Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/0238(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0263/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0263/2017

Rasprave :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Glasovanja :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

Usvojeni tekstovi
PDF 627kWORD 78k
Četvrtak, 14. rujna 2017. - Strasbourg Završno izdanje
Višegodišnji plan za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi ***I
P8_TA(2017)0357A8-0263/2017

Amandmani koje je Europski parlament usvojio 14. rujna 2017. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 676/2007 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1342/2008 (COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.
(4)   Ciljevi su ZRP-a, među ostalim, osigurati da ribarstvo i akvakultura budu dugoročno ekološki održivi, da se na upravljanje ribarstvom primjenjuje načelo opreznog pristupa te provodi pristup upravljanja ribarstvom koji se temelji na ekosustavu.
(4)   Ciljevi ZRP-a su, među ostalim, osigurati da ribolov i akvakultura budu dugoročno ekološki održivi, da se na upravljanje ribarstvom primjenjuje načelo predostrožnog pristupa kako bi se zajamčilo da su stokovi vrsta koje se love obnovljeni i da se održavaju na razinama iznad onih koje mogu proizvesti najviši održivi prinos te da se provodi pristup upravljanja ribarstvom koji se temelji na ekosustavu.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.a (nova)
(4a)  U pogledu iskorištavanja živih morskih bioloških resursa Uredba (EU) br. 1380/2013 obuhvaća kao izričit cilj obnavljanje i održavanje populacije vrsta koje se love iznad razina koje mogu osigurati najviši održivi prinos. Stoga u skladu s člankom 2. stavkom 2. te Uredbe odgovarajuću stopu iskorištavanja treba postići do 2015., gdje je to moguće i, na postupnoj, progresivnoj osnovi, najkasnije do 2020. za sve stokove, a potom se ona treba održavati.
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.
(5)   Za postizanje ciljeva ZRP-a potrebno je donijeti niz mjera očuvanja, pojedinačno ili u kombinaciji ako je primjenjivo, primjerice u obliku višegodišnjih planova i tehničkih mjera ili pri utvrđivanju i dodjeli ribolovnih mogućnosti.
(5)   Za postizanje ciljeva ZRP-a potrebno je donijeti niz mjera očuvanja, pojedinačno ili u kombinaciji ako je primjenjivo, primjerice u obliku višegodišnjih planova i tehničkih mjera ili pri utvrđivanju i dodjeli ribolovnih mogućnosti potpuno u skladu s najboljim dostupnim znanstvenim mišljenjem.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.
(6)   U skladu s člancima 9. i 10. Uredbe (EZ) br. 1380/2013, višegodišnji se planovi trebaju temeljiti na znanstvenim, tehničkim i gospodarskim mišljenjima te sadržavati opće ciljeve, mjerljive ciljeve s jasnim rokovima, referentne točke očuvanja i zaštitne mjere.
(6)   U skladu s člancima 9. i 10. Uredbe (EU) br. 1380/2013 višegodišnji se planovi trebaju temeljiti na znanstvenim, tehničkim i gospodarskim mišljenjima te sadržavati opće ciljeve, mjerljive ciljeve s jasnim rokovima, referentne točke očuvanja, ciljeve i zaštitne mjere, ciljeve za očuvanje stokova i tehničke mjere koje treba poduzeti kako bi se postigli ciljevi za što je moguće veće izbjegavanje i smanjenje neželjenog ulova kako je utvrđeno u članku 15. te Uredbe.
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.a (nova)
(6a)  Povrh toga, Komisija može biti ovlaštena da u višegodišnjem planu utvrdi područja za oporavak ribljih stokova u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013.
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.a (nova)
(9a)  Neke stokove od zajedničkog interesa iskorištavaju i treće zemlje, zbog čega je vrlo važno da se Unija savjetuje s tim trećim zemljama kako bi se zajamčilo održivo upravljanje tim stokovima. Ako ne postoji formalni sporazum, Unija bi trebala poduzeti sve što je u njezinoj moći da se donesu zajednička pravila o ribolovu tih stokova kako bi se omogućilo održivo upravljanje, a pritom bi trebalo jamčiti, primjenjivati i promicati jednake uvjete za subjekte na tržištu Unije.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.
(10)   Cilj tog plana trebao bi biti doprinos ostvarivanju ciljeva ZRP-a, posebno postizanja i održavanja MSY-ja za predmetne stokove, provedbe obveze iskrcavanja za pridnene stokove koji podliježu ograničenjima ulova i provedbe pristupa upravljanja ribarstvom temeljenog na ekosustavu.
(10)   Cilj tog plana trebao bi biti doprinos ostvarivanju ciljeva ZRP-a, posebno obnavljanju i održavanju ribljih stokova iznad razina biomase koje mogu proizvesti MSY, provedbi obveze iskrcavanja za pridnene stokove koji podliježu ograničenjima ulova i kao i provedbi i postizanju socioekonomskih aspekata ZRP-a i doprinos provedbi pristupa upravljanja ribarstvom temeljenog na ekosustavu smanjenjem negativnih učinaka ribarstva na morske ekosustave.
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.a (nova)
(10a)  Plan bi trebao doprinijeti i postizanju dobrog stanja okoliša kako je utvrđen u Direktivi 2008/56/EZ te ostvarivanju povoljnog stanja očuvanosti staništa i vrsta kako se zahtijeva Direktivom 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a i Direktivom Vijeća 92/43/EEZ1b.
_____________
1aDirektiva 2009/147/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).
1bDirektiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.
(11)   Člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013 propisano je da se ribolovne mogućnosti utvrđuju u skladu s ciljevima navedenima u višegodišnjim planovima.
(11)   Člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013 propisano je da se ribolovne mogućnosti utvrđuju u skladu s ciljevima navedenima u članku 2. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 te u skladu s ciljevima, vremenskim okvirima i granicama utvrđenima u višegodišnjim planovima.
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.a (nova)
(11a)  U skladu s člankom 33. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, kad se stokovima zajednički upravlja s trećim zemljama, tim stokovima u mjeri u kojoj je to moguće treba upravljati u okviru zajedničkih sporazuma, u skladu s ciljevima iz članka 2. stavka 2. te Uredbe. Povrh toga, na takve sporazume trebali bi se primjenjivati ciljevi utvrđeni u člancima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 kao i definicije iz njezina članka 4.
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.
(14)   Ako ciljevi koji se odnose na MSY nisu dostupni, treba primjenjivati načelo predostrožnog pristupa.
(14)   Ako ciljevi koji se odnose na najviši održivi prinos nisu dostupni, višegodišnjim planom trebale bi se uspostaviti mjere na temelju predostrožnog pristupa upravljanju ribarstvom kako je utvrđeno u članku 4. stavku 1. točki (8) Uredbe (EU) br. 1380/2013. Tim se mjerama treba jamčiti stupanj očuvanja relevantnih stokova koji je barem usporediv sa stopama iskorištavanja u skladu s najvišim održivim prinosom kako je utvrđeno u članku 9. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013.
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.a (nova)
(14a)  Rekreacijski ribolov može imati znatan utjecaj na riblje resurse. Države članice trebaju prikupljati podatke o ulovu u okviru rekreacijskog ribolova u skladu s pravnim zahtjevima za prikupljanje podataka. Ako takav ribolov ima znatan negativan utjecaj na resurse, planom bi se trebala predvidjeti mogućnost za donošenje odluke o posebnim mjerama upravljanja u skladu s načelom proporcionalnosti. Sve mjere upravljanja i tehničke mjere koje se odnose na rekreacijski ribolov na razini Unije trebale bi biti proporcionalne ciljevima za koje su namijenjene.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.
(16)   Za funkcionalne jedinice škampa za koje su oni dostupni treba upotrebljavati sljedeće razine granične brojnosti: minimalna brojnost (Abundancebuffer) koja odgovara referentnoj točki Bbuffer u Dugoročnom planu upravljanja za škampe Nephrops iz Sjevernog mora koji je izradilo Savjetodavno vijeće za Sjeverno more42 i granična brojnost (Abundancelimit) koja odgovara MSY-u Btrigger brojnosti (jednaka Blim) po definiciji ICES-a7.
(16)   Za funkcionalne jedinice škampa za koje su oni dostupni treba upotrebljavati minimalnu brojnost (Abundancebuffer) i graničnu brojnost (Abundancelimit) koje preporučuje ICES kao razine granične brojnosti.
_________________
42 Dugoročni plan upravljanja za škampe iz Sjevernog mora Nephrops
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.
(17)   Trebalo bi predvidjeti odgovarajuće zaštitne mjere za slučaj da veličina stoka padne ispod tih razina. Zaštitne mjere trebale bi obuhvaćati smanjenje ribolovnih mogućnosti i konkretne mjere očuvanja kad se u znanstvenom mišljenju navede da su potrebne korektivne mjere. Te bi mjere trebalo nadopuniti ostalim prikladnim mjerama, kao što su mjere Komisije u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ili mjere država članica u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) br. 1380/2013.
(17)   Trebalo bi predvidjeti odgovarajuće zaštitne mjere za slučaj da veličina stoka padne ispod tih razina. Zaštitne mjere trebale bi obuhvaćati smanjenje ribolovnih mogućnosti i konkretne mjere očuvanja kad se u najboljem dostupnom znanstvenom mišljenju navede da su potrebne korektivne mjere. Te bi mjere trebalo nadopuniti ostalim prikladnim mjerama, kao što su mjere Komisije u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ili mjere država članica u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) br. 1380/2013.
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.
(19)   TAC za škampe u zonama ICES-a II.a i IV. trebalo bi odrediti kao zbroj ograničenja ulova utvrđenih za svaku funkcionalnu jedinicu i statističkih pravokutnika izvan funkcionalnih jedinica u okviru tog područja TAC-a. Međutim, to ne isključuje donošenje mjera za zaštitu određenih funkcionalnih jedinica.
(19)   Za svaku funkcionalnu jedinicu trebalo bi po mogućnosti odrediti zasebni TAC za škampe. Moguće je donijeti posebne mjere za zaštitu pojedinih funkcionalnih jedinica.
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 20.
(20)   Planom bi trebalo predvidjeti dodatne mjere upravljanja, kako bi bio u skladu s obvezom iskrcavanja iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013,
(20)   Kako bi bio u skladu s obvezom iskrcavanja iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 planom bi trebalo predvidjeti druge mjere očuvanja, osobito mjere za postupno eliminiranje odbačenog ulova, uzimajući u obzir najbolje dostupno znanstveno mišljenje, ili mjere za smanjenje negativnog učinka ribarstva na ekosustav, koje će se po potrebi utvrditi u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013.
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 25.
(25)   Trebalo bi utvrditi pragove za pridnene stokove koje ribarsko plovilo mora iskrcati u određenoj luci ili na mjestu u blizini obale u skladu s člankom 43. Uredbe (EZ) br. 1224/2009. Osim toga, kod određivanja tih luka ili mjesta u blizini obale države članice trebale bi primijeniti kriterije iz članka 43. stavka 5. te Uredbe tako da se osigura učinkovita kontrola stokova iz ove Uredbe.
(25)   Trebalo bi utvrditi pragove za pridnene stokove koje ribarsko plovilo mora iskrcati u određenoj luci ili na mjestu u blizini obale u skladu s člankom 43. Uredbe (EZ) br. 1224/2009. Osim toga, kod određivanja tih luka ili mjesta u blizini obale države članice trebale bi primijeniti kriterije iz članka 43. stavka 5. te Uredbe tako da se osigura učinkovita kontrola iskrcaja ulova na koji se primjenjuje ova Uredba.
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 26.
(26)   U skladu s člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013 trebalo bi utvrditi odredbe za periodičnu procjenu Komisije o primjerenosti i učinkovitosti primjene ove Uredbe. Takva procjena trebala bi uslijediti nakon periodične evaluacije plana utemeljenog na znanstvenom mišljenju i temeljiti se na toj evaluaciji. Plan bi trebalo evaluirati svakih pet godina. To razdoblje omogućuje potpunu provedbu obveze iskrcavanja te donošenje i provedbu regionaliziranih mjera i utvrđivanje njihova učinka na stokove i ribarstvo. To je ujedno i najkraće razdoblje koje zahtijevaju znanstvena tijela.
(26)   U skladu s člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013 trebalo bi utvrditi odredbe za periodičnu procjenu Komisije o primjerenosti i učinkovitosti primjene ove Uredbe. Takva procjena trebala bi uslijediti nakon periodične evaluacije plana utemeljenog na najboljem dostupnom znanstvenom mišljenju i temeljiti se na toj evaluaciji. Plan bi trebalo evaluirati u razdoblju od … [tri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe], a nakon toga svakih pet godina. To razdoblje omogućuje potpunu provedbu obveze iskrcavanja te donošenje i provedbu regionaliziranih mjera i utvrđivanje njihova učinka na stokove i ribarstvo. To je ujedno i najkraće razdoblje koje zahtijevaju znanstvena tijela.
Amandman 20
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1.
1.   Ovom Uredbom utvrđuje se višegodišnji plan („plan”) za pridnene stokove u vodama Unije u zonama ICES-a II.a, III.a i IV. („Sjeverno more”) i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi.
1.   Ovom Uredbom utvrđuje se višegodišnji plan („plan”) za pridnene stokove u vodama Unije u zonama ICES-a II.a, III.a i IV. ( „Sjeverno more” odnosi se na te tri zone) i za ribarstvo, uključujući rekreacijski ribolov, kojim se iskorištavaju ti stokovi.
Amandman 22
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.a (novi)
2a.  Ako na temelju znanstvenog mišljenja ili zahtjeva predmetnih država članica smatra da je popis iz stavka 2. potrebno prilagoditi, Komisija može podnijeti prijedlog za izmjenu tog popisa.
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.b (novi)
2b.  Ovom Uredbom utvrđuju se i pojedinosti za provedbu obveze iskrcavanja za sve vrste predviđene člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 osim za stokove koji su već navedeni u stavku 1. ovog članka.
Amandman 24
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 1.
(1)   „pridneni stokovi” znači ribe okruglog tijela i plosnatice te škampi koji žive na dnu ili pri dnu vodenog stupca;
(1)   „pridneni stokovi” znači ribe okruglog tijela, plosnatice i hrskavičnjače te škampi (nephrops norvegicus) i sjeverne kozice (pandalus borealis) koji žive na dnu ili pri dnu vodenog stupca;
Amandman 25
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 1.a (nova)
(1a)  „najbolje dostupno znanstveno mišljenjeˮ znači znanstveno mišljenje koje je preispitao ICES (Međunarodno vijeće za istraživanje mora) ili STECF (Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo), a koje se temelji na najnovijim dostupnim podacima i ispunjava sve zahtjeve iz Uredbe (EU) br. 1380/2013, naročito iz njezina članka 25.;
Amandman 26
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 1.b (nova)
(1b)  „raspon FMSY” znači raspon koji je izračunao ICES i koji bi trebao osigurati da se dugoročno gledajući prinos ne smanji za više od 5 % u odnosu na najviši održivi prinos. Takozvano ICES-ovo pravilo za izdavanje mišljenja navodi da, kad je biomasa stoka u mrijestu ispod najmanje referentne točke biomase stoka u mrijestu (MSY Btrigger), F treba smanjiti na vrijednost koja ne prelazi gornju granicu jednaku najvišoj vrijednosti FMSY pomnoženoj s biomasom stoka u mrijestu u godini za ukupni dopušteni ulov (TAC) podijeljenoj s vrijednošću MSY Btrigger;
Amandman 27
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 1.c (nova)
(1c)  „MSY Flower” i „MSY Fupper” znači najniža i najviša vrijednost u rasponu FMSY;
Amandman 28
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 2.
(2)   „skupina 1.”: znači pridneni stokovi za koje su ciljevi, kao što su rasponi FMSY i zaštitne mjere povezane s biomasom, utvrđeni u ovom planu kako slijedi:
(2)   „skupina 1.” znači pridneni stokovi za koje su ciljevi, kao što su rasponi FMSY i zaštitne mjere povezane s biomasom, utvrđeni u ovom planu i navedeni u prilozima I. i II. kako slijedi:
(a)   bakalar (Gadus morhua) u potpodručju IV. i zonama VII.d i III.a zapad (Sjeverno more, istočni dio kanala La Manche, Skagerrak), dalje u tekstu „bakalar u Sjevernome moru”;
(a)   bakalar (Gadus morhua) u potpodručju IV. (Sjeverno more) i zonama VII.d (istočni dio kanala La Manche) i III.a zapad (Skagerrak), dalje u tekstu „bakalar u potpodručju IV. i zonama VII.d i III.a zapad”;
(b)   koljak (Melanogrammus aeglefinus) u potpodručju IV. i zonama VI. a i III. a zapad (Sjeverno more, zapadno od Škotske, Skagerrak), dalje u tekstu „koljak”;
(b)   koljak (Melanogrammus aeglefinus) u potpodručju IV. (Sjeverno more) i zonama VI.a (zapadna Škotska) i III.a zapad (Skagerrak), dalje u tekstu „koljak u potpodručju IV. i zonama VI.a i III.a zapad”;
(c)   iverak zlatopjeg (Pleuronectes platessa) u potpodručju IV. (Sjeverno more) i zoni III. a (Skagerrak), dalje u tekstu „iverak u Sjevernome moru”;
(c)   iverak zlatopjeg (Pleuronectes platessa) u potpodručju IV. (Sjeverno more) i zoni III.a (Skagerrak), dalje u tekstu „iverak u potpodručju IV. i zoni III.a”;
(d)   koljuška (Pollachius virens) u potpodručjima IV. i VI. i zoni III. a (Sjeverno more, Rockall i zapadno od Škotske, Skagerrak i Kattegat), dalje u tekstu „koljuška”;
(d)   koljuška (Pollachius virens) u potpodručjima IV. (Sjeverno more) i VI. (zapadna Škotska i Rockall) i zoni III.a (Skagerrak i Kattegat), dalje u tekstu „koljuška u potpodručjima IV. i VI. i zoni III.a”;
(e)   list (Solea solea) u potpodručju IV. (Sjeverno more), dalje u tekstu „list u Sjevernome moru”;
(e)   list (Solea solea) u potpodručju IV. (Sjeverno more), dalje u tekstu „list u potpodručju IV.”;
(f)   list (Solea solea) u zoni III. a i podzonama 22 – 24 (Skagerrak i Kattegat, zapadno Baltičko more), dalje u tekstu „list iz Kattegata”;
(f)   list (Solea solea) u zoni III.a (Skagerrak i Kattegat) i podzonama 22 – 24 (zapadno Baltičko more), dalje u tekstu „list u zoni III.a i podzonama 22 – 24”;
(g)   pišmolj (Merlangius merlangus) u potpodručju IV. i zoni VII.d (Sjeverno more i istočni dio kanala La Manche), dalje u tekstu „pišmolj u Sjevernome moru”.
(g)   pišmolj (Merlangius merlangus) u potpodručju IV. (Sjeverno more) i zoni VII.d (istočni dio kanala La Manche), dalje u tekstu „pišmolj u potpodručju IV. i zoni VII.d”;
(ga)  grdobina (Lophius piscatorius) u zoni III.a (Skagerrak i Kattegat) i potpodručjima IV. (Sjeverno more) i VI. (zapadna Škotska i Rockall);
(gb)  sjeverna kozica (Pandalus borealis) u zonama IV.a istok i III.a;
Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 18. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 da bi se izmijenio popis stokova iz skupine 1. kako je utvrđeno u prvom stavku ove točke i u prilozima I. i II. ovoj Uredbi te u skladu s najboljim dostupnim znanstvenim mišljenjem.
Amandman 29
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 3. – uvodni dio
(3)   „skupina 2.” znači funkcionalne jedinice (FU) škampa (Nephrops norvegicus) za koje su ciljevi, kao što su rasponi FMSY i zaštitne mjere povezane s brojnošću, utvrđeni u ovom planu koji se sastoji od sljedećeg:
(3)   „skupina 2.” znači funkcionalne jedinice (FU) škampa (Nephrops norvegicus) za koje su ciljevi kao što su rasponi FMSY i zaštitne mjere povezane s brojnošću utvrđeni u ovom planu, te navedeni u prilozima I. i II., koji se sastoji od sljedećeg:
Amandman 32
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 8.a (nova)
(8a)  Ti se stokovi mogu izmijeniti samo na osnovi najboljeg dostupnog znanstvenog mišljenja.
Amandman 33
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 10.
10.   „MSY Btrigger” znači referentna točka za biomasu stoka u mrijestu ispod koje se moraju početi poduzimati konkretne i odgovarajuće mjere upravljanja kako bi se osiguralo da stope iskorištavanja u kombinaciji s prirodnim promjenama dovedu do obnove stokova iznad razina koje dugoročno mogu proizvesti MSY.
10.   „MSY Btrigger” znači referentna točka za biomasu stoka u mrijestu ispod koje se moraju početi poduzimati konkretne i odgovarajuće mjere upravljanja kako bi se osiguralo da stope iskorištavanja u kombinaciji s prirodnim promjenama dovedu do obnove stokova iznad razina koje dugoročno mogu proizvesti najviši održivi prinos.
Amandman 34
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 10.a (nova)
(10a)  „rekreacijski ribolov” znači nekomercijalne ribolovne aktivnosti kojima se živi morski biološki resursi iskorištavaju u svrhu rekreacije, turizma ili sporta.
Amandman 35
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1.
1.   Planom se pridonosi ostvarenju ciljeva zajedničke ribarstvene politike navedenih u članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, a posebno primjenom načela opreznog pristupa za upravljanje ribarstvom, te se jamči da se iskorištavanjem živih morskih bioloških resursa oni obnavljaju i da se populacija ulovljenih vrsta održava iznad razina koje mogu proizvesti najviši održivi prinos.
1.   Planom se pridonosi ostvarenju ciljeva zajedničke ribarstvene politike navedenih u članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013, a posebno primjenom načela predostrožnog pristupa za upravljanje ribarstvom kako je utvrđeno u članku 4. stavku 1. točki (8) Uredbe (EU) br. 1380/2013, a doprinosi se i pravednom životnom standardu za one koji ovise o ribolovnim aktivnostima, imajući na umu socioekonomske aspekte, te se jamči da se iskorištavanjem živih morskih bioloških resursa oni obnavljaju i da se populacija ulovljenih vrsta održava iznad razina koje mogu proizvesti najviši održivi prinos. Razinu iskorištavanja kojom se osigurava najviši održivi prinos treba ostvariti što prije, u svakom slučaju postupno za sve stokove obuhvaćene ovom Uredbom najkasnije do 2020., a potom održavati. Za stokove za koje ne postoje znanstveno mišljenje i podaci, trebaju se ispuniti ciljevi utvrđeni u članku 9. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Ti ciljevi osiguravaju da će relevantni stokovi biti očuvani na razini koja je barem usporediva s ciljevima za najviši održivi prinos.
Amandman 37
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 3.
3.   U okviru plana provodi se pristup upravljanju ribarstvom koji se temelji na ekosustavu kako bi se negativni učinci ribolovnih aktivnosti na morski ekološki sustav sveli na najmanju mjeru. On je u skladu sa zakonodavstvom Unije u području okoliša, a posebno s ciljem postizanja dobrog stanja okoliša do 2020., što je utvrđeno u članku 1. stavku 1. Direktive 2008/56/EZ.
3.   U okviru plana provodi se pristup upravljanju ribarstvom koji se temelji na ekosustavu kako bi se negativni učinci ribolovnih aktivnosti na morski ekološki sustav, posebno na ugrožena staništa i zaštićene vrste, uključujući morske sisavce i morske ptice, sveli na najmanju mjeru. Plan je dopuna pristupu upravljanju ribarstvom temeljenom na ekosustavu, kako je utvrđeno u članku 4. stavku 1. točki (9) Uredbe (EU) br. 1380/2013 i zakonodavstvu Unije u području zaštite okoliša te je s njima u skladu, a posebno je u skladu s ciljem postizanja dobrog stanja okoliša do 2020., kako je utvrđeno u članku 1. stavku 1. Direktive 2008/56/EZ, i s ciljevima i pravilima utvrđenima u direktivama 2009/147/EZ i 92/43/EEZ. Osim toga, planom se predviđaju mjere osmišljene za ublažavanje negativnih socioekonomskih utjecaja i omogućavanje subjektima da dugoročno steknu veću gospodarsku prepoznatljivost.
Amandman 38
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 3.a (novi)
3a.  Planom se doprinosi tome da se stokovima kojima se upravlja zajedno s trećim zemljama u skladu s člankom 33. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 upravlja u skladu s ciljevima utvrđenim u članku 2. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i da ukupne ribolovne mogućnosti ne prelaze raspone utvrđene u Prilogu I. ovoj Uredbi.
Amandman 39
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 3.b (novi)
3b.  Planom se uzimaju u obzir bilateralni odnosi Unije s trećim zemljama. Budući bilateralnim sporazumima s trećim zemljama uzima se u obzir taj plan.
Amandman 40
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 4. – točka b
(b)   pridonijeti ispunjenju drugih relevantnih deskriptora iz Priloga I. Direktivi 2008/56/EZ razmjerno ulozi koju ribarstvo ima u njihovu ispunjavanju.
(b)   ispunjenje drugih relevantnih deskriptora iz Priloga I. Direktivi 2008/56/EZ razmjerno ulozi koju ribarstvo ima u njihovu ispunjavanju.
Amandman 41
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 4.a (novi)
4a.  Sve mjere u okviru plana provode se na temelju najboljeg dostupnog znanstvenog mišljenja kako je navedeno u članku 2. točki 1.a ove Uredbe. Međunarodno vijeće za istraživanje mora (ICES) ili Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STCEF) pregledavaju to najbolje dostupno znanstveno mišljenje najkasnije u trenutku kada Komisija predlaže mjere u skladu s člancima 4., 5., 6. i 18. ove Uredbe te člankom 16. Uredbe (EU) br. 1380/2013.
Amandman 42
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1.
1.   Ciljane vrijednosti ribolovne smrtnosti za stokove iz skupina 1. i 2. moraju se postići što prije, progresivno i postupno do 2020., a potom se održavati unutar raspona utvrđenih u Prilogu I.
1.   Ciljane vrijednosti ribolovne smrtnosti za stokove iz skupina 1. i 2. moraju se postići što prije, progresivno i postupno do 2020., a potom se održavati unutar raspona utvrđenih u Prilogu I. i odgovarati ciljevima navedenima u članku 3. stavku 1.
Amandman 43
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2.
2.   U skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ribolovne mogućnosti moraju biti u skladu s ciljanim rasponima ribolovne smrtnosti iz stupca A Priloga I. ovoj Uredbi.
2.   U skladu s člankom 16. stavkom 4. i člankom 17. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ribolovne mogućnosti utvrđuju se u skladu s ciljevima i ciljanim vrijednostima plana i najboljim dostupnim znanstvenim mišljenjem i moraju biti u skladu s ciljanim rasponima ribolovne smrtnosti iz stupca A Priloga I. ovoj Uredbi.
Amandman 44
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 3.
3.   Ne dovodeći u pitanje stavke 1. i 2., ribolovne mogućnosti mogu se utvrditi na razinama koje odgovaraju nižim razinama ribolovne smrtnosti od onih određenih u stupcu A Priloga I.
3.   Ne dovodeći u pitanje stavke 1. i 2., ribolovne mogućnosti mogu se utvrditi na razinama koje odgovaraju nižim razinama ribolovne smrtnosti od onih određenih u Prilogu I.
Amandmani 83 i 99
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 4.
4.  Ne dovodeći u pitanje stavke 2. i 3., ribolovne mogućnosti za pojedini se stok mogu utvrditi u skladu s rasponima ribolovne smrtnosti iz stupca B Priloga I. uz uvjet da je predmetni stok iznad referentne točke za minimalnu biomasu u mrijestu iz stupca A Priloga II.:
Briše se.
(a)  ako je to na temelju znanstvenog mišljenja ili dokaza potrebno za ostvarenje ciljeva iz članka 3. u slučaju mješovitog ribolova,
(b)  ako je to na temelju znanstvenog mišljenja ili dokaza potrebno kako bi se izbjegla ozbiljna šteta za pojedini stok zbog dinamike unutar stoka ili među stokovima različitih vrsta; ili
(c)  kako bi se ograničile promjene ribolovnih mogućnosti između dviju uzastopnih godina na najviše 20 %.
Amandman 48
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 4.a (novi)
4a.  Ribolovne mogućnosti utvrđuju se na način kojim se osigurava da postoji manje od 5 % mogućnosti da će biomasa stoka u mrijestu pasti ispod granične referentne točke biomase stoka u mrijestu (Blim), utvrđene posebno u stupcu B Priloga II.
Amandman 49
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 4.b (novi)
4b.  Ako na temelju najboljeg dostupnog znanstvenog mišljenja smatra da rasponi ribolovne smrtnosti utvrđeni u Prilogu I. više nisu primjereni ciljevima plana, Komisija može hitno podnijeti prijedlog za izmjenu tih raspona.
Amandman 50
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1.
1.   Ribolovne mogućnosti za stokove iz skupina 3. i 4. moraju biti u skladu sa znanstvenim mišljenjem u pogledu najvišeg održivog prinosa.
1.   Ribolovne mogućnosti za stokove iz skupina 3. i 4. moraju biti u skladu s najboljim dostupnim znanstvenim mišljenjem u pogledu najvišeg održivog prinosa.
Amandman 51
Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 2.
2.   U nedostatku znanstvenog mišljenja o stopi ribolovne smrtnosti u skladu s najvišim održivim prinosom, ribolovne mogućnosti moraju biti u skladu sa znanstvenim mišljenjem kako bi se osigurala održivost stokova u skladu s načelom opreznog pristupa.
2.   U nedostatku znanstvenog mišljenja i podataka o stopi ribolovne smrtnosti u skladu s najvišim održivim prinosom, odluke o ribolovnim mogućnostima i mjerama donose se u skladu s predostrožnim pristupom upravljanju ribarstvom koji je definiran u članku 4. stavku 1. točki 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i s ciljanim vrijednostima utvrđenima u članku 3. stavku 1. ove Uredbe.
Amandman 52
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1.
Stokovima iz skupine 5. upravlja se primjenom načela opreznog pristupa u skladu sa znanstvenim mišljenjem.
Stokovima iz skupine 5. upravlja se na temelju predostrožnog pristupa upravljanju ribarstvom kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki (8) Uredbe (EU) br. 1380/2013, u skladu s najboljim dostupnim znanstvenim mišljenjem i s ciljanim vrijednostima utvrđenim u članku 3. stavcima 1. i 3. ove Uredbe. Nepostojanje odgovarajućih znanstvenih podataka ne opravdava odgađanje ili nepoduzimanje mjera upravljanja za očuvanje morskih bioloških resursa.
Amandman 53
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1.
1.   Ako se u znanstvenom mišljenju upućuje na to da je u određenoj godini biomasa stoka u mrijestu bilo kojeg stoka iz skupine 1. ispod točke MSY Btrigger ili da je brojnost bilo koje funkcionalne jedinice iz skupine 2. ispod točke Abundancebuffer iz stupca A Priloga II. ovoj Uredbi donose se sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak predmetnog stoka ili funkcionalne jedinice na razine koje su iznad razine koja može proizvesti najviši održivi prinos. Treba napomenuti da se odstupajući od članka 4. stavka 2. ribolovne mogućnosti utvrđuju na razinama u skladu s ribolovnom smrtnosti, uzimajući u obzir smanjenje biomase ili brojnosti ispod raspona utvrđenog u stupcu A Priloga I.
1.   Ako se u najboljem dostupnom znanstvenom mišljenju upućuje na to da je u određenoj godini biomasa stoka u mrijestu bilo kojeg stoka iz skupine 1. ispod točke MSY Btrigger ili da je brojnost bilo koje funkcionalne jedinice iz skupine 2. ispod točke Abundancebuffer iz stupca A Priloga II. ovoj Uredbi donose se sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak predmetnog stoka ili funkcionalne jedinice na razine koje su iznad razine koja može proizvesti najviši održivi prinos. Treba napomenuti da se odstupajući od članka 4. stavka 2. ribolovne mogućnosti utvrđuju na razini koja, uzimajući u obzir smanjenje biomase ili brojnosti, odgovara ribolovnoj smrtnosti koja se, razmjerno sa smanjenjem biomase i prema ICES-ovom pravilu za izdavanje mišljenja smanjuje ispod raspona utvrđenog u stupcu A Priloga I. Pritom se primjenjuje ICES-ovo pravilo za izdavanje mišljenja navedeno u članku 2. točki 1.b.
Amandman 54
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 2.
2.   Ako se u znanstvenom mišljenju upućuje na to da je biomasa u mrijestu bilo kojeg predmetnog stoka ispod točke Blim ili da je brojnost bilo koje funkcionalne jedinice škampa ispod točke Abundancelimit iz stupca B Priloga II. ovoj Uredbi, donose se dodatne korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak predmetnog stoka ili funkcionalne jedinice na razine koje su iznad razine koja može proizvesti najviši održivi prinos. Treba napomenuti da odstupajući od stavaka 2. i 4. članka 4. te korektivne mjere uključuju obustavu ciljanog ribolova za predmetni stok i odgovarajuće smanjenje ribolovnih mogućnosti.
2.   Ako se u najboljem dostupnom znanstvenom mišljenju upućuje na to da je biomasa u mrijestu bilo kojeg predmetnog stoka ispod točke Blim ili da je brojnost bilo koje funkcionalne jedinice škampa ispod točke Abundancelimit iz stupca B Priloga II. ovoj Uredbi, donose se dodatne korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak predmetnog stoka ili funkcionalne jedinice na razine koje su iznad razine koja može proizvesti najviši održivi prinos. Treba napomenuti da odstupajući od stavaka 2. i 4. članka 4. te korektivne mjere uključuju obustavu ciljanog ribolova za predmetni stok i odgovarajuće smanjenje ribolovnih mogućnosti.
Amandman 55
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 2.a (novi)
2a.  Ako se u najboljem dostupnom znanstvenom mišljenju upućuje na to da je u određenoj godini biomasa stoka u mrijestu bilo kojeg stoka na koji se primjenjuje ova Uredba ispod točke MSY Btrigger, donose se sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak stoka na razine veće od one koja može proizvesti najviši održivi prinos, a ribolovna smrtnost linearno se smanjuje u odnosu na smanjenje biomase i u skladu s ICES-ovim pravilom za izdavanje mišljenja. Pritom se primjenjuje ICES-ovo pravilo za izdavanje mišljenja navedeno u članku 2. stavku 1. točki 1.b.
Amandman 56
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 2.b (novi)
2b.  Kada se u najboljem dostupnom znanstvenom mišljenju upućuje na to da je biomasa stoka u mrijestu jednog od predmetnih stokova na koji se primjenjuje ova Uredba ispod referentne točke Blim ili odgovarajuće gornje granice, donose se dodatne korektivne mjere kako bi se osigurao brz povratak stoka na razine iznad one koja može proizvesti najviši održivi prinos. Konkretno, te korektivne mjere mogu uključivati odgovarajuće smanjenje ribolovnih mogućnosti i obustavu ciljanog ribolova za predmetni stok.
Amandman 57
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 2.c (novi)
2c.  Korektivne mjere iz ovog članka mogu obuhvaćati:
(a)  hitne mjere u skladu s člancima 12. i 13. Uredbe (EU) br. 1380/2013;
(b)  mjere u skladu s člancima 11. i 11.a ove Uredbe.
Mjere iz ovog članka odabiru se u skladu s prirodom, ozbiljnošću, trajanjem i ponavljanjem stanja u kojem je biomasa stoka u mrijestu ispod razina iz stavka 1.
Amandman 58
Prijedlog uredbe
Članak 9. – naslov
Posebne mjere očuvanja za skupine od 3. do 7.
Posebne mjere očuvanja
Amandman 84
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 1. – uvodni dio
Ako se u znanstvenom mišljenju upućuje na to da je za očuvanje bilo kojeg pridnenog stoka iz skupina 3. do 7. potrebno korektivno djelovati ili ako su biomasa u mrijestu ijednog od predmetnih stokova iz skupine 1. ili brojnost ijedne od funkcionalnih jedinica iz skupine 2. u određenoj godini ispod referentnih točaka očuvanja utvrđenih u stupcu A Priloga II. ovoj Uredbi, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 u vezi sa sljedećim:
Ako se u znanstvenom mišljenju upućuje na to da su potrebne dodatne mjere kako bi se osiguralo da se svakom vrstom ribarstva na koje se primjenjuje ova Uredba upravlja u skladu s člankom 3. ove Uredbe, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Ne dovodeći u pitanje članak 18. stavke 1. i 3., Komisija može donijeti delegirane akte ako ne postoji zajednička preporuka na koju se upućuje u tim stavcima. Ti delegirani akti obuhvaćaju mjere u vezi sa sljedećim:
Amandman 60
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 1. – točka a
(a)   karakteristikama ribolovnih alata, osobito veličinom oka mrežnog tega, veličinom udice, konstrukcijom ribolovnog alata, debljinom konca, veličinom alata ili upotrebom selektivnih uređaja kako bi se zajamčila ili poboljšala selektivnost;
(a)   određivanjem karakteristika i specifikacija ribolovnih alata, osobito veličine oka mrežnog tega, veličine udice, konstrukcije ribolovnog alata, debljine konca, veličine alata ili upotrebe selektivnih uređaja kako bi se zajamčila ili poboljšala selektivnost, posebno radi smanjenja neželjenog usputnog ulova;
Amandman 61
Prijedlog uredbe
Članak 9.a (novi)
Članak 9.a
Označivanje područja mriještenja i područja za oporavak stokova
Države članice najkasnije do 2020. označuju područja mriještenja i područja za koja postoje jasni dokazi o visokim koncentracijama ribe ispod najmanje referentne točke za očuvanje stoka te u skladu s člankom 12. stavkom 2. ove Uredbe izrađuju zajedničke preporuke o uspostavi područja za oporavak stokova na koje se primjenjuje ova Uredba.
Amandman 62
Prijedlog uredbe
Članak 10. – naslov
Ukupni dopušteni ulov
Ribolovne mogućnosti
Amandman 63
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1.a (novi)
1a.  Pri dodjeli kvota države članice u obzir uzimaju objektivne i transparentne kriterije u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1380/2013.
Amandman 64
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1.b (novi)
1b.  Države članice omogućuju razmjenu kvota u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 u kontekstu zajedničkog upravljanja stokovima s trećim zemljama.
Amandman 65
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 2.
2.   Ne dovodeći u pitanje članak 8., TAC za stok škampa u zonama ICES-a II.a i IV. mora biti zbroj ograničenja ulova za funkcionalne jedinice i statističkih pravokutnika izvan funkcionalnih jedinica.
2.   Za stok škampa u zonama ICES-a II.a i IV. određuje se ograničenje ulova za pojedine funkcionalne jedinice te zajednički TAC za statističke pravokutnike izvan funkcionalnih jedinica.
Amandman 66
Prijedlog uredbe
Članak 10.a (novi)
Članak 10.a
Utjecaj rekreacijskog ribolova
1.  Svi raspoloživi podaci o ulovu iz rekreacijskog ribolova ispitat će se kako bi se ocijenio njegov potencijalni utjecaj na stokove reguliranih vrsta.
2.  Vijeće uzima u obzir ocjenu predviđenu u prvom stavku. Za stokove u kojima se ulov ostvaren rekreacijskim ribolovom smatra značajnim, Vijeće pri utvrđivanju ribolovnih mogućnosti u obzir uzima ulov ostvaren rekreacijskim ribolovom koristeći se, među ostalim, sljedećim metodama:
(a)  razmatranjem ukupnih procjena ulova u okviru rekreacijskog ribolova na temelju najboljeg dostupnog znanstvenog mišljenja i najboljeg dostupnog znanstvenog mišljenja o komercijalnim ribolovnim mogućnostima kao ukupnog ulova koji odgovara ciljanim rasponima ribolovne smrtnosti;
(b)  nametanjem ograničenja za rekreacijski ribolov, uključujući količinska ograničenja po danu i sezone zabrane ribolova; ili
(c)  drugim načinima koji se smatraju primjerenima.
Amandman 67
Prijedlog uredbe
Članak 11. – naslov
Odredbe koje se odnose na obvezu iskrcavanja za skupine 1. do 7.
Odredbe koje se odnose na obvezu iskrcavanja
Amandman 68
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 1. – točka a
(a)   izuzećima od primjene obveze iskrcavanja za vrste za koje se znanstvenim dokazima potvrde visoke stope preživljavanja, uzimajući u obzir karakteristike alata, ribarskih praksi i ekosustava kako bi se olakšala provedba obveze iskrcavanja; i
(a)   izuzećima od primjene obveze iskrcavanja za vrste za koje se najboljim dostupnim znanstvenim mišljenjem potvrde visoke stope preživljavanja, uzimajući u obzir karakteristike alata, ribarskih praksi i ekosustava kako bi se olakšala provedba obveze iskrcavanja; i
Amandman 69
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 1. – točka c
(c)   posebnim odredbama o dokumentaciji o ulovu, osobito radi praćenja provedbe obveze iskrcavanja; i
(c)   posebnim odredbama o dokumentaciji o ulovu, osobito radi praćenja i kontrole kako bi se osigurali jednaki uvjeti jamčenjem potpunog poštovanja obveze iskrcavanja; i
Amandman 70
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 1.a (novi)
Mjerama utvrđenim u prvom stavku ovog članka doprinosi se postizanju ciljeva iz članka 3. ove Uredbe, osobito u pogledu zaštite nedorasle ribe i ribe u mrijestu.
Amandman 71
Prijedlog uredbe
Članak 11.a (novi)
Članak 11.a
Tehničke mjere
1.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18. ove Uredbe i člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 u vezi sa sljedećim tehničkim mjerama:
(a)  specifikacijama karakteristika ribolovnog alata i pravilima kojima se uređuje njihova upotreba kako bi se zajamčila ili poboljšala selektivnost, smanjio neželjeni ulov ili smanjio negativan utjecaj na ekosustav;
(b)  specifikacijama modifikacija ili dodatnih uređaja za ribolovne alate kako bi se zajamčila ili poboljšala selektivnost, smanjio neželjeni ulov ili smanjio negativan utjecaj na ekosustav;
(c)  ograničenjima ili zabranama upotrebe određenih ribolovnih alata i ribolovnih aktivnosti na određenim područjima ili u određenim razdobljima kako bi se zaštitila riba u mrijestu, riba ispod najmanje referentne veličine za očuvanje ili kako bi se smanjio negativan utjecaj na ekosustav; i
(d)  određivanjem najmanjih referentnih veličina za očuvanje za bilo koji od stokova na koje se primjenjuje ova Uredba kako bi se osigurala zaštita nedoraslih morskih organizama.
2.  Mjere iz ovog stavka 1. ovog članka doprinose postizanju ciljeva iz članka 3.
Amandman 97
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 2.
2.   Za potrebe stavka 1. ovog članka, države članice koje imaju izravan upravljački interes mogu podnijeti zajedničke preporuke u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 prvi put najkasnije dvanaest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe i potom dvanaest mjeseci nakon svakog podnošenja evaluacije plana u skladu s člankom 17. Države članice takve preporuke mogu podnijeti i kad to smatraju potrebnim, a posebno u slučaju bilo kakvih naglih promjena stanja u vezi s bilo kojim stokom na koji se primjenjuje ova Uredba. Zajedničke preporuke u pogledu mjera za određenu kalendarsku godinu podnose se najkasnije 1. srpnja prethodne godine.
2.  Za potrebe stavka 1. ovog članka, države članice koje imaju izravan upravljački interes mogu podnijeti zajedničke preporuke u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 prvi put najkasnije dvanaest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe i potom dvanaest mjeseci nakon svakog podnošenja evaluacije plana u skladu s člankom 17. Države članice takve preporuke mogu podnijeti i kad to smatraju potrebnim, a posebno u slučaju bilo kakvih naglih promjena stanja u vezi s bilo kojim stokom na koji se primjenjuje ova Uredba. Zajedničke preporuke u pogledu mjera za određenu kalendarsku godinu podnose se najkasnije 1. srpnja prethodne godine.
Ne dovodeći u pitanje članak 18. stavke 1. i 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013, Komisija može također donijeti delegirane akte ako ne postoji zajednička preporuka na koju se upućuje u tim stavcima.
Amandman 74
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 1.
Najmanje pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe i svakih pet godina nakon toga, Komisija osigurava evaluaciju učinka plana na stokove na koje se ova Uredba primjenjuje i na ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi. Rezultate te evaluacije Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću.
Najmanje tri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe i svakih pet godina nakon toga, Komisija osigurava evaluaciju učinka plana na stokove na koje se ova Uredba primjenjuje i na ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi kao i mjere u kojoj su ostvareni ciljevi iz ove Uredbe, uključujući oporavak ribljih stokova iznad razina koje mogu proizvesti najviši održivi prinos i napredak prema dobrom stanju okoliša. Rezultate te evaluacije Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću. Komisija može izvješće podnijeti i ranije ako se to smatra potrebnim.
Komisija jednom godišnje izvješćuje Europski parlament i Vijeće o napretku u postizanju ciljeva ove Uredbe i o stanju ribljih stokova u vodama i za stokove obuhvaćene ovom Uredbom, što je prije moguće nakon donošenja godišnje regulative kojom se određuju ribolovne mogućnosti raspoložive u vodama Unije i u određenim vodama koje ne pripadaju Uniji. To izvješće prilaže se godišnjem izvješću iz članka 50. Uredbe (EU) br. 1380/2013.
To izvješće sadržava sljedeće:
(a)  sveobuhvatna znanstvena mišljenja na temelju kojih su utvrđene ribolovne mogućnosti i
(b)  znanstveno obrazloženje koje pokazuje da su utvrđene ribolovne mogućnosti u skladu s ciljevima i odredbama ove Uredbe, posebno u pogledu ciljanih vrijednosti u vezi s ribolovnom smrtnošću.
Amandman 75
Prijedlog uredbe
Članak 18.a (novi)
Članak 18.a
Potpora Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo
Mjere privremenog prestanka donesene kako bi se ostvarili ciljevi plana smatraju se privremenim prestankom ribolovnih aktivnosti u smislu članka 33. stavka 1. točaka (a) i (c) Uredbe (EU) br. 508/2014.
(Ovaj članak trebao bi se objaviti u poglavlju X.)
Amandman 85
Prijedlog uredbe
Prilog 1.

Tekst koji je predložila Komisija

1.  Skupina 1.

Stok

Ciljani raspon ribolovne smrtnosti u skladu s postizanjem najvišeg održivog prinosa (FMSY)

Stupac A

Stupac B

Bakalar u Sjevernome moru

0,22 – 0,33

0,33 – 0,49

Koljak

0,25 – 0,37

0,37 – 0,52

Iverak zlatopjeg u Sjevernome moru

0,13 – 0,19

0,19 – 0,27

Ugljenar

0,20 – 0,32

0,32 – 0,43

List u Sjevernome moru

0,11 – 0,20

0,20 – 0,37

List u Kattegatu

0,19 – 0,22

0,22 – 0,26

Pišmolj u Sjevernome moru

Nije definirano

Nije definirano

2.  Skupina 2.

Funkcionalna jedinica škamp

Ciljani raspon ribolovne smrtnosti u skladu s postizanjem najvišeg održivog prinosa (FMSY) (kao stopa izlova)

Stupac A

Stupac B

Zona III.a, funkcionalne jedinice 3 i 4

0,056 – 0,079

0,079 – 0,079

Područje brazde kod otoka Farn, funkcionalna jedinica 6

0,07 – 0,081

0,081 – 0,081

Područje Fladen Ground, funkcionalna jedinica 7

0,066 – 0,075

0,075 – 0,075

Područje Firth of Forth, funkcionalna jedinica 8

0,106 – 0,163

0,163 – 0,163

Područje Moray Firth, funkcionalna jedinica 9

0,091 – 0,118

0,118 – 0,118

Izmjena

1.  Skupina 1.

Vrijednosti u tablici preuzete su iz najnovijeg, posebno zatraženog znanstvenog mišljenja ICES-a naslovljenog „Zahtjev EU-a ICES-u da osigura raspone FMSY -a za odabrane stokove iz Sjevernog i Baltičkog mora”.

Stok

Ciljani raspon ribolovne smrtnosti u skladu s postizanjem najvišeg održivog prinosa (FMSY)

Bakalar u potpodručju IV. i zonama VII.d i III.a zapad

FMSY lower – FMSY

 

Koljak u potpodručju IV. i zonama VI.a i III.a zapad

FMSY lower – FMSY

 

Iverak zalotpjeg u potpodručju IV. i zoni III.a

FMSY lower – FMSY

 

Ugljenar u potpodručjima IV. i VI. i zoni III.a

FMSY lower – FMSY

 

List u potpodručju IV.

FMSY lower – FMSY

 

List u zoni III.a i podzonama 22. – 24.

FMSY lower – FMSY

 

Pišmolj u potpodručju IV. i zoni VII.d

FMSY lower – FMSY

 

Grdobina u zoni III.a i potpodručjima IV. i VI.

FMSY lower – FMSY

 

Sjeverna kozica u zonama IV.a istok i III.a

FMSY lower – FMSY

 

2.  Skupina 2.

Vrijednosti u tablici preuzete su iz najnovijeg, posebno zatraženog znanstvenog mišljenja ICES-a naslovljenog „Zahtjev EU-a ICES-u da osigura raspone FMSY -a za odabrane stokove iz Sjevernog i Baltičkog mora”.

Funkcionalna jedinica škamp

Ciljani raspon ribolovne smrtnosti u skladu s postizanjem najvišeg održivog prinosa (FMSY) (kao stopa izlova)

 

Stupac A

 

Zona III.a, funkcionalne jedinice 3 i 4

FMSY lower – FMSY

 

Područje brazde kod otoka Farn, funkcionalna jedinica 6

FMSY lower – FMSY

 

Područje Fladen Ground, funkcionalna jedinica 7

FMSY lower – FMSY

 

Područje Firth of Forth, funkcionalna jedinica 8

FMSY lower – FMSY

 

Područje Moray Firth, funkcionalna jedinica 9

FMSY lower – FMSY

 

Amandman 77
Prijedlog uredbe
Prilog II.
Prilog II.
Prilog II.
Referentne točke očuvanja
Referentne točke očuvanja
(članak 7.)
(članak 7.)
1.  Skupina 1.
1.  Skupina 1.
Stok
Referentna točka za najmanju biomasu stoka u mrijestu (u tonama) (MSY Btrigger)
Granična referentna točka biomase (u tonama) (Blim)

Stok
Referentna točka za najmanju biomasu stoka u mrijestu (u tonama) (MSY Btrigger)
Granična referentna točka biomase (u tonama) (Blim)
Stupac A
Stupac B

Bakalar u Sjevernome moru
165 000
118 000

Bakalar u potpodručju IV. i zonama VII.d i III.a zapad
165 000
118 000

Koljak
88 000
63 000

Koljak u potpodručju IV. i zonama VI.a i III.a zapad
88 000
63 000

Iverak zlatopjeg u Sjevernome moru
230 000
160 000

Iverak zalotpjeg u potpodručju IV. i zoni III.a
230 000
160 000

Ugljenar
200 000
106 000

Ugljenar u potpodručjima IV. i VI. i zoni III.a
150 000
106 000

List u Sjevernome moru
37 000
26 300

List u potpodručju IV.
37 000
26 300

List u Kattegatu
2 600
1 850

List u zoni III.a i podzonama 22. – 24.
2 600
1 850

Pišmolj u Sjevernome moru
Nije definirano
Nije definirano

Pišmolj u potpodručju IV. i zoni VII.d
Nije definirano
Nije definirano

Grdobina u zoni III.a i potpodručjima IV. i VI.
Nije definirano
Nije definirano

Sjeverna kozica u zonama IV.a istok i III.a
Nije definirano
Nije definirano

2.  Skupina 2.
2.  Skupina 2.
Funkcionalna jedinica škamp
Referentna točka najmanje brojnosti (u milijunima) (Abundancebuffer)
Granična referentna točka brojnosti (u milijunima) (Abundancelimit)

Funkcionalna jedinica škamp
Referentna točka najmanje brojnosti (u milijunima) (Abundancebuffer)
Granična referentna točka brojnosti (u milijunima) (Abundancelimit)
Stupac A
Stupac B

Zona III.a, funkcionalne jedinice 3 i 4
Nije primjenjivo
Nije primjenjivo

Zona III.a, funkcionalne jedinice 3 i 4
Nije primjenjivo
Nije primjenjivo

Područje brazde kod otoka Farn (funkcionalna jedinica 6)
999
858

Područje brazde kod otoka Farn, funkcionalna jedinica 6
999
858

Područje Fladen Ground, funkcionalna jedinica 7
3 583
2 767

Područje Fladen Ground, funkcionalna jedinica 7
3 583
2 767

Područje Firth of Forth, funkcionalna jedinica 8
362
292

Područje Firth of Forth, funkcionalna jedinica 8
362
292

Područje Moray Firth, funkcionalna jedinica 9
262
262

Područje Moray Firth, funkcionalna jedinica 9
262
262

Amandman 78
Prijedlog uredbe
Prilog II.a (novi)
Prilog II.a
Zabranjene vrste
(a)  zvjezdasta raža glatica (Amblyraja radiata)
(b)  sljedeće vrste porodice pilašica:
i.  Anoxypristis cuspidata;
ii.  Pristis clavata;
iii.  Pristis pectinata;
iv.  Pristis pristis;
v.  Pristis zijsron;
(c)  psina golema (Cetorhinus maximus) i velika bijela psina (Carcharodon carcharias);
(d)  kompleks raže (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada i Dipturus cf. Intermedia);
(e)  glatki kostelj crnac (Etmopterus pusillus) u vodama Unije u potpodručju IV. i zoni III.a ICES-a;
(f)  grebenska manta (Manta alfredi);
(g)  divovska manta (Manta birostris);
(h)  sljedeće vrste raža roda Mobula:
i.  golub uhan (Mobula mobular);
ii.  Mobula rochebrunei;
iii.  Mobula japanica;
iv.  Mobula thurstoni;
v.  v. Mobula eregoodootenkee;
vi.  Mobula munkiana;
vii.  Mobula tarapacana;
viii.  Mobula kuhlii;
ix.  Mobula hypostoma;
(i)  raža kamenica (Raja clavata) u vodama Unije u zoni ICES-a III.a;
(j)  ražopsi (Rhinobatidae);
(k)  sklat sivac (Squatina squatina);
(l)  losos (Salmo salar) i morska pastrva (Salmo trutta) pri ribolovu svim povlačnim mrežama u vodama izvan granice od šest milja mjereno od polaznih crta država članica na potpodručjima ICES-a II. i IV.(vode Unije);
(m)  ženka jastoga (Palinuridae spp) i ženka hlapa (Homarus gammarus) u svim vodama Unije osim ako se rabe u svrhe neposrednog poribljavanja ili premještanja.

(1)Predmet se vraća nadležnom odboru na ponovne međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A8-0263/2017).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti