Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0238(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0263/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0263/2017

Συζήτηση :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Ψηφοφορία :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 730kWORD 86k
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών ***I
P8_TA(2017)0357A8-0263/2017

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 676/2007 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου (COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Στους στόχους της ΚΑλΠ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διασφάλιση περιβαλλοντικά βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μακροπρόθεσμα, η εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας και η υλοποίηση οικοσυστημικής προσέγγισης της διαχείρισης της αλιείας.
(4)  Στους στόχους της ΚΑλΠ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διασφάλιση περιβαλλοντικά βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μακροπρόθεσμα, η εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα αποθέματα των αλιευόμενων ειδών θα αποκαθίστανται και θα διατηρούνται πάνω από τα επίπεδα εκείνα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη ΜΒΑ, και η υλοποίηση οικοσυστημικής προσέγγισης της διαχείρισης της αλιείας.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Όσον αφορά την εκμετάλλευση των έμβιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 περιλαμβάνει ρητά το στόχο της αποκατάστασης και διατήρησης των πληθυσμών των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα εκείνα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη ΜΒΑ. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού, ο αντίστοιχος ρυθμός εκμετάλλευσης πρέπει να επιτευχθεί, όπου είναι δυνατόν, έως το 2015, και για όλα τα αποθέματα με προοδευτική και βαθμιαία αύξηση το αργότερο μέχρι το 2020, και θα πρέπει να διατηρηθεί εφεξής.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Για την επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ, πρόκειται να θεσπιστούν ορισμένα μέτρα διατήρησης, κατά περίπτωση, σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, όπως πολυετή σχέδια, τεχνικά μέτρα, καθορισμός και κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων.
(5)  Για την επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ, πρόκειται να θεσπιστούν ορισμένα μέτρα διατήρησης, κατά περίπτωση, σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, όπως πολυετή σχέδια, τεχνικά μέτρα, καθορισμός και κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων, σε πλήρη συμφωνία με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα πολυετή σχέδια θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές γνωμοδοτήσεις και να περιλαμβάνουν σκοπούς, ποσοτικοποιημένους στόχους με σαφή χρονοδιαγράμματα, σημεία αναφοράς διατήρησης και μέτρα διασφάλισης.
(6)  Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα πολυετή σχέδια θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές γνωμοδοτήσεις και να περιλαμβάνουν σκοπούς, ποσοτικοποιημένους στόχους με σαφή χρονοδιαγράμματα, σημεία αναφοράς διατήρησης, στόχους και μέτρα διασφάλισης, στόχους για τη διατήρηση των αποθεμάτων και τεχνικά μέτρα για την επίτευξη όσων προβλέπει το άρθρο 15 του κανονισμού για τη μέγιστη δυνατή αποφυγή και μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)   Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η Επιτροπή μπορεί να εξουσιοδοτείται, στο πλαίσιο πολυετούς σχεδίου, να καθορίζει περιοχές αποκατάστασης ιχθυαποθεμάτων.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)   Ορισμένα αποθέματα κοινού ενδιαφέροντος τελούν υπό εκμετάλλευση και από τρίτες χώρες, γεγονός που καθιστά πολύ σημαντικό το να διαβουλεύεται η Ένωση με τις τρίτες χώρες αυτές, ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαχείριση των εν λόγω αποθεμάτων θα είναι βιώσιμη. Εφόσον δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία, η Ένωση θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να θεσπίζονται κοινές ρυθμίσεις για την αλίευση των εν λόγω αποθεμάτων, με σκοπό να διευκολύνεται η βιώσιμη διαχείριση, στο πλαίσιο της οποίας πρέπει να διασφαλίζονται, να επιβάλλονται και να προωθούνται ίσοι όροι για τους συμμετέχοντες στην αγορά της Ένωσης.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Στόχος του σχεδίου αυτού θα πρέπει να είναι η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ, και ιδίως στην επίτευξη και τη διατήρηση της ΜΒΑ για τα σχετικά αποθέματα, συμβάλλοντας στην εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων και στην εφαρμογή της οικοσυστημικής προσέγγισης για τη διαχείριση της αλιείας.
(10)  Στόχος του σχεδίου αυτού θα πρέπει να είναι η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ, και ιδίως στην αποκατάσταση και τη διατήρηση των αποθεμάτων αλιευμάτων σε επίπεδο βιομάζας που υπερβαίνει το επίπεδο που εξασφαλίζει τη ΜΒΑ, συμβάλλοντας στην εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων καθώς και στην υλοποίηση και την πραγμάτωση των κοινωνικοοικονομικών πτυχών της ΚΑλΠ και στην εφαρμογή της οικοσυστημικής προσέγγισης για τη διαχείριση της αλιείας, ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές επιπτώσεις της αλιείας στο θαλάσσιο οικοσύστημα.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)   Το εν λόγω σχέδιο θα πρέπει να συνεισφέρει τόσο στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, όπως προβλέπει η οδηγία 2008/56/ΕΚ, όσο και στην επίτευξη ευνοϊκής κατάστασης διατήρησης για τους οικοτόπους και τα είδη, όπως απαιτούν η οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a και η οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου αντιστοίχως.
_____________
Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).
Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 απαιτεί να καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες σύμφωνα με τους στόχους που περιγράφονται στα πολυετή σχέδια.
(11)  Το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 απαιτεί να καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες σύμφωνα με τους στόχους που περιγράφονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και να συμμορφώνονται με τους στόχους, τα χρονοδιαγράμματα και τα περιθώρια που θεσπίζονται στα πολυετή σχέδια.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)   Σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η διαχείριση των αποθεμάτων που αποτελούν αντικείμενο κοινής εκμετάλλευσης με τρίτες χώρες πρέπει να πραγματοποιείται κατά το δυνατόν στο πλαίσιο κοινών συμφωνιών που συνάδουν με τους στόχους του άρθρου 2 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού. Επιπλέον, στις συμφωνίες αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται οι στόχοι των άρθρων 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, καθώς και οι ορισμοί του άρθρου 4 του εν λόγω κανονισμού.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Όταν οι στόχοι που αφορούν τη ΜΒΑ δεν είναι διαθέσιμοι, θα πρέπει να εφαρμόζεται η προληπτική προσέγγιση.
(14)  Όταν οι στόχοι που αφορούν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση δεν είναι διαθέσιμοι, το πολυετές σχέδιο θα πρέπει να θεσπίζει μέτρα βάσει της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα μέτρα αυτά πρέπει να διασφαλίζουν έναν βαθμό διατήρησης των σχετικών αποθεμάτων τουλάχιστον συγκρίσιμο με τα ποσοστά εκμετάλλευσης στο πλαίσιο της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
(14α)  Η ερασιτεχνική αλιεία μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στους αλιευτικούς πόρους. Τα κράτη μέλη πρέπει να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τα αλιεύματα που προκύπτουν από την ερασιτεχνική αλιεία, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου για τη συλλογή δεδομένων. Όταν αυτό το είδος αλιείας έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στους πόρους, το σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα να αποφασίζονται συγκεκριμένα μέτρα διαχείρισης, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας. Κάθε μέτρο διαχείρισης και κάθε τεχνικό μέτρο που αφορά την ερασιτεχνική αλιεία σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να είναι ανάλογο προς τους επιδιωκόμενους στόχους.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Όσον αφορά τις λειτουργικές μονάδες καραβίδας, για τις οποίες είναι διαθέσιμοι, κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα επίπεδα ενεργοποίησης αφθονίας: ελάχιστη αφθονία (Abundancebuffer) που αντιστοιχεί στο σημείο αναφοράς Bbuffer που καθορίζεται στο μακροπρόθεσμο σχέδιο διαχείρισης για τις καραβίδες της Βόρειας Θάλασσας από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Βόρειας Θάλασσας42 και οριακή αφθονία (Abundancelimit) που αντιστοιχεί στην αφθονία MSY Btrigger (ισοδύναμο με το Βlim), όπως ορίζεται από το ICES7.
(16)  Όσον αφορά τις λειτουργικές μονάδες καραβίδας, για τις οποίες είναι διαθέσιμοι, κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιούνται ως επίπεδα ενεργοποίησης αφθονίας η ελάχιστη αφθονία (Abundancebuffer) και η οριακή αφθονία (Abundancelimit), όπως συστήνει το ICES.
_________________
42 Μακροπρόθεσμο σχέδιο διαχείρισης για την καραβίδα στη Βόρεια Θάλασσα.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα μέτρα διασφάλισης για την περίπτωση που το μέγεθος του αποθέματος κατέρχεται κάτω από τα επίπεδα αυτά. Τα μέτρα διασφάλισης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων και ειδικά μέτρα διατήρησης, όταν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις αναφέρουν ότι απαιτείται λήψη διορθωτικών μέτρων. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συμπληρώνονται με όλα τα άλλα μέτρα, κατά περίπτωση, όπως τα μέτρα της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 ή τα μέτρα κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
(17)  Θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα μέτρα διασφάλισης για την περίπτωση που το μέγεθος του αποθέματος κατέρχεται κάτω από τα επίπεδα αυτά. Τα μέτρα διασφάλισης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων και ειδικά μέτρα διατήρησης, όταν οι βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις αναφέρουν ότι απαιτείται λήψη διορθωτικών μέτρων. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συμπληρώνονται με όλα τα άλλα μέτρα, κατά περίπτωση, όπως τα μέτρα της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 ή τα μέτρα κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Είναι σκόπιμο να καθοριστεί το TAC για την καραβίδα στις ζώνες ICES IIa και IV, ως το άθροισμα των ορίων αλιευμάτων που καθορίζονται για κάθε λειτουργική μονάδα και των στατιστικών τετραγώνων εκτός των λειτουργικών μονάδων εντός της εν λόγω περιοχής TAC. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει τη θέσπιση μέτρων για την προστασία συγκεκριμένων λειτουργικών μονάδων.
(19)  Είναι σκόπιμο να καθοριστεί χωριστό TAC για την καραβίδα για κάθε λειτουργική μονάδα, όπου αυτό είναι δυνατό. Μπορούν να ληφθούν χωριστά μέτρα για την προστασία της εκάστοτε λειτουργικής μονάδας.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Για τη συμμόρφωση προς την υποχρέωση εκφόρτωσης που θεσπίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, το σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει πρόσθετα μέτρα διαχείρισης.
(20)  Για τη συμμόρφωση προς την υποχρέωση εκφόρτωσης που θεσπίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, το σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει περαιτέρω μέτρα διατήρησης, ιδίως μέτρα για τη σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων, λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, ή για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο οικοσύστημα, που θα προσδιορίζονται περαιτέρω, όπου είναι σκόπιμο, βάσει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Θα πρέπει να θεσπιστούν κατώτατα όρια για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που ένα αλιευτικό σκάφος απαιτείται να εκφορτώνει σε καθορισμένο λιμένα ή σε σημείο πλησίον της ακτής, σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Επιπλέον, όταν ορίζουν τους εν λόγω λιμένες ή τα εν λόγω σημεία πλησίον της ακτής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται αποτελεσματικός έλεγχος των αποθεμάτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.
(25)  Θα πρέπει να θεσπιστούν κατώτατα όρια για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που ένα αλιευτικό σκάφος απαιτείται να εκφορτώνει σε καθορισμένο λιμένα ή σε σημείο πλησίον της ακτής, σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Επιπλέον, όταν ορίζουν τους εν λόγω λιμένες ή τα εν λόγω σημεία πλησίον της ακτής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται αποτελεσματικός έλεγχος της εκφόρτωσης αλιευμάτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
(26)  Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει διατάξεις για την περιοδική αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να ακολουθεί περιοδική αξιολόγηση του σχεδίου και να βασίζεται σε αυτήν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων: το σχέδιο θα πρέπει να αξιολογείται ανά πενταετία. Η περίοδος αυτή επιτρέπει την πλήρη εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και την έγκριση και την εφαρμογή περιφερειοποιημένων μέτρων, καθώς και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τα αποθέματα και τον τύπο αλιείας. Είναι επίσης η ελάχιστη περίοδος που απαιτείται από τους επιστημονικούς φορείς.
(26)  Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει διατάξεις για την περιοδική αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να ακολουθεί περιοδική αξιολόγηση του σχεδίου και να βασίζεται σε αυτήν, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων: το σχέδιο θα πρέπει να αξιολογηθεί έως... [τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια να αξιολογείται ανά πενταετία. Η περίοδος αυτή επιτρέπει την πλήρη εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και την έγκριση και την εφαρμογή περιφερειοποιημένων μέτρων, καθώς και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τα αποθέματα και τον τύπο αλιείας. Είναι επίσης η ελάχιστη περίοδος που απαιτείται από τους επιστημονικούς φορείς.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
1.  Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται πολυετές σχέδιο (εφεξής το «σχέδιο») για τα βενθοπελαγικά αποθέματα στα ενωσιακά ύδατα των ζωνών ICES IIa, IIIa και IV («Βόρεια Θάλασσα») και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων.
1.  Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται πολυετές σχέδιο (εφεξής το «σχέδιο») για τα βενθοπελαγικά αποθέματα στα ενωσιακά ύδατα των ζωνών ICES IIa, IIIa και IV (ο όρος «Βόρεια Θάλασσα» αναφέρεται σε αυτές τις τρεις ζώνες) και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ερασιτεχνικής αλιείας.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή βάσει αιτήματος από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο κατάλογος που αναφέρεται στο άρθρο 2 χρειάζεται προσαρμογή, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει πρόταση για την τροποποίηση του εν λόγω καταλόγου.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.   Ο παρών κανονισμός ορίζει, επίσης, τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για όλα τα είδη που προβλέπονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, εκτός από τα αποθέματα που αναφέρονται ήδη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1
(1)  «βενθοπελαγικά αποθέματα»: τα είδη πλατύψαρων και στρογγυλόψαρων και η καραβίδα που ζουν πάνω ή κοντά στον πυθμένα της στήλης ύδατος·
1)  «βενθοπελαγικά αποθέματα»: τα είδη πλατύψαρων, στρογγυλόψαρων και σελαχοειδών και η καραβίδα (Nephrops norvegicus) καθώς και η γαρίδα της αρκτικής (Pandalus borealis) που ζουν πάνω ή κοντά στον πυθμένα της στήλης ύδατος·
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
1α)  «βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις»: επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που έχουν αξιολογηθεί από το ICES και από το STECF και θεμελιώνονται στα πλέον επίκαιρα διαθέσιμα δεδομένα, και οι οποίες πληρούν όλες τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ιδίως του άρθρου 25·
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)
1β)   «εύρος τιμών FMSY»: εύρος τιμών που έχει υπολογιστεί από το ICES, το οποίο οδηγεί σε μείωση της μακροπρόθεσμης απόδοσης κατά 5 % το μέγιστο σε σύγκριση με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Το πλαίσιο γνωμοδοτήσεων του ICES επισημαίνει ότι, όταν η αναπαραγωγική βιομάζα είναι χαμηλότερη από το σημείο αναφοράς ελάχιστης αναπαραγωγικής βιομάζας αποθεμάτων (MSY Btrigger), η F πρέπει να μειώνεται ώστε να φτάσει τιμή που δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που ισούται με την τιμή του σημείου FMSY , πολλαπλασιασμένη με την αναπαραγωγική βιομάζα αποθεμάτων κατά το έτος TAC και διηρημένη δια του MSY Btrigger·
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 γ (νέο)
1γ)   «MSY Flower» και «MSY Fupper»: η χαμηλότερη και η υψηλότερη τιμή εντός του εύρους τιμών FMSY·
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
(2)  «ομάδα 1»: τα βενθοπελαγικά αποθέματα για τα οποία στο παρόν σχέδιο καθορίζονται στόχοι ως εύρος τιμών FMSY και μέτρα διασφάλισης που συνδέονται με τη βιομάζα ως ακολούθως:
2)  «ομάδα 1»: τα βενθοπελαγικά αποθέματα για τα οποία στο παρόν σχέδιο καθορίζονται στόχοι ως εύρος τιμών FMSY και μέτρα διασφάλισης που συνδέονται με τη βιομάζα, όπως απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, ως ακολούθως:
α)  γάδος (Gadus morhua) στην υποπεριοχή IV και τις διαιρέσεις VIId και δυτική IIIa (Βόρεια Θάλασσα, Ανατολική Μάγχη, Skagerrak), εφεξής καλούμενος «γάδος της Βόρειας Θάλασσας»·
α)  γάδος (Gadus morhua) στην υποπεριοχή IV (Βόρεια Θάλασσα) και τις διαιρέσεις VIId (Ανατολική Μάγχη) και δυτική IIIa (Skagerrak), εφεξής καλούμενος «γάδος της υποπεριοχής IV και των διαιρέσεων VIId και δυτικής IIIa»·
β)  μπακαλιάρος εγκλεφίνος (Melanogrammus aeglefinus) στην υποπεριοχή IV και τις διαιρέσεις VIa και δυτική IIIa (Βόρεια Θάλασσα, δυτικά της Σκωτίας, Skagerrak), εφεξής καλούμενος «μπακαλιάρος εγκλεφίνος»·
β)  μπακαλιάρος εγκλεφίνος (Melanogrammus aeglefinus) στην υποπεριοχή IV (Βόρεια Θάλασσα) και τις διαιρέσεις VIa (δυτικά της Σκωτίας) και δυτική IIIa (Skagerrak), εφεξής καλούμενος «μπακαλιάρος εγκλεφίνος της υποπεριοχής IV και των διαιρέσεων VIa και δυτικής IIIa»·
γ)  ευρωπαϊκή χωματίδα (Pleuronectes platessa) στην υποπεριοχή IV (Βόρεια Θάλασσα) και στη διαίρεση IIIa (Skagerrak), εφεξής καλούμενη «ευρωπαϊκή χωματίδα Βόρειας Θάλασσας»·
γ)  ευρωπαϊκή χωματίδα (Pleuronectes platessa) στην υποπεριοχή IV (Βόρεια Θάλασσα) και στη διαίρεση IIIa (Skagerrak), εφεξής καλούμενη «ευρωπαϊκή χωματίδα της υποπεριοχής IV και της διαίρεσης IIIa»·
δ)  μαύρος μπακαλιάρος (Pollachius virens) στις υποπεριοχές IV και VI και στη διαίρεση IIIa (Βόρεια Θάλασσα, Rockall και δυτικά της Σκωτίας, Skagerrak και Kattegat), εφεξής καλούμενος «μαύρος μπακαλιάρος»·
δ)  μαύρος μπακαλιάρος (Pollachius virens) στις υποπεριοχές IV (Βόρεια Θάλασσα) και VI (δυτικά της Σκωτίας και Rockall) και στη διαίρεση IIIa (Skagerrak και Kattegat), εφεξής καλούμενος «μαύρος μπακαλιάρος των υποπεριοχών IV και VI και της διαίρεσης IIIa»·
ε)  γλώσσα (Solea solea) στην υποπεριοχή IV (Βόρεια Θάλασσα), εφεξής καλούμενη «γλώσσα Βόρειας Θάλασσας»·
ε)  γλώσσα (Solea solea) στην υποπεριοχή IV (Βόρεια Θάλασσα), εφεξής καλούμενη «γλώσσα της υποπεριοχής IV»·
στ)  γλώσσα (Solea solea) στη διαίρεση IIIa και τις υποδιαιρέσεις 22 – 24 (Skagerrak και Kattegat, Δυτική Βαλτική θάλασσα), εφεξής καλούμενη «γλώσσα Kattegat»·
στ)  γλώσσα (Solea solea) στη διαίρεση IIIa (Skagerrak και Kattegat) και τις υποδιαιρέσεις 22 – 24 (Δυτική Βαλτική θάλασσα), εφεξής καλούμενη «γλώσσα της διαίρεσης ΙΙΙa και των υποδιαιρέσεων 22 – 24»·
ζ)  νταούκι Ατλαντικού (Merlangius merlangus) στην υποπεριοχή IV και τη διαίρεση VIId (Βόρεια Θάλασσα και Ανατολική Μάγχη), εφεξής καλούμενο «νταούκι Ατλαντικού»·
ζ)  νταούκι Ατλαντικού (Merlangius merlangus) στην υποπεριοχή IV (Βόρεια Θάλασσα) και τη διαίρεση VIId (Ανατολική Μάγχη), εφεξής καλούμενο «νταούκι της υποπεριοχής IV και της διαίρεσης VIId»·
ζα)  πεσκαντρίτσα (Lophius piscatorius) της διαίρεσης IIIa (Skagerrak και Kattegat) και των υποπεριοχών IV (Βόρεια Θάλασσα) και VI (δυτικά της Σκωτίας και Rockall)·
ζβ)  γαρίδα της Αρκτικής (Pandalus borealis) των διαιρέσεων ανατολική IVa και IIIa.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, προκειμένου να τροποποιεί τον κατάλογο των αποθεμάτων της ομάδας 1, όπως προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος σημείου και στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος
(3)  «ομάδα 2»: οι λειτουργικές μονάδες (FU) καραβίδας (Nephrops norvegicus) για τις οποίες στο παρόν σχέδιο καθορίζονται στόχοι ως εύρος τιμών FMSY και μέτρα διασφάλισης που συνδέονται με την αφθονία και αποτελούνται από:
3)  «ομάδα 2»: οι λειτουργικές μονάδες (FU) καραβίδας (Nephrops norvegicus)για τις οποίες στο παρόν σχέδιο καθορίζονται στόχοι ως εύρος τιμών FMSY και μέτρα διασφάλισης που συνδέονται με την αφθονία, όπως ορίζεται στα παραρτήματα I και II, και αποτελούνται από:
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)
8α)   Τα οικεία αποθέματα τροποποιούνται μόνον βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων·
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10
10.   «MSY Btrigger»: το σημείο αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής κάτω από το οποίο πρέπει να ενεργοποιηθούν ειδικά και κατάλληλα μέτρα διαχείρισης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ποσοστά εκμετάλλευσης σε συνδυασμό με τις φυσικές διακυμάνσεις αποκαθιστούν τα αποθέματα σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που είναι ικανά να αποφέρουν μακροπρόθεσμα ΜΒΑ.
10)   «MSY Btrigger»: το σημείο αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής κάτω από το οποίο πρέπει να ενεργοποιηθούν ειδικά και κατάλληλα μέτρα διαχείρισης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ποσοστά εκμετάλλευσης σε συνδυασμό με τις φυσικές διακυμάνσεις αποκαθιστούν τα αποθέματα σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που είναι ικανά να αποφέρουν μακροπρόθεσμα μέγιστη βιώσιμη απόδοση·
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο)
10α)   «ερασιτεχνική αλιεία»: οι μη εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες, στο πλαίσιο των οποίων αλιεύονται θαλάσσιοι έμβιοι βιολογικοί πόροι για αναψυχή, τουρισμό ή άθληση.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
1.  Το σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής («ΚΑλΠ»), οι οποίοι απαριθμούνται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ειδικότερα όσον αφορά την εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας, και έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ότι η εκμετάλλευση των ζώντων θαλάσσιων βιολογικών πόρων αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να αποφέρουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση.
1.  Το σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής («ΚΑλΠ»), οι οποίοι απαριθμούνται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ειδικότερα όσον αφορά την εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και συμβάλλει επίσης στην εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για όσους εξαρτώνται από αλιευτικές δραστηριότητες, λαμβανομένων υπόψη των κοινωνικοοικονομικών πτυχών, και έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ότι η εκμετάλλευση των ζώντων θαλάσσιων βιολογικών πόρων αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να αποφέρουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Πρέπει να επιτευχθεί το επίπεδο αλίευσης που επιτρέπει τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση το συντομότερο δυνατό και, με σταδιακή αύξηση το αργότερο ως το 2020, να καλύπτει σε κάθε περίπτωση όλα τα αποθέματα που διέπονται από τον παρόντα κανονισμό και να διατηρηθεί εφεξής. Για αποθέματα, για τα οποία δεν είναι διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και δεδομένα, πρέπει να επιτυγχάνονται οι στόχοι του άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, που προβλέπουν τη διασφάλιση της διατήρησης των σχετικών αποθεμάτων σε βαθμό τουλάχιστον συγκρίσιμο με τους στόχους για την υψηλότερη βιώσιμη απόδοση.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
3.  Το σχέδιο εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Συνάδει με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, και ειδικότερα με τον στόχο της επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ.
3.  Το σχέδιο εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα, ιδίως όσον αφορά τους απειλούμενους οικοτόπους και τα προστατευόμενα είδη, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων θηλαστικών και των θαλάσσιων πτηνών. Το σχέδιο συμπληρώνει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας και συνάδει με αυτήν, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και το ίδιο ισχύει για την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, και ειδικότερα για τον στόχο της επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, και για τους στόχους και τους κανόνες των οδηγιών 2009/147/ΕΚ και 92/43/ΕΟΚ. Επιπλέον, το σχέδιο προβλέπει μέτρα που αποσκοπούν να μετριάσουν τις αρνητικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και να δώσουν τη δυνατότητα στους φορείς εκμετάλλευσης να αυξήσουν μακροπρόθεσμα την οικονομική τους προβολή.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Το σχέδιο συμβάλλει στη διασφάλιση ότι η διαχείριση των αποθεμάτων, τα οποία αποτελούν αντικείμενο κοινής εκμετάλλευσης με τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, συνάδει με τους στόχους του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και ότι το σύνολο των αλιευτικών δυνατοτήτων δεν υπερβαίνει το εύρος τιμών που προσδιορίζεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 β (νέο)
3β.   Το σχέδιο λαμβάνει υπόψη τις διμερείς σχέσεις της Ένωσης με τρίτες χώρες. Το σχέδιο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο μελλοντικών διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
β)  να συμβάλει στην υλοποίηση των λοιπών σχετικών χαρακτηριστικών ποιοτικής περιγραφής που περιέχονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2008/56/ΕΚ κατ’ αναλογία με τον ρόλο που διαδραματίζει η αλιεία στην υλοποίησή τους.
β)  να υλοποιηθούν τα λοιπά σχετικά χαρακτηριστικά ποιοτικής περιγραφής που περιέχονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2008/56/ΕΚ κατ’ αναλογία με τον ρόλο που διαδραματίζει η αλιεία στην υλοποίησή τους.
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.   Όλα τα μέτρα στο πλαίσιο του σχεδίου λαμβάνονται βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 1α) του παρόντος κανονισμού. Οι βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις αξιολογούνται από το ICES ή το STECF, προτού τα εν λόγω μέτρα προταθούν από την Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 6 και 18 του παρόντος κανονισμού καθώς και το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
1.  Ο στόχος θνησιμότητας λόγω αλιείας επιτυγχάνεται το συντομότερο δυνατό, και σε προοδευτική, αυξητική βάση έως το 2020 για τα αποθέματα των ομάδων 1 και 2 και διατηρείται κατόπιν εντός του εύρους τιμών που ορίζονται στο παράρτημα Ι.
1.  Ο στόχος θνησιμότητας λόγω αλιείας επιτυγχάνεται το συντομότερο δυνατό, και σε προοδευτική, αυξητική βάση έως το 2020 για τα αποθέματα των ομάδων 1 και 2 και διατηρείται κατόπιν εντός του εύρους τιμών που ορίζονται στο παράρτημα Ι και συνάδει με τους στόχους του άρθρου 3 παράγραφος 1.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
2.  Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, οι αλιευτικές δυνατότητες συνάδουν με τους στόχους εύρους τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας που καθορίζονται στο παράρτημα Ι στήλη Α του παρόντος κανονισμού.
2.  Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 και το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 οι αλιευτικές δυνατότητες πρέπει να προσδιορίζονται βάσει των στόχων και των δεδομένων του σχεδίου και των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και να συνάδουν με τους στόχους εύρους τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας που καθορίζονται στο παράρτημα Ι στήλη Α του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
3.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, οι αλιευτικές δυνατότητες μπορούν να καθορίζονται σε επίπεδα που αντιστοιχούν σε επίπεδα θνησιμότητας λόγω αλιείας κατώτερα εκείνων που ορίζονται στο παράρτημα Ι στήλη Α.
3.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, οι αλιευτικές δυνατότητες μπορούν να καθορίζονται σε επίπεδα που αντιστοιχούν σε επίπεδα θνησιμότητας λόγω αλιείας κατώτερα εκείνων που ορίζονται στο παράρτημα Ι.
Τροπολογίες 83 και 99
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4
4.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 και 3, οι αλιευτικές δραστηριότητες ενός αποθέματος μπορούν να καθορίζονται σύμφωνα με το εύρος τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας που καθορίζονται στο παράρτημα Ι στήλη Β, υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό απόθεμα υπερβαίνει τα σημεία αναφοράς για την ελάχιστη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ στήλη Α:
διαγράφεται
α)  εάν, βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3 όσον αφορά τη μικτού τύπου αλιεία·
β)  εάν, βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι αναγκαίο προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση σοβαρής ζημιάς σε ένα απόθεμα εξαιτίας της δυναμικής των αποθεμάτων εντός ενός συγκεκριμένου είδους ή μεταξύ ειδών· ή
γ)  προκειμένου να περιοριστούν οι διακυμάνσεις των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ διαδοχικών ετών στο 20 % κατ’ ανώτατο όριο.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.   Οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται κατά τρόπο ώστε να είναι μικρότερη του 5 % η πιθανότητα να μειωθεί η αναπαραγωγική βιομάζα για τα αποθέματα κάτω από το οριακό σημείο αναφοράς για την αναπαραγωγική βιομάζα αποθεμάτων (Blim), που καθορίζεται συγκεκριμένα στο παράρτημα II στήλη Β.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 β (νέα)
4β.   Σε περίπτωση που, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, η Επιτροπή θεωρεί ότι το εύρος τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας που προσδιορίζεται στο παράρτημα I δεν εκφράζει πλέον σωστά τους σκοπούς του σχεδίου, μπορεί να υποβάλλει κατεπείγουσα πρόταση για την τροποποίηση του εν λόγω εύρους τιμών.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
1.  Οι αλιευτικές δυνατότητες για τα αποθέματα των ομάδων 3 και 4 πρέπει να είναι συμβατές με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που σχετίζονται με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση.
1.  Οι αλιευτικές δυνατότητες για τα αποθέματα των ομάδων 3 και 4 πρέπει να είναι συμβατές με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που σχετίζονται με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
2.  Ελλείψει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων σχετικά με το ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας που είναι συμβατό με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, οι αλιευτικές δυνατότητες είναι συμβατές με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των αποθεμάτων, σύμφωνα με την προληπτική προσέγγιση.
2.  Ελλείψει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και δεδομένων σχετικά με το ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας που είναι συμβατό με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, οι αλιευτικές δυνατότητες και τα μέτρα αποφασίζονται βάσει της προληπτικής προσέγγισης για τη διαχείριση της αλιείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και συνάδουν με τους στόχους που προβλέπει το άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
Η διαχείριση των αποθεμάτων της ομάδας 5 γίνεται με βάση την προληπτική προσέγγιση, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.
Η διαχείριση των αποθεμάτων της ομάδας 5 γίνεται με βάση την προληπτική προσέγγιση για τη διαχείριση της αλιείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και με τους στόχους του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 3 του παρόντος κανονισμού. Η έλλειψη επαρκών επιστημονικών πληροφοριών δεν δικαιολογεί την αναβολή ή την παράλειψη λήψης μέτρων διαχείρισης για τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος1
1.  Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, για οποιοδήποτε δεδομένο έτος η βιομάζα αναπαραγωγής οποιουδήποτε από τα σχετικά αποθέματα στην ομάδα 1 είναι κατώτερη του ελάχιστου σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (MSY Btrigger) ή η αφθονία οποιασδήποτε από τις λειτουργικές μονάδες της ομάδας 2 βρίσκεται κάτω από το όριο Abundancebuffer, όπως καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ στήλη Α, θεσπίζονται όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος ή της σχετικής λειτουργικής μονάδας σε επίπεδα ανώτερα από εκείνα που μπορεί να διασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 2, οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται σε επίπεδα που συνάδουν με θνησιμότητα λόγω αλιείας που είναι μικρότερη από το εύρος που καθορίζεται στο παράρτημα Ι στήλη Α, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση της βιομάζας του εν λόγω αποθέματος.
1.  Όταν, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, για οποιοδήποτε δεδομένο έτος η βιομάζα αναπαραγωγής οποιουδήποτε από τα σχετικά αποθέματα στην ομάδα 1 είναι κατώτερη του ελάχιστου σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (MSY Btrigger) ή η αφθονία οποιασδήποτε από τις λειτουργικές μονάδες της ομάδας 2 βρίσκεται κάτω από το όριο Abundancebuffer, όπως καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ στήλη Α, θεσπίζονται όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος ή της σχετικής λειτουργικής μονάδας σε επίπεδα ανώτερα από εκείνα που μπορεί να διασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 2, οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται, σε αναλογία με τη μείωση της βιομάζας και σύμφωνα με το πλαίσιο γνωμοδοτήσεων του ICES, σε επίπεδα που συνάδουν με θνησιμότητα λόγω αλιείας που είναι μικρότερη από το εύρος που καθορίζεται στο παράρτημα Ι στήλη Α, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση της βιομάζας του εν λόγω αποθέματος. Εφαρμόζεται το πλαίσιο γνωμοδοτήσεων του ICES σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 1β).
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
2.  Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής οποιουδήποτε από τα σχετικά αποθέματα είναι κατώτερη από το οριακό σημείο αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (Blim) ή η αφθονία οποιασδήποτε από τις λειτουργικές μονάδες καραβίδας βρίσκεται κάτω από το όριο Abundancelimit, όπως καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ στήλη Β του παρόντος κανονισμού, λαμβάνονται περαιτέρω διορθωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος ή της σχετικής λειτουργικής μονάδας σε επίπεδα ανώτερα από εκείνο που μπορεί να διασφαλίσει τη μέγιστη βιώσιμη ανάπτυξη. Ειδικότερα, τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4, περιλαμβάνουν την αναστολή της στοχευόμενης αλιείας του σχετικού αποθέματος, καθώς και την κατάλληλη μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων.
2.  Όταν, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής οποιουδήποτε από τα σχετικά αποθέματα είναι κατώτερη από το οριακό σημείο αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (Blim) ή η αφθονία οποιασδήποτε από τις λειτουργικές μονάδες καραβίδας βρίσκεται κάτω από το όριο Abundancelimit, όπως καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ στήλη Β του παρόντος κανονισμού, λαμβάνονται περαιτέρω διορθωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος ή της σχετικής λειτουργικής μονάδας σε επίπεδα ανώτερα από εκείνο που μπορεί να διασφαλίσει τη μέγιστη βιώσιμη ανάπτυξη. Ειδικότερα, τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4, περιλαμβάνουν την αναστολή της στοχευόμενης αλιείας του σχετικού αποθέματος, καθώς και την κατάλληλη μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Εφόσον από τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις προκύπτει ότι για ένα δεδομένο έτος η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής οποιουδήποτε από τα αποθέματα για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός είναι χαμηλότερη από το όριο MSY Btrigger, λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ταχεία επάνοδος του αποθέματος σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που μπορούν να παραγάγουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, και η θνησιμότητα λόγω αλιείας μειώνεται γραμμικά σε αναλογία προς τη μείωση της βιομάζας, σύμφωνα με το πλαίσιο γνωμοδοτήσεων του ICES. Εφαρμόζεται το πλαίσιο γνωμοδοτήσεων του ICES σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 1β).
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.   Εφόσον από τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις προκύπτει ότι η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής οποιουδήποτε από τα αποθέματα για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός είναι χαμηλότερη από το όριο Blim ή άλλο σχετικό όριο, λαμβάνονται πρόσθετα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ταχεία επάνοδος του αποθέματος σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που μπορούν να παραγάγουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Συγκεκριμένα, τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν την κατάλληλη μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων ή την αναστολή της κατευθυνόμενης αλιείας.
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 γ (νέα)
2γ.   Τα διορθωτικά μέτρα του παρόντος άρθρου μπορούν να περιλαμβάνουν:
α)  μέτρα έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·
β)  μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 11α του παρόντος κανονισμού.
Τα μέτρα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο επιλέγονται ανάλογα με τη φύση, τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και τον επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα της κατάστασης κατά την οποία η αναπαραγωγική βιομάζα αποθεμάτων είναι κατώτερη από τα επίπεδα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος
Ειδικά μέτρα διατήρησης για τις ομάδες 3 έως 7
Ειδικά μέτρα διατήρησης
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Όταν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις επισημαίνουν ότι απαιτούνται διορθωτικά μέτρα για τη διατήρηση οποιουδήποτε από τα βενθοπελαγικά αποθέματα των ομάδων 3 έως 7, ή όταν το επίπεδο βιομάζας αναπαραγωγής οποιουδήποτε από τα αποθέματα στην ομάδα 1 ή η αφθονία των λειτουργικών μονάδων της ομάδας 2 για ένα συγκεκριμένο έτος βρίσκεται κάτω από τα σημεία αναφοράς διατήρησης που ορίζονται στο παράρτημα II στήλη Α του παρόντος κανονισμού, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 όσον αφορά:
Όταν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις επισημαίνουν ότι απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η διαχείριση οποιουδήποτε από τα αποθέματα για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός συνάδει με το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 18 παράγραφοι 1 και 3, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σε περίπτωση απουσίας κοινής σύστασης η οποία αναφέρεται στις παραγράφους αυτές. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα περιλαμβάνουν μέτρα όσον αφορά:
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων, και ιδίως το μέγεθος των ματιών, το μέγεθος των αγκιστριών, τον τρόπο κατασκευής των εργαλείων, το πάχος του νήματος, το μέγεθος του εργαλείου ή τη χρήση διατάξεων επιλεκτικότητας, για τη διασφάλιση ή τη βελτίωση της επιλεκτικότητας·
α)  προσδιορισμός των χαρακτηριστικών και των προδιαγραφών των αλιευτικών εργαλείων, και ιδίως το μέγεθος των ματιών, το μέγεθος των αγκιστριών, τον τρόπο κατασκευής των εργαλείων, το πάχος του νήματος, το μέγεθος του εργαλείου ή τη χρήση διατάξεων επιλεκτικότητας, για τη διασφάλιση ή τη βελτίωση της επιλεκτικότητας και ιδίως για τη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων·
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)
Άρθρο 9α
Καθορισμός περιοχών αναπαραγωγής και περιοχών αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων
Έως το 2020 το αργότερο τα κράτη μέλη καθορίζουν περιοχές αναπαραγωγής και περιοχές, για τις οποίες υπάρχουν σαφείς ενδείξεις περί υψηλής συγκέντρωσης ιχθύων με μέγεθος μικρότερο από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης, και καταρτίζουν, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, κοινά σχέδια συστάσεων για τη δημιουργία περιοχών αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων, για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – τίτλος
Συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα
Αλιευτικές δυνατότητες
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Όταν τα κράτη μέλη κατανέμουν ποσοστώσεις λαμβάνουν υπόψη διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.   Στο πλαίσιο της κοινής με τρίτες χώρες διαχείρισης αποθεμάτων, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ανταλλαγή ποσοστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, το TAC για το απόθεμα καραβίδας στις ζώνες ICES IIa και IV είναι το άθροισμα των ορίων αλιευμάτων των λειτουργικών μονάδων και των στατιστικών τετραγώνων εκτός των λειτουργικών μονάδων.
2.  Για το απόθεμα καραβίδας στις ζώνες ICES IIa και IV καθορίζονται χωριστά όρια αλιευμάτων για τις επιμέρους λειτουργικές μονάδες καθώς και κοινό TAC για τα στατιστικά τετράγωνα εκτός των λειτουργικών μονάδων.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)
Άρθρο 10α
Αντίκτυπος της ερασιτεχνικής αλιείας
1.  Εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα δεδομένα για τα αλιεύματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας, προκειμένου να αξιολογηθεί ο πιθανός αντίκτυπός τους σε αποθέματα ρυθμιζόμενων ειδών.
2.  Το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο. Για τα αποθέματα, για τα οποία τα αλιεύματα της ερασιτεχνικής αλιείας θεωρούνται σημαντικά, το Συμβούλιο, κατά την κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων, λαμβάνει υπόψη τα αλιεύματα της ερασιτεχνικής αλιείας, μεταξύ άλλων με τους εξής τρόπους:
α)  θεωρώντας τόσο τις εκτιμήσεις για τα αλιεύματα της ερασιτεχνικής αλιείας, όπως προκύπτουν από τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, όσο και τις εκτιμήσεις των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων σχετικά με τις εμπορικές αλιευτικές δυνατότητες ως συνολικά αλιεύματα που αντιστοιχούν στον στόχο της θνησιμότητας λόγω αλιείας·
β)  επιβάλλοντας περιορισμούς στην ερασιτεχνική αλιεία, συμπεριλαμβανομένων των ημερησίων ορίων αλιεύματος και των περιόδων απαγόρευσης της αλιείας· ή
γ)  με άλλα μέσα που κρίνονται κατάλληλα.
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – τίτλος
Διατάξεις σχετιζόμενες με την υποχρέωση εκφόρτωσης για τις ομάδες 1 έως 7
Διατάξεις σχετιζόμενες με την υποχρέωση εκφόρτωσης
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  εξαιρέσεις από την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για είδη τα οποία εμφανίζουν υψηλά ποσοστά επιβίωσης σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών των αλιευτικών εργαλείων, των αλιευτικών πρακτικών και του οικοσυστήματος, προκειμένου να διευκολύνεται η υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης· και
α)  εξαιρέσεις από την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για είδη τα οποία εμφανίζουν υψηλά ποσοστά επιβίωσης σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών των αλιευτικών εργαλείων, των αλιευτικών πρακτικών και του οικοσυστήματος, προκειμένου να διευκολύνεται η υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης· και
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  ειδικές διατάξεις για την τεκμηρίωση αλιευμάτων, ιδίως για την παρακολούθηση της υλοποίησης της υποχρέωσης εκφόρτωσης· και
γ)  ειδικές διατάξεις για την τεκμηρίωση αλιευμάτων, ιδίως για την παρακολούθηση και τον έλεγχο προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, με πλήρη συμμόρφωση προς την υποχρέωση εκφόρτωσης· και
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – εδάφιο 1 α (νέο)
Τα μέτρα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού, ιδίως στην προστασία των ιχθυδίων και των γεννητόρων.
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)
Άρθρο 11α
Τεχνικά μέτρα
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 σχετικά με τα ακόλουθα τεχνικά μέτρα:
α)  τις προδιαγραφές των χαρακτηριστικών των αλιευτικών εργαλείων και τους κανόνες που ρυθμίζουν τη χρήση τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ή να βελτιωθεί η επιλεκτικότητα, να μειωθούν τα ανεπιθύμητα αλιεύματα ή να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα·
β)  τις προδιαγραφές τροποποιήσεων ή πρόσθετων διατάξεων στα αλιευτικά εργαλεία, προκειμένου να διασφαλιστεί ή να βελτιωθεί η επιλεκτικότητα, να μειωθούν τα ανεπιθύμητα αλιεύματα ή να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα·
γ)  τους περιορισμούς ή την απαγόρευση χρήσης ορισμένων αλιευτικών εργαλείων καθώς και αλιευτικών δραστηριοτήτων, σε ορισμένες περιοχές ή χρονικές περιόδους προκειμένου να προστατευθούν οι γεννήτορες, οι ιχθύες κάτω του ελαχίστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης ή τα είδη ιχθύων εκτός αλιευτικού στόχου, ή να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα· και
δ)  τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης για οποιοδήποτε από τα αποθέματα για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των ιχθυδίων των θαλάσσιων οργανισμών.
2.  Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών που ορίζονται στο άρθρο 3.
Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον δύνανται να υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για πρώτη φορά το αργότερο δώδεκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και, στη συνέχεια, δώδεκα μήνες από κάθε υποβολή της αξιολόγησης του σχεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 17. Μπορούν επίσης να υποβάλλουν τέτοιες συστάσεις όταν το κρίνουν αναγκαίο, ιδίως σε περίπτωση αιφνίδιας αλλαγής στην κατάσταση οποιουδήποτε εκ των αποθεμάτων για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός. Οι κοινές συστάσεις για μέτρα που αφορούν δεδομένο ημερολογιακό έτος υποβάλλονται το αργότερο έως την 1η Ιουλίου του προηγουμένου έτους.
2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον δύνανται να υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για πρώτη φορά το αργότερο δώδεκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και, στη συνέχεια, δώδεκα μήνες από κάθε υποβολή της αξιολόγησης του σχεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 17. Μπορούν επίσης να υποβάλλουν τέτοιες συστάσεις όταν το κρίνουν αναγκαίο, ιδίως σε περίπτωση αιφνίδιας αλλαγής στην κατάσταση οποιουδήποτε εκ των αποθεμάτων για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός. Οι κοινές συστάσεις για μέτρα που αφορούν δεδομένο ημερολογιακό έτος υποβάλλονται το αργότερο έως την 1η Ιουλίου του προηγουμένου έτους.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η Επιτροπή μπορεί επίσης να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σε περίπτωση απουσίας της κοινής σύστασης που αναφέρεται σε αυτές τις παραγράφους.
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – εδάφιο 1
Το λιγότερο πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή εξασφαλίζει την αξιολόγηση των επιπτώσεων του σχεδίου επί των αποθεμάτων στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός και επί των αλιευτικών δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων. Η Επιτροπή υποβάλλει τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Το λιγότερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή εξασφαλίζει την αξιολόγηση των επιπτώσεων του σχεδίου επί των αποθεμάτων στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός και επί των αλιευτικών δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, καθώς και του βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης των αλιευτικών αποθεμάτων σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που επαρκούν για την παραγωγή μέγιστης δυνατής απόδοσης, και της προόδου στον τομέα της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης. Η Επιτροπή υποβάλλει τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει έκθεση νωρίτερα, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
Η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο ως προς την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού και την κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων στα ύδατα και των αποθεμάτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την έκδοση του ετήσιου κανονισμού για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων που διατίθενται στα ύδατα της Ένωσης και σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα. Η εν λόγω έκθεση επισυνάπτεται στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει:
α)  τις εμπεριστατωμένες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, βάσει των οποίων καθορίστηκαν οι αλιευτικές δυνατότητες· και
β)  επιστημονική αιτιολόγηση που αποδεικνύει ότι οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίστηκαν σύμφωνα με τους στόχους και τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ιδίως σύμφωνα με τους στόχους της θνησιμότητας λόγω αλιείας.
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 α (νέο)
Άρθρο 18a
Στήριξη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας
Τα μέτρα προσωρινής παύσης που θεσπίζονται προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί του σχεδίου θεωρούνται προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων για τους σκοπούς του άρθρου 33 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014.
(Το παρόν άρθρο θα ενσωματωθεί στο κεφάλαιο Χ)
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

1.  Ομάδα 1

Απόθεμα

Στόχος εύρους τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας συμβατός με την επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (FMSY)

Στήλη A

Στήλη Β

Γάδος Βόρειας Θάλασσας

0.22  – 0.33

0.33  – 0.49

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος

0.25  – 0.37

0.37  – 0.52

Ευρωπαϊκή χωματίδα Βόρειας Θάλασσας

0.13  – 0.19

0.19  – 0.27

Μαύρος μπακαλιάρος

0.20  – 0.32

0.32  – 0.43

Γλώσσα της Βόρειας Θάλασσας

0.11  – 0.20

0.20  – 0.37

Γλώσσα Kattegat

0.19  – 0.22

0.22  – 0.26

Νταούκι Ατλαντικού στη Βόρεια Θάλασσα

Δεν έχει προσδιοριστεί

Δεν έχει προσδιοριστεί

2.  Ομάδα 2

Λειτουργική μονάδα καραβίδας (FU)

Στόχος εύρους τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας συμβατός με την επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (FMSY) (ως ποσοστό αλίευσης)

Στήλη A

Στήλη Β

Διαίρεση IIIa FU 3 και 4

0.056  – 0.079

0.079  – 0.079

Farn Deeps FU 6

0.07  – 0.081

0.081  – 0.081

Fladen ground FU 7

0.066  – 0.075

0.075  – 0.075

Firth of Forth FU 8

0.106  – 0.163

0.163  – 0.163

Moray Firth FU 9

0.091  – 0.118

0.118  – 0.118

Τροπολογία

1.  Ομάδα 1

Οι τιμές στον πίνακα βασίζονται στην πιο πρόσφατη, κατόπιν ειδικού αιτήματος, γνωμοδότηση του ICES, με τίτλο «EU request to ICES to provide FMSY ranges for selected North Sea and Baltic Sea stocks (Αίτημα της ΕΕ προς το ICES για παροχή εύρους τιμών FMSY για επιλεγμένα αποθέματα στη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική Θάλασσα)»

ΑΠΟΘΕΜΑ

Στόχος εύρους τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας συμβατός με την επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (FMSY)

Γάδος της υποπεριοχής IV και των διαιρέσεων VIId και δυτικής IIIa

FMSY lower - FMSY

 

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος της υποπεριοχής IV και των διαιρέσεων VIa και δυτικής IIIa

FMSY lower - FMSY

 

Ευρωπαϊκή χωματίδα της υποπεριοχής IV και της διαίρεσης IIIa

FMSY lower - FMSY

 

Μαύρος μπακαλιάρος των υποπεριοχών IV και VI και της διαίρεσης IIIa

FMSY lower - FMSY

 

Γλώσσα της υποπεριοχής IV

FMSY lower - FMSY

 

Γλώσσα της διαίρεσης ΙΙΙα και των υποδιαιρέσεων 22-24

FMSY lower - FMSY

 

Νταούκι Ατλαντικού της υποπεριοχής IV και της διαίρεσης VIId

FMSY lower - FMSY

 

Πεσκαντρίτσα της διαίρεσης IIIa και των υποπεριοχών IV και VI

FMSY lower - FMSY

 

Γαρίδα της Αρκτικής των διαιρέσεων ανατολική IVa και IIIa

FMSY lower - FMSY

 

2.  Ομάδα 2

Οι τιμές στον πίνακα βασίζονται στην πιο πρόσφατη, κατόπιν ειδικού αιτήματος, γνωμοδότηση του ICES, με τίτλο «EU request to ICES to provide FMSY ranges for selected North Sea and Baltic Sea stocks (Αίτημα της ΕΕ προς το ICES για παροχή εύρους τιμών FMSY για επιλεγμένα αποθέματα στη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική Θάλασσα)»

Λειτουργική μονάδα καραβίδας (FU)

Στόχος εύρους τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας συμβατός με την επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (FMSY) (ως ποσοστό αλίευσης)

 

Στήλη A

 

Διαίρεση IIIa FU 3 και 4

FMSY lower - FMSY

 

Farn Deeps FU 6

FMSY lower - FMSY

 

Fladen ground FU 7

FMSY lower - FMSY

 

Firth of Forth FU 8

FMSY lower - FMSY

 

Moray Firth FU 9

FMSY lower - FMSY

 

Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II
Παράρτημα II
Παράρτημα II
Σημεία αναφοράς διατήρησης
Σημεία αναφοράς διατήρησης
(όπως αναφέρεται στο άρθρο 7)
(όπως αναφέρεται στο άρθρο 7)
1.  ομάδα 1
1.  ομάδα 1
ΑΠΟΘΕΜΑ
Σημείο αναφοράς ελάχιστης βιομάζας αποθέματος αναπαραγωγής (σε τόνους) (MSY Btrigger)
Σημείο αναφοράς ορίου βιομάζας (σε τόνους) (Blim)

ΑΠΟΘΕΜΑ
Σημείο αναφοράς ελάχιστης βιομάζας αποθέματος αναπαραγωγής (σε τόνους) (MSY Btrigger)
Σημείο αναφοράς ορίου βιομάζας (σε τόνους) (Blim)
Στήλη A
Στήλη Β

Γάδος Βόρειας Θάλασσας
165 000
118 000

Γάδος της υποπεριοχής IV και των διαιρέσεων VIId και δυτικής IIIa
165 000
118 000

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος
88 000
63 000

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος της υποπεριοχής IV και των διαιρέσεων VIa και δυτικής IIIa
88 000
63 000

Ευρωπαϊκή χωματίδα Βόρειας Θάλασσας
230 000
160 000

Ευρωπαϊκή χωματίδα της υποπεριοχής IV και της διαίρεσης IIIa
230 000
160 000

Μαύρος μπακαλιάρος
200 000
106 000

Μαύρος μπακαλιάρος των υποπεριοχών IV και VI και της διαίρεσης IIIa
150 000
106 000

Γλώσσα της Βόρειας Θάλασσας
37 000
26 300

Γλώσσα της υποπεριοχής IV
37 000
26 300

Γλώσσα Kattegat
2 600
1 850

Γλώσσα της διαίρεσης ΙΙΙα και των υποδιαιρέσεων 22-24
2 600
1 850

Νταούκι Ατλαντικού στη Βόρεια Θάλασσα
Δεν έχει προσδιοριστεί
Δεν έχει προσδιοριστεί

Νταούκι Ατλαντικού της υποπεριοχής IV και της διαίρεσης VIId
Δεν έχει προσδιοριστεί
Δεν έχει προσδιοριστεί

Πεσκαντρίτσα της διαίρεσης IIIa και των υποπεριοχών IV και VI
Δεν έχει προσδιοριστεί
Δεν έχει προσδιοριστεί

Γαρίδα της Αρκτικής των διαιρέσεων ανατολική IVa και IIIa
Δεν έχει προσδιοριστεί
Δεν έχει προσδιοριστεί

2.  ομάδα 2
2.  ομάδα 2
Λειτουργική μονάδα καραβίδας (FU)
Σημείο αναφοράς ελάχιστης αφθονίας (σε εκατ.) (Abundancebuffer)
Σημείο αναφοράς ορίου αφθονίας (σε εκατ.) (Abundancelimit)

Λειτουργική μονάδα καραβίδας (FU)
Σημείο αναφοράς ελάχιστης αφθονίας (σε εκατ.) (Abundancebuffer)
Σημείο αναφοράς ορίου αφθονίας (σε εκατ.) (Abundancelimit)
Στήλη A
Στήλη Β

Διαίρεση IIIa FU 3 και 4
NA
NA

Διαίρεση IIIa FU 3 και 4
NA
NA

Farn Deeps FU 6
999
858

Farn Deeps FU 6
999
858

Fladen ground FU 7
3 583
2 767

Fladen ground FU 7
3 583
2 767

Firth of Forth FU 8
362
292

Firth of Forth FU 8
362
292

Moray Firth FU 9
262
262

Moray Firth FU 9
262
262

Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II α (νέο)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIα
Απαγορευμένα είδη
α)   ακτινόβατος (Amblyraja radiata)·
β)   τα ακόλουθα είδη πριονόψαρου:
(i)   ελασμοβράγχιος του είδους Anoxypristis cuspidata·
(ii)   ελασμοβράγχιος του είδους Pristis clavata·
iii)   πρίστη του είδους Pristis pectinata·
(iv)   πρίστη του είδους Pristis pristis·
(v)   ελασμοβράγχιος του είδους Pristis zijsron·
γ)   καρχαρίας προσκυνητής (Cetorhinus maximus) και λευκός καρχαρίας (Carcharodon carcharias)·
δ)   γκριζόβατος (Dipturus batis) και των δύο ειδών (Dipturus cf. flossada και Dipturus cf. intermedia)·
(ε)   λείος μαυροαγκαθίτης (Etmopterus pusillus) στα ενωσιακά ύδατα της υποπεριοχής ICES IV και της διαίρεσης ICES IIIa·
στ)   γιγαντιαίο διαβολόψαρο του είδους Manta alfredi (Manta alfredi)·
ζ)   γιγαντιαίο διαβολόψαρο του είδους Manta birostris (Manta birostris)·
η)   τα ακόλουθα είδη διαβολόψαρου:
(i)   διαβολόψαρο (Mobula mobular)·
(ii)   σελάχι του είδους Mobula rochebrunei·
iii)   σελάχι του είδους Mobula japanica·
(iv)   δροσίτης/γκριζογαλέος (Mobula thurstoni)·
(v)   σελάχι του είδους Mobula eregoodootenkee·
(vi)   σελάχι του είδους Mobula munkiana·
vii)   σελάχι του είδους Mobula tarapacana·
viii)   σελάχι του είδους Mobula kuhlii·
(ix)   σελάχι του είδους Mobula hypostoma·
θ)   καλκανόβατος (Raja clavata) στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES IIIa·
ι)   κιθάρες (Rhinobatidae)·
ια)   ρίνα (Squatina squatina)·
ιβ)   σολομός (Salmo salar) και πέστροφα θαλάσσης (Salmo trutta) κατά την αλιεία με οποιοδήποτε συρόμενο δίχτυ στα ύδατα που βρίσκονται πέραν του ορίου των 6 μιλίων, το οποίο μετράται από τις γραμμές βάσης των κρατών μελών στις υποπεριοχές ICES II και IV(ενωσιακά ύδατα)·
ιγ)   αυγωμένη καραβίδα (Palinuridae spp.) και αυγωμένος αστακός (Homarus gammarus) με εξαίρεση την περίπτωση που χρησιμοποιούνται για σκοπούς άμεσου εμπλουτισμού των αποθεμάτων ή μετεγκατάστασης.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0263/2017).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου