním moři42, a mezní početní stav (Abundancelimit), jenž odpovídá početnímu stavu MSY Btrigger (který je ekvivalentem Blim) definovanému radou ICES7.
(16)  U funkčních jednotek humra severského, u nichž jsou k dispozici referenční body, je vhodné použít minimální početní stav (Abundancebuffer) doporučený radou ICES a mezní početní stav (Abundancelimit) jako aktivační úrovně početního stavu.
_________________
42 A Long Term Management Plan for North Sea Nephrops
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
(17)  Pokud se velikost populace sníží pod uvedenou úroveň, mělo by se přistoupit k vhodným ochranným opatřením. Ochranná opatření by měla zahrnovat omezení rybolovných práv a zvláštní opatření pro zachování zdrojů, jakmile vědecké poradenství konstatuje, že jsou zapotřebí nápravná opatření. Tato opatření by měla být případně doplněna jakýmikoli dalšími vhodnými opatřeními, jako jsou například opatření Komise v souladu s článkem 12 nařízení (EU) č. 1380/2013 nebo opatření členských států v souladu s článkem 13 nařízení (EU) č. 1380/2013.
(17)  Pokud se velikost populace sníží pod uvedenou úroveň, mělo by se přistoupit k vhodným ochranným opatřením. Ochranná opatření by měla zahrnovat omezení rybolovných práv a zvláštní opatření pro zachování zdrojů, jakmile nejlepší dostupné vědecké poradenství konstatuje, že jsou zapotřebí nápravná opatření. Tato opatření by měla být případně doplněna jakýmikoli dalšími vhodnými opatřeními, jako jsou například opatření Komise v souladu s článkem 12 nařízení (EU) č. 1380/2013 nebo opatření členských států v souladu s článkem 13 nařízení (EU) č. 1380/2013.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19
(19)  Celkový přípustný odlov humra severského v oblastech ICES IIa a IV je vhodné stanovit jako součet omezení odlovu stanovených pro jednotlivé funkční jednotky a statistických obdélníků vně funkčních jednotek v dané oblasti celkového přípustného odlovu. To však nebrání přijetí opatření na ochranu konkrétních funkčních jednotek.
(19)  Je vhodné stanovit v každém vhodném případě pro každou jednotlivou funkční jednotku vlastní celkový přípustný odlov humra severského. Za určitých podmínek mohou být přijata opatření na ochranu příslušné funkční jednotky.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
(20)  Aby byla dodržena povinnost vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, měl by plán stanovit přijetí dalších řídicích opatření.
(20)  Aby byla dodržena povinnost vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, měl by plán stanovit přijetí dalších opatření pro zachování zdrojů, zejména opatření k postupnému odstranění výmětů s ohledem na nejlepší dostupné vědecké poradenství nebo k minimalizaci záporných dopadů rybolovných činností na ekosystém, jež by měla být v daném případě dále konkretizována v souladu s nařízením (EU) č. 1380/2013.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25
(25)  Měly by být stanoveny prahové hodnoty pro populace žijící při dně, které musí rybářské plavidlo v souladu s článkem 43 nařízení (ES) č. 1224/2009 vyložit v určeném přístavu nebo na určeném místě poblíž pobřeží. Při určování těchto přístavů nebo míst poblíž pobřeží by měly členské státy navíc uplatňovat kritéria stanovená v čl. 43 odst. 5 uvedeného nařízení, a to tak, aby zajistily účinnou kontrolu populací, na něž se vztahuje toto nařízení.
(25)  Měly by být stanoveny prahové hodnoty pro populace žijící při dně, které musí rybářské plavidlo v souladu s článkem 43 nařízení (ES) č. 1224/2009 vyložit v určeném přístavu nebo na určeném místě poblíž pobřeží. Při určování těchto přístavů nebo míst poblíž pobřeží by měly členské státy navíc uplatňovat kritéria stanovená v čl. 43 odst. 5 uvedeného nařízení, a to tak, aby zajistily účinnou kontrolu vykládky úlovků, na něž se vztahuje toto nařízení.
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26
(26)  Podle čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 by měla být stanovena opatření, na jejichž základě by Komise pravidelně posuzovala přiměřenost a účinnost uplatňování tohoto nařízení. Toto posuzování by se mělo řídit pravidelným hodnocením plánu na základě vědeckého poradenství: plán by měl být hodnocen každých pět let. Tato lhůta poskytne čas na plné provedení povinnosti vykládky a přijetí a provedení regionalizovaných opatření a umožní, aby se projevil dopad těchto opatření na populace a rybolov. Jedná se rovněž o minimální lhůtu, kterou potřebují vědecké subjekty.
(26)  Podle čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 by měla být stanovena opatření, na jejichž základě by Komise pravidelně posuzovala přiměřenost a účinnost uplatňování tohoto nařízení. Toto posuzování by se mělo řídit pravidelným hodnocením plánu na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství: plán by měl být hodnocen do ... [tři roky po datu vstupu tohoto nařízení v platnost] a poté každých pět let. Tato lhůta poskytne čas na plné provedení povinnosti vykládky a přijetí a provedení regionalizovaných opatření a umožní, aby se projevil dopad těchto opatření na populace a rybolov. Jedná se rovněž o minimální lhůtu, kterou potřebují vědecké subjekty.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
1.  Tímto nařízením se zavádí víceletý plán (dále jen „plán“) pro populace žijící při dně ve vodách Unie v oblastech ICES IIa, IIIa a IV (dále jen „Severní moře“) a pro rybolov využívající tyto populace.
1.  Tímto nařízením se zavádí víceletý plán (dále jen „plán“) pro populace žijící při dně ve vodách Unie v oblastech ICES IIa, IIIa a IV (dále jen „Severní moře“ zahrnující uvedené tři oblasti) a pro rybolov, včetně rekreačního, využívající tyto populace.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)
2a.   Pokud se Komise na základě vědeckého poradenství nebo na základě žádosti od dotčených členských států domnívá, že je třeba provést úpravu seznamu uvedeného v článku 2, může předložit návrh na změnu tohoto seznamu.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 b (nový)
2b.   Toto nařízení rovněž stanoví podrobnosti pro provádění povinnosti vykládky u všech druhů, na něž se vztahuje čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 a které jsou odlišné od populací již uvedených v odstavci 1 tohoto článku.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1
1)  „populacemi žijícími při dně“ se rozumí ryby jiné než platýsovité, platýsovité ryby a humr severský žijící na dně nebo blízko dna vodního sloupce;
1)  „populacemi žijícími při dně“ se rozumí ryby jiné než platýsovité, platýsovité ryby, paryby, humr severský (Nephrops Norvegicus) a kreveta severní (Pandalus borealis) žijící na dně nebo blízko dna vodního sloupce.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
1a)  „nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím“ se rozumí vědecké poradenství, které bylo přezkoumáno radou ICES nebo výborem VTHVR, je podložené nejaktuálnějšími dostupnými údaji a splňuje veškeré požadavky stanovené nařízením (EU) č. 1380/2013, především v článku 25 tohoto nařízení;
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 b (nový)
1b)   „rozmezím hodnot FMSY“ se rozumí rozmezí hodnot vypočítané radou ICES tak, aby docházelo k maximálně 5% snížení dlouhodobého výnosu v porovnání s maximálním udržitelným výnosem. Doporučovaná pravidla rady ICES uvádí, že pokud je úroveň biomasy reprodukující se populace pod úrovní referenčního bodu minimální biomasy reprodukující se populace (MSY Btrigger), je třeba snížit F na hodnotu, která nepřesahuje horní hranici, jež se rovná hodnotě FMSY vynásobené biomasou reprodukující se populace v roce celkového přípustného odlovu, vydělené hodnotou MSY Btrigger;
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 c (nový)
1c)   hodnotami „MSY Flower“ a „MSY Fupper“ se rozumí nejnižší a nejvyšší hodnota v rámci rozmezí hodnot FMSY;
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2
2)  „skupinou 1“ se rozumí tyto populace žijící při dně, pro něž jsou v tomto plánu stanoveny cíle jako rozmezí hodnot FMSY a ochranná opatření spojená s biomasou:
2)  „skupinou 1“ se rozumí tyto populace žijící při dně, pro něž jsou v tomto plánu stanoveny cíle jako rozmezí hodnot FMSY a ochranná opatření spojená s biomasou uvedené v přílohách I a II;
a)  treska obecná (Gadus morhua) v podoblasti IV a divizích VIId a IIIa západ (Severní moře, východní část Lamanšského průlivu, Skagerrak), dále jen „treska obecná v Severním moři“;
a)  treska obecná (Gadus morhua) v podoblasti IV (Severní moře) a divizích VIId (východní část Lamanšského průlivu) a IIIa západ (Skagerrak), dále jen „treska obecná v podoblasti IV a divizích VIId a IIIa západ;
b)  treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) v podoblasti IV a divizích VIa a IIIa západ (Severní moře, oblast západně od Skotska, Skagerrak), dále jen „treska jednoskvrnná“;
b)  treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) v podoblasti IV (Severní moře) a divizích VIa (oblast západně od Skotska) a IIIa západ (Skagerrak), dále jen „treska jednoskvrnná v podoblasti IV a divizích VIa a IIIa západ“;
c)  platýs evropský (Pleuronectes platessa) v podoblasti IV (Severní moře) a divizi IIIa (Skagerrak), dále jen „platýs evropský v Severním moři“;
c)  platýs evropský (Pleuronectes platessa) v podoblasti IV (Severní moře) a divizi IIIa (Skagerrak), dále jen „platýs evropský v podoblasti IV a divizi IIIa“;
d)  treska tmavá (Pollachius virens) v podoblastech IV a VI a divizi IIIa (Severní moře, Rockall a oblast západně od Skotska, Skagerrak a Kattegat), dále jen „treska tmavá“;
d)  treska tmavá (Pollachius virens) v podoblastech IV (Severní moře) a VI (oblast západně od Skotska a Rockall) a divizi IIIa (Skagerrak a Kattegat), dále jen „treska tmavá v podoblastech IV a VI a divizi IIIa“;
e)  jazyk obecný (Solea solea) v podoblasti IV (Severní moře), dále jen „jazyk obecný v Severním moři“;
e)  jazyk obecný (Solea solea) v podoblasti IV (Severní moře), dále jen „jazyk obecný v podoblasti IV“;
f)  jazyk obecný (Solea solea) v divizi IIIa a subdivizích 22–24 (Skagerrak a Kattegat, západní část Baltského moře), dále jen „jazyk obecný v Kattegatu“;
f)  jazyk obecný (Solea solea) v divizi IIIa (Skagerrak a Kattegat) a subdivizích 22–24 (západní část Baltského moře), dále jen „jazyk obecný v divizi IIIa a subdivizích 22–24“;
g)  treska bezvousá (Merlangius merlangus) v podoblasti IV a divizi VIId (Severní moře a východní část Lamanšského průlivu), dále jen „treska bezvousá v Severním moři“;
g)  treska bezvousá (Merlangius merlangus) v podoblasti IV (Severní moře) a divizi VIId (východní část Lamanšského průlivu), dále jen „treska bezvousá v podoblasti IV a divizi VIId;
ga)  ďas mořský (Lophius piscatorius) v divizi IIIa (Skagerrak a Kattegat) a podoblasti IV (Severní moře) a VI (západně od Skotska a ostrova Rockall);
gb)  kreveta severní (Pandalus borealis) v divizích IVa východ a IIIa.
Komise je zmocněna přijímat na základě článku 18 tohoto nařízení a článku 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 akty v přenesené pravomoci za účelem provedení úprav seznamu populací ve skupině 1, jak je uvedeno v prvním odstavci tohoto bodu a v přílohách I a II tohoto nařízení, a to v souladu s nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – návětí
3)  „skupinou 2“ se rozumí tyto funkční jednotky (FU) humra severského (Nephrops norvegicus), pro něž jsou v tomto plánu stanoveny cíle jako rozmezí hodnot FMSY a ochranná opatření spojená s početním stavem:
3)  „skupinou 2“ se rozumí tyto funkční jednotky (FU) humra severského (Nephrops norvegicus), pro něž jsou v tomto plánu stanoveny cíle jako rozmezí hodnot FMSY a ochranná opatření spojená s početním stavem uvedené v přílohách I a II:
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 a (nový)
8a)   Dotčené populace budou upraveny pouze na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10
10.  „MSY Btrigger“ se rozumí referenční bod pro biomasu reprodukující se populace, pod nímž je zapotřebí zahájit vhodná specifická řídicí opatření, jež zajistí, aby míra využívání v kombinaci s přirozenou variabilitou vedla k obnově populací nad úroveň, za níž je možné dlouhodobě dosahovat maximálních udržitelných výnosů.
10.   (Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 a (nový)
10a)   „rekreačním rybolovem“ se rozumí neobchodní rybolovné činnosti využívající živé mořské biologické zdroje pro rekreační, turistické nebo sportovní účely;
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
1.  Plán přispěje k dosažení cílů společné rybářské politiky uvedených v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, především uplatněním přístupu předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu, a jeho účelem je zajistit, aby se při využívání živých biologických mořských zdrojů obnovovaly a zachovávaly stavy lovených druhů nad úrovněmi, které mohou poskytovat maximální udržitelný výnos.
1.  Plán přispěje k dosažení cílů společné rybářské politiky uvedených v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, především uplatněním přístupu předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu vymezeném v čl. 4 odst. 1 bodě 8 nařízení (EU) č. 1380/2013, jakož i k zajištění důstojné životní úrovně osob závislých na rybolovných činnostech, přičemž zohlední socioekonomické aspekty, a jeho účelem je zajistit, aby se při využívání živých biologických mořských zdrojů obnovovaly a zachovávaly stavy lovených druhů nad úrovněmi, které mohou poskytovat maximální udržitelný výnos. Úrovně rybolovu umožňující maximální udržitelný výnos má být dosaženo co nejdříve a za všech okolností nejpozději do roku 2020 postupným, přírůstkovým způsobem dosáhnout této úrovně pro všechny populace, na něž se toto nařízení vztahuje, přičemž je nutné tuto úroveň od tohoto okamžiku udržet. V případě populací, pro něž není k dispozici žádné vědecké poradenství a údaje, je třeba splnit cíle uvedené v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013. Tyto cíle zajistí zachování dotčených populací na takové úrovni, která je přinejmenším srovnatelná s cíli vztahujícími se k maximálnímu udržitelnému výnosu.
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3
3.  Plán uplatňuje ekosystémový přístup k řízení rybolovu, jehož cílem je zajistit minimalizaci nepříznivého dopadu rybolovných činností na mořský ekosystém. Je v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, především s cílem dosáhnout do roku 2020 dobrého stavu životního prostředí, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 1 směrnice 2008/56/ES.
3.  Plán uplatňuje ekosystémový přístup k řízení rybolovu, jehož cílem je zajistit minimalizaci nepříznivého dopadu rybolovných činností na mořský ekosystém, zejména na ohrožená přírodní stanoviště a chráněné druhy včetně mořských savců a mořských ptáků. Plán doplňuje ekosystémový přístup k řízení rybolovu podle čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 a je v souladu s ním, jakož i s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, především s cílem dosáhnout do roku 2020 dobrého stavu životního prostředí, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 1 směrnice 2008/56/ES, a taktéž s cíli a ustanoveními směrnic 2009/147/ES a 92/43/EHS. Kromě toho plán stanovuje opatření určená ke zmírnění nepříznivých socioekonomických dopadů a umožňuje účastníkům trhu získat v dlouhodobém horizontu na hospodářském významu.
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)
3a.   Plán přispívá k tomu, aby populace, které jsou podle čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 řízeny ve spolupráci s třetími zeměmi, byly řízeny v souladu s cíli stanovenými v čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 a aby celkových rybolovných práv nebylo užíváno nad rámec rozmezí vymezeného v příloze I tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 b (nový)
3b.   Plán zohledňí dvoustranné vztahy Unie se třetími zeměmi. Dvoustranné dohody, které budou v budoucnu uzavřeny se třetími zeměmi, tento plán zohlední.
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 – písm. b
b)  přispět ke splnění podmínek dalších relevantních deskriptorů obsažených v příloze I uvedené směrnice úměrně k významu rybolovu pro jejich splnění.
b)  splnění podmínek dalších relevantních deskriptorů obsažených v příloze I uvedené směrnice úměrně k významu rybolovu pro jejich splnění.
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4 a (nový)
4a.   Veškerá opatření v rámci plánu musí být uskutečněna na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství podle čl. 2 bodu 1a tohoto nařízení. Nejlepší dostupné vědecké poradenství musí být přezkoumáno radou ICES nebo výborem VTHVR do okamžiku, kdy Komise uvedená opatření navrhne v souladu s články 4, 5, 6 a 18 tohoto nařízení a v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1380/2013.
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
1.  Cílových hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem pro populace ze skupin 1 a 2 se dosáhne co nejdříve, a to postupným, přírůstkovým způsobem do roku 2020, a poté se tyto hodnoty zachovají v rozmezí stanoveném v příloze I.
1.  Cílových hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem pro populace ze skupin 1 a 2 se dosáhne co nejdříve, a to postupným, přírůstkovým způsobem do roku 2020, a poté se tyto hodnoty zachovají v rozmezí stanoveném v příloze I, přičemž budou v souladu s cíli uvedenými v čl. 3 odst. 1.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2
2.  V souladu s čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 jsou rybolovná práva ve shodě s cílovými rozmezími úmrtnosti způsobené rybolovem stanovenými ve sloupci A přílohy I tohoto nařízení.
2.  V souladu s čl. 16 odst. 4 a článkem 17 nařízení (EU) č. 1380/2013 jsou rybolovná práva stanovena ve shodě s cíli a záměry vymezenými v plánu a nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím a jsou v souladu s cílovými rozmezími úmrtnosti způsobené rybolovem stanovenými ve sloupci A přílohy I tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3
3.  Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, lze rybolovná práva stanovit na úrovních odpovídajících nižším úrovním úmrtnosti způsobené rybolovem, než jsou hodnoty stanovené ve sloupci A přílohy I.
3.  Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, lze rybolovná práva stanovit na úrovních odpovídajících nižším úrovním úmrtnosti způsobené rybolovem, než jsou hodnoty stanovené v příloze I.
Pozměňovací návrhy 83 a 99
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4
4.  Aniž jsou dotčeny odstavce 2 a 3, lze rybolovná práva pro populaci stanovit ve shodě s rozmezími úmrtnosti způsobené rybolovem stanovenými ve sloupci B přílohy I, pokud se stav dotčené populace nachází nad úrovní minimálních referenčních bodů pro biomasu reprodukující se populace, jak jsou stanoveny ve sloupci A přílohy II:
vypouští se
a)  je-li to na základě vědeckého poradenství či důkazů nutné pro dosažení cílů stanovených v článku 3 v případě smíšeného rybolovu;
b)  je-li to na základě vědeckého poradenství či důkazů nutné k zamezení závažné újmy populaci způsobené dynamikou v rámci druhu či mezi populacemi, nebo
c)  s cílem omezit rozdíl v rybolovných právech mezi po sobě následujícími roky na nejvýše 20 %.
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 a (nový)
4a.   Rybolovná práva jsou v každém případě stanovena způsobem, který zajistí nižší než 5% pravděpodobnost, že se biomasa reprodukující se populace dostane pod mezní referenční bod pro biomasu reprodukující se populace (Blim), který je stanoven zejména ve sloupci B přílohy II.
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 b (nový)
4b.   Pokud se Komise na základě nejlepšího dostupného vědeckého poradenství domnívá, že rozmezí úmrtnosti způsobené rybolovem stanovená v příloze I již odpovídajícím způsobem nevyjadřují cíle plánu, může jako naléhavou záležitost předložit návrh na změnu těchto rozmezí.
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1
1.  Rybolovná práva pro populace ze skupin 3 a 4 jsou v souladu s vědeckým poradenstvím ohledně maximálního udržitelného výnosu.
1.  Rybolovná práva pro populace ze skupin 3 a 4 jsou v souladu s nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím ohledně maximálního udržitelného výnosu.
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2
2.  Není-li k dispozici vědecké poradenství ohledně míry úmrtnosti způsobené rybolovem slučitelné s maximálním udržitelným výnosem, rybolovná práva jsou v souladu s vědeckým poradenstvím, aby byla zajištěna udržitelnost populací na základě přístupu předběžné opatrnosti.
2.  Není-li k dispozici vědecké poradenství ani údaje ohledně míry úmrtnosti způsobené rybolovem slučitelné s maximálním udržitelným výnosem, je o rybolovných právech a opatřeních rozhodováno v souladu s přístupem předběžné opatrnosti k rybolovu podle definice uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 a v souladu s cíli uvedenými v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1
Populace ze skupiny 5 jsou řízeny v souladu s vědeckým poradenstvím na základě přístupu předběžné opatrnosti.
Populace ze skupiny 5 jsou řízeny na základě přístupu předběžné opatrnosti k rybolovu podle definice v čl. 4 odst. 1 bodě 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 a v souladu s nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím a s cíli uvedenými v čl. 3 odst. 1 a 3 tohoto nařízení. Chybí-li odpovídající vědecká informace, nelze tím odůvodnit odložení či nepřijetí řídicích opatření na zachování biologických mořských zdrojů.
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
1.  Naznačuje-li vědecké poradenství, že za určitý rok poklesla úroveň biomasy reprodukující se populace u kterékoliv populace ve skupině 1 na hodnotu nižší než MSY Btrigger nebo že početní stav kterékoliv funkční jednotky ve skupině 2 poklesl na hodnotu nižší než Abundancebuffer, jak jsou stanoveny ve sloupci A přílohy II, přijmou se veškerá vhodná nápravná opatření, jež zajistí rychlý návrat stavu dotčené populace nebo funkční jednotky nad úroveň, která může vytvářet maximální udržitelný výnos. Zejména se odchylně od čl. 4 odst. 2 s přihlédnutím k poklesu úrovně biomasy nebo početního stavu rybolovná práva stanoví na úrovni, která je v souladu s úmrtností způsobenou rybolovem nižší než rozmezí stanovené ve sloupci A přílohy I.
1.  Naznačuje-li nejlepší dostupné vědecké poradenství, že za určitý rok poklesla úroveň biomasy reprodukující se populace u kterékoliv populace ve skupině 1 na hodnotu nižší než MSY Btrigger nebo že početní stav kterékoliv funkční jednotky ve skupině 2 poklesl na hodnotu nižší než Abundancebuffer, jak jsou stanoveny ve sloupci A přílohy II, přijmou se veškerá vhodná nápravná opatření, jež zajistí rychlý návrat stavu dotčené populace nebo funkční jednotky nad úroveň, která může vytvářet maximální udržitelný výnos. Zejména se odchylně od čl. 4 odst. 2 s přihlédnutím k poklesu úrovně biomasy nebo početního stavu rybolovná práva stanoví na úrovni, která je v souladu s úmrtností způsobenou rybolovem nižší než rozmezí stanovené ve sloupci A přílohy I úměrně k poklesu biomasy v souladu s doporučovaným pravidlem rady ICES („ICES advice rule“). Zde platí doporučované pravidlo rady ICES uvedené v čl. 2 bodě 1b).
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2
2.  Naznačuje-li vědecké poradenství, že úroveň biomasy reprodukující se populace poklesla u kterékoliv dotčené populace pod hodnotu Blim nebo že početní stav kterékoliv funkční jednotky humra severského poklesl pod hodnotu Abundancelimit, jak jsou stanoveny ve sloupci B přílohy II tohoto nařízení, přijmou se další nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat stavu dotčené populace nebo funkční jednotky nad úroveň, která může vytvářet maximální udržitelný výnos. Odchylně od čl. 4 odst. 2 a 4 tato nápravná opatření zejména zahrnují pozastavení cíleného rybolovu dotčené populace a odpovídající snížení rybolovných práv.
2.  Naznačuje-li nejlepší dostupné vědecké poradenství, že úroveň biomasy reprodukující se populace poklesla u kterékoliv dotčené populace pod hodnotu Blim nebo že početní stav kterékoliv funkční jednotky humra severského poklesl pod hodnotu Abundancelimit, jak jsou stanoveny ve sloupci B přílohy II tohoto nařízení, přijmou se další nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat stavu dotčené populace nebo funkční jednotky nad úroveň, která může vytvářet maximální udržitelný výnos. Odchylně od čl. 4 odst. 2 a 4 tato nápravná opatření zejména zahrnují pozastavení cíleného rybolovu dotčené populace a odpovídající snížení rybolovných práv.
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)
2a.   Naznačuje-li nejlepší dostupné vědecké poradenství, že za určitý rok poklesla úroveň biomasy reprodukující se populace u kterékoliv populace, na niž se vztahuje toto nařízení, na hodnotu nižší než MSY Btrigger, musí být přijata veškerá vhodná nápravná opatření, jež zajistí rychlý návrat stavu dotčené populace nad úroveň, která umožňuje dosáhnout maximálního udržitelného výnosu, a úmrtnost způsobená rybolovem bude lineárně snížena v poměru k poklesu biomasy v souladu s doporučovaným pravidlem rady ICES. Platí doporučované pravidlo rady ICES uvedené v čl. 2 odst. 1 bodě 1b).
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 b (nový)
2b.   Naznačuje-li nejlepší dostupné vědecké poradenství, že za určitý rok poklesla úroveň biomasy reprodukující se populace u kterékoliv populace, na niž se vztahuje toto nařízení, na hodnotu nižší než MSY Btrigger, budou přijata veškerá vhodná nápravná opatření, jež zajistí rychlý návrat stavu dotčené populace nad úroveň, která umožňuje dosáhnout maximálního udržitelného výnosu. Tato nápravná opatření se mohou týkat zejména přiměřeného omezení rybolovných práv a rovněž pozastavení cíleného rybolovu dané populace.
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 c (nový)
2c.   Nápravná opatření uvedená v tomto článku mohou zahrnovat:
a)  naléhavá opatření podle článků 12 a 13 nařízení (EU) č. 1380/2013;
b)  opatření podle článků 11 a 11a tohoto nařízení.
Volba opatření uvedených v tomto článku bude provedena na základě povahy, závažnosti, trvání a opakování situace, při níž se nachází biomasa reprodukující se populace pod hodnotami uvedenými v odstavci 1.
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 9 – název
Zvláštní ochranná opatření pro skupiny 3 až 7
Zvláštní ochranná opatření
Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí
Naznačuje-li vědecké poradenství, že je nutné přijmout nápravná opatření k zachování kterékoli populace žijící při dně ze skupin 3 až 7, nebo pokud je úroveň biomasy reprodukující se populace u kterékoliv populace ve skupině 1 nebo početní stav kterékoliv funkční jednotky ve skupině 2 za určitý rok nižší než referenční body pro zachování zdrojů stanovené ve sloupci A přílohy II tohoto nařízení, je Komisi svěřena pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 týkající se:
Naznačuje-li vědecké poradenství, že je nutné přijmout dodatečná opatření s cílem zajistit, aby veškerý rybolov, na nějž se vztahuje toto nařízení, byl řízen v souladu s článkem 3 tohoto nařízení, je Komisi svěřena pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013. Aniž je dotčen čl. 18 odst. 1 a 3, může Komise v případě chybějícího společného doporučení uvedeného v těchto odstavcích přijmout akty v přenesené pravomoci. Tyto akty obsahují opatření týkající se:
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a
a)  vlastností lovného zařízení, zejména velikosti ok, velikosti háčků, konstrukce zařízení, síly vlákna, velikosti zařízení nebo používání selektivních zařízení za účelem zajištění či zlepšení selektivity;
a)  stanovení vlastností a specifikací lovného zařízení, zejména velikosti ok, velikosti háčků, konstrukce zařízení, síly vlákna, velikosti zařízení nebo používání selektivních zařízení za účelem zajištění či zlepšení selektivity, a to zejména v zájmu snížení objemu nežádoucích úlovků;
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)
Článek 9a
Vymezení oblastí tření a oblastí obnovy rybích populací
Nejpozději do roku 2020 vymezí členské státy oblasti tření a oblasti, u nichž je jednoznačně prokázáno, že vykazují vysokou koncentraci ryb nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, a vypracují v souladu s čl. 12 odst. 2 tohoto nařízení společná doporučení ke zřízení oblastí obnovy rybích populací, na které se vztahuje toto nařízení.
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 10 – název
Celkové přípustné odlovy
Rybolovná práva
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)
1a.   Členské státy při přidělování kvót zohledňují objektivní a transparentní kritéria podle článku 17 nařízení (EU) č. 1380/2013.
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 b (nový)
1b.   Při společném řízení populací, které jsou sdílené s třetími zeměmi, umožní členské státy v souladu s ustanoveními čl. 33 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 výměnu kvót.
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2
2.  Aniž je dotčen článek 8, celkový přípustný odlov populace humra severského v oblastech ICES IIa a IV je součtem omezení odlovu funkčních jednotek a statistických obdélníků vně funkčních jednotek.
2.  V případě populace humra severského v oblastech ICES IIa a IV je stanoven přípustný odlov pro samostatné funkční jednotky a rovněž celkový přípustný odlov pro statistické obdélníky vně funkčních jednotek.
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)
Článek 10a
Dopady rekreačního rybolovu
1.  Veškeré dostupné údaje o úlovcích v rámci rekreačního rybolovu jsou přezkoumány s cílem posoudit jejich pravděpodobný dopad na populace regulovaných druhů.
2.  Rada posouzení uvedené v prvním odstavci zváží. V případě populací, u nichž se úlovky v rámci rekreačního rybolovu považují za významné, zohlední Rada při stanovování rybolovných práv tyto úlovky, a to mimo jiné tím, že:
a)  zváží odhadované množství úlovků v rámci rekreačního rybolovu, které vychází z nejlepšího dostupného vědeckého poradenství a z nejlepšího dostupného vědeckého poradenství týkajícího se komerčních rybolovných práv, jako úhrnný odlov odpovídající cílovým hodnotám úmrtnosti způsobené rybolovem;
b)  stanoví omezení pro rekreační rybolov, včetně omezení denního úlovku a určení období zákazu rybolovu; nebo
c)  využije jiných prostředků, které jsou považovány za vhodné.
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 11 – název
Ustanovení týkající se povinnosti vykládky pro skupiny 1 až 7
Ustanovení týkající se povinnosti vykládky
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. a
a)  výjimky z uplatňování povinnosti vykládky pro druhy, u kterých vědecké podklady prokazují vysokou míru přežití, přičemž se za účelem usnadnění provádění povinnosti vykládky zohlední charakteristiky lovného zařízení, rybolovných postupů a ekosystému, a
a)  výjimky z uplatňování povinnosti vykládky pro druhy, u kterých nejlepší dostupné vědecké poradenství prokazuje vysokou míru přežití, přičemž se za účelem usnadnění provádění povinnosti vykládky zohlední charakteristiky lovného zařízení, rybolovných postupů a ekosystému, a
Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. c
c)  zvláštní ustanovení o dokumentaci úlovků, zejména pro účel sledování provádění povinnosti vykládky, a
c)  zvláštní ustanovení o dokumentaci úlovků, zejména pro účely sledování a kontroly s cílem zajistit rovné podmínky tím, že se zaručí plný soulad s povinností vykládky, a
Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)
Opatření uvedená v prvním odstavci tohoto článku přispívají k dosažení cílů stanovených v článku 3 tohoto nařízení, a to zejména k ochraně nedospělých ryb a ryb ve tření.
Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)
Článek 11a
Technická opatření
1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18 tohoto nařízení a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013, pokud jde o tato technická opatření:
a)  specifikace vlastností lovných zařízení a pravidel týkajících se jejich používání za účelem zajištění nebo zlepšení selektivity, omezení nežádoucích úlovků nebo minimalizace negativního dopadu na ekosystém;
b)  specifikace úprav nebo doplňkových lovných zařízení za účelem zajištění nebo zlepšení selektivity, omezení nežádoucích úlovků nebo minimalizace negativního dopadu na ekosystém;
c)  omezení nebo zákaz používání určitých lovných zařízení a provádění rybolovných činností v určitých oblastech nebo obdobích za účelem ochrany ryb ve tření, ryb nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů nebo necílových druhů ryb nebo za účelem minimalizace negativního dopadu na ekosystém; a
d)  stanovení minimálních referenčních velikostí pro zachování zdrojů u všech populací, na něž se vztahuje toto nařízení, za účelem zajištění ochrany nedospělých mořských organismů.
2.  Opatření uvedená v odstavci 1 tohoto článku musí přispívat k dosažení cílů stanovených v článku 3.
Pozměňovací návrh 97
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2
2.   Pro účely odstavce 1 tohoto článku mohou členské státy s přímým zájmem na řízení předkládat společná doporučení v souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 poprvé nejpozději 12 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté 12 měsíců po každém předložení hodnocení plánu v souladu s článkem 17. Tato doporučení mohou také předkládat, považují-li to za nezbytné, zejména v případě náhlé změny stavu kterékoli z populací, na které se vztahuje toto nařízení. Společná doporučení týkající se opatření pro daný kalendářní rok se předkládají nejpozději 1. července předchozího roku.
2.  Pro účely odstavce 1 tohoto článku mohou členské státy s přímým zájmem na řízení předkládat společná doporučení v souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 poprvé nejpozději 12 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté 12 měsíců po každém předložení hodnocení plánu v souladu s článkem 17. Tato doporučení mohou také předkládat, považují-li to za nezbytné, zejména v případě náhlé změny stavu kterékoli z populací, na které se vztahuje toto nařízení. Společná doporučení týkající se opatření pro daný kalendářní rok se předkládají nejpozději 1. července předchozího roku.
Aniž by byl dotčen čl. 18 odst. 1 a 3 nařízení (EU) č. 1380/2013, může Komise přijmout akty v přenesené pravomoci i bez společného doporučení uvedeného v těchto odstavcích.
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1
Nejdříve pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každých pět let Komise zajistí hodnocení dopadů plánu na populace, na něž se toto nařízení vztahuje, a na rybolov využívající tyto populace. Výsledky tohoto hodnocení předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě.
Nejdříve tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každých pět let Komise zajistí hodnocení dopadů plánu na populace, na něž se toto nařízení vztahuje, a na rybolov využívající tyto populace, jakož i rozsah naplňování cílů tohoto nařízení, včetně obnovy a zachování rybích populací nad úrovněmi, které umožní dosáhnout maximální udržitelný výnos a pokrok na cestě k dobrému stavu životního prostředí. Výsledky tohoto hodnocení předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě. Pokud je to považováno za nutné, Komise může hodnocení předložit k dřívějšímu datu.
Komise každoročně předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pokroku dosaženém při naplňování cílů tohoto nařízení a o stavech rybích populací ve vodách a populací, na něž se vztahuje toto nařízení, a to co nejdříve po přijetí ročního nařízení stanovícího rybolovná práva dostupná pro unijní a určité neunijní vody. Zpráva bude přiložena k výroční zprávě uvedené v článku 50 nařízení (EU) č. 1380/2013.
Tato zpráva obsahuje:
a)  komplexní vědecké poradenství, na základě něhož byla stanovena rybolovná práva; a
b)  vědecké odůvodnění prokazující, že stanovená rybolovná práva jsou v souladu s cíli a ustanoveními tohoto nařízení, zejména s cílovými hodnotami úmrtnosti způsobené rybolovem.
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Článek 18 a (nový)
Článek 18a
Podpora ze strany Evropského námořního a rybářského fondu
Opatření k dočasnému zastavení rybolovných činností přijatá za účelem dosažení cílů vytyčených plánem se považují za dočasné zastavení rybolovných činností ve smyslu čl. 33 odst. 1 písm. a) a c) nařízení (EU) č. 508/2014.
(Tento článek by se měl objevit v kapitole X)
Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Příloha I

Znění navržené Komisí

1.  Skupina 1

Populace

Cílové rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem, jež je v souladu s dosažením maximálního udržitelného výnosu (FMSY)

Sloupec A

Sloupec B

Treska obecná v Severním moři

0,22–0,33

0,33–0,49

Treska jednoskvrnná

0,25–0,37

0,37–0,52

Platýs evropský v Severním moři

0,13–0,19

0,19–0,27

Treska tmavá

0,20–0,32

0,32–0,43

Jazyk obecný v Severním moři

0,11–0,20

0,20–0,37

Jazyk obecný v Kattegatu

0,19–0,22

0,22–0,26

Treska bezvousá v Severním moři

není stanoveno

není stanoveno

2.  Skupina 2

Funkční jednotka (FU) humra severského

Cílové rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem, jež je v souladu s dosažením maximálního udržitelného výnosu (FMSY) (vyjádřené jako míra odlovu)

Sloupec A

Sloupec B

Divize IIIa FU 3 a 4

0,056–0,079

0,079–0,079

Farn Deeps FU 6

0,07–0,081

0,081–0,081

Fladen Ground FU 7

0,066–0,075

0,075–0,075

Firth of Forth FU 8

0,106–0,163

0,163–0,163

Moray Firth FU 9

0,091–0,118

0,118–0,118

Pozměňovací návrh

1.  Skupina 1

Hodnotové údaje v tabulce vycházejí z nejnovějšího doporučení rady ICES vydaného na zvláštní žádost s názvem „Žádost EU určená radě ICES o poskytnutí rozmezí hodnot FMSY pro vybrané populace v Severním a Baltském moři“.

POPULACE

Cílové rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem, jež je v souladu s dosažením maximálního udržitelného výnosu (FMSY)

Treska obecná v podoblasti IV a divizích VIId a IIIa západ

FMSY lower - FMSY

 

Treska jednoskvrnná v podoblasti IV a divizích VIa a IIIa západ

FMSY lower - FMSY

 

Platýs evropský v podoblasti IV a divizi IIIa

FMSY lower - FMSY

 

Treska tmavá v podoblastech IV a VI a divizi IIIa

FMSY lower - FMSY

 

Jazyk obecný v podoblasti IV

FMSY lower - FMSY

 

Jazyk obecný v divizi IIIa a subdivizích 22–24

FMSY lower - FMSY

 

Treska bezvousá v podoblasti IV a divizi VIId

FMSY lower - FMSY

 

Ďas mořský v divizi IIIa a podoblastech IV a VI

FMSY lower - FMSY

 

Kreveta severní v divizích IVa východ a IIIa

FMSY lower - FMSY

 

2.  Skupina 2

Hodnotové údaje v tabulce vycházejí z nejnovějšího doporučení rady ICES vydaného na zvláštní žádost s názvem „Žádost EU určená radě ICES o poskytnutí rozmezí hodnot FMSY pro vybrané populace v Severním a Baltském moři“.

Funkční jednotka (FU) humra severského

Cílové rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem, jež je v souladu s dosažením maximálního udržitelného výnosu (FMSY) (vyjádřené jako míra odlovu)

 

Sloupec A

 

Divize IIIa FU 3 a 4

FMSY lower - FMSY

 

Farn Deeps FU 6

FMSY lower - FMSY

 

Fladen Ground FU 7

FMSY lower - FMSY

 

Firth of Forth FU 8

FMSY lower - FMSY

 

Moray Firth FU 9

FMSY lower - FMSY

 

Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Příloha II
PŘÍLOHA II
PŘÍLOHA II
Referenční body pro zachování zdrojů
Referenční body pro zachování zdrojů
(jak je uvedeno v článku 7)
(jak je uvedeno v článku 7)
1.  Skupina 1
1.  Skupina 1
POPULACE
Minimální referenční bod pro biomasu reprodukující se populace (v tunách) (MSY Btrigger)
Mezní referenční bod pro biomasu reprodukující se populace (v tunách) (Blim)

POPULACE
Minimální referenční bod pro biomasu reprodukující se populace (v tunách)
Mezní referenční bod pro biomasu reprodukující se populace (v tunách) (Blim)
Sloupec A
Sloupec B

Treska obecná v Severním moři
165 000
118 000

Treska obecná v podoblasti IV a divizích VIId a IIIa západ
165 000
118 000

Treska jednoskvrnná
88 000
63 000

Treska jednoskvrnná v podoblasti IV a divizích VIa a IIIa západ
88 000
63 000

Platýs evropský v Severním moři
230 000
160 000

Platýs evropský v podoblasti IV a divizi IIIa
230 000
160 000

Treska tmavá
200 000
106 000

Treska tmavá v podoblastech IV a VI a divizi IIIa
150 000
106 000

Jazyk obecný v Severním moři
37 000
26 300

Jazyk obecný v podoblasti IV
37 000
26 300

Jazyk obecný v Kattegatu
2 600
1 850

Jazyk obecný v divizi IIIa a subdivizích 22–24
2 600
1 850

Treska bezvousá v Severním moři
není stanoveno
není stanoveno

Treska bezvousá v podoblasti IV a divizi VIId
není stanoveno
není stanoveno

Ďas mořský v divizi IIIa a podoblastech IV a VI
není stanoveno
není stanoveno

Kreveta severní v divizích IVa východ a IIIa
není stanoveno
není stanoveno

2.  Skupina 2
2.  Skupina 2
Funkční jednotka (FU) humra severského
Referenční bod minimálního početního stavu (v milionech) (Abundancebuffer)
Referenční bod mezního početního stavu (v milionech) (Abundancelimit)

Funkční jednotka (FU) humra severského
Referenční bod minimálního početního stavu (v milionech) (Abundancebuffer)
Referenční bod mezního početního stavu (v milionech) (Abundancelimit)
Sloupec A
Sloupec B

Divize IIIa FU 3 a 4
není k dispozici
není k dispozici

Divize IIIa FU 3 a 4
není k dispozici
není k dispozici

Farn Deeps FU 6
999
858

Farn Deeps FU 6
999
858

Fladen Ground FU 7
3 583
2 767

Fladen Ground FU 7
3 583
2 767

Firth of Forth FU 8
362
292

Firth of Forth FU 8
362
292

Moray Firth FU 9
262
262

Moray Firth FU 9
262
262

Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Příloha II a (nová)
Příloha IIa
Zakázané druhy
a)   rejnok paprsčitý (Amblyraja radiata);
b)   tyto druhy pilounů:
i)   piloun indický (Anoxypristis cuspidata);
ii)   piloun queenslandský (Pristis clavata);
iii)   piloun mnohozubý (Pristis pectinata);
iv)   piloun obecný (Pristis pristis);
v)   piloun zelenavý (Pristis zijsron);
c)   žralok veliký (Cetorhinus maximus) a žralok bílý (Carcharodon carcharias);
d)   soubor druhů (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia) zahrnovaných pod rejnoka hladkého (Dipturus batis);
e)   světloun malý (Etmopterus pusillus) ve vodách Unie podoblasti ICES IV a divize ICES IIIa;
f)   manta Alfredova (Manta alfredi);
g)   manta obrovská (Manta birostris);
h)   tyto druhy mant rodu Mobula:
i)   manta velká (Mobula mobular);
ii)   manta senegalská (Mobula rochebrunei);
iii)   manta japonská (Mobula japanica);
iv)   manta Thurstonova (Mobula thurstoni);
v)   manta kambodžská (Mobula eregoodootenkee);
vi)   manta mexická (Mobula munkiana);
vii)   manta chilská (Mobula tarapacana);
viii)   manta Kuhlova (Mobula kuhlii);
ix)   manta malá (Mobula hypostoma);
i)   rejnok ostnatý (Raja clavata) ve vodách Unie divize ICES IIIa;
j)   pilohřbetovití (Rhinobatidae);
k)   polorejnok křídlatý (Squatina squatina);
l)   losos obecný (Salmo salar) a pstruh obecný, forma mořská (Salmo trutta) při lovu jakoukoliv vlečnou sítí ve vodách mimo šestimílové pásmo měřené od základních linií členských států, v podoblastech ICES II a IV (ve vodách Unie);
m)   samice langusty (Palinuridae spp.) a humra evropského (Homarus gammarus) kladoucí vajíčka s výjimkou případů, kdy se používají pro účely přímého doplňování populací nebo přesazování.

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0263/2017).

Právní upozornění - Ochrana soukromí