Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2847(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0538/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0538/2017

Συζήτηση :

PV 03/10/2017 - 3
CRE 03/10/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 03/10/2017 - 4.1
CRE 03/10/2017 - 4.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0361

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 468kWORD 54k
Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο
Πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο
P8_TA(2017)0361B8-0538/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (2017/2847(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια της εκ μέρους του γνωστοποίησης ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση(1),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50), της 29ης Απριλίου 2017, σε συνέχεια της γνωστοποίησης εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει του άρθρου 50 ΣΕΕ, και το παράρτημα στην απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2017, το οποίο ορίζει οδηγίες για τη διαπραγμάτευση συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας– που καθορίζει τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα έγγραφα θέσεων της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2017, σχετικά με τις «βασικές αρχές για τα δικαιώματα των πολιτών» και τις «βασικές αρχές του οικονομικού διακανονισμού», και της 20ής Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με τις «κατευθυντήριες αρχές για τον διάλογο για την Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία»,

–  έχοντας υπόψη τα έγγραφα θέσεων της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τα θέματα που άπτονται της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως εκείνο της 26ης Ιουνίου 2017 για διασφάλιση της θέσης των πολιτών της ΕΕ που ζουν στο ΗΒ και των πολιτών του ΗΒ που ζουν στην ΕΕ, και εκείνο της 16ης Αυγούστου 2017 για τη Βόρεια Ιρλανδία και την Ιρλανδία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή περίπου 3,2 εκατομμύρια πολίτες των υπόλοιπων 27 κρατών μελών (ΕΕ-27) κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1,2 εκατομμύρια πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου («πολίτες ΗΒ») κατοικούν στην ΕΕ-27·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της ΕΕ που πήγαν να κατοικήσουν σε άλλο κράτος μέλος το έπραξαν στη βάση των δικαιωμάτων που διαθέτουν δυνάμει του ενωσιακού δικαίου και θεωρώντας ότι θα συνεχίσουν να απολαύουν των δικαιωμάτων αυτών διά βίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί όλους τους πολίτες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών του ΗΒ, και θα μεριμνά για την προστασία των συμφερόντων τους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε ορισμένα άλλα κράτη μέλη, πρόσφατα διοικητικά περιστατικά κατέδειξαν ότι γίνονται ήδη διακρίσεις εις βάρος πολιτών της ΕΕ-27 στο Ηνωμένο Βασίλειο και εις βάρος πολιτών ΗΒ στην ΕΕ-27, οι οποίες έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των θιγόμενων πολιτών, περιορίζοντας την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων τους·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για μια συντεταγμένη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται να ληφθούν υπόψη η μοναδική θέση και οι ειδικές συνθήκες της νήσου της Ιρλανδίας, να διατηρηθεί η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, της 10ης Απριλίου 1998, σε όλα τα μέρη της, και να αποφευχθεί η επαναφορά των συνοριακών ελέγχων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι στη Βόρεια Ιρλανδία που έχουν ασκήσει, ή μπορεί να ασκήσουν, το δικαίωμά τους να αποκτήσουν ιρλανδική υπηκοότητα θα διαθέτουν ιθαγένεια ΕΕ, και δεν θα πρέπει να τεθούν εμπόδια που θα τους εμπόδιζαν στην πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με τις Συνθήκες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να σεβαστούν πλήρως τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από ολόκληρη την περίοδο κατά την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ομιλία της στη Φλωρεντία στις 22 Σεπτεμβρίου 2017, η Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου προέβη σε ορισμένες διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών, το ζήτημα της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, τον δημοσιονομικό διακανονισμό, την ανάγκη για μια μεταβατική περίοδο και τις προοπτικές για τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου·

1.  επαναλαμβάνει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια της εκ μέρους του γνωστοποίησης ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

2.  τονίζει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 29 Απριλίου 2017 και οι συνακόλουθες οδηγίες για τη διαπραγμάτευση, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 22 Μαΐου 2017, είναι σύμφωνες με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 5 Απριλίου 2017· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργεί σε πλήρη συμμόρφωση με την εντολή αυτή·

3.  επισημαίνει, σύμφωνα με το ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2017, ότι η Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου πρότεινε, στην ομιλία της στις 22 Σεπτεμβρίου 2017, μια χρονικά περιορισμένη μεταβατική περίοδο· επισημαίνει ότι μια τέτοια μετάβαση μπορεί να γίνει μόνο στη βάση των υφισταμένων κανονιστικών, δημοσιονομικών, εποπτικών, δικαστικών και εκτελεστικών μέσων και δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπογραμμίζει ότι μια τέτοια μεταβατική περίοδος, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι πλέον κράτος μέλος, δεν μπορεί να αποτελεί παρά μόνο συνέχιση του συνόλου του κοινοτικού κεκτημένου, πράγμα που συνεπάγεται την πλήρη εφαρμογή των τεσσάρων ελευθεριών (ελεύθερη κυκλοφορία πολιτών, κεφαλαίων, υπηρεσιών και εμπορευμάτων), και ότι τούτο πρέπει να γίνει χωρίς κανέναν περιορισμό στην ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων μέσω της επιβολής νέων όρων· τονίζει ότι μια τέτοια μεταβατική περίοδος δεν μπορεί να προβλεφθεί παρά μόνο υπό την πλήρη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)· επιμένει ότι μια τέτοια μεταβατική περίοδος μπορεί να συμφωνηθεί μόνο με την προϋπόθεση ότι θα συναφθεί μια πλήρης συμφωνία αποχώρησης που να καλύπτει όλα τα ζητήματα που άπτονται της αποχώρησης του ηνωμένου Βασιλείου·

Δικαιώματα των πολιτών

4.  τονίζει ότι η συμφωνία αποχώρησης πρέπει να ενσωματώνει το πλήρες σύνολο των δικαιωμάτων των οποίων απολαύουν σήμερα οι πολίτες, κατά τρόπο ώστε να μην υπάρξει ουσιαστική μεταβολή όσον αφορά τη θέση τους, και να εξασφαλίζει αμοιβαιότητα, ισότητα, συμμετρία και ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτών της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο και των πολιτών του ΗΒ στην Ευρωπαϊκή Ένωση· υπογραμμίζει ειδικότερα ότι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, οι πολίτες της ΕΕ που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα παιδιά που θα γεννηθούν μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας αποχώρησης ως μέλη οικογενείας και όχι ως ανεξάρτητοι κάτοχοι δικαιώματος, ότι τα μελλοντικά μέλη οικογενειών θα πρέπει να συνεχίσουν να απολαύουν του δικαιώματος παραμονής υπό τους ίδιους όρους όπως και τα μέλη οικογενείας, ότι τα έγγραφα θα πρέπει να είναι δηλωτικά σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, ότι θα πρέπει να αποφευχθεί κάθε επαχθής διοικητική διαδικασία, και ότι όλες οι παροχές που ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να είναι εξαγώγιμες·

5.  τονίζει, εν προκειμένω, ότι η συμφωνία αποχώρησης θα πρέπει να διατηρεί το σύνολο των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα των πολιτών, όπως ορίζονται στη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θεωρεί ότι οι προτάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου που περιλαμβάνονται στο έγγραφο θέσεών του της 26ης Ιουνίου 2017 υπολείπονται από την άποψη αυτή, αν μη τι άλλο όσον αφορά την πρόταση για τη δημιουργία νέας κατηγορίας «εγκατεστημένου προσώπου» δυνάμει της νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου για τη μετανάστευση· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι προτάσεις αυτές, η βραδύτητα των διαπραγματεύσεων και οι δημοσιοποιημένες επιλογές πολιτικής σχετικά με το μελλοντικό καθεστώς των πολιτών της ΕΕ προκαλούν περιττές δυσκολίες και ανησυχία για τους πολίτες της ΕΕ-27 που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο·

6.  εκφράζει ανησυχία για τις αποδοκιμαστέες διοικητικές πρακτικές εις βάρος πολιτών της ΕΕ που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο· υπενθυμίζει, επιπλέον, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ότι όσο παραμένει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να τηρεί και να επιβάλλει τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να απέχει από διοικητικές ή άλλες πρακτικές οι οποίες δημιουργούν εμπόδια και διακρίσεις για τους πολίτες της ΕΕ-27 που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ άλλων στον χώρο εργασίας τους· αναμένει ότι όλα τα άλλα κράτη μέλη, από την πλευρά τους, θα εξασφαλίσουν ότι η αντιμετώπιση των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι παραμένουν πολίτες της ΕΕ μέχρι την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

7.  επισημαίνει ότι η πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου ανέλαβε δέσμευση, με την ομιλία της στις 22 Σεπτεμβρίου 2017, να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ-27 που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα αποκτήσουν άμεση ισχύ με την ενσωμάτωση της συμφωνίας αποχώρησης στο δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου· υπογραμμίζει ότι αυτό θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο που να μην επιτρέπει τη μονομερή τροποποίησή της, να επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να επικαλούνται τα δικαιώματα που απορρέουν από τη συμφωνία αποχώρησης άμεσα ενώπιον των δικαστηρίων και της δημόσιας διοίκησης του Ηνωμένου Βασιλείου, και να της προσδίδει προτεραιότητα έναντι του δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου· υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να εξασφαλίζονται η συνοχή και η ακεραιότητα της έννομης τάξης της ΕΕ, το ΔΕΕ πρέπει να παραμείνει η μόνη και αρμόδια αρχή για την ερμηνεία και την επιβολή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συμφωνίας αποχώρησης· αναμένει, εν προκειμένω, συγκεκριμένες προτάσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο·

Ιρλανδία και Βόρεια Ιρλανδία

8.  τονίζει ότι η μοναδική θέση και οι ειδικές συνθήκες της νήσου της Ιρλανδίας πρέπει να ληφθούν υπόψη στη συμφωνία αποχώρησης, κατά τρόπο πλήρως σύμφωνο με τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής σε όλα τα μέρη της, με τους συμφωνηθέντες τομείς συνεργασίας, και με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να εξασφαλιστούν η συνέχεια και η σταθερότητα της ειρηνευτικής διαδικασίας της Βόρειας Ιρλανδίας·

9.  πιστεύει ακράδαντα ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης του ΗΚ να παρουσιάσει μια μοναδική, αποτελεσματική και εφαρμόσιμη λύση που να αποτρέπει την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων, να εξασφαλίζει την πλήρη τήρηση της «Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής» σε όλα τα μέρη της, να συνάδει με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίζει πλήρως την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και της τελωνειακής ένωσης· πιστεύει επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να συνεχίσει να συνεισφέρει το μερίδιο που του αναλογεί στην οικονομική βοήθεια για τη στήριξη της Βόρειας Ιρλανδίας/Ιρλανδίας· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι προτάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, που καθορίζονται στο έγγραφο θέσεών του για την Βόρεια Ιρλανδία και την Ιρλανδία, υπολείπονται εν προκειμένω· επισημαίνει, ωστόσο, ότι στην ομιλία της στις 22 Σεπτεμβρίου 2017 η Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου απέκλεισε κάθε υλική υποδομή στα σύνορα, από το οποίο μπορεί να συναχθεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει στην εσωτερική αγορά και την τελωνειακή ένωση ή ότι η Βόρεια Ιρλανδία παραμένει υπό κάποια μορφή στην εσωτερική αγορά και την τελωνειακή ένωση·

10.  επαναλαμβάνει ότι η όποια λύση βρεθεί για τη νήσο της Ιρλανδίας δεν μπορεί να εξυπηρετήσει στον προκαθορισμό λύσεων στο πλαίσιο των συζητήσεων σχετικά με τη μελλοντική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου·

Δημοσιονομικός διακανονισμός

11.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, στην ομιλία της στις 22 Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με τον δημοσιονομικό διακανονισμό, αλλά αναμένει εν προκειμένω συγκεκριμένες προτάσεις από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου· υπογραμμίζει ότι, ως τώρα, η απουσία σαφών προτάσεων έχει αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο για τις διαπραγματεύσεις και ότι απαιτείται να σημειωθεί σημαντική πρόοδος στον συγκεκριμένο τομέα πριν αρχίσουν οι συζητήσεις για άλλα θέματα, συμπεριλαμβανομένου του μελλοντικού πλαισίου της μελλοντικής σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου·

12.  επαναλαμβάνει, σύμφωνα με το έγγραφο θέσεων της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2017, σχετικά με τις βασικές αρχές του δημοσιονομικού διακανονισμού, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να τηρήσει στο ακέραιο τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επιμένει πως το θέμα αυτό πρέπει να διευθετηθεί πλήρως στη συμφωνία αποχώρησης· επισημαίνει ειδικότερα τις οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και την απόφαση του 2014 για τους ιδίους πόρους(2), που περιλαμβάνουν, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε μεταβατική περίοδο, τις εκκρεμείς υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης το μερίδιό του στις υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων υποχρεώσεων, και το κόστος της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι είναι αδιανόητο, υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από 28 κράτη μέλη να τηρηθούν μόνο από τα υπόλοιπα 27·

Πρόοδος των διαπραγματεύσεων

13.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη σταδιακή προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, η οποία έχει καθοριστική σημασία για μια συντεταγμένη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτείται να σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών, την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία, και τη διευθέτηση των δημοσιονομικών υποχρεώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, ως προϋπόθεση για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, και τη μεταβατική φάση·

14.  υπογραμμίζει ότι είναι καθοριστικό, οι υποχρεώσεις που ανέλαβε η Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου με την ομιλία της στις 22 Σεπτεμβρίου 2017 να μεταφραστούν σε αισθητές αλλαγές στη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και σε αντίστοιχες συγκεκριμένες προτάσεις, για να επιταχυνθούν οι εργασίες της πρώτης φάσης των διαπραγματεύσεων και να καταστεί δυνατόν, σε μια δεύτερη φάση και στη βάση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ειλικρινούς συνεργασίας, να καταστεί δυνατή η έναρξη συνομιλιών για μια νέα και στενή εταιρική σχέση στο πλαίσιο μιας σύνδεσης του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση·

15.  θεωρεί ότι στον τέταρτο γύρο των διαπραγματεύσεων δεν έχει σημειωθεί ακόμα επαρκής πρόοδος όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών, την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία, και τη διευθέτηση των δημοσιονομικών υποχρεώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αν δεν σημειωθεί σοβαρή πρόοδος σύμφωνα με το παρόν ψήφισμα και στους τρεις αυτούς τομείς κατά τον πέμπτο γύρο των διαπραγματεύσεων, να αποφασίσει κατά τη σύνοδό του τού Οκτωβρίου 2017 να αναβάλει την αξιολόγηση της προόδου·

o
o   o

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα εθνικά κοινοβούλια, και στην Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0102.
(2) Απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου