Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2847(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0538/2017

Predkladané texty :

B8-0538/2017

Rozpravy :

PV 03/10/2017 - 3
CRE 03/10/2017 - 3

Hlasovanie :

PV 03/10/2017 - 4.1
CRE 03/10/2017 - 4.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0361

Prijaté texty
PDF 413kWORD 46k
Utorok, 3. októbra 2017 - Štrasburg
Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom
P8_TA(2017)0361B8-0538/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. októbra 2017 o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom (2017/2847(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. apríla 2017 o rokovaniach so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z Európskej únie(1),

–  so zreteľom na usmernenia Európskej rady (čl. 50) z 29. apríla 2017 v nadväznosti na oznámenie Spojeného kráľovstva v súlade s článkom 50 ZEÚ a na prílohu k rozhodnutiu Rady z 22. mája 2017 stanovujúcemu smernice na rokovanie o dohode so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, ktorou sa stanoví spôsob jeho vystúpenia z Európskej únie,

–  so zreteľom na stanoviská Komisie z 12. júna 2017 s názvami Essential Principles on Citizens’ Rights (Hlavné zásady týkajúce sa práv občanov) a Essential Principles on Financial Settlement (Hlavné zásady týkajúce sa finančného vyrovnania) a z 20. septembra 2017 s názvom Guiding Principles for the Dialogue on Ireland/Northern Ireland (Hlavné zásady pre dialóg o Írsku/Severnom Írsku),

–  so zreteľom na stanoviská vlády Spojeného kráľovstva týkajúce sa otázky vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie, najmä na uznesenie z 26. júna 2017 o zabezpečení postavenia občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve a štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva žijúcich v EÚ a zo 16. augusta 2017 o Severnom Írsku a Írsku,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v súčasnosti žije v Spojenom kráľovstve približne 3,2 milióna občanov z 27 zostávajúcich členských štátov (EÚ-27) a v krajinách EÚ-27 1,2 milióna občanov Spojeného kráľovstva;

B.  keďže občania EÚ, ktorí sa presťahovali do iného členského štátu, tak urobil na základe práv, ktoré požívajú podľa právnych predpisov EÚ, a predpokladajúc, že tieto práva budú môcť naďalej uplatňovať počas celého svojho života;

C.  keďže Európsky parlament zastupuje všetkých občanov EÚ vrátane občanov Spojeného kráľovstva a bude slúžiť na ochranu ich záujmov počas celého postupu vedúceho k vystúpeniu Spojeného kráľovstva z EÚ;

D.  keďže v Spojenom kráľovstve a aj v niektorých iných členských štátoch, nedávne správne incidenty preukázali, že diskriminácia občanov EÚ-27 v Spojenom kráľovstve a občanov Spojeného kráľovstva v krajinách EÚ-27 už prebieha a má vplyv na každodenný život týchto občanov, pričom sa obmedzuje skutočná možnosť výkonu ich práv;

E.  keďže riadené vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ si vyžaduje, aby sa pozornosť venovala jedinečnému postaveniu a osobitným okolnostiam ostrova Írsko, aby sa zachovali všetky časti Veľkopiatkovej dohody z 10. apríla 1998 a aby sa zabránilo vytvoreniu „tvrdých“ hraníc;

F.  keďže obyvatelia Severného Írska, ktorí uplatňujú alebo môžu uplatniť svoje právo na írske občianstvo, budú mať občianstvo EÚ a nemali by sa im klásť žiadne prekážky alebo obmedzenia, ktoré by im bránili v plnom výkone ich práv v súlade so zmluvami;

G.  keďže EÚ a Spojené kráľovstvo by mali plne rešpektovať finančné záväzky vyplývajúce z celého obdobia členstva Spojeného kráľovstva v EÚ;

H.  keďže predsedníčka vlády Spojeného kráľovstva vo svojom prejave, ktorý predniesla vo Florencii 22. septembra 2017, objasnila niektoré otázky, pokiaľ ide o práva občanov, otázku Írska a Severného Írska, finančné vyrovnanie, potrebu prechodného obdobia a vyhliadky budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom;

1.  opätovne zdôrazňuje všetky prvky uvedené vo svojom uznesení z 5. apríla 2017 o rokovaniach so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z EÚ,

2.  zdôrazňuje, že usmernenia, ktoré schválila Európska rada 29. apríla 2017 a následné rokovacie smernice, ktoré prijala Rada 22. mája 2017, sú v súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 5. apríla 2017; víta skutočnosť, že vyjednávač EÚ pracuje v plnom súlade s týmto mandátom;

3.  v súlade so svojím uznesením z 5. apríla 2017 konštatuje, že predsedníčka vlády Spojeného kráľovstva vo svojom prejave z 22. septembra 2017 navrhla časovo obmedzené prechodné obdobie; poukazuje na to, že takýto prechod sa môže uskutočniť iba na základe existujúcich nástrojov a štruktúr EÚ v oblasti regulácie, rozpočtu, dohľadu, súdnictva a presadzovania práva; zdôrazňuje, že takéto prechodné obdobie, keď Spojené kráľovstvo už nebude členským štátom, môže byť len pokračovaním uplatňovania úplného acquis communautaire, čo zahŕňa úplné uplatňovanie štyroch slobôd (voľného pohybu osôb, kapitálu, služieb a tovaru), a že môže nastať iba ak sa neuložia žiadne nové podmienky na obmedzenie voľného pohybu osôb; zdôrazňuje, že o takomto prechodnom období by bolo možné uvažovať iba pri zachovaní plného rozsahu právomoci Súdneho dvora Európskej únie; trvá na tom, že takéto prechodné obdobie sa môže dohodnúť iba za predpokladu uzavretia úplnej dohody o vystúpení zahŕňajúcej všetky otázky týkajúce sa vystúpenia Spojeného kráľovstva;

Práva občanov

4.  zdôrazňuje, že dohoda o vystúpení musí zahŕňať všetky práva, ktoré v súčasnosti majú občania, aby nenastali podstatné zmeny ich postavenia, a že v nej je potrebné zabezpečiť reciprocitu, rovnosť, symetriu a nediskrimináciu občanov EÚ v Spojenom kráľovstve a občanov Spojeného kráľovstva v EÚ; podčiarkuje najmä to, že oprávnené osoby s bydliskom na území štátu EÚ a deti narodené po vystúpení Spojeného kráľovstva by mali patriť do rozsahu pôsobnosti dohody o vystúpení ako rodinní príslušníci, nie ako nezávislí držitelia práv, že budúci rodinní príslušníci by mali naďalej požívať právo na pobyt podľa rovnakých ustanovení ako súčasní rodinní príslušníci, že dokumenty by mali byť deklaratórne v súlade s právnymi predpismi EÚ, že je potrebné vyhnúť sa zložitým administratívnym postupom, a tiež že všetky výhody vymedzené v právnych predpisoch EÚ by mali byť možné preniesť,

5.  v tejto súvislosti zdôrazňuje, že v dohode o vystúpení by sa mal zachovať celý súbor pravidiel EÚ týkajúcich sa práv občanov, ako sú vymedzené v príslušných právnych predpisoch EÚ, domnieva sa však, že návrhy Spojeného kráľovstva uvedené v jeho stanovisku z 26. júna 2017 to neumožňujú, a to nielen pokiaľ ide o návrh na vytvorenie novej kategórie „štatútu usadenej osoby“ v cudzineckom práve Spojeného kráľovstva; vyjadruje znepokojenie nad tým, že tieto návrhy, pomalý pokrok v rokovaniach a zverejnené politické možnosti, pokiaľ ide o budúci štatút občanov EÚ, spôsobujú zbytočné ťažkosti a znepokojenie občanom krajín EÚ-27 žijúcim v Spojenom kráľovstve;

6.  vyjadruje znepokojenie nad poľutovaniahodnými administratívnymi postupmi voči občanom EÚ žijúcim v Spojenom kráľovstve; navyše pripomína Spojenému kráľovstvu, že kým je členským štátom EÚ, musí dodržiavať a presadzovať právo EÚ a zdržať sa všetkých administratívnych či iných praktík, ktorých dôsledkom sú prekážky a diskriminácia občanov krajín EÚ-27 s pobytom v Spojenom kráľovstve, a to aj v rámci ich pracoviska; očakáva, že všetky ostatné členské štáty zo svojej strany zabezpečia, aby sa s občanmi Spojeného kráľovstva s pobytom v EÚ zaobchádzalo v úplnom súlade s právom Únie, keďže až do vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ ide o občanov EÚ;

7.  berie na vedomie, že predsedníčka vlády Spojeného kráľovstva sa v prejave z 22. septembra 2017 zaviazala zabezpečiť priamy účinok práv občanov krajín EÚ-27 s pobytom v Spojenom kráľovstve, a to prostredníctvom začlenenia dohody o vystúpení do právneho poriadku Spojeného kráľovstva; zdôrazňuje, že toto by sa malo uskutočniť tak, aby sa zabránilo jednostrannému spochybňovaniu tohto kroku, čím sa občanom EÚ umožní domáhať sa práv vyplývajúcich z dohody o vystúpení priamo pred súdmi Spojeného kráľovstva a pred verejnou správou, a zabezpečiť ich nadradenosť nad právom Spojeného kráľovstva; zdôrazňuje, že s cieľom zaručiť koherentnosť a integritu právneho poriadku Únie musí Súdny dvor zostať jediným a príslušným orgánom zodpovedným za výklad a presadzovanie práva Únie a dohody o vystúpení; v tejto súvislosti očakáva konkrétne návrhy zo strany Spojeného kráľovstva;

Írsko a Severné Írsko

8.  zdôrazňuje, že jedinečná pozícia a osobitné okolnosti, ktorý čelí ostrov Írsko, treba riešiť v rámci dohody o vystúpení, a to v tak, aby sa zabezpečil plný súlad s Veľkopiatkovou dohodou v jej úplnom znení, dohodnutými oblasťami spolupráce, ako aj s právnymi predpismi EÚ, aby sa zabezpečila kontinuita a stabilita mierového procesu v Severnom Írsku;

9.  pevne verí, že je zodpovednosťou vlády Spojeného kráľovstva poskytnúť jedinečné efektívne a schodné riešenie, ktorým sa zabráni vytvoreniu „pevných“ hraníc, zabezpečí úplné dodržiavanie Veľkopiatkovej dohody v jej plnom znení a súlad s právom EÚ a v plnej miere zaručí integrita vnútorného trhu a colnej únie; domnieva sa tiež, že Spojené kráľovstvo musí aj naďalej svojím spravodlivým podielom prispievať na finančnú podporu Severného Írska/Írska; vyjadruje poľutovanie nad tým, že návrhy Spojeného kráľovstva uvedené v jeho stanovisku na tému Severné Írsko a Írsko v tejto súvislosti nenapĺňajú očakávania; na druhej strane poznamenáva, že predsedníčka vlády Spojeného kráľovstva vo svojom prejave z 22. septembra 2017 vylúčila akúkoľvek fyzickú infraštruktúru na hraniciach, čo vychádza z predpokladu, že Spojené kráľovstvo zostane súčasťou vnútorného trhu a colnej únie alebo že Severné Írsko určitým spôsobom zostane ich súčasťou;

10.  pripomína, že riešenie na ostrove Írsko nemôže predstavovať východisko na predurčenie riešenia v kontexte diskusií o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom;

Finančné vyrovnanie

11.  berie na vedomie vyhlásenie predsedníčky vlády Spojeného kráľovstva v jej prejave z 22. septembra 2017 o finančnom vyrovnaní, no v tejto súvislosti očakáva konkrétne návrhy od vlády Spojeného kráľovstva; zdôrazňuje, že skutočnosť, že doposiaľ neboli predložené žiadne jasné návrhy, vážne obmedzila rokovania, a že pred začatím rokovaní o ďalších otázkach vrátane rámca pre budúci vzťah medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom je potrebné dosiahnuť výrazný pokrok v tejto oblasti;

12.  v súlade so stanoviskom Komisie z 12. júna 2017 s názvom Essential Principles on Financial Settlement (Hlavné zásady týkajúce sa finančného vyrovnania) opätovne potvrdzuje, že Spojené kráľovstvo musí v plnom rozsahu dodržať svoje finančné záväzky, ktoré vznikli počas členstva v EÚ, a trvá na tom, že táto otázka sa musí v plnej miere vyriešiť v rámci dohody o vystúpení; poukazuje najmä na finančné záväzky vyplývajúce z viacročného finančného rámca a z rozhodnutia o vlastných zdrojoch z roku 2014(2), medzi ktoré bez ohľadu na prechodné obdobie patria nesplatené záväzky EÚ, ako aj jeho podiel na záväzkoch, a to vrátane podmienených záväzkov, ako aj náklady na vystúpenie z EÚ, pretože je vylúčené, aby záväzky, ktoré prijalo 28 členských štátov, boli platné len pre zostávajúcich 27;

Pokrok v rokovaniach

13.  pripomína, že v súlade s fázovým prístupom k rokovaniam, ktorý je kľúčové pre zabezpečenie riadeného vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ, je potrebné dosiahnuť významný pokrok v otázkach práv občanov, Írska a Severného Írska a finančných záväzkov Spojeného kráľovstva, aby bolo možné začať rokovať o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom a o prechodnej fáze;

14.  zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby záväzky, ktoré vyjadrila predsedníčka vlády Spojeného kráľovstva vo svojom prejave z 22. septembra 2017, vyústili do hmatateľných zmien v postoji Spojeného kráľovstva a do príslušných konkrétnych návrhov, aby sa urýchlila práca počas prvej fázy rokovaní a aby sa v druhej fáze umožnilo začatie rokovaní o novom úzkom rámci pre spoluprácu medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ na základe vzájomnej dôvery a úprimnej spolupráce;

15.  zastáva názor, že v rámci štvrtého kola rokovaní zatiaľ nebol dosiahnutý dostatočný pokrok, pokiaľ ide o občianske práva, Írsko a Severné Írsko a vyrovnanie finančných záväzkov Spojeného kráľovstva; vyzýva Európsku radu, aby sa rozhodla na svojom októbrovom 2017 zasadnutí odložiť svoje posúdenie toho, či sa dosiahol dostatočný pokrok, pokiaľ sa počas piateho kola rokovaní nedosiahne významný prelom, pokiaľ ide o riešenie všetkých troch oblastí;

o
o   o

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej rade, Rade Európskej únie, Európskej komisii, národným parlamentom a vláde Spojeného kráľovstva.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2017)0102.
(2) Rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia