Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2847(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0538/2017

Indgivne tekster :

B8-0538/2017

Forhandlinger :

PV 03/10/2017 - 3
CRE 03/10/2017 - 3

Afstemninger :

PV 03/10/2017 - 4.1
CRE 03/10/2017 - 4.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0361

Vedtagne tekster
PDF 169kWORD 42k
Tirsdag den 3. oktober 2017 - Strasbourg
Status over forhandlingerne med Det Forenede Kongerige
P8_TA(2017)0361B8-0538/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 3. oktober 2017 om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (2017/2847(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 5. april 2017 om forhandlingerne med Det Forenede Kongerige efter sidstnævntes meddelelse om, at det har til hensigt at træde ud af Den Europæiske Union(1),

–  der henviser til retningslinjerne af 29. april 2017 fra Det Europæiske Råd (art. 50) efter Det Forenede Kongeriges meddelelse i henhold til artikel 50 i TEU og til bilaget til Rådets afgørelse af 22. maj 2017, som fastlægger forhandlingsdirektiver med henblik på en aftale med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om de nærmere bestemmelser for dets udtræden af Den Europæiske Union,

–  der henviser til Kommissionens positionspapirer af 12. juni 2017 om "væsentlige principper vedrørende borgerrettigheder" og "væsentlige principper vedrørende finansiel afregning" og af 20. september 2017 om "vejledende principper vedrørende dialogen om Irland/Nordirland",

–  der henviser til positionspapirerne fra Det Forenede Kongeriges regering om spørgsmål knyttet til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union, navnlig papirerne af henholdsvis 26. juni 2017 om "beskyttelse af EU-borgere bosat i Det Forenede Kongerige og britiske statsborgere bosat i EU" og 16. august 2017 om "Nordirland og Irland",

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at der i dag bor ca. 3,2 millioner borgere fra de resterende 27 medlemsstater (EU-27) i Det Forenede Kongerige, medens 1,2 millioner borgere fra Det Forenede Kongerige (herefter "britiske borgere") er bosiddende i EU-27;

B.  der henviser til, at EU-borgere, som har bosat sig i en anden medlemsstat, har gjort det på grundlag af deres rettigheder i henhold til EU-retten og ud fra den forudsætning, at de vil fortsætte med at nyde disse rettigheder resten af livet;

C.  der henviser til, at Europa-Parlamentet repræsenterer alle unionsborgere, herunder britiske borgere, og vil arbejde for at beskytte deres interesser under hele den proces, som skal føre til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union;

D.  der henviser til, at nylige hændelser i Det Forenede Kongerige og i visse andre medlemsstater har vist, at der allerede forekommer administrativ forskelsbehandling af EU-27-borgere i Det Forenede Kongerige og af britiske borgere i EU-27, hvilket har indvirkning på de pågældendes dagligdag og begrænser den effektive udøvelse af deres rettigheder;

E.  der påpeger, at en velordnet udtræden af Det Forenede Kongerige fra Den Europæiske Union kræver, at øen Irlands unikke situation og særlige forhold adresseres, at alle dele af Langfredagsaftalen af 10. april 1998 opretholdes, og at en lukning af grænsen undgås;

F.  der henviser til, at de borgere i Nordirland, der har udøvet eller måtte udøve deres ret til at få irsk statsborgerskab, vil være EU-borgere, og at der ikke må lægges hindringer i vejen for deres fulde udøvelse af deres rettigheder i henhold til traktaterne;

G.  der påpeger, at såvel Den Europæiske Union som Det Forenede Kongerige i fuldt omfang bør overholde de finansielle forpligtelser, der er indgået i hele den periode, hvor Det Forenede Kongeriges har været medlem af Den Europæiske Union;

H.  der henviser til, at Det Forenede Kongeriges premierminister i sin tale den 22. september 2017 i Firenze fremkom med visse præciseringer angående borgerrettigheder, spørgsmålet om Irland og Nordirland, den finansielle afregning, behovet for en overgangsperiode og perspektiverne for det fremtidige forhold mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige;

1.  fastholder alle de elementer, det anførte i sin beslutning af 5. april 2017 om forhandlingerne med Det Forenede Kongerige efter meddelelsen om, at det har til hensigt at træde ud af Den Europæiske Union;

2.  understreger, at de retningslinjer, der blev godkendt af Det Europæiske Råd den 29. april 2017, og de efterfølgende forhandlingsdirektiver, som blev vedtaget af Rådet den 22. maj 2017, er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning af 5. april 2017; konstaterer med tilfredshed, at EU's chefforhandler arbejder i fuld overensstemmelse med dette mandat;

3.  konstaterer, at Det Forenede Kongeriges premierminister i sin tale af 22. september 2017 foreslog en tidsbegrænset overgangsperiode, hvilket er på linje med Parlamentets beslutning af 5. april 2017; påpeger, at en sådan overgang kun kan gennemføres på grundlag af Den Europæiske Unions eksisterende instrumenter og -strukturer på lovgivnings-, budget-, tilsyns-, domstols- og retshåndhævelsesområdet; understreger, at en sådan overgangsperiode, når Det Forenede Kongerige ikke længere er medlemsstat, kun kan bygge på videreførelse af hele den gældende fællesskabsret (acquis communautaire), hvilket indebærer fuld anvendelse af de fire friheder (fri bevægelighed for personer, kapital, tjenesteydelser og varer), og at der i den forbindelse ikke må indføres nogen nye betingelser, der begrænser den frie bevægelighed for personer; understreger, at en sådan overgangsperiode kun kan komme på tale under den forudsætning, at den fuldt og helt er underlagt EU-Domstolens ("Domstolens") kompetence; insisterer på, at en sådan overgangsperiode kun kan godkendes, hvis der er indgået en fuldgyldig udtrædelsesaftale, der dækker alle spørgsmål i tilknytning til Det Forenede Kongeriges udtræden;

Borgernes rettigheder

4.  understreger, at udtrædelsesaftalen skal omfatte alle de rettigheder, som borgerne nyder på nuværende tidspunkt, således at der ikke sker nogen væsentlig ændring i deres stilling, og at den skal sikre gensidighed, retfærdighed, symmetri og ikke-forskelsbehandling for såvel EU-borgere i Det Forenede Kongerige som britiske borgere i Den Europæiske Union; understreger navnlig, at relevante EU-borgere bosat i Det Forenede Kongerige og børn født efter dets udtræden bør være omfattet af udtrædelsesaftalen som familiemedlemmer og ikke som individuelle rettighedshavere, at fremtidige familiemedlemmer fortsat bør have opholdsret på samme betingelser som nuværende familiemedlemmer, at dokumenter skal være deklaratoriske i overensstemmelse med EU-retten, at tunge administrative procedurer bør undgås, og at alle de ydelser, der er defineret i EU-lovgivningen, bør være eksportable;

5.  understreger i den forbindelse, at udtrædelsesaftalen bør bevare hele EU-regelsættet om borgerrettigheder som defineret i den relevante EU-lovgivning, men er af den opfattelse, at det forslag, Det Forenede Kongerige fremsætter i sit positionspapir af 26. juni 2017 ikke lever op til denne målsætning, ikke mindst hvad angår forslaget om at oprette en ny kategori af personer med "fast status" ("settled status") i Det Forenede Kongeriges udlændingelovgivning. Udtrykker sin bekymring over, at disse forslag, den langsomme forhandlingsproces og de løsningsmodeller for EU-borgernes fremtidige status, der er kommet frem, skaber unødig lidelse og utryghed blandt de borgere fra EU-27, der er bosiddende i Det Forenede Kongerige;

6.  udtrykker bekymring over den beklagelige administrative praksis, der anvendes over for EU-borgere, der er bosiddende i Det Forenede Kongerige; minder endvidere Det Forenede Kongerige om, at det, så længe det stadig er medlemsstat i Den Europæiske Union, er forpligtet til at overholde og håndhæve EU-retten og afholde sig fra enhver praksis af administrativ eller anden karakter, der resulterer i hindringer for eller forskelsbehandling af borgere fra EU-27 med bopæl i Det Forenede Kongerige, herunder på deres arbejdsplads; forventer, at alle andre medlemsstater for deres del sikrer, at britiske statsborgere med bopæl i Den Europæiske Union behandles i fuld overensstemmelse med EU-retten, eftersom de vedbliver at være EU-borgere, indtil Det Forenede Kongerige træder ud af Den Europæiske Union;

7.  bemærker, at Det Forenede Kongeriges premierminister i sin tale af 22. september 2017 forpligtede sig til at sikre, at rettighederne for borgere fra EU-27 med bopæl i Det Forenede Kongerige får direkte virkning, ved hjælp af indarbejdelse af udtrædelsesaftalen i Det Forenede Kongeriges lovgivning; understreger, at dette bør gøres på en måde, der forhindrer, at aftalen kan ændres ensidigt, sætter EU's borgere i stand til at gøre deres rettigheder i henhold til udtrædelsesaftalen direkte gældende over for Det Forenede Kongeriges domstole og offentlige forvaltning og giver aftalen forrang for Det Forenede Kongeriges lovgivning; understreger, at Domstolen for at sikre sammenhængen i og integriteten af EU's retsorden fortsat skal have enekompetence til at fortolke og håndhæve EU-retten og udtrædelsesaftalen; afventer konkrete forslag fra Det Forenede Kongerige i denne henseende;

Irland og Nordirland

8.  understreger, at øen Irlands unikke situation og særlige forhold skal adresseres i udtrædelsesaftalen, hvilket skal ske på en måde, der er i fuld overensstemmelse med alle dele af Langfredagsaftalen, de aftalte samarbejdsområder og med EU-lovgivningen med henblik på at sikre kontinuitet og stabilitet i den nordirske fredsproces;

9.  er af den stærke overbevisning, at det påhviler Det Forenede Kongeriges regering at fremlægge en entydig, effektiv og brugbar løsning, som forhindrer en lukning af grænsen, sikrer en fuldstændig overholdelse af alle dele af Langfredagsaftalen, er i overensstemmelse med EU-retten og fuldt ud sikrer integriteten af det indre marked og toldunionen; mener også, at Det Forenede Kongerige skal fortsætte med at yde en rimelige andel af den finansielle bistand til Nordirland/Irland; beklager, at de forslag, som Det Forenede Kongerige fremkommer med i sit positionspapir om Nordirland og Irland, ikke er tilfredsstillende i denne henseende; bemærker på den anden side, at Det Forenede Kongeriges premierminister i sin tale af 22. september 2017 udelukkede enhver fysisk infrastruktur ved grænsen, hvilket forudsætter, at Det Forenede Kongerige forbliver i det indre marked og toldunionen, eller at Nordirland på en eller anden måde gør det;

10.  fastholder, at ingen løsning for øen Irland kan bruges til at forudbestemme løsninger i forbindelse med drøftelserne vedrørende det fremtidige forhold mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige;

Finansiel afregning

11.  noterer sig den erklæring, som Det Forenede Kongeriges premierminister afgav vedrørende den finansielle afregning i sin tale af 22. september 2017, men afventer konkrete forslag fra den britiske regering i denne henseende; understreger, at den hidtidige mangel på klare forslag i alvorlig grad har lagt hindringer i vejen for forhandlingerne, og at der er behov for betydelige fremskridt på dette område, før drøftelserne om andre emner, herunder rammerne for det fremtidige forhold mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige, kan indledes;

12.  bekræfter i overensstemmelse med Kommissionens positionspapir af 12. juni 2017 om "væsentlige principper vedrørende finansiel afregning", at Det Forenede Kongerige skal overholde alle de finansielle forpligtelser, som det har indgået som medlemsstat i Den Europæiske Union, og understreger, at dette spørgsmål skal være fuldt og helt afgjort i udtrædelsesaftalen; peger især på de finansielle forpligtelser, som hidrører fra den flerårige finansielle ramme og afgørelsen om egne indtægter fra 2014(2), og som, uafhængigt af en eventuel overgangsperiode, omfatter dets andel af EU's udestående forpligtelser, herunder eventualforpligtelser, og omkostningerne i forbindelse med udtræden af Den Europæiske Union, idet det er udelukket, at forpligtelser indgået af alle 28 medlemsstater kun skal honoreres af de tilbageværende 27 medlemsstater;

Fremskridt i forhandlingerne

13.  minder om, at det i overensstemmelse med den trinvise tilgang til forhandlingerne, der er afgørende for Det Forenede Kongeriges velordnede udtræden af Den Europæiske Union, er nødvendigt, at der gøres væsentlige fremskridt om borgerrettigheder, Irland og Nordirland og afregningen af Det Forenede Kongeriges finansielle forpligtelser, før man kan tage hul på forhandlingerne om rammerne for det fremtidige forhold mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige samt om overgangsfasen;

14.  understreger den afgørende betydning af, at de tilsagn, som Det Forenede Kongeriges premierminister afgav i sin tale af 22. september 2017, udmøntes i konkrete ændringer af Det Forenede Kongeriges holdning og følgelig i konkrete forslag med henblik på at fremskynde arbejdet i forhandlingernes første fase og bane vejen for, at der i den næste fase, i en ånd af gensidig tillid og oprigtigt samarbejde, kan indledes forhandlinger om et nyt og tæt partnerskab inden for rammerne af en associering af Det Forenede Kongerige med Den Europæiske Union;

15.  er af den opfattelse, at der i fjerde forhandlingsrunde stadig ikke er gjort tilstrækkelige fremskridt omkring borgerrettigheder, Irland og Nordirland og afregningen af Det Forenede Kongeriges finansielle forpligtelser; opfordrer Det Europæiske Råd til på sit møde i oktober 2017 at beslutte at udsætte sin vurdering af, om der er gjort tilstrækkelige fremskridt, medmindre der under den femte forhandlingsrunde opnås store gennembrud i overensstemmelse med denne beslutning på alle tre områder;

o
o   o

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd, Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen, de nationale parlamenter og Det Forenede Kongeriges regering.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0102.
(2) Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik