Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0238(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0263/2017

Teksty złożone :

A8-0263/2017

Debaty :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Głosowanie :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

Teksty przyjęte
PDF 713kWORD 79k
Czwartek, 14 września 2017 r. - Strasburg
Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada ***I
P8_TA(2017)0357A8-0263/2017

Poprawki Parlamentu Europejskiego przyjęte w dniu 14 września 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego planu w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 676/2007 i rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008 (COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
(4)  Cele WPRyb obejmują między innymi zapewnienie rybołówstwa i akwakultury zrównoważonych pod względem środowiskowym w perspektywie długookresowej, stosowanie wobec zarządzania rybołówstwem podejścia ostrożnościowego oraz wdrożenie podejścia ekosystemowego do zarządzania rybołówstwem.
(4)  Cele WPRyb obejmują między innymi zapewnienie rybołówstwa i akwakultury zrównoważonych pod względem środowiskowym w perspektywie długookresowej, stosowanie wobec zarządzania rybołówstwem podejścia ostrożnościowego, tak aby zagwarantować, że poławiane gatunki są odtwarzane i utrzymywane powyżej poziomów, które mogą zapewnić MSY, oraz wdrożenie podejścia ekosystemowego do zarządzania rybołówstwem.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)
(4a)  W odniesieniu do eksploatacji żywych zasobów morskich rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 wyraźnie określa cel polegający na zapewnieniu odbudowy i zachowania populacji poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów. W związku z tym zgodnie z art. 2 ust. 2 tego rozporządzenia odnośny wskaźnik eksploatacji ma zostać osiągnięty w miarę możliwości do 2015 r., a w stopniowy, narastający sposób w odniesieniu do wszystkich stad – najpóźniej do 2020 r., po czym należy go utrzymywać.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
(5)  Aby zapewnić realizację celów WPRyb, należy przyjąć szereg odpowiednich środków ochronnych w dowolnym połączeniu, takich jak plany wieloletnie, środki techniczne, ustalenie i przydział uprawnień do połowów.
(5)  Aby zapewnić realizację celów WPRyb, należy przyjąć szereg odpowiednich środków ochronnych w dowolnym połączeniu, takich jak plany wieloletnie, środki techniczne, ustalenie i przydział uprawnień do połowów, w pełnej zgodności z najlepszymi dostępnymi opiniami naukowymi.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
(6)  Zgodnie z art. 9 i 10 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 podstawę planów wieloletnich stanowić będą opinie naukowe, techniczne i ekonomiczne, które będą obejmować cele, wymierne cele z wyraźnymi ramami czasowymi, punkty odniesienia do celów ochrony i środki ochronne.
(6)  Zgodnie z art. 9 i 10 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 podstawę planów wieloletnich stanowić będą opinie naukowe, techniczne i ekonomiczne, które będą obejmować cele, wymierne cele z wyraźnymi ramami czasowymi, punkty odniesienia w obszarze ochrony, cele i zabezpieczenia, cele dotyczące środków ochronnych i środków technicznych, które należy podjąć z myślą o osiągnięciu celów służących uniknięciu lub ograniczeniu w jak największym stopniu niezamierzonych połowów zgodnie z art. 15 tego rozporządzenia.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)
(6a)   Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 Komisja może zostać uprawniona w planie wieloletnim do ustanowienia obszarów odbudowy stad ryb.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)
(9a)   Niektóre stada będące przedmiotem wspólnego zainteresowania eksploatowane są również przez państwa trzecie, dlatego Unia powinna prowadzić konsultacje z tymi państwami celem zapewnienia zarządzania odnośnymi stadami w sposób zrównoważony. W przypadku braku osiągnięcia formalnego porozumienia Unia powinna dołożyć wszelkich starań, by wypracować wspólne ustalenia odnośnie do połowów takich stad w celu umożliwienia zrównoważonego zarządzania, tym samym egzekwując, utrzymując i promując równe warunki działania na rynku dla podmiotów gospodarczych Unii.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
(10)  Założeniem planu powinno być przyczynienie się do realizacji celów WPRyb, a w szczególności osiągnięcie i utrzymanie MSY odnośnych stad, przyczynienie się do wdrożenia obowiązku wyładunku dotyczącego stad dennych podlegających limitom połowowym oraz przyczynianie się do wdrożenia podejścia ekosystemowego do zarządzania rybołówstwem.
(10)  Założeniem planu powinno być przyczynienie się do realizacji celów WPRyb, a w szczególności odtworzenie i utrzymanie stad ryb powyżej poziomów biomasy, które mogą zapewnić MSY, przyczynienie się do wdrożenia obowiązku wyładunku dotyczącego stad dennych podlegających limitom połowowym, a także wdrożenie i realizacja aspektów społeczno-gospodarczych WPRyb oraz przyczynianie się do wdrożenia podejścia ekosystemowego do zarządzania rybołówstwem przez ograniczenie do minimum szkodliwego wpływu działalności połowowej na ekosystem morski.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)
(10a)   Plan ten powinien przyczynić się również do osiągnięcia dobrego stanu środowiska zgodnie z dyrektywą 2008/56/WE oraz do osiągnięcia właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków zgodnie z wymogami określonymi odpowiednio w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE1a i dyrektywie Rady 92/43/EWG1b.
_____________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).
1b Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
(11)  Artykuł 16 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 zawiera wymóg ustalania uprawnień do połowów zgodnie z celami określonymi w planach wieloletnich.
(11)  Artykuł 16 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 zawiera wymóg ustalania uprawnień do połowów zgodnie z celami określonymi w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 oraz w sposób zgodny z celami, ramami czasowymi i marginesami ustalonymi w planach wieloletnich.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)
(11a)   Zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 stada eksploatowane wspólnie z państwami trzecimi mają być eksploatowane w miarę możliwości w ramach wspólnych ustaleń zgodnych z celami określonymi w art. 2 ust. 2 tego rozporządzenia. Ponadto do takich ustaleń zastosowanie powinny mieć cele określone w art. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, a także definicje określone w art. 4 tego rozporządzenia.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
(14)  Gdy wartości docelowe MSY są niedostępne, należy zastosować zasadę podejścia ostrożnościowego.
(14)  Gdy wartości docelowe maksymalnego podtrzymywalnego połowu są niedostępne, w planie wieloletnim na podstawie podejścia ostrożnościowego należy ustanowić środki dotyczące zarządzania rybołówstwem, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Środki te muszą, zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, zapewniać ochronę odnośnych stad co najmniej na poziomie porównywalnym ze wskaźnikami eksploatacji zgodnymi z maksymalnym podtrzymywalnym połowem.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)
(14a)  Połowy rekreacyjne mogą w znaczący sposób wpływać na zasoby rybne. Zadaniem państw członkowskich jest gromadzenie danych dotyczących połowów odnoszących się do połowów rekreacyjnych zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi gromadzenia danych. W przypadku gdy takie połowy mają istotny negatywny wpływ na zasoby, plan powinien przewidywać możliwość podjęcia decyzji o szczególnych środkach zarządzania zgodnie z zasadą proporcjonalności. Wszelkie środki zarządzania i środki techniczne odnośnie do połowów rekreacyjnych na szczeblu Unii powinny być proporcjonalne do zamierzonych celów.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16
(16)  W odniesieniu do jednostek funkcjonalnych homarca, w odniesieniu do których są one dostępne, należy zastosować następujące progowe poziomy liczebności: liczebność minimalną (Abundancebuffer) odpowiadającą punktowi odniesienia Bbuffer określonemu przez Komitet Doradczy ds. Morza Północnego42 w długoterminowym planie zarządzania homarcem w Morzu Północnym oraz liczebność graniczną (Abundancelimit) odpowiadającą wartości Btrigger liczebności MSY (równoważnej Blim) określonej przez ICES7.
(16)  W odniesieniu do jednostek funkcjonalnych homarca, w odniesieniu do których są one dostępne, należy zastosować zalecane przez ICES liczebność minimalną (Abundancebuffer) oraz liczebność graniczną (Abundancelimit) jako progowe poziomy liczebności.
_________________
42 Długoterminowy plan zarządzania homarcem w Morzu Północnym
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
(17)  Należy przewidzieć odpowiednie środki ochronne, na wypadek gdyby wielkość stada zmalała poniżej tych poziomów. Środki ochronne powinny obejmować ograniczenie uprawnień do połowów i szczególne środki ochronne, w przypadku gdy w opinii naukowej wskazano potrzebę zastosowania środków naprawczych. Środki te – w stosownych przypadkach – należy uzupełnić wszelkimi innymi środkami, takimi jak środki Komisji zgodnie z art. 12 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 lub środki państwa członkowskiego zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.
(17)  Należy przewidzieć odpowiednie środki ochronne, na wypadek gdyby wielkość stada zmalała poniżej tych poziomów. Środki ochronne powinny obejmować ograniczenie uprawnień do połowów i szczególne środki ochronne, w przypadku gdy w najlepszej dostępnej opinii naukowej wskazano potrzebę zastosowania środków naprawczych. Środki te – w stosownych przypadkach – należy uzupełnić wszelkimi innymi środkami, takimi jak środki Komisji zgodnie z art. 12 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 lub środki państwa członkowskiego zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19
(19)  Należy ustanowić wartość TAC dla homarca w obszarach ICES IIa i IV, będącą sumą limitów połowowych ustanowionych dla każdej jednostki funkcjonalnej oraz dla prostokątów statystycznych ICES znajdujących się poza obrębem jednostek funkcjonalnych w tym obszarze TAC. Nie wyklucza to jednak przyjęcia środków ochronnych dla określonych jednostek funkcjonalnych.
(19)  Dla każdej jednostki funkcjonalnej należy ustanowić w miarę możliwości oddzielną wartość TAC dla homarca. Ewentualnie można zdecydować o wprowadzeniu odrębnych środków w celu ochrony poszczególnych jednostek funkcjonalnych.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20
(20)  Aby zapewnić zgodność z obowiązkiem wyładunku ustanowionym na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w planie należy przewidzieć dodatkowe środki zarządzania.
(20)  Aby zapewnić zgodność z obowiązkiem wyładunku ustanowionym na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w planie należy przewidzieć dalsze środki ochrony, w szczególności środki zmierzające do stopniowego eliminowania odrzutów z uwzględnieniem najlepszych dostępnych opinii naukowych lub do minimalizacji negatywnych skutków połowów dla ekosystemu, które stosownie do okoliczności należy szczegółowo uściślić zgodnie z art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25
(25)  Należy ustanowić progi w odniesieniu do stad dennych, powyżej których statek rybacki ma obowiązek dokonać wyładunku w wyznaczonym porcie lub w miejscu znajdującym się blisko brzegu, zgodnie z art. 43 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. Ponadto przy wyznaczaniu tych portów lub miejsc znajdujących się blisko brzegu państwa członkowskie powinny stosować kryteria przewidziane w art. 43 ust. 5 tego rozporządzenia w taki sposób, aby zapewnić skuteczną kontrolę stad objętych niniejszym rozporządzeniem.
(25)  Należy ustanowić progi w odniesieniu do stad dennych, powyżej których statek rybacki ma obowiązek dokonać wyładunku w wyznaczonym porcie lub w miejscu znajdującym się blisko brzegu, zgodnie z art. 43 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. Ponadto przy wyznaczaniu tych portów lub miejsc znajdujących się blisko brzegu państwa członkowskie powinny stosować kryteria określone w art. 43 ust. 5 tego rozporządzenia w taki sposób, aby zapewnić skuteczną kontrolę wyładunku połowów objętych niniejszym rozporządzeniem.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26
(26)  Zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 należy ustanowić przepisy dotyczące okresowej oceny, której Komisja będzie poddawać stosowność oraz skuteczność stosowania niniejszego rozporządzenia. Ocena taka powinna nastąpić po okresowej ocenie planu i zostać przeprowadzona na podstawie okresowej oceny planu opartej na opiniach naukowych: ocenę planu należy przeprowadzać co pięć lat. Okres ten umożliwia pełne wdrożenie obowiązku wyładunku, a także przyjęcie i wdrożenie zregionalizowanych środków oraz wykazanie ich wpływu na stada i połowy. Jest to również minimalny okres wymagany przez organy naukowe.
(26)  Zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 należy ustanowić przepisy dotyczące okresowej oceny, której Komisja będzie poddawać stosowność oraz skuteczność stosowania niniejszego rozporządzenia. Ocena taka powinna nastąpić po okresowej ocenie planu i zostać przeprowadzona na podstawie okresowej oceny planu opartej na najlepszych dostępnych opiniach naukowych: ocenę planu należy przeprowadzić do dnia ... [trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia], a następnie co pięć lat. Okres ten umożliwia pełne wdrożenie obowiązku wyładunku, a także przyjęcie i wdrożenie zregionalizowanych środków oraz wykazanie ich wpływu na stada i połowy. Jest to również minimalny okres wymagany przez organy naukowe.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1
1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się wieloletni plan („plan”) dotyczący stad dennych w wodach Unii należących do stref ICES IIa, IIIa i IV („Morze Północne”) oraz połowów eksploatujących te stada.
1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się wieloletni plan („plan”) dotyczący stad dennych w wodach Unii należących do stref ICES IIa, IIIa i IV (obszar „Morze Północne” odnosi się do tych trzech stref) oraz połowów eksploatujących te stada, w tym połowów rekreacyjnych.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)
2a.   W przypadku gdy na podstawie opinii naukowej lub wniosku zainteresowanych państw członkowskich Komisja uzna, że należy zmienić wykaz, o którym mowa w art. 2, Komisja może przedłożyć wniosek w sprawie zmiany tego wykazu.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 b (nowy)
2b.   Niniejsze rozporządzenie określa także szczegóły realizacji obowiązku wyładunku przewidzianego w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w odniesieniu do wszystkich gatunków innych niż stada, w o których już mowa w ust. 1 tego artykułu.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1
(1)  „stada denne” oznaczają gatunki ryb spłaszczonych bocznie i grzbietobrzusznie oraz homarca występujące na dnie lub blisko dna słupa wody;
1)   „stada denne” oznaczają gatunki ryb spłaszczonych bocznie, grzbietobrzusznie i chrzęstnoszkieletowych oraz homarca (Nephrops norvegicus) i krewetkę północną (Pandalus borealis) występujące na dnie lub blisko dna słupa wody;
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)
1a)  „najlepsze dostępne opinie naukowe” oznaczają opinie naukowe, które zostały zweryfikowane przez ICES lub STECF i które bazują na najbardziej aktualnych dostępnych danych spełniających wymogi określone w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013, w szczególności w art. 25 tego rozporządzenia.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 b (nowy)
1b)   „przedział FMSY” oznacza przedział wartości obliczony przez ICES, który ma zapewnić maksymalnie 5-procentowe ograniczenie wysokiego odłowu długoterminowego w stosunku do maksymalnego podtrzymywalnego połowu. Zasada doradcza ICES wskazuje, że jeżeli biomasa stada tarłowego kształtuje się poniżej minimalnego punktu odniesienia stada tarłowego (MSY Btrigger), F powinno zostać ograniczone do wartości, która nie przekracza górnego limitu równego wartości punktu FMSY pomnożonego przez wartość biomasy stada tarłowego w roku obowiązywania TAC, podzielonego przez wartość MSY Btrigger;
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 c (nowy)
1c)   „MSY Flower” i „MSY Fupper” oznaczają najniższą i najwyższą wartość w przedziale FMSY;
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 (nowy)
2)  „grupa 1”: oznacza stada denne, dla których wartości docelowe jako przedziały FMSY i środki ochronne powiązane z biomasą ustala się w niniejszym planie w następujący sposób:
2)  „grupa 1” oznacza stada denne, dla których wartości docelowe jako przedziały FMSY i środki ochronne powiązane z biomasą – wymienione w załącznikach I i II – ustala się w niniejszym planie w następujący sposób:
a)  dorsz atlantycki (Gadus morhua) występujący w podobszarze IV i zachodnich rejonach VIId i IIIa (Morze Północne, wschodnia część Kanału La Manche, cieśnina Skagerrak), zwany dalej „dorszem atlantyckim występującym w Morzu Północnym”;
a)  dorsz atlantycki (Gadus morhua) występujący w podobszarze IV (Morze Północne) i zachodnich rejonach VIId (wschodnia część Kanału La Manche) i IIIa (cieśnina Skagerrak), zwany dalej „dorszem atlantyckim występującym w podobszarze IV i w zachodnich rejonach VIId i IIIa”;
b)  plamiak (Melanogrammus aeglefinus) występujący w podobszarze IV i zachodnich rejonach VIId i IIIa (Morze Północne, wody na zachód od Szkocji, cieśnina Skagerrak), zwany dalej „plamiakiem”;
b)  plamiak (Melanogrammus aeglefinus) występujący w podobszarze IV (Morze Północne) oraz zachodnich rejonach VIa (wody na zachód od Szkocji) i IIIa (cieśnina Skagerrak), zwany dalej „plamiakiem występującym w podobszarze IV i zachodnich rejonach VIa i IIIa”;
c)  gładzica (Pleuronectes platessa) występująca w podobszarze IV (Morze Północne) i rejonie IIIa (cieśnina Skagerrak), zwana dalej „gładzicą występującą w Morzu Północnym”;
c)  gładzica (Pleuronectes platessa) występująca w podobszarze IV (Morze Północne) i rejonie IIIa (cieśnina Skagerrak), zwana dalej „gładzicą występującą w podobszarze IV i rejonie IIIa”;
d)  czarniak (Pollachius virens) występujący w podobszarach IV i VI oraz rejonie IIIa (Morze Północne, przy wyspie Rockall i w wodach na zachód od Szkocji, w cieśninach Skagerrak i Kattegat), zwany dalej „czarniakiem”;
d)  czarniak (Pollachius virens) występujący w podobszarach IV (Morze Północne) i VI (wody na zachód od Szkocji i przy wyspie Rockall) oraz w rejonie IIIa (cieśniny Skagerrak i Kattegat), zwany dalej „czarniakiem występującym w podobszarach IV i VI i rejonie IIIa”;
e)  sola (Solea solea) w podobszarze IV (Morze Północne), zwana dalej „solą występującą w Morzu Północnym”;
e)  sola (Solea solea) występująca w podobszarze IV (Morze Północne), zwana dalej „solą występującą w podobszarze IV”;
f)  sola (Solea solea) w rejonie IIIa oraz podrejonach 22–24 (cieśnina Skagerrak, Kattegat i zachodnia część Morza Bałtyckiego), zwana dalej „solą występującą w cieśninie Kattegat”;
f)  sola (Solea solea) występująca w rejonie IIIa (cieśniny Skagerrak i Kattegat) oraz podrejonach 22–24 (zachodnia część Morza Bałtyckiego), zwana dalej „solą występującą w rejonie IIIa i podrejonach 22–24”;
g)  witlinek (Merlangius merlangus) w podobszarze IV i rejonie VIId (Morze Północne i wschodnia część kanału La Manche), zwany dalej „witlinkiem występującym w Morzu Północnym”;
g)  witlinek (Merlangius merlangus) występujący w podobszarze IV (Morze Północne) i rejonie VIId (wschodnia część kanału La Manche), zwany dalej „witlinkiem występującym w podobszarze IV i rejonie VIId”;
ga)  żabnica (Lophius piscatorius) w rejonie IIIa (cieśnina Skagerrak i Kattegat) i podobszarach IV (Morze Północne) i VI (na zachód od Szkocji i przy wyspie Rockall);
gb)  krewetka północna (Pandalus borealis) w rejonach IVa część wschodnia i IIIa.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18 niniejszego rozporządzenia oraz art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w celu dokonania zmiany w wykazie stad w grupie 1, jak określono w akapicie pierwszym niniejszego punktu oraz w załącznikach I i II do niniejszego rozporządzenia zgodnie z najlepszymi dostępnymi opiniami naukowymi.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 – wprowadzenie
3)  „grupa 2” oznacza jednostki funkcjonalne homarca (Nephrops norvegicus), dla których wartości docelowe jako przedziały FMSY i środki ochronne powiązane z liczebnością ustalono w niniejszym planie; na grupę składają się:
3)  „grupa 2” oznacza jednostki funkcjonalne homarca (Nephrops norvegicus), dla których wartości docelowe jako przedziały FMSY i środki ochronne powiązane z liczebnością – określone w załącznikach I i II – ustalono w niniejszym planie; na grupę składają się:
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 8 a (nowy)
8a)   zmian dotyczących odnośnych stad dokonuje się wyłącznie na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 10
10)  „MSY Btrigger” oznacza punkt odniesienia dla biomasy stada tarłowego, poniżej którego należy podjąć konkretne i odpowiednie działanie w zakresie zarządzania w celu zapewnienia, aby wskaźniki eksploatacji w połączeniu z naturalnymi wahaniami przyczyniły się do odbudowy stada powyżej poziomów, na których możliwe jest wytworzenie MSY w perspektywie długookresowej.
10)  „MSY Btrigger” oznacza punkt odniesienia dla biomasy stada tarłowego, poniżej którego należy podjąć konkretne i odpowiednie działanie w zakresie zarządzania w celu zapewnienia, aby wskaźniki eksploatacji w połączeniu z naturalnymi wahaniami przyczyniły się do odbudowy stada powyżej poziomów, na których możliwe jest wytworzenie maksymalnego podtrzymywalnego połowu w perspektywie długookresowej.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 10 a (nowy)
10a)   „połowy rekreacyjne” oznaczają niekomercyjną działalność połowową, w przypadku której żywe zasoby morskie eksploatuje się do celów rekreacji, turystyki lub sportu.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1
1.  Plan przyczynia się do osiągnięcia celów wspólnej polityki rybołówstwa, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w szczególności poprzez stosowanie podejścia ostrożnościowego do zarządzania rybołówstwem, a jego celem jest zapewnienie, aby eksploatacja żywych zasobów morza doprowadziła do odtworzenia i utrzymania populacji poławianych gatunków powyżej poziomów, które mogą zapewnić maksymalny podtrzymywalny połów.
1.  Plan przyczynia się do osiągnięcia celów wspólnej polityki rybołówstwa, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w szczególności poprzez stosowanie podejścia ostrożnościowego do zarządzania rybołówstwem zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, oraz przyczynia się do zapewnienia godziwego standardu życia dla ludzi, którzy utrzymują się z działalności połowowej, z uwzględnieniem aspektów społeczno-gospodarczych, a jego celem jest zapewnienie, aby eksploatacja żywych zasobów morza doprowadziła do odtworzenia i utrzymania populacji poławianych gatunków powyżej poziomów, które mogą zapewnić maksymalny podtrzymywalny połów. Poziom eksploatacji umożliwiający uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu musi zostać możliwie szybko osiągnięty w każdym przypadku w sposób stopniowy w odniesieniu do wszystkich stad objętych niniejszym rozporządzeniem, najpóźniej do 2020 r., i od tego momentu musi być utrzymywany. W odniesieniu do stad, dla których nie są dostępne opinie i dane naukowe, zrealizowane mają zostać cele ustanowione w art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, które przewidują zagwarantowanie ochrony odnośnych stad na poziomie co najmniej porównywalnym z celami dotyczącymi maksymalnego podtrzymywalnego połowu.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3
3.  W ramach planu wdraża się podejście ekosystemowe do zarządzania rybołówstwem, aby zapewnić minimalizowanie negatywnego wpływu działalności połowowej na ekosystem morski. Plan jest spójny z unijnymi przepisami dotyczącymi środowiska, w szczególności z celem polegającym na osiągnięciu do 2020 r. dobrego stanu środowiska zgodnie z art. 1 ust. 1 dyrektywy 2008/56/WE.
3.  W ramach planu wdraża się podejście ekosystemowe do zarządzania rybołówstwem, aby zapewnić minimalizowanie negatywnego wpływu działalności połowowej na ekosystem morski, szczególnie na zagrożone siedliska i chronione gatunki, w tym ssaki morskie i ptaki morskie. Plan jest spójny z podejściem ekosystemowym do zarządzania rybołówstwem i uzupełnia je, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 oraz z unijnymi przepisami dotyczącymi środowiska, w szczególności z celem polegającym na osiągnięciu do 2020 r. dobrego stanu środowiska zgodnie z art. 1 ust. 1 dyrektywy 2008/56/WE, a także z celami i przepisami zawartymi w dyrektywach 2009/147/WE i 92/43/EWG. Plan przewiduje ponadto środki mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu społeczno-gospodarczego i zapewnienie podmiotom gospodarczym większej rozpoznawalności w perspektywie długoterminowej.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)
3a.   Plan ma na celu zapewnienie, aby zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 stada eksploatowane wspólnie z państwami trzecimi były eksploatowane zgodnie z celami określonymi w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 i aby ogólne uprawnienia do połowów nie przekraczały przedziałów wartości określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 b (nowy)
3b.   Plan uwzględnia stosunki dwustronne Unii z krajami trzecimi. Plan jest uwzględniany w przyszłych umowach dwustronnych z państwami trzecimi.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 – litera b
b)  przyczynienie się do osiągnięcia innych odnośnych wskaźników zawartych w załączniku I do dyrektywy 2008/56/WE proporcjonalnie do roli, jaką rybołówstwo odgrywa w ich spełnieniu.
b)  osiągnięcie innych odnośnych wskaźników zawartych w załączniku I do dyrektywy 2008/56/WE proporcjonalnie do roli, jaką rybołówstwo odgrywa w ich spełnieniu.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)
4a.   Wszystkie środki w ramach planu podejmuje się w oparciu o najlepsze dostępne opinie naukowe zgodnie z art. 2 ust. 1a niniejszego rozporządzenia. Najlepsze dostępne opinie naukowe są weryfikowane przez ICES lub STECF najpóźniej w chwili, w której środki te zostaną zaproponowane przez Komisję zgodnie z art. 4, 5, 6 i 18 niniejszego rozporządzenia, a także art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1
1.  Docelowe wskaźniki śmiertelności połowowej dla stad z grup 1 i 2 muszą zostać osiągnięte tak szybko, jak to możliwe, w sposób progresywny i stopniowy do 2020 r. oraz utrzymane w późniejszym okresie w granicach przedziałów określonych w załączniku I.
1.  Docelowe wskaźniki śmiertelności połowowej dla stad z grup 1 i 2 muszą zostać osiągnięte tak szybko, jak to możliwe, w sposób progresywny i stopniowy do 2020 r. oraz utrzymane w późniejszym okresie w granicach przedziałów określonych w załączniku I i muszą odpowiadać celom określonym w art. 3 ust. 1.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2
2.  Zgodnie z art. 16 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 uprawnienia do połowów są ustalane zgodnie z przedziałami docelowych wskaźników śmiertelności połowowej wyznaczonymi w kolumnie A załącznika I do niniejszego rozporządzenia.
2.  Zgodnie z art. 16 ust. 4 i art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 uprawnienia do połowów ustanawia się zgodnie z celami i wymogami wymienionymi w planie, a także najlepszymi dostępnymi opiniami naukowymi; uprawnienia do połowów są zgodne z przedziałami docelowych wskaźników śmiertelności połowowej wyznaczonymi w kolumnie A załącznika I do niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3
3.  Niezależnie od przepisów ust. 1 i 2 uprawnienia do połowów mogą zostać ustalone na poziomach odpowiadających niższym poziomom śmiertelności połowowej niż poziomy określone w kolumnie A załącznika I.
3.  Niezależnie od przepisów ust. 1 i 2 uprawnienia do połowów mogą zostać ustalone na poziomach odpowiadających niższym poziomom śmiertelności połowowej niż poziomy określone w załączniku I.
Poprawki 83 i 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4
4.  Niezależnie od przepisów ust. 2 i 3 uprawnienia do połowów stada mogą zostać ustalone zgodnie z przedziałami śmiertelności połowowej wyznaczonymi w kolumnie B załącznika I, pod warunkiem że przedmiotowe stado znajduje się powyżej minimalnego punktu odniesienia biomasy tarłowej określonego w kolumnie A załącznika II:
skreśla się
a)  jeżeli, na podstawie opinii lub dowodów naukowych, jest to niezbędne do osiągnięcia celów określonych w art. 3 w odniesieniu do połowów wielogatunkowych;
b)  jeżeli, na podstawie opinii lub dowodów naukowych, jest to konieczne do uniknięcia poważnej szkody dla stada z powodu dynamiki wewnątrz- lub międzygatunkowej; lub
c)  w celu ograniczenia do maksymalnie 20 % wahań w uprawnieniach do połowów między następującymi po sobie latami.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)
4a.   Uprawnienia do połowów ustala się w każdym przypadku w sposób zapewniający mniejsze niż 5-procentowe prawdopodobieństwo, że biomasa stada tarłowego spadnie poniżej granicznego punktu odniesienia biomasy stada tarłowego (Blim) określonego w szczególności w kolumnie B załącznika II.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 b (nowy)
4b.   Jeżeli na podstawie najlepszej dostępnej opinii naukowej Komisja uzna, że wskaźniki śmiertelności połowowej określone w załączniku I nie wyrażają już prawidłowo celów planu, może w trybie pilnym przedstawić wniosek dotyczący zmiany tych wskaźników.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1
1.  Uprawnienia do połowów w przypadku stad z grup 3 i 4 są zgodne z opinią naukową dotyczącą maksymalnego podtrzymywalnego połowu.
1.  Uprawnienia do połowów w przypadku stad z grup 3 i 4 są zgodne z najlepszą dostępną opinią naukową dotyczącą maksymalnego podtrzymywalnego połowu.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2
2.  W przypadku braku opinii naukowej na temat wskaźnika śmiertelności połowowej odpowiadającego maksymalnemu podtrzymywalnemu połowowi uprawnienia do połowów są zgodne z opinią naukową w celu zapewnienia zarządzania stadami w sposób zrównoważony zgodnie z zasadą podejścia ostrożnościowego.
2.  W przypadku braku opinii naukowej i danych naukowych na temat wskaźnika śmiertelności połowowej odpowiadającego maksymalnemu podtrzymywalnemu połowowi uprawnienia do połowów i środki przyjmowane z zastosowaniem podejścia ostrożnościowego do zarządzania rybołówstwem, zdefiniowanego w art. 4 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, i zgodnie z celami określonymi w art. 3 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1
Stadami z grupy 5 zarządza się w oparciu o podejście ostrożnościowe zgodnie z opinią naukową.
Stadami z grupy 5 zarządza się w oparciu o podejście ostrożnościowe do zarządzania rybołówstwem określone w art. 4 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 oraz zgodnie z najlepszą dostępną opinią naukową i z celami określonymi w art. 3 ust. 1 i 3 niniejszego rozporządzenia. Brak odpowiednich informacji naukowych nie uzasadnia odkładania lub niepodejmowania środków zarządzania dla ochrony żywych zasobów morza.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1
1.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że w danym roku biomasa tarłowa któregokolwiek ze stad z grupy 1 spadła poniżej MSY Btrigger lub że liczebność którejkolwiek z jednostek funkcjonalnych w grupie 2 spadła poniżej poziomu Abundancebuffer określonego w kolumnie A załącznika II, przyjmuje się wszystkie odpowiednie środki zaradcze w celu zapewnienia szybkiego przywrócenia przedmiotowego stada lub przedmiotowej jednostki funkcjonalnej do poziomów przekraczających poziom umożliwiający osiągnięcie maksymalnego podtrzymywalnego połowu. W szczególności, na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 2 uprawnienia do połowów ustala się na poziomie spójnym ze śmiertelnością połowową, zredukowaną do poziomu poniżej przedziału określonego w kolumnie A załącznika I, z uwzględnieniem spadku biomasy lub liczebności tego stada.
1.  Jeżeli najlepsze dostępne opinie naukowe wskazują, że w danym roku biomasa tarłowa któregokolwiek ze stad z grupy 1 spadła poniżej MSY Btrigger lub że liczebność którejkolwiek z jednostek funkcjonalnych w grupie 2 spadła poniżej poziomu Abundancebuffer określonego w kolumnie A załącznika II, przyjmuje się wszystkie odpowiednie środki zaradcze w celu zapewnienia szybkiego przywrócenia przedmiotowego stada lub przedmiotowej jednostki funkcjonalnej do poziomów przekraczających poziom umożliwiający osiągnięcie maksymalnego podtrzymywalnego połowu. W szczególności, na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 2 uprawnienia do połowów ustala się na poziomie spójnym ze śmiertelnością połowową, zredukowaną w stosunku do spadku biomasy i zgodnie z zasadą doradczą ICES do poziomu poniżej przedziału określonego w kolumnie A załącznika I, z uwzględnieniem spadku biomasy lub liczebności tego stada. Zastosowanie ma zasada doradcza ICES, o której mowa w art. 2 pkt 1b.
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2
2.  Jeżeli opinie naukowe wskazują, że biomasa stada tarłowego któregokolwiek z przedmiotowych stad spadła poniżej Blim lub że liczebność którejkolwiek z jednostek funkcjonalnych homarca spadła poniżej poziomu Abundancelimit określonego w kolumnie B załącznika II do niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się kolejne środki zaradcze w celu zapewnienia szybkiego przywrócenia przedmiotowego stada lub przedmiotowej jednostki funkcjonalnej do poziomów przekraczających poziom umożliwiający osiągnięcie maksymalnego podtrzymywalnego połowu. W szczególności te środki zaradcze obejmują, na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 2 i 4, zawieszenie połowów ukierunkowanych na przedmiotowe stado i odpowiednie ograniczenie uprawnień do połowów.
2.  Jeżeli najlepsze dostępne opinie naukowe wskazują, że biomasa stada tarłowego któregokolwiek z przedmiotowych stad spadła poniżej Blim lub że liczebność którejkolwiek z jednostek funkcjonalnych homarca spadła poniżej poziomu Abundancelimit określonego w kolumnie B załącznika II do niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się kolejne środki zaradcze w celu zapewnienia szybkiego przywrócenia przedmiotowego stada lub przedmiotowej jednostki funkcjonalnej do poziomów przekraczających poziom umożliwiający osiągnięcie maksymalnego podtrzymywalnego połowu. W szczególności te środki zaradcze obejmują, na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 2 i 4, zawieszenie połowów ukierunkowanych na przedmiotowe stado i odpowiednie ograniczenie uprawnień do połowów.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)
2a.   Jeżeli z najlepszych dostępnych opinii naukowych wynika, że biomasa stada tarłowego któregoś ze stad, do których ma zastosowanie niniejsze rozporządzenie, w dowolnym roku kształtuje się poniżej MSY Btrigger, podejmuje się wszelkie stosowne środki zaradcze, aby zagwarantować, że stado szybko ponownie osiągnie wartość powyżej poziomu, który umożliwia maksymalny podtrzymywalny połów, i śmiertelność połowowa zostanie obniżona liniowo w stosunku do spadku biomasy i zgodnie z zasadą doradczą ICES. Zastosowanie ma zasada doradcza ICES, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1b.
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 b (nowy)
2b.   Jeżeli najlepsze dostępne opinie naukowe wskazują, że biomasa któregoś stada tarłowego, do którego ma zastosowanie niniejsze rozporządzenie, kształtuje się poniżej wartości Blim lub poniżej innej wartości granicznej, należy podjąć dodatkowe środki zaradcze w celu zapewnienia szybkiego powrotu danego stada do poziomów przekraczających poziom umożliwiający uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu. W szczególności te środki zaradcze mogą obejmować odpowiednie zmniejszenie uprawnień do połowów, a także zawieszenie ukierunkowanych połowów tego stada.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 c (nowy)
2c.   Środki zaradcze, o których mowa w niniejszym artykule, mogą obejmować:
a)  środki nadzwyczajne zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;
b)  środki zgodnie z art. 11 i 11a niniejszego rozporządzenia.
Wyboru środków, o których mowa w niniejszym artykule, dokonuje się w zależności od charakteru, powagi, czasu trwania i powtarzalności sytuacji, w której biomasa stada tarłowego spada poniżej poziomów, o których mowa w ust. 1.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – nagłówek
Szczegółowe środki ochronne dla grup 3–7
Szczegółowe środki ochronne
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1 – wprowadzenie
Jeżeli opinie naukowe wskazują, że dla ochrony jakiegokolwiek ze stad dennych z grup 3–7 wymagane jest podjęcie działań zaradczych, lub jeżeli biomasa tarłowa jakiegokolwiek ze stad w grupie 1 lub liczebność którejkolwiek z jednostek funkcjonalnych w grupie 2 w danym roku spadnie poniżej punktów odniesienia do celów ochrony wskazanych w kolumnie A załącznika II do niniejszego rozporządzenia, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 18 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 dotyczących:
Jeżeli opinie naukowe wskazują, że wymagane jest podjęcie dodatkowych działań, aby zagwarantować, że jakiekolwiek połowy, do których ma zastosowanie niniejsze rozporządzenie, są zarządzane zgodnie z art. 3 niniejszego rozporządzenia, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 18 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Niezależnie od art. 18 ust. 1 i 3 Komisja może przyjmować akty delegowane w przypadku braku wspólnego zalecenia, o którym mowa w tych ustępach. Te akty delegowane obejmują środki dotyczące:
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a
a)  cech charakterystycznych narzędzi połowowych, w szczególności wymiaru oczek, wielkości haka, konstrukcji narzędzia, grubości sznurka, wielkości narzędzia lub wykorzystania urządzeń zapewniających selektywność w celu zapewnienia lub poprawy selektywności;
a)  ustalenia cech charakterystycznych i specyfikacji narzędzi połowowych, w szczególności wymiaru oczek, wielkości haka, konstrukcji narzędzia, grubości sznurka, wielkości narzędzia lub wykorzystania urządzeń zapewniających selektywność w celu zapewnienia lub poprawy selektywności, szczególnie w celu ograniczenia przypadkowych połowów;
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)
Artykuł 9a
Wskazanie tarlisk i obszarów odbudowy stad ryb
Najpóźniej do 2020 r. państwa członkowskie wskazują tarliska i obszary, w odniesieniu do których istnieją jednoznaczne dowody, że obszary te wykazują dużą koncentrację ryb poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony, oraz sporządzają wspólne zalecenia zgodnie z art. 12 ust. 2 niniejszego rozporządzenia w celu utworzenia obszarów odbudowy stad ryb, dla stad, do których ma zastosowanie niniejsze rozporządzenie.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – nagłówek
Całkowite dopuszczalne połowy
Uprawnienia do połowów
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)
1a.   Podczas przydziału uprawnień do połowów państwa członkowskie uwzględniają obiektywne i przejrzyste kryteria zgodne z art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 b (nowy)
1b.   Podczas wspólnej eksploatacji stad dzielonych z państwami trzecimi państwa członkowskie umożliwiają zgodnie z przepisem art. 33 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 wymienianie się uprawnieniami do połowów.
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2
2.  Nie naruszając przepisów art. 8, TAC dla stada homarca w strefach ICES IIa i IV, jest sumą limitów połowowych dla jednostek funkcjonalnych oraz prostokątów statystycznych ICES znajdujących się poza jednostkami funkcjonalnymi.
2.  Dla stada homarca w strefach ICES IIa i IV ustanawia się dopuszczalne limity połowowe dla poszczególnych jednostek funkcjonalnych, a także wspólne TAC dla prostokątów statystycznych znajdujących się poza jednostkami funkcjonalnymi.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)
Artykuł 10a
Wpływ połowów rekreacyjnych
1.  Wszystkie dostępne dane dotyczące połowów rekreacyjnych są analizowane w celu dokonania oceny ich prawdopodobnego wpływu na stada gatunków regulowanych.
2.  Rada bierze pod uwagę ocenę, o której mowa w akapicie pierwszym. W przypadku stad, które w znaczącym stopniu są dotknięte połowami rekreacyjnymi, Rada, ustalając uprawnienia do połowów, uwzględnia połowy rekreacyjne i w tym celu m.in.:
a)  bierze pod uwagę sumę szacunkowych wielkości połowów rekreacyjnych w oparciu o najlepsze dostępne opinie naukowe, a także najlepsze dostępne opinie naukowe dotyczące uprawnień do połowów handlowych dla całkowitych połowów odpowiadających wartości docelowej śmiertelności połowowej;
b)  nakłada ograniczenia na połowy rekreacyjne, np. dzienne limity ilościowe i sezony ochronne lub
c)  stosuje inne środki, które zostały uznane za odpowiednie.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – nagłówek
Przepisy odnoszące się do obowiązku wyładunku w odniesieniu do grup 1–7
Przepisy odnoszące się do obowiązku wyładunku
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a
a)  wyłączeń ze stosowania obowiązku wyładunku w odniesieniu do gatunków, w przypadku których dowody naukowe wykazują wysokie wskaźniki przeżycia, przy uwzględnieniu cech narzędzia połowowego, praktyk połowowych i danego ekosystemu, w celu ułatwienia wdrożenia obowiązku wyładunku; oraz
a)  wyłączeń ze stosowania obowiązku wyładunku w odniesieniu do gatunków, w przypadku których najlepsze dostępne opinie naukowe wykazują wysokie wskaźniki przeżycia, przy uwzględnieniu cech narzędzia połowowego, praktyk połowowych i danego ekosystemu, w celu ułatwienia wdrożenia obowiązku wyładunku; oraz
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c
c)  szczegółowych przepisów dotyczących dokumentacji połowowej, w szczególności dla potrzeb monitorowania wdrażania obowiązku wyładunku; oraz
c)  szczegółowych przepisów dotyczących dokumentacji połowowej, w szczególności dla potrzeb monitorowania i kontroli, tak aby zagwarantować równe warunki działania przez zapewnienie pełnego przestrzegania obowiązku wyładunku; oraz
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)
Środki wskazane w akapicie pierwszym niniejszego artykułu przyczyniają się do osiągnięcia celów przewidzianych w art. 3 niniejszego rozporządzenia, w szczególności do ochrony narybku i ryb w okresie tarła.
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)
Artykuł 11a
Środki techniczne
1.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych, zgodnie z art. 18 niniejszego rozporządzenia i art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, dotyczących następujących środków technicznych:
a)  specyfikacji cech narzędzi połowowych i zasad dotyczących ich stosowania, w celu zapewnienia lub poprawy selektywności, zmniejszenia przypadkowych połowów lub zminimalizowania negatywnego wpływu na ekosystem;
b)  specyfikacji zmian lub dodatkowych urządzeń do narzędzi połowowych, w celu zapewnienia lub poprawy selektywności, zmniejszenia przypadkowych połowów lub zminimalizowania negatywnego wpływu na ekosystem;
c)  ograniczeń lub zakazu stosowania określonych narzędzi połowowych, a także prowadzenia działalności połowowej na określonych obszarach lub w określonych okresach, w celu ochrony ryb w okresie tarła, ryb poniżej minimalnego rozmiaru odniesienia do celów ochrony lub gatunków ryb innych niż docelowe lub w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na ekosystem; oraz
d)  określania minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony stad, do których zastosowanie ma niniejsze rozporządzenie, w celu zapewnienia ochrony młodych organizmów morskich.
2.  Środki, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, muszą przyczyniać się do osiągnięcia celów określonych w art. 3.
Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2
2.   Do celów ust. 1 niniejszego artykułu zainteresowane państwa członkowskie, które mają bezpośredni interes związany z zarządzaniem, mogą przedkładać wspólne zalecenia zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 po raz pierwszy nie później niż w ciągu dwunastu miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie przed upływem dwunastu miesięcy od każdego przedłożenia oceny planu zgodnie z art. 17. Mogą również przedkładać takie zalecenia, kiedy uznają to za konieczne, w szczególności w przypadku wystąpienia nagłej zmiany w sytuacji któregokolwiek ze stad, do których niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie. Wspólne zalecenia w sprawie środków dotyczących danego roku kalendarzowego przedkłada się nie później niż w dniu 1 lipca roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy.
2.  Do celów ust. 1 niniejszego artykułu zainteresowane państwa członkowskie, które mają bezpośredni interes związany z zarządzaniem, mogą przedkładać wspólne zalecenia zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 po raz pierwszy nie później niż w ciągu dwunastu miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie przed upływem dwunastu miesięcy od każdego przedłożenia oceny planu zgodnie z art. 17. Mogą również przedkładać takie zalecenia, kiedy uznają to za konieczne, w szczególności w przypadku wystąpienia nagłej zmiany w sytuacji któregokolwiek ze stad, do których niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie. Wspólne zalecenia w sprawie środków dotyczących danego roku kalendarzowego przedkłada się nie później niż w dniu 1 lipca roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy.
Niezależnie od art. 18 ust. 1 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 Komisja może przyjmować akty delegowane również w przypadku braku wspólnego zalecenia, o którym mowa w tych ustępach.
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1
Co najmniej po upływie pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co pięć lat, Komisja zapewnia dokonanie oceny wpływu tego planu na stada, do których niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie, oraz na połowy, w których eksploatowane są te stada. Komisja przedstawia wyniki tej oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Co najmniej po upływie trzech lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co pięć lat, Komisja zapewnia dokonanie oceny wpływu tego planu na stada, do których niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie, oraz na połowy, w których eksploatowane są te stada, oraz zakresu, w jakim cele niniejszego rozporządzenia zostały osiągnięte, w tym odtworzenie stad ryb powyżej poziomów umożliwiających osiągnięcie maksymalnego podtrzymywalnego połowu i postępy w zakresie osiągnięcia dobrego stanu środowiska. Komisja przedstawia wyniki tej oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Jeżeli zostanie to uznane za konieczne, Komisja może zdać sprawozdanie wcześniej.
Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie coroczne sprawozdanie na temat postępów w osiąganiu celów niniejszego rozporządzenia oraz na temat stanu stad ryb w odniesieniu do obszarów wodnych i stad objętych zakresem niniejszego rozporządzenia, możliwie jak najwcześniej po przyjęciu corocznego rozporządzenia Rady w sprawie ustalenia uprawnień do połowów dostępnych na wodach Unii i na pewnych wodach poza Unią. Wspomniane sprawozdanie załącza się do sprawozdania rocznego, o którym mowa w art. 50 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.
Sprawozdanie to zawiera:
a)  wyczerpujące opinie naukowe, na podstawie których ustalono uprawnienia do połowów, oraz
b)  uzasadnienie naukowe zgodności ustanowionych uprawnień do połowów z celami i przepisami niniejszego rozporządzenia, w szczególności z wyznaczonymi celami śmiertelności połowowej.
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 a (nowy)
Artykuł 18a
Wsparcie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
Środki czasowego zaprzestania przyjęte w celu realizacji celów planu uznaje się za czasowe zaprzestanie działalności połowowej do celów art. 33 ust. 1 lit. a) i c) rozporządzenia (UE) nr 508/2014.
(Ten artykuł powinien zostać umieszczony w rozdziale X)
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję

1.  Grupa 1:

Stado

Docelowy wskaźnik śmiertelności połowowej zgodny z dążeniem do osiągnięcia maksymalnego podtrzymywalnego połowu (FMSY)

Kolumna A

Kolumna B

Dorsz atlantycki występujący w Morzu Północnym

0,22–0,33

0,33–0,49

Plamiak

0,25–0,37

0,37–0,52

Gładzica występująca w Morzu Północnym

0,13–0,19

0,19–0,27

Czarniak

0,20–0,32

0,32–0,43

Sola występująca w Morzu Północnym

0,11–0,20

0,20–0,37

Sola występująca w cieśninie Kattegat

0,19–0,22

0,22–0,26

Witlinek występujący w Morzu Północnym

Nie określono

Nie określono

2.  Grupa 2

Homarzec – jednostka funkcjonalna (JF)

Docelowy wskaźnik śmiertelności połowowej zgodny z dążeniem do osiągnięcia maksymalnego podtrzymywalnego połowu (FMSY) (jako wielkość odłowu)

Kolumna A

Kolumna B

Rejon IIIa JF 3 i 4

0,056–0,079

0,079–0,079

Farn Deeps JF 6

0,07–0,081

0,081–0,081

Fladen Ground JF 7

0,066–0,075

0,075–0,075

Firth of Forth JF 8

0,106–0,163

0,163–0,163

Moray Firth JF 9

0,091–0,118

0,118–0,118

Poprawka

1.  Grupa 1

Wartości zawarte w tabeli odpowiadają wartościom wynikającym z najnowszej wersji opinii ICES sporządzonej na „wniosek UE skierowany do ICES w sprawie dostarczenia wskaźników FMSY dla wybranych stad Morza Północnego i Morza Bałtyckiego”

STADO

Docelowe wskaźniki śmiertelności połowowej zgodne z dążeniem do osiągnięcia maksymalnego podtrzymywalnego połowu (FMSY)

Dorsz atlantycki występujący w podobszarze IV i zachodnich rejonach VIId i IIIa

FMSY lower–FMSY

 

Plamiak występujący w podobszarze IV i zachodnich rejonach VIa i IIIa

FMSY lower–FMSY

 

Gładzica występująca w podobszarze IV i rejonie IIIa

FMSY lower–FMSY

 

Czarniak występujący w podobszarach IV i VI oraz rejonie IIIa

FMSY lower–FMSY

 

Sola występująca w podobszarze IV

FMSY lower–FMSY

 

Sola występująca w podobszarze IIIa i podrejonach 22–24

FMSY lower–FMSY

 

Witlinek występujący w podobszarze IV i rejonie VIId

FMSY lower–FMSY

 

Żabnica w rejonie IIIa i podobszarach IV i VI

FMSY lower–FMSY

 

Krewetka północna występująca w rejonach IVa część wschodnia i IIIa

FMSY lower–FMSY

 

2.  Grupa 2

Wartości zawarte w tabeli odpowiadają wartościom wynikającym z najnowszej wersji opinii ICES sporządzonej na „wniosek UE skierowany do ICES w sprawie dostarczenia wskaźników FMSY dla wybranych stad Morza Północnego i Morza Bałtyckiego”

Homarzec – jednostka funkcjonalna (JF)

Docelowe wskaźniki śmiertelności połowowej zgodne z dążeniem do osiągnięcia maksymalnego podtrzymywalnego połowu (FMSY) (jako wielkość odłowu)

 

Kolumna A

 

Rejon IIIa JF 3 i 4

FMSY lower–FMSY

 

Farn Deeps JF 6

FMSY lower–FMSY

 

Fladen Ground JF 7

FMSY lower–FMSY

 

Firth of Forth JF 8

FMSY lower–FMSY

 

Moray Firth JF 9

FMSY lower–FMSY

 

Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II
Załącznik II
Załącznik II
Punkty odniesienia do celów ochrony
Punkty odniesienia do celów ochrony
(o których mowa w art. 7)
(o których mowa w art. 7)
1.  grupa 1:
1.  grupa 1:
STADO
Minimalny punkt odniesienia biomasy stada tarłowego (w tonach) (MSY Btrigger)
Najniższa masa tarłowa (w tonach) (MSY Blim)

STADO
Minimalny punkt odniesienia biomasy stada tarłowego (w tonach) (MSY Btrigger)
Najniższa masa tarłowa (w tonach) (MSY Blim)
Kolumna A
Kolumna B

Dorsz atlantycki występujący w Morzu Północnym
165 000
118 000

Dorsz atlantycki występujący w podobszarze IV i zachodnich rejonach VIId i IIIa
165 000
118 000

Plamiak
88 000
63 000

Plamiak występujący w podobszarze IV i zachodnich rejonach VIa i IIIa
88 000
63 000

Gładzica występująca w Morzu Północnym
230 000
160 000

Gładzica występująca w podobszarze IV i rejonie IIIa
230 000
160 000

Czarniak
200 000
106 000

Czarniak występujący w podobszarach IV i VI oraz rejonie IIIa
150 000
106 000

Sola występująca w Morzu Północnym
37 000
26 300

Sola występująca w podobszarze IV
37 000
26 300

Sola występująca w cieśninie Kattegat
2 600
1 850

Sola występująca w podobszarze IIIa i podrejonach 22–24
2 600
1 850

Witlinek występujący w Morzu Północnym
Nie określono
Nie określono

Witlinek występujący w podobszarze IV i rejonie VIId
Nie określono
Nie określono

Żabnica w rejonie IIIa i podobszarach IV i VI
Nie określono
Nie określono

Krewetka północna w rejonach IVa część wschodnia i IIIa
Nie określono
Nie określono

2.  grupa 2:
2.  grupa 2:
Homarzec – jednostka funkcjonalna (JF)
Minimalny punkt odniesienia liczebności (w milionach) (Abundancebuffer)
Minimalny punkt odniesienia liczebności (w milionach) (Abundancelimit)

Homarzec – jednostka funkcjonalna (JF)
Minimalny punkt odniesienia liczebności (w milionach) (Abundancebuffer)
Minimalny punkt odniesienia liczebności (w milionach) (Abundancelimit)
Kolumna A
Kolumna B

Rejon IIIa JF 3 i 4
N.d.
N.d.

Rejon IIIa JF 3 i 4
N.d.
N.d.

Farn Deeps JF 6
999
858

Farn Deeps JF 6
999
858

Fladen Ground JF 7
3 583
2 767

Fladen Ground JF 7
3 583
2 767

Firth of Forth JF 8
362
292

Firth of Forth JF 8
362
292

Moray Firth JF 9
262
262

Moray Firth JF 9
262
262

Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II a (nowy)
Załącznik IIa
Gatunki objęte zakazem połowów
a)   raja promienista (Amblyraja radiata);
b)   następujące piłokształtne:
(i)   Anoxypristis cuspidata;
(ii)   piła karłowata (Pristis clavata);
(iii)   piła drobnozębna (Pristis pectinata);
(iv)   piła zwyczajna (Pristis pristis);
v)   Pristis zijsron;
c)   długoszpar (Cetorhinus maximus) i żarłacz biały (Carcharodon carcharias);
d)   kompleks gatunków (Dipturus cf. flossada i Dipturus cf. intermedia) rai gładkiej (Dipturus batis);
e)   kolczak smukły (Etmopterus pusillus) na wodach Unii w podobszarze ICES IV i rejonie ICES IIIa;
f)   Manta alfredi;
g)   Manta birostris;
h)   następujące ryby z rodzaju Mobula:
(i)   mobula (Mobula mobular);
(ii)   Mobula rochebrunei;
(iii)   Mobula japanica;
(iv)   Mobula thurstoni;
(v)   Mobula eregoodootenkee;
(vi)   Mobula munkiana;
(vii)   Mobula tarapacana;
(viii)   Mobula kuhlii;
(ix)   Mobula hypostoma;
i)   raja nabijana (Raja clavata) w wodach Unii rejonu ICES IIIa;
j)   rochowate (Rhinobatidae);
k)   anioł morski (Squatina squatina);
l)   łosoś (Salmo salar) i troć wędrowna (Salmo trutta) przy użyciu jakichkolwiek sieci ciągnionych podczas połowów w wodach poza sześciomilowym pasem mierzonym od linii podstawowych państw członkowskich w podobszarach ICES II i IV (wody Unii);
m)   ikrzyce langusty (Palinuridae spp.) oraz ikrzyce homara (Homarus gammarus), z wyjątkiem sytuacji, gdy używa się ich do celów bezpośredniego zarybiania lub przesiedlenia.

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A8-0263/2017).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności