Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2740(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0495/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0495/2017

Συζήτηση :

PV 13/09/2017 - 21
CRE 13/09/2017 - 21

Ψηφοφορία :

PV 14/09/2017 - 8.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0359

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 493kWORD 56k
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
Το μέλλον του προγράμματος Erasmus+
P8_TA(2017)0359B8-0495/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το μέλλον του προγράμματος Erasmus+ (2017/2740(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 και 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/EK, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/EK(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/EK, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/EK(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ και άλλα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης – μια προσέγγιση διά βίου μάθησης(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τον ρόλο του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ(4),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με το μέλλον του προγράμματος Erasmus+ (O-000062/2017 – B8-0326/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, η 30ή επέτειος του προγράμματος Erasmus+ δεν θα πρέπει να αποτελεί μόνον αφορμή για εορτασμό, αλλά και ευκαιρία για προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα μπορεί να γίνει περισσότερο προσβάσιμο και να προωθήσει την άρση των αποκλεισμών, καθώς και να βελτιώσει την εξέλιξη των ευρωπαίων πολιτών και των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και δημόσιο αγαθό που θα πρέπει να είναι προσβάσιμο σε όλους τους αιτούντες, ιδίως σε σπουδαστές με μειωμένο εισόδημα·

1.  τονίζει ότι το πρόγραμμα Erasmus αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα της ΕΕ και συνιστά ουσιαστικό εργαλείο για τη στήριξη δραστηριοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, ενώ ταυτόχρονα φέρνει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της· αναγνωρίζει τον εξαιρετικά θετικό αντίκτυπο του προγράμματος κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών στην προσωπική και επαγγελματική ζωή άνω των 9 000 000 συμμετεχόντων εντός και εκτός Ευρώπης, μεταξύ άλλων και σε γειτονικές και υποψήφιες χώρες·

2.  υπογραμμίζει τον ρόλο του προγράμματος Erasmus+, το οποίο, μέσω της κινητικότητας και της στρατηγικής συνεργασίας, συνέβαλε στην ενίσχυση της ποιότητας των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην ΕΕ, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού τομέα, στη δημιουργία μιας ισχυρής ευρωπαϊκής οικονομίας της γνώσης και στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

3.  πιστεύει ότι το πρόγραμμα Erasmus+ και το διάδοχό του πρόγραμμα θα πρέπει να εστιάσουν ιδίως στη διά βίου μάθηση και την κινητικότητα, καλύπτοντας την τυπική, τη μη τυπική και την άτυπη εκπαίδευση, και ότι, κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων και βασικών ικανοτήτων για την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ολοκλήρωση, γεγονός που συμβαδίζει με την προώθηση των δημοκρατικών αξιών, της κοινωνικής συνοχής, της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων, καθιστώντας δυνατό έναν ευρύτερο διαπολιτισμικό διάλογο·

4.  τονίζει την ανάγκη για μια συνεκτική προσέγγιση των πολιτικών που αφορούν την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό σε όλους τους τομείς της μάθησης, ιδίως μέσω ευκαιριών για οριζόντιες δράσεις και μέσω συνεργειών με άλλα ταμεία και προγράμματα της ΕΕ· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η επικείμενη ανανέωση του πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας αποτελεί μια ιδανική ευκαιρία για να ευθυγραμμιστούν οι προτεραιότητες του διαδόχου προγράμματος του Erasmus+ με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία και με άλλα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα·

5.  θεωρεί ότι το πρόγραμμα Erasmus+ θα πρέπει να θεωρείται επίσης ως βασικό μέσο της στρατηγικής της ΕΕ για την προαγωγή των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο·

6.  επισημαίνει ότι, δεδομένου του υψηλού ποσοστού και της σημασίας της κινητικότητας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανισμών στην ευρωπαϊκή ήπειρο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στόχος των διαπραγματεύσεων για το Brexit θα πρέπει να είναι η επίτευξη μιας συμφωνίας που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές όσον αφορά το καθεστώς των σπουδαστών και των διδασκόντων της ΕΕ που συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας Erasmus+ στο Ηνωμένο Βασίλειο και αντιστρόφως·

Ανεργία των νέων και προσωπική και κοινωνική ολοκλήρωση

7.  είναι της γνώμης ότι το πρόγραμμα Erasmus+ έχει εξελιχθεί σημαντικά, επιτρέποντας σε περισσότερους συμμετέχοντες να επωφεληθούν από αυτό και βοηθώντας τους να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να καλύψουν τα κενά των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους, ιδίως με την επέκταση του Erasmus+ στους τομείς του εθελοντισμού και της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και με τη διεύρυνση της γεωγραφικής εμβέλειας του προγράμματος πέρα από τα σύνορα της ΕΕ·

8.  αναγνωρίζει ότι οι μετακινούμενοι σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν διπλάσιες πιθανότητες να βρουν απασχόληση ένα έτος μετά την αποφοίτησή τους σε σχέση με τους μη μετακινούμενους, και ότι οι εκπαιδευόμενοι σε προγράμματα κινητικότητας στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) δηλώνουν σε ποσοστό που προσεγγίζει το 90 %(5) ότι η απασχολησιμότητά τους έχει αυξηθεί λόγω της εμπειρίας αυτής· σημειώνει, ωστόσο, με δυσαρέσκεια ότι οι νέοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανεργίας· αναγνωρίζει, συνεπώς, την ανάγκη το Erasmus+ να υποστηρίξει σθεναρά ενέργειες με στόχο την παροχή καλύτερων ευκαιριών απασχόλησης·

9.  τονίζει ότι ο εθελοντισμός ευνοεί την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και της ενεργού άσκησης της ιδιότητας του πολίτη, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην αύξηση των ευκαιριών των συμμετεχόντων για εύρεση εργασίας· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ θα πρέπει να ενταχθεί σε μια ευρύτερη στρατηγική πολιτικής, με στόχο να δημιουργηθεί στην Ευρώπη ένα περιβάλλον που να ευνοεί τον εθελοντισμό, ενισχύοντας τις υφιστάμενες επιτυχημένες πρωτοβουλίες χωρίς να τις επικαλύπτει· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι οι πιθανές ποιοτικές θέσεις απασχόλησης δεν μπορούν ποτέ να αντικαθίστανται από μη αμειβόμενες εθελοντικές δραστηριότητες·

10.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι το πρόγραμμα Erasmus+ θα πρέπει να εστιάσει στην καινοτομία και την ανάπτυξη και να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, όπως η αυτοπεποίθηση, η δημιουργικότητα, το επιχειρηματικό πνεύμα, η προσαρμοστικότητα, η κριτική σκέψη, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ομαδική εργασία και η ικανότητα να ζει και να εργάζεται κανείς σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον· τονίζει το γεγονός ότι οι εν λόγω ικανότητες μπορούν να αναπτυχθούν περισσότερο με την εξισορρόπηση της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης, και ότι η απόκτηση βασικών ικανοτήτων από πολύ νεαρή ηλικία είναι ζωτικής σημασίας και θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω μέσω της αύξησης των επενδύσεων σε δράσεις με στόχο την κινητικότητα κατά τα πρώιμα στάδια της εκπαίδευσης και κατάρτισης·

11.  σημειώνει ότι το πρόγραμμα Erasmus+ θα πρέπει να ενθαρρύνει τη δημιουργία ισχυρότερων δεσμών μεταξύ των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και του επιχειρηματικού κόσμου, ώστε να αυξηθούν οι δεξιότητες και να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα των συμμετεχόντων, καθώς και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας·

12.  υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζει το πρόγραμμα Erasmus+ για την ΕΕΚ σε ό,τι αφορά τη βοήθεια προς τους συμμετέχοντες ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες και να αποκτήσουν την πείρα που απαιτούνται στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αύξηση της απασχολησιμότητας και στην κοινωνική ενσωμάτωση· ενθαρρύνει τις βελτιώσεις του προγράμματος Erasmus+ στον τομέα της ΕΕΚ με σκοπό να καταστεί πιο σύγχρονο, προσιτό, απλούστερο και κατάλληλο για την ψηφιακή εποχή·

13.  αναγνωρίζει το υψηλό δυναμικό για επέκταση της κινητικότητας των εκπαιδευόμενων ΕΕΚ σε θέσεις βραχυπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης πρακτικής άσκησης («Erasmus Pro»), ώστε να ενισχυθεί η συμβολή της ΕΕ στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις ευκαιρίες για κινητικότητα των εκπαιδευομένων ΕΕΚ αλλά και τη διάσταση του προγράμματος που αφορά την επαγγελματική μαθητεία, τόσο αναγνωρίζοντας την εγγενή αξία των θέσεων μαθητείας όσο και δίνοντας ώθηση σε εθνικές μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων και την προώθηση της αναγνώρισής τους· επαναλαμβάνει, ταυτόχρονα, ότι η πρακτική άσκηση αποτελεί ευκαιρία κατάρτισης και όχι υποκατάστατο της αμειβόμενης απασχόλησης·

Κοινωνική ένταξη και προσβασιμότητα

14.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι λιγότερο από το 5 % των νέων Ευρωπαίων επωφελούνται από το πρόγραμμα λόγω κοινωνικοοικονομικών παραγόντων, περιορισμένης χρηματοδότησης, των αυξανόμενων ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και της πολυπλοκότητας των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων και της διοικητικής διαχείρισης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταστήσουν το πρόγραμμα πιο ανοικτό και προσιτό, παρέχοντας περισσότερα στους τελικούς δικαιούχους και μεγιστοποιώντας τη στήριξη, ιδίως προς άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και άτομα με ειδικές ανάγκες·

15.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μειώσουν ακόμη περισσότερο τους αποκλεισμούς στο πλαίσιο του Erasmus+ με χρήση διαφόρων εργαλείων, ιδίως ψηφιακών, ούτως ώστε το πρόγραμμα να απευθύνεται σε περισσότερους νέους και σε περισσότερες οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, των οργανώσεων νεολαίας, των οργανώσεων για τις τέχνες και τον μαζικό αθλητισμό, των εθελοντικών οργανώσεων και άλλων ενδιαφερομένων φορέων της κοινωνίας των πολιτών, με την ενσωμάτωση της στρατηγικής για την ένταξη και την πολυμορφία μέσω του προγράμματος και την εστίαση στα άτομα με ειδικές ανάγκες και στους ανθρώπους που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες·

16.  υπενθυμίζει ότι η έλλειψη συντονισμού και μεταφοράς των δικαιωμάτων μεταξύ των κοινωνικών συστημάτων της ΕΕ αποτελεί τεράστιο εμπόδιο για την κινητικότητα των ατόμων με αναπηρία, παρά τις προσπάθειες για άρση των αποκλεισμών στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+ και άλλων πρωτοβουλιών για την κινητικότητα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη σχετική συνεργασία και να βελτιώσουν έτσι την κινητικότητα των ευάλωτων ατόμων·

17.  αναγνωρίζει ότι ένα από τα κύρια εμπόδια για τη συμμετοχή περισσότερων σπουδαστών στην κινητικότητα στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι η έλλειψη σαφήνειας και συνέπειας όσον αφορά την αναγνώριση των ακαδημαϊκών μονάδων του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS) που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο κινητικότητας· καλεί τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές, ιδίως τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να εφαρμόζουν πλήρως τις συμφωνίες μάθησης ως υποχρεωτικό μέρος της διαδικασίας κινητικότητας και να διασφαλίζουν την ομαλή αναγνώριση των διδακτικών μονάδων ECTS που αποκτώνται κατά τη διάρκεια περιόδων κινητικότητας Erasmus+ στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

18.  πιστεύει ότι οι νέες γενιές θα πρέπει να έχουν καλύτερες ευκαιρίες να σχεδιάσουν το μέλλον του προγράμματος, καθώς εκείνες μπορούν καλύτερα να ενισχύσουν το όραμά του και το τελειοποιήσουν, σύμφωνα με τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες τους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά την εργασία, τον εθελοντισμό και τις σπουδές τους·

19.  ενθαρρύνει σε κάποιο βαθμό την ευελιξία κατά τον σχεδιασμό του νέου προγράμματος, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι θα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται γρήγορα στις αναδυόμενες προκλήσεις και τις στρατηγικές προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο· τονίζει το γεγονός ότι όλες οι νέες πρωτοβουλίες θα πρέπει να συμπληρώνουν τις υφιστάμενες και να είναι εξοπλισμένες με έναν προϋπολογισμό που θα είναι επαρκής για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργία τους·

Ευρωπαϊκή ταυτότητα και ενεργός συμμετοχή στα κοινά

20.  πιστεύει ακράδαντα ότι το πρόγραμμα Erasmus+ θα πρέπει να εξακολουθήσει να προωθεί την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, τη αγωγή του πολίτη και τη διαπολιτισμική κατανόηση και να αναπτύσσει το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι όλες οι δραστηριότητες κινητικότητας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της τυπικής και μη τυπικής μάθησης που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Erasmus+ πρέπει να αυξάνουν και την επίγνωση των νέων όσον αφορά την προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και να τους ενθαρρύνουν να συμμετάσχουν στα ευρωπαϊκά τεκταινόμενα·

21.  θεωρεί ότι, όπου αρμόζει, η ενσωμάτωση της εκπαιδευτικής κινητικότητας στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης θα μπορούσε να είναι επωφελής τόσο για την προσωπική όσο και για την επαγγελματική εξέλιξη των σπουδαστών, καθώς και για την προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης·

22.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή φοιτητική ηλεκτρονική κάρτα που θα δίνει στους σπουδαστές πρόσβαση σε υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη·

Χρηματοδότηση του προγράμματος

23.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το χαμηλό ποσοστό επιτυχίας έργων που δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του Erasmus+, οι περιορισμοί που τέθηκαν στις υποτροφίες και η υψηλή ζήτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την επιτυχία του Erasmus+ ως εμβληματικού προγράμματος της ΕΕ· πιστεύει ακράδαντα ότι το πρόγραμμα Erasmus + θα πρέπει εν τέλει να απευθύνεται προς όλους τους νέους και ότι οι υψηλότερες φιλοδοξίες για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού του Erasmus+ πρέπει να συνοδεύονται από μη ευκαταφρόνητο ποσό επιπλέον χρηματοδότησης, η οποία θα πρέπει να αποτυπωθεί σε αύξηση του προϋπολογισμού, προκειμένου να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό του προγράμματος· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τους ενδιαφερόμενους φορείς να καταστήσουν τη στήριξή τους προς το πρόγραμμα Erasmus ισχυρότερη και πιο ορατή εν όψει των διαπραγματεύσεων για το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ)·

24.  τονίζει τη σημασία της ομαλής εισαγωγής του νέου προγράμματος Erasmus+ με έναν εξ αρχής στρατηγικά σχεδιασμένο προϋπολογισμό· ενθαρρύνει την αξιοποίηση των περιφερειακών και κοινωνικών ταμείων για την αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς των κρατών μελών στις υποτροφίες κινητικότητας Erasmus+· υπενθυμίζει ότι η συνεπής εφαρμογή των κανόνων του προγράμματος από όλες τις εθνικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένης της συμμόρφωσης προς κοινές προδιαγραφές ποιότητας, διαδικασίες αξιολόγησης του έργου και διοικητικές διαδικασίες, είναι καθοριστικής σημασίας για την εξασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής του προγράμματος Erasmus+·

o
o   o

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0018.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0107.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0005.
(5) Πίνακας δεικτών για το Erasmus+, δεδομένα 28ης Μαρτίου 2017· Βλέπε: http://www.ecvet-secretariat.eu/en/system/files/documents/3727/eu-vet-policy-context.pdf, σ. 29.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου