Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0187(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0173/2017

Внесени текстове :

A8-0173/2017

Разисквания :

PV 02/10/2017 - 14
CRE 02/10/2017 - 14

Гласувания :

PV 03/10/2017 - 4.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0363

Приети текстове
PDF 481kWORD 58k
Вторник, 3 октомври 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на конвенцията на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) ***I
P8_TA(2017)0363A8-0173/2017
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 октомври 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на конвенцията на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT), и за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕО) № 1984/2003 и (ЕО) № 520/2007 на Съвета (COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0401),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0224/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 октомври 2016 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 14 юни 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8‑0173/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява своето изявление, приложено към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 34, 2.2.2017 г., стр. 142.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 3 октомври2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на конвенцията на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT), и за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕО) № 1984/2003 и (ЕО) № 520/2007 на Съвета
P8_TC1-COD(2016)0187

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/2107.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Европейският парламент изразява своята дълбока загриженост относно факта, че Комисията предлага препоръките на ICCAT, които датират от 2008 г., да бъдат приложени през 2017 г. Това означава, че в продължение на почти 10 години Съюзът не е спазвал своите международни задължения.

Освен факта, че това подлежи на оспорване пред Съда на ЕС и вреди на репутацията на Съюза като лидер в областта на устойчивото развитие в рамките на международни форуми, съществува допълнителен проблем, който води до правна несигурност за операторите и до основателни критики от заинтересованите страни: фактът, че институциите възнамеряват да приемат препоръките на ICCAT – и по-специално препоръката относно средиземноморската риба меч, емблематичен продукт, за който през миналата година ICCAT прие многогодишен план за възстановяване – които препоръки са остарели и неактуални.

Това би довело до парадокса, че чрез този регламент Съюзът ще приеме мерки за рибата меч, които междувременно бяха заменени от нов план за възстановяване, който вече е приложим за операторите – от април 2017 г. Това положение е законово и – което е още по-важно – политически неприемливо.

Положението е още по-неприемливо, тъй като почти шест месеца след приемането от ICCAT на Препоръка 16-05 относно средиземноморската риба меч Комисията не е приела предложение за транспониране на тази препоръка, макар като цяло да се признава, че състоянието на запасите е критично и че при всички случаи планът за възстановяване вече е приложим спрямо операторите. Следва да се отбележи, че това транспониране не е сложно, тъй като въпросните разпоредби вече са приети и следва да се внесат само незначителни изменения в текста.

Европейският парламент призовава настоятелно Комисията да изпраща всякакви бъдещи предложения за транспониране на препоръките от регионалните организации за управление на рибарството в срок от не повече от шест месеца от датата на тяхното приемане.

Относно съдържанието на плана за възстановяване:

Европейският парламент приветства Препоръка 16-05 на ICCAT за установяване на многогодишен план за възстановяване на запасите от средиземноморска риба меч.

Европейският парламент признава социално-икономическото измерение на дребномащабния риболов в Средиземно море и необходимостта от поетапен подход и гъвкавост при управлението на тези риболовни дейности.

Парламентът подчертава, че за да бъде успешен планът за възстановяване, съседните трети държави трябва също да положат специални усилия за ефикасното управление на този вид риба.

И накрая, Европейският парламент подчертава, че квотите трябва да се разпределят справедливо сред операторите, като се вземат предвид стойността на продукцията и оборотът. Квотите, уловени незаконно с плаващи мрежи, не следва да се отчитат за изчисляването на историческия улов и правата.

Правна информация - Политика за поверителност