Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0238(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0263/2017

Predkladané texty :

A8-0263/2017

Rozpravy :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Hlasovanie :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

Prijaté texty
PDF 645kWORD 74k
Štvrtok, 14. septembra 2017 - Štrasburg
Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov ***I
P8_TA(2017)0357A8-0263/2017

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 14. septembra 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení viacročného plánu pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 676/2007 a nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008 (COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  K cieľom SRP patrí okrem iného zabezpečiť, aby rybolov a akvakultúra boli dlhodobo environmentálne udržateľné a aby sa pri riadení rybárstva uplatňoval prístup predbežnej opatrnosti a ekosystémový prístup.
(4)  K cieľom SRP patrí okrem iného zabezpečiť, aby rybolov a akvakultúra boli dlhodobo environmentálne udržateľné a aby sa pri riadení rybárstva uplatňoval prístup predbežnej opatrnosti s cieľom zaistiť, aby sa populácie lovených druhov obnovovali a zachovávali nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos, a aby sa vykonával ekosystémový prístup.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  V súvislosti s využívaním morských biologických zdrojov sa v nariadení (EÚ) č. 1380/2013 výslovne stanovuje ako cieľ obnova a zachovanie stavu populácií lovených druhov nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos. V súlade s článkom 2 ods. 2 tohto nariadenia sa má príslušná miera využívania dosiahnuť do roku 2015 tam, kde je to možné, a postupne, na vzostupnom základe, najneskôr do roku 2020 pre všetky populácie, a potom by sa mala zachovať.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Na dosiahnutie cieľov SRP sa má prijať niekoľko ochranných opatrení, prípadne ich ľubovoľná kombinácia, napr. viacročné plány, technické opatrenia a určovanie a prideľovanie rybolovných možností.
(5)  Na dosiahnutie cieľov SRP sa má prijať niekoľko ochranných opatrení, prípadne ich ľubovoľná kombinácia, napr. viacročné plány, technické opatrenia a určovanie a prideľovanie rybolovných možností v plnom súlade s najlepšími dostupnými vedeckými odporúčaniami.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Podľa článkov 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 majú viacročné plány vychádzať z vedeckých, technických a hospodárskych odporúčaní a obsahovať ciele, kvantifikovateľné cieľové hodnoty s jasnými časovými rámcami, ochranné referenčné body a ochranné mechanizmy.
(6)  Podľa článkov 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 majú viacročné plány vychádzať z vedeckých, technických a hospodárskych odporúčaní a obsahovať ciele, kvantifikovateľné cieľové hodnoty s jasnými časovými rámcami, ochranné referenčné body, ciele a ochranné mechanizmy, ciele v oblasti ochrany populácií a technické opatrenia, ktoré sa majú prijať v záujme dosiahnutia cieľových hodnôt, pokiaľ ide o zabránenie nechceným úlovkom a ich zníženie v čo najväčšom rozsahu, ako sa uvádza v článku 15 uvedeného nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)   Okrem toho, podľa článku 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 Komisia môže byť vo viacročnom pláne splnomocnená zriadiť oblasti na obnovu populácií rýb.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)   Niektoré populácie spoločného záujmu využívajú aj tretie krajiny, a preto je veľmi dôležité, aby Únia uskutočňovala s týmito tretími krajinami konzultácie s cieľom zabezpečiť udržateľné hospodárenie s predmetnými populáciami. Ak neexistuje formálna dohoda, Únia by mala urobiť všetko, čo je v jej silách, aby dohodla spoločnú organizáciu rybolovu týchto populácií s cieľom uľahčiť udržateľné hospodárenie, v súvislosti s čím by sa mali zaručiť, presadzovať a podporovať rovnaké podmienky pre účastníkov trhu Únie.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  Cieľom tohto plánu by malo byť prispieť k dosiahnutiu cieľov SRP, a najmä dosiahnuť a udržať MSY v prípade dotknutých populácií, a tým prispieť k vykonávaniu povinnosti vylodiť úlovky populácií druhov žijúcich pri morskom dne, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu, ako aj k uplatňovaniu ekosystémového prístupu k riadeniu rybárstva.
(10)  Cieľom tohto plánu by malo byť prispieť k dosiahnutiu cieľov SRP, a najmä k obnove a zachovaniu všetkých populácií rýb nad úrovňami biomasy, pri ktorých možno dosiahnuť MSY, a tým prispieť k vykonávaniu povinnosti vylodiť úlovky populácií druhov žijúcich pri morskom dne, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu, ako aj k vykonávaniu a dosiahnutiu sociálno-ekonomických aspektov SRP a k uplatňovaniu ekosystémového prístupu k riadeniu rybárstva tým, že sa minimalizujú nepriaznivé vplyvy rybolovných činností na morský ekosystém.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)
(10a)   Tento plán by mal tiež prispieť k dosiahnutiu dobrého environmentálneho stavu, ako sa stanovuje v smernici 2008/56/ES, a k dosiahnutiu priaznivého stavu ochrany biotopov a druhov podľa požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES1a a smernice Rady 92/43/EHS1b.
_____________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).
1b Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Podľa článku 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa rybolovné možnosti majú stanovovať v súlade s cieľovými hodnotami viacročných plánov.
(11)  Podľa článku 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa rybolovné možnosti majú stanovovať v súlade s cieľmi uvedenými v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a s cieľovými hodnotami, časovými rámcami a rozmedziami stanovenými vo viacročných plánoch.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)
(11a)   Podľa článku 33 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa hospodárenie s populáciami, ktoré sa spoločne využívajú s tretími krajinami, má uskutočňovať podľa možností na základe spoločných dohôd v súlade s cieľmi stanovenými v článku 2 ods. 2 uvedeného nariadenia. Na takéto dohody by sa navyše mali vzťahovať ciele stanovené v článku 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ako aj vymedzenia uvedené v článku 4 tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Ak nie sú cieľové hodnoty MSY k dispozícii, mal by sa uplatniť prístup predbežnej opatrnosti.
(14)  Ak nie sú cieľové hodnoty maximálneho udržateľného výnosu k dispozícii, vo viacročnom pláne by sa mali zaviesť opatrenia založené na prístupe predbežnej opatrnosti k riadeniu rybárstva, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bode 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Týmito opatreniami sa musí zaručiť miera ochrany príslušných populácií, ktorá je prinajmenšom porovnateľná s mierou ich využívania v súlade s maximálnym udržateľným výnosom, ako sa stanovuje v článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)
(14a)  Rekreačný rybolov môže mať výrazný vplyv na rybolovné zdroje. Členské štáty zhromažďujú údaje o úlovkoch z rekreačného rybolovu v súlade s právnymi požiadavkami o zhromažďovaní údajov. Ak má tento druh rybolovu výrazne negatívny vplyv na zdroje, v pláne by sa mala ustanoviť možnosť rozhodnúť o osobitných riadiacich opatreniach v súlade so zásadou proporcionality. Všetky riadiace a technické opatrenia týkajúce sa rekreačného rybolovu na úrovni EÚ by mali byť primerané sledovaným cieľom.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  V prípade funkčných jednotiek homára štíhleho, pre ktoré sú ciele MSY k dispozícii, by mali platiť tieto minimálne úrovne abundancie: minimálna abundancia (Abundancebuffer) zodpovedajúca referenčnému bodu Bbuffer, ktorý definovala Poradná rada pre oblasť Severného mora v dlhodobom pláne hospodárenia s homárom štíhlym v Severnom mori42, a hraničná abundancia (Abundancelimit) zodpovedajúca abundancii MSY Btrigger (ekvivalent Blim) v zmysle definície ICES7.
(16)  V prípade funkčných jednotiek homára štíhleho, pre ktoré sú ciele MSY k dispozícii, by sa ako minimálne úrovne abundancie mali použiť minimálna abundancia (Abundancebuffer) odporučená radou ICES a hraničná abundancia (Abundancelimit).
_________________
42 Dlhodobý plán hospodárenia s homárom štíhlym v Severnom mori.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  Ak veľkosť populácie klesne pod tieto úrovne, malo by sa počítať s primeranými ochrannými opatreniami. Ak sa vo vedeckých odporúčaniach uvádza, že sú potrebné nápravné opatrenia, mali by ochranné opatrenia zahŕňať zníženie rybolovných možností a špecifické ochranné opatrenia. Tieto opatrenia by sa mali podľa potreby doplniť všetkými ostatnými opatreniami, ako sú opatrenia Komisie v súlade s článkom 12 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, alebo opatrenia členských štátov v súlade s článkom 13 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
(17)  Ak veľkosť populácie klesne pod tieto úrovne, malo by sa počítať s primeranými ochrannými opatreniami. Ak sa v najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach uvádza, že sú potrebné nápravné opatrenia, mali by ochranné opatrenia zahŕňať zníženie rybolovných možností a špecifické ochranné opatrenia. Tieto opatrenia by sa mali podľa potreby doplniť všetkými ostatnými opatreniami, ako sú opatrenia Komisie v súlade s článkom 12 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, alebo opatrenia členských štátov v súlade s článkom 13 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
(19)  TAC pre homára štíhleho v zónach ICES IIa a IV je vhodné stanoviť ako súčet obmedzení výlovu stanovených pre každú funkčnú jednotku a štatistických obdĺžnikov mimo funkčných jednotiek v rámci danej oblasti TAC. Tým sa však nevylučuje prijatie opatrení na ochranu konkrétnych funkčných jednotiek.
(19)  Pre homára štíhleho je vhodné stanoviť samostatný TAC pre každú funkčnú jednotku vždy, keď je to možné. Na ochranu príslušnej funkčnej jednotky sa môžu prijať osobitné opatrenia.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
(20)  S cieľom splniť povinnosť vylodiť úlovky stanovenú v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa v pláne mali stanovovať aj ďalšie opatrenia týkajúce sa riadenia.
(20)  S cieľom splniť povinnosť vylodiť úlovky stanovenú v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa v pláne mali stanovovať aj iné ochranné opatrenia, najmä opatrenia na postupné odstránenie odhadzovania úlovkov s prihliadnutím na najlepšie dostupné vedecké odporúčania alebo opatrenia na minimalizovanie negatívneho vplyvu rybolovných činností na ekosystém, ktoré sa podľa potreby spresnia v súlade s článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25
(25)  Pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne, ktoré je podľa článku 43 nariadenia (ES) č. 1224/2009 rybárske plavidlo povinné vylodiť v určenom prístave alebo na mieste blízko pobrežia, by sa mali stanoviť prahové hodnoty. Pri určovaní týchto prístavov alebo miest blízko pobrežia by členské štáty mali okrem toho uplatňovať kritériá uvedené v článku 43 ods. 5 uvedeného nariadenia tak, aby zabezpečili účinnú kontrolu populácií, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje.
(25)  Pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne, ktoré je podľa článku 43 nariadenia (ES) č. 1224/2009 rybárske plavidlo povinné vylodiť v určenom prístave alebo na mieste blízko pobrežia, by sa mali stanoviť prahové hodnoty. Pri určovaní týchto prístavov alebo miest blízko pobrežia by členské štáty mali okrem toho uplatňovať kritériá uvedené v článku 43 ods. 5 uvedeného nariadenia tak, aby zabezpečili účinnú kontrolu vylodenia úlovkov, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26
(26)  V súlade s článkom 10 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa mali prijať ustanovenia, na základe ktorých bude Komisia pravidelne posudzovať primeranosť a účinnosť uplatňovania tohto nariadenia. Takéto posudzovanie by malo vychádzať z pravidelného hodnotenia plánu na základe vedeckých odporúčaní; plán by sa mal hodnotiť každých päť rokov. Toto obdobie je dostatočne dlhé na to, aby umožnilo úplné vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky a prijatie a realizáciu regionálnych opatrení, a aby sa prejavili daných opatrení na príslušné populácie a druhy rybolovu. Vedecké orgány považujú tento odstup za minimálny prípustný.
(26)  V súlade s článkom 10 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 by sa mali prijať ustanovenia, na základe ktorých bude Komisia pravidelne posudzovať primeranosť a účinnosť uplatňovania tohto nariadenia. Takéto posudzovanie by malo vychádzať z pravidelného hodnotenia plánu na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní; plán by sa mal vyhodnotiť do [tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a potom každých päť rokov. Toto obdobie je dostatočne dlhé na to, aby umožnilo úplné vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky a prijatie a realizáciu regionálnych opatrení, a aby sa prejavili daných opatrení na príslušné populácie a druhy rybolovu. Vedecké orgány považujú tento odstup za minimálny prípustný.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
1.  Týmto nariadením sa stanovuje viacročný plán (ďalej len „plán“) pre populácie druhov rýb žijúcich pri morskom dne vo vodách Únie v zónach ICES IIa, IIIa a IV (ďalej len „Severné more“) a ich lov.
1.  Týmto nariadením sa stanovuje viacročný plán (ďalej len „plán“) pre populácie druhov rýb žijúcich pri morskom dne vo vodách Únie v zónach ICES IIa, IIIa a IV („Severné more“ sa vzťahuje na tieto tri zóny) a ich lov vrátane rekreačného rybolovu.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 a (nový)
2a.   Ak na základe vedeckých odporúčaní alebo žiadosti dotknutých členských štátov Komisia dospeje k názoru, že zoznam uvedený v odseku 2 treba upraviť, môže predložiť návrh na zmenu uvedeného zoznamu.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 b (nový)
2b.   V tomto nariadení sa takisto vymedzujú podrobnosti vykonávania povinnosti vylodiť úlovky v prípade všetkých druhov, na ktoré sa vzťahuje článok 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, okrem populácií, ktoré už sú uvedené v odseku 1 tohto článku.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
1.  „populácie druhov žijúcich pri morskom dne“ sú druhy súmerných a platesotvarých rýb a homár štíhly, ktoré žijú na dne vodného stĺpca alebo v jeho blízkosti.
1.  „populácie druhov žijúcich pri morskom dne“ sú druhy súmerných a platesotvarých rýb, homár štíhly (Nephrops Norvegicus) a kreveta boreálna (Pandalus borealis), ktoré žijú na dne vodného stĺpca alebo v jeho blízkosti.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
1a.  „Najlepšie dostupné vedecké odporúčania“ sú vedecké odporúčania, ktoré preskúmala rada ICES a výbor STECF a ktoré sú založené na najnovších dostupných údajoch a spĺňajú všetky požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) č. 1380/2013, a najmä v jeho článku 25.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 b (nový)
1b.   „rozsah FMSY“ je rozsah vypočítaný radou ICES, ktorým sa má zabezpečiť, aby dlhodobý výnos neklesol v porovnaní s maximálnym udržateľným výnosom o viac ako 5 %. Pravidlo odporúčaní ICES uvádza, že keď je biomasa neresiacej sa populácie pod minimálnou úrovňou referenčného bodu pre biomasu neresiacej sa populácie (MSY Btrigger), F sa má znížiť na hodnotu nepresahujúcu hornú hranicu, ktorá sa rovná hodnote bodu FMSY vynásobenej biomasou neresiacej sa populácie v roku TAC a vydelenej úrovňou MSY Btrigger.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 c (nový)
1c.   „MSY Fspodná hranica“ a „MSY Fhorná hranica“ sú najnižšia a najvyššia hodnota v rámci rozsahu FMSY;
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
2.  „Skupina 1“ sú populácie druhov žijúcich pri morskom dne, v prípade ktorých sú v tomto pláne stanovené cieľové hodnoty spojené s biomasou vyjadrené ako rozpätia hodnôt FMSY a ochranné mechanizmy:
2.  „Skupina 1“ sú populácie druhov žijúcich pri morskom dne, v prípade ktorých sú v tomto pláne stanovené cieľové hodnoty spojené s biomasou vyjadrené ako rozsahy FMSY a ochranné mechanizmy, ako sa uvádza v prílohách I a II.
a)  treska škvrnitá (Gadus morhua) v podoblasti IV a divíziách VIId a IIIa západ (Severné more, východná časť Lamanšského prielivu, Skagerrak), ďalej len „treska škvrnitá v Severnom mori;
a)  treska škvrnitá (Gadus morhua) v podoblasti IV (Severné more) a divíziách VIId (východná časť Lamanšského prielivu) a IIIa západ (Skagerrak), ďalej len „treska škvrnitá v podoblasti IV a divíziách VIId a IIIa západ“;
b)  treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus) v podoblasti IV a divíziách VIa a IIIa západ (Severné more, vody západne od Škótska, Skagerrak), ďalej len „treska jednoškvrnná“;
b)  treska jednoškvrnná (Melanogrammus aeglefinus) v podoblasti IV (Severné more) a divíziách VIa (vody západne od Škótska) a IIIa západ (Skagerrak), ďalej len „treska jednoškvrnná v podoblasti IV a divíziách VIa a IIIa západ“;
c)  platesa veľká (Pleuronectes platessa) v podoblasti IV (Severné more) a divízii IIIa (Skagerrak), ďalej len „platesa veľká v Severnom mori“;
c)  platesa veľká (Pleuronectes platessa) v podoblasti IV (Severné more) a divízii IIIa (Skagerrak), ďalej len „platesa veľká v podoblasti IV a divízii IIIa“;
d)  treska tmavá (Pollachius virens) v podoblastiach IV a VI a divízii IIIa (Severné more, Rockall a vody západne od Škótska, Skagerrak a Kattegat), ďalej len „treska tmavá“;
d)  treska tmavá (Pollachius virens) v podoblastiach IV (Severné more) a VI (vody západne od Škótska a Rockall) a v divízii IIIa (Skagerrak a Kattegat), ďalej len „treska tmavá v podoblastiach IV a VI a divízii IIIa“;
e)  solea európska (Solea solea) v podoblasti IV (Severné more), ďalej len „solea európska v Severnom mori“;
e)  solea európska (Solea solea) v podoblasti IV (Severné more), ďalej len „solea európska v podoblasti IV“;
f)  solea európska (Solea solea) v divízii IIIa a poddivíziách 22 – 24 (Skagerrak a Kattegat, západná časť Baltského mora), ďalej len „solea európska v Kattegate“;
f)  solea európska (Solea solea) v divízii IIIa (Skagerrak a Kattegat) a poddivíziách 22 – 24 (západná časť Baltského mora), ďalej len „solea európska v divízii IIIa a poddivíziách 22 – 24“;
g)  treska merlang (Merlangius merlangus) v podoblasti IV a divízii VIId (Severné more a východná časť Lamanšského prielivu), ďalej len „treska merlang v Severnom mori“.
g)  treska merlang (Merlangius merlangus) v podoblasti IV (Severné more) a divízii VIId (východná časť Lamanšského prielivu), ďalej len „treska merlang v podoblasti IV a divízii VIId“;
ga)  čertovité (Lophius piscatorius) v divízii IIIa (Skagerrak a Kattegat) a v podoblastiach IV (Severné more) a VI (vody západne od Škótska a Rockall);
gb)  kreveta boreálna (Pandalus borealis) v divíziách IVa východ a IIIa.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 na účely zmeny zoznamu populácií v skupine 1, ako sa uvádza v prvom odseku tohto bodu a v prílohách I a II k tomuto nariadeniu, a to v súlade s najlepšími dostupnými vedeckými odporúčaniami.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – úvodná časť
3.  „Skupina 2“ sú funkčné jednotky (FJ) homára štíhleho (Nephrops norvegicus), v prípade ktorého sú cieľové hodnoty vyjadrené ako rozpätia hodnôt FMSY a ochranné mechanizmy spojené s abundanciou v tomto pláne stanovené takto:
3.  „Skupina 2“ sú funkčné jednotky (FJ) homára štíhleho (Nephrops norvegicus), v prípade ktorého sú cieľové hodnoty vyjadrené ako rozsahy FMSY a ochranné mechanizmy spojené s abundanciou, ako sa uvádza v prílohách I a II, v tomto pláne stanovené takto:
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8 a (nový)
8a.   Dotknuté populácie možno upraviť len na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10
10.  „MSY Btrigger“ je referenčný bod pre biomasu neresiacej sa populácie; pokiaľ táto biomasa klesne pod tento bod, je potrebné prijať špecifické a primerané opatrenia v oblasti riadenia s cieľom zabezpečiť, aby sa kombináciou miery využívania a prirodzených výkyvov populácie obnovili nad úrovne, pri ktorých je možné získať MSY v dlhodobom horizonte.
10.  „MSY Btrigger“ je referenčný bod pre biomasu neresiacej sa populácie; pokiaľ táto biomasa klesne pod tento bod, je potrebné prijať špecifické a primerané opatrenia v oblasti riadenia s cieľom zabezpečiť, aby sa kombináciou miery využívania a prirodzených výkyvov populácie obnovili nad úrovne, pri ktorých je možné dosiahnuť maximálny udržateľný výnos v dlhodobom horizonte.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10 a (nový)
10a.   „Rekreačný rybolov“ sú nekomerčné rybolovné činnosti, pri ktorých sa využívajú živé morské biologické zdroje na rekreáciu, turistiku alebo šport.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
1.  Plán prispeje k plneniu cieľov spoločnej rybárskej politiky uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a to najmä uplatňovaním prístupu predbežnej opatrnosti k riadeniu rybárstva, a jeho cieľom je zabezpečiť, aby sa pri využívaní živých morských biologických zdrojov populácie lovených druhov obnovovali a zachovávali nad úrovňami, pri ktorých možno získať MSY.
1.  Plán prispeje k plneniu cieľov spoločnej rybárskej politiky uvedených v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a to najmä uplatňovaním prístupu predbežnej opatrnosti k riadeniu rybárstva, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bode 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ako aj k primeranej životnej úrovni osôb, ktoré závisia od rybolovných činností, so zreteľom na sociálno-ekonomické aspekty, a jeho cieľom je zabezpečiť, aby sa pri využívaní živých morských biologických zdrojov populácie lovených druhov obnovovali a zachovávali nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos. Miera využívania, pri ktorej možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos, sa dosiahne čo najskôr a za každých okolností postupne, na vzostupnom základe, pre všetky populácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, najneskôr do roku 2020 a odvtedy sa musí udržiavať. V prípade populácií, pre ktoré nie sú k dispozícii žiadne vedecké odporúčania ani údaje, sa dodržiavajú cieľové hodnoty stanovené v článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ktorými sa zaistí stupeň ochrany príslušných populácií, ktorý je aspoň porovnateľný s cieľovými hodnotami na dosiahnutie maximálneho udržateľného výnosu.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3
3.  V pláne sa uplatní ekosystémový prístup k riadeniu rybárstva s cieľom zabezpečiť, aby sa minimalizovali nepriaznivé vplyvy rybolovných činností na morské ekosystémy. Je v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti životného prostredia, a najmä s cieľom dosiahnutia dobrého environmentálneho stavu do roku 2020 v zmysle článku 1 ods. 1 smernice 2008/56/ES.
3.  V pláne sa uplatní ekosystémový prístup k riadeniu rybárstva s cieľom zabezpečiť, aby sa minimalizovali nepriaznivé vplyvy rybolovných činností na morské ekosystémy, najmä na zraniteľné biotopy a chránené druhy vrátane morských cicavcov a morských vtákov. Plán dopĺňa a nadväzuje na ekosystémový prístup k riadeniu rybárstva vymedzený v článku 4 ods. 1 bode 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, na právne predpisy Únie v oblasti životného prostredia, a najmä na cieľ dosiahnutia dobrého environmentálneho stavu do roku 2020 v zmysle článku 1 ods. 1 smernice 2008/56/ES, a na ciele a ustanovenia smerníc 2009/147/ES a 92/43/EHS. V pláne sa okrem toho stanovujú opatrenia na zmiernenie nepriaznivého sociálno-ekonomického vplyvu a umožňuje hospodárskym subjektom získať väčší hospodársky prehľad z dlhodobého hľadiska.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 a (nový)
3a.   Plán prispieva k zabezpečeniu toho, aby sa s populáciami, ktoré sa podľa článku 33 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 využívajú spoločne s tretími krajinami, hospodárilo v súlade s cieľmi uvedenými v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a aby súhrnné rybolovné možnosti neprekročili rozsahy stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3 b (nový)
3b.   V pláne sa zohľadňujú dvojstranné vzťahy Únie s tretími krajinami. Plán sa zohľadní v dvojstranných zmluvách uzavretých s tretími krajinami v budúcnosti.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4 – písmeno b
b)  prispieť k plneniu ďalších relevantných deskriptorov uvedených v prílohe I k smernici 2008/56/ES úmerne k úlohe, ktorú rybolov zohráva pri ich plnení.
b)  plniť ďalšie relevantné deskriptory uvedené v prílohe I k smernici 2008/56/ES úmerne k úlohe, ktorú rybolov zohráva pri ich plnení.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 4 a (nový)
4a.   Všetky opatrenia plánu sa prijímajú na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní v súlade s článkom 2 bodom 1a tohto nariadenia. Najlepšie dostupné vedecké odporúčania musí preskúmať rada ICES alebo výbor STECF do času, keď tieto opatrenia navrhne Komisia v súlade s článkami 4, 5, 6 a 18 tohto nariadenia a v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
1.  Cieľová hodnota rybolovnej úmrtnosti pre skupiny 1 a 2 sa musí dosiahnuť čo možno najskôr a postupne najneskôr do roku 2020 a odvtedy sa bude udržiavať v rozpätiach hodnôt uvedených v prílohe I.
1.  Cieľová hodnota rybolovnej úmrtnosti pre skupiny 1 a 2 sa musí dosiahnuť čo možno najskôr a postupne najneskôr do roku 2020 a odvtedy sa bude udržiavať v medziach rozsahov uvedených v prílohe I a musí byť v súlade s cieľmi stanovenými v článku 3 ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2
2.  V súlade s článkom 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 zodpovedajú rybolovné možnosti rozpätiu cieľových hodnôt rybolovnej úmrtnosti stanovených v stĺpci A prílohy I k tomuto nariadeniu.
2.  V súlade s článkom 16 ods. 4 a článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa rybolovné možnosti stanovujú v súlade s cieľmi a cieľovými hodnotami uvedenými v pláne, ako aj najlepšími dostupnými vedeckými odporúčaniami a zodpovedajú rozsahu cieľových hodnôt rybolovnej úmrtnosti stanovených v stĺpci A prílohy I k tomuto nariadeniu.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3
3.  Bez ohľadu na odseky 1 a 2 sa môžu rybolovné možnosti stanoviť na úrovniach, ktoré zodpovedajú nižším úrovniam rybolovnej úmrtnosti ako tým, ktoré sú stanovené v stĺpci A prílohy I.
3.  Bez ohľadu na odseky 1 a 2 sa môžu rybolovné možnosti stanoviť na úrovniach, ktoré zodpovedajú nižším úrovniam rybolovnej úmrtnosti ako tým, ktoré sú stanovené v prílohe I.
Pozmeňujúce návrhy 83 a 99
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4
4.  Bez ohľadu na odseky 2 a 3 sa rybolovné možnosti pre populáciu môžu stanoviť na základe rozpätia cieľových hodnôt rybolovnej úmrtnosti stanovených v stĺpci B prílohy I, pokiaľ je príslušná populácia nad referenčným bodom pre minimálnu úroveň neresiacej sa biomasy stanoveným v stĺpci A prílohy II,
vypúšťa sa
a)  ak je to potrebné na základe vedeckých odporúčaní alebo dôkazov na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 3 v prípade zmiešaného rybolovu;
b)  ak je to na základe vedeckých odporúčaní alebo dôkazov potrebné na to, aby sa predišlo závažnému poškodeniu populácie, ktoré spôsobila vnútrodruhová alebo medzidruhová dynamika populácií; alebo
c)  s cieľom obmedziť výkyvy rybolovných možností medzi po sebe idúcimi rokmi na najviac 20 %.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 a (nový)
4a.   Rybolovné možnosti sa v každom prípade stanovujú na takej úrovni, ktorou sa zabezpečí, aby pravdepodobnosť, že biomasa neresiacej sa populácie klesne pod hraničnú úroveň biomasy neresiacej sa populácie (Blim) stanovenú predovšetkým v prílohe II stĺpci B, bola menej ako 5 %.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4 b (nový)
4b.   Ak sa Komisia na základe najlepšieho dostupného vedeckého odporúčania nazdáva, že rozsahy rybolovnej úmrtnosti stanovené v prílohe I už viac nezodpovedajú cieľom plánu, môže naliehavo predložiť návrh na zmenu uvedených rozsahov.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1
1.  Rybolovné možnosti pre populácie skupiny 3 a 4 musia byť v súlade s vedeckými odporúčaniami týkajúcimi sa maximálneho udržateľného výnosu.
1.  Rybolovné možnosti pre populácie skupiny 3 a 4 musia byť v súlade s najlepšími dostupnými vedeckými odporúčaniami týkajúcimi sa maximálneho udržateľného výnosu.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2
2.  Ak nie sú k dispozícii vedecké odporúčania k miere rybolovnej úmrtnosti zlučiteľnej s maximálnym udržateľným výnosom, rybolovné možnosti musia byť v súlade s vedeckými odporúčaniami s cieľom zabezpečiť udržateľnosť populácií v súlade s prístupom predbežnej opatrnosti.
2.  Ak nie sú k dispozícii vedecké odporúčania a údaje k miere rybolovnej úmrtnosti zlučiteľnej s maximálnym udržateľným výnosom, rybolovné možnosti a opatrenia sa prijímajú na základe prístupu predbežnej opatrnosti k riadeniu rybárstva, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 bode 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a v súlade s cieľovými hodnotami stanovenými v článku 3 ods. 1 tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1
S populáciami skupiny 5 sa hospodári na základe prístupu predbežnej opatrnosti v súlade s vedeckými odporúčaniami.
S populáciami skupiny 5 sa hospodári na základe prístupu predbežnej opatrnosti k riadeniu rybárstva vymedzeného v článku 4 ods. 1 bode 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a v súlade s najlepšími dostupnými vedeckými odporúčaniami a cieľovými hodnotami stanovenými v článku 3 ods. 1 a článku 3 ods. 3 tohto nariadenia. Odďaľovanie alebo neprijímanie riadiacich opatrení na zachovanie morských biologických zdrojov nemožno odôvodniť absenciou primeraných vedeckých informácií.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1
1.  Ak sa vo vedeckých odporúčaniach uvádza, že pre daný rok je neresiaca sa biomasa ktorejkoľvek z populácií skupiny 1 pod úrovňou MSY Btrigger alebo že abundancia ktorejkoľvek z funkčných jednotiek skupiny 2 je pod úrovňou Abundancebuffer stanovenou v stĺpci A prílohy II, prijmú sa všetky primerané nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchly návrat príslušnej populácie alebo funkčnej jednotky nad úrovne, pri ktorých je možné získať maximálny udržateľný výnos. Predovšetkým platí, že odchylne od článku 4 ods. 2 sa rybolovné možnosti stanovia na úrovniach zodpovedajúcich rybolovnej úmrtnosti s prihliadnutím na pokles biomasy alebo abundancie, ktorá klesla pod rozpätie hodnôt stanovené v stĺpci A prílohy I.
1.  Ak sa v najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach uvádza, že pre daný rok je neresiaca sa biomasa ktorejkoľvek z populácií skupiny 1 pod úrovňou MSY Btrigger alebo že abundancia ktorejkoľvek z funkčných jednotiek skupiny 2 je pod úrovňou Abundancebuffer stanovenou v stĺpci A prílohy II, prijmú sa všetky primerané nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchly návrat príslušnej populácie alebo funkčnej jednotky nad úrovne, pri ktorých je možné získať maximálny udržateľný výnos. Predovšetkým platí, že odchylne od článku 4 ods. 2 sa rybolovné možnosti stanovia na úrovniach zodpovedajúcich rybolovnej úmrtnosti s prihliadnutím na pokles biomasy alebo abundancie, ktorá klesla pod rozsah stanovený v stĺpci A prílohy I úmerne k poklesu biomasy v súlade s pravidlom odporúčaní ICES. V tejto súvislosti platí pravidlo odporúčaní ICES uvedené v článku 2 bode 1b.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2
2.  Ak sa vo vedeckých odporúčaniach uvádza, že biomasa neresiacej sa populácie ktorejkoľvek z príslušných populácií je pod úrovňou Blim alebo že abundancia ktorejkoľvek z funkčných jednotiek homára štíhleho je pod úrovňou Abundancelimit stanovenou v stĺpci B prílohy II k tomuto nariadeniu, prijmú sa ďalšie nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchly návrat príslušnej populácie alebo funkčnej jednotky nad úrovne, pri ktorých je možné získať maximálny udržateľný výnos. Odchylne od odsekov 2 a 4 článku 4 patrí medzi tieto opatrenia najmä pozastavenie cieleného lovu príslušnej populácie a primerané zníženie rybolovných možností.
2.  Ak sa v najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach uvádza, že biomasa neresiacej sa populácie ktorejkoľvek z príslušných populácií je pod úrovňou Blim alebo že abundancia ktorejkoľvek z funkčných jednotiek homára štíhleho je pod úrovňou Abundancelimit stanovenou v stĺpci B prílohy II k tomuto nariadeniu, prijmú sa ďalšie nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchly návrat príslušnej populácie alebo funkčnej jednotky nad úrovne, pri ktorých je možné dosiahnuť maximálny udržateľný výnos. Odchylne od odsekov 2 a 4 článku 4 patrí medzi tieto opatrenia najmä pozastavenie cieleného lovu príslušnej populácie a primerané zníženie rybolovných možností.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 a (nový)
2a.   Ak sa v najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach uvádza, že biomasa neresiacej sa populácie ktorejkoľvek populácie, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, je v ktoromkoľvek roku pod úrovňou MSY Btrigger, prijmú sa všetky primerané nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchly návrat populácie nad úrovne, pri ktorých je možné dosiahnuť maximálny udržateľný výnos, pričom rybolovná úmrtnosť vo vzťahu k poklesu biomasy a v súlade s pravidlom odporúčaní ICES (ICES „advice rule“) lineárne poklesne. V tejto súvislosti platí pravidlo odporúčaní ICES uvedené v článku 2 ods. 1 bode 1b.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 b (nový)
2b.   Ak sa v najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach uvádza, že biomasa neresiacej sa populácie ktorejkoľvek z populácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, je pod úrovňou MSY Blim alebo inou príslušnou hraničnou úrovňou, prijmú sa dodatočné nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchly návrat populácie nad úrovne, pri ktorých je možné dosiahnuť maximálny udržateľný výnos. Tieto nápravné prostriedky môžu zahŕňať najmä primerané zníženie rybolovných možností alebo pozastavenie cieleného lovu populácie.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 c (nový)
2c.   Nápravné opatrenia uvedené v tomto článku môžu zahŕňať:
a)  núdzové opatrenia v súlade s článkom 12 a článkom 13 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;
b)  opatrenia podľa článku 11 a článku 11a tohto nariadenia.
Výber opatrení uvedených v tomto článku sa uskutočňuje v súlade s povahou, vážnosťou, trvaním a opakovaním situácie, keď je biomasa neresiacej sa populácie pod úrovňami uvedenými v odseku 1.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 9 – nadpis
Špecifické ochranné opatrenia pre skupiny 3 až 7
Špecifické ochranné opatrenia
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť
Ak sa z vedeckých odporúčaní vyplýva, že nápravné opatrenia sú potrebné na zachovanie ktorejkoľvek z populácie druhov žijúcich pri morskom dne skupín 3 až 7 alebo keď v danom roku úroveň neresiacej sa biomasy ktorejkoľvek z populácií skupiny 1 alebo úroveň abundancie ktorejkoľvek z funkčných jednotiek skupiny 2 pod ochranné referenčné body uvedené v stĺpci A prílohy II k tomuto nariadeniu, Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 18 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 k týmto aspektom:
Ak z vedeckých odporúčaní vyplýva, že dodatočné opatrenia sú potrebné na zabezpečenie toho, aby sa všetky formy rybárstva, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, riadili v súlade s článkom 3 tohto nariadenia, Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 18 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Bez ohľadu na článok 18 ods. 1 a 3 môže Komisia prijať delegované akty bez spoločného odporúčania uvedeného v uvedených odsekoch. Uvedené delegované akty zahŕňajú opatrenia týkajúce sa:
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – písmeno a
a)  vlastnosti rybárskeho výstroja, najmä veľkosti ôk, veľkosť háčikov, konštrukcia výstroja, hrúbka vláken, veľkosť výstroja alebo používanie selektívnych zariadení na zaistenie či zlepšenie selektivity;
a)  vymedzenie vlastností a špecifikácií rybárskeho výstroja, najmä veľkosti ôk, veľkosti háčikov, konštrukcie rybárskeho výstroja, hrúbky vláken, veľkosti výstroja alebo používania selektívnych zariadení na zaistenie či zlepšenie selektivity, predovšetkým na zníženie nechcených vedľajších úlovkov;
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 9 a (nový)
Článok 9a
Vymedzenie neresísk a oblastí na obnovu populácií rýb
Najneskôr do roku 2020 členské štáty vymedzia neresiská a oblasti, v prípade ktorých existujú jasné dôkazy o tom, že tieto oblasti vykazujú vysokú koncentráciu rýb nedosahujúcich minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, a vypracujú spoločné odporúčania v súlade s článkom 12 ods. 2 tohto nariadenia týkajúce sa zriadenia oblastí na obnovu populácií rýb, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 10 – nadpis
Celkový povolený výlov
Rybolovné možnosti
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 a (nový)
1a.   Členské štáty zohľadňujú pri prideľovaní kvót objektívne a transparentné kritériá stanovené v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 b (nový)
1b.   Pri spoločnom hospodárení s populáciami, ktoré využívajú aj tretie krajiny, umožňujú členské štáty výmenu kvót podľa článku 33 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2
2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 8, musí byť TAC pre populácie homára štíhleho v zónach ICES IIa a IV súčtom obmedzení výlovu vo funkčných jednotkách a štatistických obdĺžnikoch mimo funkčných jednotiek.
2.  Pre populácie homára štíhleho v zónach ICES IIa a IV sa stanovujú obmedzenia výlovu pre jednotlivé funkčné jednotky a spoločný TAC pre štatistické obdĺžniky mimo funkčných jednotiek.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 10 a (nový)
Článok 10a
Vplyv rekreačného rybolovu
1.  Všetky dostupné údaje o úlovkoch z rekreačného rybolovu sa skúmajú s cieľom posúdiť ich pravdepodobný vplyv na populácie regulovaných druhov.
2.  Rada zohľadňuje posúdenie uvedené v prvom odseku. Rada pri stanovovaní rybolovných možností v prípade populácií, ktorých úlovky z rekreačného rybolovu sa považujú za významné, zohľadňuje úlovky z rekreačného rybolovu okrem iného takto:
a)  zohľadnením celkového množstva odhadovaných úlovkov z rekreačného rybolovu, získaného na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní, a najlepších dostupných vedeckých odporúčaní k možnostiam komerčného rybárstva ako celkového úlovku, ktorý zodpovedá cieľovej rybolovnej úmrtnosti;
b)  zavedením obmedzení rekreačného rybolovu vrátane obmedzenia denného úlovku a stanovenia obdobia zákazu rybolovu; alebo
c)  inými primeranými prostriedkami.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 11 – nadpis
Ustanovenia súvisiace s povinnosťou vylodiť úlovky pre skupiny 1 až 7
Ustanovenia súvisiace s povinnosťou vylodiť úlovky
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – písmeno a
a)  oslobodenia od uplatňovania povinnosti vyloďovania úlovkov pre druhy, v prípade ktorých vedecké dôkazy preukazujú vysokú mieru prežitia, pričom sa zohľadňujú vlastnosti výstroja, rybolovných postupov a ekosystému, s cieľom uľahčiť plnenie povinnosti vyloďovania úlovkov; a
a)  oslobodenia od uplatňovania povinnosti vyloďovania úlovkov pre druhy, v prípade ktorých najlepšie dostupné vedecké odporúčania preukazujú vysokú mieru prežitia, pričom sa zohľadňujú vlastnosti výstroja, rybolovných postupov a ekosystému, s cieľom uľahčiť plnenie povinnosti vyloďovania úlovkov; a
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – písmeno c
c)  osobitné ustanovenia o dokumentácii úlovkov, predovšetkým na účely monitorovania vykonávania povinnosti vylodiť úlovky a
c)  osobitné ustanovenia o dokumentácii úlovkov, predovšetkým na účely monitorovania a kontroly s cieľom zaistiť rovnaké podmienky zabezpečením úplného súladu s povinnosťou vylodiť úlovky a
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 a (nový)
Opatrenia uvedené v prvom odseku tohto článku prispievajú k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3 tohto nariadenia, najmä k ochrane juvenilných rýb a neresiacich sa rýb.
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 11 a (nový)
Článok 11a
Technické opatrenia
1.  Komisia je v súlade s článkom 18 tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 splnomocnená prijímať delegované akty týkajúce sa týchto technických opatrení:
a)  špecifikácií vlastností rybárskeho výstroja a pravidiel jeho používania s cieľom zabezpečiť alebo zlepšiť selektívnosť, znížiť nechcené úlovky alebo minimalizovať negatívny vplyv na ekosystém;
b)  špecifikácií úprav alebo zariadení na doplnenie rybárskeho výstroja s cieľom zabezpečiť alebo zlepšiť selektívnosť, znížiť nechcené úlovky alebo minimalizovať negatívny vplyv na ekosystém;
c)  obmedzení alebo zákazov používania určitého rybárskeho výstroja a rybolovných činností v určitých oblastiach alebo obdobiach s cieľom chrániť neresiace sa ryby, ryby nedosahujúce minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť alebo necieľové druhy rýb alebo minimalizovať negatívny vplyv na ekosystém a
d)  stanovenia minimálnych ochranných referenčných veľkostí pre jedincov ktorejkoľvek z populácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, s cieľom zabezpečiť ochranu mladých jedincov morských organizmov.
2.  Opatrenia uvedené v odseku 1 tohto článku prispievajú k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3.
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2
2.   Na účely odseku 1 tohto článku môžu členské štáty s priamym hospodárskym záujmom predkladať spoločné odporúčania podľa článku 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, prvýkrát najneskôr dvanásť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a potom každých dvanásť mesiacov po predložení každého hodnotenia plánu podľa článku 17. Takéto odporúčania môžu predložiť aj vtedy, keď to považujú za potrebné, najmä v prípade náhlej zmeny stavu ktorejkoľvek z populácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Spoločné odporúčania k opatreniam týkajúcim sa daného kalendárneho roka sa predkladajú najneskôr 1. júla predchádzajúceho roka.
2.  Na účely odseku 1 tohto článku môžu členské štáty s priamym hospodárskym záujmom predkladať spoločné odporúčania podľa článku 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, prvýkrát najneskôr dvanásť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a potom každých dvanásť mesiacov po predložení každého hodnotenia plánu podľa článku 17. Takéto odporúčania môžu predložiť aj vtedy, keď to považujú za potrebné, najmä v prípade náhlej zmeny stavu ktorejkoľvek z populácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Spoločné odporúčania k opatreniam týkajúcim sa daného kalendárneho roka sa predkladajú najneskôr 1. júla predchádzajúceho roka.
Bez ohľadu na článok 18 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 môže Komisia prijať delegované akty aj bez spoločného odporúčania uvedeného v uvedených odsekoch.
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1
Najneskôr päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a potom každých päť rokov Komisia zabezpečí hodnotenie vplyvu plánu na populácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a na druhy rybolovu, ktoré využívajú dané populácie. Výsledky hodnotenia predloží Európskemu parlamentu a Rade.
Najneskôr tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a potom každých päť rokov Komisia zabezpečí hodnotenie vplyvu plánu na populácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, a na druhy rybolovu, ktoré využívajú dané populácie, ako aj miery plnenia cieľov tohto nariadenia vrátane obnovy populácií rýb nad úrovne, pri ktorých možno dosahovať maximálny udržateľný výnos, a pokroku dosiahnutého na ceste k dobrému stavu životného prostredia. Výsledky hodnotenia predloží Európskemu parlamentu a Rade. Komisia môže predložiť správu ku skoršiemu dátumu, ak sa to považuje za dôležité.
Komisia každoročne predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku pri dosahovaní cieľov tohto nariadenia a stave populácií rýb vo vodách a populácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, čo najskôr po prijatí každoročného nariadenia, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti vo vodách Únie a v určitých vodách mimo Únie. Uvedená správa sa prikladá k výročnej správe uvedenej v článku 50 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.
Uvedená správa obsahuje:
a)  komplexné vedecké odporúčanie, na základe ktorého boli stanovené rybolovné možnosti; a
b)  vedecké odôvodnenie preukazujúce súlad stanovených rybolovných možností s cieľmi a ustanoveniami tohto nariadenia, najmä s cieľovými hodnotami rybolovnej úmrtnosti.
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 18 a (nový)
Článok 18a
Podpora z Európskeho námorného a rybárskeho fondu
Opatrenia dočasného zastavenia rybolovných činností prijaté na dosiahnutie cieľov plánu sa považujú za dočasné zastavenie rybolovných činností na účely článku 33 ods. 1 písm. a) a c) nariadenia (EÚ) č. 508/2014.
(Tento článok by sa mal uviesť v kapitole X.)
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Príloha I

Text predložený Komisiou

1.  Skupina 1

Populácia

Rozsah cieľových hodnôt rybolovnej úmrtnosti zodpovedajúci dosiahnutiu maximálneho udržateľného výnosu (FMSY)

Stĺpec A

Stĺpec B

Treska škvrnitá v Severnom mori

0,22 – 0,33

0,33 – 0,49

Treska jednoškvrnná

0,25 – 0,37

0,37 – 0,52

Platesa veľká v Severnom mori

0,13 – 0,19

0,19 – 0,27

Treska tmavá

0,20 – 0,32

0,32 – 0,43

Solea európska v Severnom mori

0,11 – 0,20

0,20 – 0,37

Solea európska v Kattegate

0,19 – 0,22

0,22 – 0,26

Treska merlang v Severnom mori

Neurčené

Neurčené

2.  Skupina 2

Funkčná jednotka (FJ) homára štíhleho

Rozsah cieľových hodnôt rybolovnej úmrtnosti zodpovedajúci dosiahnutiu maximálneho udržateľného výnosu (FMSY) (ako miera rybolovu)

Stĺpec A

Stĺpec B

FJ 3 a 4 v divízii IIIa

0,056 – 0,079

0,079 – 0,079

FJ 6 vo Farn Deeps

0,07 – 0,081

0,081 – 0,081

FJ 7 vo Fladen Ground

0,066 – 0,075

0,075 – 0,075

FJ 8 vo Firth of Forth

0,106 – 0,163

0,163 – 0,163

FJ 9 v Moray Firth

0,091 – 0,118

0,118 – 0,118

Pozmeňujúci návrh

1.  Skupina 1

Zdrojom údajov v tabuľke je najnovšie odporúčanie ICES na osobitnú žiadosť s názvom Žiadosť EÚ o poskytnutie rozsahov FMSY pre vybrané populácie v Severnom a Baltskom mori.

Populácia

Rozsah cieľových hodnôt rybolovnej úmrtnosti zodpovedajúci dosiahnutiu maximálneho udržateľného výnosu (FMSY)

Treska škvrnitá v podoblasti IV a divíziách VIId a IIIa západ

FMSY spodná hranica – FMSY

 

Treska jednoškrvrnná v podoblasti IV a divíziách VIa a IIIa západ

FMSY spodná hranica – FMSY

 

Platesa veľká v podoblasti IV a divízii IIIa

FMSY spodná hranica – FMSY

 

Treska tmavá v podoblastiach IV a VI a divízii IIIa

FMSY spodná hranica – FMSY

 

Solea európska v podoblasti IV

FMSY spodná hranica – FMSY

 

Solea európska v divízii IIIa a poddivíziách 22 – 24

FMSY spodná hranica – FMSY

 

Treska merlang v podoblasti IV a divízii VIId

FMSY spodná hranica – FMSY

 

Čertovité v divízii IIIa a podoblastiach IV a VI

FMSY spodná hranica – FMSY

 

Kreveta boreálna v divíziách IVa východ a IIIa

FMSY spodná hranica – FMSY

 

2.  Skupina 2

Zdrojom údajov v tabuľke je najnovšie odporúčanie ICES na osobitnú žiadosť s názvom Žiadosť EÚ o poskytnutie rozsahov FMSY pre vybrané populácie v Severnom a Baltskom mori.

Funkčná jednotka (FJ) homára štíhleho

Rozsahy cieľových hodnôt rybolovnej úmrtnosti zodpovedajúce dosiahnutiu maximálneho udržateľného výnosu (FMSY) (ako miera rybolovu)

 

Stĺpec A

 

FJ 3 a 4 v divízii IIIa

FMSY spodná hranica – FMSY

 

FJ 6 vo Farn Deeps

FMSY spodná hranica – FMSY

 

FJ 7 vo Fladen Ground

FMSY spodná hranica – FMSY

 

FJ 8 vo Firth of Forth

FMSY spodná hranica – FMSY

 

FJ 9 v Moray Firth

FMSY spodná hranica – FMSY

 

Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Príloha II
Príloha II
Príloha II
Ochranné referenčné body
Ochranné referenčné body
(podľa článku 7)
(podľa článku 7)
1.  Skupina 1
1.  Skupina 1
Populácia
Referenčný bod minimálnej úrovne biomasy neresiacej sa populácie (v tonách) (MSY Btrigger)
Referenčný bod hraničnej úrovne biomasy (v tonách) (Blim)

Populácia
Referenčný bod minimálnej úrovne biomasy neresiacej sa populácie (v tonách) (MSY Btrigger)
Referenčný bod hraničnej úrovne biomasy (v tonách) (Blim)
Stĺpec A
Stĺpec B

Treska škvrnitá v Severnom mori
165 000
118 000

Treska škvrnitá v podoblasti IV a divíziách VIId a IIIa západ
165 000
118 000

Treska jednoškvrnná
88 000
63 000

Treska jednoškrvrnná v podoblasti IV a divíziách VIa a IIIa západ
88 000
63 000

Platesa veľká v Severnom mori
230 000
160 000

Platesa veľká v podoblasti IV a divízii IIIa
230 000
160 000

Treska tmavá
200 000
106 000

Treska tmavá v podoblastiach IV a VI a divízii IIIa
150 000
106 000

Solea európska v Severnom mori
37 000
26 300

Solea európska v podoblasti IV
37 000
26 300

Solea európska v Kattegate
2 600
1 850

Solea európska v divízii IIIa a poddivíziách 22 – 24
2 600
1 850

Treska merlang v Severnom mori
Neurčené
Neurčené

Treska merlang v podoblasti IV a divízii VIId
Neurčené
Neurčené

Čertovité v divízii IIIa a podoblastiach IV a VI
Neurčené
Neurčené

Kreveta boreálna v divíziách IVa východ a IIIa
Neurčené
Neurčené

2.  Skupina 2
2.  Skupina 2
Funkčná jednotka (FJ) homára štíhleho
Referenčný bod minimálnej úrovne abundancie (v miliónoch) (Abundancebuffer)
Referenčný bod hraničnej úrovne abundancie (v miliónoch) (Abundancelimit)

Funkčná jednotka (FJ) homára štíhleho
Referenčný bod minimálnej úrovne abundancie (v miliónoch) (Abundancebuffer)
Referenčný bod hraničnej úrovne abundancie (v miliónoch) (Abundancelimit)
Stĺpec A
Stĺpec B

FJ 3 a 4 v divízii IIIa
Neuplatňuje sa
Neuplatňuje sa

FJ 3 a 4 v divízii IIIa
Neuplatňuje sa
Neuplatňuje sa

FJ 6 vo Farn Deeps
999
858

FJ 6 vo Farn Deeps
999
858

FJ 7 vo Fladen Ground
3 583
2 767

FJ 7 vo Fladen Ground
3 583
2 767

FJ 8 vo Firth of Forth
362
292

FJ 8 vo Firth of Forth
362
292

FJ 9 v Moray Firth
262
262

FJ 9 v Moray Firth
262
262

Pozmeňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Príloha II a (nová)
Príloha II a
Zakázané druhy
a)   raja lúčovitá (Amblyraja radiata);
b)   tieto druhy rají:
i)   piliar ploskozubý (Anoxypristis cuspidata);
ii)   piliar trpasličí (Pristis clavata);
iii)   piliar drobnozubý (Pristis pectinata);
iv)   piliar veľký (Pristis pristis);
v)   piliar zelenavý (Pristis zijsron);
c)   obroň sťahovavý (Cetorhinus maximus) a lamna veľká (Carcharodon carcharias);
d)   skupina populácií raje hladkej (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia);
e)   svetloň malý (Etmopterus pusillus) vo vodách Únie podoblasti ICES IV a divízii ICES IIIa;
f)   manta príbežná (Manta alfredi);
g)   manta Manta birostris (Manta birostris);
h)   tieto druhy rají rodu Mobula:
i)   mobula veľká (Mobula mobular);
ii)   mobula guinejská (Mobula rochebrunei);
iii)   mobula japonská (Mobula japanica);
iv)   mobula hladkochvostá (Mobula thurstoni);
v)   mobula malá (Mobula eregoodootenkee);
vi)   mobula mexická (Mobula munkiana);
vii)   mobula čilská (Mobula tarapacana);
viii)   mobula krátkoplutvá (Mobula kuhlii);
ix)   mobula západoatlantická (Mobula hypostoma);
i)   raja tŕnitá (Raja clavata) vo vodách Únie divízie ICES IIIa;
j)   gitarovcovité (Rhinobatidae);
k)   poloraja európska (Squatina squatina);
l)   losos atlantický (Salmo salar) a pstruh morský (Salmo trutta) pri rybolove vlečenými sieťami vo vodách nachádzajúcich sa mimo 6-míľového pásma meraného od základných línií členských štátov v podoblastiach ICES II a IV (vody Únie);
m)   samičky langúst (Palinuridae spp.) a samičky homára európskeho (Homarus gammarus) s vajíčkami okrem prípadov, keď sa používajú na priamu obnovu populácie alebo premiestňovanie populácie.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0263/2017).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia