Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0238(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0263/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0263/2017

Viták :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Szavazatok :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

Elfogadott szövegek
PDF 564kWORD 89k
2017. szeptember 14., Csütörtök - Strasbourg
Az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv ***I
P8_TA(2017)0357A8-0263/2017

Az Európai Parlament 2017. szeptember 14-én elfogadott módosításai az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv létrehozásáról, valamint a 676/2007/EK tanácsi rendelet és az 1342/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  A közös halászati politika célja többek között annak biztosítása, hogy a halászati és az akvakultúra-tevékenységek környezetvédelmi szempontból hosszú távon fenntarthatóak legyenek, valamint hogy a halászati gazdálkodás vonatkozásában elővigyázatossági megközelítést és ökoszisztéma-alapú megközelítést alkalmazzanak.
(4)  A közös halászati politika célja többek között annak biztosítása, hogy a halászati és az akvakultúra-tevékenységek környezetvédelmi szempontból hosszú távon fenntarthatóak legyenek, valamint hogy a halászati gazdálkodás vonatkozásában elővigyázatossági megközelítést alkalmazzanak annak biztosítása érdekében, hogy a halászott fajok állománya az MFH-t eredményező szintre álljon vissza és afelett maradjon, valamint ökoszisztéma-alapú megközelítést alkalmazzanak.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
(4a)  A tengerek élő biológiai erőforrásai kiaknázásának tekintetében az 1380/2013/EU rendelet kifejezetten előírja, hogy arra kell törekedni, hogy az helyreállítsa és olyan szinten tartsa a halászott fajok állományát, amely meghaladja az MFH-t előállítani képes szintet. Ezért összhangban a rendelet 2. cikkének (2) bekezdésével a vonatkozó kiaknázási szintet– amennyiben lehetséges – 2015-ig el kell érni, és legkésőbb 2020-ig fokozatosan az összes halállomány esetében meg kell valósítani, és ezután fenn kell tartani.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  A közös halászati politika céljainak elérése érdekében számos védelmi intézkedést kell elfogadni adott esetben a megfelelő kombinációban, mint például többéves tervek, technikai intézkedések, halászati lehetőségek rögzítése és allokációja.
(5)  A közös halászati politika céljainak elérése érdekében számos védelmi intézkedést kell elfogadni adott esetben a megfelelő kombinációban, mint például többéves tervek, technikai intézkedések, halászati lehetőségek rögzítése és allokációja a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményeknek teljes mértékben megfelelő módon.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  Az 1380/2013/EU rendelet 9. és 10. cikkében foglaltaknak megfelelően a többéves terveknek tudományos, műszaki és gazdasági szakvéleményeken kell alapulnia, és célkitűzéseket, egyértelmű időkeretbe foglalt mennyiségi célokat, védelmi referenciapontokat, valamint biztosítékokat kell tartalmaznia.
(6)  Az 1380/2013/EU rendelet 9. és 10. cikkében foglaltaknak megfelelően a többéves terveknek tudományos, műszaki és gazdasági szakvéleményeken kell alapulnia, és célkitűzéseket, egyértelmű időkeretbe foglalt mennyiségi célokat, védelmi referenciapontokat, célkitűzéseket, biztosítékokat, az állományok megőrzésére irányuló célokat, és a nem szándékos fogások lehetőség szerinti elkerülése és csökkentése vonatkozásában a rendelet 15. cikkében meghatározott célkitűzések elérésére irányuló műszaki intézkedéseket kell tartalmaznia.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
(6a)   Ezenkívül az 1380/2013/EU rendelet 8. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Bizottságot egy többéves terv keretében fel kell hatalmazni arra, hogy halállomány-helyreállítási területeket hozzon létre.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)
(9a)   Egyes közös érdekű állományokat harmadik országok is kiaknáznak, ezért nagyon fontos, hogy az Unió tárgyalásokba kezdjen ezen harmadik országokkal annak biztosítása érdekében, hogy az említett állományokkal fenntartható módon gazdálkodjanak. Formális megállapodás hiányában az Uniónak a hatáskörén belül mindent meg kell tennie közös megállapodás kialakítása érdekében ezen állományok halászatáról, a fenntartható gazdálkodás elősegítése érdekében, amely keretében az Unió piaci szereplői számára egyenlő feltételeket kell biztosítani, végrehajtani és előmozdítani.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  E terv célja, hogy hozzájáruljon a közös halászati politika célkitűzéseinek eléréséhez, különösen az MFH eléréséhez és fenntartásához az érintett állományokra vonatkozóan, ezáltal hozzájárulva a fogási határértékek alá eső tengerfenéken élő állományokra vonatkozó kirakodási kötelezettségek végrehajtásához, valamint a halgazdálkodás ökoszisztéma-alapú megközelítésének alkalmazásához.
(10)  A terv célja, hogy hozzájáruljon a közös halászati politika célkitűzéseinek eléréséhez, különösen az e rendelet hatálya alá tartozó állományok olyan biomassza-szint felett való helyreállítására és tartására vonatkozóan, amely képes biztosítani az MFH-t, ezáltal hozzájárulva a fogási határértékek alá eső tengerfenéken élő állományokra vonatkozó kirakodási kötelezettségek végrehajtásához és a közös halászati politika társadalmi-gazdasági szempontjainak végrehajtásához és megvalósításához, valamint a halgazdálkodás ökoszisztéma-alapú megközelítésének alkalmazásához azáltal, hogy minimálisra csökkenti a halászati tevékenységeknek az ökoszisztémákra gyakorolt kedvezőtlen hatásait.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)
(10a)   A tervnek hozzá kell járulnia a 2008/56/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvben meghatározott jó környezeti állapothoz, valamint az élőhelyek és fajok kedvező védettségi állapotának eléréséhez a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek1a és a 92/43/EGK tanácsi irányelvnek1b megfelelően.
_____________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő madarak védelméről (HL L 20., 2010.1.26., 7. o.).
1b A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.).
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  Az 1380/2013/EU rendelet 16. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy a halászati lehetőségeket a többéves tervekben meghatározott célértékeknek megfelelően kell megállapítani.
(11)  Az 1380/2013/EU rendelet 16. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy a halászati lehetőségeket az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott célértékeknek megfelelően kell megállapítani, valamint meg kell felelniük a többéves tervekben meghatározott céloknak, időkereteknek és rátáknak.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)
(11a)   Az 1380/2013/EU rendelet 33. cikkének (1) bekezdésének megfelelően, a harmadik országokkal közösen kiaknázott állományokkal lehetőleg a fenti rendelet 2. cikkének (2) bekezdése szerinti célkitűzésekkel összhangban álló közös megállapodás keretében kell gazdálkodni. Ezen túlmenően az 1380/2013/EU rendelet 1. és 2. cikkében meghatározott célkitűzéseknek, valamint a rendelet 4. cikkének fogalommeghatározásainak érvényesnek kell lenniük a fenti megállapodásokra.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
(14)  Ahol a célértékek nem állnak rendelkezésre az MFH vonatkozásában, az elővigyázatosság elvét kell alkalmazni.
(14)  Ahol a célértékek nem állnak rendelkezésre a maximális fenntartható hozam vonatkozásában, a többéves tervnek az elővigyázatosság elvén alapuló intézkedéseket kell tartalmaznia a halászati gazdálkodásra vonatkozóan, az 1380/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdése 8. pontjának megfelelően. Ezeknek az intézkedéseknek biztosítaniuk kell az adott állománynak a maximális fenntartható hozamot biztosító szint kiaknázási arányaival legalább összehasonlítható szintű védelmét, az 1380/2013/EU rendelet 9. cikke (2) bekezdésének megfelelően.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)
(14a)  A szabadidős halászat jelentős hatással lehet a halászati erőforrásokra. A tagállamoknak adatokat kell gyűjteniük a szabadidős halászatról, az adatgyűjtésre vonatkozó jogi követelményeknek megfelelően. Amennyiben a szabadidős halászat jelentős negatív hatást gyakorol az erőforrásokra, a tervnek lehetőséget kell biztosítania konkrét, az arányosság elvével összhangban álló gazdálkodási intézkedések meghozására. A szabadidős halászatra vonatkozó bármely uniós szintű gazdálkodási és technikai intézkedésnek arányosnak kell lennie a kitűzött célokkal.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
(16)  A norvég homár funkcionális egységekre vonatkozóan, ahol ezek rendelkezésre állnak, helyénvaló a következő trigger abundancia szintek használata: minimum abundancia, (Abundance buffer) amely megfelel a Bbuffer referenciapontnak, amelyet az Északi-Tengeri Tanácsadó Testület határozott meg az északi-tengeri homárra vonatkozó hosszú távú gazdálkodási tervben42 és a határ abundancia (Abundancelimit) , amely megfelel az abundancia MSY Btrigger értékének (ekvivalens a Blim értékkel) az ICES által meghatározott módon7.
(16)  A norvég homár funkcionális egységekre vonatkozóan, ahol ezek rendelkezésre állnak, helyénvaló az ICES (Nemzetközi Tengerkutatási Tanács) által javasolt következő minimum abundancia (Abundancebuffer) és határ abundancia (Abundancelimit) trigger abundancia szintek használata:
_________________
42 Hosszú távú gazdálkodási terv az északi-tengeri homár vonatkozásában
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
(17)  Megfelelő elővigyázatossági intézkedéseket kell előírni arra az esetre, ha az állomány mérete e szint alá esik. Az elővigyázatossági intézkedéseknek magukban kell foglalniuk a halászati lehetőség csökkentését és egyedi védelmi intézkedéseket, ha a tudományos szakvélemény esetén helyzetjavító intézkedésre van szükség. Ezeket az intézkedéseket ki kell egészíteni minden egyéb intézkedéssel a megfelelő esetben, mint például az 1380/2013/EU rendelet 12. cikke szerinti bizottsági intézkedések vagy az 1380/2013/EU rendelet 13. cikke szerinti tagállami intézkedések.
(17)  Megfelelő elővigyázatossági intézkedéseket kell előírni arra az esetre, ha az állomány mérete e szint alá esik. Az elővigyázatossági intézkedéseknek magukban kell foglalniuk a halászati lehetőség csökkentését és egyedi védelmi intézkedéseket, ha a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemény esetén helyzetjavító intézkedésre van szükség. Ezeket az intézkedéseket ki kell egészíteni minden egyéb intézkedéssel a megfelelő esetben, mint például az 1380/2013/EU rendelet 12. cikke szerinti bizottsági intézkedések vagy az 1380/2013/EU rendelet 13. cikke szerinti tagállami intézkedések.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
(19)  Helyénvaló a norvég homárra vonatkozó TAC szintnek a IIa és IV ICES zónákban való olyan beállítása, amely megfelel a mindegyik funkcionális egység számára meghatározott fogási határ, valamint a nevezett TAC területen belüli funkcionális egységeken kívüli statisztikai négyszögek összegével. Ez azonban nem zárja ki a konkrét funkcionális egységek védelmét célzó intézkedések elfogadását.
(19)  Lehetőleg valamennyi funkcionális egység tekintetében a norvég homárra vonatkozó egyedi TAC-szintet kell meghatározni. A szóban forgó funkcionális egységek védelmére vonatkozóan adott esetben külön intézkedéseket kell hozni.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
(20)  Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (1) bekezdésében foglalt kirakodási kötelezettség teljesítése érdekében a tervnek egyéb gazdálkodási intézkedéseket is elő kell írnia.
(20)  Az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (1) bekezdésében foglalt kirakodási kötelezettség teljesítése érdekében a tervnek egyéb védelmi intézkedéseket – különösen a visszadobás gyakorlatának a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények figyelembevételével történő fokozatos felszámolását, illetve a halászat által az ökoszisztémára gyakorolt kedvezőtlen hatásoknak a minimalizálását célzó intézkedéseket is elő kell írnia, amelyeket adott esetben az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkével összhangban pontosabban meg kell határozni.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
(25)  A tengerfenéken élő állományokra vonatkozóan indokolt megállapítani egy olyan küszöbértéket, amely felett az adott halászhajó az 1224/2009/EK rendelet 43. cikke alapján köteles egy kijelölt kikötőben vagy egy parthoz közeli helyen kirakodni. A tagállamoknak ezenkívül az említett kikötők vagy parthoz közeli helyek kijelölésekor a rendelet 43. cikkének (5) bekezdésében foglalt kritériumokat oly módon kell alkalmazniuk, hogy biztosítsák az e rendelet hatálya alá tartozó állományok hatékony ellenőrzését.
(25)  A tengerfenéken élő állományokra vonatkozóan indokolt megállapítani egy olyan küszöbértéket, amely felett az adott halászhajó az 1224/2009/EK rendelet 43. cikke alapján köteles egy kijelölt kikötőben vagy egy parthoz közeli helyen kirakodni. A tagállamoknak ezenkívül az ilyen kikötők vagy parthoz közeli helyek kijelölésekor a rendelet 43. cikkének (5) bekezdésében foglalt kritériumokat oly módon kell alkalmazniuk, hogy biztosítsák az e rendelet hatálya alá tartozó fogások kirakodásának hatékony ellenőrzését.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés
(26)  Az 1380/2013/EU rendelet 10. cikkének (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezni kell arról, hogy a Bizottság időszakosan értékelje a rendelet alkalmazásának megfelelőségét és hatékonyságát. Ezeket az értékeléseket a terv tudományos tanácsadás alapján való rendszeres értékelését követve, és azok alapján kell végezni: a tervet ötévente kell értékelni. Ez az időszak lehetővé teszi a kirakodási kötelezettség teljes körű végrehajtását, valamint regionális intézkedések elfogadását, végrehajtását, illetve az állományokra és a halászatra gyakorolt hatások szemléltetését. Ez a tudományos testületek által is megkövetelt minimálisan szükséges időszak.
(26)  Az 1380/2013/EU rendelet 10. cikkének (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezni kell arról, hogy a Bizottság időszakosan értékelje a rendelet alkalmazásának megfelelőségét és hatékonyságát. Ezeket az értékeléseket a terv rendelkezésre álló legjobb tudományos tanácsadás alapján való rendszeres értékelését követve, és azok alapján kell végezni: A tervet ... [e rendelet hatálybalépésének időpontját követő három év letelte]-ig, majd ezt követően ötévente kell kiértékelni. Ez az időszak lehetővé teszi a kirakodási kötelezettség teljes körű végrehajtását, valamint regionális intézkedések elfogadását, végrehajtását, illetve az állományokra és a halászatra gyakorolt hatások szemléltetését. Ez a tudományos testületek által is megkövetelt minimálisan szükséges időszak.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
(1)  Ez a rendelet többéves tervet (a továbbiakban: terv) határoz meg az uniós vizek IIa, IIIa és IV ICES zónáinak („Északi-tenger”) a tengerfenéken élő állományaira, valamint az ezen állományokat kiaknázó halászatokra vonatkozóan.
(1)  Ez a rendelet többéves tervet (a továbbiakban: terv) határoz meg az uniós vizek IIa, IIIa és IV ICES zónáinak (a továbbiakban az „Északi-tenger” kifejezés e három területre vonatkozik) a tengerfenéken élő állományaira, valamint az ezen állományokat kiaknázó halászatokra – a szabadidős halászatot is beleértve – vonatkozóan.
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)   Amennyiben tudományos szakvélemény vagy az érintett tagállam kérése alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 2. cikkben említett listát ki kell igazítani, a Bizottság javaslatot nyújthat be e lista módosítására vonatkozóan.
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 b bekezdés (új)
(2b)   Ez a rendelet részletes szabályokat állapít meg továbbá a kirakodási kötelezettség végrehajtásának az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (1) bekezdésében meghatározott minden, az e cikk (1) bekezdésében már említett állományoktól eltérő faj vonatkozásában.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
1.  „Tengerfenéken élő állományok” azok a tőkehal és lepényhal fajok, valamint a norvég homár, amelyek a vízoszlop mélyén vagy annak közelében élnek.
1.  „tengerfenéken élő állományok”: azok a tőkehal- és lepényhal-fajok, porcoshalak, norvég homár (Nephrops Norvegicus) és a norvég garnéla (Pandalus borealis), amelyek a vízoszlop alján vagy annak közelében élnek.
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
1a.  „rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemény”: olyan, az ICES vagy HTMGB által megvizsgált tudományos szakvélemény, amely az elérhető legfrissebb adatokon alapul, és teljesíti az 1380/2013/EU rendeletben, különösen annak 25. cikkében foglalt követelményeket.
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)
1b.   „FMSY-tartomány”: az ICES által kiszámított olyan értéktartomány, amely hosszú távon a maximális fenntartható hozamhoz képest legfeljebb 5 %-os hozamcsökkenést eredményez. Az ICES „irányadó szabály”, amely szerint amennyiben a szaporodóképes állomány biomasszája nem éri el a szaporodóképes állomány biomassza-referenciapontjának legalacsonyabb szintjét (a továbbiakban: MSY Btrigger), az F-et olyan értékre kell csökkenteni, amely nem haladja meg azt a felső határt, amely az FMSY pontértékének, valamint a TAC évében a szaporodóképes állomány biomasszájának a szorzata, osztva az MSY Btrigger értékével.
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 c pont (új)
1c.   „MSY F alsó” és „MSY F felső” az FMSY tartomány legalacsonyabb és legmagasabb értékét jelenti.
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2.  „1. csoport”: az alábbiak szerinti azon tengerfenéken élő állományok, amelyekre vonatkozóan e terv célértékeket, mint például FMSY tartományokat és biomasszához kapcsolódó biztosítékokat határoz meg:
2.  „1. csoport”: az alábbiak szerinti azon tengerfenéken élő állományok, amelyekre vonatkozóan e terv az I. és II. mellékletben felsorolt célértékeket, mint például FMSY tartományokat és biomasszához kapcsolódó biztosítékokat határoz meg,:
a)  közönséges tőkehal (Gadus morhua) a IV. alterületen valamint a VIId és a IIIa Nyugat körzetben (Északi-tenger, Keleti-csatorna, Skagerrak), a továbbiakban északi-tengeri tőkehal;
a)  közönséges tőkehal (Gadus morhua) a IV. alterületen (Északi-tenger), valamint a VIId (La Manche csatorna keleti része) és a IIIa Nyugat körzetben (Skagerrak), a továbbiakban északi-tengeri tőkehal a IV. alterületen, valamint a VIId és IIIa Nyugat körzetben;
b)  foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus) a IV. alterületen, valamint a VIa és a IIIa nyugati körzetben (Északi-tenger, Skóciától nyugatra, Skagerrak) a továbbiakban foltos tőkehal;
b)  foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus) a IV. alterületen (Északi-tenger), valamint a VIa (Skóciától nyugatra) és a IIIa nyugati körzetben (Skagerrak), a továbbiakban foltos tőkehal a IV. alterületen, valamint a VIa és IIIa Nyugat körzetben;
c)  sima lepényhal (Pleuronectes platessa) a IV. alterületen (Északi-tenger), valamint a IIIa részlegben (Skagerrak), a továbbiakban északi-tengeri sima lepényhal;
c)   sima lepényhal (Pleuronectes platessa) a IV. alterületen (Északi-tenger), valamint a IIIa körzetben (Skagerrak), a továbbiakban sima lepényhal a IV. alterületen és a IIIa körzetben;
d)  fekete tőkehal (Pollachius virens) a IV. és VI. alterületen és a IIIa körzetben (Északi-tenger, Rockall és Skóciától nyugatra, Skagerrak és Kattegat), a továbbiakban, fekete tőkehal;
d)  fekete tőkehal (Pollachius virens) a IV. (Északi-tenger) és VI. alterületen (Skóciától nyugatra és Rockall) és a IIIa körzetben (Skagerrak és Kattegat), a továbbiakban fekete tőkehal a IV. és VI. alterületen, valamint a IIIa körzetben;
e)  közönséges nyelvhal (Solea solea) a IV. alterületen (Északi-tenger), a továbbiakban északi-tengeri közönséges nyelvhal;
e)  közönséges nyelvhal (Solea solea) a IV. alterületen (Északi-tenger), a továbbiakban közönséges nyelvhal a IV. alterületen;
f)  közönséges nyelvhal (Solea solea) a IIIa körzetben és a 22-24. alkörzetben (Skagerrak és Kattegat, Balti-tenger nyugati része), a továbbiakban kattegati nyelvhal;
f)  közönséges nyelvhal (Solea solea) a IIIa körzetben (Skagerrak és Kattegat) és a 2224. alkörzetben (Balti-tenger nyugati része), a továbbiakban közönséges nyelvhal a IIIa körzetben és a 22–24. alkörzetben;
g)  vékonybajszú tőkehal (Merlangius merlangus) a IV. alterületen valamint a VIId körzetben (Északi-tenger, La Manche csatorna keleti része), a továbbiakban északi-tengeri vékonybajszú tőkehal. „2. csoport”:
g)  vékonybajszú tőkehal (Merlangius merlangus) a IV. alterületen (Északi-tenger), valamint a VIId körzetben (La Manche csatorna keleti része), a továbbiakban vékonybajszú tőkehal a IV. alterületen és a VIId körzetben;
ga)  ördöghal (Lophius piscatorius) a IIIa körzetben (Skagerrak és Kattegat) és a IV (Északi-tenger) és VI alterületen (Skóciától nyugatra és Rockall);
gb)  norvég garnéla (Pandalus borealis) a IVa körzet keleti részén és a IIIa körzetben;
a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a jelen rendelet 18. cikke, valamint az 1380/2013/EU rendelet 18. cikke értelmében e pont első bekezdésének és e rendelet I. és II. mellékletének alapján az 1. csoportba tartozó állományok listájának módosítására vonatkozóan, a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményeknek megfelelően.
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont - bevezető szöveg
3.  „2. csoport”: a norvég homár (Nephrops norvegicus) funkcionális egységei (FU), amelyekre vonatkozóan az olyan célértékek, mint az FMSY tartományok és az abundanciával kapcsolatos biztosítékok megállapítására sor került a jelen tervben, amely a következőkből áll:
3.  „2. csoport”: a norvég homár (Nephrops norvegicus) funkcionális egységei (FU), amelyekre vonatkozóan az olyan célértékek, mint az FMSY tartományok és az abundanciával kapcsolatos biztosítékok megállapítására sor került a jelen tervben, az I. és II. mellékletben foglaltak szerint, amely a következőkből áll:
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)
8a.   Az érintett halállományok csak a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények alapján módosíthatók.
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
10.  Az „MSY Btrigger” a szaporodóképes állomány biomasszájának referenciapontja, amely alatt egyedi és megfelelő gazdálkodási intézkedéseket kell foganatosítani annak érdekében, hogy a kiaknázási arányok a természetes változatossággal kombinálva helyreállítsák az állományokat a hosszú távú MFH előállítására képes szint fölé.
10.  Az „MSY Btrigger” a szaporodóképes állomány biomasszájának referenciapontja, amely alatt egyedi és megfelelő gazdálkodási intézkedéseket kell foganatosítani annak érdekében, hogy a kiaknázási arányok a természetes változatossággal kombinálva helyreállítsák az állományokat a hosszú távú maximális fenntartható hozam előállítására képes szint fölé.
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)
10a.   „hobbihorgászat”: a tengeri élővilág biológiai erőforrásainak szabadidős, turisztikai vagy sportolási célú kiaknázására irányuló, nem kereskedelmi halászati tevékenység;
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tervnek hozzá kell járulnia közös halászati politika 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében felsorolt célkitűzéseinek eléréséhez, különösen a halászati gazdálkodás elővigyázatossági megközelítésének alkalmazásával, és annak biztosítására törekedve, hogy az élő tengeri biológiai erőforrások kiaknázása során a halászott fajok állományait visszaállítsák a maximális fenntartható hozamot biztosítani képes szint fölé, és tartsák is fenn ezt a szintet.
(1)  A tervnek hozzá kell járulnia a közös halászati politika 1380/2013/EU rendelet 2. cikkében felsorolt célkitűzéseinek eléréséhez, különösen a halászati gazdálkodás 1380/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontja szerinti elővigyázatossági megközelítésének alkalmazásával, valamint hozzá kell járulnia a halászati tevékenységektől függők megfelelő életszínvonalának biztosításához, tekintettel a társadalmi-gazdasági szempontokra, és annak biztosítására törekedve, hogy az élő tengeri biológiai erőforrások kiaknázása során a halászott fajok állományait visszaállítsák a maximális fenntartható hozamot biztosítani képes szint fölé, és tartsák is fenn ezt a szintet. A maximális fenntartható hozam elérését lehetővé tevő kiaknázási szintet az e rendelet hatálya alá tartozó összes halállomány esetében a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2020-ig fokozatosan, minden körülmények között meg kell valósítani, és ezt követően fenn kell tartani. Azon a halállományoknak, amelyek tekintetében nem állnak rendelkezésre tudományos szakvélemények és adatok, az 1380/2013/EU rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében meghatározott olyan célértékeket kell teljesíteniük, amelyek biztosítják az adott állományoknak legalább a maximális fenntartható hozamot biztosító szinttel összehasonlítható szintű védelmét.
Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés
(3)  A tervnek a halászati gazdálkodásra az ökoszisztéma-alapú megközelítést kell alkalmaznia annak biztosítása érdekében, hogy a halászati tevékenységeknek a tengeri ökoszisztémára gyakorolt kedvezőtlen hatásai minimálisak legyenek. Összhangban kell állnia az uniós környezetvédelmi jogszabályokkal, különösen a jó környezeti állapot 2020-ig történő elérésére irányuló, a 2008/56/EK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében rögzített célkitűzéssel.
(3)  A tervnek a halászati gazdálkodásra az ökoszisztéma-alapú megközelítést kell alkalmaznia annak biztosítása érdekében, hogy a halászati tevékenységeknek a tengeri ökoszisztémára – kiváltképp a veszélyeztetett élőhelyekre és védett fajokra, többek között a tengeri emlősökre és tengeri madarakra – gyakorolt kedvezőtlen hatásai minimálisak legyenek. A terv kiegészíti az 1380/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 9. pontjában meghatározott, a halászati gazdálkodásra vonatkozó ökoszisztéma-alapú megközelítést, valamint az uniós környezetvédelmi jogszabályokat, különösen a jó környezeti állapot 2020-ig történő elérésére irányuló, a 2008/56/EK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében rögzített célkitűzéseket, illetve a 2009/147/EK és 92/43/EGK irányelvekben foglalt célkitűzéseket és követelményeket, és konzisztens azokkal. A tervnek továbbá intézkedéseket kell tartalmaznia, amelyek a negatív társadalmi-gazdasági következmények enyhítésére irányulnak, és lehetővé teszik az ágazat szereplői számára, hogy hosszú távon nagyobb gazdasági láthatóságra tegyenek szert.
Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)   a tervnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy az 1380/2013/EU rendelet 33. cikkének (1) bekezdésének megfelelően a harmadik országokkal közösen kiaknázott állományokkal az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdése szerinti célkitűzésekkel összhangban gazdálkodjanak, valamint hogy a halászati lehetőségek együttesen ne haladják meg az I. mellékletben meghatározott értéktartományokat.
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 b bekezdés (új)
(3b)   A tervnek tekintetbe kell vennie az Unió harmadik országokkal fenntartott kétoldalú kapcsolatait. A harmadik országokkal kötött jövőbeni kétoldalú megállapodásoknak tekintetbe kell venniük a tervet.
Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – b pont
b)  a 2008/56/EK irányelv I. mellékletében található egyéb vonatkozó mutatók teljesítéséhez való hozzájárulásra, arányosan a halászat teljesítésükben betöltött szerepével.
b)  a 2008/56/EK irányelv I. mellékletében található egyéb vonatkozó mutatók teljesítése, arányosan a halászat teljesítésükben betöltött szerepével.
Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)   A terv keretében hozott intézkedéseket az e rendelet 2. cikkének 1a) pontja szerint rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményekkel összhangban kell végrehajtani. A rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményt az ICES-nek vagy a HTMGB-nek meg kell vizsgálnia azon időpontig, amelyet az e rendelet 4., 5., 6., illetve 18. cikke, valamint az 1380/2013/EU rendelet 16. cikke szerinti intézkedések vonatkozásában a Bizottság javasol.
Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
(1)  A halászati mortalitás célértékét az 1. és 2. csoport állományainak vonatkozásában a lehető leghamarabb, és fokozatosan, egyre növekvő alapon 2020-ig el kell érni, és azt követően az I. mellékletben meghatározott tartományokban fenn kell tartani.
(1)  A halászati mortalitás célértékét az 1. és 2. csoport állományainak vonatkozásában a lehető leghamarabb, és fokozatosan, egyre növekvő alapon 2020-ig el kell érni, és azt követően az I. mellékletben meghatározott tartományokban és a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott célkitűzéseknek megfelelő módon fenn kell tartani.
Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az 1380/2013/EU rendelet 16. cikkének (4) bekezdésével összhangban a halászati lehetőségeknek meg kell felelniük a jelen rendelet I. mellékletének A. oszlopában meghatározott halászati mortalitási tartományok célértékeinek.
(2)  Az 1380/2013/EU rendelet 16. cikkének (4) bekezdésével és 17. cikkével összhangban a halászati lehetőségeket a tervben megállapított célkitűzésekkel és célértékekkel, valamint a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleménnyel összhangban kell meghatározni és meg kell felelniük a jelen rendelet I. mellékletének A. oszlopában meghatározott halászati mortalitási tartományok célértékeinek.
Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az 1. és 2. Bekezdéstől eltérve a halászati lehetőségek rögzíthetők olyan szinteken, amelyek a halászati mortalitás alacsonyabb szintjeinek felelnek meg, mint az I. melléklet A. oszlopában szereplő értékek.
(3)  Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve a halászati lehetőségeket az I. mellékletben meghatározott halászati mortalitási szinteknél alacsonyabb szinten is lehet rögzíteni.
Módosítás 83 és 99
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés
(4)  A (2) és (3) bekezdéstől eltérve egy állományra vonatkozóan a halászati lehetőségek meghatározhatók az I. melléklet B. oszlopában megállapított halászati mortalitási tartományokkal összhangban is, feltéve, hogy az érintett állomány a szaporodóképes állomány biomasszájának legalacsonyabb szintjére vonatkozó, a II. melléklet A. oszlopában megállapított referenciapontnál nagyobb:
törölve
a)  ha vegyes halászat esetén tudományos szakvélemények vagy bizonyítékok alapján szükség van rá a 3. cikkben meghatározott célkitűzések eléréséhez;
b)  ha a fajon belüli vagy fajok közötti dinamikák miatt tudományos szakvélemények vagy bizonyítékok alapján az állomány komoly károsodásának elkerüléséhez szükség van rá; vagy
c)  az egymást követő évek halászati lehetőségei több mint 20%-os változásának elkerülése érdekében.
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)   A halászati lehetőségeket úgy kell meghatározni, hogy azok biztosítsák, hogy a szaporodóképes állomány biomasszájának szintje kevesebb mint 5%-os valószínűséggel csökkenjen a II. melléklet B. oszlopában meghatározott szaporodóképes állomány biomasszájára vonatkozó referenciapont határértéke (Blim) alá.
Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 b bekezdés (új)
(4b)   Amennyiben a Bizottság a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények alapján úgy ítéli meg, hogy a halászati mortalitás I. mellékletben meghatározott tartományai már nem felelnek meg a terv célkitűzéseinek, sürgősen javaslatot nyújthat be az említett tartományok módosítása céljából.
Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés
(1)  A 3. és 4. csoportokban lévő állományokra vonatkozó halászati lehetőségeknek összhangban kell lenniük a maximális fenntartható hozammal kapcsolatos tudományos szakvéleményekkel.
(1)  A 3. és 4. csoportokban lévő állományokra vonatkozó halászati lehetőségeknek összhangban kell lenniük a maximális fenntartható hozammal kapcsolatosan rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményekkel.
Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés
(2)  Ha nem áll rendelkezésre tudományos szakvélemény a maximális fenntartható hozammal összeegyeztethető halászati mortalitási arányra vonatkozóan, a halászati lehetőségeknek összhangban kell lenniük a tudományos szakvéleményekkel annak biztosítása érdekében, hogy az állományok fenntarthatósága összhangban álljon az elővigyázatosság elvével.
(2)  Ha nem áll rendelkezésre tudományos szakvélemény és adat a maximális fenntartható hozammal összeegyeztethető halászati mortalitási arányra vonatkozóan, a halászati lehetőségeket és intézkedéseket az 1380/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 8. pontja szerinti, a halászati gazdálkodásra vonatkozó elővigyázatossági megközelítés értelmében és az e rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében foglalt célkitűzésekkel összhangban kell meghatározni.
Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés
Az 5. csoportba tartozó állományokat az elővigyázatosság elvén alapulva kell kezelni a tudományos szakvéleményekkel összhangban.
Az 5. csoportba tartozó állományokat az 1380/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 8. pontja szerinti, a halászati gazdálkodásra vonatkozó elővigyázatosság elvén alapulva és a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleménnyel, valamint e rendelet 3. cikkének (1) és (3) bekezdésében foglalt célkitűzésekkel összhangban kell kezelni. A megfelelő tudományos adatok hiánya nem lehet indokolja a tengerek biológiai erőforrásai megőrzését célzó irányítási intézkedések elhalasztását vagy elmaradását.
Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés
(1)  Amikor a tudományos szakvélemények azt jelzik, hogy egy adott évre vonatkozóan az 1. csoportban lévő állományok szaporodóképes biomasszája az MSY Btrigger érték alatt, vagy a 2. csoportban lévő funkcionális egységek bármelyikének abundanciája a II. melléklet A. oszlopában szereplő Abundancebuffer érték alatt van, minden megfelelő korrekciós intézkedést foganatosítani kell az illető állomány vagy funkcionális egység gyors visszatérésének biztosítására, hogy meghaladják azon szinteket, amelyek képesek a maximális fenntartható hozam biztosítására. Konkrétan, a 4. cikk (2) bekezdésétől eltérően, a halászati lehetőséget olyan szintekre kell beállítani, amelyek összeegyeztethetők a halászati mortalitással, figyelembe véve a biomassza vagy az abundancia csökkenését, amely az I. melléklet A. oszlopban meghatározott tartomány alá csökken.
(1)  Amikor a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények azt jelzik, hogy egy adott évre vonatkozóan az 1. csoportban lévő állományok szaporodóképes biomasszája az MSY Btrigger érték alatt, vagy a 2. csoportban lévő funkcionális egységek bármelyikének abundanciája a II. melléklet A. oszlopában szereplő Abundancebuffer érték alatt van, minden megfelelő korrekciós intézkedést foganatosítani kell az illető állomány vagy funkcionális egység gyors visszatérésének biztosítására, hogy meghaladják azon szinteket, amelyek képesek a maximális fenntartható hozam biztosítására. Konkrétan, a 4. cikk (2) bekezdésétől eltérően, a halászati lehetőséget olyan szintekre kell beállítani, amelyek összeegyeztethetők a halászati mortalitással, figyelembe véve a biomassza vagy az abundancia csökkenését, amely a biomassza csökkenéséhez viszonyítva és az ICES „irányadó szabályának” megfelelően az I. melléklet A. oszlopban meghatározott tartomány alá csökken. E tekintetben a 2. cikk 1b) pontjában említett ICES „irányadó szabályokat” kell alkalmazni.
Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés
(2)  Amikor a tudományos szakvélemények azt jelzik, hogy bármely érintett állomány szaporodóképes biomasszája a Blim érték alatt van, vagy a norvég homár bármely funkcionális egységének abundanciája a II. melléklet B. oszlopában szereplő Abundancebuffer érték alatt van, további korrekciós intézkedéseket kell foganatosítani az illető állomány vagy funkcionális egység gyors visszatérésének biztosítására, hogy meghaladják azon szinteket, amelyek képesek a maximális fenntartható hozam biztosítására. A 4. cikk (2) és (4) bekezdésétől való eltérés révén az említett korrekciós intézkedéseknek konkrétan magukban kell foglalniuk az érintett állomány halászatának felfüggesztését, és a halászati lehetőségek megfelelő csökkentését.
(2)  Amikor a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények azt jelzik, hogy bármely érintett állomány szaporodóképes biomasszája a Blim érték alatt van, vagy a norvég homár bármely funkcionális egységének abundanciája a II. melléklet B. oszlopában szereplő Abundancebuffer érték alatt van, további korrekciós intézkedéseket kell foganatosítani az illető állomány vagy funkcionális egység gyors visszatérésének biztosítására, hogy meghaladják azon szinteket, amelyek képesek a maximális fenntartható hozam biztosítására. A 4. cikk (2) és (4) bekezdésétől való eltérés révén az említett korrekciós intézkedéseknek konkrétan magukban kell foglalniuk az érintett állomány halászatának felfüggesztését, és a halászati lehetőségek megfelelő csökkentését.
Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)   Amikor a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények azt jelzik, hogy egy adott évre vonatkozóan az e rendelet hatálya alá tartozó valamely állomány szaporodóképes biomasszája az MSY Btrigger érték alatt van, minden megfelelő korrekciós intézkedést meg kell hozni annak érdekében, hogy a szóban forgó állomány gyorsan visszatérjen a maximális fenntartható hozamot biztosító szint fölé, és a halászati mortalitás a biomassza csökkenéséhez viszonyítva és az ICES „irányadó szabályának” megfelelően lineárisan csökkenjen. E tekintetben a 2. cikk (1) bekezdésének 1b) pontjában említett ICES „irányadó szabályokat” kell alkalmazni.
Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 b bekezdés (új)
(2b)   Amikor a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények azt jelzik, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó valamely állomány szaporodóképes biomasszája a Blim vagy egy ennek megfelelő határérték alatt van, további korrekciós intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a szóban forgó állomány gyorsan visszatérjen a maximális fenntartható hozamot biztosító szint fölé. Ezek a korrekciós intézkedések különösen a halászati lehetőségek arányos csökkentésére és az állomány célzott halászatának felfüggesztésére terjedhetnek ki.
Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 c bekezdés (új)
(2c)   Az e cikkben említett korrekciós intézkedések az alábbiakat foglalhatják magukban:
a)  az 1380/2013/EU rendelet 12. és 13. cikkével összhangban hozott sürgősségi intézkedések;
b)  az e rendelet 11. és 11a. cikkével összhangban meghozott intézkedések.
Az e cikkben említett intézkedéseket a helyzet jellegével, súlyosságával, időtartamával és ismételődésével összhangban kell kiválasztani, amennyiben a szaporodóképes állomány biomasszája az (1) bekezdésben említett szintek alatt van.
Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím
A 3–7. csoportra vonatkozó különleges védelmi intézkedések
Különleges védelmi intézkedések
Módosítás 84
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
Ha a tudományos szakvélemények szerint korrekciós intézkedésekre van szükség a 3–7. csoportba tartozó bármelyik tengerfenéken élő állomány védelme érdekében, vagy ha az 1. csoportba tartozó bármelyik állomány szaporodóképes biomasszája, illetve a 2. csoportba tartozó bármelyik funkcionális egység abundanciája egy adott évre vonatkozóan a jelen rendelet II. mellékletének A. oszlopában szereplő védelmi referenciapontok alatt van, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy megfelelő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a jelen rendelet 18. cikke, valamint az 1380/2013/EU rendelet 18. cikke értelmében a következőkre vonatkozóan:
Ha a tudományos szakvélemények szerint további intézkedésekre van szükség annak biztosítása érdekében, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó valamennyi halászattal az e rendelet 3. cikke szerint gazdálkodjanak, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy megfelelő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a jelen rendelet 18. cikke, valamint az 1380/2013/EU rendelet 18. cikke értelmében. A 18. cikk (1) és (3) bekezdésétől eltérően a Bizottság az említett bekezdések szerinti közös ajánlás hiányában is fogadhat el felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusok a következőkre vonatkozhatnak:
Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  a halászeszközök jellemzői, különösen a szembőség, a horogméret, a eszköz felépítése, a fonalvastagság, az eszközök mérete vagy a szelektivitás biztosítása vagy javítása érdekében alkalmazott szelekciós eszközök használata;
a)  a halászeszközök jellemzőinek és műszaki előírásainak meghatározása, különösen a szembőség, a horogméret, az eszköz felépítése, a fonalvastagság, az eszközök mérete vagy a szelektivitás biztosítása vagy javítása érdekében alkalmazott szelekciós eszközök használata, kiváltképp a nem szándékos fogások csökkentésére;
Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)
9a. cikk
Ívóhelyek és halállomány-helyreállítási területek kijelölése
A tagállamok legkésőbb 2020-ig ívóhelyeket és területeket jelölnek ki, amelyek tekintetében egyértelmű bizonyíték van arra, hogy ott magas koncentrációban találhatók a minimális védelmi referenciaméretet el nem érő halak és az ívóhelyek, és e rendelet 12. cikkének (2) bekezdésének megfelelően közös ajánlásokat készítenek az e rendelet hatálya alá tartozó állományok számára halállomány-helyreállítási területek kijelölésére.
Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – cím
Teljes kifogható mennyiség
Halászati lehetőségek
Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)   A tagállamok számára rendelkezésre álló halászati lehetőségek kiosztása során a tagállamok az 1380/2013/EU rendelet 17. cikke szerinti objektív és átlátható kritériumokat vesznek figyelembe.
Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 b bekezdés (új)
(1b)   A harmadik országokkal megosztott állományokkal való közös gazdálkodás során a tagállamoknak lehetőségük nyílik arra, hogy az 1380/2013/EU rendelet 33. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően halászati lehetőségeket cseréljenek.
Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés
(2)  A 8. cikk sérelme nélkül a norvég homár állományára vonatkozó TAC értéknek a IIa és IV ICES zónákban meg kell egyeznie a funkcionális egységek fogási korlátozásainak és a funkcionális egységeken kívüli statisztikai négyszögek összegével.
(2)  A norvég homár állományára vonatkozóan a IIa és IV ICES zónákban az egyes funkcionális egységek esetében fogási korlátozásokat és a funkcionális egységeken kívüli statisztikai négyszögek esetében közös TAC-értéket kell meghatározni.
Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)
10a. cikk
A hobbihorgászat hatása
(1)  A szabadidős halászat fogásaira vonatkozó minden rendelkezésre álló adatot meg kell vizsgálni az általa a szabályozott fajok állományaira gyakorolt valószínűsíthető hatás értékelése érdekében.
(2)  A Tanács mérlegeli az első bekezdés által előírt értékelést. Azon állományok esetében, amelyek esetében jelentősnek ítéli a szabadidős halászatot, a Tanács a halászati lehetőségek meghatározása során figyelembe veszi a szabadidős halászat fogásait, többek között a következők révén:
a)  tekintetbe véve a szabadidős halászat – a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemény alapján – becsült fogásainak, valamint a kereskedelmi halászati lehetőségek – a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemény alapján – becsült fogásainak összegét, amely a halászati mortalitás célértékének megfelelő teljes fogást adja;
b)  korlátozásokat vetve ki a szabadidős halászatra, többek között a napi legnagyobb kifogható mennyiségre és a halászati tilalmi időszakra vonatkozóan; vagy
c)  egyéb megfelelőnek ítélt eszköz révén.
Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – cím
Az 1–7. csoport kirakodási kötelezettségeivel kapcsolatos rendelkezések
A kirakodási kötelezettséggel kapcsolatos rendelkezések
Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  mentesítés a kirakodási kötelezettség alkalmazása alól azon fajokra vonatkozóan, amelyek esetében a tudományos bizonyítékok szerint magas a túlélési arány, figyelembe véve a halászeszközök, a halászati gyakorlatok és az ökoszisztéma jellemzőit, a kirakodási kötelezettség teljesítésének megkönnyítése érdekében; és
a)  mentesítés a kirakodási kötelezettség alkalmazása alól azon fajokra vonatkozóan, amelyek esetében a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemény szerint magas a túlélési arány, figyelembe véve a halászeszközök, a halászati gyakorlatok és az ökoszisztéma jellemzőit, a kirakodási kötelezettség teljesítésének megkönnyítése érdekében; és
Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)  a fogások dokumentálására vonatkozó konkrét rendelkezések, mindenekelőtt a kirakodási kötelezettség teljesítésének nyomon követése céljából; és
c)  a fogások dokumentálására vonatkozó konkrét rendelkezések, mindenekelőtt a nyomon követés és ellenőrzés céljából, annak érdekében, hogy a kirakodási kötelezettség teljes körű teljesítésének biztosítása révén biztosítsák az egyenlő versenyfeltételeket; és
Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 a bekezdés (új)
Az e cikk első bekezdésében meghatározott intézkedések hozzájárulnak az e rendelet 3. cikkében felsorolt célkitűzések – különösen a növendék halak és az ívó halak védelmének – megvalósításához.
Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)
11a. cikk
Technikai intézkedések
(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 18. cikkének és az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következő technikai intézkedésekre vonatkozóan:
a)  a halászeszközök jellemzőire vonatkozó előírások és a halászeszközök használatára irányadó szabályok a szelektivitás biztosítása vagy javítása, a nem szándékos fogások csökkentése vagy az ökoszisztémára gyakorolt negatív hatások minimálisra csökkentése érdekében;
b)  a halászeszközök módosítására vagy az azokhoz tartozó további eszközökre vonatkozó előírások a szelektivitás biztosítása vagy javítása, a nem szándékos fogások csökkentése vagy az ökoszisztémára gyakorolt negatív hatások minimálisra csökkentése érdekében;
c)  meghatározott halászeszközök használatára és halászati tevékenységekre vonatkozó korlátozás vagy tilalom meghatározott területeken vagy időszakokban, az ívó halak, a minimális állományvédelmi referenciaméretet el nem érő vagy nem célzott halfajok védelme vagy az ökoszisztémára gyakorolt negatív hatások minimálisra csökkentése érdekében; és
d)  minimális állományvédelmi referenciaméretek meghatározása az e rendelet hatálya alá tartozó valamennyi állomány tekintetében, a növendék tengeri élőlények védelme céljából.
(2)  Az e cikk (1) bekezdésében említett intézkedéseknek hozzá kell járulniuk a 3. cikkben meghatározott célkitűzések eléréséhez.
Módosítás 97
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés
(2)   E cikk 1. bekezdésének alkalmazásában azok a tagállamok, amelyek közvetlen gazdálkodási érdekeltséggel rendelkeznek, közös ajánlásokat nyújthatnak be az 1380/2013/EU rendelet 18. cikk (1) bekezdése szerint, első alkalommal legkésőbb e rendelet hatálybalépésétől számított tizenkét hónapon belül, azt követően pedig a terv értékelésének a 17. cikkel összhangban történő minden egyes benyújtását követő tizenkét hónapon belül. Akkor is benyújthatnak ilyen ajánlásokat, ha azt szükségesnek vélik, különösen abban az esetben, ha hirtelen változás áll be az e rendelet hatálya alá tartozó valamely állomány helyzetében. Az adott naptári évre vonatkozó intézkedésekre irányuló közös ajánlásokat legkésőbb a megelőző év július 1-jéig kell benyújtani.
(2)  E cikk 1. bekezdésének alkalmazásában azok a tagállamok, amelyek közvetlen gazdálkodási érdekeltséggel rendelkeznek, közös ajánlásokat nyújthatnak be az 1380/2013/EU rendelet 18. cikk (1) bekezdése szerint, első alkalommal legkésőbb e rendelet hatálybalépésétől számított tizenkét hónapon belül, azt követően pedig a terv értékelésének a 17. cikkel összhangban történő minden egyes benyújtását követő tizenkét hónapon belül. Akkor is benyújthatnak ilyen ajánlásokat, ha azt szükségesnek vélik, különösen abban az esetben, ha hirtelen változás áll be az e rendelet hatálya alá tartozó valamely állomány helyzetében. Az adott naptári évre vonatkozó intézkedésekre irányuló közös ajánlásokat legkésőbb a megelőző év július 1-jéig kell benyújtani.
Az 1380/2013/EU rendelet 18. cikkének (1) és (3) bekezdésétől eltérően, a Bizottság az említett bekezdések szerinti közös ajánlás hiányában is fogadhat el felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat.
Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés
Legalább öt évvel e rendelet hatálybalépése után, valamint azt követően ötévente, a Bizottságnak gondoskodnia kell a terv azon állományokra gyakorolt hatásának kiértékeléséről, amelyekre a rendelet vonatkozik, valamint a nevezett állományokat kiaknázó halászatokra gyakorolt hatásának kiértékeléséről. Az említett értékelések eredményeit a Bizottság benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
Legalább három évvel e rendelet hatálybalépése után, valamint azt követően ötévente a Bizottságnak gondoskodnia kell a terv azon állományokra gyakorolt hatásának kiértékeléséről, amelyekre a rendelet vonatkozik, valamint a nevezett állományokat kiaknázó halászatokra gyakorolt hatásának kiértékeléséről, valamint arról, milyen mértékben teljesültek e rendelet célkitűzései, köztük a halállományok helyreállítása és a maximális hozam biztosítására képes szint feletti szinten tartása, és a jó környezeti állapot felé tett előrelépés. Az említett értékelések eredményeit a Bizottság benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A Bizottság, amennyiben ez szükséges, egy korábbi időpontban is nyújthat be jelentést.
A Bizottság évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet célkitűzéseinek eléréséről és a vizekben található halállományok helyzetéről, valamint az e rendelet hatálya alá tartozó állományokról, az uniós vizeken, valamint egyes nem uniós vizeken az éves halászati lehetőségeket rögzítő rendelet elfogadását követően a lehető leghamarabb. A jelentést mellékelni kell az 1380/2013/EU rendelet 50. cikkében említett éves jelentéshez.
E jelentés az alábbiakat tartalmazza:
a)  átfogó tudományos vélemény, amely alapján a halászati lehetőségeket megállapították; és
b)  tudományos igazolás, amely kimutatja, hogy a meghatározott halászati lehetőségek összhangban állnak e rendelet rendelkezéseivel, különösen a halászati mortalitás célértékeivel
Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)
18a. cikk
Az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból nyújtott támogatás
A terv célkitűzéseinek elérése érdekében elfogadott ideiglenes szüneteltetési intézkedések az 508/2014/EU rendelet 33. cikke (1) bekezdése a) és c) pontjának alkalmazásában úgy tekintendők, mint a halászati tevékenységek ideiglenes szüneteltetéséhez szükséges intézkedések.
(Ennek a cikknek a X. fejezetben kellett volna szerepelni.)
Módosítás 85
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

1.  1. csoport

Állomány

A maximális fenntartható hozam elérésével összhangban lévő halászati mortalitás célértéke (FMSY)

A.  oszlop

B.  oszlop

Északi-tengeri tőkehal

0,22 – 0,33

0,33 – 0,49

Foltos tőkehal

0,25 – 0,37

0,37 – 0,52

Északi-tengeri sima lepényhal

0,13 – 0,19

0,19 – 0,27

Fekete tőkehal

0,20 – 0,32

0,32 – 0,43

Északi-tengeri közönséges nyelvhal

0,11 – 0,20

0,20 – 0,37

Kattegati közönséges nyelvhal

0,19 – 0,22

0,22 – 0,26

Északi-tengerivékonybajszú tőkehal

Nincs meghatározva

Nincs meghatározva

2.  2. csoport

Norvég homár funkcionális egység (FU)

A maximális fenntartható hozam elérésével összhangban lévő halászati mortalitás célértéke (FMSY) (mint fogási arány)

A.  oszlop

B.  oszlop

IIIa FU 3 és 4 alkörzet

0,056 – 0,079

0,079 – 0,079

Farn Deeps FU 6

0,07 – 0,081

0,081 – 0,081

Fladen Ground FU 7

0,066 – 0,075

0,075 – 0,075

Firth of Forth FU 8

0,106 – 0,163

0,163 – 0,163

Moray Firth FU 9

0,091 – 0,118

0,118 – 0,118

Módosítás

1.  1. csoport

A táblázatban feltüntetett értékek az ICES különleges kérelemre („EU kérés az ICES irányában a megfelelő FMSY tartományok iránt, különböző északi-tengeri és balti-tengeri állományok vonatkozásában”) adott legújabb szakvéleményéből származnak

ÁLLOMÁNY

A maximális fenntartható hozam elérésével összhangban lévő halászati mortalitás célértéke (FMSY)

Tőkehal a IV. alterületen, valamint a VIId és a IIIa nyugati körzetben

FMSY alsó - FMSY

 

Foltos tőkehal a IV. alterületen, valamint a VIa és a IIIa nyugati körzetben

FMSY alsó - FMSY

 

Sima lepényhal a IV. alterületen és a IIIa körzetben

FMSY alsó - FMSY

 

Fekete tőkehal a IV. és VI. alterületen, valamint a IIIa körzetben

FMSY alsó - FMSY

 

Közönséges nyelvhal a IV. alterületen

FMSY alsó - FMSY

 

Közönséges nyelvhal a IIIa körzetben és a 22–24. alkörzetben

FMSY alsó - FMSY

 

Vékonybajszú tőkehal a IV. alterületen és a VIId körzetben

FMSY alsó - FMSY

 

Ördöghal a IIIa körzetben és a IV és VI alterületen

FMSY alsó - FMSY

 

Norvég garnéla a IVa körzet keleti részén és a IIIa körzetben

FMSY alsó - FMSY

 

2.  2. csoport

A táblázatban feltüntetett értékek az ICES különleges kérelemre („EU kérés az ICES irányában a megfelelő FMSY tartományok iránt, különböző északi-tengeri és balti-tengeri állományok vonatkozásában”) adott legújabb szakvéleményéből származnak

Norvég homár funkcionális egység (FU)

A maximális fenntartható hozam elérésével összhangban lévő halászati mortalitás célértéke (FMSY) (mint fogási arány)

 

A.  oszlop

 

IIIa FU 3 és 4 alkörzet

FMSY alsó - FMSY

 

Farn Deeps FU 6

FMSY alsó - FMSY

 

Fladen Ground FU 7

FMSY alsó - FMSY

 

Firth of Forth FU 8

FMSY alsó - FMSY

 

Moray Firth FU 9

FMSY alsó - FMSY

 

Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet
II. melléklet
II. melléklet
Védelmi referenciapontok
Védelmi referenciapontok
(a 7. cikkben említettek szerint)
(a 7. cikkben említettek szerint)
1.  1. csoport
1.  1. csoport
ÁLLOMÁNY
Minimális szaporodóképes állomány biomasszájára vonatkozó referenciapont (tonnában kifejezve) (MSY Btrigger)
A biomassza-határérték referenciapontja (tonnában kifejezve) (Blim)

ÁLLOMÁNY
Minimális szaporodóképes állomány biomasszájára vonatkozó referenciapont (tonnában kifejezve) (MSY Btrigger)
A biomassza-határérték referenciapontja (tonnában kifejezve) (Blim)
A.  oszlop
B.  oszlop

Északi-tengeri tőkehal
165 000
118 000

Tőkehal a IV. alterületen, valamint a VIId és a IIIa nyugati körzetben
165 000
118 000

Foltos tőkehal
88 000
63 000

Foltos tőkehal a IV. alterületen, valamint a VIa és a IIIa nyugati körzetben
88 000
63 000

Északi-tengeri sima lepényhal
230 000
160 000

Sima lepényhal a IV. alterületen és a IIIa körzetben
230 000
160 000

Fekete tőkehal
200 000
106 000

Fekete tőkehal a IV. és VI. alterületen, valamint a IIIa körzetben
150 000
106 000

Északi-tengeri közönséges nyelvhal
37 000
26 300

Közönséges nyelvhal a IV. alterületen
37 000
26 300

Kattegati közönséges nyelvhal
2 600
1 850

Közönséges nyelvhal a IIIa körzetben és a 22–24. alkörzetben
2 600
1 850

Északi-tengeri vékonybajszú tőkehal
Nincs meghatározva
Nincs meghatározva

Vékonybajszú tőkehal a IV. alterületen és a VIId körzetben
Nincs meghatározva
Nincs meghatározva

Ördöghal a IIIa körzetben és a IV és VI alterületen
Nincs meghatározva
Nincs meghatározva

Norvég garnéla a IVa körzet keleti részén és a IIIa körzetben
Nincs meghatározva
Nincs meghatározva

2.  2. csoport
2.  2. csoport
Norvég homár funkcionális egység (FU)
Minimális abundancia referenciapontja (millióban) (Abundancebuffer)
Az abundancia-határérték referenciapontja (millióban) (Abundancebuffer)

Norvég homár funkcionális egység (FU)
Minimális abundancia referenciapontja (millióban) (Abundancebuffer)
Az abundancia-határérték referenciapontja (millióban) (Abundancebuffer)
A.  oszlop
B.  oszlop

IIIa FU 3 és 4 alkörzet
NA
NA

IIIa FU 3 és 4 alkörzet
NA
NA

Farn Deeps FU 6
999
858

Farn Deeps FU 6
999
858

Fladen Ground FU 7
3 583
2 767

Fladen Ground FU 7
3 583
2 767

Firth of Forth FU 8
362
292

Firth of Forth FU 8
362
292

Moray Firth FU 9
262
262

Moray Firth FU 9
262
262

Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
II a melléklet (új)
IIa.  melléklet
Tilalom hatálya alá tartozó fajok
a)   csillagrája (Amblyraja radiata);
b)   a következő fűrészesrája-félék:
i.   késfogú fűrészesrája (Anoxypristis cuspidata);
ii.   törpe fűrészesrája (Pristis clavata);
iii.   nagy fűrészesrája (Pristis pectinata);
iv.   közönséges fűrészhal (Pristis pristis);
v.   zöld fűrészesrája (Pristis zijsron);
c)   óriáscápa (Cetorhinus maximus) és fehér cápa (Carcharodon carcharias);
d)   sima rája (Dipturus batis) mindkét fajtája (Dipturus cf. flossada und Dipturus cf. intermedia);
e)   sima lámpáscápa (Etmopterus pusillus) az ICES IV. alterületen és az ICES IIIa körzetben található uniós vizekben;
f)   Alfréd-ördögrája (Manta alfredi);
g)   atlanti ördögrája (Manta birostris);
h)   a következő rájafélék:
i.   ördögrája (Mobula mobular)
ii.   guineai kis ördögrája (Mobula rochebrunei);
iii.   tüskésfarkú ördögrája (Mobula japanica);
iv.   sima ördögrája (Mobula thurstoni);
v.   törpe ördögrája (Mobula eregoodootenkee);
vi.   Munk ördögrájája (Mobula munkiana);
vii.   chilei ördögrája (Mobula tarapacana);
viii.   rövidúszójú ördögrája (Mobula kuhlii);
ix.   kis ördögrája (Mobula hypostoma);
i.   tüskés rája (Raja clavata) az ICES IIIa. körzetben található uniós vizekben;
j)   hegedűrája-félék (Rhinobatidae);
k)   angyalrája (Squatina squatina);
l)   lazac (Salmo salar) és tengeri pisztráng (Salmo trutta) az ICES II. és IV. (uniós vizek) alterületen található tagállami alapvonalaktól számított hat tengeri mérföldes sávon kívüli vizeken bármilyen vontatott hálóval folytatott halászat során;
m)   ikrás nőstény languszta (Palinuridae spp.) és ikrás nőstény homár (Homarus gammarus), kivéve közvetlen állománypótlás vagy áttelepítés céljából;

(1) Az ügyet az 59. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából (A8-0263/2017).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat