Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2002(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0276/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0276/2017

Συζήτηση :

PV 14/09/2017 - 3
CRE 14/09/2017 - 3

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0360

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 630kWORD 93k
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη
P8_TA(2017)0360A8-0276/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη (2017/2002(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 και 166 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε τα άρθρα 14 και 15,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, που επικυρώθηκε από την ΕΕ το 2010,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («EΚ 2020»)(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, ενίσχυση του καθεστώτος των περιόδων άσκησης, πρακτικής και μαθητείας(2),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2016 όσον αφορά τις Διαδρομές Αναβάθμισης των Δεξιοτήτων: Νέες Ευκαιρίες για Ενηλίκους(3),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2016 για την ένταξη των μακροχρονίως ανέργων στην αγορά εργασίας(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2014 για την αποτελεσματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2014 για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση και κατάρτιση,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 2013 για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία(5),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης(6),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2011 σχετικά με πολιτικές για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με ένα ανανεωμένο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την εκπαίδευση των ενηλίκων(8),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου 2011 για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα: παροχή σε όλα τα παιδιά μας του καλύτερου δυνατού ξεκινήματος για τον κόσμο του αύριο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2007 για τις νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας(9),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την προώθηση της σχολικής επιτυχίας(10),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση – απάντηση στον Ανασχεδιασμό της εκπαίδευσης: Επένδυση σε δεξιότητες για καλύτερα αποτελέσματα στον κοινωνικοοικονομικό τομέα και Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2013(11),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση(12) (ΕΠΕΠ-ΔΒΜ),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τη δημιουργία συνθηκών στην αγορά εργασίας οι οποίες ευνοούν την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής(13),

–  έχοντας υπόψη, στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας – Τα πλήρη οφέλη από την ψηφιακή ενιαία αγορά», την ενότητα ειδικά που αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες (COM(2016)0180),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2012 με τίτλο «Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης: επενδύοντας στις δεξιότητες για καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα» (COM(2012)0669),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ και άλλα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της ΕΕΚ – μια προσέγγιση διά βίου μάθησης(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την Πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση: αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πράσινης οικονομίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης(17),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα: αντιστοίχιση δεξιοτήτων και προσόντων με τη ζήτηση και τις ευκαιρίες εργασίας, ως τρόπος ανάκαμψης από την κρίση(18),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων για την περίοδο 2011-2020(19),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον ρόλο της προσχολικής και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ενίσχυση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής ικανότητας,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την ενίσχυση των δεξιοτήτων των γυναικών και των ανδρών στην αγορά εργασίας της ΕΕ(20),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τον ρόλο του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ(21),

–  έχοντας υπόψη τον οδηγό της Επιτροπής, του Μαρτίου του 2013, για την Κοινωνική Ευρώπη, με τίτλο «Social Economy and Social Enterprises» («Κοινωνική οικονομία και κοινωνικές επιχειρήσεις»)(22),

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO/ΔΟΕ) για την αξιοπρεπή εργασία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2014-2020(23),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση SOC/546 της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 22ας Φεβρουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές διαβουλεύσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0276/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατοχυρώνει το δικαίωμα πρόσβασης στην επαγγελματική κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεξιότητες είναι στρατηγικής σημασίας για την απασχολησιμότητα, την οικονομική μεγέθυνση, την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή, η πολυπλοκότητα των θέσεων εργασίας αυξάνεται σε όλους τους τομείς και τα επαγγέλματα και υπάρχει αύξηση στη ζήτηση για σχετικές δεξιότητες, ακόμα και για θέσεις εργασίας χαμηλής εξειδίκευσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευημερία και η διασφάλιση των κοινωνικών μας επιτευγμάτων βασίζονται αποκλειστικά στις ικανότητες και την τεχνογνωσία της κοινωνίας μας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας πληθυσμός χαμηλής εξειδίκευσης αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ενηλίκων με χαμηλά επίπεδα βασικών και ψηφιακών δεξιοτήτων έχουν χαμηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας στην εργασία και, συνεπώς, χαμηλότερες προοπτικές οικονομικής μεγέθυνσης και ανταγωνιστικότητας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασπάζεται και στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να επενδύσει στο ανθρώπινο κεφάλαιο ως βασική πηγή για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η ποιότητα των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ποιότητα της εκπαίδευσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για πολλές θέσεις εργασίας χαμηλής εξειδίκευσης απαιτούνται σήμερα περισσότερες δεξιότητες γραμματισμού και αριθμητισμού και άλλες βασικές δεξιότητες και ότι ακόμα και οι θέσεις εργασίας χαμηλής εξειδίκευσης στον τομέα της παροχής υπηρεσιών περιλαμβάνουν απαιτητικότερα καθήκοντα εκτός προγράμματος(24)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την τελευταία μελέτη στο πλαίσιο του προγράμματος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τη διεθνή αξιολόγηση των ικανοτήτων των ενηλίκων (PIAAC), κάπου 70 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν διαθέτουν βασικές δεξιότητες, όπως ανάγνωση, γραφή και αριθμητισμό, γεγονός που τους εμποδίζει να βρουν μια αξιοπρεπή θέση εργασίας και να έχουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως το 2025, για το 49 % όλων των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται (συμπεριλαμβανομένων των νέων θέσεων εργασίας και των θέσεων εργασίας αντικατάστασης) στην ΕΕ θα απαιτούνται δεξιότητες υψηλού επιπέδου, για το 40 % θα απαιτούνται δεξιότητες μεσαίου επιπέδου, ενώ μόνο το 11 % θα είναι θέσεις χαμηλής εξειδίκευσης ή ανειδίκευτης εργασίας(25)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επέκταση της πρόσβασης στη διά βίου μάθηση μπορεί να δημιουργήσει νέες δυνατότητες ενεργού ένταξης και ενισχυμένης κοινωνικής συμμετοχής, ιδίως για τους έχοντες χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων, τους άνεργους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τους ηλικιωμένους και τους μετανάστες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να βρουν τρόπους προστασίας ή προώθησης μακροπρόθεσμων επενδύσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας, της ενέργειας και της δράσης για το κλίμα και να επενδύσουν στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της διά βίου μάθησης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί την πλέον κατάλληλη πλατφόρμα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την υποστήριξη της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ των κρατών μελών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 165 και 166 ΣΛΕΕ αναθέτουν στα κράτη μέλη την ευθύνη για τον τομέα της γενικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μορφωτική συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι μια εθελοντική διαδικασία, που μαρτυρά μια σημαντική διαφορά μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης, ενός πεδίου πολιτικής με πολύ πιο έντονο ενωσιακό στοιχείο·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεξιότητες και οι ικανότητες συνδέονται μεταξύ τους και ότι, ως εκ τούτου, η μεταξύ τους σύνδεση θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω στο πλαίσιο του θεματολογίου για τις νέες δεξιότητες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη μελλοντοστραφών τομέων παίζει καθοριστικό ρόλο στα είδη των απαιτούμενων δεξιοτήτων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μια ευρωπαϊκή έρευνα για τις δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας, το 45 % περίπου των ενήλικων εργαζομένων στην ΕΕ πιστεύουν ότι οι δεξιότητές τους μπορούν είτε να αναπτυχθούν είτε να χρησιμοποιηθούν καλύτερα στην εργασία τους·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη ΔΟΕ, το 25 με 45% του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού διαθέτει είτε ανεπαρκή είτε υπερεπαρκή προσόντα για την εργασία που κάνει· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στον ταχύ ρυθμό με τον οποίο αλλάζει η δομή των οικονομιών των κρατών μελών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναντιστοιχία δεξιοτήτων αποτελεί ανησυχητικό φαινόμενο το οποίο επηρεάζει τα άτομα και τις επιχειρήσεις, δημιουργεί χάσματα και ελλείψεις δεξιοτήτων και είναι ένα από τα αίτια της ανεργίας(26)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 26 % των ενηλίκων εργαζομένων στην ΕΕ δεν διαθέτουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εργασία τους·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 30 % των νέων με υψηλές δεξιότητες κατέχει θέσεις εργασίας που δεν αντιστοιχούν στις δεξιότητες και τις φιλοδοξίες τους, ενώ το 40 % των ευρωπαίων εργοδοτών επισημαίνει ότι δεν μπορούν να βρουν άτομα με τις απαιτούμενες δεξιότητες για να μεγαλώσουν και να καινοτομήσουν·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, περίπου το 23 % του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών έχει χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα χαμηλής εξειδίκευσης έχουν λιγότερες ευκαιρίες απασχόλησης και επίσης κινδυνεύουν να απασχοληθούν σε επισφαλείς θέσεις εργασίας, ενώ έχουν διπλάσιες πιθανότητες σε σύγκριση με τα άτομα υψηλής εξειδίκευσης να βιώσουν μακροχρόνια ανεργία(27)·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα χαμηλής εξειδίκευσης όχι μόνο έχουν μειωμένες ευκαιρίες απασχόλησης, αλλά είναι και πιο εκτεθειμένα στη μακροχρόνια ανεργία και αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες και την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά τα άτομα διαθέτουν δεξιότητες οι οποίες δεν προσδιορίζονται, δεν αξιοποιούνται ή δεν ανταμείβονται σωστά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεξιότητες που αποκτώνται εκτός τυπικού πλαισίου, μέσω εργασιακής εμπειρίας, εθελοντισμού, συμμετοχής στα κοινά ή άλλων σχετικών εμπειριών, δεν καταγράφονται απαραίτητα ως προσόν ή δεν τεκμηριώνονται και, ως εκ τούτου, υποτιμούνται·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλάδοι της δημιουργικότητας και του πολιτισμού (CCIs) συμβάλλουν στην κοινωνική ευημερία, την καινοτομία, την απασχόληση και τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα απασχολούν πάνω από 12 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, αριθμός που αντιστοιχεί στο 7,5 % όλων των ατόμων που απασχολούνται στο σύνολο της οικονομίας και συνεισφέρουν στην οικονομία με 5,3 % επί της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της ΕΕ και με ένα επιπλέον 4 % επί του ονομαστικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ που παράγεται από τους κλάδους ειδών πολυτελείας(28)·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα γυναικών και ανδρών συνιστά θεμελιώδη αρχή της ΕΕ η οποία κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και συγκαταλέγεται μεταξύ των στόχων και των καθηκόντων της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στο σύνολο των δραστηριοτήτων της, όπως η πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, αποτελεί ρητή αποστολή της Ένωσης·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε επίπεδο ΕΕ, τα άτομα ΕΕΑΚ (εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης) συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον ευάλωτων ομάδων στο πλαίσιο της ανεργίας των νέων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες έχουν κατά μέσο όρο 1,4(29) φορές περισσότερες πιθανότητες από τους άνδρες να μείνουν εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), γεγονός που αναδεικνύει περαιτέρω τα ζητήματα των διακρίσεων λόγω φύλου και της ισότητας από νεαρή ηλικία·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες μαζί με τις γνωστικές δεξιότητες είναι σημαντικές για την ατομική ευημερία και επιτυχία·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι πρέπει να έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε ευκαιρίες τυπικής, άτυπης και μη τυπικής μάθησης και κατάρτισης υψηλής ποιότητας σε κάθε στάδιο της ζωής τους, ώστε να μπορούν να αποκτήσουν εγκάρσιες δεξιότητες, όπως αριθμητισμό, ψηφιακό γραμματισμό και παιδεία στα μέσα, κριτική σκέψη, κοινωνικές δεξιότητες, ξένες γλωσσικές γνώσεις και ουσιαστικές δεξιότητες ζωής· λαμβάνοντας υπόψη επ’ αυτού ότι είναι απαραίτητο να παρέχεται στους εργαζόμενους χρόνος για την προσωπική τους ανάπτυξη και την κατάρτισή τους στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό οι δεξιότητες να μην στοχεύουν μόνο στην αύξηση της απασχολησιμότητας αλλά και να υποστηρίζουν την ικανότητα συμμετοχής στα κοινά και τον σεβασμό για τις δημοκρατικές αξίες και την ανεκτικότητα, ιδίως ως εργαλείο πρόληψης κάθε είδους ριζοσπαστικοποίησης και μισαλλοδοξίας·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο, πιο παγκοσμιοποιημένο και ψηφιοποιημένο κόσμο, έχουν καίρια σημασία οι εγκάρσιες και μεταβιβάσιμες δεξιότητες, όπως οι κοινωνικές, διαπολιτισμικές και ψηφιακές δεξιότητες, η επίλυση προβλημάτων, η επιχειρηματικότητα και η δημιουργική σκέψη·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός συνεχίζεται και ότι οι ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας συνεχώς εξελίσσονται·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ενδυνάμωση και η ψηφιακή αυτοπεποίθηση αποτελούν βασική προϋπόθεση για την οικοδόμηση ισχυρών κοινωνιών και για την υποβοήθηση της ενότητας και της ενσωμάτωσης εντός της ΕΕ·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σήμερα, τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης αντιμετωπίζουν έναν σημαντικό ψηφιακό μετασχηματισμό ο οποίος επηρεάζει τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική παροχή ψηφιακών δεξιοτήτων είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι το εργατικό δυναμικό προετοιμασμένο για τις τρέχουσες και μελλοντικές τεχνολογικές αλλαγές·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την πρόσφατη αύξηση του αριθμού των ατόμων που συμμετέχουν στην ψηφιακή εκπαίδευση ή κατάρτιση στην ΕΕ, πρέπει να καταβληθούν ακόμη πολλές προσπάθειες για να ευθυγραμμιστεί η ευρωπαϊκή οικονομία με τη νέα ψηφιακή εποχή και να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ του αριθμού των αναζητούντων εργασία και του αριθμού των κενών θέσεων·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να ενσωματωθούν οι νέοι ψηφιακοί μετασχηματισμοί στα εκπαιδευτικά συστήματα, προκειμένου να εξακολουθήσει να παρέχεται βοήθεια στα άτομα ώστε να αποκτήσουν κριτική σκέψη, αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία· λαμβάνοντας υπόψη όμως ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με τα μαθήματα που ήδη διδάσκονται·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιοδήποτε μελλοντικό βιώσιμο θεματολόγιο δεξιοτήτων θα πρέπει να ενταχθεί σε έναν ευρύτερο προβληματισμό για τον γραμματισμό των εργαζομένων στο πλαίσιο της αυξανόμενης ψηφιοποίησης και ρομποτοποίησης των ευρωπαϊκών κοινωνιών·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δίδεται έμφαση στις εγκάρσιες ικανότητες, όπως οι ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη και οι κοινωνικές ικανότητες, καθώς και η αγωγή του πολίτη, παράλληλα με τις γλωσσικές, ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρηματικές δεξιότητες πρέπει να γίνονται αντιληπτές μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ως πνεύμα πρωτοβουλίας σε επίπεδο συμμετοχής σε κοινωνικές δράσεις και ως πνεύμα επιχειρηματικής νοοτροπίας, και ότι θα πρέπει επομένως το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων να δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε αυτές ως δεξιότητες ζωής η οποία που ωφελούν τα άτομα στον προσωπικό και στον επαγγελματικό τους βίο, ενώ ταυτόχρονα ωφελεί και τις κοινότητες·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να εξασφαλιστούν μια ευφυής, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση, καθώς και θέσεις εργασίας για τους νέους, θα πρέπει στην ΕΕ να προαχθεί η επάρκεια στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM)·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση για επαγγελματίες στον τομέα θετικών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM) και για λοιπούς συναφείς επαγγελματίες αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 8 % έως το 2025, ποσοστό πολύ υψηλότερο σε σύγκριση με τον μέσο όρο προβλεπόμενης ανάπτυξης 3 % για όλα τα επαγγέλματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απασχόληση σε τομείς που σχετίζονται με θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά (STEM) αναμένεται επίσης να αυξηθεί κατά περίπου 6,5 % έως το 2025(30)·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κακή εικόνα και χαμηλή ελκυστικότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) μαζί με τη χαμηλή ποιότητα της ΕΕΚ σε ορισμένα κράτη μέλη αποθαρρύνει τους σπουδαστές να ξεκινήσουν σταδιοδρομία σε υποσχόμενα πεδία και τομείς όπου υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο θέμα των δεξιοτήτων, ιδίως της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων και ευκαιριών απασχόλησης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πράσινος τομέας ήταν μεταξύ των κυριότερων πηγών δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ευρώπη κατά την ύφεση και ότι θα πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω μέσω του νέου θεματολογίου δεξιοτήτων·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφική γήρανση στην Ευρώπη αυξάνει τη ζήτηση για επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, της κοινωνικής φροντίδας και των ιατρικών υπηρεσιών·

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικογένειες έχουν κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη των παιδιών προκειμένου αυτά να μάθουν βασικές δεξιότητες·

Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη ζωή και δεξιοτήτων για την εργασία

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη – Συνεργασία για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχολησιμότητας και της ανταγωνιστικότητας», η οποία εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2016·

2.  αναγνωρίζει ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν αρμοδιότητες των κρατών μελών και ότι η ΕΕ μπορεί μόνο να στηρίζει, να συντονίζει ή να συμπληρώνει τις ενέργειες των κρατών μελών·

3.  θεωρεί ότι η ΕΕ χρειάζεται μια αλλαγή μοντέλου στους στόχους και τη λειτουργία του τομέα εκπαίδευσης· συμφωνεί με την έμφαση στην αναβάθμιση των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε συμφωνία με το ταχέως μεταβαλλόμενο οικονομικό, τεχνολογικό και κοινωνιακό περιβάλλον, με σκοπό την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση σε όλα τα στάδια·

4.  επισημαίνει ότι, παρόλο που οι ανάγκες για δεξιότητες είναι δυναμικές, η δέσμη μέτρων για τις δεξιότητες εστιάζεται κυρίως στις άμεσες ανάγκες της αγοράς εργασίας· υπογραμμίζει επ’ αυτού τη σημασία της στενής συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για την πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες και για την ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού εργαλείου πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες και δια βίου μάθηση, με σκοπό την προσαρμογή στις νέες καταστάσεις στην αγορά εργασίας και τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των ατόμων, της άσκησης ενεργού ρόλου ως πολιτών, και της κοινωνικής ένταξης·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να μην επικεντρωθούν μόνο στις δεξιότητες απασχολησιμότητας, στον γραμματισμό, τον αριθμητισμό, τον ψηφιακό γραμματισμό και τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας, αλλά και στις δεξιότητες που είναι γενικότερα συναφείς με την κοινωνία, όπως οι μεταβιβάσιμες, εγκάρσιες και μη τεχνικές δεξιότητες (ηγετικές, κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες, διαχείριση, επιχειρηματική και χρηματοοικονομική εκπαίδευση, εθελοντισμός, ξένες γλώσσες, διαπραγμάτευση) στα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης και στα προγράμματα σπουδών, και να δώσουν προτεραιότητα στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων και στα προγράμματα ΕΕΚ, μαζί με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιοτεχνίας·

6.  ζητεί να έχει ο καθένας δικαίωμα πραγματικής πρόσβασης σε δεξιότητες, σε κάθε στάδιο της ζωής του, ώστε να μπορεί να αποκτήσει τις θεμελιώδεις δεξιότητες του 21ου αιώνα·

7.  αναγνωρίζει την αξία της διεθνοποίησης της εκπαίδευσης και του αυξανόμενου αριθμού σπουδαστών και εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας· υπογραμμίζει επ’ αυτού την αξία του Erasmus+·

8.  επισημαίνει επί πλέον ότι διάφορες μελέτες δείχνουν πως η κινητικότητα εφοδιάζει τα άτομα με ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες όπως και με εγκάρσιες και μεταβιβάσιμες δέσμες δεξιοτήτων, όπως π.χ. κριτική σκέψη και επιχειρηματικό πνεύμα, και τους προσφέρει καλύτερες ευκαιρίες σταδιοδρομίας· αναγνωρίζει ότι ο τρέχων προϋπολογισμός της ΕΕ που διατίθεται για τη μαθησιακή κινητικότητα ενδέχεται να μην είναι επαρκής για την επίτευξη του στόχου του 6 % της μαθησιακής κινητικότητας έως το 2020·

9.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω τις δυνατότητες διατομεακής κινητικότητας μεταξύ των σχολείων συνολικά· τονίζει ότι η μαθησιακή κινητικότητα της ΕΕΚ χρειάζεται μεγαλύτερη στήριξη και προώθηση και ότι πρέπει στο πλαίσιο της κινητικότητας να δοθεί ειδική προσοχή στις διασυνοριακές περιφέρειες·

10.  επισημαίνει ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση θα πρέπει να συμβάλλουν στην προσωπική εξέλιξη και ανάπτυξη και εξέλιξη των νέων προκειμένου αφενός να γίνουν προορατικοί και υπεύθυνοι πολίτες έτοιμοι να ζήσουν και να εργαστούν σε μια τεχνολογικά προηγμένη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία, και αφετέρου να τους παρέχεται ένα βασικό σύνολο ικανοτήτων για δια βίου μάθηση, το οποίο ορίζεται ως ένας συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών απαραίτητων για την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την απασχόληση·

11.  τονίζει ότι η ποιοτική προσχολική εκπαίδευση και αγωγή (ECEC) συνιστούν καίριας σημασίας προϋποθέσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων·

12.  επισημαίνοντας ότι τα κράτη μέλη έχουν την ευθύνη για την παροχή εκπαίδευσης και φροντίδας, τα καλεί να βελτιώσουν την ποιότητα της προσχολικής εκπαίδευσης και αγωγής και να διευρύνουν την πρόσβαση σε αυτή, και να καλύψουν την απουσία επαρκών υποδομών προσφέροντας ποιοτική και προσιτή παιδική μέριμνα για όλα τα επίπεδα εισοδήματος, όπως και να εξετάσουν τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης για τις οικογένειες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού·

13.  υπογραμμίζει ότι η δημιουργικότητα και η καινοτομία καθίστανται κινητήριες δυνάμεις στην οικονομία της ΕΕ και ότι θα πρέπει να ενσωματωθούν στις εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές·

14.  επικροτεί τον στόχο του νέου θεματολογίου δεξιοτήτων να γίνει η ΕΕΚ πρώτη επιλογή για τους εκπαιδευόμενους, ανταποκρινόμενη στη ζήτηση της αγοράς εργασίας και συνδεόμενη με μελλοντικές εργασιακές απαιτήσεις μέσω της συμμετοχής των εργοδοτών στον σχεδιασμό και την παράδοση των μαθημάτων·

15.  προτρέπει τα κράτη μέλη να προχωρήσουν πέρα από την προαγωγή των «σωστών επαγγελματικών δεξιοτήτων» και να επικεντρωθούν και στις πτυχές της εκπαίδευσης που βασίζονται περισσότερο στην εργασία και είναι περισσότερο πρακτικές, καλλιεργούν το επιχειρηματικό, καινοτόμο και δημιουργικό πνεύμα, βοηθούν τα άτομα να έχουν κριτική σκέψη, να κατανοούν την έννοια της βιωσιμότητας και να εκτιμούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και αξίες όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ανεκτικότητα, ο σεβασμός, και να συμμετέχουν πλήρως στη δημοκρατική διεργασία και στην κοινωνική ζωή σαν πολίτες με ανοικτά μυαλά·

16.  εκτιμά εντούτοις πως είναι ανάγκη να υιοθετήσουμε μια ολιστική προσέγγιση απέναντι στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, που να θέτει τον εκπαιδευόμενο στο επίκεντρο της διεργασίας και επίσης να διασφαλίζει επαρκείς επενδύσεις για τις πολιτικές της δια βίου μάθησης· εκτιμά επιπλέον πως η εκπαίδευση και η κατάρτιση πρέπει να είναι προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές για όλους, και πως απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτές οι πιο ευάλωτες ομάδες ατόμων·

17.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των εμπειρογνωμόνων και των οικογενειών που έχουν γνώση της πραγματικής κατάστασης, στον προβληματισμό σχετικά με τις απαραίτητες για τη ζωή δεξιότητες·

18.  προτρέπει τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν επίσης στην αντιμετώπιση των έμφυλων στερεότυπων, δεδομένου ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 60 % των πρόσφατων πτυχιούχων· τονίζει ότι το ποσοστό απασχόλησής τους παραμένει χαμηλότερο του ανδρικού και ότι υποεκπροσωπούνται σε πολλούς τομείς·

19.  προτρέπει τα κράτη μέλη να αντιστοιχίζουν καλύτερα τις δεξιότητες με τις θέσεις στην αγορά εργασίας και, ιδίως, να σχεδιάσουν μαθητείες υψηλής ποιότητας οι οποίες να βοηθούν τα άτομα να είναι ευέλικτα κατά την εκπαιδευτική τους πορεία και αργότερα στην αγορά εργασίας·

20.  αναγνωρίζει την αξία των συστημάτων διττής εκπαίδευσης(31) αλλά επισημαίνει ότι ένα σύστημα που χρησιμοποιείται σε ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αντιγραφεί τυφλά σε άλλο κράτος μέλος· ζητεί την ανταλλαγή προτύπων βέλτιστων πρακτικών τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζουν οι κοινωνικοί εταίροι·

21.  υπενθυμίζει σχετικά την ανάγκη για ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, όπως η μαθητεία και η δια βίου εκπαίδευση, που να οδηγούν σε χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας·

22.  επισημαίνει τον ρόλο του Cedefop, που μεταξύ των βασικών του καθηκόντων έχει το να φέρνει σε επαφή, μεταξύ άλλων και με την ανάπτυξη τομεακών πλατφορμών, πολιτικούς ιθύνοντες, κοινωνικούς εταίρους, ερευνητές και επαγγελματίες, για να ανταλλάσσουν ιδέες και εμπειρίες·

23.  υπογραμμίζει ότι ο πολιτισμός, η δημιουργικότητα και οι τέχνες συμβάλλουν σημαντικά στην προσωπική εξέλιξη, την απασχόληση και την ανάπτυξη σε ολόκληρη την ΕΕ, μεταφέροντας καινοτομία, ενθαρρύνοντας τη συνοχή, ενισχύοντας τις διαπολιτισμικές σχέσεις, την αμοιβαία κατανόηση και τη διατήρηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, του πολιτισμού και των αξιών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη στήριξή τους στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (CCIs) προκειμένου να απελευθερώσουν και να διερευνήσουν πλήρως το δυναμικό τους·

24.  υπογραμμίζει ότι οι τρέχουσες αφίξεις μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην ΕΕ απαιτούν την υιοθέτηση μιας πιο μόνιμης προσέγγισης απέναντι στους πολίτες τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεών τους, που πρέπει να είναι ορατές, όπως απαιτούν και τη δημιουργία ενός μηχανισμού αναγνώρισης και επικύρωσης δεξιοτήτων·

25.  υπενθυμίζει ότι οι νεοαφικνούμενοι φέρνουν μαζί τους νέες δεξιότητες και γνώσεις, και ζητεί να αναπτυχθούν εργαλεία παροχής πολύγλωσσης πληροφόρησης σχετικά με τις υφιστάμενες δυνατότητες τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, άσκησης και εθελοντικής εργασίας· θεωρεί σημαντικό να προωθηθεί ο διαπολιτισμικός διάλογος, ώστε να μπορούν ευκολότερο οι μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και να ενταχθούν στην κοινωνία·

26.  χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με το εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων για υπηκόους τρίτων χωρών και ελπίζει να επιτευχθεί ταχεία πρόοδος σε αυτό το εγχείρημα· συνιστά να είναι το Νέο Θεματολόγιο Δεξιοτήτων για την Ευρώπη, σε ό,τι αφορά τις δεξιότητες των μεταναστών, συνεπές απέναντι στο Σχέδιο δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών· τονίζει ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των μεταναστών, μεταξύ άλλων και μέσα από την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την αγωγή του πολίτη και την άτυπη μάθηση, ενώ η προσοχή δεν θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στη διαφάνεια, τη συγκρισιμότητα και την έγκαιρη διαμόρφωση του προφίλ των δεξιοτήτων και προσόντων των μεταναστών·

27.  υποστηρίζει την ανάγκη ανάληψης συντονισμένης δράσης για την αντιμετώπιση της «διαρροής εγκεφάλων», με τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων για την αξιοποίηση των διαθέσιμων δεξιοτήτων, ώστε τα κράτη μέλη να μη χάσουν ανθρώπινο κεφάλαιο·

28.  υπενθυμίζει ότι η επένδυση στην ικανότητα της εκπαίδευσης σήμερα θα καθορίσει την ποιότητα των θέσεων εργασίας τώρα και στο μέλλον, τα προσόντα των εργαζομένων, την κοινωνική ευημερία και τη δημοκρατική συμμετοχή στην κοινωνία·

29.  καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τη γήρανση του πληθυσμού ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη δεξιοτήτων που έχουν σχέση με την υγεία, την ευεξία και την πρόληψη των ασθενειών·

Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας

30.  θεωρεί ότι η ανταγωνιστικότητα, η οικονομική μεγέθυνση και η κοινωνική συνοχή της ΕΕ εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα αποτρέπουν την υστέρηση σε προσόντα·

31.  τονίζει ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση δεν είναι μόνο βασικοί παράγοντες απασχολησιμότητας, αλλά και προώθησης της κοινωνικής ένταξης και συνοχής, της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και, επομένως, εκτιμά πως η ίση πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και η επαρκής επένδυση στις δεξιότητες και τις ικανότητες είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ιδίως μεταξύ των πλέον ευάλωτων και μη προνομιούχων ομάδων (ΕΕΑΚ, μακροχρόνια άνεργοι, άτομα χαμηλής εξειδίκευσης, πρόσφυγες, και άτομα με αναπηρίες)· υπενθυμίζει ότι εξαιρετικά σημαντική από την άποψη αυτή είναι η σωστή πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες·

32.  θεωρεί με ανησυχία λυπηρό το ότι η επένδυση στην εκπαίδευση εξακολουθεί να υστερεί και ότι οι διαδοχικές περικοπές στους προϋπολογισμούς της εκπαίδευσης επηρεάζουν περισσότερο τους σπουδαστές και τους ενήλικες που προέρχονται από μη προνομιούχους κοινωνικο-οικονομικά στρώματα·

33.  ανησυχεί έντονα από το ότι μεταξύ 2010 και 2014 οι επενδύσεις στην εκπαίδευση και κατάρτιση μειώθηκαν κατά 2,5 % στην ΕΕ συνολικά(32)· τονίζει ότι, προκειμένου η εκπαίδευση να εκπληρώσει τον ρόλο της στην αντιμετώπιση της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, τα δημόσια εκπαιδευτικά συστήματα με τους κατάλληλους πόρους είναι ζωτικής σημασίας·

34.  τονίζει ότι, όπως επισημαίνεται από τον ΟΟΣΑ(33), τα πιο μορφωμένα άτομα συμβάλλουν στη διαμόρφωση πιο δημοκρατικών κοινωνιών και βιώσιμων οικονομιών, εξαρτώνται λιγότερο από τη δημόσια βοήθεια και είναι λιγότερο ευάλωτα στην οικονομική ύφεση· επισημαίνει, ως εκ τούτου, ότι η επένδυση στην ποιοτική εκπαίδευση και καινοτομία δεν είναι σημαντική μόνο για την καταπολέμηση της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και για να μπορεί η ΕΕ να ανταγωνίζεται με επιτυχία στις παγκόσμιες αγορές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επαναφέρουν τις δημόσιες επενδύσεις τουλάχιστον στα προ κρίσης επίπεδα, στην προσχολική, την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για όλους, και ιδίως για τα παιδιά από μη προνομιούχα στρώματα·

35.  επισημαίνει ότι όλοι πρέπει να έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης σε κάθε στάδιο της ζωής τους, ώστε να μπορούν να αποκτήσουν εγκάρσιες δεξιότητες, όπως αριθμητισμό, ψηφιακό γραμματισμό και παιδεία στα μέσα επικοινωνίας, κριτική σκέψη, κοινωνικές δεξιότητες και άλλες συναφείς δεξιότητες ζωής· εκτιμά πως το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και ενθαρρύνει την κοινή δέσμευση υπέρ της υλοποίησης μιας κοινής αντίληψης σχετικά με την ζωτική σημασία των πολιτικών στον τομέα της δια βίου μάθησης·

36.  τονίζει τον ρόλο των εξωτερικών ενώσεων και ΜΚΟ ως προς την παροχή άλλων δεξιοτήτων και κοινωνικών ικανοτήτων, όπως τέχνες και χειρωνακτικές δραστηριότητες, τη στήριξη της ένταξής τους, την καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντός τους, την αλληλεγγύη στη μάθηση και στη διαβίωση, και ως προς την βελτίωση των μαθησιακών ικανοτήτων ολόκληρων τάξεων·

37.  επισημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και για τον λόγο αυτόν χρειάζονται κατάλληλη στήριξη κατά την απόκτηση δεξιοτήτων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν, στο πλαίσιο της υλοποίησης του νέου θεματολογίου δεξιοτήτων, μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς για το σχεδιασμό των πολιτικών τους στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, μεταξύ άλλων και με τη στήριξη του διδακτικού προσωπικού, καθιστώντας διαθέσιμες και προσβάσιμες για όσο το δυνατό περισσότερες κατηγορίες ατόμων τις πληροφοριών για τις δεξιότητες, την κατάρτιση και τις δυνατότητες χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ φάσμα των αναπηριών· τονίζει ότι, για πολλά άτομα με αναπηρίες, το επιχειρείν συνιστά εφικτή επιλογή για να προωθηθεί η συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας· επισημαίνει επ’ αυτού τη σημασία της βελτίωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων των ατόμων με αναπηρίες, όπως και τον κρίσιμο ρόλο της προσβάσιμης τεχνολογίας·

38.  επισημαίνει ότι, παρόλο που αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ο ρόλος της ποιοτικής προσχολικής εκπαίδευσης και αγωγής για τη μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και για τη δημιουργία στέρεων βάσεων για την περαιτέρω μάθηση, το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων στερείται μακροπρόθεσμου οράματος για τα πρώιμα στάδια της εκπαίδευσης· καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη τόσο να επενδύσουν στην ποιοτική ΠΕΦ/ECEC με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητάς της και τη διεύρυνση της πρόσβασης σε αυτή, όσο και να λάβουν μέτρα για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου·

39.  καλεί τα κράτη μέλη να επικυρώσουν ειδικότερα το πλαίσιο ποιότητας για την ΠΕΦ/ECEC(34) και τονίζει ότι τα συναφή προγράμματα θα πρέπει να καταστούν διαθέσιμα, ώστε να δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία σε όλους τους νέους που έχουν εγκαταλείψει την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση· θεωρεί ότι η ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι επιθυμητή·

40.  τονίζει ότι η εκπαίδευση δεν θα πρέπει μόνο να παρέχει δεξιότητες και ικανότητες σχετιζόμενες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, αλλά και να συμβάλλει επίσης στην προσωπική εξέλιξη και ανάπτυξη των νέων, ώστε να γίνουν προορατικοί και υπεύθυνοι πολίτες·

41.  καλεί τα κράτη μέλη να κατευθύνουν τις επενδύσεις σε μια χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση που να ανταποκρίνεται στα κοινωνιακά προβλήματα, με σκοπό τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης και ίσων ευκαιριών για όλους, συμπεριλαμβανομένων των νέων που προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά στρώματα, καθώς και των ευάλωτων και μη προνομιούχων ομάδων·

42.  καλεί τα κράτη μέλη να διευρύνουν τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης δεύτερης ευκαιρίας, για την καλύτερη ενσωμάτωση των ατόμων από ομάδες κινδύνου στην αγορά εργασίας·

43.  χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων με σκοπό τη μείωση των ανισοτήτων στην εκπαίδευση και των μειονεκτημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου, ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την ανεργία και να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία στην Ευρώπη, όμως επισημαίνει μια σειρά διοικητικών εμποδίων που επιβραδύνουν την πρόοδο στην επίτευξη των στόχων που αφορούν την κινητικότητα των επαγγελματιών, την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και την διδασκαλία επαγγελματικών προσόντων·

44.  ζητεί προς τον σκοπό αυτό από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) να λειτουργεί σωστά, να διευκολύνει καλύτερες ανταλλαγές δεδομένων και να προωθεί μια καλύτερη διοικητική συνεργασία χωρίς να δημιουργεί περιττή διοικητική επιβάρυνση, να καθιερώσουν απλούστερες και ταχύτερες διαδικασίες αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και τις απαιτήσεις για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των ειδικευμένων επαγγελματιών που σχεδιάζουν να εργαστούν σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και να αποφύγουν κάθε είδους διακρίσεις·

45.  καλεί ειδικότερα την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση των πιο αδύναμων πολιτών στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιολογώντας την ανάγκη δημιουργίας ειδικών μηχανισμών, π.χ. τοπικών κέντρων ενημέρωσης της ΕΕ και ειδικών δεικτών στο Πλαίσιο Βασικών Ικανοτήτων, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των μη προνομιούχων ομάδων·

Ενίσχυση των ευκαιριών δια βίου μάθησης για όλους

46.  υπογραμμίζει τη σημασία της δια βίου μάθησης για την προσωπική εξέλιξη των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής τους στις συνεχώς μεταβαλλόμενες εργασιακές συνθήκες(35) και της δημιουργίας ευκαιριών για όλους, προκειμένου να καλλιεργηθεί μια νοοτροπία μάθησης σε όλες τις ηλικίες στην Ευρώπη· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη δια βίου μάθηση και να επενδύσουν σε αυτή, ιδίως σε χώρες με ποσοστό συμμετοχής κάτω του ορίου αναφοράς του 15 %·

47.  διαπιστώνει με ανησυχία την απαράδεκτη κατάσταση της έλλειψης βασικών δεξιοτήτων σε 70 εκατομμύρια Ευρωπαίους· επικροτεί, ως εκ τούτου, τη θέσπιση των «διαδρομών αναβάθμισης δεξιοτήτων» και επιμένει στην ταχεία εφαρμογή και παρακολούθησή τους· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν τη διαρκή μέριμνα για αναβάθμιση δεξιοτήτων, επανεκπαίδευση και δια βίου μάθηση, καθιερώνοντας διάφορα συστήματα ευρύτερης πρόσβασης και κινήτρων, προσαρμοσμένα στις επιμέρους ανάγκες κάθε κράτους μέλους, τόσο για τους ανέργους όσο και για τους εργαζόμενους·

48.  θεωρεί ότι η πρωτοβουλία των «διαδρομών αναβάθμισης δεξιοτήτων» θα πρέπει να περιλαμβάνει την εξατομικευμένη αξιολόγηση των μαθησιακών αναγκών, την προσφορά ποιοτικής μάθησης και τη συστηματική επικύρωση των αποκτουμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η εύκολη αναγνώρισή τους στην αγορά εργασίας· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να εξασφαλιστεί ευρεία πρόσβαση στα ευρυζωνικά δίκτυα, προκειμένου να διευκολυνθεί ο ψηφιακός γραμματισμός· θεωρεί λυπηρό το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έγινε δεκτό να συμμετάσχει στη διαμόρφωση της πρωτοβουλίας·

49.  τονίζει ότι η ανάπτυξη τομεακών και ειδικών δεξιοτήτων πρέπει να αποτελεί κοινή ευθύνη των φορέων παροχής εκπαίδευσης, των εργοδοτών και των συνδικάτων και, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τον στενό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους· τονίζει ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς στην αγορά εργασίας θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία, τον σχεδιασμό και την παροχή της κατάρτισης ώστε να εφοδιάζονται τα άτομα με τις απαραίτητες δεξιότητες καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, και οι επιχειρήσεις να είναι ανταγωνιστικές και, ταυτόχρονα, να ενισχύουν την προσωπική εξέλιξη, την ποιοτική απασχόληση, τις προοπτικές σταδιοδρομίας και την ανάπτυξη των ατόμων·

50.  υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να αναπτυχθούν σύνθετα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να παρέχονται στους εκπαιδευόμενους διαφορετικά είδη δεξιοτήτων: βασικές δεξιότητες (γραμματισμός, αριθμητισμός και ψηφιακές δεξιότητες)· προηγμένες γενικές δεξιότητες (όπως επίλυση προβλημάτων και μάθηση)· επαγγελματικές, τεχνικές, ειδικές επαγγελματικές ή τομεακές δεξιότητες· και κοινωνικοσυναισθηματικές δεξιότητες·

51.  υπογραμμίζει ότι η κατανόηση των ειδικών αναγκών των ενηλίκων χαμηλής εξειδίκευσης και η παροχή εξατομικευμένης κατάρτισης σε αυτούς συνιστά ένα ουσιαστικό βήμα για τον σχεδιασμό πιο αποτελεσματικών προγραμμάτων κατάρτισης· υπενθυμίζει ότι η ικανότητα ανταπόκρισης και η προσαρμοστικότητα βάσει της αποκτουμένης εμπειρίας και των μεταβαλλόμενων συνθηκών είναι καίριας σημασίας στοιχεία μιας αποτελεσματικής εκπαιδευτικής διαδικασίας·

52.  τονίζει ότι βασική σημασία για την επιτυχία μιας τέτοιας πρωτοβουλίας έχουν η εκτός δομών επαφή με άτομα ευρισκόμενα σε μειονεκτική κατάσταση και η καθοδήγησή τους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, των μακροχρόνια ανέργων και των υποεκπροσωπούμενων ομάδων, που ίσως δεν γνωρίζουν για τα οφέλη της βελτίωσης του επιπέδου των δεξιοτήτων τους ή για τις ευκαιρίες μετεκπαίδευσης ή αναβάθμισης δεξιοτήτων·

53.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν στοχευμένη δράση για τη μετεκπαίδευση και την επικύρωση των δεξιοτήτων των γονέων που επιστρέφουν στην εργασία ύστερα από μια περίοδο φροντίδας για συντηρούμενα μέλη της οικογένειας·

54.  ζητεί ενεργό συμμετοχή και διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όχι μόνο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε τοπικό και περιφερειακό, προκειμένου να καλυφθούν οι πραγματικές καταστάσεις και ανάγκες στην αγορά εργασίας·

55.  υπενθυμίζει την ανάγκη να συμπεριληφθεί η δια βίου μάθηση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εργασιακού γραμματισμού (δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής, υπολογισμού και επικοινωνίας στο πλαίσιο των καθηκόντων μιας θέσης εργασίας)·

Ενίσχυση των συνδέσμων μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης

56.  υπενθυμίζει ότι η γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων και των αναντιστοιχιών στην αγορά εργασίας και η προώθηση ευκαιριών για κοινωνική κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης και της μαθητείας, είναι απαραίτητα στοιχεία για την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, ιδίως για τις ΜΜΕ και τη βιοτεχνία· προτρέπει ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να προαγάγουν την επαγγελματική εκμάθηση σε συνάρτηση με την οικονομική ζήτηση·

57.  τονίζει ότι απαιτούνται προσπάθειες για μια πιο ευέλικτη, ατομική και εξατομικευμένη(36) προσέγγιση της επαγγελματικής εξέλιξης και τη δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης στη διάρκεια της προσωπικής σταδιοδρομίας και ανάπτυξης κάθε ατόμου και αναγνωρίζει τον ρόλο που μπορούν να παίξουν σε αυτό και οι δημόσιοι αλλά και οι ιδιωτικοί φορείς, ενώ αναγνωρίζει ότι η καθοδήγηση και η παροχή συμβουλών ως προς τις προσωπικές ανάγκες και προτιμήσεις με έμφαση στην αξιολόγηση και επέκταση των ατομικών δεξιοτήτων πρέπει να αποτελούν βασικό στοιχείο των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης από τα πρώτα στάδια·

58.  καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές για την εκπαιδευτική και επιμορφωτική άδεια, καθώς και για την ενδοεργασιακή κατάρτιση· ζητεί, επίσης, να καταστεί η εντός και εκτός εργασίας μάθηση, μεταξύ άλλων η επιμορφωτική άδεια μετ' αποδοχών, προσβάσιμη για όλους τους εργαζόμενους και ειδικότερα για όσους βρίσκονται σε μειονεκτική κατάσταση, με ιδιαίτερη έμφαση στις εργαζόμενες γυναίκες·

59.  υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε πολιτική για τις δεξιότητες θα πρέπει όχι μόνο να λάβει υπόψη τους τρέχοντες μετασχηματισμούς στην αγορά εργασίας αλλά και να έχει επαρκώς καθολικό χαρακτήρα ώστε να αναπτύσσει την μαθησιακή ικανότητα των εργαζομένων και να διευκολύνει την προσαρμογή τους στις μελλοντικές προκλήσεις·

60.  τονίζει ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων πρέπει να αποτελεί κοινή ευθύνη των φορέων παροχής εκπαίδευσης και των εργοδοτών· επιμένει ότι οι επιχειρήσεις/εργοδότες θα πρέπει να συμμετέχουν στην κατάρτιση των ατόμων και στην παροχή των απαραίτητων δεξιοτήτων, ώστε οι επιχειρήσεις να είναι ανταγωνιστικές και, ταυτόχρονα, να ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των ατόμων·

61.  επαναλαμβάνει ότι για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας, της καινοτομίας και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, συμπεριλαμβανομένης της οικολογικής αγωγής του πολίτη, οι βασικές ικανότητες πρέπει να συμβαδίζουν με άλλες βασικές ικανότητες και νοοτροπίες: τη δημιουργικότητα, την ευαισθητοποίηση για τη φύση, την αίσθηση της πρωτοβουλίας, τη γνώση ξένων γλωσσών, την κριτική σκέψη, μέσω του ψηφιακού γραμματισμού και της παιδείας στα μέσα επικοινωνίας, καθώς και τις δεξιότητες που αντανακλούν αναπτυσσόμενους τομείς·

62.  τονίζει τις μεγάλες δυνατότητες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από άποψη καινοτομίας και απασχόλησης και στο θέμα της αποδοτικότερης χρήσης των πόρων και της μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεκτιμούν τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά ζητήματα στο πλαίσιο της υλοποίησης του νέου θεματολογίου δεξιοτήτων, δεδομένων των ευκαιριών εκπαίδευσης και απασχόλησης που αυτά προσφέρουν·

63.  τονίζει την ανάγκη για εξατομικευμένη υποστήριξη προς εκπαιδευόμενους στην εργασία, μαθητευόμενους και εργαζόμενους ώστε να εξασφαλιστεί η ένταξη όλων των ατόμων στην αγορά εργασίας·

64.  αναγνωρίζει τη σημασία της ενίσχυσης της μαθητείας και πρακτικής άσκησης στον χώρο εργασίας ως ένα από τα εργαλεία για την περαιτέρω διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των ατόμων στην αγορά εργασίας, δηλ. με τη δημιουργία διαγενεακών γεφυρών/ανταλλαγών ικανοτήτων·

65.  σημειώνει ότι η μαθητεία, η άσκηση και η κατάρτιση σε ειδικές δεξιότητες θεωρούνται ως οι πλέον αποτελεσματικοί τύποι κατάρτισης που εμποδίζουν τους νέους να επανέλθουν σε κατάσταση εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης· σημειώνει ότι έχει επισημανθεί πως η ύπαρξη διττού συστήματος επαγγελματικής και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και κατάρτισης μειώνει τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEET), επιτρέποντας σε περισσότερους νέους να παραμένουν στην εκπαίδευση/κατάρτιση και βοηθώντας τους να γίνουν πιο απασχολήσιμοι και ικανότεροι να προχωρήσουν πιο ομαλά στην απασχόληση/επαγγελματική σταδιοδρομία· τονίζει ότι εκθέσεις μακροοικονομικής ανάλυσης δείχνουν πως ο συνδυασμός ενός διττού συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης με ενεργές πολιτικές στην αγορά εργασίας έχει τα καλύτερα αποτελέσματα·

66.  καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν υποστήριξη για διεπιχειρησιακή κατάρτιση στον χώρο εργασίας και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τις ΜΜΕ·

67.  ζητεί να εφαρμοστούν συγκεκριμένα μέτρα για τη διευκόλυνση της μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση στην εργασία μέσω ποιοτικής και αμειβόμενης πρακτικής και μαθητείας που θα τους παρέχει έμπρακτη επιτόπια κατάρτιση, όπως και μέσω προγραμμάτων διασυνοριακών ανταλλαγών όπως το Erasmus για νέους επιχειρηματίες, παρέχοντας στους νέους τη δυνατότητα να εφαρμόζουν έμπρακτα τις γνώσεις και τα ταλέντα τους και να έχουν μια κατάλληλη δέσμη κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και πρόσβαση σε κατάλληλη απασχόληση και κοινωνική προστασία, κατά τα οριζόμενα από την εθνική νομοθεσία και πρακτική, ισότιμα προς τους ενήλικες εργαζόμενους· ζητεί από τα κράτη μέλη να παράσχουν στις ΜΜΕ ιδιαίτερη στήριξη ώστε να είναι και αυτές σε θέση να δέχονται ασκούμενους και μαθητευόμενους·

68.  καλεί τα κράτη μέλη να φροντίσουν για ένα ποιοτικό πλαίσιο που δεν θα επιτρέπει να χρησιμοποιούνται η πρακτική και η μαθητεία ως πηγή φθηνού ή δωρεάν εργατικού δυναμικού· επισημαίνει ότι η κατανόηση των βασικών προτύπων και δικαιωμάτων του τομέα υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας είναι επίσης σημαντική για την ανάπτυξη ποιοτικής απασχόλησης και την αποτροπή της εκμετάλλευσης· καλεί, για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικά, νομικά ποιοτικά πλαίσια για την πρακτική και τη μαθητεία, εξασφαλίζοντας ιδίως την προστασία της απασχόλησης και επαρκή κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης·

69.  καλεί την μεν Επιτροπή να υποβάλει ένα Πλαίσιο Ποιότητας για τις μαθητείες, τα δε κράτη μέλη να το εγκρίνουν(37)·

70.  θεωρεί ότι, προκειμένου να προβλεφθούν οι μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες, η κοινωνία των πολιτών, ειδικότερα οι οργανώσεις νέων και κοινοτήτων, οι κοινωνικοί εταίροι, οι φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και οι εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης, πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα επίπεδα, ιδίως όσον αφορά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων απόκτησης τυπικών επαγγελματικών προσόντων, τα οποία προσφέρουν πραγματική και αποτελεσματική μετάβαση από την τυπική εκπαίδευση στη μάθηση στον χώρο εργασίας και στην αξιοπρεπή απασχόληση·

71.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί, μέσω της συμμετοχής παραγόντων της αγοράς εργασίας στον σχεδιασμό, ότι τα προσόντα θα έχουν σημασία για τους εργοδότες·

Ο καίριος ρόλος της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης

72.  επιμένει ότι είναι σημαντικό να επικυρωθούν η μη τυπική και η άτυπη μάθηση ώστε να έχουν απήχηση στους εκπαιδευόμενους και να τους ενδυναμώνουν· αναγνωρίζει ότι αυτό είναι ιδιαιτέρως προφανές για τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη ή μειονεκτική κατάσταση, όπως είναι οι ενήλικες με χαμηλή εξειδίκευση ή οι πρόσφυγες, που χρειάζονται κατά προτεραιότητα υπαγωγή σε ρυθμίσεις επικύρωσης·

73.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εργοδότες και οι φορείς παροχής τυπικής εκπαίδευσης δεν αναγνωρίζουν επαρκώς την αξία και τη σημασία των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των γνώσεων που αποκτούνται μέσω της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης· τονίζει επ’ αυτού ότι απαιτείται προσπάθεια για να ξεπεραστεί μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων η άγνοια για την επικύρωση·

74.  αναγνωρίζει ότι η έλλειψη συγκρισιμότητας και συνοχής μεταξύ των προσεγγίσεων επικύρωσης που εφαρμόζονται στις χώρες της ΕΕ, ιδίως για την ΕΕΚ, αποτελεί επιπρόσθετο εμπόδιο· αναγνωρίζει ακόμη ότι η παροχή πραγματικής πρόσβασης, αναγνώρισης και οικονομικής στήριξης, ιδίως για μη προνομιούχες ομάδες, όπως οι ενήλικες με χαμηλή εξειδίκευση, που χρειάζονται κατά προτεραιότητα πρόσβαση σε μηχανισμούς επικύρωσης, εξακολουθεί να αποτελεί πραγματικό πρόβλημα·

75.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ενημέρωση για τις δυνατότητες επικύρωσης· επικροτεί εν προκειμένω την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία έτη στο πλαίσιο της εφαρμογής της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης έως το 2018· έχει, ωστόσο, την άποψη ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για τη θέσπιση των σχετικών νομικών πλαισίων και τη δημιουργία ολοκληρωμένων στρατηγικών επικύρωσης προκειμένου να επιτρέπεται η επικύρωση·

76.  υπενθυμίζει ότι τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά εργαλεία διαφάνειας, όπως το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (EQF/ΕΠΕΠ) και το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET), έχουν αναπτυχθεί χωριστά· αναγνωρίζει ότι προκειμένου να δοθεί στα άτομα η δυνατότητα να μετρούν καλύτερα την πρόοδο και τις ευκαιρίες τους και να κεφαλαιοποιούν τα μαθησιακά αποτελέσματα που αποκτούν σε διαφορετικά πλαίσια, πρέπει αυτά τα τελευταία να είναι καλύτερα συντονισμένα και να υποστηρίζονται καλύτερα με συστήματα διασφάλισης της ποιότητας και να ενσωματώνονται σε ένα πλαίσιο εθνικών προσόντων, ώστε να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη μεταξύ τομέων και μεταξύ φορέων, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών·

77.  επιμένει ότι είναι απαραίτητο να δοθεί εκ νέου έμφαση στον ρόλο της μη τυπικής εκπαίδευσης, η οποία είναι βασική για την ενδυνάμωση των ατόμων και ιδίως των πλέον ευάλωτων και μειονεκτούντων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των ατόμων με αναπηρίες, όσων έχουν χαμηλή εξειδίκευση και περιορισμένες ευκαιρίες πρόσβασης στην τυπική εκπαίδευση· πιστεύει ότι οι φορείς παροχής μη τυπικής εκπαίδευσης και οι ΜΚΟ είναι σε θέση να προσεγγίσουν τις μη προνομιούχες ομάδες που βρίσκονται εκτός του συστήματος τυπικής εκπαίδευσης και ότι θα πρέπει να υποστηρίζονται καλύτερα στον ρόλο τους, ώστε να επωφελούνται από το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων όσοι έχουν περισσότερο ανάγκη·

78.  αναγνωρίζει τη σημασία του εθελοντισμού ως ενός από τα εργαλεία για την απόκτηση γνώσεων, εμπειρίας και δεξιοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων·

79.  τονίζει ότι η μη τυπική μάθηση, μεταξύ άλλων και μέσω του εθελοντισμού, μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο τονώνοντας την ανάπτυξη μεταβιβάσιμων γνώσεων, διαπολιτισμικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων ζωής, όπως είναι η ομαδική εργασία, η δημιουργικότητα και το πνεύμα πρωτοβουλίας, ενώ ενισχύει επίσης την αυτοεκτίμηση και την όρεξη για μάθηση·

80.  επισημαίνει, περαιτέρω, τη σημασία των προγραμμάτων άτυπης εκπαίδευσης, των καλλιτεχνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων και του διαπολιτισμικού διαλόγου, με σκοπό την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στις κοινωνιακές και δημοκρατικές διεργασίες και καθιστώντας τους λιγότερο ευάλωτους απέναντι στην προπαγάνδα που οδηγεί στην ριζοσπαστικοποίηση· υπογραμμίζει ότι η άτυπη και η μη τυπική μάθηση διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην ένταξη όσων έχουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στο να βρουν δουλειά και είναι ως εκ τούτου πιο ευάλωτοι· ζητεί επ’ αυτού από τα κράτη μέλη να θέσουν σε πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή τη σύσταση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης·

81.  υπογραμμίζει την αξία των εγκάρσιων δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω του αθλητισμού στο πλαίσιο της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, και επισημαίνει, επιπλέον, τη σύνδεση μεταξύ της αθλητικής απασχολησιμότητας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

82.  υπογραμμίζει ότι τα άτυπα και μη τυπικά περιβάλλοντα παρέχουν, επίσης, ευκαιρίες για την ενεργή προώθηση των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανεκτικότητας και της ίσης μεταχείρισης, για τη μάθηση σχετικά με τη συμμετοχή στα κοινά, τη βιωσιμότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών·

83.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν, βάσει των βέλτιστων πρακτικών εκείνων των κρατών μελών που διαθέτουν ήδη τέτοια εργαλεία, τις διαδικασίες για την αναγνώριση της άτυπης και μη τυπικής μάθησης, ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία των διαδρομών αναβάθμισης των δεξιοτήτων(38)· σημειώνει επ’ αυτού τη σημασία μιας πολιτικής απάντησης απευθυνόμενης στις πλέον απομακρυσμένες από την αγορά εργασίας ομάδες·

84.  επισημαίνει ότι τα άτυπα και μη τυπικά περιβάλλοντα, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στο πλαίσιο της κοινοτικής εκπαίδευσης και εργασίας με ομάδες που υποεκπροσωπούνται στο κανονικό σύστημα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενήλικων, παίζουν σημαντικό ρόλο για την ένταξη περιθωριοποιημένων και ευάλωτων ατόμων· επιβεβαιώνει, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι προοπτικές και οι ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών, των ατόμων με αναπηρίες, των ΛΟΑΔΜ, των μεταναστών και των προσφύγων και των ατόμων που προέρχονται από εθνικές μειονότητες·

85.  τονίζει τη σημασία του επαγγελματικού προσανατολισμού για την υποστήριξη ατόμων με χαμηλές δεξιότητες· σημειώνει εν προκειμένω τη σημασία της ικανότητας και της ποιότητας των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών εργασίας στα κράτη μέλη·

86.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν την εφαρμογή κοινών εργαλείων για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων στο πλαίσιο του συστήματος Europass·

87.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω τα συστήματα επικύρωσης και να αυξήσουν την ενημέρωση για τις διαθέσιμες υπηρεσίες επικύρωσης· προτρέπει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν πιο προσβάσιμους, ελκυστικούς και ανοιχτούς διαδρόμους για συμπληρωματική εκπαίδευση, π.χ. συνεχή ΕΕΚ·

Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά και επιχειρηματικών δεξιοτήτων

88.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, στη σημερινή κοινωνία, η εξασφάλιση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την προσωπική και επαγγελματική ολοκλήρωση, αλλά έχει την άποψη ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να παρέχονται στα άτομα περισσότερες ειδικές ψηφιακές ικανότητες προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες κατά τρόπο καινοτόμο και δημιουργικό·

89.  επισημαίνει την ανάγκη προσδιορισμού των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τις θέσεις εργασίας στις νέες τεχνολογίες, καθώς και την ανάγκη προαγωγής της απόκτησης των ψηφιακών δεξιοτήτων που ενδιαφέρουν τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, τις πολύ μικρές και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· επισημαίνει επίσης το γεγονός ότι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων στην ψηφιακή εποχή λαμβάνει χώρα σε ένα πλαίσιο ραγδαίων και δυνητικά αποσταθεροποιητικών αλλαγών όσον αφορά την απασχόληση· για τον λόγο αυτό είναι σκόπιμο η διά βίου κατάρτιση να συμβαδίζει με την αλλαγή·

90.  πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στην εκπαίδευση στον τομέα των STEM (θετικών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών), με σκοπό τη βελτίωση της ψηφιακής μάθησης και διδασκαλίας· υπογραμμίζει το στενό σύνδεσμο μεταξύ της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, και, ως εκ τούτου, ζητεί τη συμπερίληψη των τεχνών και της δημιουργικής μάθησης στο θεματολόγιο STEM, ενώ επίσης θεωρεί ότι τα κορίτσια και οι νέες γυναίκες θα πρέπει να ενθαρρύνονται από νεαρή ηλικία να σπουδάζουν σε τομείς STEM·

91.  τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθούν οι νέες τεχνολογίες στη διεργασία διδασκαλίας και μάθησης και να διευκολυνθεί η εκπαίδευση μέσα από εμπειρίες έμπρακτες και υπό πραγματικές συνθήκες, βάσει των κατάλληλων για κάθε ηλικία προγραμμάτων σπουδών στις ΤΠΕ και στα μέσα επικοινωνίας, με σεβασμό προς την ανάπτυξη και την ευεξία των παιδιών, και με έγκαιρη καθοδήγηση για την υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας και προαγωγή της κριτικής σκέψης, ώστε να αποκτούν τα άτομα τη σωστή δέσμη δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων και να αναπτυχθεί το πλήρες φάσμα ψηφιακών γνώσεων που άτομα και εταιρείες χρειάζονται μέσα σε μια όλο και πιο ψηφιακή οικονομία· υπενθυμίζει την ανάγκη να ενθαρρύνονται κορίτσια και νεαρές γυναίκες να κάνουν σπουδές στον τομέα ΤΠΕ·

92.  τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη μιας πιο συνεργατικής, συντονισμένης και στοχευμένης προσέγγισης προκειμένου να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν οι στρατηγικές που αφορούν τις ψηφιακές δεξιότητες·

93.  προτρέπει προς το σκοπό αυτό την Επιτροπή να αυξήσει την χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά προγράμματα-πλαίσια όπως και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ/EFSI), για την προώθηση συμμετοχικών, καινοτόμων και σκεπτόμενων ευρωπαϊκών κοινωνιών, ώστε όλοι οι πολίτες, και ειδικότερα όσοι έχουν επισφαλές κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο ή ζουν σε απόμακρες περιοχές, πάσχουν από αναπηρία, είναι ηλικιωμένοι ή άνεργοι, να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας·

94.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να κληθούν τα κράτη μέλη να εκπονήσουν ολοκληρωμένες εθνικές στρατηγικές για τις ψηφιακές δεξιότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση του ψηφιακού χάσματος, ιδίως για τους ηλικιωμένους· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι, για να μπορέσουν αυτές οι στρατηγικές να είναι αποτελεσματικές, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν ευκαιρίες δια βίου μάθησης για εκπαιδευτικούς, ισχυρή παιδαγωγική καθοδήγηση και καινοτομία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ανάλογα με το κάθε επίπεδο, βάσει ενός σαφούς οράματος για μια διαπαιδαγώγηση στα μέσα επικοινωνίας, προσαρμοσμένη στην κάθε ηλικία και αποσκοπούσα στην ανάπτυξη, καθώς και αρχική όσο και συνεχής κατάρτιση και αναβάθμιση δεξιοτήτων για τους εκπαιδευτικούς και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

95.  υπογραμμίζει ότι η παιδεία στα μέσα επικοινωνίας επιτρέπει στους πολίτες να επιδείξουν κριτική κατανόηση των διαφόρων μορφών των μέσων επικοινωνίας, αυξάνοντας, κατ' αυτόν τον τρόπο, και ενισχύοντας τους πόρους και τις ευκαιρίες που παρέχει ο «ψηφιακός γραμματισμός»·

96.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους ώστε να βελτιώσουν την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας στα σχολικά προγράμματα και τα ιδρύματα πολιτιστικής εκπαίδευσης, και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο καλύπτοντας όλα τα επίπεδα της τυπικής, άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης·

97.  επαναλαμβάνει ότι η δέσμη ψηφιακών δεξιοτήτων πρέπει να περιλαμβάνει τον ψηφιακό γραμματισμό και την παιδεία στα μέσα επικοινωνίας, όπως και την κριτική και δημιουργική σκέψη, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να γίνονται όχι μόνο χρήστες των τεχνολογιών αλλά και ενεργοί δημιουργοί, καινοτόμοι και υπεύθυνοι πολίτες μέσα σε έναν ψηφιοποιημένο κόσμο·

98.  καλεί τα κράτη μέλη να προσφέρουν σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης ευκαιρίες κατάρτισης στον τομέα των ΤΠΕ και στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και παιδείας στα μέσα (media literacy)· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (OER) που διασφαλίζουν πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους·

99.  τονίζει την ανάγκη ένταξης στοιχείων επιχειρηματικής μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε διάφορα μαθήματα, καθώς η προαγωγή του επιχειρηματικού πνεύματος στους νέους σε πρώιμο στάδιο θα αυξήσει την απασχολησιμότητα, θα βοηθήσει στον αγώνα κατά της ανεργίας των νέων, όπως επίσης και θα ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και τις ηγετικές δεξιότητες που είναι χρήσιμες για την υλοποίηση κοινωνικών έργων και συνεισφέρουν στις τοπικές κοινότητες· υπογραμμίζει ακόμη τη σημασία της άντλησης διδαγμάτων από την εμπειρία και την έννοια της «θετικής αποτυχίας»·

100.  θεωρεί ότι η επιχειρηματική εκπαίδευση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια κοινωνική διάσταση από τη στιγμή που τονώνει την οικονομία ενώ ταυτόχρονα μειώνει τη στέρηση, τον κοινωνικό αποκλεισμό και λοιπά κοινωνικά προβλήματα, και να καλύπτει θέματα όπως το δίκαιο εμπόριο, η κοινωνική επιχείρηση και εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα, όπως οι συνεταιρισμοί, με στόχο την επιδίωξη μιας πιο κοινωνικής, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης οικονομίας·

101.  υπενθυμίζει ότι οι κλάδοι της δημιουργικότητας συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον επιχειρηματικών και ταχέως αναπτυσσόμενων τομέων, και η δημιουργική εκπαίδευση καλλιεργεί μεταβιβάσιμες δεξιότητες, όπως η δημιουργική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η ομαδική εργασία και η επινοητικότητα· αναγνωρίζει ότι οι τομείς των τεχνών και των μέσων επικοινωνίας προσελκύουν ιδιαιτέρως το ενδιαφέρον των νέων·

102.  επισημαίνει ότι η επιχειρηματικότητα απαιτεί την ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων, όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η ομαδική εργασία και η ανάληψη πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των νέων και διευκολύνουν τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας· πιστεύει ότι, ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να διευκολυνθεί και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των επιχειρηματιών στην εκπαιδευτική διαδικασία·

103.  ζητεί ενεργό διάλογο, διαμοιρασμό δεδομένων και συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, των λοιπών ιδρυμάτων ή φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, των κοινωνικών εταίρων και της αγοράς εργασίας, με στόχο την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα εξοπλίζουν τους νέους με τις αναγκαίες δεξιότητες, προσόντα και γνώσεις·

Εκσυγχρονισμός της ΕΕΚ και έμφαση στην αξία της μάθησης στον χώρο εργασίας

104.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές που να προβλέπουν την παροχή άδειας για εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και την εντός του χώρου εργασίας επαγγελματική κατάρτιση και διά βίου μάθηση, μεταξύ άλλων και σε άλλα κράτη μέλη εκτός του δικού τους· τους καλεί να καταστήσουν τη μάθηση εντός και εκτός της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και των ευκαιριών για αμειβόμενα προγράμματα σπουδών, προσβάσιμη σε όλους τους εργαζομένους και ιδίως σε εκείνους που βρίσκονται σε μειονεκτική κατάσταση, και με έμφαση στις γυναίκες που εργάζονται σε τομείς όπου διαρθρωτικά υποεκπροσωπούνται(39)·

105.  επαναλαμβάνει τη σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) ως συναφούς είδους εκπαίδευσης όχι μόνο για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και για να ανοίξει ο δρόμος για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων, αλλά και για την εξασφάλιση ισότητας ευκαιριών για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών από κοινωνικά ευάλωτες και μη προνομιούχες ομάδες·

106.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν επαρκείς επενδύσεις στην ΕΕΚ, να εγγυηθούν την ενίσχυση της σημασίας της για εκπαιδευόμενους, εργοδότες και την κοινωνία εφαρμόζοντας μια ολιστική και συμμετοχική εκπαιδευτική προσέγγιση, και να την προσαρμόσουν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας καθιστώντας την αναπόσπαστο τμήμα του εκπαιδευτικού συστήματος μέσω μιας συμμετοχικής, ενοποιημένης και συντονισμένης προσέγγισης, και να εγγυηθούν πρότυπα υψηλής ποιότητας και διασφάλιση ποιότητας για την ΕΕΚ· υπογραμμίζει την ανάγκη για στενότερη συνεργασία μεταξύ των φορέων παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των φορέων παροχής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχής μετάβαση των αποφοίτων ΕΕΚ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση·

107.  θεωρεί σημαντικό να καταβληθούν προσπάθειες για μεγαλύτερη διαπερατότητα της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κατάρτισης·

108.  υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των πρακτικών επαγγελματικού προσανατολισμού τόσο στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο και στην εκπαίδευση ενηλίκων προς την κατεύθυνση των απαιτούμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε κλάδους και τομείς με προοπτικές, υψηλή προστιθέμενη αξία και επενδυτικό δυναμικό·

109.  χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για τη προώθηση της εκπαίδευσης στον τομέα της ΕΕΚ· αναγνωρίζει ότι η κινητικότητα στον τομέα της ΕΕΚ δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί πλήρως· θεωρεί ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων ΕΕΚ θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση της κινητικότητας στον τομέα της ΕΕΚ, καθώς και στην αύξηση της ποιότητας, της συνάφειας και της απουσίας αποκλεισμών όσον αφορά την εκπαίδευση στον τομέα της ΕΕΚ·

110.  τονίζει την ανάγκη να διερευνηθεί η δυνατότητα διατομεακής κινητικότητας όχι μόνο στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά και μεταξύ των σχολείων συνολικά·

111.  υποστηρίζει ότι η κύρια ευθύνη για την ποιότητα της εκπαίδευσης στον τομέα της ΕΕΚ εναπόκειται στο κράτος μέλος και στις περιφερειακές αρχές· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ΕΕΚ και να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

112.  καλεί τα κράτη μέλη να επαναπροσδιορίσουν την ΕΕΚ χάρη σε κατάλληλες επενδύσεις και εξειδικευμένο προσωπικού, ενισχυμένη σύνδεση με την αγορά εργασίας και τους εργοδότες, και με την προώθηση της ενημέρωσης για την ΕΕΚ ως πολύτιμης εκπαιδευτικής και επαγγελματικής διαδρομής·

113.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ελκυστικότητα, το κύρος και την κινητικότητα της ΕΕΚ ως σημαντικής επιλογής στην προσωπική σταδιοδρομία, μεριμνώντας ώστε οι νέοι και οι οικογένειές τους να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και καθοδήγηση για τις εναλλακτικές δυνατότητες της ΕΕΚ, να γίνουν επαρκείς επενδύσεις για την βελτίωση της ποιότητας και καταλληλότητας της ΕΕΚ, η οποία πρέπει να είναι προσβάσιμες και οικονομικά προσιτή σε όλους, και να δημιουργηθούν περισσότερα «περάσματα» μεταξύ πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και ΕΕΚ, καθώς και προάγοντας την ισορροπία μεταξύ φύλων και την ίση μεταχείριση στα προγράμματα ΕΕΚ·

114.  ζητεί να χρησιμοποιείται το ECVET για συγκεκριμένους στόχους, όπως την εφαρμογή ενός πλήρως λειτουργικού συστήματος μεταφοράς διδακτικών μονάδων και αναγνώρισης·

115.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να συγκρίνουν τις βέλτιστες εμπειρίες από τις συμπράξεις εκπαίδευσης-επαγγελματικής κατάρτισης, για να μειωθεί ο αριθμός των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση ή την κατάρτιση και ο αριθμός των ΕΑΕΚ· συνιστά να γίνει τούτο μέσα από τη συνεργασία μεταξύ σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου και μέσω της μαθητείας, ώστε να δημιουργηθούν δυνατότητες δεύτερης ευκαιρίας, να επιτευχθεί μεγαλύτερη ενοποίηση μεταξύ συστημάτων και οι δεξιότητες να προσαρμόζονται καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες·

116.  προτρέπει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ποιοτικά διττά συστήματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, σε συντονισμό με τους τοπικούς και περιφερειακούς οικονομικούς φορείς, μετά από μία ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και σε συμφωνία με την ιδιαίτερη φύση του κάθε εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να ξεπεραστούν οι υπάρχουσες και μελλοντικές αναντιστοιχίες δεξιοτήτων·

117.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συλλογή δεδομένων για τη χαρτογράφηση των διαδρομών σταδιοδρομίας των εκπαιδευόμενων της ΕΕΚ, ώστε να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις προοπτικές απασχόλησής τους, να αξιολογούν την ποιότητα της ΕΕΚ και να ενημερώνουν τους σπουδαστές σχετικά με τις επιλογές σταδιοδρομίας·

118.  υπενθυμίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη υποστήριξη για την κινητικότητα εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτικών· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στα εθνικά τους προγράμματα την υποστήριξη της κινητικότητας προκειμένου να βοηθήσουν μεγάλο μερίδιο νέων να επωφεληθεί από μια εμπειρία στο εξωτερικό·

Διδάσκοντες και εκπαιδευτές

119.  πιστεύει ότι οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην απόδοση των μαθητών· τονίζει ως εκ τούτου την ανάγκη επενδύσεων και υποστήριξης για την αρχική και συνεχή επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών σε όλους τους εκπαιδευτικούς τομείς, και την ανάγκη εξασφάλισης ποιοτικής απασχόλησης και δημιουργίας υπηρεσιών δια βίου καθοδήγησης για την επαγγελματική σταδιοδρομία, κάτι που πρέπει να αποτελεί διαρκή προτεραιότητα σε ολόκληρη την ΕΕ·

120.  τονίζει ότι η βελτίωση του κύρους και η αναβάθμιση των καθηγητών, των εκπαιδευτών, των καθοδηγητών (mentors) και παιδαγωγών προκειμένου να διευρύνουν τις δεξιότητές τους είναι προϋπόθεση για να έχει αποτέλεσμα το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων και ότι θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να προσελκυστούν οι νέοι να εργαστούν στο εκπαιδευτικό σύστημα και για να έχουν οι διδάσκοντες κίνητρα να μείνουν στο επάγγελμα, και τούτο μεταξύ άλλων και χάρη στη βελτίωση των πολιτικών διατήρησης προσωπικού· επισημαίνει ότι αυτό απαιτεί τη συνεκτίμηση και αξιοποίηση των εκπαιδευτικών, την παροχή ελκυστικών αμοιβών και συνθηκών εργασίας, την καλύτερη πρόσβαση στην περαιτέρω κατάρτιση κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας, ιδίως στην ψηφιακή διδακτική πράξη, καθώς και μέτρα για την προστασία και την πρόληψη της βίας και της παρενόχλησης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα· καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την ενίσχυση της ισότητας των φύλων στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού· υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση των καινοτόμων πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης και η διευκόλυνση της κινητικότητας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών θα μπορούσε να αποτελέσει ένα βήμα προόδου προς την επίτευξη του στόχου αυτού·

121.  υπενθυμίζει ότι σε μερικά κράτη μέλη η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών έχει επηρεαστεί σημαντικά από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση· υπογραμμίζει τη σημασία της επένδυσης σε δασκάλους, εκπαιδευτές και παιδαγωγούς και του εφοδιασμού τους με νέες δεξιότητες και τεχνικές διδασκαλίας σύμφωνα με τις τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις·

122.  καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν μεγάλες επενδύσεις στη δια βίου μάθηση των εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής εμπειρίας στο εξωτερικό, και να διασφαλίσουν τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξή τους, όπως επίσης και να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, π.χ. δεξιότητες ΤΠΕ, επιχειρηματικές δεξιότητες και τεχνογνωσία στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς· τονίζει επ’ αυτού ότι για την αναβάθμιση όλου του εκπαιδευτικού προσωπικού θα πρέπει να προβλέπονται οι κατάλληλες πληρωμένες ημέρες κατάρτισης

123.  τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ΕΕΚ ώστε να εφοδιάζουν τους εκπαιδευόμενους με επιχειρηματικές δεξιότητες σε στενή συνεργασία με τις ΜΜΕ· τονίζει εν προκειμένω την προώθηση ευέλικτων πρακτικών πρόσληψης (π.χ. εκπαιδευτικοί με εμπειρία στον κλάδο)·

124.  συνιστά στα κράτη μέλη να παρέχουν κίνητρα ώστε για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού να προσλαμβάνονται υποψήφιοι με ικανότητες υψηλού επιπέδου και να επιβραβεύονται οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί·

Υλοποίηση του νέου θεματολογίου δεξιοτήτων: προκλήσεις και συστάσεις

125.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με το ευρωπαϊκό κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης (Cedefop) με σκοπό την καλύτερη εκτίμηση και πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες και την καλύτερη προσαρμογή τους στις θέσεις εργασίας που είναι διαθέσιμες στην αγορά·

126.  τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί, να εφαρμοστεί και να παρακολουθείται περαιτέρω το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης, των υπηρεσιών απασχόλησης και των τοπικών αρχών· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την προώθηση ευρύτερων συμπράξεων με τους εν λόγω ενδιαφερόμενους φορείς·

127.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν, κατά την υλοποίηση της πρωτοβουλίας, μεγάλη έμφαση στον συντονισμό των διάφορων οργανώσεων που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως είναι τα υπουργεία, οι τοπικές αρχές, οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και άλλες υπηρεσίες, τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις·

128.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να προβάλλουν όλο και περισσότερο την ΕΕΚ και να βελτιώσουν την ποιότητα και ελκυστικότητά της· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θέτουν περαιτέρω στόχους για την ενθάρρυνση της μάθησης στον χώρο εργασίας στο πλαίσιο προγραμμάτων ΕΕΚ·

129.  ζητεί μια μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των φορέων ΕΕΚ και των φορέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να γεφυρωθεί το σημερινό χάσμα και να εξασφαλιστεί η επιτυχής μετάβαση των αποφοίτων ΕΕΚ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση· συνιστά εν προκειμένω να αντληθούν διδάγματα από τις βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν σε διάφορα κράτη μέλη τα οποία διαθέτουν αποτελεσματικά συστήματα διττής εκπαίδευσης·

130.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια συντονισμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση στον τομέα των κοινωνικών πολιτικών, της εκπαίδευσης και της απασχόλησης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διαρκής εξέλιξη και αναπροσαρμογή της ΕΕΚ και να παρασχεθεί στα άτομα που προέρχονται από τον κλάδο αυτό η δυνατότητα πρόσβασης σε ανώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης·

131.  υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της κατανόησης και της συγκρισιμότητας των διαφόρων επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των κρατών μελών· χαιρετίζει την προτεινόμενη αναθεώρηση και περαιτέρω ανάπτυξη του ΕΠΕΠ και ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και όλων των ενδιαφερομένων· ζητεί μεγαλύτερη συνέπεια μεταξύ των μέσων αξιολόγησης επαγγελματικών προσόντων της ΕΕ, δηλαδή του ΕΠΕΠ, του ECVET και του EQAVET·

132.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να δίνουν έμφαση στην παροχή ευκαιριών στους πολίτες τους, ανεξαρτήτως ηλικίας, να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και ικανότητες, προωθώντας ταυτόχρονα τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας και αναμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μαθαίνουν, εργάζονται και δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, όπως και τις ευρύτερες κοινωνιακές επιπτώσεις αυτών τω αλλαγών· καλεί στο πλαίσιο αυτό τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την πρόθεση της Επιτροπής να επικεντρωθεί στις θετικές πτυχές αυτού του μετασχηματισμού μέσω της στρατηγικής της ΕΕ για τις ψηφιακές δεξιότητες· ζητεί την περαιτέρω συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων στον συνασπισμό για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας·

133.  συμφωνεί με το «σχέδιο στρατηγικής για την τομεακή συνεργασία στο θέμα των δεξιοτήτων» που η Επιτροπή υπέβαλε στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος για έξι τομείς και ενθαρρύνει τη συνέχισή του·

134.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να δίνουν έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες, ιδίως στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και την αναμόρφωση του τρόπου με τον οποίο τα άτομα εργάζονται και δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, και λαμβάνει υπόψη την πρόθεση της Επιτροπής να επικεντρωθεί στις θετικές πτυχές αυτού του μετασχηματισμού μέσω της στρατηγικής της ΕΕ για τις ψηφιακές δεξιότητες·

135.  καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμα σπουδών τους την πρώιμη εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα(40), συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ώστε οι πολίτες τους να αναπτύξουν ατομική επιχειρηματική νοοτροπία ως βασική δεξιότητα που υποστηρίζει την προσωπική ανάπτυξη, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, την κοινωνική ένταξη και την απασχολησιμότητα·

136.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει ισοδύναμα πλαίσια ικανοτήτων για άλλες βασικές ικανότητες, όπως η ικανότητα χρηματοοικονομικών γνώσεων, με τον ίδιο τρόπο όπως για τις ψηφιακές και τις επιχειρηματικές δεξιότητες·

137.  θεωρεί ότι, προκειμένου οι προτεινόμενες «διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων» να έχουν απτά αποτελέσματα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα διδάγματα από την υλοποίηση των Εγγυήσεων για τη νεολαία· εκτιμά ειδικότερα πως αυτές θα πρέπει να επιδιώκουν την ταχύτερη εφαρμογή, μια ενοποιημένη προσέγγιση με τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες, και μια καλύτερη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, π.χ. συνδικάτα και ενώσεις εργοδοτών και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς·

138.  πιστεύει ότι η απόκτηση ενός ελάχιστου συνόλου δεξιοτήτων είναι σημαντική αλλά δεν αρκεί, δεδομένου ότι είναι κρίσιμο να ενθαρρύνεται κάθε άτομο να αποκτά προηγμένες δεξιότητες και ικανότητες ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα στο μέλλον, ιδίως στην περίπτωση ευάλωτων ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο επισφαλούς απασχόλησης·

139.  θεωρεί λυπηρή την απουσία ειδικής χρηματοδότησης για την εφαρμογή των προτάσεων, πράγμα που ίσως αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο για τη λήψη μέτρων ικανών να αποφέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα σε εθνικό επίπεδο, εκτιμά όμως πως θα πρέπει τα κράτη μέλη να ενθαρρυνθούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις υπάρχουσες πηγές χρηματοδότησης και ειδικά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να στηρίξουν την υλοποίηση του θεματολογίου· υπογραμμίζει ότι οι προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης, συγκεκριμένα το ΕΚΤ και το Erasmus+, είναι ήδη δεσμευμένες σε εθνικό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να προτρέψει τα κράτη μέλη να κάνουν περισσότερες επενδύσεις και να ξοδέψουν αποδοτικά στις δεξιότητες ως σημαντική επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο η οποία αποφέρει όχι μόνο κοινωνικά αλλά και οικονομικά οφέλη·

140.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν χρηματοδότηση για τη γεφύρωση του υπάρχοντος τεχνολογικού χάσματος μεταξύ των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό και εκείνων που δεν διαθέτουν και να υποστηρίξουν την αναβάθμιση των γνώσεων των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών στον τομέα της τεχνολογίας, προκειμένου να συμβαδίζουν με τον σημερινό ολοένα και πιο ψηφιακό κόσμο, στο πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών για τις ψηφιακές δεξιότητες·

141.  συνιστά θερμά να αντιμετωπιστεί το ψηφιακό χάσμα και να δοθούν σε όλους ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στις ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς και οι ικανότητες, οι αντιλήψεις και τα κίνητρα που απαιτούνται για την ψηφιακή συμμετοχή·

142.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εργαστούν, επίσης, σε ζητήματα όπως η υστέρηση στις επιδόσεις των μαθητών σε ορισμένους τομείς σπουδών, τα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στην εκπαίδευση ενηλίκων, η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, η κοινωνική ένταξη, η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, το χάσμα μεταξύ των φύλων και τα ποσοστά απασχολησιμότητας των αποφοίτων·

143.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία και τις συνέργειες μεταξύ των φορέων παροχής τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης, των περιφερειών και των τοπικών αρχών, των εργοδοτών και της κοινωνίας των πολιτών, σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να καλυφθεί μια ευρύτερη ομάδα ατόμων με χαμηλή εξειδίκευση και να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ειδικές ανάγκες τους·

144.  ζητεί να έχει η μάθηση μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με τον τόπο, την παροχή και τις μεθόδους μάθησης, που θα προσελκύουν ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευομένων και θα καλύπτουν τις ανάγκες τους, αυξάνοντας έτσι για όλους τις μαθησιακές ευκαιρίες·

145.  επικροτεί την προτεινόμενη αναθεώρηση του πλαισίου βασικών ικανοτήτων, το οποίο αποτελεί πολύτιμο σημείο αναφοράς και εξασφαλίζει μια κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων και ζητεί την ενίσχυση του αντίκτυπού της σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ άλλων στα προγράμματα σπουδών και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη διασύνδεση του πλαισίου βασικών ικανοτήτων με τη σύσταση του Συμβουλίου του 2012 για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης·

146.  επικροτεί την προβλεπόμενη αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων, η οποία αναμένεται να προσφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς τις δεξιότητες και τα προσόντα στις διάφορες χώρες της ΕΕ· τονίζει ότι ένα τέτοιο εργαλείο είναι βασικό για την προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας, ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές, και τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη προβολή των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των γνώσεων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης·

147.  καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν ευρεία προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή των διαδρομών αναβάθμισης των δεξιοτήτων, παρέχοντας ποικίλες ευκαιρίες που να λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένες ανάγκες σε τοπικό, περιφερειακό και τομεακό επίπεδο (π.χ. διαπολιτισμικές δεξιότητες, δεξιότητες πολίτη, οικολογικές, γλωσσικές δεξιότητες, δεξιότητες σε θέματα υγείας, οικογενειακές δεξιότητες) και να προχωρούν πέρα από την απλή παροχή των βασικών δεξιοτήτων·

148.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών μέσω δραστηριοτήτων αμοιβαίας μάθησης και ανταλλαγής ορθών πολιτικών πρακτικών·

149.  χαιρετίζει και ενθαρρύνει την αναθεώρηση του πλαισίου Europass και ειδικότερα την μετάβαση από την χρήση του ως μηχανισμού εγγράφων στη χρήση του ως πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών, όπως χαιρετίζει και ενθαρρύνει την προσπάθεια διαφόρων τύπων μάθησης και δεξιοτήτων, ιδίως εκείνων που αποκτώνται εκτός της επίσημης εκπαίδευσης·

150.  πιστεύει ότι η αναθεώρηση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι μη προνομιούχες ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με χαμηλή ειδίκευση, οι ηλικιωμένοι πολίτες ή οι μακροχρόνια άνεργοι, θα μπορούν να επωφεληθούν από τα εργαλεία και θεωρεί σημαντικό το να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία’

151.  πιστεύει ότι οι ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων σε σχέση με την ανάπτυξη δεξιοτήτων θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται καλύτερα στο νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων·

152.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία να θεσπιστεί ένα σύστημα παρακολούθησης των αποφοίτων, προκειμένου να υπάρξει μια περισσότερο τεκμηριωμένη και συναφής προσέγγιση στον σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών και των προσφορών μάθησης· ζητεί ένα παρόμοιο σύστημα για την ευρεία παρακολούθηση των αποφοίτων της ΕΕΚ·

153.  ζητεί τη συνεχή και αυξημένη υποστήριξη του προγράμματος κινητικότητας Erasmus+, προσφέροντας και προωθώντας ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς για τους νέους, τους εκπαιδευτικούς, τους εθελοντές, τους μαθητευόμενους, τους ασκούμενους και τους νέους εργαζόμενους·

154.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τα εθνικά συστήματα επαγγελματικών προσόντων και προτείνει να αναπροσαρμοστούν για να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των νέων αναδυόμενων επαγγελμάτων· υπογραμμίζει την ανάγκη να στηρίξουν τα κράτη μέλη το επάγγελμα του εκπαιδευτικού διευκολύνοντας την πρόσβαση στην ενημέρωση‑για‑τις‑προηγμένες τεχνολογίες και υπενθυμίζει προς το σκοπό αυτό την πλατφόρμα eTwinning που ανέπτυξε η Επιτροπή·

155.  καλεί την Επιτροπή να εξαγγείλει ένα ευρωπαϊκό έτος εκπαίδευσης των ενηλίκων, το οποίο θα βοηθήσει σε ολόκληρη την Ευρώπη στη συνειδητοποίηση της αξίας της εκπαίδευσης των ενηλίκων και της ενεργού γήρανσης, και της ζητεί να προβλέψει επαρκή χρόνο για την προετοιμασία του σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο·

156.  καλεί την Επιτροπή να διοργανώνει ένα ετήσιο «ευρωπαϊκό φόρουμ δεξιοτήτων», το οποίο θα επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους επαγγελματίες, τους σπουδαστές, τους εργοδότες και τους εργαζόμενους να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την πρόβλεψη, την ανάπτυξη και την επικύρωση δεξιοτήτων·

o
o   o

157.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 119 της 28.5.2009, σ. 2.
(2) ΕΕ C 351 Ε της 2.12.2011, σ. 29.
(3) ΕΕ C 484 της 24.12.2016, σ. 1.
(4) ΕΕ C 67 της 20.2.2016, σ. 1.
(5) ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1.
(6) ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.
(7) ΕΕ C 191 της 1.7.2011, σ. 1.
(8) ΕΕ C 372 της 20.12.2011, σ. 1.
(9) ΕΕ C 290 της 4.12.2007, σ. 1.
(10) ΕΕ C 417 της 15.12.2015, σ. 36.
(11) ΕΕ C 64 της 5.3.2013, σ. 5.
(12) ΕΕ C 111 της 6.5.2008, σ. 1.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0338.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0107.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0008.
(16) ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 48.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0292.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0321.
(19) https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/119628.pdf
(20) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6268-2017-INIT/el/pdf
(21) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0005.
(22) Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (ISBN: 978-92-79-26866-3)· http://www.euricse.eu/wp-content/uploads/2015/03/social-economy-guide.pdf
(23) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0411.
(24) Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2016b), Analytical underpinning for a New Skills Agenda for Europe (SWD(2016)0195).
(25) Cedefop, επικείμενη δημοσίευση στο EC, 2016b.
(26) http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/assisting-eu-countries-skills-matching
(27) Βλέπε SWD(2016)0195.
(28) Boosting the competitiveness of cultural and creative industries for growth and jobs («Τόνωση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση»), 2015.
(29) Society at a Glance 2016 – OECD Social Indicators (Η κοινωνία με μια ματιά, 2016 – κοινωνικοί δείκτες του ΟΟΣΑ).
(30) Cedefop, Rising STEMs Database, Μάρτιος 2014.
(31) Τα συστήματα διπλής εκπαίδευσης συνδυάζουν μαθητεία σε μια επιχείρηση με επαγγελματική εκπαίδευση σε επαγγελματική σχολή στο πλαίσιο ενός μαθήματος.
(32) Education and Training Monitor 2016.
(33) https://www.oecd.org/education/school/50293148.pdf
(34) Eurofound (2015), Προσχολική φροντίδα: συνθήκες εργασίας, κατάρτιση και ποιότητα υπηρεσιών – Μια συστηματική επισκόπηση.
(35) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0338.
(36) Η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα — Πολιτικές και πρακτικές στην Ευρώπη — CEDEFOP.
(37) Με βάση τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής για την επαγγελματική κατάρτιση, αναφορικά με ένα «Κοινό όραμα για ποιοτική και αποτελεσματική μαθητεία και μάθηση στον χώρο εργασίας» που εγκρίθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2016.
(38) Σύσταση του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2016.
(39) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0338.
(40) Ευρωπαϊκή Επιτροπή/EACEA/ΕΥΡΥΔΙΚΗ, 2016, επιχειρηματική εκπαίδευση στα σχολεία στην Ευρώπη Έκθεση ΕΥΡΥΔΙΚΗ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου