Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0238(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0263/2017

Texte depuse :

A8-0263/2017

Dezbateri :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Voturi :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

Texte adoptate
PDF 644kWORD 90k
Joi, 14 septembrie 2017 - Strasbourg
Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective ***I
P8_TA(2017)0357A8-0263/2017

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 14 septembrie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 676/2007 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului (COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului sunt, printre altele, să garanteze că activitățile de pescuit și de acvacultură sunt sustenabile din punct de vedere ecologic pe termen lung, să aplice abordarea precaută în gestionarea pescuitului și să pună în aplicare abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului.
(4)  Obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului sunt, printre altele, să garanteze că activitățile de pescuit și de acvacultură sunt sustenabile din punct de vedere ecologic pe termen lung, să aplice abordarea precaută în gestionarea pescuitului pentru a garanta faptul că stocurile de specii exploatate sunt refăcute și menținute la niveluri peste cele care pot să asigure producția maximă durabilă și să pună în aplicare abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)
(4a)  În ceea ce privește exploatarea resurselor biologice marine vii, Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 prevede un obiectiv explicit de refacere și menținere a populațiilor de specii recoltate peste nivelurile care permit obținerea producției maxime durabile. Prin urmare, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din respectivul regulament, rata de exploatare corespunzătoare urmează să fie atinsă până în 2015, atunci când acest lucru este posibil, și în mod progresiv, printr-o creștere incrementală, cel târziu până în 2020 pentru toate stocurile și ar trebui să fie menținută ulterior.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  Pentru realizarea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului, urmează a fi adoptate o serie de măsuri de conservare corespunzătoare în orice combinație a acestora, cum ar fi planurile multianuale, măsurile tehnice, stabilirea și alocarea posibilităților de pescuit.
(5)  Pentru realizarea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului, urmează a fi adoptate o serie de măsuri de conservare corespunzătoare în orice combinație a acestora, cum ar fi planurile multianuale, măsurile tehnice, stabilirea și alocarea posibilităților de pescuit, în deplină conformitate cu cele mai bune avize științifice disponibile.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)  În conformitate cu articolele 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, planurile multianuale trebuie să se bazeze pe avize științifice, tehnice și economice și să conțină obiective, ținte cuantificabile și calendare precise, niveluri de referință pentru conservare și garanții.
(6)  În conformitate cu articolele 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, planurile multianuale trebuie să se bazeze pe avize științifice, tehnice și economice și să conțină obiective, ținte cuantificabile și calendare precise, niveluri de referință pentru conservare, obiective și garanții, obiective de conservare a stocurilor și măsuri tehnice care urmează a fi luate pentru îndeplinirea țintelor vizând evitarea și reducerea în cea mai mare măsură posibilă a capturilor nedorite, astfel cum se prevede la articolul 15 din respectivul regulament.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)
(6a)   În plus, Comisia poate fi împuternicită să instituie, printr-un plan multianual, zone de refacere a stocurilor de pește, în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)
(9a)   Unele stocuri de interes comun sunt exploatate și de țări terțe, consultarea Uniunii cu aceste țări terțe fiind, așadar, foarte importantă pentru a se asigura că stocurile în cauză sunt gestionate sustenabil. În absența unui acord formal, Uniunea ar trebui să facă tot posibilul pentru a conveni asupra unor regimuri comune de pescuit a acestor stocuri pentru a facilita o gestionare sustenabilă, în cadrul căreia ar trebui asigurate, aplicate și promovate condiții egale pentru operatorii de pe piață ai Uniunii.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  Obiectivul planului ar trebui să fie de a contribui la realizarea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului și, în special, de a realiza și a menține producția maximă durabilă pentru stocurile în cauză, contribuind la punerea în aplicare a obligației de debarcare pentru stocurile demersale care fac obiectul limitelor de captură și sprijinind punerea în aplicare a abordării ecosistemice în gestionarea pescuitului.
(10)  Obiectivul planului ar trebui să fie de a contribui la realizarea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului și, în special, de a reface și de a menține stocurile de pește peste niveluri ale biomasei care pot asigura producția maximă durabilă, contribuind la punerea în aplicare a obligației de debarcare pentru stocurile demersale care fac obiectul limitelor de captură, precum și la punerea în aplicare a aspectelor socioeconomice ale politicii comune în domeniul pescuitului, și sprijinind punerea în aplicare a abordării ecosistemice în gestionarea pescuitului prin reducerea la minimum a efectelor negative ale pescuitului asupra ecosistemului marin.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)
(10a)   Acest plan ar trebui, de asemenea, să contribuie la obținerea unei stări ecologice bune, astfel cum se prevede în Directiva 2008/56/CE, și la obținerea unui stadiu corespunzător de conservare a habitatelor și speciilor, astfel cum prevede Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a și, respectiv, Directiva 92/43/CEE a Consiliului1b.
_____________
1a Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).
1b Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 prevede ca posibilitățile de pescuit să fie stabilite în conformitate cu țintele prevăzute în planurile multianuale.
(11)  Articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 prevede ca posibilitățile de pescuit să fie stabilite în conformitate cu obiectivele prevăzute la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și să respecte țintele, intervalele de timp și marjele stabilite în planurile multianuale.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)
(11a)   În conformitate cu articolul 33 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, stocurile exploatate în comun cu țări terțe trebuie să fie gestionate pe cât posibil în cadrul unor acorduri comune, în concordanță cu obiectivele prevăzute la articolul 2 alineatul (2) din respectivul regulament. În plus, obiectivele stabilite la articolele 1 și 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, precum și definițiile de la articolul 4 din respectivul regulament ar trebui să se aplice în cazul acestor acorduri.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  În cazurile în care țintele legate de producția maximă durabilă nu sunt disponibile, ar trebui aplicată abordarea precaută.
(14)  În cazurile în care țintele legate de producția maximă durabilă nu sunt disponibile, planul multianual ar trebui să prevadă măsuri pe baza abordării precaute a gestionării pescuitului, în conformitate cu definiția de la articolul 4 alineatul (1) punctul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Astfel cum se stipulează la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, aceste măsuri trebuie să asigure cel puțin un nivel comparabil de conservare a stocurilor relevante ca ratele de exploatare care permit obținerea producției maxime durabile.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)
(14a)  Pescuitul de agrement poate avea un impact semnificativ asupra resurselor de pește. Statele membre trebuie să colecteze date privind capturile din pescuitul de agrement, în conformitate cu cerințele juridice privind colectarea datelor. În cazul în care acest pescuit are un impact negativ semnificativ asupra resurselor, planul ar trebui să prevadă posibilitatea de a decide cu privire la măsuri specifice de gestionare, în conformitate cu principiul proporționalității. Orice măsură tehnică și de gestionare privind pescuitul de agrement luată la nivelul Uniunii ar trebui să fie proporțională cu obiectivele urmărite.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 16
(16)  Pentru unitățile funcționale de langustină pentru care acestea sunt disponibile, este necesar să se utilizeze următoarele niveluri declanșatoare de abundență: Abundența minimă (Abundancebuffer) care corespunde cu nivelul de referință Bbuffer definit în Planul de gestionare pe termen lung pentru langustină din Marea Nordului de către Consiliul consultativ pentru Marea Nordului42 și limita de abundență (Abundancelimit) care corespunde cu MSY de abundență Btrigger (echivalent cu Blim) astfel cum este definită de către ICES7.
(16)  Pentru unitățile funcționale de langustină pentru care acestea sunt disponibile, este necesar să se utilizeze abundența minimă (Abundancebuffer) și limita de abundență (Abundancelimit) recomandate de ICES ca niveluri declanșatoare de abundență.
_________________
42 Un plan de gestionare pe termen lung pentru langustina din Marea Nordului.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 17
(17)  Ar trebui avute în vedere măsuri de salvgardare în cazul în care dimensiunea stocului scade sub nivelurile respective. Măsurile de salvgardare ar trebui să includă reducerea posibilităților de pescuit și măsuri specifice de conservare atunci când avizele științifice arată că sunt necesare măsuri de remediere. Aceste măsuri ar trebui să fie completate de toate celelalte măsuri, după caz, cum ar fi măsurile Comisiei în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 sau măsurile statelor membre în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.
(17)  Ar trebui avute în vedere măsuri de salvgardare în cazul în care dimensiunea stocului scade sub nivelurile respective. Măsurile de salvgardare ar trebui să includă reducerea posibilităților de pescuit și măsuri specifice de conservare atunci când cele mai bune avize științifice disponibile arată că sunt necesare măsuri de remediere. Aceste măsuri ar trebui să fie completate de toate celelalte măsuri, după caz, cum ar fi măsurile Comisiei în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 sau măsurile statelor membre în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 19
(19)  Este necesar să se stabilească capturile totale admisibile pentru langustina din zonele ICES IIa și IV ca suma limitelor de captură stabilite pentru fiecare unitate funcțională și a dreptunghiurilor statistice din afara unităților funcționale din cadrul respectivei zone de TAC. Cu toate acestea, aceasta nu împiedică adoptarea de măsuri pentru a proteja unitățile funcționale specifice.
(19)  Pe cât posibil, ar trebui să se stabilească capturi totale admisibile pentru langustine pentru fiecare unitate funcțională în parte. Eventual se vor stabili măsuri separate pentru protecția unei anumite unități funcționale.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 20
(20)  În vederea respectării obligației de debarcare stabilită la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, planul ar trebui să prevadă măsuri de gestionare suplimentare.
(20)  În vederea respectării obligației de debarcare stabilită la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, planul ar trebui să prevadă măsuri de conservare suplimentare, în special măsuri de eliminare treptată a practicilor de aruncare înapoi în mare a capturilor ținând seama de cele mai bune avize științifice disponibile sau de reducere la minimum a impactului negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemului, urmând ca acestea să fie stabilite, după caz, mai detaliat în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 25
(25)  Pentru stocurile demersale ar trebui să se stabilească praguri a căror depășire antrenează obligația navei de pescuit de a debarca într-un port desemnat sau într-un loc apropiat de țărm, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009. În plus, atunci când desemnează astfel de porturi sau locuri apropiate de țărm, statele membre ar trebui să aplice criteriile prevăzute la articolul 43 alineatul (5) din regulamentul menționat, astfel încât să asigure controlul eficient al stocurilor vizate de prezentul regulament.
(25)  Pentru stocurile demersale ar trebui să se stabilească praguri a căror depășire antrenează obligația navei de pescuit de a debarca într-un port desemnat sau într-un loc apropiat de țărm, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009. În plus, atunci când desemnează astfel de porturi sau locuri apropiate de țărm, statele membre ar trebui să aplice criteriile prevăzute la articolul 43 alineatul (5) din regulamentul menționat, astfel încât să asigure controlul eficient al debarcărilor de capturi vizate de prezentul regulament.
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 26
(26)  În conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, ar trebui să se prevadă dispoziții referitoare la evaluarea periodică de către Comisie a adecvării și a eficacității aplicării prezentului regulament. O astfel de evaluare ar trebui să urmeze și să se bazeze pe evaluarea periodică a planului bazat pe avize științifice: planul ar trebui să fie evaluat din cinci în cinci ani. Această perioadă permite punerea integrală în aplicare a obligației de debarcare, adoptarea și punerea în aplicare a măsurilor regionalizate și materializarea efectelor asupra stocurilor și asupra activității de pescuit. Aceasta reprezintă, de asemenea, perioada minimă solicitată de organismele științifice.
(26)  În conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, ar trebui să se prevadă dispoziții referitoare la evaluarea periodică de către Comisie a adecvării și a eficacității aplicării prezentului regulament. O astfel de evaluare ar trebui să urmeze și să se bazeze pe evaluarea periodică a planului bazat pe cele mai bune avize științifice disponibile: planul ar trebui să fie evaluat până la ... [trei ani de la data de intrare în vigoare a prezentului regulament] și ulterior din cinci în cinci ani. Această perioadă permite punerea integrală în aplicare a obligației de debarcare, adoptarea și punerea în aplicare a măsurilor regionalizate și materializarea efectelor asupra stocurilor și asupra activității de pescuit. Aceasta reprezintă, de asemenea, perioada minimă solicitată de organismele științifice.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1
1.   Prezentul regulament stabilește un plan multianual (denumit în continuare „planul”) pentru stocurile demersale din apele Uniunii în zonele ICES IIA, IIIa și IV (denumite în continuare „Marea Nordului”) și pentru activitățile de pescuit care exploatează respectivele stocuri.
(1)   Prezentul regulament stabilește un plan multianual (denumit în continuare „planul”) pentru stocurile demersale din apele Uniunii în zonele ICES IIa, IIIa și IV („Marea Nordului” se referă la aceste trei zone) și pentru activitățile de pescuit, inclusiv pescuitul de agrement, care exploatează respectivele stocuri.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)
(2a)   În cazul în care, pe baza avizelor științifice sau a unei cereri din partea statelor membre în cauză, Comisia consideră că lista menționată la articolul 2 trebuie să fie adaptată, Comisia poate să prezinte o propunere de modificare a acestei liste.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 b (nou)
(2b)   De asemenea, prezentul regulament precizează detaliile punerii în aplicare a obligației de debarcare pentru toate speciile prevăzute la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, altele decât stocurile deja menționate la alineatul (1) din prezentul articol.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1
(1)   „stocuri demersale” înseamnă speciile pe pești rotunzi sau de pești plați și langustina care trăiesc pe sau aproape de fundul coloanei de apă;
1.   „stocuri demersale” înseamnă speciile de pești rotunzi, pești plați și pești cartilaginoși, precum și langustina (Nephrops norvegicus) și crevetele nordic (Pandalus borealis), care trăiesc pe sau aproape de fundul coloanei de apă;
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
1a.  „cele mai bune avize științifice disponibile” înseamnă avize științifice care au fost revizuite de ICES sau CSTEP și sunt bazate pe cele mai recente date disponibile și care îndeplinesc toate cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în special la articolul 25.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 b (nou)
1b.   „intervalul FMSY” înseamnă un interval calculat de ICES, stabilit astfel încât să nu antreneze o reducere mai mare de 5 % a producției pe termen lung în comparație cu producția maximă durabilă. Așa-numita normă de aviz a ICES prevede că, atunci când biomasa stocului de reproducere este sub nivelul minim de referință al biomasei stocului de reproducere (MSY Btrigger), F urmează să fie redus la o valoare care nu depășește o limită superioară egală cu valoarea punctului FMSY înmulțită cu biomasa stocului de reproducere în anul TAC împărțită la MSY Btrigger.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 c (nou)
1c.   „MSY Flower” și „MSY Fupper” înseamnă cea mai mică, respectiv cea mai mare valoare a intervalului FMSY;
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2
(2)   „Grupul 1” înseamnă stocurile demersale pentru care țintele sub formă de intervale FMSY și garanțiile referitoare la biomasă sunt stabilite în prezentul plan, după cum urmează:
2.   „Grupul 1” înseamnă stocurile demersale pentru care țintele sub formă de intervale FMSY și garanțiile referitoare la biomasă sunt stabilite în prezentul plan, astfel cum sunt enumerate în anexele I și II, după cum urmează:
(a)  cod (Gadus morhua) în subzona IV și diviziunile VIId și IIIa Vest (Marea Nordului, Canalul de Est, Skagerrak), denumit în continuare cod din Marea Nordului;
(a)  cod (Gadus morhua) în subzona IV (Marea Nordului) și diviziunile VIId (estul Canalului Mânecii) și IIIa Vest (Skagerrak), denumit în continuare „cod în subzona IV și diviziunile VIId și IIIa Vest”;
(b)  eglefin (Melanogrammus aeglefinus) în subzona IV și diviziunile Via și IIIa Vest (Marea Nordului, vestul Scoției, Skagerrak), denumit în continuare eglefin;
(b)  eglefin (Melanogrammus aeglefinus) în subzona IV (Marea Nordului) și diviziunile VIa (vestul Scoției) și IIIa Vest (Skagerrak), denumit în continuare „eglefin în subzona IV și în diviziunile VIa și IIIa Vest”;
(c)  cambula (Pleuronectes platessa) în subzona IV (Marea Nordului) și diviziunea IIIa (Skagerrak), denumită în continuare cambula din Marea Nordului;
(c)  cambula (Pleuronectes platessa) în subzona IV (Marea Nordului) și diviziunea IIIa (Skagerrak), denumită în continuare „cambula în subzona IV și diviziunea IIIa)”;
(d)  cod saithe (Pollachius virens) în subzonele IV și VI și diviziunea IIIa (Marea Nordului, Rockall și vestul Scoției, Skagerrak și Kattegat), denumit în continuare cod saithe;
(d)  cod saithe (Pollachius virens) în subzonele IV (Marea Nordului) și VI (vestul Scoției și Rockall) și diviziunea IIIa (Skagerrak și Kattegat), denumit în continuare „cod saithe în subzonele IV și VI și diviziunea IIIa”;
(e)  limba-de-mare (Solea solea) în subzona IV (Marea Nordului), denumită în continuare limba-de-mare din Marea Nordului;
(e)  limba-de-mare (Solea solea) în subzona IV (Marea Nordului), denumită în continuare „limba-de-mare în subzona IV”;
(f)  limba-de-mare (Solea solea) în diviziunea IIIa și subdiviziunile 22-24 (Skagerrak și Kattegat, vestul Mării Baltice), denumită în continuare limba-de-mare din Kattegat;
(f)  limba-de-mare (Solea solea) în diviziunea IIIa (Skagerrak și Kattegat) și subdiviziunile 22-24 (vestul Mării Baltice), denumită în continuare „limba-de-mare în diviziunea IIIa și subdiviziunile 22-24”;
(g)  merlan (Merlangius merlangus) în subzona IV și diviziunea VIId (Marea Nordului și estul Canalului Mânecii), denumit în continuare merlan din Marea Nordului;
(g)  merlan (Merlangius merlangus) în subzona IV (Marea Nordului) și diviziunea VIId (estul Canalului Mânecii), denumit în continuare „merlan în subzona IV și diviziunea VIId”;
(ga)  pește pescar (Lophius piscatorius) în diviziunea IIIa (Skagerrak și Kattegat) și subzonele IV (Marea Nordului) și VI (vestul Scoției și Rockall);
(gb)  crevete nordic (Pandalus borealis) în diviziunile IVa Est și IIIa.
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru a modifica lista stocurilor din grupul 1, astfel cum este prevăzută la primul paragraf al acestui punct și în anexele I și II la prezentul regulament, în conformitate cu cele mai bune avize științifice disponibile.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – partea introductivă
(3)   „Grupul 2” înseamnă unitățile funcționale (FU) de langustină (Nephrops norvegicus) pentru care țintele sub formă de intervale FMSY și garanțiile referitoare la abundență sunt stabilite în prezentul plan, constând din:
3.   „Grupul 2” înseamnă unitățile funcționale (FU) de langustină (Nephrops norvegicus) pentru care țintele sub formă de intervale FMSY și garanțiile referitoare la abundență sunt stabilite în prezentul plan, astfel cum sunt enumerate în anexele I și II, constând din:
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)
8a.   Stocurile vizate sunt modificate doar în funcție de cele mai bune avize științifice disponibile.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10
10.  „MSY Btrigger” înseamnă nivelul de referință privind biomasa stocului de reproducere sub care acțiunea de gestionare specifică și corespunzătoare trebuie întreprinsă pentru a asigura faptul că ratele de exploatare în combinație cu variațiile naturale refac stocurile peste nivelurile care permit atingerea producției maxime durabile pe termen lung.
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)
10a.   „pescuit de agrement” înseamnă activități necomerciale de pescuit care exploatează resurse biologice marine vii în scop recreativ, turistic sau sportiv.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
1.   Planul contribuie la realizarea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în special prin aplicarea abordării precaute în gestionarea pescuitului și urmărește să garanteze că exploatarea resurselor biologice marine vii reconstituie și menține populațiile speciilor capturate peste nivelurile care permit atingerea producției maxime durabile.
(1)   Planul contribuie la realizarea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în special prin aplicarea abordării precaute în gestionarea pescuitului astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, și contribuie, de asemenea, la asigurarea unui nivel de trai decent pentru persoanele care depind de activitățile de pescuit, ținând cont de aspectele socioeconomice, și urmărește să garanteze că exploatarea resurselor biologice marine vii reconstituie și menține populațiile speciilor capturate peste nivelurile care permit atingerea producției maxime durabile. Rata de exploatare care permite producția maximă sustenabilă trebuie atinsă cât mai curând posibil și treptat, printr-o creștere incrementală, în orice caz cel târziu până în 2020 pentru toate stocurile care intră sub incidența prezentului regulament și trebuie menținută începând din acel moment. În cazul stocurilor pentru care nu sunt disponibile avize științifice și date trebuie atinse țintele indicate la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Aceste ținte asigură cel puțin un nivel comparabil de conservare a stocurilor relevante ca țintele care permit obținerea producției maxime sustenabile.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3
3.   Planul pune în aplicare abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului cu scopul de a garanta că impactul negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemului marin este redus la minimum. Acesta este compatibil cu legislația Uniunii în domeniul mediului, în special cu obiectivul de realizare a unei stări ecologice bune până în 2020, astfel cum este prevăzut la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE.
(3)   Planul pune în aplicare abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului cu scopul de a garanta că impactul negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemului marin, în special asupra habitatelor periclitate și a speciilor protejate, inclusiv a mamiferelor marine și a păsărilor marine, este redus la minimum. Planul completează și este coerent cu abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 9 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, cu legislația Uniunii în domeniul mediului, în special cu obiectivul de realizare a unei stări ecologice bune până în 2020, astfel cum este prevăzut la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE, precum și cu țintele și normele stabilite în Directivele 2009/147/CE și 92/43/CEE. În plus, planul prevede măsuri menite să atenueze efectele socioeconomice negative și să permită operatorilor să dobândească mai multă vizibilitate economică pe termen lung.
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)
(3a)   Planul contribuie la asigurarea faptului că stocurile exploatate în comun cu țări terțe în conformitate cu articolul 33 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 sunt gestionate în concordanță cu obiectivele prevăzute la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, iar suma posibilităților de pescuit nu depășește intervalele definite în anexa I la prezentul regulament.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 b (nou)
3b.   Planul ține seama de relațiile bilaterale ale Uniunii cu țări terțe. Viitoare acorduri bilaterale cu țări terțe trebuie să țină seama de plan.
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 – litera b
(b)  să contribuie la îndeplinirea altor descriptori relevanți incluși în anexa I la Directiva 2008/56/CE proporțional cu rolul jucat de activitățile de pescuit în realizarea acestora.
(b)  îndeplinirea altor descriptori relevanți incluși în anexa I la Directiva 2008/56/CE proporțional cu rolul jucat de activitățile de pescuit în realizarea acestora.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 a (nou)
(4a)   Toate măsurile din plan trebuie să fie luate pe baza celor mai bune avize științifice disponibile în conformitate cu articolul 2 punctul 1a din prezentul regulament. Cele mai bune avize științifice disponibile sunt revizuite de ICES sau CSTEP până în momentul în care Comisia propune măsurile respective în conformitate cu articolul 4, articolul 5, articolul 6 și articolul 18 din prezentul regulament, precum și cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1
1.   Ținta de mortalitate prin pescuit este realizată cât mai repede posibil și pe baza unei creșteri progresive până în 2020 pentru stocurile din grupurile 1 și 2 și este menținută ulterior în intervalele stabilite la anexa I.
(1)   Ținta de mortalitate prin pescuit este realizată cât mai repede posibil și pe baza unei creșteri progresive până în 2020 pentru stocurile din grupurile 1 și 2 și este menținută ulterior în intervalele stabilite la anexa I și corespunde obiectivelor menționate la articolul 3 alineatul (1).
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2
2.   În conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, posibilitățile de pescuit respectă intervalele ratei-țintă de mortalitate prin pescuit prevăzute în coloana A din anexa I la prezentul regulament.
(2)   În conformitate cu articolul 16 alineatul (4) și cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, posibilitățile de pescuit se stabilesc în concordanță cu obiectivele și țintele menționate în plan, precum și cu cele mai bune avize științifice disponibile și respectă intervalele ratei-țintă de mortalitate prin pescuit prevăzute în coloana A din anexa I la prezentul regulament.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3
3.   În pofida alineatelor (1) și (2), posibilitățile de pescuit pot fi stabilite la niveluri care corespund unor niveluri mai scăzute ale mortalității prin pescuit decât cele stabilite în coloana A din anexa I.
(3)   În pofida alineatelor (1) și (2), posibilitățile de pescuit pot fi stabilite la niveluri care corespund unor niveluri mai scăzute ale mortalității prin pescuit decât cele stabilite în anexa I.
Amendamentele 83 și 99
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4
4.  În pofida alineatelor (2) și (3), posibilitățile de pescuit pentru un stoc pot fi stabilite în conformitate cu intervalele de mortalitate prin pescuit prevăzute în coloana B din anexa I, cu condiția ca stocul în cauză să fie deasupra nivelului de referință minim al biomasei de reproducere prevăzut în coloana A din anexa II:
eliminat
(a)  dacă, pe baza avizelor sau a dovezilor științifice, acest lucru este necesar pentru realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 3 în cazul activităților mixte de pescuit;
(b)  dacă, pe baza avizelor sau a dovezilor științifice, este necesar să se evite daune grave asupra unui stoc cauzate de dinamica intra- sau inter-specii a stocurilor; sau
(c)  în vederea limitării variațiilor pentru posibilitățile de pescuit dintre anii consecutivi la nu mai mult de 20 %.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)
(4a). Posibilitățile de pescuit sunt stabilite astfel încât să se asigure că există o probabilitate de sub 5 % ca biomasa stocului de reproducere să scadă sub limita nivelului de referință al biomasei stocului de reproducere (Blim) stabilită în special în anexa II, coloana B.
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 b (nou)
(4b)   În cazurile în care, pe baza celor mai bune avize științifice disponibile, Comisia consideră că intervalele ratei de mortalitate prin pescuit stabilite în anexa I nu mai exprimă în mod corect obiectivele planului, Comisia poate să prezinte, în regim de urgență, o propunere privind modificarea acestor intervale.
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1
1.   Posibilitățile de pescuit pentru stocurile din grupurile 3 și 4 sunt în concordanță cu avizele științifice referitoare la producția maximă durabilă.
(1)   Posibilitățile de pescuit pentru stocurile din grupurile 3 și 4 sunt în concordanță cu cele mai bune avize științifice disponibile referitoare la producția maximă durabilă.
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2
2.   În absența unor avize științifice privind rata mortalității prin pescuit compatibilă cu producția maximă durabilă, posibilitățile de pescuit sunt în concordanță cu avizele științifice pentru asigurarea sustenabilității stocurilor în conformitate cu abordarea precaută.
(2)   În absența unor date și avize științifice privind rata mortalității prin pescuit compatibilă cu producția maximă durabilă, posibilitățile de pescuit și măsurile se stabilesc ținând seama de abordarea precaută a gestionării pescuitului astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și în concordanță cu țintele de la articolul 3 alineatul (1) din prezentul regulament.
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1
Stocurile din grupul 5 sunt gestionate pe baza abordării precaute, în conformitate cu avizele științifice.
Stocurile din grupul 5 sunt gestionate pe baza abordării precaute a gestionării pescuitului astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și în conformitate cu cele mai bune avize științifice disponibile și cu țintele menționate la articolul 3 alineatul (1) și la articolul 3 alineatul (3) din prezentul regulament. Absența informațiilor științifice adecvate nu justifică amânarea sau lipsa adoptării unor măsuri de gestionare pentru conservarea resurselor biologice marine.
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1
1.   Atunci când avizele științifice indică faptul că, pentru un anumit an, biomasa de reproducere a oricărui stoc din grupul 1 este sub MSY Btrigger sau că abundența oricărei unități funcționale din grupul 2 este sub nivelul Abundancebuffer prevăzut în coloana A din anexa II, sunt adoptate toate măsurile de remediere corespunzătoare pentru a asigura refacerea rapidă a stocului sau a unității funcționale în cauză la niveluri peste cele care permit atingerea producției maxime durabile. În special, prin derogare de la articolul 4 alineatul (2), posibilitățile de pescuit sunt stabilite la niveluri compatibile cu mortalitatea prin pescuit, ținând cont de scăderea biomasei sau a abundenței, care este redusă sub intervalul prevăzut în coloana A din anexa I.
(1)   Atunci când cele mai bune avize științifice disponibile indică faptul că, pentru un anumit an, biomasa de reproducere a oricărui stoc din grupul 1 este sub MSY Btrigger sau că abundența oricărei unități funcționale din grupul 2 este sub nivelul Abundancebuffer prevăzut în coloana A din anexa II, sunt adoptate toate măsurile de remediere corespunzătoare pentru a asigura refacerea rapidă a stocului sau a unității funcționale în cauză la niveluri peste cele care permit atingerea producției maxime durabile. În special, prin derogare de la articolul 4 alineatul (2), posibilitățile de pescuit sunt stabilite la niveluri compatibile cu mortalitatea prin pescuit, ținând cont de scăderea biomasei sau a abundenței, care este redusă sub intervalul prevăzut în coloana A din anexa I în raport cu scăderea biomasei, în conformitate cu norma de aviz a ICES. Se aplică norma de aviz a ICES menționată la articolul 2 punctul 1b.
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2
2.   Atunci când avizele științifice indică faptul că biomasa de reproducere a stocului pentru oricare dintre stocurile în cauză este sub Blim sau că abundența oricărei unități funcționale de langustină este sub nivelul Abundancelimit prevăzut în coloana B din anexa II la prezentul regulament, sunt adoptate măsuri de remediere suplimentare pentru a asigura refacerea rapidă a stocului sau a unității funcționale în cauză la niveluri peste cel care permite atingerea producției maxime durabile. În special, astfel de măsuri de remediere includ, prin derogare de la articolul 4 alineatele (2) și (4), suspendarea activităților de pescuit specifice vizând stocul în cauză și reducerea corespunzătoare a posibilităților de pescuit.
(2)   Atunci când cele mai bune avize științifice disponibile indică faptul că biomasa de reproducere a stocului pentru oricare dintre stocurile în cauză este sub Blim sau că abundența oricărei unități funcționale de langustină este sub nivelul Abundancelimit prevăzut în coloana B din anexa II la prezentul regulament, sunt adoptate măsuri de remediere suplimentare pentru a asigura refacerea rapidă a stocului sau a unității funcționale în cauză la niveluri peste cel care permite atingerea producției maxime durabile. În special, astfel de măsuri de remediere includ, prin derogare de la articolul 4 alineatele (2) și (4), suspendarea activităților de pescuit specifice vizând stocul în cauză și reducerea corespunzătoare a posibilităților de pescuit.
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)
(2a)   Atunci când cele mai bune avize științifice disponibile indică faptul că, pentru un anumit an, biomasa de reproducere a unui stoc care intră sub incidența prezentului regulament este sub MSY Btrigger, se adoptă toate măsurile de remediere corespunzătoare pentru a asigura refacerea rapidă a stocului la niveluri peste cele care permit atingerea producției maxime sustenabile, iar mortalitatea prin pescuit este redusă liniar în raport cu scăderea biomasei, în conformitate cu norma de aviz a ICES. Se aplică norma de aviz a ICES menționată la articolul 2 alineatul (1) punctul 1b.
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 b (nou)
(2b)   Atunci când cele mai bune avize științifice disponibile indică faptul că biomasa de reproducere a unui stoc care intră sub incidența prezentului regulament este sub Blim sau sub o altă valoare-limită relevantă, se adoptă măsuri de remediere suplimentare pentru a asigura refacerea rapidă a stocului la niveluri peste cele care permit atingerea producției maxime durabile. În special, aceste măsuri de remediere pot include o reducere corespunzătoare a posibilităților de pescuit sau suspendarea activităților de pescuit specifice vizând stocul în cauză.
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 c (nou)
(2c)   Măsurile de remediere menționate la prezentul articol pot include:
(a)  măsuri de urgență în conformitate cu articolele 12 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;
(b)  măsuri în temeiul articolelor 11 și 11a din prezentul regulament.
Alegerea măsurilor menționate la prezentul articol se face în funcție de natura, gravitatea, durata și frecvența situației în care biomasa stocului de reproducere se află sub nivelurile menționate la alineatul (1).
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu
Măsuri specifice de conservare pentru grupurile 3-7
Măsuri specifice de conservare
Amendamentul 84
Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – partea introductivă
Atunci când avizele științifice indică faptul că sunt necesare acțiuni de remediere pentru conservarea oricăruia dintre stocurile demersale din grupurile 3-7 sau atunci când biomasa de reproducere a oricăruia dintre stocurile din grupul 1 sau abundența oricărei unități funcționale din grupul 2 pentru un anumit an se află sub nivelurile de referință pentru conservare prevăzute în coloana A din anexa II la prezentul regulament, Comisia este abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 în ceea ce privește:
Atunci când avizele științifice indică faptul că sunt necesare acțiuni suplimentare pentru a asigura că oricare dintre activitățile de pescuit care intră sub incidența prezentului regulament sunt gestionate în conformitate cu articolul 3 din prezentul regulament, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. În pofida dispozițiilor prevăzute la articolul 18 alineatele (1) și (3), Comisia poate adopta acte delegate în absența unei recomandări comune menționate la alineatele respective. Aceste acte delegate includ măsuri în ceea ce privește:
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – litera a
(a)  caracteristicile uneltelor de pescuit, în special dimensiunea ochiurilor de plasă, dimensiunea cârligului, construcția uneltelor, grosimea firului, dimensiunea uneltelor sau utilizarea dispozitivelor de selectivitate pentru a asigura și a îmbunătăți selectivitatea;
(a)  stabilirea caracteristicilor și specificațiilor uneltelor de pescuit, în special dimensiunea ochiurilor de plasă, dimensiunea cârligului, construcția uneltelor, grosimea firului, dimensiunea uneltelor sau utilizarea dispozitivelor de selectivitate pentru a asigura și a îmbunătăți selectivitatea, în special pentru a reduce capturile nedorite;
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)
Articolul 9a
Desemnarea locurilor de depunere a icrelor și a zonelor de refacere a stocurilor de pește
Cel târziu până în 2020, statele membre desemnează locuri de depunere a icrelor și zone pentru care există dovezi clare că există concentrații mari de pești sub dimensiunea de referință minimă pentru conservare și întocmesc recomandări comune în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din prezentul regulament pentru crearea unor zone de refacere pentru stocurile care intră sub incidența prezentului regulament.
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu
Capturile totale admisibile
Posibilitățile de pescuit
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)
(1a)   În momentul alocării posibilităților de pescuit de care dispun, statele membre țin seama de criterii obiective și transparente în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 b (nou)
(1b)   La gestionarea în comun a stocurilor partajate cu țări terțe statele membre permit, în conformitate cu dispozițiile de la articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, schimbul de posibilități de pescuit.
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2
2.   Fără a aduce atingere articolului 8, capturile totale admisibile pentru stocul de langustină din zonele ICES IIa și IV reprezintă suma limitelor de captură pentru unitățile funcționale și pentru dreptunghiurile statistice din afara unităților funcționale.
(2)   Pentru stocul de langustină din zonele ICES IIa și IV se stabilesc capturi admisibile pentru fiecare unitate funcțională în parte și o TAC comună pentru dreptunghiurile statistice din afara unităților funcționale.
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 10 a (nou)
Articolul 10a
Impactul pescuitului de agrement
(1)  Toate datele disponibile despre capturile realizate în cadrul pescuitului de agrement sunt examinate pentru a evalua potențialul impact al acestora asupra stocurilor de specii reglementate.
(2)  Consiliul ia în considerare evaluarea prevăzută la alineatul (1). În cazul stocurilor pentru care capturile prin pescuitul de agrement sunt considerate a fi semnificative, Consiliul, atunci când stabilește posibilitățile de pescuit, ține seama de capturile prin pescuitul de agrement, inter alia:
(a)  luând în considerare suma estimărilor privind capturile prin pescuitul de agrement, realizate pe baza celor mai bune avize științifice disponibile, și cele mai bune avize științifice privind posibilitățile de pescuit comercial, sub formă de captură totală care corespunde ratei-țintă de mortalitate prin pescuit;
(b)  impunând restricții asupra pescuitului de agrement, inclusiv limite de captură zilnice, și sezoane închise; or
(c)  prin alte mijloace pe care le consideră adecvate.
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 11 – titlu
Dispoziții referitoare la obligația de debarcare pentru grupurile 1-7
Dispoziții referitoare la obligația de debarcare
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – litera a
(a)  exceptările de la aplicarea obligației de debarcare pentru speciile pentru care dovezile științifice demonstrează o rată de supraviețuire ridicată, ținând cont de caracteristicile uneltelor, ale practicilor de pescuit și ale ecosistemului, pentru a facilita punerea în aplicare a obligației de debarcare; și
(a)  exceptările de la aplicarea obligației de debarcare pentru speciile pentru care cele mai bune avize științifice disponibile demonstrează o rată de supraviețuire ridicată, ținând cont de caracteristicile uneltelor, ale practicilor de pescuit și ale ecosistemului, pentru a facilita punerea în aplicare a obligației de debarcare; și
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – litera c
(c)  dispozițiile specifice privind documentația referitoare la capturi, în special în scopul monitorizării punerii în aplicare a obligației de debarcare; precum și
(c)  dispozițiile specifice privind documentația referitoare la capturi, în special în scopul monitorizării și controlului, pentru a asigura condiții de concurență egale prin garantarea conformității depline cu obligația de debarcare; precum și
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 a (nou)
Măsurile menționate la primul paragraf al prezentului articol contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute la articolul 3 din prezentul regulament, în special protejarea puietului de pește și a peștilor reproducători.
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)
Articolul 11a
Măsuri tehnice
(1)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 în ceea ce privește următoarele măsuri tehnice:
(a)  specificațiile caracteristicilor uneltelor de pescuit și normele referitoare la utilizarea acestora, pentru a asigura sau îmbunătăți selectivitatea sau pentru a reduce capturile nedorite ori pentru a reduce la minimum impactul negativ asupra ecosistemului;
(b)  specificațiile modificărilor uneltelor de pescuit sau ale dispozitivelor suplimentare adăugate uneltelor de pescuit, pentru a asigura sau îmbunătăți selectivitatea sau pentru a reduce capturile nedorite ori pentru a reduce la minimum impactul negativ asupra ecosistemului;
(c)  limitările sau interdicțiile utilizării anumitor unelte de pescuit, precum și ale activităților de pescuit în anumite zone sau perioade pentru a proteja peștele aflat în perioada de reproducere, peștii cu o dimensiune inferioară dimensiunii minime de referință pentru conservare sau peștii din specii nevizate ori pentru a reduce la minimum impactul negativ asupra ecosistemului; și
(d)  stabilirea dimensiunilor minime de referință pentru conservare pentru oricare dintre stocurile cărora li se aplică prezentul regulament, pentru a asigura protecția puietului de organisme marine.
2.  Măsurile menționate la alineatul (1) din prezentul articol contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite la articolul 3.
Amendamentul 97
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2
2.   În sensul alineatului (1) din prezentul articol, statele membre care au un interes direct de gestionare pot trimite recomandări comune în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru prima dată nu mai târziu de douăsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și ulterior, la douăsprezece luni de la fiecare transmitere a evaluării planului în conformitate cu articolul 17. Acestea pot, de asemenea, să trimită astfel de recomandări atunci când consideră necesar, în special în cazul unei modificări subite a situației pentru oricare dintre stocurile vizate de prezentul regulament. Recomandările comune privind măsuri referitoare la un anumit an calendaristic se trimit nu mai târziu de data de 1 iulie a anului anterior.
2.  În sensul alineatului (1) din prezentul articol, statele membre care au un interes direct de gestionare pot trimite recomandări comune în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru prima dată nu mai târziu de douăsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și ulterior, la douăsprezece luni de la fiecare transmitere a evaluării planului în conformitate cu articolul 17. Acestea pot, de asemenea, să trimită astfel de recomandări atunci când consideră necesar, în special în cazul unei modificări subite a situației pentru oricare dintre stocurile vizate de prezentul regulament. Recomandările comune privind măsuri referitoare la un anumit an calendaristic se trimit nu mai târziu de data de 1 iulie a anului anterior.
În pofida dispozițiilor prevăzute la articolul 18 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, Comisia poate adopta acte delegate și în absența unei recomandări comune menționate la alineatele respective.
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1
La nu mai puțin de cinci ani după intrarea în vigoare a prezentului regulament și, ulterior, din cinci în cinci ani, Comisia asigură o evaluare a impactului planului asupra stocurilor la care se aplică prezentul regulament și asupra activităților de pescuit care exploatează stocurile respective. Comisia transmite rezultatele acestei evaluări Parlamentului European și Consiliului.
La nu mai puțin de trei ani după intrarea în vigoare a prezentului regulament și, ulterior, din cinci în cinci ani, Comisia asigură o evaluare a impactului planului asupra stocurilor la care se aplică prezentul regulament și asupra activităților de pescuit care exploatează stocurile respective, precum și a măsurii în care obiectivele din prezentul regulament au fost realizate, inclusiv refacerea stocurilor de pește peste nivelurile care pot asigura producția maximă durabilă, și a progreselor realizate în direcția unei stări ecologice bune. Comisia transmite rezultatele acestei evaluări Parlamentului European și Consiliului. Comisia poate raporta la o dată anterioară, atunci când se consideră necesar acest lucru.
Comisia prezintă anual Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la progresele înregistrate în realizarea obiectivelor prezentului regulament și cu privire la situația stocurilor de pește din apele care intră sub incidența prezentului regulamentului și situația stocurilor care intră sub incidența prezentului regulament, cât mai curând posibil după adoptarea regulamentului anual de stabilire a posibilităților de pescuit disponibile în apele Uniunii și în anumite ape din afara Uniunii. Acest raport este anexat la raportul anual menționat la articolul 50 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.
Raportul cuprinde:
(a)  avizele științifice cuprinzătoare pe baza cărora au fost stabilite posibilitățile de pescuit; precum și
(b)  o justificare științifică prin care se demonstrează că posibilitățile de pescuit stabilite corespund obiectivelor și dispozițiilor prezentului regulament, în special ratelor-țintă de mortalitate prin pescuit.
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 18 a (nou)
Articolul 18a
Sprijin din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime
Măsurile de încetare temporară a activităților de pescuit adoptate în scopul îndeplinirii obiectivelor planului sunt considerate a fi încetare temporară a activităților de pescuit în sensul articolului 33 alineatul (1) literele (a) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.
(Prezentul articol ar trebui să apară la capitolul X.)
Amendamentul 85
Propunere de regulament
Anexa I

Textul propus de Comisie

1.  Grupul 1

Stoc

Intervalul ratei-țintă de mortalitate prin pescuit care permite asigurarea producției maxime durabile (FMSY)

Coloana A

Coloana B

cod din Marea Nordului

0,22 – 0,33

0,33 – 0,49

eglefin

0,25 – 0,37

0,37 – 0,52

cambulă din Marea Nordului

0,13 – 0,19

0,19 – 0,27

cod saithe

0,20 – 0,32

0,32 – 0,43

limbă-de-mare din Marea Nordului

0,11 – 0,20

0,20 – 0,37

limbă-de-mare din Kattegat

0,19 – 0,22

0,22 – 0,26

merlan din Marea Nordului

Nedefinit

Nedefinit

2.  Grupul 2

Unități funcționale de langustină (FU)

Intervalul ratei-țintă de mortalitate prin pescuit care permite asigurarea producției maxime durabile (FMSY) (ca rată de exploatare)

Coloana A

Coloana B

Diviziunea IIIa FU 3 și 4

0,056 – 0,079

0,079 – 0,079

Farn Deeps FU 6

0,07 – 0,081

0,081 – 0,081

Fladen Ground FU 7

0,066 – 0,075

0,075 – 0,075

Firth of Forth FU 8

0,106 – 0,163

0,163 – 0,163

Moray Firth FU 9

0,091 – 0,118

0,118 – 0,118

Amendamentul

1.  Grupul 1

Valorile indicate în tabel corespund ultimei versiuni a ICES Special Request Advice „EU request to ICES to provide FMSY ranges for selected North Sea and Baltic Sea stocks”

Stoc

Intervalul ratei-țintă de mortalitate prin pescuit care permite asigurarea producției maxime durabile (FMSY)

cod în subzona IV și în diviziunile VIId și IIIa Vest

FMSY lower - FMSY

 

eglefin în subzona IV și în diviziunile VIa și IIIa Vest

FMSY lower - FMSY

 

cambulă în subzona IV și în diviziunea IIIa

FMSY lower - FMSY

 

cod saithe în subzonele IV și VI și în diviziunea IIIa

FMSY lower - FMSY

 

limbă-de-mare în subzona IV

FMSY lower - FMSY

 

limbă-de-mare în diviziunea IIIa și în subdiviziunile 22-24

FMSY lower - FMSY

 

merlan în subzona IV și în diviziunea VIId

FMSY lower - FMSY

 

Pește-pescar în diviziunea IIIa și în subzonele IV și VI

FMSY lower - FMSY

 

Crevete nordic în diviziunile IVa Est și IIIa

FMSY lower - FMSY

 

2.  Grupul 2

Valorile indicate în tabel corespund ultimei versiuni a ICES Special Request Advice „EU request to ICES to provide FMSY ranges for selected North Sea and Baltic Sea stocks”

Unități funcționale de langustină (FU)

Intervalul ratei-țintă de mortalitate prin pescuit care permite asigurarea producției maxime durabile (FMSY) (ca rată de exploatare)

 

Coloana A

 

Diviziunea IIIa FU 3 și 4

FMSY lower - FMSY

 

Farn Deeps FU 6

FMSY lower - FMSY

 

Fladen Ground FU 7

FMSY lower - FMSY

 

Firth of Forth FU 8

FMSY lower - FMSY

 

Moray Firth FU 9

FMSY lower - FMSY

 

Amendamentul 77
Propunere de regulament
Anexa 2
Anexa II
Anexa II
Niveluri de referință pentru conservare
Niveluri de referință pentru conservare
(menționate la articolul 7)
(menționate la articolul 7)
1.  Grupul 1:
1.  Grupul 1:
Stoc
Nivelul de referință minim al biomasei stocului de reproducere (în tone) (MSY Btrigger)
Nivelul-limită de referință al biomasei (în tone) (Blim)

Stoc
Nivelul de referință minim al biomasei stocului de reproducere (în tone) (MSY Btrigger)
Nivelul-limită de referință al biomasei (în tone) (Blim)
Coloana A
Coloana B

cod din Marea Nordului
165 000
118 000

cod în subzona IV și în diviziunile VIId și IIIa Vest
165 000
118 000

eglefin
88 000
63 000

eglefin în subzona IV și în diviziunile VIa și IIIa Vest
88 000
63 000

cambulă din Marea Nordului
230 000
160 000

cambulă în subzona IV și în diviziunea IIIa
230 000
160 000

cod saithe
200 000
106 000

cod saithe în subzonele IV și VI și în diviziunea IIIa
150 000
106 000

limbă-de-mare din Marea Nordului
37 000
26 300

limbă-de-mare în subzona IV
37 000
26 300

limbă-de-mare din Kattegat
2 600
1 850

limbă-de-mare în diviziunea IIIa și în subdiviziunile 22-24
2 600
1 850

merlan din Marea Nordului
Nedefinit
Nedefinit

merlan în subzona IV și în diviziunea VIId
Nedefinit
Nedefinit

Pește-pescar în diviziunea IIIa și în subzonele IV și VI
Nedefinit
Nedefinit

Crevete nordic în diviziunile IVa Est și IIIa
Nedefinit
Nedefinit

2.  Grupul 2:
2.  Grupul 2:
Unități funcționale de langustină (FU)
Nivelul de referință minim al abundenței (în milioane) (Abundancebuffer)
Nivelul-limită de referință al abundenței (în milioane) (Abundancelimit)

Unități funcționale de langustină (FU)
Nivelul de referință minim al abundenței (în milioane) (Abundancebuffer)
Nivelul-limită de referință al abundenței (în milioane) (Abundancelimit)
Coloana A
Coloana B

Diviziunea IIIa FU 3 și 4
INDISPONIBIL
INDISPONIBIL

Diviziunea IIIa FU 3 și 4
INDISPONIBIL
INDISPONIBIL

Farn Deeps FU 6
999
858

Farn Deeps FU 6
999
858

Fladen Ground FU 7
3 583
2 767

Fladen Ground FU 7
3 583
2 767

Firth of Forth FU 8
362
292

Firth of Forth FU 8
362
292

Moray Firth FU 9
262
262

Moray Firth FU 9
262
262

Amendamentul 78
Propunere de regulament
Anexa II a (nouă)
Anexa II a
Specii interzise
(a)   vatosul spinos (Amblyraja radiata);
(b)   următoarele specii de pește-fierăstrău:
(i)   Anoxypristis cuspidata;
(ii)   pește-fierăstrău pitic (Pristis clavata);
(iii)   pește-fierăstrău cu dinți mici (Pristis pectinata);
(iv)   pește-fierăstrău cu dinți mari (Pristis pristis);
(v)   pește-fierăstrău verde (Pristis zijsron);
(c)   rechinul pelerin (Cetorhinus maximus) și rechinul alb (Carcharodon carcharias);
(d)   complexul de specii (Dipturus cf. flossada și Dipturus cf. intermedia) de vulpe neagră (Dipturus batis);
(e)   micul rechin lanternă (Etmopterus pusillus) în apele Uniunii din subzona ICES IV și din diviziunea ICES IIIa;
(f)   pisica de recif (Manta alfredi);
(g)   diavolul de mare (Manta birostris);
(h)   următoarele specii de Mobula:
(i)   Mobula mobular;
(ii)   Mobula rochebrunei;
(iii)   Mobula japanica;
(iv)   Mobula thurstoni;
(v)   Mobula eregoodootenkee;
(vi)   Mobula munkiana;
(vii)   Mobula tarapacana;
(viii)   Mobula kuhlii;
(ix)   Mobula hypostoma;
(i)   vulpea de mare (Raja clavata) în apele Uniunii din diviziunea ICES IIIa;
(j)   Rhinobatidae;
(k)   rechinul călugăr (Squatina squatina);
(l)   somonul (Salmo salar) și păstrăvul de mare (Salmo trutta) atunci când se pescuiește cu ajutorul unei plase tractate în apele din afara limitei de șase mile măsurată de la liniile de bază ale statelor membre, în sub-zonele ICES II și IV (apele Uniunii);
(m)   femele de langustă cu icre (Palinuridae spp.) și femele de homar cu icre (Homarus gammarus), cu excepția cazurilor în care sunt utilizate în scopuri directe de repopulare sau transplantare.

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0263/2017).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate