Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0187(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0173/2017

Indgivne tekster :

A8-0173/2017

Forhandlinger :

PV 02/10/2017 - 14
CRE 02/10/2017 - 14

Afstemninger :

PV 03/10/2017 - 4.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0363

Vedtagne tekster
PDF 253kWORD 51k
Tirsdag den 3. oktober 2017 - Strasbourg
Forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for ICCAT ***I
P8_TA(2017)0363 A8-0173/2017
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 3. oktober 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af de forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT), og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1936/2001, (EF) nr. 1984/2003 og (EF) nr. 520/2007 (COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0401),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0224/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 19. oktober 2016(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 14. juni 2017 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0173/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender dets erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 34 af 2.2.2017, s. 142.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 3. oktober 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om fastsættelse af de forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT), og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1936/2001, (EF) nr. 1984/2003 og (EF) nr. 520/2007
P8_TC1-COD(2016)0187

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2017/2107.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

ERKLÆRING FRA EUROPA-PARLAMENTET

Europa-Parlamentet udtrykker sin dybeste bekymring over det forhold, at Kommissionen foreslår i 2017 at gennemføre ICCAT-henstillinger, der går tilbage til 2008. Dette betyder, at Unionen i næsten 10 år ikke har opfyldt sine internationale forpligtelser.

Bortset fra at det kan anfægtes ved Domstolen og skader Unionens omdømme som førende inden for bæredygtighed i internationale fora, er der et yderligere problem, der fører til juridisk uklarhed for operatører og legitim kritik fra interessenter: det forhold at institutionerne er på vej til at vedtage ICCAT-henstillinger – og særligt den om sværdfisk i Middelhavet, en ikonisk art, for hvilken ICCAT sidste år vedtog en flerårig genopretningsplan – der er forældede.

Dette vil føre til det paradoks, at Unionen ved hjælp af denne forordning vedtager foranstaltninger for sværdfisk, der i mellemtiden er blevet erstattet af en ny genopretningsplan, som allerede finder anvendelse på operatører fra april 2017. Denne situation er lovmæssigt og – vigtigst af alt – politisk uacceptabel.

Situationen er så meget desto mere uacceptabel, som Kommissionen næsten seks måneder efter ICCAT's vedtagelse af henstilling 16-05 om sværdfisk i Middelhavet ikke har vedtaget noget forslag til gennemførelse af nævnte henstilling, selv om det er almindeligt anerkendt, at bestandenes tilstand er kritisk, og at genopretningsplanen under alle omstændigheder allerede gælder for operatører. Det skal bemærkes, at denne gennemførelsesproces ikke er kompliceret, da bestemmelserne allerede er vedtaget, og der kun er foretaget mindre tilpasninger af teksten.

Europa-Parlamentet opfordrer indtrængende Kommissionen til at sende eventuelle fremtidige forslag til gennemførelse af henstillinger fra regionale fiskeriforvaltningsorganisationer inden for en frist på højst seks måneder fra datoen for deres vedtagelse.

Om indholdet af genopretningsplanen:

Europa-Parlamentet glæder sig over ICCAT's henstilling 16-05 om udarbejdelse af en genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet.

Parlamentet anerkender den socioøkonomiske dimension af ikke-industrielt fiskeri i Middelhavet og behovet for en gradvis tilgang og fleksibilitet i forvaltningen af dette fiskeri.

Det understreger, at for at genopretningsplanen skal lykkes, skal der gøres en særlig indsats, også fra tilgrænsende tredjelandes side, for effektivt at forvalte disse arter.

Endelig fremhæver det, at kvoterne skal fordeles retfærdigt mellem operatører under hensyntagen til produktionsværdi og omsætning. Kvoter, der er fisket ulovligt med drivgarn, bør ikke tælle med ved beregningen af historiske fangster og rettigheder.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik