Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0238(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0263/2017

Ingivna texter :

A8-0263/2017

Debatter :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Omröstningar :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

Antagna texter
PDF 512kWORD 86k
Torsdagen den 14 september 2017 - Strasbourg
En flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd ***I
P8_TA(2017)0357A8-0263/2017

Europaparlamentets ändringar antagna den 14 september 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 676/2007 och rådets förordning (EG) nr 1342/2008 (COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  Målen för den gemensamma fiskeripolitiken är bland annat att säkerställa att fisket och vattenbruket är miljömässigt hållbara på lång sikt, att tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen och att genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen.
(4)  Målen för den gemensamma fiskeripolitiken är bland annat att säkerställa att fisket och vattenbruket är miljömässigt hållbara på lång sikt, att tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen för att bestånden av skördade arter ska återställas till och bevaras på nivåer som ligger över vad som krävs för att säkerställa maximal hållbar avkastning samt att genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)
(4a)  Avseende nyttjandet av de levande marina biologiska resurserna anger förordning (EU) nr 1380/2013 uttryckligen målet att säkerställa att det sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som säkerställer en maximal hållbar avkastning. Därför ska, i enlighet med artikel 2.2 i den förordningen, motsvarande nyttjandenivå uppnås till 2015 där så är möjligt och, genom en successiv och stegvis anpassning, senast 2020 för alla arter, och ska därefter behållas.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 5
(5)  För att uppnå målen för den gemensamma fiskeripolitiken måste det antas en rad bevarandeåtgärder, efter behov i olika kombinationer eller sammansättningar; det kan bland annat röra sig om fleråriga planer, tekniska åtgärder, fastställande och fördelning av fiskemöjligheter.
(5)  För att uppnå målen för den gemensamma fiskeripolitiken måste det antas en rad bevarandeåtgärder, efter behov i olika kombinationer eller sammansättningar; det kan bland annat röra sig om fleråriga planer, tekniska åtgärder och fastställande och fördelning av fiskemöjligheter som till fullo följer bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 6
(6)  Enligt artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr 1380/2013 måste de fleråriga planerna grundas på vetenskaplig, teknisk och ekonomisk rådgivning och innehålla övergripande mål och kvantifierbara mål med tydliga tidsramar, referenspunkter för bevarande och skyddsåtgärder.
(6)  Enligt artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) nr 1380/2013 måste de fleråriga planerna grundas på vetenskaplig, teknisk och ekonomisk rådgivning och innehålla övergripande mål och kvantifierbara mål med tydliga tidsramar, referenspunkter för bevarande, kvantifierbara mål med skyddsåtgärder, mål för bevarandeåtgärder och tekniska åtgärder som ska vidtas i syfte att nå de mål för att, i största möjliga utsträckning, undvika och minska oönskade fångster såsom anges i artikel 15 i den förordningen.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)
(6a)   I enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1380/2013 får kommissionen i en flerårig plan dessutom ges befogenhet att inrätta återhämtningsområden för fiskbestånd.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)
(9a)   Vissa bestånd av gemensamt intresse nyttjas även av tredjeländer, varför det är mycket viktigt att unionen samråder med dessa tredjeländer för att se till att dessa bestånd förvaltas på ett hållbart sätt. Vid avsaknad av ett formellt avtal bör unionen göra allt som står i dess makt för att nå gemensamma överenskommelser för att se till att dessa bestånd kan förvaltas på ett hållbart sätt, samtidigt som man måste säkerställa, genomdriva och främja lika villkor för unionens marknadsaktörer.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 10
(10)  Syftet med den här planen bör vara att bidra till att målen för den gemensamma fiskeripolitiken uppnås, i synnerhet att uppnå och upprätthålla maximalt hållbart uttag (MSY) för de berörda bestånden, bidra till genomförandet av landningsskyldigheten för de demersala bestånd som omfattas av fångstbegränsningar och bidra till genomförandet av ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen
(10)  Syftet med den här planen bör vara att bidra till att målen för den gemensamma fiskeripolitiken uppnås, i synnerhet att återställa och upprätthålla bestånden över biomassanivåer som kan ge maximalt hållbart uttag (MSY), bidra till genomförandet av landningsskyldigheten för de demersala bestånd som omfattas av fångstbegränsningar och till genomförandet och uppnåendet av de socioekonomiska aspekterna av den gemensamma fiskeripolitiken samt bidra till genomförandet av ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen genom att minimera de negativa effekterna av fisket på de marina ekosystemen.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)
(10a)   Denna plan ska även bidra till att man når en god miljöstatus i enlighet med direktiv 2008/56/EG och en gynnsam bevarandestatus för livsmiljöer och arter i enlighet med kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG1a respektive rådets direktiv 92/43/EEG1b.
_____________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).
1b Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 11
(11)  Artikel 16.4 i förordning (EU) nr 1380/2013 kräver att fiskemöjligheterna fastställs i enlighet med de mål som anges i de fleråriga planerna.
(11)  Artikel 16.4 i förordning (EU) nr 1380/2013 kräver att fiskemöjligheterna fastställs i enlighet med de mål som anges i artikel 2.2 i förordning (EU) nr 1380/2013 samt uppfyller de mål, tidsramar och marginaler som fastställs i de fleråriga planerna.
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)
(11a)   I enlighet med artikel 33.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska bestånd som förvaltas gemensamt med tredjeländer i möjligaste mån förvaltas inom ramen för en gemensam överenskommelse som är förenlig med målen i artikel 2.2. i den förordningen. Därutöver ska de mål som anges i artiklarna 1 och 2 i förordning (EU) nr 1380/2013 samt de definitioner som anges i artikel 4 i denna förordning gälla för sådana avtal.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 14
(14)  När mål för maximalt hållbart uttag inte finns tillgängliga bör försiktighetsansatsen tillämpas.
(14)  När mål för maximalt hållbart uttag inte finns tillgängliga bör den fleråriga planen tillhandahålla åtgärder baserat på principen om försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen, i enlighet med definitionen i led 8 i artikel 4.1 i förordning (EU) nr 1380/2013. I enlighet med artikel 9.2 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska dessa åtgärder säkerställa en bevarandenivå för de berörda bestånden som åtminstone är jämförbar med nyttjandegraden för maximalt hållbart uttag.
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)
(14a)  Fritidsfiske kan ha betydande inverkan på fiskeresurserna. Medlemsstaterna ska samla in uppgifter om fritidsfisket, i enlighet med rättsliga skyldigheter i fråga om datainsamling. Om sådant fiske får betydande negativa konsekvenser för resurserna bör planen ge möjlighet att fatta beslut om särskilda förvaltningsåtgärder i enlighet med proportionalitetsprincipen. Alla förvaltningsåtgärder och tekniska åtgärder som rör fritidsfiske på unionsnivå bör stå i proportion till de mål som eftersträvas.
Ändring 14
Förslag till förordning
Skäl 16
(16)  För de funktionella enheter för havskräfta för vilka triggernivåer för förekomst finns tillgängliga är det lämpligt att använda följande triggernivåer för förekomst: en miniminivå för förekomst (Abundancebuffer) som motsvarar den Bbuffer -referenspunkt som definieras i den långsiktiga förvaltningsplan för havskräfta i Nordsjön (Long Term Management Plan for North Sea Nephrops) som tagits fram av rådgivande nämnden för Nordsjön42 och en gränsreferenspunkt för förekomst (Abundancelimit) som motsvarar triggernivån för förekomst MSY Btrigger (motsvarande Blim) enligt Ices definition7.
(16)  För de funktionella enheter för havskräfta för vilka triggernivåer för förekomst finns tillgängliga är det lämpligt att använda Ices förslag till miniminivå för förekomst (Abundancebuffer) och gränsreferenspunkt för förekomst (Abundancelimit) som triggernivåer.
_________________
42 A Long Term Management Plan for North Sea Nephrops
Ändring 15
Förslag till förordning
Skäl 17
(17)  Lämpliga skyddsåtgärder bör vidtas om beståndets storlek sjunker under dessa nivåer. Skyddsåtgärder bör inbegripa en minskning av fiskemöjligheterna samt specifika bevarandeåtgärder när det vetenskapliga utlåtandet är att det krävs hjälpåtgärder. Dessa åtgärder bör kompletteras med alla övriga åtgärder, såsom kommissionens åtgärder i enlighet med artikel 12 i förordning (EU) nr 1380/2013 eller medlemsstaternas åtgärder i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) nr 1380/2013.
(17)  Lämpliga skyddsåtgärder bör vidtas om beståndets storlek sjunker under dessa nivåer. Skyddsåtgärder bör inbegripa en minskning av fiskemöjligheterna samt specifika bevarandeåtgärder när det bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtandet är att det krävs hjälpåtgärder. Dessa åtgärder bör kompletteras med alla övriga åtgärder, såsom kommissionens åtgärder i enlighet med artikel 12 i förordning (EU) nr 1380/2013 eller medlemsstaternas åtgärder i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) nr 1380/2013.
Ändring 16
Förslag till förordning
Skäl 19
(19)  Det är lämpligt att fastställa TAC för havskräfta i Ices-zonerna IIa och IV som summan av de fångstbegränsningar som fastställts för varje funktionell enhet och för de statistiska rektanglarna utanför de funktionella enheterna inom det TAC-området. Detta hindrar emellertid inte att åtgärder antas för att skydda särskilda funktionella enheter.
(19)  Det är lämpligt att när så är möjligt fastställa en egen TAC för havskräfta för varje funktionell enhet. Eventuellt beslutas om separata åtgärder för att skydda respektive funktionell enhet.
Ändring 17
Förslag till förordning
Skäl 20
(20)  För att vara i överensstämmelse med den landningsskyldighet som införs genom artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 bör planen föreskriva om ytterligare förvaltningsåtgärder.
(20)  För att vara i överensstämmelse med den landningsskyldighet som införs genom artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 bör planen föreskriva om ytterligare bevarandeåtgärder, särskilt åtgärder för att gradvis eliminera utkast, med beaktande av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning, eller för att minimera fiskets negativa inverkan på ekosystemet, som i förekommande fall ska fastställas närmare i enlighet med artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013.
Ändring 18
Förslag till förordning
Skäl 25
(25)  Det bör fastställas tröskelvärden för fångster av demersala bestånd, över vilka ett fiskefartyg är skyldigt att landa i en utsedd hamn eller på en plats nära land, i enlighet med artikel 43 i förordning (EG) nr 1224/2009. Dessutom bör medlemsstaterna, när de utser dessa hamnar eller platser nära land, tillämpa kriterierna i artikel 43.5 i den förordningen på ett sådant sätt att en effektiv kontroll av de bestånd som omfattas av den här förordningen säkerställs.
(25)  Det bör fastställas tröskelvärden för fångster av demersala bestånd, över vilka ett fiskefartyg är skyldigt att landa i en utsedd hamn eller på en plats nära land, i enlighet med artikel 43 i förordning (EG) nr 1224/2009. Dessutom bör medlemsstaterna, när de utser dessa hamnar eller platser nära land, tillämpa kriterierna i artikel 43.5 i den förordningen på ett sådant sätt att en effektiv kontroll av landningar av de fångster som omfattas av den här förordningen säkerställs.
Ändring 19
Förslag till förordning
Skäl 26
(26)  I enlighet med artikel 10.3 i förordning (EU) nr 1380/2013 bör bestämmelser antas för en återkommande bedömning från kommissionens sida av ändamålsenligheten och effektiviteten i tillämpningen av denna förordning. En sådan bedömning bör följa och grunda sig på en regelbunden utvärdering av planen baserad på vetenskapliga utlåtanden: planen bör utvärderas vart femte år. Denna tidsperiod kommer att ge utrymme för ett fullständigt genomförande av landningsskyldigheten och vara tillräcklig för att regionala åtgärder ska kunna antas, genomföras och för att effekterna på bestånden och olika fisken ska synas. Det är också den minimiperiod som begärts av de vetenskapliga organen.
(26)  I enlighet med artikel 10.3 i förordning (EU) nr 1380/2013 bör bestämmelser antas för en återkommande bedömning från kommissionens sida av ändamålsenligheten och effektiviteten i tillämpningen av denna förordning. En sådan bedömning bör följa och grunda sig på en regelbunden utvärdering av planen baserad på bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning: planen bör utvärderas senast den ... [tre år efter att denna förordning har trätt i kraft] och därefter vart femte år. Denna tidsperiod kommer att ge utrymme för ett fullständigt genomförande av landningsskyldigheten och vara tillräcklig för att regionala åtgärder ska kunna antas och genomföras och för att effekterna på bestånden och olika fisken ska synas. Det är också den minimiperiod som begärts av de vetenskapliga organen.
Ändring 20
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1
1.  Genom denna förordning upprättas en flerårig plan (nedan kallad planen) för demersala bestånd i unionens vatten i Ices-zonerna IIa, IIIa och IV (”Nordsjön”) och det fiske som nyttjar dessa bestånd.
1.  Genom denna förordning upprättas en flerårig plan (nedan kallad planen) för demersala bestånd i unionens vatten i Ices-zonerna IIa, IIIa och IV (begreppet ”Nordsjön” innefattar dessa tre zoner) och det fiske, inklusive fritidsfiske, som nyttjar dessa bestånd.
Ändring 22
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)
2a.   Om kommissionen på grundval av vetenskapliga utlåtanden eller en begäran från de berörda medlemsstaterna anser att den förteckning som nämns i artikel 2 behöver justeras, får kommissionen lägga fram ett förslag till ändring av denna förteckning.
Ändring 23
Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2b (ny)
2b.   I denna förordning fastställs även de närmare bestämmelserna för genomförandet av landningsskyldigheten för alla arter som anges i artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013, förutom de bestånd som redan avses i punkt 1 i den här artikeln.
Ändring 24
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1
(1)  demersala bestånd: de arter av rundfisk och plattfisk samt havskräfta som lever på eller nära havsbotten.
(1)  demersala bestånd: de arter av rundfisk, plattfisk och broskfisk samt havskräfta (Nephrops norvegicus) och nordhavsräka (Pandalus borealis) som lever på eller nära havsbotten.
Ändring 25
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1a (nytt)
(1a)  Bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning: vetenskaplig rådgivning som har granskats av Ices eller STECF och stöds av de mest aktuella tillgängliga uppgifter som uppfyller alla krav som fastställs i förordning (EU) nr 1380/2013, i synnerhet artikel 25.
Ändring 26
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1b (nytt)
(1b)   FMSY-intervall: ett intervall som har beräknats av Ices och har tagits fram för att ge en minskning på högst 5 % av den långsiktiga avkastningen jämfört med maximal hållbar avkastning. Ices så kallade advice rule anger att när lekbeståndets biomassa understiger minimireferenspunkten för lekbeståndets biomassa (MSY Btrigger), ska F minskas till ett värde som inte överstiger en övre gräns som motsvarar FMSY-värdet multiplicerat med lekbeståndets biomassa det år för vilket den totala tillåtna fångstmängden sätts, delat med MSY Btrigger.
Ändring 27
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1c (nytt)
(1c)   MSY Flower och MSY Fupper: det lägsta respektive det högsta värdet inom intervallet för FMSY;
Ändring 28
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2
(2)  Grupp 1: demersala bestånd för vilka mål uttryckta som FMSY-intervall och skyddsåtgärder kopplade till biomassa fastställs i denna plan enligt följande:
(2)  Grupp 1: demersala bestånd för vilka mål uttryckta som FMSY-intervall och skyddsåtgärder kopplade till biomassa fastställs i denna plan och finns upptagna i förteckningarna i bilagorna I och II enligt följande:
a)  Torsk (Gadus morhua) i delområde IV och sektionerna VIId och IIIa väst (Nordsjön, östra delen av Engelska kanalen, Skagerrak), nedan kallad Nordsjötorsk.
a)  Torsk (Gadus morhua) i delområde IV (Nordsjön) och sektionerna VIId (östra delen av Engelska kanalen) och IIIa väst (Skagerrak), nedan kallad torsk i delområde IV och sektionerna VIId och IIIa väst.
b)  Kolja (Melanogrammus aeglefinus) i delområde IV och sektionerna VIa och IIIa väst (Nordsjön, vattnen väster om Skottland, Skagerrak), nedan kallad kolja.
b)  Kolja (Melanogrammus aeglefinus) i delområde IV (Nordsjön) och sektionerna VIa (vattnen väster om Skottland) och IIIa väst (Skagerrak), nedan kallad kolja i delområde IV och sektionerna VIa och IIIa väst.
c)  Rödspätta (Pleuronectes platessa) i delområde IV (Nordsjön) och sektion IIIa (Skagerrak), nedan kallad Nordsjörödspätta.
c)  Rödspätta (Pleuronectes platessa) i delområde IV (Nordsjön) och sektion IIIa (Skagerrak), nedan kallad rödspätta i delområde IV och sektion IIIa.
d)  Gråsej (Pollachius virens) i delområdena IV och VI och sektion IIIa (Nordsjön, Rockall och väster om Skottland, Skagerrak och Kattegatt), nedan kallad gråsej.
d)  Gråsej (Pollachius virens) i delområdena IV (Nordsjön) och VI (vattnen väster om Skottland och Rockall) och sektion IIIa (Skagerrak och Kattegatt), nedan kallad gråsej i delområdena IV och VI och i sektion IIIa.
e)  Tunga (Solea solea) i delområde IV (Nordsjön), nedan kallad Nordsjösjötunga.
e)  Tunga (Solea solea) i delområde IV (Nordsjön), nedan kallad tunga i delområde IV.
f)  Tunga (Solea solea) i sektion IIIa och delsektionerna 22–24 (Skagerrak och Kattegatt, västra Östersjön), nedan kallad Kattegattunga.
f)  Tunga (Solea solea) i sektion IIIa (Skagerrak och Kattegatt) och delsektionerna 22–24 (västra Östersjön), nedan kallad tunga i sektion IIIa och delsektionerna 22–24.
g)  Vitling (Merlangius merlangus) i delområde IV och sektion VIId (Nordsjön, östra delen av Engelska kanalen, Skagerrak), nedan kallad Nordsjövitling.
g)  Vitling (Merlangius merlangus) i delområde IV (Nordsjön) och sektion VIId (östra delen av Engelska kanalen), nedan kallad vitling i delområde IV och sektion VIId.
ga)  Marulk (Lophius piscatorius) i sektion IIIa (Skagerrak och Kattegatt) och delområdena IV (Nordsjön) och VI (vattnen väster om Skottland och Rockall).
gb)  Nordhavsräka (Pandalus borealis) i sektionerna IVa öst och IIIa.
Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18 i denna förordning och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 för att ändra den förteckning över bestånd i grupp 1 som anges i första stycket i denna punkt och i bilagorna I och II till denna förordning, i enlighet med bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning.
Ändring 29
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3 – inledningen
(3)  Grupp 2: funktionella enheter (FU) för havskräfta (Nephrops norvegicus) för vilka mål uttryckta som FMSY -intervall och skyddsåtgärder kopplade till förekomst fastställs i denna plan enligt följande:
(3)  Grupp 2: funktionella enheter (FU) för havskräfta för vilka mål uttryckta som FMSY -intervall och skyddsåtgärder kopplade till förekomst fastställs i denna plan i enlighet med bilagorna I och II enligt följande.
Ändring 32
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 8a (nytt)
(8a)   De berörda bestånden ska endast ändras på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtande.
Ändring 33
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10
10.  MSY Btrigger: den referenspunkt för lekbeståndets biomassa under vilken specifika och lämpliga förvaltningsåtgärder ska vidtas för att säkerställa att nyttjandegraden i kombination med den naturliga variationen tillåter att beståndet byggs upp över nivåer som kan ge MSY på lång sikt.
10.  MSY Btrigger: den referenspunkt för lekbeståndets biomassa under vilken specifika och lämpliga förvaltningsåtgärder ska vidtas för att säkerställa att nyttjandegraden i kombination med den naturliga variationen tillåter att beståndet byggs upp över nivåer som kan ge maximal hållbar avkastning på lång sikt.
Ändring 34
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10a (nytt)
(10a)   fritidsfiske: icke-kommersiellt fiske efter levande biologiska resurser för rekreation, turism eller sport.
Ändring 35
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
1.  Planen ska bidra till att uppnå de mål för den gemensamma fiskeripolitiken som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013, särskilt genom att tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen, och ska syfta till att säkerställa att nyttjandet av de levande marina biologiska resurserna sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som säkerställer maximalt hållbart uttag.
1.  Planen ska bidra till att uppnå de mål för den gemensamma fiskeripolitiken som anges i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013, särskilt genom att tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen i enlighet med definitionen i artikel 4.1.8 i förordning (EU) nr 1380/2013, och den samt bidra till en rättvis levnadsstandard för dem som är beroende av fisket genom att ta hänsyn till de socioekonomiska aspekterna, och den ska syfta till att säkerställa att nyttjandet av de levande marina biologiska resurserna sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som säkerställer maximalt hållbart uttag. Den fiskenivå som medger maximal hållbar avkastning ska uppnås så snart som möjligt och under alla omständigheter stegvis för alla bestånd som omfattas av den här förordningen senast 2020 och ska därefter bevaras på den nivån. När det gäller bestånd för vilka vetenskaplig rådgivning och data saknas ska de mål som anges i artikel 9.2 i förordning (EU) nr 1380/2013 uppfyllas. De målen säkerställer en bevarandenivå för berörda bestånd som minst är jämförbar med målen för maximal hållbar avkastning.
Ändring 37
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3
3.  Planen ska genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen för att säkerställa att fiskeverksamhetens negativa inverkan på de marina ekosystemen minimeras. Den ska vara förenlig med unionens miljölagstiftning, i synnerhet målet att senast 2020 uppnå god miljöstatus i enlighet med artikel 1.1 i direktiv 2008/56/EG.
3.  Planen ska genomföra ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen för att säkerställa att fiskeverksamhetens negativa inverkan på de marina ekosystemen, i synnerhet hotade livsmiljöer och skyddade arter, inbegripet marina däggdjur och havsfåglar, minimeras. Den ska komplettera och vara förenlig med ekosystemansatsen i fiskeriförvaltningen i enlighet med definitionen i artikel 4.1.9 i förordning (EU) nr 1380/2013 samt unionens miljölagstiftning, i synnerhet målet att senast 2020 uppnå god miljöstatus i enlighet med artikel 1.1 i direktiv 2008/56/EG, samt med målen och föreskrifterna i direktiv 2009/147/EG och 92/43/EEG. Planen ska dessutom innehålla åtgärder som syftar till att motverka negativa socioekonomiska effekter och göra det möjligt för aktörerna att stärka sina långsiktiga ekonomiska utsikter.
Ändring 38
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3a (ny)
3a.   Planen ska bidra till att bestånd som nyttjas gemensamt med tredjeländer i enlighet med artikel 33.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen i artikel 2.2 i förordning (EU) nr 1380/2013 och så att fiskemöjligheterna totalt inte överstiger de intervall som fastställs i bilaga I till denna förordning.
Ändring 39
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3b (ny)
3b.   Planen ska beakta unionens bilaterala förbindelser med tredjeländer. I framtida bilaterala avtal med tredjeländer ska planen beaktas.
Ändring 40
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4 – led b
b)  bidra till uppfyllandet av andra relevanta deskriptorer i bilaga I till direktiv 2008/56/EG, i proportion till den roll som fisket spelar för att uppfylla dem.
b)  uppfylla andra relevanta deskriptorer i bilaga I till direktiv 2008/56/EG, i proportion till den roll som fisket spelar för att uppfylla dem.
Ändring 41
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4a (ny)
4a.   Alla åtgärder inom ramen för planen ska genomföras på ett sätt som är förenligt med bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning i enlighet med artikel 2.1a i denna förordning. Bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning ska granskas av Ices och STECF senast vid den tidpunkt då dessa åtgärder föreslås av kommissionen i enlighet med artiklarna 4, 5, 6 och 18 i den här förordningen samt artikel 16 i förordning (EU) nr 1380/2013.
Ändring 42
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1
1.  Målet för fiskedödligheten ska nås så snart som möjligt och, genom en successiv och stegvis anpassning, senast 2020 för bestånden i grupperna 1 och 2, och det ska därefter bibehållas inom de intervall som fastställs i bilaga I.
1.  Målet för fiskedödligheten ska nås så snart som möjligt och, genom en successiv och stegvis anpassning, senast 2020 för bestånden i grupperna 1 och 2, och det ska därefter bibehållas inom de intervall som fastställs i bilaga I och vara förenligt med målen i artikel 3.1.
Ändring 43
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2
2.  I enlighet med artikel 16.4 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska fiskemöjligheterna vara förenliga med de målintervall för fiskedödlighet som anges i bilaga I, kolumn A, till den här förordningen.
2.  I enlighet med artikel 16.4 och artikel 17 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska fiskemöjligheterna fastställas i enlighet med planens syften och mål samt bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning, och vara förenliga med de målintervall för fiskedödlighet som anges i bilaga I, kolumn A, till den här förordningen.
Ändring 44
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3
3.  Trots vad som sägs i punkterna 1 och 2 får fiskemöjligheterna fastställas på nivåer som motsvarar en lägre fiskedödlighet än de nivåer som anges i bilaga I, kolumn A.
3.  Trots vad som sägs i punkterna 1 och 2 får fiskemöjligheterna fastställas på nivåer som motsvarar en lägre fiskedödlighet än de nivåer som anges i bilaga I.
Ändring 83 och 99
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4
4.  Trots vad som sägs i punkterna 2 och 3 får fiskemöjligheterna för ett bestånd fastställas i enlighet med de intervall för fiskedödlighet som anges i bilaga I, kolumn B, förutsatt att det berörda beståndet ligger över den referenspunkt för miniminivån för lekbeståndets biomassa som anges i bilaga II, kolumn A,
utgår
a)  om det, på grundval av vetenskapliga utlåtanden eller vetenskapliga bevis, är nödvändigt för att nå de övergripande mål som fastställs i artikel 3 när det gäller blandfiske,
b)  om det, på grundval av vetenskapliga utlåtanden eller vetenskapliga bevis, är nödvändigt för att undvika att ett bestånd tar allvarlig skada på grund av dynamiken inom eller mellan bestånd av samma eller olika arter, eller
c)  för att begränsa variationerna i fiskemöjligheterna till högst 20 % mellan år som följer på varandra.
Ändring 48
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4a (ny)
4a.   Fiskemöjligheterna ska under alla omständigheter fastställas på ett sätt som säkerställer att sannolikheten är högst 5 % för att lekbeståndets biomassa sjunker under den gränsreferenspunkt för lekbeståndets biomassa (Blim) som särskilt anges i bilaga II, kolumn B.
Ändring 49
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4b (ny)
4b.   Om kommissionen på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning anser att intervallen för fiskedödlighet i bilaga I inte längre korrekt uttrycker planens mål, får kommissionen som en brådskande angelägenhet lägga fram ett förslag till översyn av dessa intervall.
Ändring 50
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1
1.  Fiskemöjligheterna för bestånden i grupperna 3 och 4 ska vara förenliga med vetenskapliga utlåtanden om maximalt hållbart uttag.
1.  Fiskemöjligheterna för bestånden i grupperna 3 och 4 ska vara förenliga med bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning om maximalt hållbart uttag.
Ändring 51
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2
2.  I avsaknad av vetenskapliga utlåtanden om en nivå för fiskedödlighet som är förenlig med maximalt hållbart uttag, ska fiskemöjligheterna vara förenliga med vetenskapliga utlåtanden som gör det möjligt att säkerställa hållbarheten hos fiskbestånden på grundval av försiktighetsansatsen.
2.  I avsaknad av vetenskaplig rådgivning och data om en nivå för fiskedödlighet som är förenlig med maximalt hållbart uttag, ska beslut om fiskemöjligheterna och åtgärderna fattas i enlighet med försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen som definieras i artikel 4.1.8 i förordning (EU) nr 1380/2013, och i enlighet med de mål som fastställs i artikel 3.1 i den här förordningen.
Ändring 52
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1
Bestånd i grupp 5 ska förvaltas på grundval av försiktighetsansatsen i enlighet med vetenskapliga utlåtanden.
Bestånd i grupp 5 ska förvaltas på grundval av försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen i enlighet med definitionen i artikel 4.1.8 i förordning (EU) nr 1380/2013 och i enlighet med bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning och med de mål som fastställs i artikel 3.1 och 3.3 i den här förordningen. Avsaknad av tillräcklig vetenskaplig information får inte tas till intäkt för att skjuta upp eller avstå från att vidta förvaltningsåtgärder för att bevara marina biologiska resurser.
Ändring 53
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1
1.  När vetenskapliga utlåtanden visar att lekbeståndets biomassa för något av de berörda bestånden i grupp 1 ligger under den MSY Btrigger eller att förekomsten inom någon av de funktionella enheterna i grupp 2 ligger under den Abundancebuffer som anges i bilaga II, kolumn A, ska alla lämpliga hjälpåtgärder antas för att se till att det berörda beståndet eller den berörda funktionella enheten snabbt återgår till nivåer över de nivåer som kan ge maximalt hållbart uttag. I synnerhet ska fiskemöjligheterna, genom undantag från artikel 4.2, fastställas till nivåer som, med beaktande av minskningen uttryckt i biomassa eller förekomst, ger en fiskedödlighet under det intervall som anges i bilaga I, kolumn A.
1.  När bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning visar att lekbeståndets biomassa för något av de berörda bestånden i grupp 1 ligger under den MSY Btrigger eller att förekomsten inom någon av de funktionella enheterna i grupp 2 ligger under den Abundancebuffer som anges i bilaga II, kolumn A, ska alla lämpliga hjälpåtgärder antas för att se till att det berörda beståndet eller den berörda funktionella enheten snabbt återgår till nivåer över de nivåer som kan ge maximalt hållbart uttag. I synnerhet ska fiskemöjligheterna, genom undantag från artikel 4.2, fastställas till nivåer som, med beaktande av minskningen uttryckt i biomassa eller förekomst, ger en fiskedödlighet under det intervall som anges i bilaga I, kolumn A, i förhållande till minskningen uttryckt i biomassa och i enlighet med Ices advice rule. Ices advice rule som avses i artikel 2.1b ska gälla.
Ändring 54
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2
2.  När vetenskapliga utlåtanden visar att lekbeståndets biomassa för något av de berörda bestånden ligger under den Blim eller att förekomsten inom någon av de funktionella enheterna för havskräfta ligger under den Abundancelimit som anges i bilaga II, kolumn B, till den här förordningen, ska alla ytterligare hjälpåtgärder vidtas för att se till att det berörda beståndet eller den berörda funktionella enheten snabbt återgår till nivåer över de nivåer som kan ge maximalt hållbart uttag. I synnerhet ska hjälpåtgärderna, genom undantag från artikel 4.2 och 4.4, inbegripa ett tillfälligt stopp av det riktade fisket för det berörda beståndet och en tillräckligt stor minskning av fiskemöjligheterna.
2.  När bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning visar att lekbeståndets biomassa för något av de berörda bestånden ligger under den Blim eller att förekomsten inom någon av de funktionella enheterna för havskräfta ligger under den Abundancelimit som anges i bilaga II, kolumn B, till den här förordningen, ska alla ytterligare hjälpåtgärder vidtas för att se till att det berörda beståndet eller den berörda funktionella enheten snabbt återgår till nivåer över de nivåer som kan ge maximalt hållbart uttag. I synnerhet ska hjälpåtgärderna, genom undantag från artikel 4.2 och 4.4, inbegripa ett tillfälligt stopp av det riktade fisket för det berörda beståndet och en tillräckligt stor minskning av fiskemöjligheterna.
Ändring 55
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (ny)
2a.   När bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning visar att lekbeståndets biomassa för något av de bestånd som omfattas av den här förordningen understiger MSY Btrigger under ett visst år ska alla lämpliga korrigerande åtgärder antas för att se till att beståndet snabbt återgår till en nivå över den nivå som kan ge maximal hållbar avkastning och fiskedödligheten ska sänkas linjärt i förhållande till minskningen av biomassa och i enlighet med Ices advice rule. Ices advice rule som avses i led 1b av artikel 2.1 ska gälla.
Ändring 56
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2b (ny)
2b.   När bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning visar att lekbeståndets biomassa för något av de bestånd som omfattas av den här förordningen understiger Blim eller ett motsvarande gränsvärde ska ytterligare hjälpåtgärder antas för att se till att beståndet snabbt återgår till en nivå över den nivå som kan ge maximal hållbar avkastning. I synnerhet får dessa hjälpåtgärder omfatta en minskning av fiskemöjligheterna samt ett avbrytande av fisket efter beståndet.
Ändring 57
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2c (ny)
2c.   De korrigerande åtgärder som avses i denna artikel får inbegripa
a)  nödåtgärder enligt artiklarna 12 och 13 i förordning (EU) nr 1380/2013,
b)  åtgärder i enlighet med artiklarna 11 och 11a i den här förordningen.
Vilken av de åtgärder som avses i denna artikel som vidtas ska bestämmas utifrån art, allvarlighetsgrad, varaktighet och upprepning av den situation där lekbeståndets biomassa understiger de nivåer som avses i punkt 1.
Ändring 58
Förslag till förordning
Artikel 9 – rubriken
Särskilda bevarandeåtgärder för grupperna 3–7
Särskilda bevarandeåtgärder
Ändring 84
Förslag till förordning
Artikel 9 – inledningen
När vetenskapliga utlåtanden visar att hjälpåtgärder krävs för bevarandet av något av de demersala bestånden i grupperna 3–7, eller när lekbeståndets biomassa för något av bestånden i grupp 1 eller förekomsten i någon av de funktionella enheterna i grupp 2 för ett visst år ligger under de referenspunkter för bevarande som anges i bilaga II, kolumn A, till denna förordning, ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18 i denna förordning och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 med avseende på
När vetenskapliga utlåtanden visar att ytterligare åtgärder krävs för att säkerställa att alla fiskebestånd som omfattas av den här förordningen förvaltas i enlighet med artikel 3 i denna förordning, ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18 i denna förordning och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013. Oaktat bestämmelserna i artikel 18.1 och 18.3 får kommissionen anta delegerade akter i avsaknad av en sådan gemensam rekommendation som avses i de punkterna. Dessa delegerade akter ska inkludera åtgärder med avseende på
Ändring 60
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a
a)  fiskeredskapens egenskaper, särskilt maskstorlek, krokstorlek, redskapens utformning, garntjocklek, redskapens storlek eller användning av selektivitetsanordningar för att säkerställa eller förbättra selektiviteten,
a)  fastställande av fiskeredskapens egenskaper och specifikationer, särskilt maskstorlek, krokstorlek, redskapens utformning, garntjocklek, redskapens storlek eller användning av selektivitetsanordningar för att säkerställa eller förbättra selektiviteten, i synnerhet för att minska oönskade bifångster,
Ändring 61
Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)
Artikel 9a
Identifiering av lekområden och återhämtningsområden för fiskbestånd
Senast 2020 ska medlemsstaterna identifiera lekområden och områden avseende vilka det finns tydliga bevis på betydande koncentrationer av fisk under minsta referensstorlek för bevarande och i enlighet med artikel 12.2 i den här förordningen utarbeta gemensamma rekommendationer för inrättande av återhämtningsområden för bestånd som omfattas av den här förordningen.
Ändring 62
Förslag till förordning
Artikel 10 – rubriken
Totalt tillåtna fångstmängder.
Fiskemöjligheter
Ändring 63
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1a (ny)
1a.   Vid fördelningen av fiskemöjligheter ska medlemsstaterna ta hänsyn till objektiva och transparenta kriterier i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 1380/2013.
Ändring 64
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1b (ny)
1b.   Vid gemensam förvaltning av bestånd som delas med tredjeländer ska medlemsstaterna möjliggöra byte av fiskemöjligheter i enlighet med bestämmelserna i artikel 33.2 i förordning (EU) nr 1380/2013.
Ändring 65
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2
2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8 ska TAC för beståndet av havskräfta i Ices-zonerna IIa och IV vara summan av fångstbegränsningarna i de funktionella enheterna och i de statistiska rektanglarna utanför de funktionella enheterna.
2.  För beståndet av havskräfta i Ices-zonerna IIa och IV ska tillåtna fångstmängder för de enskilda funktionella enheterna samt en gemensam TAC för de statistiska rektanglarna utanför de funktionella enheterna fastställas.
Ändring 66
Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)
Artikel 10a
Effekterna av fritidsfisket
1.  Alla tillgängliga uppgifter om fångster i fritidsfisket ska granskas för att bedöma vilka effekter de kan förväntas ha på bestånden av reglerade arter.
2.  Rådet ska utvärdera den bedömning som avses i punkt 1. För de bestånd som anses ha ett betydande fritidsfiske ska rådet, när det fastställer fiskemöjligheter, ta hänsyn till fritidsfisket genom att bland annat
a)  beakta den uppskattade totala fångstmängden för fritidsfisket, beräknad utifrån bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning och bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning om de kommersiella fiskemöjligheterna, som en andel av den totala fångstmängd som motsvarar målintervallet för fiskedödlighet,
b)  införa begränsningar för fritidsfisket, inklusive gränser för antalet fångster per dag och perioder med fiskeförbud eller
c)  andra sätt som anses lämpliga.
Ändring 67
Förslag till förordning
Artikel 11 – rubriken
Bestämmelser med koppling till landningsskyldigheten för grupperna 1–7
Bestämmelser med koppling till landningsskyldigheten
Ändring 68
Förslag till förordning
Artikel 11 – led a
a)  undantag från tillämpningen av landningsskyldigheten för arter för vilka det finns vetenskapliga belägg för en hög överlevnadsgrad, med beaktande av egenskaperna hos redskapen, fiskemetoderna och ekosystemet, i syfte att underlätta genomförandet av landningsskyldigheten, och
a)  undantag från tillämpningen av landningsskyldigheten för arter för vilka bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivning visar en hög överlevnadsgrad, med beaktande av egenskaperna hos redskapen, fiskemetoderna och ekosystemet, i syfte att underlätta genomförandet av landningsskyldigheten, och
Ändring 69
Förslag till förordning
Artikel 11 – led c
c)  särskilda bestämmelser om dokumentation av fångster, särskilt i syfte att övervaka genomförandet av landningsskyldigheten, och
c)  särskilda bestämmelser om dokumentation av fångster, särskilt i syfte att övervaka genomförandet och kontrollen för att säkerställa en rättvis konkurrens genom fullständig efterlevnad av landningsskyldigheten, och
Ändring 70
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1a (ny)
De åtgärder som anges i första stycket i den här artikeln ska bidra till att uppnå målen i artikel 3 i den här förordningen, i synnerhet avseende skydd av ungfisk och lekande fisk.
Ändring 71
Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)
Artikel 11a
Tekniska åtgärder
1.  Kommissionen ges behörighet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18 i den här förordningen och artikel 18 i förordning (EU) nr 1380/2013 med avseende på följande tekniska åtgärder:
a)  Specifikationer av fiskeredskapens egenskaper och regler för användningen av redskapen för att säkerställa eller förbättra selektiviteten, minska oönskade fångster eller minimera negativa effekter på ekosystemet.
b)  Specifikationer av ändringar av fiskeredskap eller tilläggsutrustning till fiskeredskap för att säkerställa eller förbättra selektiviteten, minska oönskade fångster eller minimera negativa effekter på ekosystemet.
c)  Begränsningar eller förbud av användningen av vissa fiskeredskap och av fiskeverksamhet i vissa områden eller under vissa perioder, i syfte att skydda lekfisk, fisk som är mindre än minsta referensstorlek för bevarande eller icke-målarter, eller för att minimera de negativa effekterna på ekosystemet.
d)  Fastställande av minsta referensstorlekar för bevarande för något av de bestånd som omfattas av denna förordning, för att säkerställa skydd av unga exemplar av marina organismer.
2.  De åtgärder som avses i punkt 1 i den här artikeln ska bidra till att nå de övergripande mål som anges i artikel 3.
Ändring 97
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2
2.   Vid tillämpning av punkt 1 i denna artikel, får medlemsstater med direkt förvaltningsintresse lägga fram gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 18.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 för första gången senast tolv månader efter det att denna förordning trätt i kraft och därefter tolv månader efter varje gång en utvärdering av planen lagts fram i enlighet med artikel 17. De får också lämna sådana rekommendationer när det bedöms att så är nödvändigt, i synnerhet om det sker en plötslig förändring i situationen för något av de bestånd som omfattas av den här förordningen. Gemensamma rekommendationer avseende åtgärder som avser ett visst kalenderår ska lämnas in senast den 1 juli det föregående året.
2.  Vid tillämpning av punkt 1 i denna artikel, får medlemsstater med direkt förvaltningsintresse lägga fram gemensamma rekommendationer i enlighet med artikel 18.1 i förordning (EU) nr 1380/2013 för första gången senast tolv månader efter det att denna förordning trätt i kraft och därefter tolv månader efter varje gång en utvärdering av planen lagts fram i enlighet med artikel 17. De får också lämna sådana rekommendationer när det bedöms att så är nödvändigt, i synnerhet om det sker en plötslig förändring i situationen för något av de bestånd som omfattas av den här förordningen. Gemensamma rekommendationer avseende åtgärder som avser ett visst kalenderår ska lämnas in senast den 1 juli det föregående året.
Oaktat bestämmelserna i artikel 18.1 och 18.3 i förordning (EU) nr 1380/2013 får kommissionen anta delegerade akter även i avsaknad av en sådan gemensam rekommendation som avses i de punkterna.
Ändring 74
Förslag till förordning
Artikel 17
Senast fem år efter ikraftträdandet av denna förordning och därefter vart femte år ska kommissionen säkerställa en utvärdering av planens effekter på de bestånd som omfattas av denna förordning och på de fisken som nyttjar dessa bestånd. Kommissionen ska lägga fram resultatet av utvärderingen för Europaparlamentet och rådet.
Senast tre år efter ikraftträdandet av denna förordning och därefter vart femte år ska kommissionen säkerställa en utvärdering av planens effekter på de bestånd som omfattas av denna förordning och på de fisken som nyttjar dessa bestånd, samt av i vilken utsträckning förordningens mål har uppfyllts, däribland målen om återställande av fiskebestånd till nivåer över nivåer som kan ge maximal hållbar avkastning och framstegen mot god miljöstatus. Kommissionen ska lägga fram resultatet av utvärderingen för Europaparlamentet och rådet. Kommissionen får rapportera vid ett tidigare datum om den anser att så är nödvändigt.
Kommissionen ska årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om framstegen när det gäller uppnåendet av målen i denna förordning och situationen för fiskbestånden och de bestånd som omfattas av denna förordning, och detta ska ske så snart som möjligt efter antagandet av den årliga förordningen om fastställande av fiskemöjligheter i unionens vatten och i vissa icke-EU-vatten. Denna rapport ska bifogas den årsrapport som avses i artikel 50 i förordning (EU) nr 1380/2013.
Rapporten ska innehålla följande:
a)  Den fullständiga vetenskapliga rådgivning som ligger till grund för fastställandet av fiskemöjligheter.
b)  En vetenskaplig motivering som visar att de fastställda fiskemöjligheterna är i linje med målen och bestämmelserna i den här förordningen, särskilt med målen för fiskedödlighet.
Ändring 75
Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)
Artikel 18a
Stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden
Åtgärder för tillfälligt upphörande som antas för att uppnå planens mål ska betraktas som sådant tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet som avses i artikel 33.1 a och c i förordning (EU) nr 508/2014.
(Den här artikeln ska stå med i kapitel X)
Ändring 85
Förslag till förordning
Bilaga I

Kommissionens förslag

1.  Grupp 1

Bestånd

Intervall för mål för fiskedödlighet som ger maximalt hållbart uttag (FMSY)

Kolumn A

Kolumn B

Nordsjötorsk

0,22 – 0,33

0,33 – 0,49

Kolja

0,25 – 0,37

0,37 – 0,52

Nordsjöspätta

0,13 – 0,19

0,19 – 0,27

Gråsej

0,20 – 0,32

0,32 – 0,43

Nordsjötunga

0,11 – 0,20

0,20 – 0,37

Kattegattunga

0,19 – 0,22

0,22 – 0,26

Nordsjövitling

Ej fastställt

Ej fastställt

2.  Grupp 2

Funktionell enhet för havskräfta (FU)

Intervall för mål för fiskedödlighet som ger maximalt hållbart uttag (FMSY) (uttryckt i uttagsnivå)

Kolumn A

Kolumn B

Sektion IIIa FU 3 och 4

0,056 – 0,079

0,079 – 0,079

Farn Deeps FU 6

0,07 – 0,081

0,081 – 0,081

Fladen grund FU 7

0,066 – 0,075

0,075 – 0,075

Firth of Forth FU 8

0,106 – 0,163

0,163 – 0,163

Moray Firth (FU 9).

0,091 – 0,118

0,118 – 0,118

Ändring

1.  Grupp 1

Intervallen i tabellen motsvarar värdena i den senaste versionen av Ices Special Request Advice ”EU request to ICES to provide FMSY ranges for selected North Sea and Baltic Sea stocks”

Bestånd

Intervall för mål för fiskedödlighet som ger maximalt hållbart uttag (FMSY)

Torsk i delområde IV och sektionerna VIId och IIIa väst

FMSY lower – FMSY

 

Kolja i delområde IV och sektionerna VIa och IIIa väst

FMSY lower – FMSY

 

Rödspätta i delområde IV och sektion IIIa

FMSY lower – FMSY

 

Gråsej i delområdena IV och VI och i sektion IIIa

FMSY lower – FMSY

 

Tunga i delområde IV

FMSY lower – FMSY

 

Tunga i sektion IIIa och delsektionerna 22–24

FMSY lower – FMSY

 

Vitling i delområde IV och sektion VIId

FMSY lower – FMSY

 

Marulk i sektion IIIa och delområdena IV och VI

FMSY lower – FMSY

 

Nordhavsräka i sektionerna IVa öst och IIIa

FMSY lower – FMSY

 

2.  Grupp 2

Intervallen i tabellen motsvarar värdena i den senaste versionen av Ices Special Request Advice ”EU request to ICES to provide FMSY ranges for selected North Sea and Baltic Sea stocks”

Funktionell enhet för havskräfta (FU)

Intervall för mål för fiskedödlighet som ger maximalt hållbart uttag (FMSY) (uttryckt i uttagsnivå)

 

Kolumn A

 

Sektion IIIa FU 3 och 4

FMSY lower – FMSY

 

Farn Deeps FU 6

FMSY lower – FMSY

 

Fladen grund FU 7

FMSY lower – FMSY

 

Firth of Forth FU 8

FMSY lower – FMSY

 

Moray Firth (FU 9).

FMSY lower – FMSY

 

Ändring 77
Förslag till förordning
Bilaga II
Bilaga II
Bilaga II
Referenspunkter för bevarande
Referenspunkter för bevarande
(enligt artikel 7)
(enligt artikel 7)
1.  Grupp 1
1.  Grupp 1
Bestånd
Referenspunkt för miniminivån för lekbeståndets biomassa (i ton) (MSY Btrigger)
Gränsreferenspunkt för biomassa (i ton) (Blim)

Bestånd
Referenspunkt för miniminivån för lekbeståndets biomassa (i ton) (MSY Btrigger)
Gränsreferenspunkt för biomassa (i ton) (Blim)
Kolumn A
Kolumn B

Nordsjötorsk
165 000
118 000

Torsk i delområde IV och sektionerna VIId och IIIa väst
165 000
118 000

Kolja
88 000
63 000

Kolja i delområde IV och sektionerna VIa och IIIa väst
88 000
63 000

Nordsjöspätta
230 000
160 000

Rödspätta i delområde IV och sektion IIIa
230 000
160 000

Gråsej
200 000
106 000

Gråsej i delområdena IV och VI och i sektion IIIa
150 000
106 000

Nordsjötunga
37 000
26 300

Tunga i delområde IV
37 000
26 300

Kattegattunga
2 600
1 850

Tunga i sektion IIIa och delsektionerna 22–24
2 600
1 850

Nordsjövitling
Ej fastställt
Ej fastställt

Vitling i delområde IV och sektion VIId
Ej fastställt
Ej fastställt

Marulk i sektion IIIa och delområdena IV och VI
Ej fastställt
Ej fastställt

Nordhavsräka i sektionerna IVa öst och IIIa
Ej fastställt
Ej fastställt

2.  Grupp 2
2.  Grupp 2
Funktionell enhet för havskräfta (FU)
Referenspunkt för miniminivå för förekomst (i miljoner) (Abundancebuffer)
Gränsreferenspunkt för förekomst (i miljoner) (Abundancelimit)

Funktionell enhet för havskräfta (FU)
Referenspunkt för miniminivå för förekomst (i miljoner) (Abundancebuffer)
Gränsreferenspunkt för förekomst (i miljoner) (Abundancelimit)
Kolumn A
Kolumn B

Sektion IIIa FU 3 och 4
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt

Sektion IIIa FU 3 och 4
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt

Farn Deeps FU 6
999
858

Farn Deeps FU 6
999
858

Fladen grund FU 7
3 583
2 767

Fladen grund FU 7
3 583
2 767

Firth of Forth FU 8
362
292

Firth of Forth FU 8
362
292

Moray Firth FU 9
262
262

Moray Firth FU 9
262
262

Ändring 78
Förslag till förordning
Bilaga IIa (ny)
Bilaga IIa
Förbjudna arter
a)   Klorocka (Amblyraja radiata).
b)   Följande sågfiskarter:
i)   Knivtandad sågfisk (Anoxypristis cuspidata).
ii)   Dvärgsågfisk (Pristis clavata).
iii)   Småtandad sågfisk (Pristis pectinata).
iv)   Vanlig sågfisk (Pristis pristis).
v)   Jättesågfisk (Pristis zijsron).
c)   Brugd (Cetorhinus maximus) och vithaj (Carcharodon carcharias).
d)   Slätrocka (Dipturus batis), båda arterna (Dipturus cf. flossada och Dipturus cf. intermedia).
e)   Slätkäxa (Etmopterus pusillus) i unionens vatten på Ices-delområde IV och Ices-sektion IIIa.
f)   Manta alfredi.
g)   Jättemanta (Manta birostris).
h)   Följande arter av släktet Mobula:
i)   Mobula mobular.
ii)   Mobula rochebrunei.
iii)   Mobula japanica.
iv)   Mobula thurstoni.
v)   Mobula eregoodootenkee.
vi)   Mobula munkiana.
vii)   Mobula tarapacana.
viii)   Mobula kuhlii.
ix)   Mobula hypostoma.
i)   Knaggrocka (Raja clavata) i unionens vatten i Ices-sektion IIIa.
j)   Hajrocka (Rhinobatidae).
k)   Havsängel (Squatina squatina).
l)   Lax (Salmo salar) och öring (Salmo trutta) vid fiske med något släpredskap inom vatten utanför en gräns om 6 sjömil uppmätt från medlemsstaternas baslinjer i Ices-delområdena II och IV (unionens vatten).
m)   Rombärande langusthonor (Palinuridae spp.) och rombärande hummerhonor (Homarus gammarus) utom för direkt utsättning eller flyttning.

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0263/2017).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy