Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2847(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0538/2017

Pateikti tekstai :

B8-0538/2017

Debatai :

PV 03/10/2017 - 3
CRE 03/10/2017 - 3

Balsavimas :

PV 03/10/2017 - 4.1
CRE 03/10/2017 - 4.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0361

Priimti tekstai
PDF 327kWORD 47k
Antradienis, 2017 m. spalio 3 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Derybų su Jungtine Karalyste dabartinė padėtis
P8_TA(2017)0361B8-0538/2017

2017 m. spalio 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl derybų su Jungtine Karalyste padėties (2017/2847(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. balandžio 5 d. rezoliuciją dėl derybų su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos(1),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 29 d. Europos Vadovų Tarybos (50 str.) gaires, parengtas po Jungtinės Karalystės pranešimo pagal ES sutarties 50 straipsnį, ir į 2017 m. gegužės 22 d. Tarybos sprendimo priedą, kuriame nustatyti Susitarimo su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste, kuriame nustatoma jos išstojimo iš Europos Sąjungos tvarka, derybiniai nurodymai,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 12 d. Komisijos pozicijos dokumentus dėl Piliečių teisių esminių principų ir Finansinio susitarimo esminių principų ir į 2017 m. rugsėjo 20 d. Komisijos pozicijos dokumentus dėl Dialogo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos pagrindinių principų,

–  atsižvelgdamas į Jungtinės Karalystės pozicijos dokumentus dėl klausimų, susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos, visų pirma į 2017 m. birželio 26 d. pozicijos dokumentus dėl Jungtinėje Karalystėje gyvenančių ES piliečių ir Europos Sąjungoje gyvenančių Jungtinės Karalystės piliečių padėties išsaugojimo“ ir 2017 m. rugpjūčio 16 d. pozicijos dokumentus dėl Šiaurės Airijos ir Airijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi šiuo metu apie 3,2 mln. piliečių iš likusių 27 ES valstybių narių gyvena Jungtinėje Karalystėje ir 1,2 mln. Jungtinės Karalystės piliečių (toliau – JK piliečiai) gyvena 27 ES valstybėse narėse;

B.  kadangi ES piliečiai kitoje valstybėje narėje apsigyveno remdamiesi teisėmis, kurios jiems suteikiamos pagal Sąjungos teisę, suprantant, kad jie ir toliau galės naudotis šiomis teisėmis visą savo gyvenimą;

C.  kadangi Europos Parlamentas atstovauja visiems ES piliečiams, įskaitant JK piliečius, ir toliau sieks ginti jų interesus per visą Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos procesą;

D.  kadangi Jungtinėje Karalystėje ir kai kuriose kitose valstybėse narėse neseniai įvykę administraciniai incidentai parodė, kad Jungtinėje Karalystėje gyvenantys 27 ES valstybių narių piliečiai ir 27 ES valstybėse narėse gyvenantys JK piliečiai jau diskriminuojami ir ši diskriminacija daro poveikį kasdieniam piliečių gyvenimui bei riboja jų galimybes veiksmingai naudotis savo teisėmis;

E.  kadangi norint, kad Jungtinė Karalystė tvarkingai išstotų iš Europos Sąjungos, reikia išspręsti unikalios padėties ir ypatingų aplinkybių klausimą, su kuriuo susiduria Airijos sala, išsaugoti visas 1998 m. balandžio 10 d. Didžiojo penktadienio susitarimo dalis ir išvengti fizinės sienos;

F.  kadangi Šiaurės Airijos gyventojams, kurie naudojosi ar gali naudotis savo teise į Airijos pilietybę, bus suteikiama ES pilietybė ir negali būti nustatyta jokių kliūčių ar trukdymų, kurie neleistų jiems visapusiškai naudotis savo teisėmis pagal Sutartis;

G.  kadangi Europos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė turėtų abi visapusiškai laikytis finansinių įsipareigojimų, susijusių su visu Jungtinės Karalystės narystės Europos Sąjungoje laikotarpiu;

H.  kadangi savo kalboje Florencijoje 2017 m. rugsėjo 22 d. Jungtinės Karalystės Ministrė Pirmininkė pateikė tam tikrų paaiškinimų dėl piliečių teisių, Airijos ir Šiaurės Airijos klausimo, finansinio susitarimo, pereinamojo laikotarpio būtinybės ir būsimų Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės santykių perspektyvos;

1.  dar kartą patvirtina visas dalis, išdėstytas savo 2017 m. balandžio 5 d. rezoliucijoje dėl derybų su Jungtine Karalyste gavus jos pranešimą dėl ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos;

2.  pabrėžia, kad Europos Vadovų Tarybos 2017 m. balandžio 29 d. patvirtintos gairės ir tolesni derybų nurodymai, kuriuos Taryba priėmė 2017 m. gegužės 22 d., atitinka 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento rezoliuciją; džiaugiasi, kad Europos Sąjungos derybininkas veikia visiškai laikydamasis minėtų įgaliojimų;

3.  pažymi, kad, kaip nurodyta 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento rezoliucijoje, Jungtinės Karalystės Ministrė Pirmininkė savo kalboje 2017 m. rugsėjo 22 d. pasiūlė ribotos trukmės pereinamąjį laikotarpį; atkreipia dėmesį į tai, kad toks perėjimas gali įvykti tik remiantis esamomis Europos Sąjungos reguliavimo, biudžeto, priežiūros, teisminėmis ir vykdymo užtikrinimo priemonėmis bei struktūromis; pabrėžia, kad toks pereinamasis laikotarpis, kai Jungtinė Karalystė nebebus valstybė narė, įmanomas tik jeigu bus toliau įgyvendinamas visas acquis communautaire, kuris apima visapusišką keturių laisvių (laisvas piliečių, kapitalo, paslaugų ir prekių judėjimas) taikymą, ir kad tai turi vykti be jokių apribojimų laisvam asmenų judėjimui ir nenustatant jokių naujų sąlygų; pabrėžia, kad toks pereinamasis laikotarpis gali būti numatytas tik taikant visą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) jurisdikciją; primygtinai pabrėžia, kad šis pereinamasis laikotarpis gali būti susitartas tik su sąlyga, kad bus sudarytas visapusiškas susitarimas dėl išstojimo, apimantis visus klausimus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu;

Piliečių teisės

4.  pabrėžia, kad susitarimas dėl išstojimo turi apimti visas šiuo metu piliečių turimas teises, kad nebūtų jokių esminių jų padėties pokyčių ir kad juo Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems ES piliečiams ir Europos Sąjungoje gyvenantiems JK piliečiams turi būti užtikrintas abipusiškumas, lygybė, vienodo požiūris ir nediskriminavimas; ypač pabrėžia, kad kriterijus atitinkantys ES gyventojai ir vaikai, gimę po Jungtinės Karalystės išstojimo, turėtų patekti į susitarimą dėl išstojimo apimtį kaip šeimos nariai, o ne kaip nepriklausomi teisių turėtojai, kad būsimi šeimos nariai ir toliau turėtų teisę gyventi šalyje pagal tas pačias nuostatas kaip ir dabartiniai šeimos nariai, kad dokumentai turėtų būti suderinti su ES teisės aktais, kad reikėtų vengti sudėtingos administracinės procedūros ir kad visos išmokos, nustatytos ES teisės aktuose, turėtų būti perkeliamos;

5.  atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad susitarime dėl išstojimo turėtų būti išsaugotas visas Europos Sąjungos taisyklių dėl piliečių teisių rinkinys, kaip apibrėžta atitinkamuose Europos Sąjungos teisės aktuose, bet mano, kad Jungtinės Karalystės pasiūlymai, pateikti 2017 m. birželio 26 d. pozicijos dokumente, turi trūkumų šiuo klausimu, ypač kiek tai susiję su pasiūlymu sukurti naują „nuolatinio gyventojo statuso“ kategoriją pagal Jungtinės Karalystės imigracijos įstatymą; išreiškia savo susirūpinimą, kad dėl šie pasiūlymai, lėtas derybų procesas ir atskleistos politikos galimybes dėl būsimos ES piliečių padėties Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems 27 valstybių narių piliečiams kelia nereikalingų sunkumų ir nerimą;

6.  reiškia susirūpinimą dėl apgailėtinos administracinės praktikos, taikomos Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems ES piliečiams; be to, primena Jungtinei Karalystei, kad kol ji tebėra valstybė narė, ji privalo laikytis Europos Sąjungos teisės aktų ir užtikrinti jų vykdymą bei susilaikyti nuo bet kokios administracinės ar kitos praktikos, dėl kurios Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems 27 ES valstybių narių piliečiams kiltų kliūčių ar jie būtų diskriminuojami; tikisi, kad visos kitos valstybės narės iš savo pusės turėtų užtikrinti, kad su Europos Sąjungoje gyvenančiais JK piliečiais būtų elgiamasi visapusiškai laikantis Europos Sąjungos teisės, nes jie liks ES piliečiais iki tol, kol Jungtinė Karalystė išstos iš Europos Sąjungos;

7.  atkreipia dėmesį į Jungtinės Karalystės Ministrės Pirmininkės 2017 m. rugsėjo 22 d. pasakytą kalbą, kurioje ji įsipareigojo užtikrinti, kad Jungtinėje Karalystėje gyvenančių 27 ES valstybių narių piliečių teisės bus tiesiogiai įgyvendinamos susitarimą dėl išstojimo įtraukiant į Jungtinės Karalystės teisę; pabrėžia, kad tai turėtų būti daroma taip, kad būtų užkirstas kelias jo vienašališkam pakeitimui, kad ES piliečiai galėtų remtis susitarimu dėl išstojimo tiesiogiai Jungtinės Karalystės teismuose ir viešojo administravimo institucijose ir kad jam būtų suteikta viršenybė Jungtinės Karalystės teisės atžvilgiu; pabrėžia, kad norint užtikrinti ES teisėtvarkos nuoseklumą ir vientisumą ESTT turi likti vienintele kompetentinga institucija, kuri aiškintų Europos Sąjungos teisę ir susitarimą dėl išstojimo ir užtikrintų jų vykdymą; laukia konkrečių Jungtinės Karalystės pasiūlymų šiuo klausimu;

Airija ir Šiaurės Airija

8.  pabrėžia, kad unikalios padėties ir ypatingų aplinkybių klausimas, su kuriuo susiduria Airijos sala, turi būti sprendžiamas susitarime dėl išstojimo ir tai turėtų būti daroma visapusiškai laikantis Didžiojo penktadienio susitarimo (apimant visas jo dalis), bendradarbiavimo sričių, dėl kurių susitarta, ir Europos Sąjungos teisės, siekiant užtikrinti Šiaurės Airijos taikos proceso tęstinumą ir stabilumą;

9.  tvirtai mano, kad Jungtinės Karalystės vyriausybė turi pateikti unikalų, veiksmingą ir įgyvendinamą sprendimą, kuris neleistų atsirasti fizinei sienai, užtikrintų, kad būtų visapusiškai laikomasi Didžiojo penktadienio susitarimo (apimant visas jo dalis), atitiktų Europos Sąjungos teisę ir visiškai užtikrintų vidaus rinkos ir muitų sąjungos vientisumą; taip pat mano, kad Jungtinė Karalystė ir toliau turi skirti deramą finansinę paramą Šiaurės Airijai ir Airijai; apgailestauja, kad Jungtinės Karalystės pasiūlymai, išdėstyti jos pozicijos dokumente dėl Šiaurės Airijos ir Airijos, šiuo požiūriu yra nepakankami; kita vertus, pažymi, kad savo 2017 m. rugsėjo 22 d. kalboje Jungtinės Karalystės Ministrė Pirmininkė atmetė bet kokią fizinę infrastruktūrą pasienyje, o tai leidžia daryti prielaidą, kad Jungtinė Karalystė liks vidaus rinkoje ir muitų sąjungoje arba kad Šiaurės Airija tam tikra forma išliks vidaus rinkoje ir muitų sąjungoje;

10.  primena, kad bet koks sprendimas dėl Airijos salos negali būti naudojamas siekiant iš anksto nustatyti sprendimus, atsižvelgiant į diskusijas dėl būsimų Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės santykių;

Finansinis susitarimas

11.  atkreipia dėmesį į Jungtinės Karalystės Ministrės Pirmininkės pareiškimą jos 2017 m. rugsėjo 22 d. kalboje dėl finansinio susitarimo, tačiau laukia konkrečių pasiūlymų iš Jungtinės Karalystės vyriausybės šiuo klausimu; pabrėžia, jog tai, kad iki šiol nėra pateikta jokių aiškių pasiūlymų, labai apsunkino derybas ir kad šioje srityje reikalinga didelė pažanga prieš pradedant diskusijas dėl kitų klausimų, be kita ko, būsimų Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės santykių pagrindo;

12.  dar kartą patvirtina, kad pagal 2017 m. birželio 12 d. Komisijos pozicijos dokumentą dėl Finansinio susitarimo esminių principų Jungtinė Karalystė privalo visapusiškai laikytis savo finansinių įsipareigojimų, prisiimtų kaip Europos Sąjungos valstybė narė, ir primygtinai reikalauja, kad šis klausimas būtų visiškai išspręstas susitarime dėl išstojimo; ypač atkreipia dėmesį į finansinius įpareigojimus, kylančius dėl daugiametės finansinės programos ir 2014 m. Nuosavų išteklių sprendimo(2), kuris apima, nepriklausomai nuo pereinamojo laikotarpio, Europos Sąjungos neįvykdytus įsipareigojimus, savo atsakomybės dalį, įskaitant neapibrėžtuosius įsipareigojimus, ir išlaidas, susijusias su išstojimu iš Europos Sąjungos, nes net nediskutuotina tai, kad 28 valstybių narių prisiimti įsipareigojimai būtų vykdomi tik 27 valstybių narių;

Derybų pažanga

13.  primena, kad, laikantis laipsniško požiūrio į derybas, kuris yra labai svarbus norint užtikrinti tvarkingą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos, siekiant pradėti derybas dėl būsimų Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės santykių pagrindo ir pereinamojo laikotarpio reikalinga didelė pažanga piliečių teisių, Airijos ir Šiaurės Airijos ir Jungtinės Karalystės finansinių įsipareigojimų klausimais;

14.  pabrėžia, kad labai svarbu, jog Jungtinės Karalystės Ministrės Pirmininkės savo 2017 m. rugsėjo 22 d. kalboje prisiimti įsipareigojimai virstų Jungtinės Karalystės pozicijos pasikeitimu ir konkrečiais pasiūlymais, kad būtų paspartintas darbas per pirmąjį derybų etapą ir būtų sudaryta galimybė antruoju etapu, remiantis abipusiu pasitikėjimu ir lojaliu bendradarbiavimu, pradėti derybas dėl naujos ir glaudžios partnerystės Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos asociacijos pagrindu;

15.  laikosi nuomonės, kad ketvirtajame derybų raunde dar padaryta nepakankamai pažangos piliečių teisių, Airijos ir Šiaurės Airijos ir Jungtinės Karalystės finansinių įsipareigojimų klausimais; ragina Europos Vadovų Tarybą, nebent bus iš esmės pasistūmėta, kaip numatyta šioje rezoliucijoje, visose trijose srityse per penktąjį derybų raundą, 2017 m. spalio mėn. posėdyje nuspręsti atidėti savo vertinimą, ar padaryta pakankama pažanga;

o
o   o

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybai, Europos Sąjungos Tarybai, Europos Komisijai, nacionaliniams parlamentams ir Jungtinės Karalystės vyriausybei.

(1) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0102.
(2) 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas 2014/335/ES, Euratomas, dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos (OL L 168, 2014 6 7, p. 105).

Teisinė informacija - Privatumo politika