Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2008(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0271/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0271/2017

Συζήτηση :

PV 02/10/2017 - 15
CRE 02/10/2017 - 15

Ψηφοφορία :

PV 03/10/2017 - 4.4
CRE 03/10/2017 - 4.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0364

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 574kWORD 80k
Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο
Οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της ΕΕ
P8_TA(2017)0364A8-0271/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της ΕΕ (2017/2008(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8, 10, 153 παράγραφοι 1 και 2 και 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 23 και 33 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση)(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων(3) (οδηγία για την άδεια μητρότητας),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2008 για την έκδοση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008)0426),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 2ας Απριλίου 2009 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2008 για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας για την άδεια μητρότητας (COM(2008)0637),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Οκτωβρίου 2010 εν όψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων και για τη θέσπιση μέτρων προς υποστήριξη των εργαζομένων στην εξισορρόπηση της εργασιακής και οικογενειακής ζωής(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/62/ΕΕ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ, σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC, λόγω της τροποποίησης του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης(6),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2012 για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και συναφή μέτρα (οδηγία για τις γυναίκες σε διοικητικές θέσεις) (COM(2012)0614),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Νοεμβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και συναφή μέτρα(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά με την άδεια μητρότητας(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με τις γυναίκες που απασχολούνται ως οικιακές βοηθοί και προσωπικό φροντίδας στην ΕΕ(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου, της 8ης Μαρτίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και με την κατάργηση της οδηγίας 96/34/EK(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη φτώχεια: η διάσταση του φύλου(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τη δημιουργία συνθηκών στην αγορά εργασίας οι οποίες ευνοούν την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία («οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση»)(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης(16),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 14ης Φεβρουαρίου 2017 προς το Συμβούλιο σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 61η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (CSW)(17),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο 2014-2015(18),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις γυναίκες και τους ρόλους τους στις αγροτικές περιοχές(19),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την ισότητα εισοδηματικών ευκαιριών ανδρών και γυναικών: μείωση της συνταξιοδοτικής ανισότητας των φύλων,

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την ισότητα των φύλων 2011-2020 το οποίο εγκρίθηκε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2011(20),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την ενίσχυση της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσω της διαφάνειας (2014/124/ΕΕ)(21),

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της Επιτροπής του Δεκεμβρίου του 2015 με τίτλο «Roadmap: A new start to address the challenges of work-life balance faced by working families» (Χάρτης πορείας: νέα αρχή για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εξισορρόπησης της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής τις οποίες βιώνουν οι εργαζόμενες οικογένειες), καθώς και τις σχετικές διαβουλεύσεις με το κοινό και τους ενδιαφερομένους,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πρώτη παγκόσμια δέσμη κατευθυντήριων γραμμών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες εγκρίθηκαν απερίφραστα από όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 16ης Ιουνίου 2011· έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (COM(2011)0681), η οποία ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να προσαρμόσουν τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ στο εθνικό τους πλαίσιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Απριλίου 2017 με τίτλο «Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων» (COM(2017)0250),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Απριλίου 2017 με τίτλο «Πρωτοβουλία με στόχο τη στήριξη της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους εργαζόμενους γονείς και φροντιστές» (COM(2017)0252),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σχετικά με την ισότητα των φύλων και την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2015 με τίτλο «Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων 2016-2019» (SWD(2015)0278), και ειδικότερα το κεφάλαιο 3.1 «Αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και της ισότιμης οικονομικής ανεξαρτησίας γυναικών και ανδρών»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2017 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα το κεφάλαιο 1 για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και την ισότιμη οικονομική ανεξαρτησία και το κεφάλαιο 2 για τη μείωση των διαφορών μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις αμοιβές, τις αποδοχές και τις συντάξεις,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) με τίτλο «The gender employment gap: challenges and solutions» (Το χάσμα απασχόλησης μεταξύ των φύλων: προκλήσεις και λύσεις) (2016), «Work-life balance: creating solutions for everyone» (Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής: δημιουργία λύσεων για όλους) (2016), «Κοινωνικοί εταίροι και ισότητα των φύλων στην Ευρώπη» (2014) και «Developments in working life in Europe: EurWORK annual review» (Εξελίξεις στον εργασιακό βίο στην Ευρώπη: ετήσια ανασκόπηση του EurWORK) (2014 και 2015), καθώς και την έκτη ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας (EWCS) (2016),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση του ΔΟΕ του 1951 για την ίση αμοιβή, τη σύμβαση του ΔΟΕ του 1994 για την εργασία μερικής απασχόλησης, τη σύμβαση του ΔΟΕ του 1996 για την κατ’ οίκον εργασία, τη σύμβαση του ΔΟΕ του 2000 για την προστασία της μητρότητας και τη σύμβαση του ΔΟΕ του 2011 για τους απασχολούμενους σε οικιακές εργασίες,

–  έχοντας υπόψη τα συμφωνηθέντα συμπεράσματα της 61ης συνόδου της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τη θέση της γυναίκας (CSW), με τίτλο «Women’s economic empowerment in the changing world of work» (Οικονομική χειραφέτηση των γυναικών στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας), της 24ης Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Οικονομική Χειραφέτηση των Γυναικών, του Σεπτεμβρίου του 2016, με τίτλο «Leave no one behind: A call to action for gender equality and economic women’s empowerment» (Να μη μείνει κανείς πίσω: έκκληση για δράση για την ισότητα των φύλων και την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών),

–  έχοντας υπόψη την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0271/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να προάγει την ισότητα των φύλων και να εξασφαλίζει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δράσεις της·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και στη λήψη οικονομικών αποφάσεων αποτελούν όχι μόνο προαπαιτούμενα για την ενδυνάμωση των γυναικών, αλλά και επακόλουθά της·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ολόκληρη την ΕΕ οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας και στη διοίκηση, με το συνολικό ποσοστό απασχόλησης των γυναικών να παραμένει χαμηλότερο σχεδόν κατά 12 % σε σύγκριση με εκείνο των ανδρών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στους βασικούς φραγμούς στην οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών περιλαμβάνονται δυσμενείς κοινωνικοί κανόνες, νόμοι που εισάγουν διακρίσεις ή έλλειψη νομικής προστασίας, μη επίτευξη ισότιμης κατανομής των μη αμειβόμενων οικιακών εργασιών και της φροντίδας των εξαρτώμενων μελών μεταξύ ανδρών και γυναικών και έλλειψη πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικούς και ψηφιακούς πόρους και περιουσιακά στοιχεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τους φραγμούς αυτούς μπορεί να επιτείνουν περαιτέρω διασταυρούμενες διακρίσεις(22), π.χ. λόγω φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, αναπηρίας, υγείας, ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού και/ή κοινωνικοοικονομικών συνθηκών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δομικά εμπόδια στην οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών είναι απόρροια πολλών και διασταυρούμενων μορφών ανισοτήτων, στερεοτύπων και διακρίσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών είναι ταυτόχρονα «δίκαιη και έξυπνη», πρώτον διότι αποτελεί ουσιαστική διάσταση της ισότητας των φύλων και, ως εκ τούτου, άπτεται των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, δεύτερον, διότι η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας συμβάλλει στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες που αξιοποιούν τις γυναίκες και τους δίνουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν πλήρως στην αγορά εργασίας και στη λήψη αποφάσεων έχουν υψηλότερα ποσοστά ευημερίας και συμβάλλουν στην τόνωση της παραγωγικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στοιχεία από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) καταδεικνύουν ότι οι βελτιώσεις στο θέμα της ισότητας των φύλων θα δημιουργούσαν έως και 10,5 εκατομμύρια πρόσθετες θέσεις εργασίας στην ΕΕ έως το 2050, ότι το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ θα έφτανε σχεδόν στο 80 % και ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ θα μπορούσε να αυξηθεί σε ποσοστό μεταξύ 6,1 % και 9,6 %, ενώ η τόνωση της ανάπτυξης στα κράτη μέλη θα ανερχόταν σε ποσοστό μεταξύ 15 % και 45 % μέχρι το 2050·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» ορίζει ως έναν από τους στόχους της ΕΕ την επίτευξη ποσοστού απασχόλησης 75 % για άνδρες και γυναίκες έως το 2020, και, ειδικότερα, την κάλυψη του χάσματος μεταξύ των φύλων στην απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα χρειαστούν συντονισμένες προσπάθειες προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη του 2015 η Επιτροπή ανακοίνωσε το σχέδιο δράσης για θέματα φύλου 2016-2020, με τα οικονομικά δικαιώματα και την ενδυνάμωση των γυναικών να αποτελούν έναν από τους τέσσερις «κομβικούς τομείς» δράσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η «μείωση του χάσματος στους μισθούς, τις αποδοχές και τις συντάξεις λόγω φύλου και, κατ’ επέκταση, στην καταπολέμηση της φτώχειας των γυναικών» αποτελούν έναν από τους τομείς προτεραιότητας που ορίζει η Επιτροπή στο έγγραφή της «Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019»·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) τίθενται στόχοι για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πραγματική ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής έχει θετικό αντίκτυπο στην πορεία προς ένα μοντέλο ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών όσον αφορά τις αμοιβές και την παροχή φροντίδας, καθώς και σε θέματα υγείας, και ότι ευνοεί ένα οικονομικό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, τη συνολική συμμετοχή στην αγορά εργασίας, την ισότητα των φύλων, τη μείωση του κινδύνου της φτώχειας και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, ενώ συμβάλλει επίσης στην αντιμετώπιση των προκλήσεων μιας γηράσκουσας κοινωνίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπιστώσεις της Eurostat αποκαλύπτουν ότι το 31,5 % των εργαζόμενων γυναικών στην ΕΕ εργάζονται υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης έναντι ποσοστού 8,2 % των εργαζόμενων ανδρών, και ότι ποσοστό μόλις υψηλότερο του 50 % των γυναικών εργάζονται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, σε σύγκριση με ποσοστό 71,2 % για τους άνδρες, δηλαδή η απόκλιση των ποσοστών πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 25,5 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων αποτελεί αιτία αεργίας για το 20 % περίπου των οικονομικά μη ενεργών γυναικών, ενώ για τους άνδρες το αντίστοιχο ποσοστό δεν ξεπερνά το 2 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω των υποχρεώσεων φροντίδας και των δυσκολιών που προκύπτουν από τον συνδυασμό επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, οι γυναίκες έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες απ’ ό,τι οι άνδρες να εργάζονται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης ή να είναι οικονομικά μη ενεργές, γεγονός που έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αμοιβή και στο συνταξιοδοτικό τους εισόδημά·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των αποδεκτών φροντίδας από μη αμειβόμενους παρόχους φροντίδας είναι κατά κανόνα παιδιά, ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας ή μέλη της οικογένειας μη αμειβόμενων παρόχων φροντίδας τα οποία έχουν κάποια αναπηρία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες παρέχουν δυόμισι φορές περισσότερη μη αμειβόμενη οικιακή εργασία και εργασία φροντίδας σε σύγκριση με τους άνδρες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μητρότητα δεν θα πρέπει να θεωρείται εμπόδιο στην επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών και, κατά συνέπεια, στη χειραφέτησή τους·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι γυναίκες και άνδρες έχουν ίσα δικαιώματα και καθήκοντα ως γονείς (με εξαίρεση την ανάρρωση από τον τοκετό), δεδομένου ότι η ανατροφή των παιδιών θα πρέπει να επιμερίζεται εξίσου και στα δύο φύλα και, κατά συνέπεια, όχι να ανατίθεται αποκλειστικά στις μητέρες·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, το μέσο ποσοστό απασχόλησης των γυναικών με ένα παιδί ηλικίας κάτω των έξι ετών ήταν περίπου 9 % χαμηλότερο από το ποσοστό των γυναικών χωρίς μικρά παιδιά, ενώ σε ορισμένες χώρες η διαφορά αυτή υπερέβαινε το 30 %·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μητρότητα και η ιδιότητα του γονέα συνιστούν ανεπίτρεπτους λόγους διάκρισης σε βάρος των γυναικών ως προς την πρόσβαση και την παραμονή τους στην αγορά εργασίας·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να καθιερωθεί ένα δημόσια προσβάσιμο σύστημα χαρτογράφησης των μισθών το οποίο θα περιλαμβάνει συλλογή δεδομένων προκειμένου να εκλείψει το μισθολογικό χάσμα μέσω της άσκησης πίεσης τόσο στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα προκειμένου να επανεξετάσουν τις δομές πληρωμών που εφαρμόζουν και να εξαλείψουν οιεσδήποτε διαφορές διαπιστωθούν μεταξύ των φύλων, σύστημα το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει μια «νοοτροπία ευαισθητοποίησης» που θα καθιστά κοινωνικά απαράδεκτο το μισθολογικό χάσμα σε έναν τομέα ή μια εταιρεία·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη την αποδεδειγμένη διαπίστωση ότι οι ποσοστώσεις βελτιώνουν τις επιδόσεις των ιδιωτικών επιχειρήσεων και τονώνουν την ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη, πέραν του ότι βελτιώνουν τη χρήση του αποθέματος ταλέντων μεταξύ του εργατικού δυναμικού·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων και η πολυμορφία στην εκπροσώπηση των εργαζομένων στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών αποτελεί βασική δημοκρατική αρχή με θετικές οικονομικές συνέπειες, όπως είναι η χωρίς αποκλεισμούς λήψη στρατηγικών αποφάσεων και η μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτες του ΟΟΣΑ, οι εταιρείες που έχουν περισσότερες γυναίκες στα διοικητικά τους συμβούλια είναι περισσότερο κερδοφόρες σε σύγκριση με εκείνες των οποίων τα διοικητικά συμβούλια απαρτίζονται αποκλειστικά από άνδρες·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατά κανόνα γυναικοκρατούμενοι τομείς ή ρόλοι χαρακτηρίζονται γενικά από χαμηλότερους μισθούς σε σχέση με συγκρίσιμους ανδροκρατούμενους τομείς ή ρόλους, γεγονός που αποτελεί παράμετρο της ανισότητας των φύλων όσον αφορά τις αμοιβές και τις συντάξεις, η οποία ανέρχεται σήμερα στο 16 % και 40 %, αντιστοίχως·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΔΟΕ έχει αναπτύξει ένα πλαίσιο αξιολόγησης των θέσεων εργασίας με βάση τέσσερις παράγοντες: τα προσόντα, τον κόπο, τις αρμοδιότητες και τις συνθήκες εργασίας, που σταθμίζονται ανάλογα με τη σημασία τους για την οικεία επιχείρηση ή οργανισμό·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικοί εταίροι έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών μέσω της συλλογικής διαπραγμάτευσης, με την προαγωγή της ισότητας των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών, την επένδυση στην εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την ενθάρρυνση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των γυναικών σε εταιρείες και την παροχή ενημέρωσης και εκπαίδευσης σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι μισθολογικές ανισότητες είναι μικρότερες όταν η συλλογική διαπραγμάτευση είναι ισχυρή(23)·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Eurostat, το 24,4 % των γυναικών στην ΕΕ αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ οι μόνες μητέρες, οι γυναίκες με αναπηρία και οι γυναίκες άνω των 55 ετών διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο ανεργίας και μη συμμετοχής στην αγορά εργασίας·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) αποτελεί προαπαιτούμενο για την ενδυνάμωση των γυναικών και, συνεπώς, για την ισότητα των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία συνιστά ανεπίτρεπτη μορφή διάκρισης και παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων ενώ έχει επιπτώσεις όχι μόνο στην υγεία και την ευημερία των γυναικών, αλλά και στην πρόσβασή τους στην απασχόληση και την οικονομική τους ανεξαρτησία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί ένα από τα κύρια εμπόδια στην ισότητα των φύλων, ενώ η εκπαίδευση έχει τη δυνατότητα να περιορίζει τον κίνδυνο έμφυλης βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επακόλουθη κοινωνική και οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες να ξεφύγουν από καταστάσεις βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία και η παρενόχληση στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των σεξιστικών συμπεριφορών και της σεξουαλικής παρενόχλησης, έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες για όλους τους εργαζομένους που την υφίστανται, τους συνεργάτες τους και τις οικογένειές τους, καθώς και για τους οργανισμούς στους οποίους εργάζονται και την κοινωνία ως σύνολο και μπορεί να ευθύνεται εν μέρει για την απομάκρυνση των γυναικών από την αγορά εργασίας·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βία συνιστά μορφή έμφυλης βίας η οποία απαντά στην καθημερινή ζωή των γυναικών, παρεμποδίζει την άσκηση του δικαιώματός τους στην ελευθερία, αναπαράγει την ανισότητα μεταξύ των φύλων και παραγνωρίζει τον ρόλο των γυναικών στην κοινωνία γενικότερα·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές μελέτες έχουν καταδείξει με σαφήνεια ότι οι περικοπές στον δημόσιο τομέα είχαν δυσμενή αντίκτυπο τεραστίων διαστάσεων στις γυναίκες, στην οικονομική τους ενδυνάμωση και στην ισότητα των φύλων·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση, τα προσόντα και η απόκτηση δεξιοτήτων είναι καίριας σημασίας για την ενδυνάμωση των γυναικών σε κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό επίπεδο, και ότι οι ευκαιρίες εκπαίδευσης αναγνωρίζονται ως βασικό στοιχείο για την καταπολέμηση ανισοτήτων όπως η υποεκπροσώπηση στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και σε διευθυντικές θέσεις και στους τομείς της μηχανικής και των επιστημών, που έχουν ως αποτέλεσμα να βελτιώνεται η οικονομική ενδυνάμωση γυναικών και κοριτσιών·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση έχει θετική επίδραση στη διαμόρφωση νέων ευκαιριών απασχόλησης και στην προώθηση μιας εποικοδομητικής μετάβασης προς περισσότερο ευέλικτα εργασιακά μοντέλα, ιδίως για τις γυναίκες που εισέρχονται ή επανέρχονται στην αγορά εργασίας, καθώς και στην επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της δραστηριότητας παροχής φροντίδας και της επαγγελματικής ζωής, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες·

I.Γενικές παρατηρήσεις

1.  θεωρεί ότι η οικονομική συμμετοχή και η ενδυνάμωση των γυναικών είναι καθοριστικές για την ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, δεδομένου ότι τους επιτρέπουν να επιτυγχάνουν οικονομική ανεξαρτησία, να ασκούν επιρροή στην κοινωνία και να έχουν τον έλεγχο της ζωής τους, εξαλείφοντας τη γυάλινη οροφή που εμποδίζει την ισότιμη αντιμετώπισή τους με τους άνδρες στον επαγγελματικό βίο· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, την προώθηση της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών με οικονομικά και πολιτικά μέσα·

2.  τονίζει ότι για να ενισχυθούν τα δικαιώματα και η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών απαιτείται να αντιμετωπιστούν οι βαθιά ριζωμένες άνισες σχέσεις εξουσίας μεταξύ των φύλων που δημιουργούν διακρίσεις και βία κατά των γυναικών, των κοριτσιών και επίσης των ατόμων ΛΟΑΔΜ, και ότι η διάρθρωση των σχέσεων εξουσίας μεταξύ των φύλων αλληλεπιδρά με άλλες μορφές διακρίσεων και ανισότητες, όπως λόγω φυλής, αναπηρίας, ηλικίας και ταυτότητας φύλου·

3.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ισότητα και απαγόρευση των διακρίσεων στον χώρο εργασίας για όλους·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την οδηγία 2010/41/ΕΕ για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την καλύτερη εφαρμογή των οδηγιών αυτών·

5.  τονίζει ότι τα χαμηλά ποσοστά απασχόλησης των γυναικών και ο αποκλεισμός των γυναικών από την αγορά εργασίας έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών· τονίζει ότι το συνολικό ετήσιο οικονομικό κόστος του χαμηλότερου ποσοστού απασχόλησης των γυναικών, λαμβανομένων υπόψη των διαφυγόντων κερδών, της μη καταβολής κοινωνικών εισφορών και των πρόσθετων δαπανών δημόσιας χρηματοδότησης, αντιστοιχούσε στο 2,8 % του ΑΕΠ της ΕΕ20 ή σε 370 δισεκατομμύρια EUR το 2013, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Eurofound, ενώ το κόστος του αποκλεισμού μιας γυναίκας από την αγορά εργασίας εκτιμάται από το EIGE μεταξύ 1,2 και 2 εκατομμυρίων EUR, αναλόγως του μορφωτικού της επιπέδου·

6.  τονίζει ότι η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και οι ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας είναι ζωτικής σημασίας κυρίως για κάθε γυναίκα χωριστά, αλλά ότι έχουν επίσης καίρια σημασία για την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ, καθώς επηρεάζουν θετικά το ΑΕγχΠ, τη συμμετοχικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ενώ συμβάλλουν επίσης στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού στην ΕΕ· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με μελέτη του 2009, το ΑΕγχΠ της ΕΕ θα μπορούσε θεωρητικά να αυξηθεί κατά περίπου 27 %, εάν υπήρχε πλήρης ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας·

II.Δράσεις και εργαλεία για τη βελτίωση της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών

Βελτιωμένη ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

7.  σημειώνει ότι, ανταποκρινόμενη η Επιτροπή στην έκκληση του Κοινοβουλίου για καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, εξέδωσε μη νομοθετικές προτάσεις και μία νομοθετική πρόταση που καθιερώνει διάφορα είδη άδειας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα· υπογραμμίζει ότι οι προτάσεις που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή αποτελούν ένα καλό πρώτο βήμα για την εκπλήρωση των προσδοκιών των ευρωπαίων πολιτών, δεδομένου ότι θα επιτρέψουν σε γυναίκες και άνδρες να μοιράζονται τις επαγγελματικές, οικογενειακές και κοινωνικές ευθύνες τους, ιδίως όσον αφορά τον επιμερισμό της φροντίδας των εξαρτώμενων ατόμων και τη φροντίδα των παιδιών· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα να υλοποιήσουν το συντομότερο δυνατό την εν λόγω δέσμη μέτρων·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν την προστασία έναντι των διακρίσεων και των παράνομων απολύσεων που σχετίζονται με την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και να διασφαλίσουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και τις νομικές διαδικασίες· καλεί την Επιτροπή να εντείνει την παρακολούθηση, τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ κατά των διακρίσεων, να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά περίπτωση και να προαγάγει τη συμμόρφωση, μεταξύ άλλων με εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τα νομικά δικαιώματα στην ίση μεταχείριση·

9.  τονίζει ότι η αμοιβή και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να εξακολουθούν να καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της άδειας·

10.  καλεί τα κράτη μέλη να κατοχυρώσουν άδεια ανάπαυσης για τους γονείς παιδιών με αναπηρία, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις μόνες μητέρες και μετά από μελέτη των βέλτιστων πρακτικών·

11.  ζητεί από τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε άτυπες υποδομές για δραστηριότητες μετά το σχολείο που θα επικεντρώνονται στο παιχνίδι, οι οποίες θα μπορούσαν να παρέχουν στήριξη για τα παιδιά, ειδικά μετά το πέρας του ωραρίου των σχολείων και των παιδικών σταθμών, ως τρόπο αντιμετώπισης του χάσματος μεταξύ σχολικών ωραρίων και ωραρίων εργασίας·

12.  εμμένει στην άποψη ότι η επίτευξη των στόχων της Βαρκελώνης και ο καθορισμός στόχων όσον αφορά τη μέριμνα για τα εξαρτώμενα και τα ηλικιωμένα μέλη της κοινωνίας, μεταξύ των οποίων οικονομικά προσιτή και ποιοτική παιδική μέριμνα και φροντίδα, εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, καθώς και οι πολιτικές για την αυτόνομη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία, είναι απαραίτητα στοιχεία για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· υπενθυμίζει ότι η επένδυση σε κοινωνικές υποδομές, όπως υπηρεσίες μέριμνας για τα παιδιά, όχι μόνο έχει σημαντικό αντίκτυπο στην απασχόληση, αλλά παράγει σημαντικά πρόσθετα έσοδα για τον δημόσιο τομέα μέσω των φόρων απασχόλησης και των εξοικονομήσεων ως προς την ασφάλιση κατά της ανεργίας· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη για παιδικούς σταθμούς που θα είναι διαθέσιμοι σε όλες τις αγροτικές περιοχές, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις επενδύσεις στην παροχή διά βίου προσβάσιμων και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών φροντίδας υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της μέριμνας για τα παιδιά, τα εξαρτώμενα άτομα και τους ηλικιωμένους· πιστεύει ότι πρέπει να είναι διαθέσιμες και σε προσιτές τιμές επαρκείς υπηρεσίες φύλαξης παιδιών προκειμένου, μεταξύ άλλων, να μπορούν οι γονείς να έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες διά βίου μάθησης·

13.  υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ιδίως για τις γυναίκες· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η καθολική πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, οικονομικά προσιτές, κοντά στον τόπο κατοικίας και προσανατολισμένες στη ζήτηση, ως εργαλείο διασφάλισης της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών·

14.  σημειώνει την υφιστάμενη έλλειψη συνοχής μεταξύ των επιτευγμάτων των κρατών μελών και των σκοπών που καθορίζονται στο πλαίσιο των στόχων της Βαρκελώνης και ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους·

15.  είναι πεπεισμένο ότι η ανάληψη της φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων από τους άνδρες αποτελεί προϋπόθεση για την αλλαγή των παραδοσιακών στερεοτύπων ως προς τους ρόλους των φύλων· πιστεύει ακόμη ότι τόσο τα δύο φύλα όσο και η κοινωνία στο σύνολό της θα ωφεληθούν από μια δικαιότερη κατανομή της μη αμειβόμενης εργασίας και μια δικαιότερη χρήση του δικαιώματος άδειας που σχετίζεται με τη φροντίδα· είναι πεπεισμένο ότι ένα μοντέλο ισότητας όσον αφορά τις αμοιβές και την παροχή φροντίδας αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για την επίτευξη της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της ζωής·

16.  καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν με συγκεκριμένες, ενεργές πολιτικές απασχόλησης και κατάρτισης την επιστροφή στην εργασία γυναικών που διακόπτουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία για να φροντίσουν εξαρτώμενα άτομα·

17.  τονίζει ότι μια καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι στοιχεία ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της ενδυνάμωσης των γυναικών· τονίζει ότι η καλύτερη εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής θα διασφάλιζε δικαιότερη κατανομή αμειβόμενης και μη αμειβόμενης εργασίας, θα αύξανε τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και, συνεπώς, θα μείωνε το χάσμα μεταξύ των φύλων στις αμοιβές και στις συντάξεις·

18.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν ικανοποιητικές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τον συγκερασμό της επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής γυναικών και ανδρών και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προαγάγουν την ισχυροποίηση των εργασιακών δικαιωμάτων, τη συλλογική διαπραγμάτευση και την ενίσχυση της ισότητας των φύλων·

19.  ενθαρρύνει θερμά την προώθηση της εξατομίκευσης του δικαιώματος σε ρυθμίσεις άδειας, τη μη μεταβιβασιμότητα μεταξύ γονέων του δικαιώματός τους σε γονική άδεια, καθώς και την ίση κατανομή των καθηκόντων παροχής φροντίδας μεταξύ των γονέων, προκειμένου να επιτευχθεί ισόρροπος ως προς το φύλο συγκερασμός επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

20.  καλεί την Επιτροπή να χρηματοδοτήσει μελέτες σχετικά με την ανάλυση της έκτασης και της αξίας της μη αμειβόμενης παροχής οικογενειακής φροντίδας που επιτελούν άνδρες και γυναίκες, όπως και για τον μέσο αριθμό ωρών αμειβόμενης και μη αμειβόμενης εργασίας, ιδιαίτερα δε της εργασίας που παρέχεται σε ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα με αναπηρία·

21.  ζητεί την ανάπτυξη πλαισίου ώστε να καθιερωθούν ευέλικτα μοντέλα απασχόλησης για γυναίκες και άντρες, προσανατολισμένα στον εργαζόμενο, τα οποία θα συνοδεύονται από επαρκή κοινωνική προστασία, προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ προσωπικών και επαγγελματικών ευθυνών· πιστεύει, παράλληλα, ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων και το δικαίωμα στην ασφαλή απασχόληση πρέπει να προτάσσονται έναντι οιασδήποτε ενίσχυσης της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η ευελιξία δεν ενισχύει επισφαλείς, ανεπιθύμητες και ανασφαλείς μορφές εργασίας και απασχόλησης και ότι δεν υπονομεύει τα πρότυπα απασχόλησης που σήμερα αφορούν τις γυναίκες περισσότερο απ’ ό,τι τους άνδρες, όπου ως επισφαλής απασχόληση νοείται η απασχόληση που δεν συμμορφώνεται με τα διεθνή, εθνικά ή ενωσιακά πρότυπα και τη νομοθεσία και/ή δεν παρέχει επαρκείς πόρους για μια αξιοπρεπή ζωή ή επαρκή κοινωνική προστασία, όπως η ασυνεχής εργασία, η πλειονότητα των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, των συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας ή η μη οικειοθελής μερική απασχόληση· τονίζει επίσης την ανάγκη να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα επανόδου από οικειοθελή εργασία μερικής απασχόλησης σε εργασία πλήρους απασχόλησης·

Ίση αμοιβή για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας και χαρτογράφηση των μισθών

22.  υπενθυμίζει ότι η αρχή της ίσης αμοιβής εργαζόμενων ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας κατοχυρώνεται στις Συνθήκες της ΕΕ και ορίζεται στο άρθρο 157 ΣΛΕΕ και ότι θα πρέπει να τύχει ουσιαστικής εφαρμογής από τα κράτη μέλη· εμμένει στην άποψη, στο πλαίσιο αυτό, ότι η σύσταση της Επιτροπής σχετικά με την ενίσχυση της αρχής της ισότητας της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσω της διαφάνειας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη στενή παρακολούθηση της κατάστασης στα κράτη μέλη και την εκπόνηση εκθέσεων προόδου, με παράλληλη στήριξη των κοινωνικών εταίρων, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διαμορφώνουν και να εφαρμόζουν τις συναφείς πολιτικές τους σύμφωνα με την εν λόγω σύσταση, με σκοπό την εξάλειψη της μισθολογικής διαφοράς μεταξύ των φύλων·

23.  καλεί τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις να σέβονται την ισότητα ως προς τις αμοιβές και να καθιερώσουν δεσμευτικά μέτρα για τη διαφάνεια στις αμοιβές, προκειμένου να δημιουργηθούν μέθοδοι για να αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις το ζήτημα της διαφοράς στις αμοιβές μεταξύ των φύλων, μεταξύ άλλων με ελέγχους στις αμοιβές και με τη ενσωμάτωση μέτρων για τις ίσες αμοιβές στη συλλογική διαπραγμάτευση· τονίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχεται στους εργαζομένους των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, στα όργανα επιβολής του νόμου, καθώς και στους επιθεωρητές εργασίας κατάλληλη κατάρτιση, τόσο για τη νομοθεσία κατά των διακρίσεων στην εργασία, όσο και για τη συναφή νομολογία·

24.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να αναγνωριστούν και να επαναξιολογηθούν οι παραδοσιακά γυναικοκρατούμενες θέσεις εργασίας, όπως οι θέσεις εργασίας στους τομείς της υγείας, της κοινωνικής μέριμνας και της διδασκαλίας, σε σύγκριση με τις παραδοσιακά ανδροκρατούμενες θέσεις εργασίας·

25.  εκφράζει την πεποίθησή του ότι για την επίτευξη ίσων αμοιβών για εργαζόμενους άνδρες και εργαζόμενες γυναίκες για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας απαιτείται ένα σαφές πλαίσιο συγκεκριμένων εργαλείων αξιολόγησης των θέσεων εργασίας με συγκρίσιμους δείκτες για την αξιολόγηση της «αξίας» στις θέσεις ή τους τομείς εργασίας·

26.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αξία της εργασίας θα πρέπει να εκτιμάται και να συγκρίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως οι εκπαιδευτικές και οι επαγγελματικές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις που αφορούν την κατάρτιση, οι δεξιότητες, ο κόπος και η ευθύνη, οι εργασίες που εκτελούνται και η φύση των σχετικών καθηκόντων·

27.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η αρχής της ουδετερότητας ως προς το φύλο στα συστήματα αξιολόγησης και κατηγοριοποίησης των θέσεων εργασίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα· επικροτεί τις προσπάθειες των κρατών μελών να προαγάγουν πολιτικές που απαγορεύουν τις διακρίσεις στις προσλήψεις, και τα ενθαρρύνει να προωθήσουν τα βιογραφικά σημειώματα χωρίς προσδιορισμό φύλου προκειμένου να αποθαρρύνουν τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις να έχουν μεροληπτική συμπεριφορά με βάση το φύλο στις διαδικασίες που εφαρμόζουν στις προσλήψεις· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός ανώνυμου βιογραφικού σημειώματος Europass· προτείνει να καταρτίσουν τα κράτη μέλη προγράμματα για την καταπολέμηση των κοινωνικών και έμφυλων στερεοτύπων, ιδίως μεταξύ των νέων, ως μέσο πρόληψης μιας επαγγελματικής κατηγοριοποίησης εργασιακών βαθμίδων που συχνά περιορίζει την πρόσβαση των γυναικών στις θέσεις εργασίας και τα επαγγέλματα με τις υψηλότερες αμοιβές·

Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

28.  θεωρεί ότι οι ποσοστώσεις στον δημόσιο τομέα μπορεί να είναι απαραίτητες στις περιπτώσεις που τα δημόσια θεσμικά όργανα δεν πληρούν τις υποχρεώσεις τους στο θέμα της διασφάλισης δίκαιης εκπροσώπησης και θα μπορούσαν, επομένως, να βελτιώσουν τη δημοκρατική νομιμοποίηση των θεσμικών οργάνων λήψης αποφάσεων·

29.  επισημαίνει ότι, όσον αφορά τη λήψη πολιτικών αποφάσεων, η χρήση των ποσοστώσεων φύλου και του συστήματος εναλλαγής ανδρών/γυναικών υποψηφίων στις λίστες έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και των ανισορροπιών εξουσίας μεταξύ των φύλων, καθώς και για τη βελτίωση της δημοκρατικής εκπροσώπησης στα όργανα λήψης πολιτικών αποφάσεων·

30.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη συλλογή, ανάλυση και διάδοση πλήρων, συγκρίσιμων, αξιόπιστων και τακτικά επικαιροποιούμενων στοιχείων για τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

31.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των γυναικών στην ευρωπαϊκή εκλογική διαδικασία, μέσω της καθιέρωσης εκλογικών συνδυασμών με ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στην επόμενη αναθεώρηση του ευρωπαϊκού εκλογικού νόμου·

32.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο για ταχεία έκδοση της οδηγίας για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών, ως ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της ίσης εκπροσώπησης στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, και σημειώνει ότι έχει διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή περισσότερων γυναικών στα διοικητικά συμβούλια βελτιώνει τις επιδόσεις των ιδιωτικών εταιρειών· σημειώνει επίσης ότι η πρόοδος είναι περισσότερο αισθητή (αύξηση από 11,9 % το 2010 σε 22,7 % το 2015) στα κράτη μέλη στα οποία έχει θεσπιστεί δεσμευτική νομοθεσία όσον αφορά τις ποσοστώσεις στα διοικητικά συμβούλια(24)· προτρέπει την Επιτροπή να εξακολουθήσει να ασκεί πίεση στα κράτη μέλη προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία·

Σχέδια για την ισότητα των φύλων

33.  αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή υποστηρίζει την έκδοση σχεδίων για την ισότητα των φύλων από ερευνητικούς οργανισμούς και οργανισμούς χρηματοδότησης ερευνών·

34.  επισημαίνει ότι τα σχέδια για την ισότητα των φύλων σε εταιρικό ή τομεακό επίπεδο μπορεί να περιέχουν ποικίλα μέτρα για το ανθρώπινο δυναμικό τα οποία αφορούν την πρόσληψη, την αμοιβή, την προαγωγή, την κατάρτιση και την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· ότι συχνά περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα, όπως η χρήση ουδέτερης ως προς το φύλο γλώσσας, η πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης, ο διορισμός του υποεκπροσωπούμενου φύλου σε ανώτατες θέσεις, η εργασία μερικής απασχόλησης και η συμμετοχή των πατέρων στη φροντίδα των τέκνων τους, και ότι στα κράτη μέλη υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις όσον αφορά την υποχρεωτική θέσπιση μέτρων αυτού του είδους·

35.  αναγνωρίζει ότι η έγκριση σχεδίων και ελέγχων για την ισότητα των φύλων στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να προωθήσει μια θετική εικόνα των εταιρειών, η οποία συμβάλλει στην εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, στην αύξηση των κινήτρων για τους εργαζομένους και στη μείωση του ρυθμού εναλλαγής του προσωπικού· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις εταιρείες που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζομένους να διαπραγματεύονται με τους κοινωνικούς εταίρους σχέδια για την ισότητα των φύλων, με στόχο τη βελτίωση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων στον χώρο εργασίας· ζητεί τα σχέδια αυτά για την ισότητα των φύλων να συμπεριλαμβάνουν στρατηγική για την καταπολέμηση, την πρόληψη και την εξάλειψη της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας·

Συλλογικές συμβάσεις και κοινωνικοί εταίροι

36.  εκφράζει την πεποίθησή του ότι οι κοινωνικοί εταίροι και οι συλλογικές συμβάσεις έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν την ισότητα των φύλων, να ενδυναμώσουν τις γυναίκες μέσω της ενότητας και να καταπολεμήσουν τις ανισότητες μεταξύ των φύλων ως προς τις αμοιβές· τονίζει ότι η εξασφάλιση ίσης και κατάλληλης εκπροσώπησης γυναικών και ανδρών στις ομάδες συλλογικής διαπραγμάτευσης έχει καίρια σημασία για την προαγωγή της ενδυνάμωσης των γυναικών και θεωρεί, επομένως, ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να ενισχύσουν τη θέση των γυναικών στο πλαίσιο της δομής της κοινωνικής εταιρικής σχέσης σε ηγετικούς ρόλους λήψης αποφάσεων και να διαπραγματευθούν σχέδια για την ισότητα των φύλων σε εταιρικό και τομεακό επίπεδο·

37.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεργαστεί με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών με στόχο την ενίσχυσή τους στο πλαίσιο του βασικού ρόλου τους να εντοπίζουν προκαταλήψεις που συνιστούν έμφυλη διάκριση στη διαμόρφωση των μισθολογικών κλιμάκων και στη διενέργεια αξιολογήσεων θέσεων εργασίας χωρίς να υπεισέρχονται έμφυλες προκαταλήψεις·

III.Συστάσεις για την προαγωγή της οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών

38.  εκτιμά ότι τα οικονομικά μοντέλα και πρακτικές, οι φορολογικές πολιτικές και οι προτεραιότητες ως προς τις δαπάνες ιδίως σε καιρούς κρίσης, θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια προοπτική ισότητας των φύλων, να λαμβάνουν υπόψη τις γυναίκες ως οικονομικούς παράγοντες και να έχουν ως στόχο τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας στο σύνολό της, και επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι οικονομικές κρίσεις έχουν πλήξει ιδιαίτερα τις γυναίκες·

39.  ζητεί μεταρρυθμίσεις για να ενισχυθεί η ισότητα των φύλων τόσο στην οικογενειακή ζωή όσο και στην αγορά εργασίας·

40.  σημειώνει ότι, κατά κανόνα, οι γυναίκες έχουν σταδιοδρομίες χωρίς σημαντική εξέλιξη· καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν τις γυναίκες ώστε να μπορούν να έχουν επιτυχημένες σταδιοδρομίες, μεταξύ άλλων μέσω θετικών δράσεων όπως τα προγράμματα δικτύωσης και καθοδήγησης, καθώς και με τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών με τους άντρες σε όλες τις ηλικίες για κατάρτιση, προαγωγή, επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό και μετεκπαίδευση, καθώς και συνταξιοδοτικά δικαιώματα και επιδόματα ανεργίας ίσα με αυτά που ισχύουν για τους άνδρες·

41.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη με βάση τις διατάξεις της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες(25) (οδηγία για τις δημόσιες προμήθειες) να προωθήσουν τη χρήση κοινωνικών ρητρών στις δημόσιες προμήθειες ως εργαλείο για την ενίσχυση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, όπου υφίσταται σχετική εθνική νομοθεσία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για κοινωνικές ρήτρες·

42.  υπογραμμίζει την ανάγκη να καταπολεμηθούν όλες οι μορφές έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας, όπως ο βιασμός, ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, η σεξουαλική κακοποίηση, η σεξουαλική εκμετάλλευση, η σεξουαλική παρενόχληση και οι καταναγκαστικοί πρόωροι γάμοι/γάμοι παιδιών, καθώς και το φαινόμενο της οικονομικής βίας· εφιστά την προσοχή στα υψηλά και πολύ ανησυχητικά επίπεδα σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας(26) και υπογραμμίζει ότι, προκειμένου η ενδυνάμωση των γυναικών να επιτύχει, ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι απαλλαγμένος από κάθε μορφή διάκρισης και βίας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να κυρώσουν χωρίς επιφυλάξεις τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και να διοργανώσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού για τη βία κατά των γυναικών και να ενθαρρύνουν επίσης την ανταλλαγή ορθών πρακτικών· σημειώνει ότι η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ικανότητά τους να ξεφεύγουν από καταστάσεις βίας· ζητεί, ως εκ τούτου, από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν συστήματα κοινωνικής προστασίας για τη στήριξη των γυναικών που βρίσκονται στην κατάσταση αυτή·

43.  επαναλαμβάνει ότι η προσωπική, κοινωνική και οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και η ανεξαρτησία είναι αλληλένδετες με το δικαίωμά τους να αποφασίζουν για το σώμα τους και τη σεξουαλικότητά τους· υπενθυμίζει ότι η καθολική πρόσβαση σε ολόκληρο το φάσμα των δικαιωμάτων σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας αποτελεί ζωτικής σημασίας κινητήρια δύναμη για την ενίσχυση της ισότητας για όλους·

44.  επικροτεί τα συμπεράσματα της 61ης συνόδου της Επιτροπής του ΟΗΕ για την «Οικονομική χειραφέτηση των γυναικών στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας», στα οποία γίνεται, για πρώτη φορά, με άμεσο και ρητό τρόπο λόγος για την άμεση σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και τα δικαιώματά τους όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία και τα αναπαραγωγικά τους δικαιώματα· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι από τη συμφωνία απουσιάζει παντελώς η ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή·

45.  σημειώνει ότι οι γυναίκες αποτελούν το 52 % του συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού, αλλά μόνο το ένα τρίτο των αυτοαπασχολουμένων ή του συνόλου των ατόμων που ιδρύουν επιχειρήσεις στην ΕΕ· υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες από ό,τι οι άνδρες όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, την κατάρτιση, τη δικτύωση και τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν μέτρα και δράσεις για την παροχή βοήθειας και συμβουλών στις γυναίκες που αποφασίζουν να γίνουν επιχειρηματίες, τονίζοντας ότι η οικονομική ανεξαρτησία έχει καίρια σημασία για την επίτευξη της ισότητας· ζητεί από τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση σε πιστώσεις και να περιορίσουν τη γραφειοκρατία και άλλα εμπόδια για νεοφυείς επιχειρήσεις που ιδρύονται από γυναίκες· καλεί την Επιτροπή να εντείνει το έργο της με τα κράτη μέλη προκειμένου να εντοπιστούν και να αρθούν τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα των γυναικών και να ενθαρρυνθούν περισσότερες γυναίκες να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, μεταξύ άλλων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, την έρευνα αγοράς, την κατάρτιση και τα δίκτυα για επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως η πλατφόρμα WEgate για γυναίκες επιχειρηματίες και άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα·

46.  υπογραμμίζει ότι η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και του ψηφιακού γραμματισμού των γυναικών και η ενίσχυση της ένταξής τους στον τομέα ΤΠΕ θα μπορούσαν να συμβάλουν στην οικονομική ενδυνάμωση και ανεξαρτησία των γυναικών, με αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειες για να θέσουν τέλος στο ψηφιακό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών όπως αναφέρεται στο ψηφιακό θεματολόγιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», αυξάνοντας την πρόσβαση των γυναικών στην κοινωνία της πληροφορίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της προβολής της γυναικείας παρουσίας στον ψηφιακό τομέα·

47.  επισημαίνει ότι οι γυναίκες αποτελούν σχεδόν το 60 % των πτυχιούχων στην ΕΕ, αλλά ότι, λόγω μόνιμων αποτρεπτικών παραγόντων, εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στους τομείς της επιστήμης, των μαθηματικών, της πληροφορικής, της μηχανικής και στα συναφή επαγγέλματα· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν, μέσω εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, τη συμμετοχή των γυναικών σε τομείς που θεωρούνται παραδοσιακά «ανδροκρατούμενοι», ιδίως στις επιστήμες και τις νέες τεχνολογίες, κυρίως με την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στο ψηφιακό θεματολόγιο για τα επόμενα χρόνια, καθώς και με την προώθηση της συμμετοχής των ανδρών σε παραδοσιακά «γυναικοκρατούμενους» τομείς, ιδίως της φροντίδας και της εκπαίδευσης· τονίζει τη σημασία που έχει η επέκταση της κοινωνικής προστασίας σε τομείς όπου οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα του εργατικού δυναμικού, όπως στην παροχή ατομικής φροντίδας, τις υπηρεσίες καθαρισμού και βοήθειας, το προσωπικό εστίασης και στους βοηθούς επαγγελματιών του τομέα υγείας, μεταξύ άλλων· τονίζει τη σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) για τη διαφοροποίηση των επαγγελματικών επιλογών και την εξοικείωση των γυναικών και των ανδρών με μη παραδοσιακές ευκαιρίες σταδιοδρομίας, προκειμένου να ξεπεραστεί ο οριζόντιος και κάθετος αποκλεισμός και να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών που συμμετέχουν σε φορείς λήψης αποφάσεων στον πολιτικό και επιχειρηματικό τομέα·

48.  ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα για τη διασφάλιση των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στους λεγόμενους γυναικοκρατούμενους τομείς· τονίζει τη σημασία που έχει η πρόληψη της υπερεκπροσώπησης των γυναικών σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης και υπενθυμίζει την ανάγκη να καταπολεμηθεί ο επισφαλής χαρακτήρας των συγκεκριμένων κλάδων, όπως η οικιακή εργασία ή η παροχή φροντίδας· αναγνωρίζει ότι η οικιακή εργασία και οι οικιακές υπηρεσίες, οι οποίες συνιστούν σε μεγάλο βαθμό γυναικοκρατούμενο κλάδο, εκτελούνται συχνά με τη μορφή αδήλωτης εργασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω τον επίσημο τομέα των οικιακών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων μέσω της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης Εργασίας, και να αναγνωρίσουν τις οικιακές υπηρεσίες, την οικογενειακή απασχόληση και την κατ’ οίκον φροντίδα ως πολύτιμο τομέα της οικονομίας με δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας, ο οποίος χρήζει καλύτερης ρύθμισης στο πλαίσιο των κρατών μελών προκειμένου να δημιουργηθούν ασφαλείς θέσεις εργασίας για τους οικιακούς βοηθούς και να δοθεί στις οικογένειες η δυνατότητα να αναλάβουν τον ρόλο τους ως εργοδοτών, καθώς και να εξασφαλιστούν ευκαιρίες συγκερασμού της ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής για τις εργαζόμενες οικογένειες·

49.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης στην καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προωθήσει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης για εκπαιδευτικούς σε θέματα ισότητας των φύλων και για την πρόληψη της διάδοσης στερεοτύπων μέσω των προγραμμάτων σπουδών και του διδακτικού υλικού·

50.  τονίζει τη σημασία που έχει η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου ως θεμελιώδους εργαλείου για την κατάρτιση πολιτικών και νομοθεσίας που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου, μεταξύ άλλων στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών· ζητεί από την Επιτροπή να καθιερώσει συστηματικές αξιολογήσεις επιπτώσεων με γνώμονα το φύλο· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να ενισχύσει το καθεστώς της στρατηγικής της δέσμευσης για την ισότητα των φύλων την περίοδο 2016-2019, εγκρίνοντάς το υπό μορφή ανακοίνωσης· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και να δεσμευθεί για έναν όλο και αυστηρότερο έλεγχο των διαδικασιών κατάρτισης του προϋπολογισμού της ΕΕ και των δαπανών, μεταξύ άλλων με την εισαγωγή μέτρων για τη βελτίωση της διαφάνειας και της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τον τρόπο χρήσης των κονδυλίων· καλεί ακόμη την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να ενσωματώσει την ισότητα των φύλων και την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών σε όλες τις δραστηριότητές της εντός και εκτός ΕΕ·

51.  καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου στις εθνικές τους πολιτικές για τις δεξιότητες και την αγορά εργασίας και να συμπεριλάβουν συναφή μέτρα στα εθνικά προγράμματα δράσης και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση·

52.  τονίζει τη σημασία που έχει η παροχή διά βίου μάθησης στις γυναίκες σε αγροτικές περιοχές, μεταξύ άλλων με μαθήματα κατάρτισης που διοργανώνονται μεταξύ επιχειρήσεων· επισημαίνει το υψηλό ποσοστό αυτοαπασχολουμένων στις αγροτικές περιοχές οι οποίοι δεν διαθέτουν κατάλληλη κοινωνική προστασία, καθώς και το υψηλό ποσοστό «αόρατης» εργασίας που πλήττει ιδίως τις γυναίκες· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που διαθέτουν νομοθετικές εξουσίες να διασφαλίσουν κοινωνική ασφάλιση τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες που εργάζονται σε αγροτικές περιοχές· καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν επίσης την πρόσβαση των γυναικών σε γη, να διασφαλίσουν τα ιδιοκτησιακά και κληρονομικά δικαιώματα των γυναικών και να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε πιστώσεις·

53.  επισημαίνει ότι τα ποσοστά των ανθρώπων που απειλούνται με φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό είναι υψηλότερα μεταξύ των γυναικών σε σχέση με τους άνδρες και τονίζει, ως εκ τούτου, ότι τα μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού έχουν ιδιαίτερο αντίκτυπο στην οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών· τονίζει ότι η πρόληψη και η εξάλειψη του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων και η μείωση της φτώχειας των γυναικών σε μεγάλη ηλικία εξαρτώνται κατά πρώτο και κύριο λόγο από τη δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών ώστε οι γυναίκες να καταβάλλουν ίσες συνταξιοδοτικές εισφορές μέσω της περαιτέρω ένταξης στην αγορά εργασίας και της διασφάλισης ίσων ευκαιριών ως προς τις αμοιβές, την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και τις δυνατότητες να εργάζονται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα ΕΔΕΤ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων συμβάλλουν στη μείωση της φτώχειας των γυναικών με σκοπό την επίτευξη του συνολικού στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μείωση της φτώχειας· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι το 20 % της χρηματοδότησης του ΕΚΤ που διατίθεται για μέτρα κοινωνικής ένταξης χρησιμοποιείται επίσης για την αύξηση της στήριξης σε μικρά, τοπικά έργα που έχουν ως στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών οι οποίες βιώνουν συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού·

54.  επισημαίνει ότι η φτώχεια συνεχίζει να μετράται με βάση το συσσωρευμένο εισόδημα ενός νοικοκυριού, δηλαδή με βάση την υπόθεση ότι όλα τα μέλη του νοικοκυριού λαμβάνουν τις ίδιες αποδοχές και κατανέμουν ισομερώς τους αντίστοιχους πόρους· ζητεί την εξατομίκευση των δικαιωμάτων και των υπολογισμών με βάση το ατομικό εισόδημα για να αποκαλυφθούν οι πραγματικές διαστάσεις της φτώχειας των γυναικών·

55.  σημειώνει ότι οι γυναίκες έχουν πληγεί σε μεγαλύτερο βαθμό από τα μέτρα λιτότητας και τις περικοπές στον δημόσιο τομέα (λιγότερη διαθεσιμότητα και υψηλότερες τιμές για τη φροντίδα των παιδιών, μειωμένες υπηρεσίες για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία, ιδιωτικοποίηση και κλείσιμο νοσοκομείων), ιδίως όσον αφορά την εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική μέριμνα, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν το 70% του εργατικού δυναμικού στον δημόσιο τομέα·

56.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί προσοχή στις ιδιαίτερες ανάγκες και τις πολύπλευρες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ορισμένες ευάλωτες ομάδες οι οποίες συναντούν ιδιαίτερους φραγμούς στην είσοδό τους στην αγορά εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν για τα άτομα αυτά έγκαιρη και εύκολη πρόσβαση σε ποιοτική κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης ένταξή τους στις κοινωνίες μας και στην αγορά εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες μη τυπικές και τυπικές δεξιότητες και ικανότητες, τα ταλέντα και την τεχνογνωσία· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την πρόληψη των διατομεακών διακρίσεων που πλήττουν ιδιαίτερα τις γυναίκες οι οποίες βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση· επισημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό να εφαρμοστούν δεόντως η οδηγία 2000/78/ΕΚ για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και η οδηγία 2000/43/ΕΚ της 29ης Ιουνίου 2000 περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής(27)·

57.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να θέσουν σε εφαρμογή και να βελτιώσουν την πρακτική εφαρμογή των υφιστάμενων νομοθεσιών και πολιτικών για τον χώρο εργασίας και να βελτιώσουν τους εν λόγω νόμους και πολιτικές, κατά περίπτωση, με στόχο την προστασία των γυναικών από τις άμεσες και έμμεσες διακρίσεις, ιδίως κατά την επιλογή, την πρόσληψη, την παραμονή, την επαγγελματική κατάρτιση και την προώθηση των γυναικών στην απασχόληση, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, και να προσφέρουν στις γυναίκες ίσες ευκαιρίες σε επίπεδο αμοιβής και επαγγελματικής εξέλιξης·

58.  θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έχει εγκρίνει ακόμη την πρόταση οδηγίας του 2008 περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού· χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει δώσει προτεραιότητα στην οδηγία αυτή· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να εγκρίνει το ταχύτερο δυνατό την πρόταση·

59.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη συλλογή ειδικών δεικτών και δεδομένων ανά φύλο προκειμένου να αξιολογούνται οι επιπτώσεις των πολιτικών της ΕΕ και των κρατών μελών στην ισότητα των φύλων·

60.  επισημαίνει ότι υπάρχει δυσανάλογη και συχνά μη ηθελημένη συγκέντρωση γυναικών σε θέσεις επισφαλούς εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις συστάσεις της ΔΟΕ που έχουν ως στόχο να μειώσουν την έκταση της επισφαλούς εργασίας, όπως ο περιορισμός των περιστάσεων στις οποίες είναι δυνατή η χρήση συμβάσεων επισφαλούς εργασίας καθώς και του χρονικού διαστήματος στη διάρκεια του οποίου οι εργαζόμενοι μπορούν να απασχολούνται με συμβάσεις αυτού του είδους·

61.  καλεί το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων να συνεχίσει το έργο της συγκέντρωσης ειδικών στοιχείων ανά φύλο και της κατάρτισης πινάκων αποτελεσμάτων σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής·

o
o   o

62.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) EE L 204 της 26.7.2006, σ. 23.
(2) ΕΕ L 180 της 15.7.2010, σ. 1.
(3) ΕΕ L 348 της 28.11.1992, σ. 1.
(4) ΕΕ C 137 Ε της 27.5.2010, σ. 68.
(5) ΕΕ C 70 Ε της 8.3.2012, σ. 163.
(6) ΕΕ L 353 της 28.12.2013, σ. 7.
(7) ΕΕ C 436 της 24.11.2016, σ. 225.
(8) ΕΕ C 36 της 29.1.2016, σ. 18.
(9) ΕΕ C 93 της 9.3.2016, σ. 110.
(10) ΕΕ C 353 της 27.9.2016, σ. 39.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0203.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0226.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0235.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0338.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0360.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0351.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0029.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0073.
(19) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0099.
(20) 3073η σύνοδος του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών, Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2011.
(21) ΕΕ L 69 της 8.3.2014, σ. 112.
(22) Ομάδα Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για την Οικονομική Χειραφέτηση των Γυναικών: «Leave no one behind: A call to action for gender equality and economic women’s empowerment» (Να μη μείνει κανείς πίσω: Έκκληση για δράση για την ισότητα των φύλων και την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών) (Σεπτέμβριος 2016).
(23) Βλέπε: «Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων», «Collective bargaining: our powerful tool to close the gender gap» (Συλλογική διαπραγμάτευση: το ισχυρό εργαλείο μας για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων) (2015).
(24) Βλέπε: Ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Gender balance on corporate boards - Europe is cracking the glass ceiling» (Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών - Η Ευρώπη σπάει τη γυάλινη οροφή), Οκτώβριος 2015· Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ JUST, «Γυναίκες στη λήψη οικονομικών αποφάσεων στην ΕΕ: Έκθεση προόδου: Μια πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 2012· Aagoth Storvik και Mari Teigen, «Women on Board: The Norwegian Experience» (Γυναίκες και εξουσία: η νορβηγική εμπειρία), Ιούνιος 2010.
(25) ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65.
(26) Έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) σχετικά με τη βία κατά των γυναικών.
(27) ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου