Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2041(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0133/2017

Внесени текстове :

A8-0133/2017

Разисквания :

PV 11/09/2017 - 23
CRE 11/09/2017 - 23

Гласувания :

PV 14/09/2017 - 8.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0358

Приети текстове
PDF 767kWORD 74k
Четвъртък, 14 септември 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Прозрачност, отчетност и почтеност на институциите на ЕС
P8_TA(2017)0358A8-0133/2017

Резолюция на Европейския парламент от 14 септември 2017 г. относно прозрачността, отчетността и почтеността на институциите на ЕС (2015/2041(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение от 15 април 2014 г. относно изменението на междуинституционалното споразумение относно регистъра за прозрачност(1),

—  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално членове 9 и 10 от него,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 май 2008 г. относно разработването на правната рамка за дейността на представителите на интереси (лобистите) в европейските институции(2),

—  като взе предвид решението на Комисията от 25 ноември 2014 г. да не се среща с нерегистрирани лобисти и да публикува информация относно срещите с лобистите,

—  като взе предвид своята резолюция от 11 март 2014 г. относно публичния достъп до документи (член 104, параграф 7) за периода 2011—2013 г.(3),

—  като взе предвид принципите на прозрачност и почтеност в областта на лобирането на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР),

—  като взе предвид своето решение от 13 декември 2016 г. за цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент(4),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и становищата на комисията по международна търговия, комисията по бюджетен контрол, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по правни въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0133/2017),

А.  като има предвид, че Съюзът „зачита принципа на равенство между гражданите, които се ползват от еднакво внимание от страна на институциите“ (член 9 от ДЕС); като има предвид, че „всеки гражданин има право да участва в демократичния живот на Съюза“ и че „решенията се вземат възможно най-открито и възможно най-близо до гражданите“ (член 10, параграф 3 от ДЕС и сходна формулировка в съображение 13 от преамбюла от него, както и член 1, параграф 2 и член 9 от него); като има предвид, че „институциите, органите, службите и агенциите на Съюза работят при възможно най-голямо зачитане на принципа на откритост“ (член 15, параграф 1 от ДФЕС);

Б.  като има предвид, че институциите на ЕС вече са постигнали напредък във връзка с постигането на по-голяма откритост и в повечето отношения вече са изпреварили националните и регионалните политически институции що се отнася до тяхната прозрачност, отчетност и почтеност;

В.  като има предвид, че диалогът между законодателите и обществото е съществен елемент от демокрацията, както и представителството на интереси, и като има предвид, че адекватното представителство на различни интереси в законодателния процес предоставя на членовете на ЕП информация и експертен опит и е от жизненоважно значение за правилното функциониране на плуралистичните общества;

Г.  като има предвид, че с оглед на нарастващата отдалеченост между ЕС и неговите граждани и необходимостта от засилване на интереса на медиите към въпросите на ЕС институциите на ЕС трябва да се стремят към възможно най-високите стандарти за прозрачност, отчетност и почтеност; като има предвид, че тези принципи са ключови и допълнителни елементи за насърчаване на доброто управление в институциите на ЕС и за осигуряване на по-голяма откритост във функционирането на ЕС и на неговия процес на вземане на решения, и като има предвид, че те следва да бъдат водещите принципи за културата в рамките на институциите;

Д.  като има предвид, че доверието на гражданите в институциите на ЕС е от основно значение за демокрацията, доброто управление и ефективното създаване на политики; като има предвид, че е необходимо да се намалят празнотите в отчетността в рамките на ЕС и да се пристъпи към по-съвместни видове контрол, които съчетават демократичен надзор, контрол и одит, като същевременно осигуряват и повече прозрачност;

Е.  като има предвид, че непрозрачното и едностранчиво представителство на интереси може да доведе до риск от корупция и може да представлява значителна заплаха и сериозно предизвикателство за почтеността на лицата, изготвящи политики, и за общественото доверие в институциите на ЕС; като има предвид, че корупцията има значителни финансови последици и представлява сериозна заплаха за демокрацията, принципите на правовата държава и публичните инвестиции;

Ж.  като има предвид, че правният акт като нова основа за задължителен регистър за прозрачност изисква формулирането на правно определение на дейностите, които попадат в обхвата на регистъра, което би способствало за изясняване на съществуващите неясни определения и тълкувания на прозрачността, почтеността и отчетността;

З.  като има предвид, че в някои държави членки вече са създадени национални регистри за прозрачност;

И.  като има предвид, че в съответствие с изискването за прозрачност, установено в член 15, параграф 3 от ДФЕС във връзка с член 42 от Хартата на основните права, и с установената съдебна практика на Съда на ЕС всички граждани на Съюза имат право на достъп до документите на институциите, органите и другите агенции на Съюза(5);

Максимално възможен задължителен характер на регистъра за прозрачност

1.  приветства решението на своето Бюро да изиска от администрацията на ЕП да разработи образец за всички докладчици и докладчици по становища да представят доброволен „законодателен отпечатък“, в който посочват с кои представители на интереси и организации са провели консултации; счита, че образецът следва да се предостави и като ИТ инструмент;

2.  припомня преразглеждането на Правилника за дейността на Европейския парламент от 13 декември 2016 г., съгласно което членовете на ЕП следва да приемат систематичната практика да се срещат единствено с представителите на интереси, регистрирани в регистъра за прозрачност, и призовава за включването на срещите между представителите на интереси и генералните секретари, генералните директори и генералните секретари на политическите групи; изисква от членовете на ЕП и от техния персонал да проверяват дали представителите на интереси, с които възнамеряват да се срещат, са вписани в регистъра и ако не са вписани, да изискват от тях вписването им във възможно най-кратки срокове преди срещата; настоятелно призовава Съвета да въведе сходна разпоредба, която да включва постоянните представителства; счита, че е необходимо регистрантите в регистъра за прозрачност да бъдат задължени да представят документи, които доказват, че представената информация е точна;

3.  припомня определенията на това какво представлява „среща с представители на интереси“, изложено в решението на Комисията от 25 ноември 2014 г. относно публикуването на информация за срещите; припомня разпоредбите относно това коя информация може да не бъде публикувана съгласно Регламент (ЕО) № 1049/2001; счита, че разпоредбите относно тези срещи не следва да се ограничават до „двустранните“ срещи, а следва да включват и срещите с международни организации;

4.  счита, че докладчиците, докладчиците в сянка и председателите на комисии следва да публикуват своите срещи с представители на интереси, които попадат в обхвата на регистъра за прозрачност, във връзка с досиета под тяхната отговорност чрез законодателен отпечатък и че всички изключения следва да защитават живота и свободата на информаторите, които действат добросъвестно;

5.  призовава своето Бюро да създаде необходимите условия, за да може членовете на ЕП да публикуват на своите парламентарни онлайн профили срещите си с представители на интереси, ако желаят да направят това;

6.  призовава Комисията да разшири с цел обхващане на целия съответен персонал на Комисията (от равнището на началниците на отдели и над него) практиката на провеждане на срещи само с организации или самостоятелно заети лица, които са вписани в регистъра за прозрачност;

7.  настоятелно призовава Комисията да публикува срещите на целия съответен персонал на Комисията, който участва в процеса на създаване на политики на ЕС, с външни организации, като в същото време взема под внимание необходимите правила за защита на данните; счита, че за другия персонал, присъстващ на тези срещи, следва да се публикува информация за отдела или службата;

8.  подкрепя призива на Комисията към институциите на ЕС и техния персонал, както и техните агенции да се въздържат от отправяне на покани, като оратори, към нерегистрирани представители на интереси, които попадат в обхвата на регистъра за прозрачност, от предоставянето на патронаж на организирани от тях прояви или от провеждането на тези прояви в помещенията на ЕС, както и от допускането им до участие в консултативните органи на Комисията;

9.  призовава Комисията да направи цялата информация относно представителството на интереси по отношение на институциите на ЕС, декларациите на интереси, потвърдените конфликти на интереси и експертните групи лесно достъпна за обществеността чрез единно звено за контакт онлайн;

10.  насърчава Комисията да разработи мерки за постигане на по-добър баланс чрез предоставянето на повече възможности за недостатъчно представените интереси;

11.  счита, че измежду членовете на Европейския парламент, назначените за докладчици, докладчици в сянка или председатели на комисии носят специална отговорност да осигурят прозрачност по отношение на контактите си с представители на интереси предвид ролята им в законодателството на ЕС;

12.  счита, че вписаните в регистъра за прозрачност субекти следва своевременно да въвеждат задължителни актуализации в регистъра относно разходите за дейности, попадащи в обхвата на регистъра, направени от регистрантите, когато тези разходи надхвърлят равнището, което е определено за въпросната категория;

13.  счита, че всички регистрирани субекти следва да бъдат задължени да публикуват в регистъра за прозрачност списък на всички донори и съответстващите им дарения, които надхвърлят 3000 EUR, като ежегодно посочват естеството и стойността на отделните дарения; счита, че единични дарения на стойност над 12 000 EUR трябва да бъдат незабавно докладвани;

14.  подновява отдавнашния си призив за засилване на регистъра за прозрачност на ЕС със законодателен акт, ако не е възможно да се затворят всички „вратички“ и да се постигне напълно задължителен регистър за всички представители на интереси с междуинституционално споразумение; счита, че предложението за този правен акт би могло да вземе предвид напредъка, постигнат чрез промените в междуинституционалното споразумение и Кодекса за поведение на Парламента; припомня на Комисията своя призив в своето решение от 15 април 2014 г. за представянето на подходящо законодателно предложение за задължителен регистър за прозрачност съгласно член 352 от ДФЕС до края на 2016 г.;

15.  отново призовава Съвета, включително неговите подготвителни органи, да се присъедини към регистъра за прозрачност във възможно най-кратки срокове; призовава всички държави членки да въведат законодателство, което повишава прозрачността на представителството на интереси; призовава държавите членки да въведат правила, съгласно които представителите на интереси следва да осигуряват прозрачност в случаите, когато техните контакти с национални политици и публичната администрация са насочени към оказване на въздействие върху европейското законодателство;

Прозрачност, отчетност и почтеност при отношенията с представители на интереси

16.  припомня своето решение от 13 декември 2016 г. за оттегляне на привилегиите от лицата, които не желаят да сътрудничат при разследвания или изслушвания и заседания на комисии, които имат констативна командировка; призовава Комисията допълнително да измени кодекса за поведение за регистрирани субекти с цел да ги насърчава да не предоставят, напълно добросъвестно, недостатъчна или подвеждаща информация по време на тези изслушвания или комисии; счита, че на субектите, вписани в регистъра за прозрачност, следва да бъде забранено съгласно кодекса за поведение да наемат на работа лица или организации, които прикриват чии интереси или кои партии представляват;

17.  счита, че професионалните консултанти, юридическите кантори и самостоятелно заетите консултанти следва да посочват точния обем на дейностите, обхванати от регистъра, като в същото време потвърждава, че националното законодателство в някои държави членки може да не допуска някои лица да изпълняват изискванията на регистъра за прозрачност;

18.  настоява, че регистрираните субекти, включително юридическите кантори и консултантите, следва да декларират в регистъра за прозрачност всички клиенти, от чието име извършват дейности за представителство на интереси, които попадат в обхвата на регистъра за прозрачност; приветства решенията, взети от различни адвокатски колегии, с които се признават различията между съдебната дейност на адвокатите и другите дейности, попадащи в обхвата на регистъра за прозрачност; освен това приканва Съвета на адвокатските колегии от Европейския съюз да насърчава своите членове да приемат сходни мерки, като в същото време потвърждава, че националното законодателство в някои държави членки може да не допуска някои лица да изпълняват изискванията на регистъра за прозрачност;

19.  отбелязва, че в някои държави членки съществуват законови разпоредби относно правилата за упражняване на професии, които по-специално обективно не допускат юридически кантори да се вписват в регистъра за прозрачност и в процеса на разкриване на информация за техните клиенти, което се изисква от регистъра; също така обаче съзира значителен риск в обстоятелството, че с тези законови разпоредби може и да се злоупотребява, за да се избегне публикуването на информация, която се изисква за подходящото вписване в регистъра; във връзка с това приветства осезаемата готовност на професионалните организации на адвокатите да работят в сътрудничество, за да гарантират, в интерес на своята професия, че това задържане на информация е изключително ограничено до обективно позволеното от законодателството; призовава Комисията и председателя на Европейския парламент да осигурят практически резултат от тази готовност и във възможно най-кратки срокове да го включат в измененото споразумение;

20.  изисква от Бюрото, в съответствие с член 15 от ДФЕС и член 11 от ДЕС, да изисква регистрация преди предоставянето на достъп до помещенията на Парламента за нерегистрирани организации или лица, предприемащи действия, които попадат в обхвата на регистъра за прозрачност; счита, че групите посетители следва да бъдат освободени от това изискване; подчертава, че Парламентът, в качеството си на камара, представляваща европейските граждани, следва да запази политика на отворени врати спрямо гражданите и че не следва да се създават ненужни пречки, които биха могли да разубедят гражданите от посещение на неговите помещения;

21.  изразява съжаление, че според „Трансперънси Интернешънъл“ повече от половината от вписванията в регистъра за разкриване на лобирането на ЕС през 2015 г. са били неточни, непълни или лишени от смисъл;

22.  изисква от своето Бюро и от генералния си секретар да улеснят процеса на повторно активиране, необходим за служебните карти за лобисти, чрез създаването на специален механизъм за повторно активиране с цел да се предотврати прекомерно чакане за получаване на достъп до помещенията; призовава да се премахне ограничението не повече от четирима притежатели на пропуски да могат да имат достъп до помещенията на Парламента по едно и също време;

23.  припомня решението си от 13 декември 2016 г. относно пропуските на свързаните с членовете на ЕП лица и призовава своя генерален секретар да измени правилата за издаването на пропуски и разрешения за предоставянето на достъп до помещенията на Парламента от 13 декември 2013 г. с цел всички лица над 18-годишна възраст, които подават заявление за пропуск на свързани с членовете на ЕП лица, да бъдат задължени да подпишат документ, с който гарантират, че няма да извършват дейности, които попадат в обхвата на регистъра за прозрачност;

24.  счита, че е необходимо спешно да се въведе подходяща система за наблюдение на предоставената информация с оглед да се гарантира, че предоставяната от регистрантите информация е съдържателна, точна, актуална и изчерпателна; във връзка с това призовава за значително увеличение на ресурсите на Отдела за прозрачност в рамките на Европейския парламент и на съвместния секретариат на регистъра за прозрачност;

25.  счита, че декларациите на регистрираните субекти следва ежегодно да бъдат проверявани от Отдела за прозрачност и от съвместния секретариат на регистъра за прозрачност въз основа на случайна извадка с достатъчен брой, така че да се предоставят съдържателни, точни, актуални и изчерпателни данни;

26.  счита, че във връзка с член 4, параграф 2 и член 5, параграф 2 от ДЕС демократично избраните и контролирани държавни институции на национално, регионално и местно равнище и техните представителства към институциите на ЕС, както и техните вътрешни органи и официални и неофициални сдружения и представителни организации, съставени изключително от тях, не следва да попадат в обхвата на регистъра за прозрачност на ЕС, когато те действат в обществен интерес, тъй като са част от многостепенната система на управление на ЕС;

Защита на почтеността срещу конфликтите на интереси

27.  призовава институциите и органите на ЕС, които все още нямат кодекс за поведение, да изготвят подобен документ във възможно най-кратки срокове; счита за достоен за съжаление факта, че Съветът и Европейският съвет все още не са приели кодекс за поведение за своите членове; настоятелно призовава Съвета да въведе специален етичен кодекс, включително санкции, за преодоляване на рисковете, свързани с националните делегати; настоява, че Съветът трябва да бъде отговорен и прозрачен, също както останалите институции; призовава също така за кодекс за поведение за членовете и персонала на двата консултативни органа на ЕС – Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет; призовава агенциите на ЕС да приемат насоки за съгласувана политика относно предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси за членовете на управителния съвет и директорите, експертите в научните комитети и членовете на апелативните състави, както и да приемат и да прилагат ясна политика относно конфликтите на интереси в съответствие с Пътната карта за последващите действия по Общия подход относно децентрализираните агенции на ЕС;

28.  счита, че всички длъжностни лица на ЕС, включително срочно наетите служители, акредитираните парламентарни сътрудници, договорно наетите служители и националните експерти, следва да бъдат насърчени да посетят обучение относно начините на действие по отношение на представителите на интереси и конфликтите на интереси;

29.  подчертава необходимостта от засилване на почтеността и подобряване на етичната рамка чрез ясни и утвърдени кодекси за поведение и етични принципи, така че да се предостави възможност за разработването на обща и ефективна култура на почтеност за всички институции и агенции на ЕС;

30.  признава, че ефектът на „кадрова въртележка“ между държавния и частния сектор може да навреди на отношенията между институциите и представителите на интереси; призовава институциите на ЕС да разработят систематичен и пропорционален подход към това предизвикателство; счита, че цялата нормативна уредба относно „кадровата въртележка“ между държавния и частния сектор следва да се прилага и за председателя на Съвета;

31.  призовава за засилване на ограниченията за бивши членове на Европейската комисия чрез удължаване на периода на прекъсване на три години и превръщането му в задължително изискване най-малко за всички дейности, които попадат в обхвата на регистъра за прозрачност;

32.  счита, че решенията за новите роли на висшите длъжностни лица и бившите членове на Европейската комисия трябва да бъдат взети от орган, назначен възможно най-независимо от лицата, засегнати от неговите решения;

33.  изисква всички институции на ЕС ежегодно да публикуват информация, в съответствие с правилата на ЕС за защита на данните, относно висшите длъжностни лица, които са напуснали администрацията на ЕС, и извършваните впоследствие от тях дейности;

34.  счита, че следва да се обърне внимание на 18-месечен период на прекъсване в края на назначаването на външни и ad hoc членове на Комитета за регулаторен контрол в контекста на по-доброто законотворчество и на членовете на Съвета на директорите на Европейската инвестиционна банка, съгласно което през този период те не трябва да лобират пред членове на управителните органи на ЕИБ и персонала на Банката за своята стопанска дейност, свой клиент или работодател;

Почтеност и балансиран състав на експертните групи

35.  приветства намерението на Комисията да предприеме последващи действия във връзка с препоръките на Омбудсмана срещу конфликтите на интереси в експертните групи и изрично подкрепя публикуването на достатъчно подробна автобиография на всеки експерт, назначен в лично качество, в регистъра за експертните групи, както и на декларация за интереси на всеки експерт, назначен в лично качество, в регистъра за експертните групи;

36.  подкрепя призива на Омбудсмана за това вписването в регистъра за прозрачност да се постави като изискване за назначаване в експертните групи за тези членове, които не са правителствени служители и не получават целия размер или по-голямата част от своя друг доход от държавни институции, като например университети, въз основа на предположението, че последните не получават финансиране от представители на интереси и от икономически и търговски заинтересовани лица;

37.  счита, че разпоредба, която съдържа общи критерии за определянето на границите на икономическите и неикономическите интереси съгласно препоръката на Омбудсмана и която се основава на декларациите за интереси на експертите, би помогнала на Комисията да извърши по-балансиран подбор на експерти, които представляват интереси;

38.  настоятелно призовава Комисията да предостави достъп на обществеността до всички протоколи от заседанията на експертни групи на своя уебсайт, включително разнообразието на представляваните мнения;

39.  настоятелно призовава Комисията да гарантира, че консултациите изследват нерешените въпроси, вместо просто да имат за цел потвърждаването на избрана насока на политиката;

Почтеност на изборите за Европейски парламент

40.  счита, че съгласно европейското избирателно право издигането на кандидатури в рамките на партиите трябва да се извършва по демократичен начин, тайно и с достатъчно участие на членовете, и че лицата с влязла в сила присъда за корупция срещу финансовите интереси на ЕС или в рамките на държавите членки следва да бъдат лишени от правото на кандидатиране в избори за срок, съобразен с тежестта на престъплението; отбелязва, че тази процедура за изключване вече е въведена в някои държави членки; счита, че нов инструмент, като например директива, би могъл да установи общи минимални стандарти за различните практики и правни рамки в различните държави членки по отношение на изключването поради корупция;

Засилване на правната отговорност на членовете на Европейската комисия

41.  призовава Комисията да почерпи опит от добрите практики на държавите членки със закони за министри чрез представянето на законодателно предложение за определяне на задълженията и правата за прозрачност на членовете на Европейската комисия, в съответствие с процедурата на съвместно вземане на решение;

42.  призовава решението, с което се определя възнаграждението на членовете на Европейската комисия, включително техните заплати, вземано изключително от Съвета от създаването на Европейските общности насам, да бъде прехвърлено към процедурата на съвместно вземане на решение;

43.  посочва, че някои държави членки нямат закони, забраняващи на министрите по време на техния мандат да имат бизнес сами или в съдружие с други лица;

Конфликти на интереси при режим на споделено управление и в трети държави във връзка с управлението на средства от ЕС

44.  вижда сериозен конфликт на интереси във възможността предприятия, притежавани от лица на мандатни длъжности в ЕС, да могат да кандидатстват за средства от ЕС или да могат да получават такива средства като подизпълнители, тъй като лицата на мандатни длъжности, които са същевременно и собственици, носят отговорност както за правилното използване на средствата, така и за контрола върху тяхното използване;

45.  призовава Комисията във всички бъдещи законодателни актове на ЕС относно плащанията да включва клауза, която да предвижда, че предприятия, притежавани от лица на мандатни длъжности в държавите – членки на ЕС, и в трети държави, не могат да кандидатстват или да получават финансиране от ЕС;

Постигане на целта за пълен достъп до документи и прозрачност за целите на отчетността в законодателния процес

46.  припомня своите призиви към Комисията и Съвета в своята резолюция от 28 април 2016 г. относно публичния достъп до документи за 2014 и 2015 г.(6), в която той:

   призовава за разширяване на приложното поле на Регламент (ЕО) № 1049/2001, така че да включва всички европейски институции, които понастоящем не са обхванати, като Европейския съвет, Европейската централна банка, Съда на ЕС, както и всички органи и агенции на ЕС,
   призовава за пълно спазване на задължението от институциите, агенциите и другите органи да поддържат пълни регистри на документите, както е предвидено в членове 11 и 12 от Регламент (ЕО) № 1049/2001,
   счита, че документите, създадени в рамките на тристранните срещи, като например дневни редове, резюме на резултатите, протоколи и общи подходи в Съвета, са свързани със законодателните процедури и по принцип не следва да бъдат третирани различно от други законодателни документи и следва да бъдат пряко достъпни на уебсайта на Парламента,
   призовава за общ междуинституционален регистър, включително специална съвместна база данни за актуалното състояние на законодателните досиета, за които работата е в ход, както е договорено в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество,
   призовава Съвета да публикува протоколите от заседанията на работните групи на Съвета и други документи,
   призовава Комисията да създаде регистър за цялото законодателство на второ ниво, и по-специално за делегираните актове, и отбелязва, че работата за създаването му е в ход, както е договорено в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество,
   изразява своето убеждение в необходимостта от въвеждане на независим надзорен орган за класификацията и декласификацията на документи,
   призовава за предоставянето на разположение на дневните редове и бележките с обратна информация от заседанията на координаторите на комисии, на Бюрото и на Председателския съвет на Парламента, както и по принцип на всички документи, посочени в тези дневни редове, чрез публикуването им на уебсайта на Парламента;

Прозрачност на външното представителство и преговорите на ЕС

47.  приветства неотдавнашната съдебна практика на Съда на Европейския съюз, която укрепва правото на Парламента на информация относно международни споразумения, и ангажимента на институциите да предприемат последващи действия във връзка с параграф 40 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество чрез договарянето на по-добро сътрудничество и обмен на информация; отбелязва, че преговорите започнаха в края на 2016 г., и във връзка с това призовава Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност реално да се ангажират и да положат всички необходими усилия за постигането на споразумение с Парламента във възможно най-кратки срокове относно по-добро сътрудничество и обмен на информация с Парламента през целия жизнен цикъл на международните споразумения, тъй като това би спомогнало за увеличаване на легитимността и демократичния контрол на външната дейност на ЕС;

48.  отбелязва, че макар да съществува споразумение за междуинституционално сътрудничество между Парламента и Комисията, между Парламента и Съвета не съществува еквивалентна спогодба;

49.  подчертава неотдавнашните усилия на Комисията да повиши прозрачността на търговските преговори; счита въпреки това, че Съветът и Комисията следва още да подобрят своите методи на работа за по-добро сътрудничество с Парламента по отношение на достъпа до документи, информация и вземане на решения по всички въпроси и преговори, свързани с общата търговска политика (например информация, свързана с преговорите – включително определянето на обхвата, мандатите и развитието на преговорите – смесения или изключителния характер на търговските споразумения и временното им прилагане, дейности и решения, взети от органи, създадени по силата на споразумения за търговия и/или инвестиции, срещи на експерти и делегирани актове и актове за изпълнение); изразява съжаление във връзка с това, че Съветът не е предоставил на разположение на членовете на Европейския парламент и на обществеността мандатите за преговори за всички споразумения, по които понастоящем се водят преговори, но приветства факта, че най-накрая, след едногодишни преговори между Комисията и Парламента относно достъпа до документи, свързани с преговорите по Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ), беше постигнато оперативно споразумение за предоставяне на достъп на всички членове на ЕП, като по този начин преговорите за ТПТИ станаха най-прозрачните досега проведени преговори; приветства в това отношение амбицията на генералната дирекция „Търговия“ на Комисията да използва настоящата инициатива за прозрачност за ТПТИ като модел за всички търговски преговори, както е посочено в търговската стратегия „Търговия за всички“, и да я приложи;

50.  подчертава, че както посочва Съдът на Европейския съюз, изискванията за прозрачност произтичат от демократичния характер на управлението в рамките на ЕС и че когато поверителната информация е извън обхвата на публичния достъп, както в случая с търговските преговори, тя трябва да бъде на разположение на парламентаристите, които упражняват контрол върху търговската политика от името на гражданите; поради това счита, че достъпът до класифицирана информация е от съществено значение за контрола от Парламента, който от своя страна следва да спазва задължението си да управлява тази информация по подходящ начин; счита, че следва да има ясни критерии за определянето на документи като „класифицирани“, за да се избягва двусмисленост и произволни решения, и че документите следва да бъдат декласифицирани веднага след като класифицирането престане да бъде необходимо; призовава Комисията да прецени дали даден документ по преговорите може да бъде публично оповестен веднага след като въпросният документ бъде вътрешно финализиран; отбелязва, че от съдебната практика на Съда на Европейския съюз става ясно, че когато документ с произход от дадена институция на ЕС попада в обхвата на изключение по отношение на правото на публичен достъп, институцията трябва ясно да обясни причините, поради които достъпът до този документ би могъл конкретно и действително да засегне интереса, защитен от изключението, и че този риск трябва да бъде разумно предвидим, а не чисто хипотетичен; призовава Комисията да изпълни препоръките на Европейския омбудсман от юли 2014 г., по-специално що се отнася до достъпа до документи по всички преговори, и да публикува дневните редове и протоколите от заседанията, проведени с лица и организации, които попадат в обхвата на регистъра за прозрачност; призовава Комисията да информира Парламента и обществеността относно проектите на дневен ред за кръговете от преговорите преди преговорите, окончателните дневни редове и докладите след преговорите;

51.  счита, че ЕС трябва да поеме водеща роля, що се отнася до повишаването на прозрачността на търговските споразумения, и то не само на двустранните процеси, а когато е възможно — и на плурилатералните и многостранните процеси, като прозрачността следва да бъде не по-малка от тази при преговори, организирани в рамките на Световната търговска организация (СТО); подчертава обаче, че Комисията трябва също така да убеди преговарящите партньори да увеличат прозрачността от тяхната страна, за да се гарантира, че това е реципрочен процес, при който не се прави компромис с преговорната позиция на ЕС, и да включи желаното равнище на прозрачност, когато определя обхвата на споразумения с потенциални преговарящи партньори; подчертава, че засилената прозрачност е в интерес на всички преговарящи партньори на ЕС и заинтересовани лица от цял свят и че тя може да увеличи световната подкрепа за търговия, основана на правила;

52.  припомня, че е важно законодателният процес в областта на общата търговска политика да разчита на статистически данни на Съюза в съответствие с член 338, параграф 2 от ДФЕС и на оценки на въздействието и оценки на въздействието върху устойчивостта, отговарящи на най-високи стандарти за безпристрастност и надеждност – принцип, който следва да ръководи всички съответни преразглеждания в рамките на политиката на Комисията за „по-добро регулиране“; счита, че оценките на въздействието за всеки отделен сектор биха придали на търговските споразумения на ЕС по-висока степен на надеждност и легитимност;

53.  отново призовава Комисията в своята резолюция от 12 април 2016 г.(7) да изготви европейски кодекс за поведение относно прозрачността, почтеността и отчетността с цел да се дадат насоки за действията на представителите на ЕС в международните организации/органи; призовава за по-добра съгласуваност на политиките и координация между световните институции чрез въвеждането на всеобхватни стандарти за демократична легитимност, прозрачност, отчетност и почтеност; счита, че ЕС следва да рационализира и кодифицира своето представителство в многостранни организации/органи, за да се увеличи прозрачността, почтеността и отчетността на участието на Съюза в тези органи, както и неговото влияние и популяризирането на законодателството, прието от Съюза чрез демократичен процес; призовава за приемането на междуинституционално споразумение с цел да се придаде официален характер на диалозите между представители на ЕС и Парламента, които да се организират с Европейския парламент с цел установяване на насоки по отношение на приемането и съгласуваността на европейските позиции в навечерието на големи международни преговори;

Прозрачност и отчетност в областта на публичните разходи

54.  счита, че данните относно бюджета и разходите в рамките на ЕС следва да бъдат прозрачни и да подлежат на отчетност посредством публикуване, включително на равнището на държавите членки по отношение на споделеното управление;

Прозрачност и отчетност на икономическото управление в еврозоната

55.  счита, че решенията, които са взети в рамките на Еврогрупата, в рамките на Икономическия и финансов комитет, „неофициалните“ заседания на Съвета Ecofin и срещите на високо равнище на държавите от еврозоната, трябва да придобият институционален характер, когато е необходимо, и да станат прозрачни и да подлежат на отчетност, включително чрез публикуването на техните дневни редове и протоколи, като се установи баланс между желаната прозрачност и необходимата защита на финансовата, паричната или икономическата политика на Съюза или на държавите членки;

Прозрачност и отчетност във връзка с бюджета на ЕС

56.  отбелязва, че през 2014 г. са приключени общо 40 случая, свързани с персонал на ЕС и членове на институциите; подчертава, че тази стойност е ниска и показва, че измамите и корупцията не са ендемични в рамките на институциите на ЕС(8);

57.  подчертава, че през 2014 г. най-високият брой на потенциални случаи на измами, докладвани на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), е свързан с използването на европейските структурни фондове (549 от 1417 твърдения); подчертава, че OLAF препоръча финансовото възстановяване на 476,5 милиона евро за структурните фондове през 2014 г.; отбелязва, че 22,7 милиона евро са били възстановени от съответните органи вследствие на препоръките на OLAF през 2014 г.; призовава държавите членки да отдадат приоритет на правилното разпределяне на средствата от ЕС и да увеличат в максимална степен усилията за възстановяването им, когато те не са били правилно разпределени(9);

58.  призовава Комисията да представи преразглеждане на т.нар. пакет от шест акта и пакет от два акта с цел да предостави на Парламента по-големи правомощия за контрол във връзка с приемането на ключови документи на европейския семестър, и по-специално ефективни средства за гарантиране на спазването на принципите на субсидиарност и на пропорционалност;

59.  призовава Еврогрупата да включи Парламента при наблюдението на прилагането на договорните условия, договорени с бенефициентите на финансова помощ, предоставена посредством Европейския механизъм за стабилност;

Защита на лицата, сигнализиращи за нередности, и борба с корупцията

60.  приветства разследването на Европейския омбудсман на това дали институциите на ЕС са спазвали задължението си за въвеждане на вътрешни правила за подаването на сигнали за нередности; изразява съжаление относно констатацията на Омбудсмана, че някои институции на ЕС все още не са приложили правилно правилата за защита на лицата, сигнализиращи за нередности; посочва, че към днешна дата само Парламентът, Комисията, Службата на Омбудсмана и Сметната палата са приели такива правила; призовава за провеждане на проучване от Парламента на механизъм за защита на акредитираните парламентарни сътрудници в случай, че те станат „лица, сигнализиращи за нередности“;

61.  счита, че ефективната защита на лицата, сигнализиращи за нередности, представлява ключово средство за борба с корупцията и по тази причина отново отправя своя призив от 25 ноември 2015 г.(10) към Комисията „да предложи до юни 2016 г. законодателна рамка на ЕС за ефективна защита на лицата, сигнализиращи за нередности, и други като тях“(11), като отчита оценката на правилата на национално равнище с цел предоставяне на минимални правила за защита на лицата, сигнализиращи за нередности;

62.  призовава Комисията да прилага строго мерките, отнасящи се до преценка и изключване по отношение на обществените поръчки, като във всички случаи се извършват подходящи цялостни проверки, и да прилага критериите за изключване, за да изключва дружества в случай на конфликт на интереси, което е от съществено значение за защита на доверието в институциите;

63.  счита, че лицата, сигнализиращи за нередности, твърде често по-скоро са обект на разследване отколкото на оказване на подкрепа дори и в институциите на ЕС; призовава Комисията да предложи изменение на регламента за Службата на Омбудсмана и да добави в обхвата на нейните правомощия координационно звено за лицата, сигнализиращи за нередности, които се оказват жертви на малтретиране; призовава Комисията да предложи подходящо увеличение на бюджета на Службата на Омбудсмана, за да се предостави възможност за изпълнението на тази нова трудна задача;

64.  призовава ЕС да кандидатства за членство в Групата държави срещу корупцията към Съвета на Европа (GRECO) възможно най-скоро и призовава Европейският парламент да бъде информиран редовно относно напредъка във връзка с кандидатурата за членство; призовава Комисията да включи в доклада преглед на най-големите проблеми с корупцията в държавите членки, политически препоръки за справяне с тях и последващи мерки, които ще бъдат предприети от Комисията, като специално се отчита вредното въздействие на корупционните действия върху функционирането на вътрешния пазар;

65.  счита, че на лица с влязла в сила присъда за корупция в ЕС или на дружества, ръководени или притежавани от лица, които са извършили корупционни действия или присвояване на публични средства в полза на своето дружество и са с влязла в сила присъда на тези основания, следва, за срок от поне три години, да бъде действително забранено да сключват договори за обществени поръчки с Европейския съюз и да се възползват от фондове на ЕС; призовава Комисията да преразгледа своята система за изключване; подчертава, че дружества, изключени от участие в тръжни процедури за средства на ЕС от Комисията, следва по подразбиране да бъдат включени в публичен списък с цел по-добра защита на финансовите интереси на ЕС и предоставяне на възможност за контрол от по-широката общественост;

66.  отбелязва, че откакто е станал одобрена страна по Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу корупцията (UNCAC) на 12 ноември 2008 г., Европейският съюз не е участвал в механизма за преглед, предвиден в Конвенцията, нито е направил първата стъпка към попълване на самооценка на начина, по който изпълнява своите задължения съгласно Конвенцията; призовава Европейския съюз да изпълни своите задължения съгласно Конвенцията, като попълни самооценка на начина, по който изпълнява своите задължения съгласно Конвенцията, и участва в механизма за партньорски проверки; призовава Комисията да публикува своя следващ доклад на ЕС за борбата с корупцията във възможно най-кратки срокове и да включи глава относно институциите на ЕС в своите доклади на ЕС за борбата с корупцията; призовава Комисията да извърши допълнителен анализ както на равнище институции на ЕС, така и на равнище държави членки относно средата, в която се прилагат политиките, с цел да се установят присъщите критични фактори, уязвими области и рискови фактори, които водят до корупция;

67.  припомня своята позиция от 16 април 2014 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред(12), и призовава за бързо решение в това отношение;

Почтеност в нормативната уредба на ЕС

68.  призовава Комисията да проучи системни предпазни мерки с цел да се избегнат конфликти на интереси в областта на регулирането на промишлени продукти и прилагането на политиката; призовава Комисията да реши настоящия структурен конфликт на интереси в оценката на обществения риск на регулирани продукти, а именно положението, при което оценката на тези продукти е основана до голяма степен или изцяло на проучвания, извършвани от кандидатите или трети страни, на които те плащат, докато независимите изследвания доста често се пренебрегват или отхвърлят; настоява, че въпреки това производителите следва да осигуряват проучвания при подялба на разходите между големи дружества и МСП въз основа на относителния пазарен дял, за да се гарантира справедливост, но че всички оценители следва да бъдат задължени в пълна степен да вземат под внимание партньорски оценената независима научна дейност в своите оценки; призовава Комисията по-специално да преразгледа своето съобщение от 2002 г. относно общите принципи и стандарти за консултации със заинтересованите страни; предлага, за да се решат въпросите, възникващи от избирателното премълчаване на неблагоприятни констатации от научните изследвания, като евентуално условие за принос в регулаторните и политическите процеси да се въведе предварителното регистриране на научните изследвания и опити, като се уточнява техният обхват и очакваната дата на приключване; подчертава – в интерес на провеждането на солидни и независими научни консултации за изготвяне на политиките — значението на подходящите ресурси за развитието на вътрешни експертни познания и опит в специализираните агенции на ЕС, включително възможността за извършване на подходящи за публикуване научни изследвания и тестове, като по този начин се подобри привлекателността на държавната служба по отношение на ролите, свързани с консултации по регулаторни въпроси, без да се прекъсват перспективите за академична кариера на учените;

Укрепване на парламентарната отчетност на Комисията и нейните агенции

69.  призовава Комисията да изготви регламент по отношение на всички агенции на ЕС, съгласно който на Парламента ще бъдат предоставени правомощия за съвместно вземане на решение при назначаването и освобождаването от длъжност на директорите на тези агенции, както и пряко право да им задава въпроси и да ги изслушва;

70.  подчертава необходимостта от независими експерти в агенциите на ЕС, както и от това да се отдаде по-голямо значение на отстраняването на конфликтите на интереси в състава на агенциите; отбелязва, че понастоящем експерти от редица агенции, включително Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), не получават заплащане; призовава експертите в регулаторните агенции, които представляват например неправителствени организации или представители на академичните среди, да получават подходящи компенсации; подчертава значението на подходящите ресурси за развитието на вътрешни експертни познания и опит в специализираните агенции на ЕС;

71.  призовава ЕОБХ, Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Европейската агенция по химикали (ECHA) спешно да преразгледат своите политики за гарантиране на независимост, така че изрично да гарантират своята строга независимост от икономическите сектори, които регламентират, и да избегнат конфликти на интереси измежду своя персонал и експерти;

72.  подкрепя практиката на националните парламенти да отправят покани към членовете на Европейската комисия с цел да им задават въпроси;

73.  припомня, че правото на създаване на анкетни комисии е присъща особеност на парламентарните системи в целия свят и че Договорът от Лисабон предвижда специална законодателна процедура за приемането на регламент относно правото на предприемане на разследване в член 226, параграф 3 от ДФЕС; подчертава, че съгласно принципа на лоялно сътрудничество Парламентът, Съветът и Комисията следва да постигнат съгласие относно приемането на нов регламент;

74.  призовава за бързо решение на Съвета и Комисията относно предложението, прието от Европейския парламент на 23 май 2012 г., за регламент на Европейския парламент относно реда и условията за упражняване на правото на Европейския парламент да предприема разследване(13);

o
o   o

75.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове, P7_TA(2014)0376.
(2) OВ C 271 E, 12.11.2009 г., стр. 48.
(3) Приети текстове, P7_TA(2014)0203.
(4) Приети текстове, P8_TA(2016)0484.
(5) Решение на Съда от 21 септември 2010 г., Кралство Швеция/Association de la presse internationale ASBL (API) и Европейска комисия (C-514/07 P), Association de la presse internationale ASBL (API)/Европейска комисия (C-528/07 P) и Европейска комисия/Association de la presse internationale ASBL (API) (C-532/07 P), съединени дела C-514/07 P, C-528/07 P и C-532/07 P, ECLI:EU:C:2010:541.
(6) Приети текстове, P8_TA(2016)0202.
(7) Приети текстове, P8_TA(2016)0108.
(8) Доклад на OLAF за 2014 г., Петнадесети доклад на Европейската служба за борба с измамите, 1 януари—31 декември 2014 г.
(9) Пак там.
(10) Вж. резолюцията от 25 ноември 2015 г. относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (Приети текстове, P8_TA(2015)0408).
(11) Пак там, параграф 144.
(12) Приети текстове, P7_TA(2014)0427.
(13) OВ C 264 E, 13.9.2013 г., стр. 41.

Правна информация - Политика за поверителност