Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0238(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0263/2017

Indgivne tekster :

A8-0263/2017

Forhandlinger :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Afstemninger :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

Vedtagne tekster
PDF 439kWORD 93k
Torsdag den 14. september 2017 - Strasbourg
Flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande ***I
P8_TA(2017)0357A8-0263/2017

Europa-Parlamentets ændringer af 14. september 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 676/2007 og Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 (COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  Den fælles fiskeripolitik har bl.a. til formål at sikre, at fiskeriet og akvakulturproduktionen foregår på en miljømæssigt bæredygtig måde på lang sigt, og på at opnå en fiskeriforvaltning, der er baseret på en forsigtigheds- og en økosystembaseret tilgang.
(4)  Den fælles fiskeripolitik har bl.a. til formål at sikre, at fiskeriet og akvakulturproduktionen foregår på en miljømæssigt bæredygtig måde på lang sigt, og på at opnå en fiskeriforvaltning, der er baseret på en forsigtigheds- og en økosystembaseret tilgang, for at sikre, at bestandene af befiskede arter genoprettes og opretholdes på niveauer over dem, der kan give MSY.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)
(4a)  Hvad angår udnyttelse af havets biologiske ressourcer fastsætter forordning (EU) nr. 1380/2013 udtrykkeligt målsætningen om at genoprette og opretholde populationerne af de befiskede bestande på niveauer over det niveau, der giver maksimalt bæredygtigt udbytte. I henhold til artikel 2, stk. 2, skal udnyttelsesgraden for det maksimale bæredygtige udbytte nås inden udgangen af 2015, hvor det er muligt, og på et gradvist stigende grundlag senest inden udgangen af 2020 for alle bestande, og skal opretholdes herefter.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 5
(5)  For at nå den fælles fiskeripolitiks mål skal der vedtages en række bevarelsesforanstaltninger, som f.eks. flerårige planer og tekniske foranstaltninger, og der skal fastsættes og tildeles fiskerimuligheder, alt efter hvad der er behov for, enten i form af enkeltforanstaltninger eller en kombination af disse.
(5)  For at nå den fælles fiskeripolitiks mål skal der vedtages en række bevarelsesforanstaltninger, som f.eks. flerårige planer og tekniske foranstaltninger, og der skal fastsættes og tildeles fiskerimuligheder, alt efter hvad der er behov for, enten i form af enkeltforanstaltninger eller en kombination af disse, i fuld overensstemmelse med den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  Flerårige planer skal i henhold til artikel 9 og 10 i forordning (EU) nr. 1380/2013 være baseret på videnskabelig, teknisk og økonomisk rådgivning og indeholde målsætninger og kvantificerbare mål med klare tidsplaner, bevarelsesreferencepunkter og beskyttelsesforanstaltninger.
(6)  Flerårige planer skal i henhold til artikel 9 og 10 i forordning (EU) nr. 1380/2013 være baseret på videnskabelig, teknisk og økonomisk rådgivning og indeholde målsætninger og kvantificerbare mål med klare tidsplaner, målsætninger for bevaringsforanstaltninger og tekniske foranstaltninger, der skal træffes for at nå målene om i videst mulig udstrækning at undgå og reducere uønskede fangster, som fastsat i artikel 15 i samme forordning.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)
(6a)   Derudover kan Kommissionen i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1380/2013 i en flerårig plan bemyndiges til at oprette områder til genopretning af fiskebestande.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)
(9a)   Nogle bestande af fælles interesse udnyttes også af tredjelande, hvilket gør det meget vigtigt, at EU rådfører sig med disse tredjelande for at sikre, at de berørte bestande forvaltes på en bæredygtig måde. I mangel af en formel aftale bør EU gøre alt, hvad den kan, for at nå til enighed om fælles ordninger for fiskeri af disse bestande for at opnå en bæredygtig forvaltning, og i den forbindelse skal lige vilkår for EU's markedsoperatører sikres, håndhæves og fremmes.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 10
(10)  Formålet med denne plan bør være at bidrage til opfyldelsen af den fælles fiskeripolitiks mål og navnlig til opnåelse og opretholdelse af MSY for de berørte bestande, bidrage til gennemførelsen af landingsforpligtelsen for demersale bestande, der er omfattet af fangstbegrænsninger, og til gennemførelsen af en økosystembaseret tilgang til fiskeriforvaltning.
(10)  Formålet med denne plan bør være at bidrage til opfyldelsen af den fælles fiskeripolitiks mål og navnlig til genopretning og opretholdelse af fiskebestande over biomasseniveauer, der kan give MSY, bidrage til gennemførelsen af landingsforpligtelsen for demersale bestande, der er omfattet af fangstbegrænsninger, gennemføre og opnå de socioøkonomiske aspekter af MSY og bidrage til gennemførelsen af en økosystembaseret tilgang til fiskeriforvaltning ved at mindske de negative konsekvenser af fiskeri for det marine økosystem.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)
(10a)   Denne plan bør også bidrage til opnåelsen af en god miljøtilstand, som fastlagt i direktiv 2008/56/EF, og til opnåelsen en positiv beskyttelsesstatus for levesteder og arter i overensstemmelse med henholdsvis Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF1a og Rådets direktiv 92/43/EØF1b.
_____________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).
1b Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 11
(11)  Ifølge artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 skal fiskerimulighederne fastlægges på grundlag af de mål, der er fastsat i de flerårige planer.
(11)  Ifølge artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 skal fiskerimulighederne fastlægges på grundlag af målene, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013, og opfylde de mål, tidsplaner og margener, der er fastsat i de flerårige planer.
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)
(11a)   I henhold til artikel 33, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 skal bestande, der forvaltes i fællesskab med tredjelande, hvor det er muligt forvaltes i henhold til fælles aftaler i overensstemmelse med det formål, der er fastsat i nævnte forordnings artikel 2, stk. 2. Desuden bør de mål, der er fastsat i stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013, samt definitionerne i nævnte forordnings artikel 4, finde anvendelse på sådanne aftaler.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 14
(14)  Hvis der ikke er opstillet mål for MSY, bør forsigtighedstilgangen anvendes.
(14)  Hvis der ikke er opstillet mål for maksimalt bæredygtigt udbytte, skal den flerårige plan indføre foranstaltninger på grundlag af forsigtighedstilgangen til fiskeriforvaltning som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 8), i forordning (EU) nr. 1380/2013. Disse foranstaltninger skal sikre en bevarelsestilstand for de relevante bestande, der mindst svarer til udnyttelsesrater, der er i overensstemmelse med det maksimalt bæredygtige udbytte som fastsat i artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)
(14a)  Lystfiskeri kan have betydelig indvirkning på fiskeressourcerne. Medlemsstaterne bør indsamle fangstdata om lystfiskeri i overensstemmelse med kravene til dataindsamling. Hvis dette fiskeri har betydelig negativ indvirkning på ressourcerne, bør planen inkludere muligheden for at fastlægge specifikke forvaltningsforanstaltninger i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Eventuelle forvaltningsmæssige og tekniske foranstaltninger om lystfiskeri på EU-plan bør stå i et rimeligt forhold til det mål, der søges opnået.
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 16
(16)  Der bør for de funktionelle enheder for jomfruhummer, som der foreligger sådanne mål for, anvendes følgende udløsningsniveauer for bestandsstørrelse: minimumsbestandsstørrelse (Abundancebuffer) svarende til det Bbuffer-referencepunkt, som Det Rådgivende Råd for Nordsøen har fastsat i den langsigtede forvaltningsplan for jomfruhummer i Nordsøen (Long Term Management Plan for North Sea Nephrops)42, og den grænsebestandsstørrelse (Abundancelimit), som svarer til MSY Btrigger (svarende til Blim) som defineret af ICES7.
(16)  For de funktionelle enheder for jomfruhummer bør, hvis de foreligger, anvendes den minimumsbestandsstørrelse (Abundancebuffer) og den grænsebestandsstørrelse (Abundancelimit) som udløsningsniveauer for bestandsstørrelse, der anbefales af ICES.
_________________
42 A Long Term Management Plan for North Sea Nephrops
Ændring 15
Forslag til forordning
Betragtning 17
(17)  Hvis bestanden reduceres til under disse minimumsniveauer for gydebiomasse, bør der træffes hensigtsmæssige beskyttelsesforanstaltninger. Beskyttelsesforanstaltningerne bør omfatte reduktion af fiskerimulighederne og særlige bevarelsesforanstaltninger, når den videnskabelige rådgivning viser, at der er behov for afhjælpende foranstaltninger. Disse foranstaltninger bør suppleres af andre foranstaltninger, som måtte være nødvendige, som f.eks. foranstaltninger truffet af Kommissionen i henhold til artikel 12 i forordning (EU) nr. 1380/2013 eller foranstaltninger truffet af medlemsstaterne i henhold til artikel 13 i forordning (EU) nr. 1380/2013.
(17)  Hvis bestanden reduceres til under disse minimumsniveauer for gydebiomasse, bør der træffes hensigtsmæssige beskyttelsesforanstaltninger. Beskyttelsesforanstaltningerne bør omfatte reduktion af fiskerimulighederne og særlige bevarelsesforanstaltninger, når den bedst foreliggende videnskabelige rådgivning viser, at der er behov for afhjælpende foranstaltninger. Disse foranstaltninger bør suppleres af alle andre foranstaltninger, som måtte være nødvendige, som f.eks. foranstaltninger truffet af Kommissionen i henhold til artikel 12 i forordning (EU) nr. 1380/2013 eller foranstaltninger truffet af medlemsstaterne i henhold til artikel 13 i forordning (EU) nr. 1380/2013.
Ændring 16
Forslag til forordning
Betragtning 19
(19)  TAC'en for jomfruhummer i ICES-afsnit IIa og ICES-underområde IV bør fastsættes som summen af de fangstbegrænsninger, der er fastsat for hver enkelt funktionel enhed og for de øvrige statistiske rektangler uden for de funktionelle enheder, der hører under det pågældende TAC-område. Dette er dog ikke til hinder for vedtagelsen af foranstaltninger til beskyttelse af specifikke funktionelle enheder.
(19)  For hver enkelt funktionel enhed bør der så vidt muligt fastsættes en særskilt TAC for jomfruhummer. Særskilte foranstaltninger til beskyttelse af hver enkelte funktionelle enhed kan tages.
Ændring 17
Forslag til forordning
Betragtning 20
(20)  Med henblik på opfyldelse af den landingsforpligtelse, der er fastsat i artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013, bør planen indeholde yderligere forvaltningsforanstaltninger.
(20)  Med henblik på opfyldelse af den landingsforpligtelse, der er fastsat i artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013, bør planen indeholde andre bevarelsesforanstaltninger, navnlig foranstaltninger til gradvist at eliminere udsmid under hensyntagen til den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning eller minimere fiskeriets negative indvirkning på økosystemet, der om nødvendigt specificeres yderligere i overensstemmelse med artikel 18 forordning (EU) nr. 1380/2013.
Ændring 18
Forslag til forordning
Betragtning 25
(25)  Der bør fastsættes tærskelværdier for størrelsen af de fangster af demersale arter, som et fiskerfartøj skal lande i en udpeget havn eller et sted tæt på kysten, jf. artikel 43 i forordning (EF) nr. 1224/2009. Desuden bør medlemsstaterne ved udpegelsen af disse havne eller kystnære steder anvende kriterierne i nævnte forordnings artikel 43, stk. 5, på en sådan måde, at der sikres en effektiv kontrol med de bestande, der er omfattet af nærværende forordning.
(25)  Der bør fastsættes tærskelværdier for størrelsen af de fangster af demersale arter, som et fiskerfartøj skal lande i en udpeget havn eller et sted tæt på kysten, jf. artikel 43 i forordning (EF) nr. 1224/2009. Desuden bør medlemsstaterne ved udpegelsen af disse havne eller kystnære steder anvende kriterierne i nævnte forordnings artikel 43, stk. 5, på en sådan måde, at der sikres en effektiv kontrol med landingerne af de bestande, der er omfattet af nærværende forordning.
Ændring 19
Forslag til forordning
Betragtning 26
(26)  Der bør i henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1380/2013 fastsættes krav om, at Kommissionen med regelmæssige mellemrum evaluerer nærværende forordnings anvendelse for at undersøge, om den er dækkende og virkningsfuld. Denne evaluering bør følge efter og tage udgangspunkt i en periodisk evaluering af planen baseret på videnskabelig rådgivning; Planen bør evalueres hvert femte år. Dette giver tid til, at landingsforpligtelsen kan gennemføres fuldt ud, at der kan vedtages og gennemføres foranstaltninger på regionalt plan, og til, at man kan se, hvilken indvirkning disse foranstaltninger har på bestandene og fiskeriet. Evaluering hvert femte år er også det minimum, der kræves af de videnskabelige organer.
(26)  Der bør i henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1380/2013 fastsættes krav om, at Kommissionen med regelmæssige mellemrum evaluerer nærværende forordnings anvendelse for at undersøge, om den er dækkende og virkningsfuld. Denne evaluering bør følge efter og tage udgangspunkt i en periodisk evaluering af planen baseret på den bedste foreliggende videnskabelig rådgivning; planen bør evalueres [tre år efter denne forordnings ikrafttrædelse] og derefter hvert femte år. Dette giver tid til, at landingsforpligtelsen kan gennemføres fuldt ud, at der kan vedtages og gennemføres foranstaltninger på regionalt plan, og til, at man kan se, hvilken indvirkning disse foranstaltninger har på bestandene og fiskeriet. Evaluering hvert femte år er også det minimum, der kræves af de videnskabelige organer.
Ændring 20
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
1.  Ved denne forordning opstilles der er en flerårig plan (i det følgende benævnt "plan") for demersale bestande i EU-farvande i ICES-afsnit IIa og IIIa og ICES-underområde IV (i det følgende benævnt "Nordsøen") og fiskeriet efter disse bestande.
1.  Ved denne forordning opstilles der en flerårig plan (i det følgende benævnt "plan") for demersale bestande i EU-farvande i ICES-afsnit IIa og IIIa og IV (i det følgende omfatter betegnelsen "Nordsøen" disse tre områder) og fiskeriet, herunder lystfiskeri, efter disse bestande.
Ændring 22
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 a (ny)
2a.   Når Kommissionen på grundlag af videnskabelig rådgivning eller en anmodning fra de berørte medlemsstater finder, at den i stk. 2 omtalte liste bør ændres, kan Kommissionen fremlægge et forslag til revision af denne liste.
Ændring 23
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 b (ny)
2b.   I denne forordning præciseres også de nærmere oplysninger om gennemførelsen af landingsforpligtelsen for alle arter i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013, bortset fra de bestande, der allerede er angivet i denne artikels stk. 1.
Ændring 24
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
(1)  "demersale bestande": de arter af rundfisk og fladfisk og jomfruhummer, der lever i bunden af eller tæt på bunden af vandsøjlen.
(1)  "demersale bestande": de arter af rundfisk, fladfisk, selachier samt jomfruhummer (Nephrops norvegicus) og dybvandsreje (Pandalus borealis), der lever i bunden af eller tæt på bunden af vandsøjlen.
Ændring 25
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (ny)
(1a)  "den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning": videnskabelig rådgivning, der er blevet revideret af ICES eller STECF og som understøttes af de mest aktuelle foreliggende data og der opfylder alle de krav, der er fastsat i forordning (EU) nr. 1380/2013, navnlig artikel 25.
Ændring 26
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 b (ny)
(1b)   "FMSY-interval": de af ICES udregnede intervaller, som sigter på at opnå et udbytte på langt sigt, der ikke er begrænset med mere end 5 procent i forhold til det maksimalt bæredygtige udbytte. Ifølge ICES' rådgivningsregel skal man i de tilfælde, hvor en bestands gydebiomasse er under referencepunktet for bestandens mindstegydebiomasse (MSY Btrigger), reducere F til en værdi, der ikke overstiger en øvre grænse svarende til FMSY-værdien multipliceret med bestandens gydebiomasse i TAC-året divideret med MSY Btrigger.
Ændring 27
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 c (ny)
(1c)   "FMSYlavere" og "FMSYøvre": henholdsvis den laveste værdi og den højeste værdi i FMSY-intervallet
Ændring 28
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
(2)  "Gruppe 1": følgende demersale bestande, for hvilke der i denne plan fastsættes følgende mål i form af FMSY-intervaller og beskyttelsesforanstaltninger, som er knyttet til biomassen:
(2)  "Gruppe 1": følgende demersale bestande, for hvilke der i denne plan fastsættes mål i form af FMSY-intervaller og beskyttelsesforanstaltninger, som er knyttet til biomassen, som opført i bilag I og II:
(a)  torsk (Gadus morhua) i underområde IV og afsnit VIId og IIIa vest (Nordsøen, den østlige del af Den Engelske Kanal og Skagerrak), i det følgende benævnt nordsøtorsk
(a)  torsk (Gadus morhua) i underområde IV (Nordsøen), afsnit VIId (den østlige del af Den Engelske Kanal) og IIIa vest (Skagerrak), i det følgende benævnt "torsk i underområde IV og afsnit VIId og IIIa vest".
(b)  kuller (Melanogrammus aeglefinus) i underområde IV og afsnit VIa og IIIa vest (Nordsøen, vest for Skotland og Skagerrak), i det følgende benævnt kuller
b)   kuller (Melanogrammus aeglefinus) i underområde IV (Nordsøen) og afsnit VIa (vest for Skotland) og IIIa vest (Skagerrak), i det følgende benævnt "kuller i underområde IV og afsnit VIa og IIIa vest".
(c)  rødspætte (Pleuronectes platessa) i underområde IV (Nordsøen) og afsnit IIIa (Skagerrak), i det følgende benævnt nordsørødspætte
(c)  rødspætte (Pleuronectes platessa) i underområde IV (Nordsøen) og afsnit IIIa (Skagerrak), i det følgende benævnt "rødspætte i underområde IV og i afsnit IIIa".
(d)  sej (Pollachius virens) i underområde IV og VI og afsnit IIIa (Nordsøen, Rockall og vest for Skotland, Skagerrak og Kattegat), i det følgende benævnt sej
d)   sej (Pollachius virens) i underområde IV (Nordsøen) og VI (vest for Skotland og Rockall) og afsnit IIIa (Skagerrak og Kattegat), i det følgende benævnt "sej i underområde IV og VI og i afsnit IIIa."
(e)  tunge (Solea solea) i underområde IV (Nordsøen), i det følgende benævnt nordsøtunge
(e)  tunge (Solea solea) i underområde IV (Nordsøen), i det følgende benævnt "nordsøtunge i underområde IV".
(f)  tunge (Solea solea) i afsnit IIIa og underafsnit 2224 (Skagerrak, Kattegat den vestlige del af Østersøen), i det følgende benævnt kattegattunge
(f)  tunge (Solea solea) i afsnit IIIa (Skagerrak og Kattegat) og i underafsnit 22-24 (den vestlige del af Østersøen), i det følgende benævnt "tunge i afsnit IIIa og underafsnit 22-24";
(g)  hvilling (Merlangius merlangus) i underområde IV og afsnit VIId (Nordsøen og den østlige del af Den Engelske Kanal), i det følgende benævnt nordsøhvilling.
(g)  hvilling (Merlangius merlangus) i underområde IV (Nordsøen) og afsnit VIId (den østlige del af Den Engelske Kanal), i det følgende benævnt "nordsøhvilling i underområde IV og i afsnit VIId".
(ga)  havtaske (Lophius piscatorius) i afsnit IIIa (Skagerrak og Kattegat) og underområde IV (Nordsøen) og VI (farvandene vest for Skotland og Rockall)
(gb)  dybvandsreje (Pandalus borealis) i afsnit IVa øst og IIIa
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 i denne forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 med det formål at ændre listen over bestande i gruppe 1, som angivet i dette punkts første afsnit og i bilag I og II til nærværende forordning, i overensstemmelse med den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning.
Ændring 29
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – indledning
(3)  "Gruppe 2": følgende funktionelle enheder (FU) for jomfruhummer (Nephrops norvegicus), for hvilke der i denne plan fastsættes mål i form af FMSY-intervaller og beskyttelsesforanstaltninger, som er knyttet til bestandsstørrelse:
(3)  "Gruppe 2": følgende funktionelle enheder (FU) for jomfruhummer (Nephrops norvegicus), for hvilke der i denne plan som opført i bilag I og II fastsættes mål i form af FMSY-intervaller og beskyttelsesforanstaltninger, som er knyttet til bestandsstørrelse:
Ændring 32
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 a (ny)
(8a)   De berørte bestande skal kun ændres på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning.
Ændring 33
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10
10.  ”MSY Btrigger": referencepunktet for en bestands gydebiomasse, under hvilket der skal træffes særlige og hensigtsmæssige forvaltningsforanstaltninger, som sikrer, at udnyttelsesgraderne kombineret med de naturlige udsving resulterer i genopbygning af bestandene, så de kommer op over de niveauer, der giver MSY på lang sigt.
10.  "MSY Btrigger": referencepunktet for en bestands gydebiomasse, under hvilket der skal træffes særlige og hensigtsmæssige forvaltningsforanstaltninger, som sikrer, at udnyttelsesgraderne kombineret med de naturlige udsving resulterer i genopbygning af bestandene, så de kommer op over de niveauer, der giver maksimalt bæredygtig udbytte på lang sigt.
Ændring 34
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10 a (ny)
(10a)   "lystfiskeri": ikke-kommercielt fiskeri, der udnytter marine levende biologiske ressourcer til rekreation, turisme eller sport.
Ændring 35
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1
1.  Planen skal navnlig gennem anvendelse af forsigtighedstilgangen til fiskeriforvaltning bidrage til at nå de mål for den fælles fiskeripolitik, der er fastsat i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013, og den har til formål at sikre, at udnyttelsen af havets levende ressourcer foregår på en måde, som gør det muligt at genoprette populationerne af de arter, der fiskes efter, til over de niveauer, der giver det maksimale bæredygtige udbytte, og opretholde dem på disse niveauer.
1.  Planen skal navnlig gennem anvendelse af forsigtighedstilgangen til fiskeriforvaltning, som defineret i artikel 4, stk. 1, punkt 8 i forordning (EU) nr. 1380/2013), bidrage til at nå de mål for den fælles fiskeripolitik, der er fastsat i artikel 2 i forordning (EU) nr. 1380/2013, og den skal også under hensyntagen til socioøkonomiske aspekter bidrage til en rimelig levestandard for personer, der er afhængige af fiskeaktiviteter, og den har til formål at sikre, at udnyttelsen af havets levende ressourcer foregår på en måde, som gør det muligt at genoprette populationerne af de arter, der fiskes efter, til over de niveauer, der giver det maksimale bæredygtige udbytte, og opretholde dem på disse niveauer. Det niveau af fiskeri, der giver det maksimale bæredygtige udbytte, skal nås så hurtigt som muligt og på et gradvist stigende grundlag senest inden udgangen af 2020 for alle bestande, der er omfattet af denne forordning, under alle omstændigheder, og det skal opretholdes fra dette tidspunkt. For bestande, som der ikke foreligger videnskabelig rådgivning og data for, skal de mål, der er fastsat i artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013 opfyldes. Disse mål sikrer, at de relevante bestande bevares på et niveau, der mindst svarer til målene for det maksimale bæredygtige udbytte.
Ændring 37
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3
3.  Planen skal gennemføre den økosystembaserede tilgang til fiskeriforvaltning for at sikre, at fiskeriets negative indvirkning på havets økosystem begrænses mest muligt. Den skal være i overensstemmelse med Unionens miljølovgivning, navnlig målene om at opnå god miljøstatus senest i 2020 som fastsat i artikel 1, stk. 1, i direktiv 2008/56/EF.
3.  Planen skal gennemføre den økosystembaserede tilgang til fiskeriforvaltning for at sikre, at fiskeriets negative indvirkning på havets økosystem, navnlig på sårbare naturtyper og beskyttede arter, herunder havpattedyr og havfugle, begrænses mest muligt. Den skal supplere og være sammenhængende med den økosystembaserede tilgang til fiskeriforvaltningen, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, litra 9 i forordning (EU) nr. 1380/2013, med EU's miljølovgivning, navnlig med målet om at opnå god miljøstatus senest i 2020, jf. artikel 1, stk. 1, i direktiv 2008/56/EF, og med målene og bestemmelserne i direktiverne 2009/147/EF og 92/43/EØF. Planen skal desuden indeholde foranstaltninger, der sigter mod at afbøde negative socioøkonomiske virkninger og gøre det muligt for aktørerne at få tydeligere økonomiske fremtidsudsigter.
Ændring 38
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 a (ny)
3a.   Planen bidrager til at sikre, at bestande, der forvaltes i fælleskab med tredjelande i henhold til artikel 33, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013, forvaltes i overensstemmelse med de målsætninger, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013, og at de samlede fiskerimuligheder, der er fastsat i bilag I til nærværende forordning, ikke overskrides.
Ændring 39
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 b (ny)
3b.   Planen skal tage hensyn til EU's bilaterale forbindelser med tredjelande. Der skal tages hensyn til planen i fremtidige bilaterale aftaler med tredjelande.
Ændring 40
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 – litra b
(b)  bidrage til opfyldelsen af andre relevante deskriptorer i bilag I til direktiv 2008/56/EF i det omfang fiskeriet spiller en rolle for opfyldelsen heraf.
(b)  opfyldelsen af andre relevante deskriptorer i bilag I til direktiv 2008/56/EF i det omfang fiskeriet spiller en rolle for opfyldelsen heraf.
Ændring 41
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 a (ny)
4a.   Alle foranstaltninger under handlingsplanen skal træffes på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, jf. artikel 2, nr. 1a, i denne forordning. Den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning skal revideres af ICES eller STECF på det tidspunkt, hvor Kommissionen foreslår de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 4, artikel 5, artikel 6 og artikel 18 denne forordning og artikel 16 i forordning (EU) nr. 1380/2013.
Ændring 42
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1
1.  Målet for fiskeridødeligheden skal nås så hurtigt som muligt og på et gradvist stigende grundlag senest i 2020 for bestandene i gruppe 1 og 2, og det skal derefter opretholdes inden for de intervaller, der er fastsat i bilag I.
1.  Målet for fiskeridødeligheden skal nås så hurtigt som muligt og på et gradvist stigende grundlag senest i 2020 for bestandene i gruppe 1 og 2, og det skal derefter opretholdes inden for de intervaller, der er fastsat i bilag I, og leve op til de i artikel 3, stk. 1, nævnte mål.
Ændring 43
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2
2.  Fiskerimulighederne skal i henhold til artikel 16, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1380/2013 stemme overens med de målintervaller for fiskeridødeligheden, der er fastsat i kolonne A i bilag I til nærværende forordning.
2.  Fiskerimulighederne skal i henhold til artikel 16, stk. 4, og artikel 17 i forordning (EU) nr. 1380/2013 fastlægges i overensstemmelse med målsætningerne og målene i planen, og den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning og overholde målintervallerne for fiskeridødelighed, der er fastsat i bilag I, kolonne A, til nærværende forordning.
Ændring 44
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3
3.  Uanset stk. 1 og 2, kan fiskerimulighederne fastsættes på niveauer, der svarer til lavere niveauer for fiskeridødeligheden, end dem, der er fastsat i bilag I, kolonne A.
3.  Uanset stk. 1 og 2, kan fiskerimulighederne fastsættes på niveauer, der svarer til lavere niveauer for fiskeridødeligheden, end dem, der er fastsat i bilag I.
Ændring 83 og 99
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4
4.  Uanset stk. 2 og 3, kan fiskerimulighederne for en bestand fastsættes i overensstemmelse med de fiskeridødelighedsintervaller, der er fastsat i bilag I, kolonne B, forudsat at den berørte bestand ligger over det referencepunkt for minimumsgydebiomasse, der er fastsat i bilag II, kolonne A:
udgår
a)  hvis det på grundlag af den videnskabelige rådgivning eller dokumentation viser sig at være nødvendigt for at opfylde de målsætninger, der er fastsat i artikel 3, for det blandede fiskeri
b)  hvis det på grundlag af den videnskabelige rådgivning eller dokumentation viser sig at være nødvendigt for at undgå alvorlig skade på en bestand som følge af samspillet inden for den pågældende bestand eller mellem denne og andre bestande eller
c)  for at begrænse udsving i fiskerimulighederne fra år til år til højst 20 %.
Ændring 48
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 a (ny)
4a.   Fiskerimulighederne fastsættes på en sådan måde, at det sikres, at der er mindre end 5 % sandsynlighed for, at en bestands gydebiomasse falder til et punkt under grænsereferencepunktet for bestandens gydebiomasse (Blim) som fastsat navnlig i bilag II, kolonne B.
Ændring 49
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 b (ny)
4b.   Hvis Kommissionen på grundlag af den bedste videnskabelig rådgivning, der er til rådighed, finder, at intervallerne for fiskeridødelighed som fastsat i bilag I ikke længere korrekt afspejler målsætningerne for planen, kan Kommissionen hurtigst muligt fremsætte et forslag til ændring af disse intervaller.
Ændring 50
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1
1.  Fiskerimulighederne for bestande i gruppe 3 og 4 fastsættes i overensstemmelse med den videnskabelige rådgivning vedrørende det maksimale bæredygtige udbytte.
1.  Fiskerimulighederne for bestande i gruppe 3 og 4 fastsættes i overensstemmelse med den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning vedrørende det maksimale bæredygtige udbytte.
Ændring 51
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2
2.  Hvis der ikke foreligger videnskabelige rådgivning om en fiskeridødelighed, der er i overensstemmelse med et maksimalt bæredygtigt udbytte, fastsættes fiskerimulighederne i overensstemmelse med den videnskabelige rådgivning baseret på forsigtighedstilgangen for at sikre bestandens bæredygtighed.
2.  Hvis der ikke foreligger videnskabelig rådgivning og data om en fiskeridødelighed, der er i overensstemmelse med et maksimalt bæredygtigt udbytte, fastsættes fiskerimuligheder og foranstaltninger under anvendelse af forsigtighedstilgangen, der er omhandlet i artikel 8, stk. 4, nr. 1), i forordning (EU) nr. 1380/2013 og i overensstemmelse med de mål, der er fastsat i denne forordnings artikel 3, stk. 4.
Ændring 52
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1
Bestande i gruppe 5 forvaltes på grundlag af forsigtighedstilgangen i overensstemmelse med den videnskabelige rådgivning.
Bestande i gruppe 5 forvaltes på grundlag af forsigtighedstilgangen til fiskeriforvaltning som fastlagt i punkt 8 i artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 og i overensstemmelse med den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning og med de mål, der er fastsat i artikel 3, stk.1, og artikel 3, stk. 3, i nærværende forordning. Manglende videnskabelige oplysninger skal ikke berettige til at udskyde eller undlade at gennemføre forvaltningsforanstaltninger til bevarelse af havets biologiske ressourcer.
Ændring 53
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
1.  Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at gydebiomassen for en bestand i gruppe 1 i et givet år ligger under den MSY Btrigger, eller at bestandsstørrelsen i en funktionel enhed i gruppe 2 ligger under den Abundancebuffer, der er fastsat i bilag II, kolonne A, træffes alle de passende afhjælpende foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre en hurtig genopretning af den relevante bestand eller funktionelle enhed til over de niveauer, der giver det maksimale bæredygtige udbytte. Navnlig fastsættes fiskerimulighederne uanset artikel 4, stk. 2, på niveauer, der er i overensstemmelse med en fiskeridødelighed, som under hensyntagen til reduktionen i biomassen eller bestandsstørrelsen reduceres til under det interval, der er fastsat i bilag I, kolonne A.
1.  Hvis den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning viser, at gydebiomassen for en bestand i gruppe 1 i et givet år ligger under den MSY Btrigger, eller at bestandsstørrelsen i en funktionel enhed i gruppe 2 ligger under den Abundancebuffer, der er fastsat i bilag II, kolonne A, træffes alle de passende afhjælpende foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre en hurtig genopretning af den relevante bestand eller funktionelle enhed til over de niveauer, der giver det maksimale bæredygtige udbytte. Navnlig fastsættes fiskerimulighederne uanset artikel 4, stk. 2, på niveauer, der er i overensstemmelse med en fiskeridødelighed, som under hensyntagen til eller bestandsstørrelsen reduceres til under det interval, der er fastsat i bilag I, kolonne A, og som står i forhold til reduktionen i biomassen og efterlever ICES' rådgivningsregel. ICES' rådgivningsregel, der henvises til i artikel 2, stk. 1b, finder anvendelse.
Ændring 54
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2
2.  Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at gydebiomassen for en hvilken som helst af de relevante bestande ligger under den Blim, eller at bestandsstørrelsen i en hvilken som helst af de funktionelle enheder for jomfruhummer ligger under den Abundancelimit, der er fastsat i bilag II, kolonne B, træffes der yderligere afhjælpende foranstaltninger for at sikre en hurtig genopretning af den relevante bestand eller funktionelle enhed til over de niveauer, der giver det maksimale bæredygtige udbytte. Uanset artikel 4, stk. 2 og 4, inkluderer de afhjælpende foranstaltninger navnlig midlertidig indstilling af det målrettede fiskeri efter den pågældende bestand og en tilstrækkelig reduktion af fiskerimulighederne.
2.  Hvis den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning viser, at gydebiomassen for en hvilken som helst af de relevante bestande ligger under den Blim, eller at bestandsstørrelsen i en hvilken som helst af de funktionelle enheder for jomfruhummer ligger under den Abundancelimit, der er fastsat i bilag II, kolonne B, træffes der yderligere afhjælpende foranstaltninger for at sikre en hurtig genopretning af den relevante bestand eller funktionelle enhed til over de niveauer, der giver det maksimale bæredygtige udbytte. Uanset artikel 4, stk. 2 og 4, inkluderer de afhjælpende foranstaltninger navnlig midlertidig indstilling af det målrettede fiskeri efter den pågældende bestand og en tilstrækkelig reduktion af fiskerimulighederne.
Ændring 55
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (ny)
2a.   Hvis den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning viser, at gydebiomassen for en bestand, for hvilke denne forordning finder anvendelse, ligger under MSY Btrigger, træffes alle de passende afhjælpende foranstaltninger til at sikre en hurtig genopretning af den relevante bestand til over de niveauer, der giver det maksimale bæredygtige udbytte, og fiskeridødeligheden reduceres lineært i forhold til reduktionen i biomassen i overensstemmelse med ICES' rådgivningsregel. ICES' rådgivningsregel, der henvises til i artikel 2, stk. 1b, finder anvendelse.
Ændring 56
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 b (ny)
2b.   Hvis den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning viser, at gydebiomassen for en bestand, for hvilke denne forordning finder anvendelse, ligger under MSY Btrigger eller en anden relevant grænse, træffes yderligere hjælpende foranstaltninger for at sikre en hurtig genopretning af den relevante bestand til over de niveauer, der giver det maksimale bæredygtige udbytte. Disse hjælpeforanstaltninger kan navnlig omfatte en passende reduktion af fiskerimulighederne eller suspension af det målrettede fiskeri efter den pågældende bestand.
Ændring 57
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 c (ny)
2c.   De i denne artikel omhandlede afhjælpende foranstaltninger kan omfatte:
a)  hasteforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 12 og 13 i forordning (EU) nr. 1380/2013
b)  foranstaltninger i henhold til nærværende forordnings artikel 11 og 11a.
Valget af foranstaltninger som omhandlet i nærværende artikel træffes på grundlag af arten, alvoren, varigheden og hyppigheden af den situation, hvor bestandens gydebiomasse er under de i stk. 1 omhandlede niveauer.
Ændring 58
Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift
Særlige bevarelsesforanstaltninger for gruppe 3-7
Særlige bevarelsesforanstaltninger
Ændring 84
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning
Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at der er behov for afhjælpende foranstaltninger med henblik på bevarelse af en demersal bestand i gruppe 3-7, eller hvis gydebiomassen for en bestand i gruppe 1 eller bestandsstørrelsen i en funktionel enhed i gruppe 2 i et givet år ligger under de bevarelsesreferencepunkter, der er fastsat i kolonne A i bilag II til nærværende forordning, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 vedrørende:
Hvis den videnskabelige rådgivning viser, at der er behov for yderligere foranstaltninger for at sikre, at alt det fiskeri, som denne forordning finder anvendelse på, forvaltes i overensstemmelse med artikel 3 i denne forordning, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013. Uanset artikel 18, stk. 1 og 3, kan Kommissionen vedtage delegerede retsakter, uden at der foreligger en fælles henstilling i henhold til disse to stykker. Disse delegerede retsakter skal omfatte foranstaltninger vedrørende:
Ændring 60
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a
(a)  fiskeredskabernes karakteristika, navnlig maskestørrelse, krogstørrelse, redskabernes konstruktion, trådtykkelse, redskabernes størrelse eller anvendelse af selektionsanordninger for at sikre eller øge selektiviteten
(a)  fastlæggelse af fiskeredskabernes karakteristika og specificiteter, navnlig maskestørrelse, krogstørrelse, redskabernes konstruktion, trådtykkelse, redskabernes størrelse eller anvendelse af selektionsanordninger for at sikre eller øge selektiviteten, navnlig til reduktion af uønskede fangster
Ændring 61
Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)
Artikel 9a
Udpegning af gydepladser og områder til genopretning af fiskebestande
Medlemsstaterne udpeger senest 2020 gydepladser og områder, hvor der er klar dokumentation for, at der er kraftige koncentrationer af fisk, som er under mindstereferencestørrelsen for opretholdelse af bestanden, og de udarbejder fælles henstillinger i overensstemmelse med denne forordnings artikel 12, stk. 2, med henblik på oprettelse af områder til genopretning af fiskebestande for bestande, der er omfattet af denne forordning.
Ændring 62
Forslag til forordning
Artikel 10 – overskrift
Samlede tilladte fangstmængder
Fiskerimuligheder
Ændring 63
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (ny)
1a.   Ved tildeling af kvoter tager medlemsstaterne hensyn til objektive og gennemsigtige kriterier, jf. artikel 17 i forordning (EU) nr. 1380/2013.
Ændring 64
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 b (ny)
1b.   Ved den med tredjelande fælles forvaltning af bestande giver medlemsstaterne mulighed for udveksling af kvoter, jf. artikel 33, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1380/2013.
Ændring 65
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2
2.  Uanset artikel 8 er TAC'en for jomfruhummer i ICES-afsnit IIa og ICES-underområde IV lig med summen af de fangstbegrænsninger, der er fastsat for de funktionelle enheder og de statistiske rektangler, der ligger uden for de funktionelle enheder.
2.  For bestanden af jomfruhummer i ICES-afsnit IIa og IV fastlægges fangstbegrænsninger for de enkelte funktionelle enheder samt en fælles TAC for de statistiske rektangler, der ligger uden for de funktionelle enheder.
Ændring 66
Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)
Artikel 10a
Indvirkninger fra lystfiskeri
1.  Alle tilgængelige data om fangster fra lystfiskeri skal undersøges for at vurdere deres sandsynlige indvirkning på bestandene af regulerede arter.
2.  Rådet tage hensyn til den vurdering, der er omhandlet i første afsnit. For de bestande, for hvilke fangster fra lystfiskeri betragtes som væsentlige, skal Rådet ved fastsættelsen af fiskerimuligheder tage hensyn til fangster fra lystfiskeri ved bl.a.:
a)  at tage summen af skøn over fangster fra lystfiskeri, udledt af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, og den bedste tilgængelige videnskabelige rådgivning om kommercielle fiskerimuligheder i betragtning som samlet fangst, der svarer til målet for fiskeridødeligheden,
b)  at indføre begrænsninger for lystfiskeri såsom daglige grænser, lukkede sæsoner osv. eller
c)  andre foranstaltninger, som skønnes hensigtsmæssige
Ændring 67
Forslag til forordning
Artikel 11 – overskrift
Bestemmelser knyttet til landingsforpligtelsen for gruppe 1-7
Bestemmelser i tilknytning til landingsforpligtelsen
Ændring 68
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra a
(a)  undtagelser fra anvendelsen af landingsforpligtelsen for arter med videnskabeligt dokumenterede høje overlevelsesrater under hensyntagen til redskabernes karakteristika, fangstmetoderne og økosystemet for at lette gennemførelsen af landingsforpligtelsen og
(a)  undtagelser fra anvendelsen af landingsforpligtelsen for arter, hvor den bedste tilgængelige videnskabelige rådgivning viser høje overlevelsesrater under hensyntagen til specifikationerne for redskaberne, for fiskerimetoderne og for økosystemet med henblik på at lette gennemførelsen af landingsforpligtelsen og
Ændring 69
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra c
(c)  specifikke bestemmelser om fangstdokumentation, navnlig med henblik på overvågning af gennemførelsen af landingsforpligtelsen og
(c)  specifikke bestemmelser om fangstdokumentation, navnlig med henblik på overvågning og kontrol for at sikre lige vilkår ved at sikre den fulde overholdelse af landingsforpligtelsen og
Ændring 70
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 a (ny)
De foranstaltninger, der er fastsat i denne artikels første stykke, skal bidrage til at nå de målsætninger, der er omhandlet i denne forordnings artikel 3, i særdeleshed beskyttelse af ungfisk og gydefisk.
Ændring 71
Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)
Artikel 11a
Tekniske foranstaltninger
1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 i nærværende forordning og artikel 18 i forordning (EU) nr. 1380/2013 vedrørende følgende tekniske foranstaltninger:
a)  specifikationer for fiskeredskabers karakteristika og regler for deres anvendelse med henblik på at sikre eller øge selektiviteten, reducere uønskede fangster eller minimere den negative indvirkning på økosystemet
b)  specifikationer for ændringer eller supplerende anordninger til fiskeredskaber med henblik på at sikre eller øge selektiviteten, reducere uønskede fangster eller minimere den negative indvirkning på økosystemet
c)  begrænsninger af eller forbud mod brugen af visse fiskeredskaber og fiskeriaktiviteter i bestemte områder eller perioder med henblik på at beskytte gydefisk, fisk, som er under den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse, eller ikkemålfiskearter eller minimere den negative indvirkning på økosystemet, og
d)  fastsættelse af bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser for enhver af de bestande, som denne forordning finder anvendelse på, med henblik på at sikre beskyttelsen af unge marine organismer.
2.  De i nærværende artikels stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal bidrage til opfyldelsen af målsætningerne i artikel 3.
Ændring 97
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2
2.   Med henblik på nærværende artikels stk. 1 kan medlemsstater med en direkte forvaltningsinteresse forelægge fælles henstillinger i henhold til artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 første gang senest 12 måneder efter nærværende forordnings ikrafttræden og derefter 12 måneder efter hver forelæggelse af den evaluering af planen, der skal foretages i henhold til artikel 17. De berørte medlemsstater kan også forelægge sådanne henstillinger, når de anser det for nødvendigt, navnlig hvis der sker en pludselig ændring i situationen for enhver af de bestande, som denne forordning finder anvendelse på. Fælles henstillinger vedrørende foranstaltninger for et givet kalenderår fremsættes senest den 1. juli i det foregående år.
2.  Med henblik på nærværende artikels stk. 1 kan medlemsstater med en direkte forvaltningsinteresse forelægge fælles henstillinger i henhold til artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1380/2013 første gang senest 12 måneder efter nærværende forordnings ikrafttræden og derefter 12 måneder efter hver forelæggelse af den evaluering af planen, der skal foretages i henhold til artikel 17. De berørte medlemsstater kan også forelægge sådanne henstillinger, når de anser det for nødvendigt, navnlig hvis der sker en pludselig ændring i situationen for enhver af de bestande, som denne forordning finder anvendelse på. Fælles henstillinger vedrørende foranstaltninger for et givet kalenderår fremsættes senest den 1. juli i det foregående år.
Uanset artikel 18, stk. 1 og 3, i forordning (EU) nr. 1380/2013 kan Kommissionen vedtage delegerede retsakter, også uden at der foreligger en fælles henstilling i henhold til disse to stykker.
Ændring 74
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1
Tidligst fem år efter denne forordnings ikrafttræden og derefter hvert femte år sørger Kommissionen for, at der foretages en evaluering af denne plans indvirkning på de bestande, som forordningen finder anvendelse på, og på fiskeriet efter disse bestande. Kommissionen forelægger resultaterne af denne evaluering for Europa-Parlamentet og Rådet.
Tidligst tre år efter denne forordnings ikrafttræden og derefter hvert femte år sørger Kommissionen for, at der foretages en evaluering af denne plans indvirkning på de bestande, som forordningen finder anvendelse på, og på fiskeriet efter disse bestande samt i hvilket omfang målsætningerne i denne forordning er blevet nået, herunder genopretning af fiskebestande til niveauer, der mindst kan give det maksimalt bæredygtigt udbytte og fremskridtet mod en god miljøtilstand. Kommissionen forelægger resultaterne af denne evaluering for Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen kan, hvis det skønnes nødvendigt, rapportere tilbage på et tidligere tidspunkt.
Kommissionen aflægger hvert år så tidligt som muligt efter vedtagelsen af den årlige rådsforordning, der fastsætter de fiskerimuligheder, der er til rådighed i EU-farvandene og, for EU-fartøjer i visse ikke-EU-farvande, rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om fremskridt med hensyn til at nå målene i denne forordning og om fiskebestandenes situation i de farvande og for de bestande, som er omfattet af nærværende forordning. Denne rapport er vedføjet den årsrapport, som er nævnt i artikel 50 i forordning (EU) nr. 1380/2013.
Rapporten skal indeholde:
a)  den indgående videnskabelige rådgivning, ud fra hvilke fiskerimulighederne er fastlagt, og
b)  en videnskabelig begrundelse for, at de fastlagte fiskerimuligheder er i overensstemmelse med denne forordnings mål og bestemmelser, navnlig målintervallerne for fiskeridødelighed.
Ændring 75
Forslag til forordning
Artikel 18 a (ny)
Artikel 18a
Støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
Foranstaltninger til midlertidigt ophør, der er vedtaget for at opfylde målsætningerne for planen, anses for midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter i henhold til artikel 33, stk. 1, litra a) og c), i forordning (EU) nr. 508/2014.
(Denne artikel bør anføres i kapitel X)
Ændring 85
Forslag til forordning
Bilag I

Kommissionens forslag

1.  Gruppe 1

Bestand

Målinterval for fiskeridødelighed i overensstemmelse med opnåelse af maksimal bæredygtig fangst (FMSY)

Spalte A

Spalte B

Torsk i Nordsøen

0,22 – 0,33

0,33 – 0,49

Kuller

0,25 – 0,37

0,37 – 0,52

Rødspætter i Nordsøen

0,13 – 0,19

0,19 – 0,27

Sej

0,20 – 0,32

0,32 – 0,43

Søtunge i Nordsøen

0,11 – 0,20

0,20 – 0,37

Søtunge i Kattegat

0,19 – 0,22

0,22 – 0,26

Hvilling i Nordsøen

Ikke defineret

Ikke defineret

2.  Gruppe 2

Funktionel enhed (FU) for jomfruhummer

Målinterval for fiskeridødelighed i overensstemmelse med opnåelse af maksimal bæredygtig fangst (FMSY) (som udbyttesats)

Spalte A

Spalte B

Division IIIa FU 3 og 4

0,056 – 0,079

0,079 – 0,079

Farn Deeps FU 6

0,07 – 0,081

0,081 – 0,081

Fladen grund FU 7

0,066 – 0,075

0,075 – 0,075

Firth of Forth FU 8

0,106 – 0,163

0,163 – 0,163

Moray Firth FU 9

0,091 – 0,118

0,118 – 0,118

Ændring

1.  Gruppe 1

Tallene i tabellen stammer fra de nuværende særlige ICES-anbefalinger i "EU anmoder ICES om at forelægge FMSY-intervaller for udpegede bestande i Nordsøen og Østersøen"

BESTAND

Målinterval for fiskeridødelighed i overensstemmelse med opnåelse af maksimal bæredygtig fangst (FMSY)

Torsk i underområde IV og afsnit VIId og IIIa vest

FMSY lavere — FMSY

 

Kuller i underområde IV og afsnit VIa og IIIa vest

FMSY lavere — FMSY

 

Rødspætte i underområde IV og afsnit IIIa

FMSY lavere — FMSY

 

Sej i underområde IV og VI og afsnit IIIa

FMSY lavere — FMSY

 

Tunge i underområde IV

FMSY lavere — FMSY

 

Tunge i afsnit IIIa og underafsnit 22-24

FMSY lavere — FMSY

 

Rødspætte i underområde IV og afsnit IIId

FMSY lavere — FMSY

 

Havtaske i afsnit IIIa og underområde IV og VI

FMSY lavere — FMSY

 

Dybvandsreje i afsnit IVa øst og IIIa

FMSY lavere — FMSY

 

2.  Gruppe 2

Tallene i tabellen stammer fra de nuværende særlige ICES-anbefalinger i "EU anmoder ICES om at forelægge FMSY-intervaller for udpegede bestande i Nordsøen og Østersøen"

Funktionel enhed (FU) for jomfruhummer

Målinterval for fiskeridødelighed i overensstemmelse med opnåelse af maksimal bæredygtig fangst (FMSY) (som udbyttesats)

 

Spalte A

 

Division IIIa FU 3 og 4

FMSY lavere — FMSY

 

Farn Deeps FU 6

FMSY lavere — FMSY

 

Fladen grund FU 7

FMSY lavere — FMSY

 

Firth of Forth FU 8

FMSY lavere — FMSY

 

Moray Firth FU 9

FMSY lavere — FMSY

 

Ændring 77
Forslag til forordning
Bilag II
Bilag II
Bilag II
Bevarelsesreferencepunkter
Bevarelsesreferencepunkter
(som omhandlet i artikel 7)
(som henvist til i artikel 7)
1.  Gruppe 1
1.  Gruppe 1
BESTAND
Mindsteværdi for gydebestandens biomasse (i ton) (MSY Btrigger)
Grænseværdi for biomasse (i ton) (Blim)

BESTAND
Mindsteværdi for gydebestandens biomasse (i ton) (MSY Btrigger)
Grænseværdi for biomasse (i ton) (Blim)
Spalte A
Spalte B

Torsk i Nordsøen
165000
118000

Torsk i underområde IV og afsnit VIId og IIIa vest
165000
118000

Kuller
88000
63000

Kuller i underområde IV og afsnit VIa og IIIa vest
88000
63000

Rødspætter i Nordsøen
230000
160000

Rødspætte i underområde IV og afsnit IIIa
230000
160000

Sej
200000
106000

Sej i underområde IV og VI og afsnit IIIa
150000
106000

Søtunge i Nordsøen
37000
26300

Tunge i underområde IV
37000
26300

Søtunge i Kattegat
2600
1850

Tunge i afsnit IIIa og underafsnit 22-24
2600
1850

Hvilling i Nordsøen
Ikke defineret
Ikke defineret

Hvilling i underområde IV og afsnit IIId
Ikke defineret
Ikke defineret

Havtaske i afsnit IIIa og underområde IV og VI
Ikke defineret
Ikke defineret

Dybvandsreje i afsnit IVa øst og IIIa
Ikke defineret
Ikke defineret

2.  Gruppe 2
2.  Gruppe 2
Funktionel enhed (FU) for jomfruhummer
Referencepunkt for minimumsbestandsstørrelsen (i millioner) (Abundancebuffer)
Referencepunkt for grænsebestandstørrelsen (i millioner) (Abundancelimit)

Funktionel enhed (FU) for jomfruhummer
Referencepunkt for minimumsbestandsstørrelsen (i millioner) (Abundancebuffer)
Referencepunkt for grænsebestandstørrelsen (i millioner) (Abundancelimit)
Spalte A
Spalte B

Division IIIa FU 3 og 4
ikke relevant
ikke relevant

Division IIIa FU 3 og 4
ikke relevant
ikke relevant

Farn Deeps FU 6
999
858

Farn Deeps FU 6
999
858

Fladen grund FU 7
3583
2767

Fladen grund FU 7
3583
2767

Firth of Forth FU 8
362
292

Firth of Forth FU 8
362
292

Moray Firth FU 9
262
262

Moray Firth FU 9
262
262

Ændring 78
Forslag til forordning
Bilag II a (nyt)
Bilag IIa
Forbudte arter
a)   tærbe (Amblyraja radiata).
b)   følgende arter af savrokke:
i)   knivtandet savrokke (Anoxypristis cuspidata)
ii)   dværgsavrokke (Pristis clavata)
iii)   småtandet savrokke (Pristis pectinata)
iv)   almindelig savrokke (Pristis pristis)
v)   grøn savrokke (Pristis zijsron)
c)   brugde (Cetorhinus maximus) og stor hvid haj (Carcharodon carcharias)
d)   skade (Dipturus batis) -artskomplekset (Dipturus cf. flossada og Dipturus cf. intermedia)
e)   glat lanternehaj (Etmopterus pusillus) i EU-farvande i ICES-underområde IV og ICES-afsnit IIIa
f)   djævlerokke (Manta alfredi)
g)   almindelig djævlerokke (Manta birostris);
h)   følgende arter af djævlerokker:
i)   djævlerokke (Mobula mobular)
ii)   Mobula rochebrunei
iii)   pighalet djævlerokke (Mobula japanica)
iv)   glathalet djævlerokke (Mobula thurstoni)
v)   djævlerokke af arten Mobula eregoodootenkee
vi)   djævlerokke af arten Mobula munkiana
vii)   chilensk djævlerokke (Mobula tarapacana)
viii)   djævlerokke af arten Mobula kuhlii
ix)   vestatlantisk djævlerokke (Mobula hypostoma)
i)   sømrokke (Raja clavata) i EU-farvande i ICES-afsnit IIIa
j)   guitarfiskarter (Rhinobatidae);
k)   havengel (Squatina squatina;
l)   laks (Salmo salar) eller havørred (Salmo trutta) ved fiskeri med trukne redskaber i farvande uden for en grænse på seks sømil målt fra medlemsstaternes basislinjer i ICES-underområde II og IV (EU-farvande)
m)   ægbærende hunlangustere (Palinuridae spp.) og ægbærende hunhummere (Homarus gammarus), undtagen når de anvendes til direkte udsætning eller omplantning

(1) Efter vedtagelsen af ændringerne blev sagen henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A8-0263/2017).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik