Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/0238(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0263/2017

Predložena besedila :

A8-0263/2017

Razprave :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Glasovanja :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

Sprejeta besedila
PDF 623kWORD 87k
Četrtek, 14. september 2017 - Strasbourg
Večletni načrt za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže ***I
P8_TA(2017)0357A8-0263/2017

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 14. septembra 2017, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže, ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 676/2007 in Uredbe Sveta (ES) št. 1342/2008 (COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4
(4)  Cilji SRP so med drugim zagotoviti, da sta ribištvo in akvakultura okoljsko dolgoročno trajnostna, da se uporablja previdnostni pristop k upravljanju ribištva in da se izvaja ekosistemski pristop k upravljanju ribištva.
(4)  Cilji SRP so med drugim zagotoviti, da sta ribištvo in akvakultura okoljsko dolgoročno trajnostna, da se uporablja previdnostni pristop k upravljanju ribištva, da se staleži lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos, in da se izvaja ekosistemski pristop k upravljanju ribištva.
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)
(4a)  V Uredbi (EU) št. 1380/2013 je izrecno določeno, da se žive morske biološke vire izkorišča na način, ki dovoljuje obnavljanje in ohranjanje populacij lovljenih vrst nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos. Zato se v skladu s členom 2(2) Uredbe ta stopnja izkoriščanja doseže do leta 2015, kadar je to mogoče, in se nato postopoma dviguje, da se najpozneje do leta 2020 doseže za vse staleže in se nato v naslednjih letih ohranja.
Sprememba 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5
(5)  Za doseganje ciljev SRP je treba sprejeti številne ohranitvene ukrepe v kateri koli potrebni kombinaciji, na primer večletne načrte, tehnične ukrepe, določitev in dodelitev ribolovnih možnosti.
(5)  Za doseganje ciljev SRP je treba sprejeti številne ohranitvene ukrepe v kateri koli potrebni kombinaciji, na primer večletne načrte, tehnične ukrepe, določitev in dodelitev ribolovnih možnosti, v skladu z najboljšim razpoložljivim znanstvenim mnenjem.
Sprememba 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6
(6)  V skladu s členoma 9 in 10 Uredbe (EU) št. 1380/2013 morajo večletni načrti temeljiti na znanstvenih, tehničnih in ekonomskih mnenjih ter vsebovati cilje, merljive cilje z jasno določenimi roki, referenčne točke ohranjanja in zaščitne ukrepe.
(6)  V skladu s členoma 9 in 10 Uredbe (EU) št. 1380/2013 morajo večletni načrti temeljiti na znanstvenih, tehničnih in ekonomskih mnenjih ter vsebovati cilje, merljive cilje z jasno določenimi roki, referenčne točke ohranjanja, cilje in zaščitne ukrepe za zaščito staležev in tehnične ukrepe za čim boljše preprečevanje in čim večje zmanjšanje neželenega ulova, kot je določeno v členu 15 Uredbe.
Sprememba 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)
(6a)   Poleg tega se lahko na Komisijo v skladu s členom 8(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 prenese pooblastilo, da v večletnem načrtu določi območja za obnovo ribjih staležev.
Sprememba 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)
(9a)   Nekatere staleže, ki so v skupnem interesu, izkoriščajo tudi tretje države, zaradi česar je zelo pomembno, da se Unija posvetuje s temi tretjimi državami, da se zagotovi, da se zadevni staleži upravljajo trajnostno. Če ne dobi uradnega dogovora, bi morala Unija storiti vse, kar je v njeni pristojnosti, za vzpostavitev skupnih ureditev za ribolov teh staležev, da se omogoči trajnostno upravljanje in zagotovijo, uveljavljajo in spodbujajo enaki pogoji za udeležence na trgu Unije.
Sprememba 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10
(10)  Cilj tega načrta bi moral biti prispevati k uresničevanju ciljev skupne ribiške politike, zlasti k doseganju in ohranjanju največjih trajnostnih donosov za zadevne staleže, prispevanju k izvajanju obveznosti iztovarjanja za pridnene staleže, za katere veljajo omejitve ulova, in prispevanju k izvajanju na ekosistemu temelječega pristopa k upravljanja ribištva.
(10)  Cilj tega načrta bi moral biti prispevati k uresničevanju ciljev skupne ribiške politike, zlasti k obnavljanju in ohranjanju ribjih staležev nad ravnmi biomase, ki omogočajo največji trajnostni donos, k izvajanju obveznosti iztovarjanja za pridnene staleže, za katere veljajo omejitve ulova, ter k izvajanju in izpolnjevanju socialno-ekonomskih vidikov skupne ribiške politike in izvajanju na ekosistemu temelječega pristopa k upravljanju ribištva tako, da se čim bolj zmanjšajo negativni učinki ribištva na ekosistem.
Sprememba 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)
(10a)   Načrt bi moral tudi prispevati k doseganju dobrega okoljskega stanja, kot določa Direktiva 2008/56/ES, in k doseganju ugodnega stanja ohranjenosti habitatov in vrst, kot določata Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a in Direktiva Sveta 92/43/EGS1b.
_____________
1a Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).
1b Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).
Sprememba 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
(11)  V skladu s členom 16(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013 morajo biti ribolovne možnosti določene v skladu s cilji iz večletnih načrtov.
(11)  V skladu s členom 16(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013 morajo biti ribolovne možnosti določene v skladu s cilji iz člena 2(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 in s cilji, časovnimi okviri in omejitvami, določenimi v večletnih načrtih.
Sprememba 11
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)
(11a)   V skladu s členom 33(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 je treba staleže, ki se upravljajo skupaj s tretjimi državami, po možnosti upravljati v okviru skupnih dogovorov v skladu s cilji iz člena 2(2) Uredbe. Poleg tega bi morali za tovrstne sporazume veljati cilji iz členov 1 in 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013 ter opredelitve pojmov iz člena 4 Uredbe.
Sprememba 12
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14
(14)  Če cilji v zvezi z največjim trajnostnim donosom niso na voljo, bi bilo treba uporabiti previdnostni pristop.
(14)  Če cilji v zvezi z največjim trajnostnim donosom niso na voljo, bi bilo treba v večletnem načrtu določiti ukrepe na podlagi previdnostnega pristopa k upravljanju ribištva, kot je opredeljeno v točki 8 člena 4(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013. Ti ukrepi morajo zagotavljati določeno stopnjo ohranjenosti zadevnih staležev, ki je vsaj primerljiva z ravnmi izkoriščanja v skladu z največjim trajnostnim donosom, kot je določeno v členu 9(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013.
Sprememba 13
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)
(14a)  Rekreacijski ribolov lahko zelo vpliva na ribolovne vire. Države članice morajo zbirati podatke o ulovu iz rekreacijskega ribolova v skladu s pravnimi zahtevami o zbiranju podatkov. Če ima takšen ribolov velik negativni vpliv na vire, bi moral načrt omogočati sprejetje posebnih ukrepov za upravljanje v skladu z načelom sorazmernosti. Vsi ukrepi za upravljanje in tehnični ukrepi v zvezi z rekreacijskim ribolovom na ravni Unije bi morali biti sorazmerni s cilji.
Sprememba 14
Predlog uredbe
Uvodna izjava 16
(16)  V zvezi s funkcionalnimi enotami škampa je treba uporabiti naslednje sprožilne ravni številčnosti, če so na voljo: najmanjša številčnost (Abundancebuffer), ki ustreza referenčni točki Bbuffer, ki jo je v dolgoročnem načrtu upravljanja za škampa v Severnem morju določil svetovalni svet za Severno morje42, in mejna številčnost (Abundancelimit), ki ustreza številčnosti za največji trajnostni donos Btrigger (enakovredno Blim), kot jo je določil ICES7.
(16)  V zvezi s funkcionalnimi enotami je treba kot sprožilne ravni številčnosti uporabiti najmanjšo številčnost (Abundancebuffer) in mejno številčnost (Abundancelimit), ki ju predlaga ICES, če so na voljo.
_________________
42 Dolgoročni načrt upravljanja za škampa v Severnem morju
Sprememba 15
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17
(17)  Predvideti bi bilo treba ustrezne zaščitne ukrepe za primer, da se velikost staleža zmanjša pod to raven. Kadar je v znanstvenem mnenju navedeno, da so potrebni popravni ukrepi, bi morali zaščitni ukrepi vključevati zmanjšanje ribolovnih možnosti in posebne ohranitvene ukrepe. Te ukrepe bi bilo treba dopolniti z vsemi drugimi primernimi ukrepi, kot so ukrepi Komisije v skladu s členom 12 Uredbe (EU) št. 1380/2013 ali ukrepi držav članic v skladu s členom 13 Uredbe (EU) št. 1380/2013.
(17)  Predvideti bi bilo treba ustrezne zaščitne ukrepe za primer, da se velikost staleža zmanjša pod to raven. Kadar je v najboljšem razpoložljivem znanstvenem mnenju navedeno, da so potrebni popravni ukrepi, bi morali zaščitni ukrepi vključevati zmanjšanje ribolovnih možnosti in posebne ohranitvene ukrepe. Te ukrepe bi bilo treba dopolniti z vsemi drugimi primernimi ukrepi, kot so ukrepi Komisije v skladu s členom 12 Uredbe (EU) št. 1380/2013 ali ukrepi držav članic v skladu s členom 13 Uredbe (EU) št. 1380/2013.
Sprememba 16
Predlog uredbe
Uvodna izjava 19
(19)  Celotni dovoljeni ulov za škampa v območjih ICES IIa in IV je primerno določiti kot vsoto omejitev ulova, določenih za vsako funkcionalno enoto, in statističnih območij zunaj funkcionalnih enot na zadevnem območju največjega dovoljenega ulova. Vendar to ne izključuje sprejetja ukrepov za zaščito posebnih funkcionalnih enot.
(19)  Za vsako funkcionalno enoto bi bilo treba po možnosti določiti lasten celotni dovoljeni ulov za škampa. Za zaščito posamezne funkcionalne enote se lahko sprejmejo ločeni ukrepi.
Sprememba 17
Predlog uredbe
Uvodna izjava 20
(20)  Za izpolnjevanje obveznosti iztovarjanja iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 bi moral načrt zagotoviti dodatne ukrepe upravljanja.
(20)  Za izpolnjevanje obveznosti iztovarjanja iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 bi moral načrt zagotoviti druge ohranitvene ukrepe, zlasti ukrepe za postopno odpravo zavržkov, ob upoštevanju najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, ali za čim večje zmanjšanje negativnega vpliva ribolova na ekosistem, ki se po potrebi nadalje opredeli v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013.
Sprememba 18
Predlog uredbe
Uvodna izjava 25
(25)  V skladu s členom 43 Uredbe (ES) št. 1224/2009 bi bilo treba določiti prage za pridnene staleže, ki jih mora ribiško plovilo iztovoriti v določenem pristanišču ali kraju blizu obale. Poleg tega bi morale države članice pri določanju teh pristanišč ali krajev blizu obale merila iz člena 43(5) navedene uredbe uporabiti tako, da se zagotovi učinkovit nadzor nad staleži iz te uredbe.
(25)  V skladu s členom 43 Uredbe (ES) št. 1224/2009 bi bilo treba določiti prage za pridnene staleže, ki jih mora ribiško plovilo iztovoriti v določenem pristanišču ali kraju blizu obale. Poleg tega bi morale države članice pri določanju teh pristanišč ali krajev blizu obale merila iz člena 43(5) navedene uredbe uporabiti tako, da se zagotovi učinkovit nadzor nad iztovarjanjem ulova iz te uredbe.
Sprememba 19
Predlog uredbe
Uvodna izjava 26
(26)  V skladu s členom 10(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 bi bilo treba sprejeti določbe o rednem ocenjevanju ustreznosti in učinkovitosti uporabe te uredbe, ki bi ga izvajala Komisija. Tako ocenjevanje bi moralo slediti rednim ocenam načrta na podlagi znanstvenega mnenja in temeljiti na njih: načrt bi bilo treba oceniti vsakih pet let. V tem obdobju se lahko popolno izvaja obveznost iztovarjanja ter sprejmejo in izvajajo regionalizirani ukrepi, lahko pa se tudi pokažejo vplivi na staleže in ribolov. Poleg tega je to minimalno obdobje, ki ga zahtevajo znanstveni organi.
(26)  V skladu s členom 10(3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 bi bilo treba sprejeti določbe o rednem ocenjevanju ustreznosti in učinkovitosti uporabe te uredbe, ki bi ga izvajala Komisija. Tako ocenjevanje bi moralo slediti rednim ocenam načrta na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja in temeljiti na njih: načrt bi bilo treba oceniti do ... [tri leta po začetku veljavnosti te uredbe] in nato vsakih pet let. V tem obdobju se lahko popolno izvaja obveznost iztovarjanja ter sprejmejo in izvajajo regionalizirani ukrepi, lahko pa se tudi pokažejo vplivi na staleže in ribolov. Poleg tega je to minimalno obdobje, ki ga zahtevajo znanstveni organi.
Sprememba 20
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1
1.  Ta uredba vzpostavlja večletni načrt (v nadaljnjem besedilu: načrt) za pridnene staleže v vodah Unije območij ICES IIa, IIIa in IV (Severno morje) ter ribištvo, ki izkorišča te staleže.
1.  Ta uredba vzpostavlja večletni načrt (v nadaljnjem besedilu: načrt) za pridnene staleže v vodah Unije območij ICES IIa, IIIa in IV (Severno morje“ se nanaša na ta tri območja) ter ribištvo, vključno z rekreacijskim ribolovom, ki izkorišča te staleže.
Sprememba 22
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)
2a.   Kadar Komisija na podlagi znanstvenega mnenja ali zahteve zadevne države članice meni, da je treba seznam iz člena 2 prilagoditi, lahko predloži predlog za spremembo seznama.
Sprememba 23
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 b (novo)
2b.   V tej uredbi je podrobno določeno tudi izvajanje obveznosti iztovarjanja za vse vrste iz člena 15(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013, razen za staleže iz odstavka 1 tega člena.
Sprememba 24
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1
(1)  „pridneni staleži“ pomeni tiste vrste somernih rib in bokoplut ter škampa, ki živijo na dnu ali blizu dna vodnega stebra;
(1)  „pridneni staleži“ pomeni tiste vrste somernih rib, bokoplut in hrustančnic, škampa (Nephrops Norvegicus) in severne kozice (Pandalus borealis), ki živijo na dnu ali blizu dna vodnega stebra.
Sprememba 25
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)
(1a)  „najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje“ pomeni znanstveno mnenje, ki sta ga pregledala ICES ali STECF in temelji na najnovejših razpoložljivih podatkih ter izpolnjuje zahteve iz Uredbe (EU) št. 1380/2013, zlasti člena 25 Uredbe.
Sprememba 26
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)
(1b)   „razpon FMSY“ pomeni razpon, ki ga je izračunal ICES in ki omogoča dolgoročno zmanjšanje donosa za največ 5 % v primerjavi z največjim trajnostnim donosom. Svetovalno pravilo ICES določa, da je treba v primeru, da je biomasa drstitvenega staleža pod najnižjo referenčno točko za biomaso drstitvenega staleža (MSY Btrigger), F zmanjšati na vrednost, ki ne presega zgornje meje, ki je enaka vrednosti FMSY, pomnoženi z biomaso drstitvenega staleža v letu, na katero se nanaša celotni dovoljeni ulov, deljeno z MSY Btrigger.
Sprememba 27
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 c (novo)
(1c)   „MSY Flower“ in „MSY Fupper“ pomenita najnižjo in najvišjo vrednost v razponu FMSY;
Sprememba 28
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2
(2)   „skupina 1“ pomeni pridnene staleže, za katere so cilji, kot so razponi FMSY in zaščitni ukrepi v zvezi z biomaso, v tem načrtu naslednji:
(2)  „skupina 1“ pomeni pridnene staleže, za katere so cilji, kot so razponi FMSY in zaščitni ukrepi v zvezi z biomaso, določeni v tem načrtu in navedeni v prilogah I in II, kot sledi:
(a)  trska (Gadus morhua) na podobmočju IV ter v razdelkih VIId in IIIa zahod (Severno morje, vzhodni Rokavski zaliv, Skagerrak), v nadaljnjem besedilu: trska iz Severnega morja;
(a)  trska (Gadus morhua) na podobmočju IV (Severno morje) ter v razdelkih VIId (vzhodni Rokavski zaliv) in IIIa zahod (Skagerrak), v nadaljnjem besedilu: trska na podobmočju IV ter v razdelkih VIId in IIIa zahod;
(b)  vahnja (Melanogrammus aeglefinus) na podobmočju IV ter v razdelkih VIa in IIIa zahod (Severno morje, zahod Škotske, Skagerrak), v nadaljnjem besedilu: vahnja;
(b)   vahnja (Melanogrammus aeglefinus) na podobmočju IV (Severno morje) ter v razdelkih VIa (zahod Škotske) in IIIa zahod (Skagerrak), v nadaljnjem besedilu: vahnja na podobmočju IV ter v razdelkih VIIa in IIIa zahod;
(c)  morska plošča (Pleuronectes platessa) na podobmočju IV (Severno morje) in v razdelku IIIa (Skagerrak), v nadaljnjem besedilu: morska plošča iz Severnega morja;
(c)   morska plošča (Pleuronectes platessa) na podobmočju IV (Severno morje) in v razdelku IIIa (Skagerrak), v nadaljnjem besedilu: morska plošča na podobmočju IV in v razdelku IIIa;
(d)  saj (Pollachius virens) na podobmočjih IV in VI ter v razdelku IIIa (Severno morje, Rockall in zahod Škotske, Skagerrak in Kattegat), v nadaljnjem besedilu: saj;
(d)  saj (Pollachius virens) na podobmočjih IV (Severno morje) in VI (zahod Škotske in Rockall) ter v razdelku IIIa (Skagerrak in Kattegat), v nadaljnjem besedilu: saj na podobmočjih IV in VI ter v razdelku IIIa;
(e)  morski list (Solea solea) na podobmočju IV (Severno morje), v nadaljnjem besedilu: morski list iz Severnega morja;
(e)  morski list (Solea solea) na podobmočju IV (Severno morje), v nadaljnjem besedilu: morski list na podobmočju IV;
(f)  morski list (Solea solea) v razdelku IIIa in podrazdelkih 22–24 (Skagerrak in Kattegat, zahodno Baltsko morje), v nadaljnjem besedilu; morski list iz Kattegata;
(f)  morski list (Solea solea) v razdelku IIIa (Skagerrak in Kattegat) in podrazdelkih 22–24 (zahodno Baltsko morje), v nadaljnjem besedilu; morski list v razdelku IIIa in podrazdelkih 22–24;
(g)  mol (Merlangius merlangus) na podobmočju IV in v razdelku VIId (Severno morje in vzhodni Rokavski zaliv), v nadaljnjem besedilu: mol iz Severnega morja;
(g)  mol (Merlangius merlangus) na podobmočju IV (Severno morje) in v razdelku VIId (vzhodni Rokavski zaliv), v nadaljnjem besedilu: mol na podobmočju IV in v razdelku VIId;
(ga)  morska spaka (Lophius piscatorius) v razdelku IIIa (Skagerrak in Kattegat) ter na podobmočjih IV (Severno morje) in VI (zahod Škotske in Rockall);
(gb)  severna kozica (Pandalus borealis) v razdelkih IVa vzhodno in IIIa;
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 v zvezi s spremembo seznama staležev iz skupine 1, kot je določeno v prvem odstavku te točke ter v prilogah I in II k tej uredbi v skladu z najboljšim razpoložljivim znanstvenim mnenjem.
Sprememba 29
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – uvodni del
(3)  „skupina 2“ pomeni funkcionalne enote škampa (Nephrops norvegicus), za katere so cilji, kot so razponi FMSY in zaščitni ukrepi v zvezi s številčnostjo, določeni v tem načrtu in vključujejo:
(3)  „skupina 2“ pomeni funkcionalne enote škampa (Nephrops norvegicus), za katere so cilji, kot so razponi FMSY in zaščitni ukrepi v zvezi s številčnostjo, določeni v tem načrtu, navedeni v prilogah I in II in vključujejo:
Sprememba 32
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 a (novo)
(8a)   Zadevni staleži se spremenijo samo na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja.
Sprememba 33
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 10
10.  „MSY Btrigger“ pomeni referenčno točko za biomaso drstitvenega staleža, pod katero je treba sprejeti poseben in ustrezen ukrep upravljanja za zagotovitev, da stopnje izkoriščanja, skupaj z naravnim nihanjem omogočijo obnovitev staležev nad ravnmi, ki dolgoročno omogočajo največji trajnostni donos.
(Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 34
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 10 a (novo)
(10a)   „rekreacijski ribolov“ pomeni negospodarske ribolovne dejavnosti, ki žive morske biološke vire izkoriščajo za rekreacijo, turizem ali šport.
Sprememba 35
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1
1.  Načrt prispeva k uresničevanju ciljev skupne ribiške politike, navedenih v členu 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013, zlasti z uporabo previdnostnega pristopa k upravljanju ribištva, pri čemer je njegov namen zagotoviti, da se pri izkoriščanju živih morskih bioloških virov populacije lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos.
1.  Načrt prispeva k uresničevanju ciljev skupne ribiške politike, navedenih v členu 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013, zlasti z uporabo previdnostnega pristopa k upravljanju ribištva, kot je opredeljeno v točki 8 člena 4(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013, ter z upoštevanjem socialno-ekonomskih vidikov omogoča primerno življenjsko raven tistim, ki so odvisni od ribolovnih dejavnosti, pri čemer je njegov namen zagotoviti, da se pri izkoriščanju živih morskih bioloških virov populacije lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos. Stopnjo izkoriščanja največjega trajnostnega donosa je treba doseči čim prej, za vse staleže, za katere velja ta uredba, pa postopoma, vendar najpozneje do leta 2020, nato pa jo je treba ohranjati. Za staleže, za katere ni na voljo nobenega znanstvenega mnenja in podatkov, je treba izpolniti cilje iz člena 9(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013, ki določa, da se zadevni staleži ohranijo vsaj na ravni, primerljivi s cilji za največji trajnostni donos.
Sprememba 37
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3
3.  Načrt uporablja ekosistemski pristop k upravljanju ribištva za zagotovitev, da se čim bolj zmanjšajo negativni vplivi ribolovnih dejavnosti na morski ekosistem. Skladen je z okoljsko zakonodajo Unije, zlasti s ciljem o doseganju dobrega okoljskega stanja do leta 2020, kot je določeno v členu 1(1) Direktive 2008/56/ES.
3.  Načrt uporablja ekosistemski pristop k upravljanju ribištva za zagotovitev, da se čim bolj zmanjšajo negativni vplivi ribolovnih dejavnosti na morski ekosistem, zlasti na ogrožene habitate in zaščitene vrste, vključno z morskimi sesalci in morskimi pticami. Načrt dopolnjuje ekosistemski pristop k upravljanju ribištva in je skladen z njim, kot je določeno v točki 9 člena 4(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013, ter z okoljsko zakonodajo Unije, zlasti s ciljem o doseganju dobrega okoljskega stanja do leta 2020, kot je določeno v členu 1(1) Direktive 2008/56/ES, ter s cilji in predpisi iz direktiv 2009/147/ES in 92/43/EGS. Poleg tega načrt predvideva ukrepe za omilitev škodljivih socialno-ekonomskih učinkov in operaterjem omogoča, da na dolgi rok pridobijo večjo gospodarsko prepoznavnost.
Sprememba 38
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)
3a.   Načrt prispeva k temu, da se staleži, ki se v skladu s členom 33(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 upravljajo skupaj s tretjimi državami, upravljajo v skladu s cilji iz člena 2(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 in da skupne ribolovne možnosti ne presežejo razponov iz Priloge I k tej uredbi.
Sprememba 39
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 b (novo)
3b.   Načrt upošteva dvostranske odnose Unije s tretjimi državami. Prihodnji dvostranski sporazumi s tretjimi državami upoštevajo načrt.
Sprememba 40
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 – točka b
(b)  prispevati k izpolnjevanju drugih ustreznih deskriptorjev iz Priloge I k Direktivi 2008/56/ES sorazmerno z vlogo, ki jo ima ribištvo pri njihovem izpolnjevanju.
(b)  izpolnjevati druge ustrezne deskriptorje iz Priloge I k Direktivi 2008/56/ES sorazmerno z vlogo, ki jo ima ribištvo pri njihovem izpolnjevanju.
Sprememba 41
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4 a (novo)
4a.   Vsi ukrepi iz načrta se v skladu s točko 1a člena 2 te uredbe sprejmejo na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja. Najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje pregledata ICES ali STECF najpozneje do takrat, ko Komisija predlaga te ukrepe v skladu s členi 4, 5, 6 in 18 te uredbe ter členom 16 Uredbe (EU) št. 1380/2013.
Sprememba 42
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1
1.  Za staleže skupin 1 in 2 se ciljna ribolovna umrljivost doseže čim prej, a postopoma in z rastočim ritmom do leta 2020 za zadevne staleže, nato pa se ohranja v razponih, določenih v Prilogi I.
1.  Za staleže skupin 1 in 2 se ciljna ribolovna umrljivost doseže čim prej, a postopoma in z rastočim ritmom do leta 2020 za zadevne staleže, nato pa se ohranja v razponih, določenih v Prilogi I, in v skladu s cilji iz člena 3(1).
Sprememba 43
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2
2.  V skladu s členom 16(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013 so ribolovne možnosti skladne z razponi ciljne ribolovne umrljivosti iz stolpca A Priloge I k tej uredbi.
2.  V skladu s členom 16(4) in členom 17 Uredbe (EU) št. 1380/2013 se ribolovne možnosti določijo v skladu s cilji iz načrta in najboljšim razpoložljivim znanstvenim mnenjem ter so skladne z razponi ciljne ribolovne umrljivosti iz stolpca A Priloge I k tej uredbi.
Sprememba 44
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3
3.  Ne glede na odstavka 1 in 2 se lahko ribolovne možnosti določijo na ravneh, ki ustrezajo nižjim ravnem ribolovne umrljivosti od tistih iz stolpca A Priloge I.
3.  Ne glede na odstavka 1 in 2 se lahko ribolovne možnosti določijo na ravneh, ki ustrezajo nižjim ravnem ribolovne umrljivosti od tistih iz Priloge I.
Spremembi 83 in 99
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4
4.  Ne glede na odstavka 2 in 3 se lahko ribolovne možnosti za posamezni stalež določijo v skladu z razponi za ribolovno umrljivost iz stolpca B Priloge I, če je zadevni stalež nad najnižjo referenčno točko za drstitveno biomaso iz stolpca A Priloge II:
črtano
(a)  če je na podlagi znanstvenega mnenja ali dokazov to potrebno za uresničevanje namena iz člena 3 v primeru mešanega ribolova;
(b)  če je na podlagi znanstvenega mnenja ali dokazov to potrebno za preprečitev škode za stalež, ki jo povzroča dinamika znotraj staleža ali med staleži različnih vrst, ali
(c)  da se spremembe ribolovnih možnosti med zaporednimi leti omejijo na največ 20 %.
Sprememba 48
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 a (novo)
4a.   Ribolovne možnosti se v vsakem primeru določijo tako, da obstaja manj kot 5-odstotna verjetnost, da biomasa drstitvenega staleža pade pod mejno referenčno točko za biomaso drstitvenega staleža (Blim), določeno zlasti v stolpcu B Priloge II.
Sprememba 49
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4 b (novo)
4b.   Kadar Komisija na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja meni, da razponi ribolovne umrljivosti iz Priloge I ne ustrezajo več ciljem načrta, lahko predloži nujen predlog za spremembo teh razponov.
Sprememba 50
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1
1.  Ribolovne možnosti za staleže skupin 3 in 4 so skladne z znanstvenim mnenjem v zvezi z največjim trajnostnim donosom.
1.  Ribolovne možnosti za staleže skupin 3 in 4 so skladne z najboljšim razpoložljivim znanstvenim mnenjem v zvezi z največjim trajnostnim donosom.
Sprememba 51
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2
2.  Če ni znanstvenega mnenja o stopnji ribolovne umrljivosti v skladu z največjim trajnostnim donosom, so ribolovne možnosti skladne z znanstvenim mnenjem za zagotovitev trajnosti staležev na podlagi previdnostnega pristopa.
2.  Če ni znanstvenega mnenja in podatkov o stopnji ribolovne umrljivosti v skladu z največjim trajnostnim donosom, se ribolovne možnosti in ukrepi določijo na podlagi previdnostnega pristopa k upravljanju ribištva, kot je opredeljeno v točki 8 člena 4(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 in v skladu s cilji iz člena 3(1) te uredbe.
Sprememba 52
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1
Staleži skupine 5 se upravljajo na podlagi previdnostnega pristopa v skladu z znanstvenim mnenjem.
Staleži skupine 5 se upravljajo na podlagi previdnostnega pristopa k upravljanju ribištva, kot je opredeljeno v členu 4(1)(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013 ter v skladu z najboljšim razpoložljivim znanstvenim mnenjem in cilji iz člena 3(1) in člena 3(3) te uredbe. Pomanjkanje ustreznih znanstvenih podatkov ni opravičilo za odložitev ali nesprejetje ukrepov upravljanja za ohranitev morskih bioloških virov.
Sprememba 53
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1
1.  Če znanstveno mnenje kaže, da je v določenem letu drstitvena biomasa katerega koli staleža iz skupine 1 nižja od MSY Btrigger ali da je številčnost katere koli funkcionalne enote iz skupine 2 nižja od Abundancebuffer iz stolpca A Priloge II, se sprejmejo vsi ustrezni popravni ukrepi, da se zagotovi hitra vrnitev zadevnega staleža ali funkcionalne enote na ravni, višje od ravni, ki omogoča največji trajnostni donos.. Z odstopanjem od člena 4(2) se ribolovne možnosti določijo na ravni, skladne z ribolovno umrljivostjo, ob upoštevanju zmanjšanja biomase ali številčnosti pod razpon iz stolpca A Priloge I.
1.  Če najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje kaže, da je v določenem letu drstitvena biomasa katerega koli staleža iz skupine 1 nižja od MSY Btrigger ali da je številčnost katere koli funkcionalne enote iz skupine 2 nižja od Abundancebuffer iz stolpca A Priloge II, se sprejmejo vsi ustrezni popravni ukrepi, da se zagotovi hitra vrnitev zadevnega staleža ali funkcionalne enote na ravni, višje od ravni, ki omogoča največji trajnostni donos. Z odstopanjem od člena 4(2) se ribolovne možnosti določijo na ravni, skladne z ribolovno umrljivostjo, ob upoštevanju zmanjšanja biomase ali številčnosti pod razpon iz stolpca A Priloge I, sorazmerno z zmanjšanjem biomase glede na svetovalno pravilo ICES. Upošteva se svetovalno pravilo ICES v skladu s točko 1b člena 2 te uredbe.
Sprememba 54
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2
2.  Če znanstveno mnenje kaže, da je biomasa drstitvenega staleža katerega koli od zadevnih staležev nižja od Blim ali da je številčnost katere koli funkcionalne enote škampa nižja od Abundancelimit iz stolpca B Priloge II k tej uredbi, se sprejmejo dodatni popravni ukrepi, da se zagotovi hitra vrnitev zadevnega staleža ali funkcionalne enote na ravni, višje od ravni, ki omogoča največji trajnostni donos. Ti popravni ukrepi z odstopanjem od odstavkov 2 in 4 člena 4 vključujejo zlasti prekinitev ciljnega ribolova zadevnega staleža in ustrezno zmanjšanje ribolovnih možnosti.
2.  Če najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje kaže, da je biomasa drstitvenega staleža katerega koli od zadevnih staležev nižja od Blim ali da je številčnost katere koli funkcionalne enote škampa nižja od Abundancelimit iz stolpca B Priloge II k tej uredbi, se sprejmejo dodatni popravni ukrepi, da se zagotovi hitra vrnitev zadevnega staleža ali funkcionalne enote na ravni, višje od ravni, ki omogoča največji trajnostni donos. Ti popravni ukrepi z odstopanjem od odstavkov 2 in 4 člena 4 vključujejo zlasti prekinitev ciljnega ribolova zadevnega staleža in ustrezno zmanjšanje ribolovnih možnosti.
Sprememba 55
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)
2a.   Če najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje kaže, da je v določenem letu drstitvena biomasa enega od staležev, za katere se uporablja ta uredba, nižja od MSY Btrigger, se sprejmejo vsi ustrezni popravni ukrepi, da se zagotovi hitra vrnitev zadevnega staleža na ravni, višje od ravni, ki omogoča največji trajnostni donos, ribolovna umrljivost pa se linearno zmanjša, sorazmerno z zmanjšanjem biomase in v skladu s svetovalnim pravilom ICES. Upošteva se svetovalno pravilo ICES v skladu s točko 1b člena 2(1) te uredbe.
Sprememba 56
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 b (novo)
2b.   Če najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje kaže, da je drstitvena biomasa enega od staležev, za katere se uporablja ta uredba, nižja od Blim ali druge ustrezne zgornje meje, se sprejmejo dodatni popravni ukrepi, da se zagotovi hitra vrnitev zadevnega staleža na ravni, višje od ravni, ki omogoča največji trajnostni donos. Popravni ukrepi lahko vključujejo zlasti ustrezno zmanjšanje ribolovnih možnosti ali prekinitev ciljnega ribolova staleža.
Sprememba 57
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 c (novo)
2c.   Popravni ukrepi iz tega člena lahko vključujejo:
(a)  nujne ukrepe v skladu s členoma 12 in 13 Uredbe (EU) št. 1380/2013;
(b)  ukrepe na podlagi členov 11 in 11a te uredbe.
Ukrepi iz tega člena se določijo glede na naravo, resnost, trajanje in ponavljanje okoliščin, ko je biomasa drstitvenega staleža pod ravnmi iz odstavka 1.
Sprememba 58
Predlog uredbe
Člen 9 – naslov
Posebni ohranitveni ukrepi za skupine od 3 do 7
Posebni ohranitveni ukrepi
Sprememba 84
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del
Če znanstveno mnenje kaže, da je za ohranitev katerega koli pridnenega staleža iz skupin od 3 do 7 potreben popravni ukrep, ali če je drstitvena biomasa katerega koli staleža iz skupine 1 ali številčnost katere koli funkcionalne enote iz skupine 2 v določenem letu nižja od referenčnih točk ohranjanja iz stolpca A Priloge II k tej uredbi, je na Komisijo preneseno pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 v zvezi z:
Če znanstveno mnenje kaže, da je potreben dodatni ukrep, s katerim se zagotovi, da se vsako ribištvo, za katerega velja ta uredba, upravlja v skladu s členom 3 te uredbe, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Ne glede na določbe člena 18(1) in (3) lahko Komisija delegirane akte sprejme tudi, če ni skupnega priporočila iz navedenih odstavkov. Ti delegirani akti vključujejo ukrepe v zvezi z:
Sprememba 60
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka a
(a)  lastnostmi ribolovnega orodja, zlasti velikostjo mrežnega očesa, velikostjo trnka, izdelavo orodja, debelino vrvi, velikostjo orodja ali uporabo selektivnih naprav, da se zagotovi ali izboljša selektivnost;
(a)  opredelitvijo lastnosti in specifikacij ribolovnega orodja, zlasti velikosti mrežnega očesa, velikosti trnka, izdelave orodja, debeline vrvi, velikosti orodja ali uporabe selektivnih naprav, da se zagotovi ali izboljša selektivnost, zlasti za zmanjšanje neželenega ulova;
Sprememba 61
Predlog uredbe
Člen 9 a (novo)
Člen 9a
Določitev območij drstitve in obnove ribjih staležev
Države članice najpozneje do leta 2020 določijo območja drstitve in območja, za katere obstajajo jasni dokazi, da imajo visoke koncentracije rib pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja, in v skladu s členom 12(2) te uredbe pripravijo skupna priporočila za določitev območij obnove ribjih staležev za staleže, za katere velja ta uredba.
Sprememba 62
Predlog uredbe
Člen 10 – naslov
Celotni dovoljeni ulovi
Ribolovne možnosti
Sprememba 63
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)
1a.   Države članice pri dodeljevanju razpoložljivih ribolovnih možnosti upoštevajo objektivna in pregledna merila iz člena 17 Uredbe (EU) št. 1380/2013.
Sprememba 64
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 b (novo)
1b.   Države članice pri skupnem upravljanju staležev, ki si jih delijo s tretjimi državami, v skladu z določbami člena 33(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 omogočijo izmenjavo ribolovnih možnosti.
Sprememba 65
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2
2.  Brez poseganja v člen 8 je celotni dovoljeni ulov za stalež škampa v območjih ICES IIa in IV vsota omejitev ulova funkcionalnih enot in statističnih območij zunaj funkcionalnih enot.
2.  Za stalež škampa v območjih ICES IIa in IV se določita omejitev ulova za posamezne funkcionalne enote in skupni celotni dovoljeni ulov za statistično območje zunaj funkcionalnih enot.
Sprememba 66
Predlog uredbe
Člen 10 a (novo)
Člen 10a
Vpliv rekreacijskega ribolova
1.  Vsi razpoložljivi podatki o ulovu pri rekreacijskem ribolovu se pregledajo, da se oceni njihov vpliv na staleže nadzorovanih vrst.
2.  Svet upošteva oceno iz prvega odstavka. Za staleže, za katere je pomemben rekreacijski ribolov, Svet pri določanju ribolovnih možnosti upošteva rekreacijski ulov, med drugim:
(a)  z upoštevanjem skupne ocene ulova pri rekreacijskem ribolovu, na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja in najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja o komercialnih ribolovnih možnosti kot skupnega ulova, ki ustreza ciljni stopnji ribolovne smrtnosti;
(b)  z uvedbo omejitev pri rekreacijskem ribolovu, vključno z omejevanjem dnevnega ulova in uvajanjem nelovnih obdobij, ali
(c)  na druge načine, ki štejejo za ustrezne.
Sprememba 67
Predlog uredbe
Člen 11 – naslov
Določbe, povezane z obveznostjo iztovarjanja za skupine od 1 do 7
Določbe, povezane z obveznostjo iztovarjanja
Sprememba 68
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – točka a
(a)  izjem od uporabe obveznosti iztovarjanja za vrste, za katere znanstveni dokazi, v katerih so upoštevane lastnosti orodja, ribolovnih praks in ekosistemov, kažejo visoko stopnjo preživetja, da se olajša izvajanje obveznosti iztovarjanja, in
(a)  izjem od uporabe obveznosti iztovarjanja za vrste, za katere najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje, v katerem so upoštevane lastnosti orodja, ribolovnih praks in ekosistemov, kaže visoko stopnjo preživetja, da se olajša izvajanje obveznosti iztovarjanja, in
Sprememba 69
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – točka c
(c)  posebnih določb o dokumentiranju ulova, zlasti za namene spremljanja izvajanja obveznosti iztovarjanja, in
(c)   posebnih določb o dokumentiranju ulova, zlasti za namene spremljanja in nadzora, da se z zagotavljanjem doslednega spoštovanja obveznosti iztovarjanja omogočiljo enaki konkurenčni pogoji, in
Sprememba 70
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 a (novo)
Ukrepi iz prvega odstavka tega člena prispevajo k uresničevanju ciljev iz člena 3 te uredbe, zlasti k zaščiti mladih in drstečih se rib.
Sprememba 71
Predlog uredbe
Člen 11 a (novo)
Člen 11a
Tehnični ukrepi
1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18 te uredbe in členom 18 Uredbe (EU) št. 1380/2013 v zvezi z naslednjimi tehničnimi ukrepi:
(a)  specifikacije v zvezi z lastnostmi ribolovnega orodja in predpisi o njegovi uporabi za zagotovitev ali izboljšanje selektivnosti, zmanjšanje neželenega ulova ali zmanjšanje negativnega vpliva na ekosistem;
(b)  specifikacije v zvezi s spremembami ribolovnega orodja ali dodatnimi napravami za zagotovitev ali izboljšanje selektivnosti, zmanjšanje neželenega ulova ali zmanjšanje negativnega vpliva na ekosistem;
(c)  omejitve ali prepovedi uporabe nekaterih vrst ribolovnega orodja ter ribolovnih dejavnosti na določenih območjih ali v določenih obdobjih za zaščito drstečih se rib, rib pod najmanjšo referenčno velikostjo ohranjanja ali neciljnih vrst rib ali za zmanjšanje negativnega vpliva na ekosistem, in
(d)  določitev najmanjše referenčne velikosti ohranjanja za vsak stalež, za katerega velja ta uredba, da se zaščitijo nedorasli morski organizmi.
2.  Ukrepi iz odstavka 1 tega člena prispevajo k uresničevanju ciljev iz člena 3.
Sprememba 97
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2
2.   Za namen odstavka 1 tega člena lahko države članice, ki imajo neposreden upravljalni interes, skupna priporočila v skladu s členom 18(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 prvič predložijo najpozneje dvanajst mesecev po začetku veljavnosti te uredbe in nato dvanajst mesecev po vsaki predložitvi ocene načrta v skladu s členom 17. Ravno tako lahko taka priporočila predložijo po potrebi, zlasti če se stanje katerega od staležev, za katere se uporablja ta uredba, nenadoma spremeni. Skupna priporočila za ukrepe v zvezi z določenim koledarskim letom se predložijo najpozneje do 1. julija prejšnjega leta.
2.  Za namen odstavka 1 tega člena lahko države članice, ki imajo neposreden upravljalni interes, skupna priporočila v skladu s členom 18(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 prvič predložijo najpozneje dvanajst mesecev po začetku veljavnosti te uredbe in nato dvanajst mesecev po vsaki predložitvi ocene načrta v skladu s členom 17. Ravno tako lahko taka priporočila predložijo po potrebi, zlasti če se stanje katerega od staležev, za katere se uporablja ta uredba, nenadoma spremeni. Skupna priporočila za ukrepe v zvezi z določenim koledarskim letom se predložijo najpozneje do 1. julija prejšnjega leta.
Ne glede na določbe člena 18(1) in (3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 lahko Komisija delegirane akte sprejme tudi, če ni skupnega priporočila iz navedenih odstavkov.
Sprememba 74
Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1
Vsaj pet let po začetku veljavnosti te uredbe in nato na vsakih pet let Komisija zagotovi oceno vpliva načrta na staleže, za katere se uporablja ta uredba, in ribištvo, ki izkorišča te staleže. Rezultate te ocene predloži Evropskemu parlamentu in Svetu.
Vsaj tri let po začetku veljavnosti te uredbe in nato vsakih pet let Komisija zagotovi oceno vpliva načrta na staleže, za katere velja ta uredba, in ribištvo, ki izkorišča te staleže, ter do kakšne mere so bili doseženi cilji te uredbe, vključno z obnovo ribjih staležev nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos, ter napredek pri doseganju dobrega okoljskega stanja. Rezultate te ocene predloži Evropskemu parlamentu in Svetu. Komisija lahko po potrebi prej predloži oceno.
Komisija letno poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o napredku pri doseganju ciljev te uredbe in stanju ribjih staležev v vodah in staležev, za katere velja ta uredba, in sicer čim prej po sprejetju letne uredbe o določitvi ribolovnih možnosti, ki so na voljo v vodah Unije in nekaterih vodah zunaj Unije. Poročilo se priloži k letnemu poročilu iz člena 50 Uredbe (EU) št. 1380/2013.
To poročilo vsebuje:
(a)  obsežno znanstveno mnenje, na osnovi katerega so bile določene ribolovne možnosti, in
(b)  znanstveno utemeljitev, ki dokazuje, da so ribolovne možnosti določene v skladu s cilji in določbami te uredbe, zlasti v zvezi z ribolovno smrtnostjo.
Sprememba 75
Predlog uredbe
Člen 18 a (novo)
Člen 18a
Podpora iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo
Ukrepi za začasno prenehanje, sprejeti za uresničitev ciljev načrta, se štejejo za začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti za namene točk (a) in (c) člena 33(1) Uredbe (EU) št. 508/2014.
(Ta člen bi bilo treba vključiti v poglavje X).
Sprememba 85
Predlog uredbe
Priloga I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1.  Skupina 1:

Stalež

Ciljni razpon ribolovne umrljivosti, ki je skladen z doseganjem največjega trajnostnega donosa (FMSY)

Stolpec A

Stolpec B

Trska iz Severnega morja

0,22–0,33

0,33–0,49

Vahnja

0,25–0,37

0,37–0,52

Morska plošča iz Severnega morja

0,13–0,19

0,19–0,27

Saj

0,20–0,32

0,32–0,43

Morski list iz Severnega morja

0,11–0,20

0,20–0,37

Morski list iz Kattegata

0,19–0,22

0,22–0,26

Mol iz Severnega morja

Ni opredeljeno.

Ni opredeljeno.

2.  Skupina 2

Funkcionalna enota škampa (FE)

Ciljni razpon ribolovne umrljivosti, ki je skladen z doseganjem največjega trajnostnega donosa (FMSY) (kot stopnja ulova)

Stolpec A

Stolpec B

Razdelek IIIA, FE 3 in 4

0,056–0,079

0,079–0,079

Farn Deeps, FE 6

0,07–0,081

0,081–0,081

Fladen Ground, FE 7

0,066–0,075

0,075–0,075

Firth of Forth, FE 8

0,106–0,163

0,163–0,163

Moray Firth, FE 9

0,091–0,118

0,118–0,118

Sprememba

1.  Skupina 1:

Številke v razpredelnici na podlagi zadnjega, posebej zahtevanega mnenja ICES „Zahteva EU za ICES, naj za izbrane staleže v Severnem in Baltskem morju predloži razpone FMSY

STALEŽ

Ciljni razpon ribolovne umrljivosti, ki je skladen z doseganjem največjega trajnostnega donosa (FMSY)

Trska na podobmočju IV ter v razdelkih VIId in IIIa zahod

FMSY spodnja meja – FMSY

 

Vahnja na podobmočju IV ter v razdelkih VIa in IIIa zahod

FMSY spodnja meja – FMSY

 

Morska plošča na podobmočju IV in v razdelku IIIa

FMSY spodnja meja – FMSY

 

Saj na podobmočjih IV in VI ter v razdelku IIIa

FMSY spodnja meja – FMSY

 

Morski list na podobmočju IV

FMSY spodnja meja – FMSY

 

Morski list v razdelku IIIa in podrazdelkih 22–24

FMSY spodnja meja – FMSY

 

Mol na podobmočju IV in v razdelku VIId

FMSY spodnja meja – FMSY

 

Morska spaka v razdelku IIIa in podobmočjih IV in VI

FMSY spodnja meja – FMSY

 

Severna kozica v razdelkih IVa vzhodno in IIIa

FMSY spodnja meja – FMSY

 

2.  Skupina 2

Številke v razpredelnici na podlagi zadnjega, posebej zahtevanega mnenja ICES „Zahteva EU za ICES, naj za izbrane staleže v Severnem in Baltskem morju predloži razpone FMSY

Funkcionalna enota škampa (FE)

Ciljni razpon ribolovne umrljivosti, ki je skladen z doseganjem največjega trajnostnega donosa (FMSY) (kot stopnja ulova)

 

Stolpec A

 

Razdelek IIIA, FE 3 in 4

FMSY spodnja meja – FMSY

 

Farn Deeps, FE 6

FMSY spodnja meja – FMSY

 

Fladen Ground, FE 7

FMSY spodnja meja – FMSY

 

Firth of Forth, FE 8

FMSY spodnja meja – FMSY

 

Moray Firth, FE 9

FMSY spodnja meja – FMSY

 

Sprememba 77
Predlog uredbe
Priloga II
Priloga II
Priloga II
Referenčne točke ohranjanja
Referenčne točke ohranjanja
(iz člena 7)
(iz člena 7)
1.  skupina 1:
1.  skupina 1:
STALEŽ
Najnižja referenčna točka za biomaso drstitvenega staleža (v tonah) (MSY Btrigger)
Mejna referenčna točka za biomaso (v tonah) (Blim)

STALEŽ
Najnižja referenčna točka za biomaso drstitvenega staleža (v tonah) (MSY Btrigger)
Mejna referenčna točka za biomaso (v tonah) (Blim)
Stolpec A
Stolpec B

Trska iz Severnega morja
165 000
118 000

Trska na podobmočju IV ter v razdelkih VIId in IIIa zahod
165 000
118 000

Vahnja
88 000
63 000

Vahnja na podobmočju IV ter v razdelkih VIa in IIIa zahod
88 000
63 000

Morska plošča iz Severnega morja
230 000
160 000

Morska plošča na podobmočju IV in v razdelku IIIa
230 000
160 000

Saj
200 000
106 000

Saj na podobmočjih IV in VI ter v razdelku IIIa
150 000
106 000

Morski list iz Severnega morja
37 000
26 300

Morski list na podobmočju IV
37 000
26 300

Morski list iz Kattegata
2600
1850

Morski list v razdelku IIIa in podrazdelkih 22–24
2600
1850

Mol iz Severnega morja
Ni opredeljeno.
Ni opredeljeno.

Mol na podobmočju IV in v razdelku VIId
Ni opredeljeno.
Ni opredeljeno.

Morska spaka v razdelku IIIa in podobmočjih IV in VI
Ni opredeljeno.
Ni opredeljeno.

Severna kozica v razdelkih IVa vzhodno in IIIa
Ni opredeljeno.
Ni opredeljeno.

2.  skupina 2:
2.  Skupina 2
Funkcionalna enota škampa (FE)
Najnižja referenčna točka za številčnost (v milijonih) (Abundancebuffer)
Mejna referenčna točka za številčnost (v milijonih) (Abundancelimit)

Funkcionalna enota škampa (FE)
Najnižja referenčna točka za številčnost (v milijonih) (Abundancebuffer)
Mejna referenčna točka za številčnost (v milijonih) (Abundancelimit)
Stolpec A
Stolpec B

Razdelek IIIA, funkcionalni enoti 3 in 4
Ni relevantno.
Ni relevantno.

Razdelek IIIA, funkcionalni enoti 3 in 4
Ni relevantno.
Ni relevantno.

Farn Deeps, funkcionalna enota 6
999
858

Farn Deeps, funkcionalna enota 6
999
858

Fladen Ground, funkcionalna enota 7
3583
2767

Fladen Ground, funkcionalna enota 7
3583
2767

Firth of Forth, funkcionalna enota 8
362
292

Firth of Forth, funkcionalna enota 8
362
292

Moray Firth, funkcionalna enota 9
262
262

Moray Firth, funkcionalna enota 9
262
262

Sprememba 78
Predlog uredbe
Priloga II a (novo)
Priloga II A
Prepovedane vrste
(a)   žarkasta raža (Amblyraja radiata);
(b)   naslednje vrste žagaric:
(i)   Anoxypristis cuspidata;
(ii)   Pristis clavata;
(iii)   Pristis pectinata;
(iv)   Pristis pristis;
(v)   Pristis zijsron;
(c)   morski pes orjak (Cetorhinus maximus) in beli morski volk (Carcharodon carcharias);
(d)   kljunata raža (Dipturus batis) obeh vrst (Dipturus cf. flossada in Dipturus cf. intermedia);
(e)   gladki svetilec (Etmopterus pusillus) v vodah Unije podobmočja ICES IV in razdelka ICES IIIa;
(f)   grebenasta manta (Manta alfredi);
(g)   manta (Manta birostris);
(h)   naslednje vrste raž iz rodu Mobula:
(i)   Mobula mobular;
(ii)   Mobula rochebrunei;
(iii)   Mobula japanica;
(iv)   Mobula thurstoni;
(v)   Mobula eregoodootenkee;
(vi)   Mobula munkiana;
(vii)   Mobula tarapacana;
(viii)   Mobula kuhlii;
(ix)   Mobula hypostoma;
(i)   raža trnjevka (Raja clavata) v vodah Unije razdelka ICES IIIa;
(j)   goslaši (Rhinobatidae);
(k)   sklat (Squatina squatina);
(l)   losos (Salmo salar) in morska postrv (Salmo trutta) pri ribolovu s kakršno koli vlečno mrežo v vodah zunaj meje šestih milj, merjene od temeljnih črt držav članic v podobmočjih ICES II in IV (vode Unije);
(m)   samice raroga (Palinuridae spp.) in samice jastoga (Homarus gammarus), razen kadar se uporabljajo za namene neposrednega obnavljanja ali prenašanja staležev.

(1) Zadeva je bila v skladu s četrtim pododstavkom člena 59(4) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v medinstitucionalna pogajanja (A8-0263/2017).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov