Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0238(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0263/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0263/2017

Keskustelut :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Äänestykset :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

Hyväksytyt tekstit
PDF 527kWORD 70k
Torstai 14. syyskuuta 2017 - Strasbourg Lopullinen painos
Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I
P8_TA(2017)0357A8-0263/2017

Euroopan parlamentin tarkistukset 14. syyskuuta 2017 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 676/2007 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1342/2008 kumoamisesta (COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  YKP:n tavoitteena on muun muassa varmistaa, että kalastus ja vesiviljely ovat ekologisesti kestäviä pitkällä aikavälillä, soveltaa kalastuksenhoitoon ennalta varautuvaa lähestymistapaa ja ottaa kalastuksenhoidossa käyttöön ekosysteemilähtöinen lähestymistapa.
(4)  YKP:n tavoitteena on muun muassa varmistaa, että kalastus ja vesiviljely ovat ekologisesti kestäviä pitkällä aikavälillä, soveltaa kalastuksenhoitoon ennalta varautuvaa lähestymistapaa, jotta varmistetaan, että pyydettävien lajien kannat palautetaan sellaisia tasoja suuremmiksi, joilla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto, ja pidetään tällaisilla tasoilla, ja ottaa kalastuksenhoidossa käyttöön ekosysteemilähtöinen lähestymistapa.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a)  Asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 asetetaan nimenomaiseksi tavoitteeksi, että meren elollisia luonnonvaroja hyödynnetään siten, että pyydettävien lajien kannat palautetaan sellaisia tasoja suuremmiksi, joilla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto, ja pidetään tällaisilla tasoilla. Näin ollen sen 2 artiklan 2 kohdan mukaan tavoitteen saavuttamiseksi tätä vastaava hyödyntämisaste on saavutettava mahdollisuuksien mukaan vuoteen 2015 mennessä ja asteittain viimeistään vuoteen 2020 mennessä kaikkien kantojen osalta ja se olisi pidettävä tällaisella tasolla sen jälkeen.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  YKP:n tavoitteiden saavuttamiseksi olisi hyväksyttävä tarpeen mukaan useita säilyttämistoimenpiteitä ja niiden mahdollisia yhdistelmiä, joita ovat esimerkiksi monivuotiset suunnitelmat, tekniset toimenpiteet ja kalastusmahdollisuuksien vahvistaminen ja jakaminen.
(5)  YKP:n tavoitteiden saavuttamiseksi olisi hyväksyttävä tarpeen mukaan useita säilyttämistoimenpiteitä ja niiden mahdollisia yhdistelmiä, joita ovat esimerkiksi monivuotiset suunnitelmat, tekniset toimenpiteet ja kalastusmahdollisuuksien vahvistaminen ja jakaminen täysin parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Monivuotisten suunnitelmien olisi perustuttava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 ja 10 artiklan mukaisesti tieteellisiin, teknisiin ja taloudellisiin lausuntoihin, ja suunnitelmiin olisi sisällyttävä tavoitteita, määrällisiä tavoitteita selvine aikarajoineen, säilyttämisen viitearvoja ja suojatoimenpiteitä.
(6)  Monivuotisten suunnitelmien olisi perustuttava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 ja 10 artiklan mukaisesti tieteellisiin, teknisiin ja taloudellisiin lausuntoihin, ja suunnitelmiin olisi sisällyttävä tavoitteita, määrällisiä tavoitteita selvine aikarajoineen, säilyttämisen viitearvoja, tavoitteita ja suojatoimenpiteitä sekä niiden säilyttämistoimenpiteiden ja teknisten toimenpiteiden tavoitteita, joiden tarkoituksena on mahdollisimman pitkälle välttää tai vähentää tahattomia saaliita asetuksen 15 artiklassa säädetyn mukaisesti.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)
(6 a)   Monivuotisessa suunnitelmassa voidaan lisäksi antaa komissiolle valta perustaa kalakantojen elvyttämisalueita asetuksen (EU) N:o 1380/2013 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a)   Myös kolmannet maat hyödyntävät joitakin yhteisesti tärkeitä kalakantoja, minkä vuoksi on erittäin tärkeää, että unionin kuulee näitä kolmansia maita sen varmistamiseksi, että kyseisiä kalakantoja hoidetaan kestävällä tavalla. Jos muodolliseen yhteisymmärrykseen ei päästä, unionin olisi pyrittävä kaikin tavoin saamaan aikaan yhteisiä järjestelyjä tällaisten kantojen kalastusta varten, jotta kestävä hoito olisi mahdollista, ja tässä yhteydessä olisi varmistettava tasapuoliset toimintaedellytykset unionin markkinatoimijoille, edistettävä niitä ja huolehdittava, että niitä noudatetaan.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Tämän suunnitelman avulla olisi edistettävä YKP:n tavoitteiden saavuttamista ja erityisesti kyseessä olevien kantojen kestävän enimmäistuoton saavuttamista ja ylläpitämistä tehostamalla pyyntirajoitusten alaisten pohjakalakantojen purkamisvelvollisuuden ja kalastuksenhoidon ekosysteemilähtöisen lähestymistavan täytäntöönpanoa.
(10)  Tämän suunnitelman avulla olisi edistettävä YKP:n tavoitteiden saavuttamista ja erityisesti kalakantojen palauttamista kestävän enimmäistuoton mahdollistavia biomassatasoja suuremmiksi ja pitämistä tällaisilla tasoilla tehostamalla pyyntirajoitusten alaisten pohjakalakantojen purkamisvelvollisuuden täytäntöönpanoa sekä YKP:n sosioekonomisten näkökohtien toteutumista ja täytäntöönpanoa ja kalastuksenhoidon ekosysteemilähtöisen lähestymistavan täytäntöönpanoa siten, että minimoidaan kalastuksen kielteiset vaikutukset ekosysteemiin.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)
(10 a)   Tällä suunnitelmalla olisi myös edistettävä ympäristön hyvän tilan saavuttamista direktiivin 2008/56/EY mukaisesti ja luontotyyppien ja eläin- ja kasvilajien suotuisan suojelun tason saavuttamista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY1 a ja neuvoston direktiivin 92/43/ETY1 b mukaisesti.
_____________
1 a  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7).
1 b  Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 4 kohdassa edellytetään, että kalastusmahdollisuudet määritellään monivuotisissa suunnitelmissa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti.
(11)  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 4 kohdassa edellytetään, että kalastusmahdollisuudet määritellään asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 2 kohdassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti ja että ne noudattavat monivuotisissa suunnitelmissa vahvistettuja määrällisiä tavoitteita, aikarajoja ja marginaaleja.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
(11 a)   Yhdessä kolmansien maiden kanssa hoidettavia kantoja on asetuksen (EU) N:o 1380/2013 33 artiklan 1 kohdan mukaisesti hoidettava mahdollisuuksien mukaan yhteisten sopimusten puitteissa kyseisen asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi näihin sopimuksiin olisi sovellettava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 1 ja 2 artiklassa säädettyjä tavoitteita sekä 4 artiklassa säädettyjä määritelmiä.
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Jos kestävän enimmäistuoton tavoitteet eivät ole saatavilla, olisi sovellettava ennalta varautuvaa lähestymistapaa.
(14)  Jos kestävän enimmäistuoton tavoitteet eivät ole saatavilla, monivuotisessa suunnitelmassa olisi esitettävä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 4 artiklan 1 kohdan 8 alakohdassa määriteltyyn kalastuksenhoidon ennalta varautuvaan lähestymistapaan perustuvia toimenpiteitä. Näillä toimenpiteillä olisi taattava asianomaisten kantojen säilyttämisaste, joka vastaa vähintään kestävän enimmäistuoton mukaisia hyödyntämisasteita asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 artiklan 2 kohdassa säädetyn mukaisesti.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)
(14 a)  Virkistyskalastuksella voi olla huomattava vaikutus kalavaroihin. Jäsenvaltioiden on määrä kerätä tietoa virkistyskalastuksen saaliista tiedonkeruuta koskevia oikeudellisten vaatimusten mukaisesti. Jos virkistyskalastuksella on huomattava kielteinen vaikutus kalavaroihin, suunnitelmassa olisi annettava mahdollisuus päättää erityisistä hoitotoimenpiteistä suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Mahdollisten virkistyskalastusta koskevien unionin tason teknisten ja hoitotoimenpiteiden olisi oltava suhteutettuja tavoitteisiin, joihin niillä pyritään.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Saatavilla olevien keisarihummerin toiminnallisten yksiköiden osalta on aiheellista käyttää seuraavia runsauden trigger-tasoja: runsauden vähimmäistaso (Abundancebuffer), joka vastaa Pohjanmeren neuvoa-antavan toimikunnan Pohjanmeren keisarihummereiden pitkän aikavälin hoitosuunnitelmassa42 määrittelemää Bbuffer-viitearvoa, ja runsauden rajatasoa (Abundancelimit), joka vastaa ICESin määrittelemää MSY Btrigger-runsautta (jota vastaa Blim-arvo)7.
(16)  Saatavilla olevien keisarihummerin toiminnallisten yksiköiden osalta on aiheellista käyttää runsauden trigger-tasoina ICESin lausunnossa suositeltua runsauden vähimmäistasoa (Abundancebuffer) ja runsauden rajatasoa (Abundancelimit).
_________________
42 A Long Term Management Plan for North Sea Nephrops
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  Olisi laadittava asianmukaisia suojatoimenpiteitä siltä varalta, että kannan koko laskee näitä tasoja pienemmäksi. Suojatoimenpiteisiin olisi sisällyttävä kalastusmahdollisuuksien vähentäminen sekä erityisiä säilyttämistoimenpiteitä, kun korjaavat toimet ovat tieteellisten lausuntojen mukaan tarpeen. Näitä toimenpiteitä olisi tarvittaessa täydennettävä kaikilla muilla toimenpiteillä, kuten asetuksen (EU) N:o 1380/2013 12 artiklan mukaisilla komission toimenpiteillä tai asetuksen (EU) N:o 1380/2013 13 artiklan mukaisilla jäsenvaltioiden toimenpiteillä.
(17)  Olisi laadittava asianmukaisia suojatoimenpiteitä siltä varalta, että kannan koko laskee näitä tasoja pienemmäksi. Suojatoimenpiteisiin olisi sisällyttävä kalastusmahdollisuuksien vähentäminen sekä erityisiä säilyttämistoimenpiteitä, kun korjaavat toimet ovat parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen mukaan tarpeen. Näitä toimenpiteitä olisi tarvittaessa täydennettävä kaikilla muilla toimenpiteillä, kuten asetuksen (EU) N:o 1380/2013 12 artiklan mukaisilla komission toimenpiteillä tai asetuksen (EU) N:o 1380/2013 13 artiklan mukaisilla jäsenvaltioiden toimenpiteillä.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
(19)  Keisarihummeria ICES-alueilla IIa ja IV koskevat TACit on aiheellista vahvistaa kutakin toiminnallista yksikköä varten määritettyjen pyyntirajoitusten ja kyseisen TAC-alueen toiminnallisten yksiköiden ulkopuolisten tilastoruutujen summaksi. Tämä ei kuitenkaan sulje pois toimenpiteitä tiettyjen toiminnallisten yksiköiden suojelemiseksi.
(19)  Jokaiselle toiminnalliselle yksikölle olisi mahdollisuuksien mukaan vahvistettava oma keisarihummeria koskeva TAC. Voidaan toteuttaa erillisiä toimenpiteitä, joilla suojellaan kulloistakin toiminnallista yksikköä.
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale
(20)  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetyn purkamisvelvoitteen noudattamiseksi suunnitelmassa olisi määrättävä ylimääräisistä hoitotoimenpiteistä.
(20)  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa säädetyn purkamisvelvoitteen noudattamiseksi suunnitelmassa olisi määrättävä muista säilyttämistoimenpiteistä, erityisesti toimenpiteistä poisheittämisen asteittaiseksi lopettamiseksi ottaen huomioon parhaat käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot tai kalastuksesta ekosysteemille aiheutuvien haittavaikutusten minimoimiseksi, tarvittaessa asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti tarkemmin eriteltyinä.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale
(25)  Pohjakalakannoille olisi vahvistettava kynnysarvot, joiden ylittyessä kalastusaluksen edellytetään purkavan saaliinsa nimetyssä satamassa tai lähellä rannikkoa olevassa paikassa asetuksen (EY) N:o 1224/2009 43 artiklan mukaisesti. Näitä satamia tai lähellä rannikkoa olevia paikkoja nimetessään jäsenvaltioiden olisi lisäksi sovellettava kyseisen asetuksen 43 artiklan 5 kohdassa säädettyjä perusteita siten, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kantojen tosiasiallinen valvonta voidaan varmistaa.
(25)  Pohjakalakannoille olisi vahvistettava kynnysarvot, joiden ylittyessä kalastusaluksen edellytetään purkavan saaliinsa nimetyssä satamassa tai lähellä rannikkoa olevassa paikassa asetuksen (EY) N:o 1224/2009 43 artiklan mukaisesti. Näitä satamia tai lähellä rannikkoa olevia paikkoja nimetessään jäsenvaltioiden olisi lisäksi sovellettava kyseisen asetuksen 43 artiklan 5 kohdassa säädettyjä perusteita siten, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien saaliiden purkamisen tosiasiallinen valvonta voidaan varmistaa.
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale
(26)  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti olisi vahvistettava säännökset, joiden nojalla komissio voi määräajoin arvioida tämän asetuksen asianmukaista ja tosiasiallista soveltamista. Tällaisen arvioinnin olisi noudatettava tieteellisten lausuntojen perusteella tehtävää suunnitelman säännöllistä arviointia ja pohjauduttava siihen, ja suunnitelma olisi arvioitava viiden vuoden välein. Tämä ajanjakso mahdollistaa purkamisvelvollisuuden täysimääräisen täytäntöönpanon ja alueellistettujen toimenpiteiden hyväksymisen, täytäntöönpanon ja vaikutusten näkymisen kannoissa ja kalastuksissa. Se on myös tieteellisten elinten vaatima vähimmäisjakso.
(26)  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti olisi vahvistettava säännökset, joiden nojalla komissio voi määräajoin arvioida tämän asetuksen asianmukaista ja tosiasiallista soveltamista. Tällaisen arvioinnin olisi noudatettava parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella tehtävää suunnitelman säännöllistä arviointia ja pohjauduttava siihen, ja suunnitelma olisi arvioitava viimeistään ... [kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Tämä ajanjakso mahdollistaa purkamisvelvollisuuden täysimääräisen täytäntöönpanon ja alueellistettujen toimenpiteiden hyväksymisen, täytäntöönpanon ja vaikutusten näkymisen kannoissa ja kalastuksissa. Se on myös tieteellisten elinten vaatima vähimmäisjakso.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan monivuotinen suunnitelma, jäljempänä ’suunnitelma’, unionin vesiin kuuluvien ICES-alueiden IIa, IIIa ja IV, jäljempänä ’Pohjanmeri’, pohjakalakannoille ja näitä kantoja hyödyntävälle kalastukselle.
1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan monivuotinen suunnitelma, jäljempänä ’suunnitelma’, unionin vesiin kuuluvien ICES-alueiden IIa, IIIa ja IV, jäljempänä ’Pohjanmeri’ (viittaa näihin kolmeen alueeseen), pohjakalakannoille ja näitä kantoja hyödyntävälle kalastukselle, virkistyskalastus mukaan lukien.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.   Jos komissio katsoo tieteellisten lausuntojen perusteella tai asianomaisten jäsenvaltioiden pyynnöstä, että 2 kohdassa tarkoitettua luetteloa olisi mukautettava, komissio voi tehdä ehdotuksen tämän luettelon muuttamiseksi.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 b kohta (uusi)
2 b.   Tässä asetuksessa vahvistetaan myös purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon yksityiskohdat kaikkien asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen lajien osalta (muut kuin kannat, joihin on jo viitattu tämän artiklan 1 kohdassa).
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
1)  ’pohjakalakannoilla’ tarkoitetaan niitä turskakaloja, kampelakaloja ja keisarihummereita, jotka elävät vesialueen pohjalla tai lähellä pohjaa;
1)  ’pohjakalakannoilla’ tarkoitetaan niitä turskakaloja, kampelakaloja ja rustokaloja, keisarihummereita (Nephrops Norvegicus) ja pohjankatkarapuja (Pandalus borealis), jotka elävät vesialueen pohjalla tai lähellä pohjaa;
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
1 a)  ’parhailla käytettävissä olevilla tieteellisillä lausunnoilla’ tarkoitetaan ICESin tai STECF:n tarkastamia tieteellisiä lausuntoja, joita uusimmat käytettävissä olevat tiedot tukevat ja jotka täyttävät kaikki asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 ja erityisesti sen 25 artiklassa säädetyt vaatimukset;
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)
1 b)   ’FMSY-vaihteluvälillä’ tarkoitetaan ICESin laskemaa vaihteluväliä, josta aiheutuu pitkän aikavälin tuottoon enintään 5 prosentin vähennys kestävään enimmäistuottoon verrattuna. ICESin neuvontasäännön mukaan silloin, kun kutukannan biomassa alittaa kutukannan biomassan viitevähimmäisarvon (MSY Btrigger), F vähennetään arvoon, joka ei ylitä ylärajaa, joka on yhtä suuri kuin FMSY-pistearvo kerrottuna kutukannan biomassalla TAC-vuonna jaettuna MSY Btrigger -arvolla;
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 c alakohta (uusi)
1 c)   ’MSY Flower -arvolla’ ja ’MSY Fupper -arvolla’ tarkoitetaan FMSY -vaihteluvälin alinta ja ylintä arvoa;
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
2)  ’ryhmällä 1’ tarkoitetaan seuraavia pohjakalakantoja, joita varten vahvistetaan tässä suunnitelmassa FMSY-arvon vaihteluväleinä ilmoitettavat tavoitteet ja biomassaan liittyvät suojatoimenpiteet:
2)  ’ryhmällä 1’ tarkoitetaan seuraavia pohjakalakantoja, joita varten vahvistetaan tässä suunnitelmassa liitteissä I ja II luetellut FMSY-arvon vaihteluväleinä ilmoitettavat tavoitteet ja biomassaan liittyvät suojatoimenpiteet:
a)  turska (Gadus morhua) suuralueella IV ja alueilla VIId ja IIIa länsi (Pohjanmeri, itäisen Englannin kanaali, Skagerrak), jäljempänä ’Pohjanmeren turska’;
a)  turska (Gadus morhua) suuralueella IV (Pohjanmeri) ja alueilla VIId (itäisen Englannin kanaali) ja IIIa länsi (Skagerrak), jäljempänä ’turska suuralueella IV ja alueilla VIId ja VIIa länsi’;
b)  kolja (Melanogrammus aeglefinus) suuralueella IV ja alueilla VIa ja IIIa länsi (Pohjanmeri, Skotlannin läntiset vesialueet, Skagerrak), jäljempänä ’kolja’;
b)  kolja (Melanogrammus aeglefinus) suuralueella IV (Pohjanmeri) ja alueilla VIa (Skotlannin läntiset vesialueet) ja IIIa länsi (Skagerrak), jäljempänä ’kolja suuralueella IV ja alueilla VIa ja IIIa länsi’;
c)  punakampela (Pleuronectes platessa) suuralueella IV (Pohjanmeri) ja alueella IIIa (Skagerrak), jäljempänä ’pohjanmeren punakampela;
c)  punakampela (Pleuronectes platessa) suuralueella IV (Pohjanmeri) ja alueella IIIa (Skagerrak), jäljempänä ’punakampela suuralueella IV ja alueella IIIa’;
d)  seiti (Pollachius virens) suuralueilla IV ja VI ja alueella IIIa (Pohjanmeri, Rockall ja Skotlannin läntiset vesialueet, Skagerrak ja Kattegat), jäljempänä ’seiti’;
d)  seiti (Pollachius virens) suuralueilla IV (Pohjanmeri) ja VI (Skotlannin läntiset vesialueet ja Rockall) ja alueella IIIa (Skagerrak ja Kattegat), jäljempänä ’seiti suuralueilla IV ja VI ja alueella IIIa’;
e)  meriantura (Solea solea) suuralueella IV (Pohjanmeri), jäljempänä ’Pohjanmeren meriantura’;
e)  meriantura (Solea solea) suuralueella IV (Pohjanmeri), jäljempänä ’meriantura suuralueella IV’;
f)  meriantura (Solea solea) alueella IIIa ja osa-alueilla 22–24 (Skagerrak ja Kattegat, Itämeren länsiosa), jäljempänä ’Kattegatin meriantura’;
f)  meriantura (Solea solea) alueella IIIa (Skagerrak ja Kattegat) ja osa-alueilla 22–24 (Itämeren länsiosa), jäljempänä ’meriantura alueella IIIa ja osa-alueilla 22–24’;
g)  valkoturska (Merlangius merlangus) suuralueella IV ja alueella VIId (Pohjanmeri ja itäisen Englannin kanaali), jäljempänä ’Pohjanmeren valkoturska’;
g)  valkoturska (Merlangius merlangus) suuralueella IV (Pohjanmeri) ja alueella VIId (itäisen Englannin kanaali), jäljempänä ’valkoturska suuralueella IV ja alueella VIId’;
g a)  merikrotti(Lophius piscatorius) alueella IIIa (Skagerrak ja Kattegat) ja suuralueilla IV (Pohjanmeri) ja VI (Skotlannin läntiset vesialueet ja Rockall);
g b)  pohjankatkarapu (Pandalus borealis) alueilla IVa itä ja IIIa.
Siirretään komissiolle valta antaa tämän asetuksen 18 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja tämän asetuksen liitteissä I ja II vahvistettua, ryhmään 1 kuuluvien kalakantojen luetteloa parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – johdantokappale
3)  ’ryhmällä 2’ tarkoitetaan seuraavia keisarihummerin (Nephrops norvegicus) toiminnallisia yksiköitä (TY), joita varten tässä suunnitelmassa vahvistetaan FMSY-arvon vaihteluväleinä ilmaistavat tavoitteet ja runsauteen liittyvät suojatoimenpiteet:
3)  ’ryhmällä 2’ tarkoitetaan seuraavia keisarihummerin (Nephrops norvegicus) toiminnallisia yksiköitä (TY), joita varten tässä suunnitelmassa vahvistetaan liitteissä I ja II esitetyt FMSY-arvon vaihteluväleinä ilmaistavat tavoitteet ja runsauteen liittyvät suojatoimenpiteet:
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)
8 a)   Kyseisiä kalakantoja muutetaan ainoastaan parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
10)  ’MSY Btrigger’ vastaa kutukannan biomassan viitearvoa, jonka alittuessa olisi suoritettava erityisiä ja asianmukaisia hoitotoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että hyödyntämisasteet yhdistettyinä luontaisiin vaihteluihin johtavat kantojen elpymiseen sellaisia tasoja suuremmiksi, joilla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto pitkällä aikavälillä.
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)
10 a)   ’virkistyskalastuksella’ tarkoitetaan ei-kaupallista kalastustoimintaa, jossa meren elollisia luonnonvaroja hyödynnetään virkistys-, matkailu- tai urheilutarkoituksiin.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
1.  Suunnitelmalla edistetään asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa lueteltujen yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamista, erityisesti ennalta varautuvan lähestymistavan soveltamista kalastuksenhoitoon, ja sillä pyritään varmistamaan, että meren elollisia luonnonvaroja hyödynnetään siten, että pyydettävien lajien kannat palautetaan sellaisia tasoja suuremmiksi, joilla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto, ja pidetään tällaisilla tasoilla.
1.  Suunnitelmalla edistetään asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklassa lueteltujen yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamista, erityisesti soveltamalla asetuksen (EU) N:o 1380/2013 4 artiklan 1 kohdan 8 alakohdassa määriteltyä ennalta varautuvaa lähestymistapaa kalastuksenhoitoon, sekä kohtuullisen elintason tarjoamista niille, jotka ovat riippuvaisia kalastustoiminnasta, sosioekonomiset näkökohdat mielessä pitäen, ja sillä pyritään varmistamaan, että meren elollisia luonnonvaroja hyödynnetään siten, että pyydettävien lajien kannat palautetaan sellaisia tasoja suuremmiksi, joilla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto, ja pidetään tällaisilla tasoilla. Kestävän enimmäistuoton mahdollistava hyödyntämistaso on saavutettava mahdollisimman pian ja joka tapauksessa asteittain kaikkien tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kantojen osalta kaikissa olosuhteissa viimeistään vuoteen 2020 mennessä ja sitä on pidettävä yllä tästä ajankohdasta lähtien. Kun kyseessä ovat kannat, joista ei ole olemassa tieteellisiä lausuntoja eikä tietoja, on saavutettava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 9 artiklan 2 kohdassa säädetyt tavoitteet. Niillä varmistetaan asianomaisten kantojen säilyttämisaste, joka on verrattavissa vähintään kestävän enimmäistuoton tavoitteeseen.
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta
3.  Suunnitelmassa otetaan käyttöön ekosysteemilähtöinen lähestymistapa kalastuksenhoitoon sen varmistamiseksi, että kalastustoiminnan kielteiset vaikutukset meriekosysteemiin voidaan minimoida. Se on johdonmukainen unionin ympäristölainsäädännön kanssa, erityisesti ympäristön hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevan direktiivin 2008/56/EY 1 artiklan 1 kohdassa säädetyn tavoitteen kanssa.
3.  Suunnitelmassa otetaan käyttöön ekosysteemilähtöinen lähestymistapa kalastuksenhoitoon sen varmistamiseksi, että kalastustoiminnan kielteiset vaikutukset meriekosysteemiin, erityisesti uhanalaisiin elinympäristöihin ja suojeltuihin lajeihin, mukaan lukien merinisäkkäät ja -linnut, voidaan minimoida. Suunnitelma täydentää asetuksen (EU) N:o 1380/2013 4 artiklan 1 kohdan 9 alakohdassa määriteltyä kalastuksenhoidon ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa ja unionin ympäristölainsäädäntöä ja on yhdenmukainen niiden kanssa, erityisesti ympäristön hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevan direktiivin 2008/56/EY 1 artiklan 1 kohdassa säädetyn tavoitteen sekä direktiiveissä 2009/147/EY ja 92/43/ETY säädettyjen tavoitteiden ja sääntöjen kanssa. Lisäksi suunnitelmassa määrätään toimenpiteistä, joiden avulla lievennetään kielteisiä sosioekonomisia vaikutuksia ja mahdollistetaan toimijoiden parempi taloudellinen näkyvyys pitkällä aikavälillä.
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.   Suunnitelmalla edistetään sitä, että kolmansien maiden kanssa asetuksen (EU) N:o 1380/2013 33 artiklan 1 kohdan mukaisesti yhteisesti hoidettavia kantoja hoidetaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 2 kohdan tavoitteiden mukaisesti ja että kalastusmahdollisuudet eivät kokonaisuudessaan ylitä tämän asetuksen liitteessä I määriteltyjä vaihteluvälejä.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 b kohta (uusi)
3 b.   Suunnitelmassa on otettava huomioon unionin kahdenväliset suhteet kolmansien maiden kanssa. Tulevissa kahdenvälisissä sopimuksissa kolmansien maiden kanssa on otettava huomioon suunnitelma.
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – b alakohta
b)  edistämään muiden kyseisen direktiivin 2008/56/EY liitteessä I esitettyjen asiaankuuluvien kuvaajien toteutumista suhteessa siihen, missä määrin kalastus vaikuttaa niiden toteutumiseen.
b)  muiden kyseisen direktiivin 2008/56/EY liitteessä I esitettyjen asiaankuuluvien kuvaajien toteutumiseen suhteessa siihen, missä määrin kalastus vaikuttaa niiden toteutumiseen.
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.   Kaikki suunnitelman toimenpiteet on toteutettava tämän asetuksen 2 artiklan 1 a kohdan mukaisesti parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella. ICESin tai STECF:n on tarkastettava parhaat käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot siihen ajankohtaan mennessä, jolloin komissio ehdottaa näitä toimenpiteitä tämän asetuksen 4, 5, 6 ja 18 artiklan sekä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta
1.  Tavoitteena oleva kalastuskuolevuus on saavutettava mahdollisimman pian ja asteittain viimeistään vuonna 2020 ryhmien 1 ja 2 kantojen osalta ja pidettävä sen jälkeen liitteessä I säädetyissä vaihteluväleissä.
1.  Tavoitteena oleva kalastuskuolevuus on saavutettava mahdollisimman pian ja asteittain viimeistään vuonna 2020 ryhmien 1 ja 2 kantojen osalta ja pidettävä sen jälkeen liitteessä I säädetyissä vaihteluväleissä 3 artiklan 1 kohdassa säädettyjen tavoitteiden mukaisena.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta
2.  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti kalastusmahdollisuudet määritellään tämän asetuksen liitteen I sarakkeessa A esitettyjä tavoitteena olevan kalastuskuolevuuden vaihteluvälejä noudattaen.
2.  Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 4 kohdan ja 17 artiklan mukaisesti kalastusmahdollisuudet määritellään suunnitelman päämäärien ja tavoitteiden sekä parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen mukaisesti ja noudattaen tämän asetuksen liitteen I sarakkeessa A esitettyjä tavoitteena olevan kalastuskuolevuuden vaihteluvälejä.
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta
3.  Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, kalastusmahdollisuudet voidaan määritellä liitteen I sarakkeessa A esitettyjä kalastuskuolevuuden tasoja alemmille tasoille.
3.  Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, kalastusmahdollisuudet voidaan määritellä liitteessä I esitettyjä kalastuskuolevuuden tasoja alemmille tasoille.
Tarkistukset 83 ja 99
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta
4.  Sen estämättä, mitä 2 ja 3 kohdassa säädetään, kalakantaa koskevat kalastusmahdollisuudet voidaan määritellä liitteen I sarakkeessa B esitettyjen kalastuskuolevuuden vaihteluvälien mukaisesti edellyttäen, että asianomainen kanta on liitteen II sarakkeessa A esitettyä kutukannan biomassan viitevähimmäisarvoa suurempi,
Poistetaan.
a)  jos se on tieteellisten lausuntojen tai tieteellisen näytön perusteella tarpeen 3 artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi sekakalastuksessa;
b)  jos se on tieteellisten lausuntojen tai tieteellisen näytön perusteella tarpeen lajien sisäisen tai niiden välisen vuorovaikutuksen kannalle aiheuttaman vakavan haitan välttämiseksi; tai
c)  kalastusmahdollisuuksissa peräkkäisinä vuosina esiintyvien vaihtelujen rajoittamiseksi enintään 20 prosenttiin.
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.   Kalastusmahdollisuudet on joka tapauksessa määriteltävä siten, että voidaan varmistaa, että todennäköisyys kutukannan biomassan vähentymisestä erityisesti liitteen II sarakkeessa B esitettyä kutukannan biomassan viiteraja-arvoa (Blim) pienemmäksi on alle viisi prosenttia.
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 b kohta (uusi)
4 b.   Jos komissio katsoo parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella, että liitteessä I esitetyt kalastuskuolevuuden vaihteluvälit eivät enää vastaa asianmukaisesti suunnitelman tavoitteita, komissio voi kiireellisesti tehdä ehdotuksen näiden vaihteluvälien muuttamiseksi.
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta
1.  Ryhmien 3 ja 4 kantoja koskevien kalastusmahdollisuuksien on oltava sopusoinnussa kestävään enimmäistuottoon liittyvien tieteellisten lausuntojen kanssa.
1.  Ryhmien 3 ja 4 kantoja koskevien kalastusmahdollisuuksien on oltava sopusoinnussa parhaiden käytettävissä olevien kestävään enimmäistuottoon liittyvien tieteellisten lausuntojen kanssa.
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta
2.  Jos tieteellisiä lausuntoja kestävän enimmäistuoton kanssa sopusoinnussa olevasta kalastuskuolevuudesta ei ole saatavilla, kalastusmahdollisuuksien on oltava sopusoinnussa kantojen kestävyyden varmistavien tieteellisten lausuntojen kanssa ennalta varautuvan lähestymistavan mukaisesti.
2.  Jos tieteellisiä lausuntoja ja tietoja kestävän enimmäistuoton kanssa sopusoinnussa olevasta kalastuskuolevuudesta ei ole saatavilla, kalastusmahdollisuuksista ja -toimenpiteistä on tehtävä päätös soveltaen asetuksen (EU) N:o 1380/2013 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyä kalastuksenhoidon ennalta varautuvaa lähestymistapaa ja tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan tavoitteiden mukaisesti.
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta
Ryhmän 5 kantoja hoidetaan ennalta varautuvan lähestymistavan perusteella tieteellisten lausuntojen mukaisesti.
Ryhmän 5 kantoja hoidetaan asetuksen (EU) N:o 1380/2013 4 artiklan 4 kohdan 1 alakohdan 8 alakohdassa määritellyn kalastuksenhoidon ennalta varautuvan lähestymistavan perusteella parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen ja tämän asetuksen 3 artiklan 1 ja 3 kohdassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Meren elollisten luonnonvarojen suojelemiseen tarkoitettujen hoitotoimenpiteiden lykkäämistä ja puuttumista ei voida perustella soveltuvan tieteellisen tiedon puutteella.
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
1.  Jos tieteelliset lausunnot osoittavat, että jonkin ryhmään 1 kuuluvan kannan kutukannan biomassa on kyseisenä vuonna liitteen II sarakkeessa A määriteltyä MSY Btrigger-arvoa pienempi tai että ryhmään 2 kuuluvan toiminnallisen yksikön runsaus on kyseisenä vuonna liitteen II sarakkeessa A määriteltyä Abundancebuffer-arvoa pienempi, on toteutettava kaikki asianmukaiset korjaavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseessä oleva kanta tai toiminnallinen yksikkö palautetaan nopeasti sellaista tasoa suuremmaksi, jolla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto. Tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdasta poiketen kalastusmahdollisuudet on vahvistettava tasolle, joka vastaa kalastuskuolevuutta, joka lasketaan tämän asetuksen liitteen I sarakkeessa A esitetyn vaihteluvälin alapuolelle, kun otetaan huomioon mainitun kannan biomassan vähentyminen.
1.  Jos parhaat käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot osoittavat, että jonkin ryhmään 1 kuuluvan kannan kutukannan biomassa on kyseisenä vuonna liitteen II sarakkeessa A määriteltyä MSY Btrigger-arvoa pienempi tai että ryhmään 2 kuuluvan toiminnallisen yksikön runsaus on kyseisenä vuonna liitteen II sarakkeessa A määriteltyä Abundancebuffer-arvoa pienempi, on toteutettava kaikki asianmukaiset korjaavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseessä oleva kanta tai toiminnallinen yksikkö palautetaan nopeasti sellaista tasoa suuremmaksi, jolla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto. Tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdasta poiketen kalastusmahdollisuudet on vahvistettava tasolle, joka vastaa kalastuskuolevuutta, joka lasketaan suhteessa biomassan vähentymiseen ja ICESin neuvontasäännön mukaisesti tämän asetuksen liitteen I sarakkeessa A esitetyn vaihteluvälin alapuolelle, kun otetaan huomioon mainitun kannan biomassan vähentyminen. Asiassa sovelletaan 2 artiklan 1 b kohdassa tarkoitettua ICESin neuvontasääntöä.
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta
2.  Jos tieteelliset lausunnot osoittavat, että jonkin asianomaisen kannan kutukannan biomassa on tämän asetuksen liitteen II sarakkeessa B esitettyä Blim-arvoa pienempi tai että keisarihummerin toiminnallisen yksikön runsaus on tämän asetuksen liitteen II sarakkeessa B esitettyä Abundancelimit-arvoa pienempi, on toteutettava korjaavia lisätoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että asianomainen kanta tai toiminnallinen yksikkö palautetaan nopeasti sellaista tasoa suuremmaksi, jolla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto. Näihin korjaaviin toimenpiteisiin kuuluvat erityisesti 4 artiklan 2 ja 4 kohdasta poiketen kohdennetun kalastuksen keskeyttäminen asianomaisen kannan osalta sekä kalastusmahdollisuuksien asianmukainen vähentäminen.
2.  Jos parhaat käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot osoittavat, että jonkin asianomaisen kannan kutukannan biomassa on tämän asetuksen liitteen II sarakkeessa B esitettyä Blim-arvoa pienempi tai että keisarihummerin toiminnallisen yksikön runsaus on tämän asetuksen liitteen II sarakkeessa B esitettyä Abundancelimit-arvoa pienempi, on toteutettava korjaavia lisätoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että asianomainen kanta tai toiminnallinen yksikkö palautetaan nopeasti sellaista tasoa suuremmaksi, jolla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto. Näihin korjaaviin toimenpiteisiin kuuluvat erityisesti 4 artiklan 2 ja 4 kohdasta poiketen kohdennetun kalastuksen keskeyttäminen asianomaisen kannan osalta sekä kalastusmahdollisuuksien asianmukainen vähentäminen.
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.   Jos parhaat käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot osoittavat, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan kannan kutukannan biomassa on jonakin vuonna MSY Btrigger -arvoa pienempi, on toteutettava kaikki asianmukaiset korjaavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kanta palautetaan nopeasti sellaista tasoa suuremmaksi, jolla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto, ja kalastuskuolevuutta vähennetään lineaarisesti suhteessa biomassan vähenemiseen ICESin neuvontasäännön mukaisesti. Asiassa sovelletaan 2 artiklan 1 kohdan 1 b alakohdassa tarkoitettua ICESin neuvontasääntöä.
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 b kohta (uusi)
2 b.   Jos parhaat käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot osoittavat, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan kannan kutukannan biomassa on Blim-arvoa tai vastaavaa raja-arvoa pienempi, on toteutettava asianmukaisia korjaavia lisätoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kanta palautetaan nopeasti sellaista tasoa suuremmaksi, jolla voidaan saavuttaa kestävä enimmäistuotto. Näihin korjaaviin toimenpiteisiin voivat kuulua erityisesti kalastusmahdollisuuksien asianmukainen vähentäminen sekä asianomaisen kannan kohdennetun kalastuksen keskeyttäminen.
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 c kohta (uusi)
2 c.   Tässä artiklassa tarkoitettuihin korjaaviin toimenpiteisiin voivat kuulua
a)  asetuksen (EU) N:o 1380/2013 12 ja 13 artiklan mukaiset kiireelliset toimenpiteet;
b)  tämän asetuksen 11 ja 11 a artiklan mukaiset toimenpiteet.
Tässä artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä valittaessa on otettava huomioon sen tilanteen luonne, vakavuus, kesto ja toistuvuus, jossa kutukannan biomassa on 1 kohdassa tarkoitettuja tasoja pienempi.
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko
Erityiset suojatoimenpiteet ryhmille 3–7
Erityiset suojatoimenpiteet
Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Jos tieteelliset lausunnot osoittavat, että korjaavat toimenpiteet ovat tarpeen jonkin ryhmiin 3–7 kuuluvan pohjakalakannan säilyttämiseksi tai jos jonkin ryhmään 1 kuuluvan kannan kutukannan biomassa tai jonkin ryhmään 2 kuuluvan toiminnallisen yksikön runsaus on kyseisenä vuonna tämän asetuksen liitteen II sarakkeessa A esitettyjä säilyttämisen viitekokoja pienempi, siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 18 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti seuraavista toimenpiteistä:
Jos tieteelliset lausunnot osoittavat, että lisätoimenpiteet ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että kaikkea tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa kalastusta hoidetaan tämän asetuksen 3 artiklassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti, siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 18 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti. Sen estämättä, mitä 18 artiklan 1 ja 3 kohdassa säädetään, komissio voi antaa delegoituja säädöksiä silloin, kun kyseisissä kohdissa tarkoitettua yhteistä suositusta ei ole. Näiden delegoitujen säädösten on sisällettävä seuraavia seikkoja koskevat toimenpiteet:
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  pyydysten ominaisuudet, erityisesti silmäkoko, koukkukoko, pyydysten rakentaminen, langan paksuus, pyydyksen koko tai valikoivien laitteiden käyttö, valikoivuuden varmistamiseksi tai parantamiseksi;
a)  pyydysten ominaisuuksien ja eritelmien määritteleminen, erityisesti silmäkoko, koukkukoko, pyydysten rakentaminen, langan paksuus, pyydyksen koko tai valikoivien laitteiden käyttö, valikoivuuden varmistamiseksi tai parantamiseksi ja erityisesti tahattomien sivusaaliiden vähentämiseksi;
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
9 aartikla (uusi)
9 a  artikla
Kutualueiden ja kalakantojen elvyttämisalueiden nimeäminen
Jäsenvaltioiden on nimettävä vuoteen 2020 mennessä kutualueita ja alueita, joilla on selvää näyttöä säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen voimakkaasta keskittymisestä, ja niiden on laadittava tämän asetuksen 12 artiklan 2 kohdan mukaisia yhteisiä suosituksia kalakantojen elvyttämisalueiden perustamisesta tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia kantoja varten.
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – otsikko
Suurimmat sallitut saaliit
Kalastusmahdollisuudet
Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.   Kun jäsenvaltiot jakavat kiintiöitä, niiden on otettava huomioon puolueettomat ja avoimet perusteet asetuksen (EU) N:o 1380/2013 17 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 b kohta (uusi)
1 b.   Kun jäsenvaltiot hoitavat kantoja yhdessä kolmansien maiden kanssa, niiden on mahdollistettava kiintiöiden vaihto asetuksen (EU) N:o 1380/2013 33 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti.
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta
2.  Sen estämättä, mitä 8 artiklassa säädetään, keisarihummerikantojen TAC on ICES-alueella IIa ja IV toiminnallisten yksiköiden pyyntirajoitusten ja toiminnallisten yksiköiden ulkopuolisten tilastoruutujen summa.
2.  ICES-alueiden IIa ja IV keisarihummerikannoille vahvistetaan yksittäisten toiminnallisten yksiköiden sallitut pyyntimäärät sekä yhteinen TAC toiminnallisten yksiköiden ulkopuolisille tilastoruuduille.
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
10 aartikla (uusi)
10 a  artikla
Virkistyskalastuksen vaikutus
1.  Kaikkea virkistyskalastuksen saaliita koskevaa tietoa on tarkasteltava, jotta voidaan arvioida virkistyskalastuksen todennäköistä vaikutusta säänneltyjen lajien kantoihin.
2.  Neuvosto käsittelee ensimmäisessä alakohdassa säädettyä arviointia. Kun neuvosto vahvistaa niiden kantojen kalastusmahdollisuudet, joiden virkistyskalastussaaliiden katsotaan olevan huomattavia, se ottaa virkistyskalastuksen huomioon muun muassa
a)  tarkastelemalla parhaisiin käytettävissä oleviin tieteellisiin lausuntoihin perustuvien virkistyskalastussaaliita koskevien arvioiden sekä parhaisiin käytettävissä oleviin tieteellisiin lausuntoihin perustuvien kaupallisia kalastusmahdollisuuksia koskevien arvioiden yhteen laskettua määrää kokonaissaaliina, joka vastaa tavoitteena olevaa kalastuskuolevuutta;
b)  asettamalla virkistyskalastukselle rajoituksia, kuten saaliin päivittäinen enimmäismäärä ja rauhoitusajat; tai
c)  muilla asiaankuuluviksi katsotuilla tavoilla.
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – otsikko
Purkamisvelvoitteeseen liittyvät säännökset ryhmille 1–7
Purkamisvelvoitteeseen liittyvät säännökset
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  purkamisvelvoitteen soveltamista koskevat poikkeukset sellaisten lajien osalta, joiden osalta on tieteellistä näyttöä korkeasta eloonjäämisasteesta, ottaen huomioon pyydysten, kalastuskäytäntöjen ja ekosysteemin ominaisuudet, purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon helpottamiseksi; ja
a)  purkamisvelvoitteen soveltamista koskevat poikkeukset sellaisten lajien osalta, joiden osalta on parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella näyttöä korkeasta eloonjäämisasteesta, ottaen huomioon pyydysten, kalastuskäytäntöjen ja ekosysteemin ominaisuudet, purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon helpottamiseksi; ja
Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta
c)  saaliiden kirjaamista koskevat erityissäännökset, erityisesti purkamisvelvoitteen täytäntöönpanon seurantaa varten; ja
c)  saaliiden kirjaamista koskevat erityissäännökset, erityisesti seurantaa ja valvontaa varten, jotta varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset noudattamalla tinkimättömästi purkamisvelvoitetta; ja
Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)
Tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä edistetään tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamista ja erityisesti nuorten kalojen ja kutevien kalojen suojelemista.
Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
11 aartikla (uusi)
11 a  artikla
Tekniset toimenpiteet
1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 18 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan mukaisesti seuraavista teknisistä toimenpiteistä:
a)  pyydysten ominaisuuksien eritelmät ja pyydysten käyttöä koskevat säännöt valikoivuuden varmistamiseksi tai parantamiseksi, tahattomien saaliiden vähentämiseksi tai ekosysteemiin kohdistuvien kielteisten vaikutusten minimoimiseksi;
b)  pyydysten muutosten tai lisälaitteiden eritelmät valikoivuuden varmistamiseksi tai parantamiseksi, tahattomien saaliiden vähentämiseksi tai ekosysteemiin kohdistuvien kielteisten vaikutusten minimoimiseksi;
c)  tiettyjen pyydysten käytön ja kalastustoiminnan rajoittaminen tai kieltäminen tietyillä alueilla tai tiettyinä aikoina kutevien kalojen, säilyttämisen vähimmäisviitekokoa pienempien kalojen tai muiden kalalajien kuin kohdelajien suojelemiseksi taikka ekosysteemiin kohdistuvien kielteisten vaikutusten minimoimiseksi; ja
d)  säilyttämisen vähimmäisviitekokojen vahvistaminen kaikkien tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kantojen osalta nuorten meren eliöiden suojelun varmistamiseksi.
2.  Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä edistetään 3 artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamista.
Tarkistus 97
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta
2.   Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi asianomaiset jäsenvaltiot, joilla on välitön kalastuksenhoitoetu, voivat toimittaa asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti yhteisiä suosituksia ensimmäisen kerran kahdentoista kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen kahdentoista kuukauden kuluttua suunnitelman kunkin arvioinnin esittämisestä 17 artiklan mukaisesti. Asianomaiset jäsenvaltiot voivat myös toimittaa tällaisia suosituksia, kun ne katsovat sen tarpeelliseksi, erityisesti tapauksissa, joissa jonkin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan kannan tilanteessa tapahtuu äkillinen muutos. Yhteiset suositukset tiettyä kalenterivuotta koskevista toimenpiteistä on toimitettava viimeistään sitä edeltävän vuoden 1 päivänä heinäkuuta.
2.  Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi asianomaiset jäsenvaltiot, joilla on välitön kalastuksenhoitoetu, voivat toimittaa asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti yhteisiä suosituksia ensimmäisen kerran kahdentoista kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen kahdentoista kuukauden kuluttua suunnitelman kunkin arvioinnin esittämisestä 17 artiklan mukaisesti. Asianomaiset jäsenvaltiot voivat myös toimittaa tällaisia suosituksia, kun ne katsovat sen tarpeelliseksi, erityisesti tapauksissa, joissa jonkin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan kannan tilanteessa tapahtuu äkillinen muutos. Yhteiset suositukset tiettyä kalenterivuotta koskevista toimenpiteistä on toimitettava viimeistään sitä edeltävän vuoden 1 päivänä heinäkuuta.
Sen estämättä, mitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 18 artiklan 1 ja 3 kohdassa säädetään, komissio voi antaa delegoituja säädöksiä myös silloin, kun kyseisissä kohdissa tarkoitettua yhteistä suositusta ei ole.
Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta
Komissio varmistaa, että suunnitelman vaikutukset tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin kantoihin ja niitä hyödyntävään kalastukseen arvioidaan viiden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Komissio toimittaa tämän arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Komissio varmistaa, että kolmen vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen kolmen vuoden välein arvioidaan suunnitelman vaikutukset tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin kantoihin ja niitä hyödyntävään kalastukseen sekä se, missä määrin on saavutettu tämän asetuksen tavoitteet, mukaan lukien kalakantojen toipuminen kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja edistyminen kohti hyvää ympäristön tilaa. Komissio toimittaa tämän arvioinnin tulokset Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Komissio voi tarvittaessa raportoida aikaisemmin.
Komissio laatii vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen edistymisestä tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamisessa ja vesien kalakantojen sekä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kantojen tilanteesta niin pian kuin mahdollista sen jälkeen kun on hyväksytty vuotuinen asetus, jossa vahvistetaan unionin vesillä ja tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä käytettävissä olevat kalastusmahdollisuudet. Tämä kertomus liitetään asetuksen (EU) N:o 1380/2013 50 artiklassa tarkoitettuun vuosikertomukseen.
Kertomus sisältää
a)  kattavan tieteellisen lausunnon, jonka perusteella kalastusmahdollisuudet vahvistettiin; ja
b)  tieteellisen perustelun, joka osoittaa, että kalastusmahdollisuudet vahvistettiin tämän asetuksen tavoitteiden ja säännösten, erityisesti kalastuskuolevuuteen liittyvien tavoitteiden, mukaisesti.
Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
18 aartikla (uusi)
18 a  artikla
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuki
Suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi hyväksytyt väliaikaista lopettamista koskevat toimenpiteet katsotaan kalastustoiminnan väliaikaiseksi lopettamiseksi asetuksen (EU) N:o 508/2014 33 artiklan 1 kohdan a ja c alakohtaa sovellettaessa.
(Tämän artiklan olisi oltava X luvussa.)
Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
Liite I

Komission teksti

1.  Ryhmä 1:

Kanta

Kestävän enimmäistuoton saavuttamista vastaavan tavoitteena olevan kalastuskuolevuuden (FMSY) vaihteluväli

Sarake A

Sarake B

Pohjanmeren turska

0,22–0,33

0,33–0,49

Kolja

0,25–0,37

0,37–0,52

Pohjanmeren punakampela

0,13–0,19

0,19–0,27

Seiti

0,20–0,32

0,32–0,43

Pohjanmeren meriantura

0,11–0,20

0,20–0,37

Kattegatin meriantura

0,19–0,22

0,22–0,26

Pohjanmeren valkoturska

Ei määritelty

Ei määritelty

2.  Ryhmä 2

Keisarihummerin toiminnalliset yksiköt (TY)

Kestävän enimmäistuoton saavuttamista vastaavan tavoitteena olevan kalastuskuolevuuden (FMSY) vaihteluväli (pyyntimääränä)

Sarake A

Sarake B

Alue IIIa TY 3 ja 4

0,056–0,079

0,079–0,079

Farn Deeps TY 6

0,07–0,081

0,081–0,081

Fladen Ground TY 7

0,066–0,075

0,075–0,075

Firth of Forth TY 8

0,106–0,163

0,163–0,163

Moray Firth TY 9

0,091–0,118

0,118–0,118

Tarkistus

1.  Ryhmä 1:

Taulukon luvut ovat peräisin viimeisimmästä ICESin EU:lle pyynnöstä antamasta lausunnosta, joka koskee tiettyjä Pohjanmeren ja Itämeren kantoja ”EU request to ICES to provide FMSY ranges for selected North Sea and Baltic Sea stocks”

KANTA

Kestävän enimmäistuoton saavuttamista vastaavat tavoitteena olevat kalastuskuolevuuden (FMSY) vaihteluvälit

Turska suuralueella IV ja alueilla VIId ja IIIa länsi

FMSY alaraja - FMSY

 

Kolja suuralueella IV ja alueilla VIa ja IIIa länsi

FMSY alaraja - FMSY

 

Punakampela suuralueella IV ja alueella IIIa

FMSY alaraja - FMSY

 

Seiti suuralueilla IV ja VI ja alueella IIIa

FMSY alaraja - FMSY

 

Meriantura suuralueella IV

FMSY alaraja - FMSY

 

Meriantura alueella IIIa ja osa-alueilla 22–24

FMSY alaraja - FMSY

 

Valkoturska suuralueella IV ja alueella VIId

FMSY alaraja - FMSY

 

Merikrotti alueella IIIa ja suuralueilla IV ja VI

FMSY alaraja - FMSY

 

Pohjankatkarapu alueilla IVa itä ja IIIa

FMSY alaraja - FMSY

 

2.  Ryhmä 2

Taulukon luvut ovat peräisin viimeisimmästä ICESin EU:lle pyynnöstä antamasta lausunnosta, joka koskee tiettyjä Pohjanmeren ja Itämeren kantoja ”EU request to ICES to provide FMSY ranges for selected North Sea and Baltic Sea stocks”

Keisarihummerin toiminnalliset yksiköt (TY)

Kestävän enimmäistuoton saavuttamista vastaavat tavoitteena olevat kalastuskuolevuuden (FMSY) vaihteluvälit (pyyntimääränä)

 

Sarake A

 

Alue IIIa TY 3 ja 4

FMSY alaraja - FMSY

 

Farn Deeps TY 6

FMSY alaraja - FMSY

 

Fladen Ground TY 7

FMSY alaraja - FMSY

 

Firth of Forth TY 8

FMSY alaraja - FMSY

 

Moray Firth TY 9

FMSY alaraja - FMSY

 

Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
Liite II
LIITE II
LIITE II
Säilyttämisen viitearvot
Säilyttämisen viitearvot
(7 artiklassa tarkoitetut)
(7 artiklassa tarkoitetut)
1.  Ryhmä 1
1.  Ryhmä 1
Kanta
Kutukannan biomassan vähimmäistason viitearvo (tonneina) (MSY Btrigger)
Biomassan rajatason viitearvo (tonneina) (Blim)

Kanta
Kutukannan biomassan vähimmäistason viitearvo (tonneina) (MSY Btrigger)
Biomassan rajatason viitearvo (tonneina) (Blim)
Sarake A
Sarake B

Pohjanmeren turska
165 000
118 000

Turska suuralueella IV ja alueilla VIId ja IIIa länsi
165 000
118 000

Kolja
88 000
63 000

Kolja suuralueella IV ja alueilla VIa ja IIIa länsi
88 000
63 000

Pohjanmeren punakampela
230 000
160 000

Punakampela suuralueella IV ja alueella IIIa
230 000
160 000

Seiti
200 000
106 000

Seiti suuralueilla IV ja VI ja alueella IIIa
150 000
106 000

Pohjanmeren meriantura
37 000
26 300

Meriantura suuralueella IV
37 000
26 300

Kattegatin meriantura
2 600
1 850

Meriantura alueella IIIa ja osa-alueilla 22–24
2 600
1 850

Pohjanmeren valkoturska
Ei määritelty
Ei määritelty

Valkoturska suuralueella IV ja alueella VIId
Ei määritelty
Ei määritelty

Merikrotti alueella IIIa ja suuralueilla IV ja VI
Ei määritelty
Ei määritelty

Pohjankatkarapu alueilla IVa itä ja IIIa
Ei määritelty
Ei määritelty

2.  Ryhmä 2
2.  Ryhmä 2
Keisarihummeri toiminnallinen yksikkö
Runsauden vähimmäistason viitearvo (miljoonina) (Abundancebuffer)
Runsauden rajatason viitearvo (miljoonina) (Abundancelimit)

Keisarihummerin toiminnalliset yksiköt (TY)
Runsauden vähimmäistason viitearvo (miljoonina) (Abundancebuffer)
Runsauden rajatason viitearvo (miljoonina) (Abundancelimit)
Sarake A
Sarake B

Alue IIIa TY 3 ja 4
Ei saatavilla
Ei saatavilla

Alue IIIa TY 3 ja 4
Ei saatavilla
Ei saatavilla

Farn Deeps TY 6
999
858

Farn Deeps TY 6
999
858

Fladen Ground TY 7
3 583
2 767

Fladen Ground TY 7
3 583
2 767

Firth of Forth TY 8
362
292

Firth of Forth TY 8
362
292

Moray Firth TY 9
262
262

Moray Firth TY 9
262
262

Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
Liite II a (uusi)
Liite II a
Rauhoitetut lajit
a)   kynsirausku (Amblyraja radiata);
b)   seuraavat saharauskulajit:
i)   puukkosaharausku (Anoxypristis cuspidata);
ii)   pikkusaharausku (Pristis clavata);
iii)   saharausku (Pristis pectinata);
iv)   harmaasaharausku (Pristis pristis);
v)   kampasaharausku (Pristis zijsron);
c)   jättiläishai (Cetrohinus maximus) ja valkohai (Carcharodon carcharias);
d)   silorausku (Dipturus batis), lajit (Dipturus cf. flossada ja Dipturus cf. intermedia);
e)   pehmovalohai (Etmopterus pusillus) ICES-suuralueella IV ja ICES-alueella IIIa sijaitsevilla unionin vesillä;
f)   jättiläispaholaisrausku (Manta alfredi);
g)   paholaisrausku (Manta birostris);
h)   seuraavat Mobula-sukuun kuuluvat rauskulajit:
i)   sarvirausku (Mobula mobular);
ii)   Guinean pikkupaholaisrausku (Mobula rochebrunei);
iii)   Japanin paholaisrausku (Mobula japanica);
iv)   silopaholaisrausku (Mobula thurstoni);
v)   pikkupaholaisrausku (Mobula eregoodootenkee);
vi)   kääpiöpaholaisrausku (Mobula munkiana);
vii)   tropiikinpaholaisrausku (Mobula tarapacana);
viii)   lyhyteväpaholaisrausku (Mobula kuhlii);
ix)   pikkupaholaisrausku (Mobula hypostoma);
i)   okarausku (Raja clavata) ICES-alueeseen IIIa kuuluvilla unionin vesillä;
j)   kitararauskut (Rhinobatidae);
k)   merienkeli (Squatina squatina);
l)   lohi (Salmo salar) ja meritaimen (Salmo trutta) kalastettaessa millä tahansa vedettävällä verkolla jäsenvaltioiden perusviivoista mitattuna 6 meripeninkulman ulkopuolella sijaitsevilla vesillä ICES- suuralueilla II ja IV (unionin vedet);
m)   kuteva naaraslangusti (Palinuridae spp.) ja kuteva naarashummeri (Homarus gammarus), paitsi jos näitä lajeja käytetään palautus- tai siirtoistutuksiin.

(1)Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A8-0263/2017).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö