Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2324(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0283/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0283/2017

Συζήτηση :

PV 02/10/2017 - 16
CRE 02/10/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 03/10/2017 - 4.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0365

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 466kWORD 68k
Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο
Αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες
P8_TA(2017)0365A8-0283/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2017 για την αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες (2016/2324(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 7 ΣΛΕΕ, το οποίο επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ «μεριμνά για τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και δράσεών της, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στόχων της»,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (UDHR) και άλλες συνθήκες και πράξεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ειδικότερα το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα, που εγκρίθηκαν στη Νέα Υόρκη στις 16 Δεκεμβρίου 1966, και τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το έγγραφο συμπερασμάτων, το οποίο εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη)(1),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη τη «Συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας – Κοινό όραμα, κοινές δράσεις: Μια ισχυρότερη Ευρώπη» που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2016 από την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ)(2),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου 2015(3),

–  έχοντας υπόψη τους χάρτες πορείας ανά χώρα της ΕΕ για τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (Συμφωνία του Κοτονού), καθώς και τις αναθεωρήσεις της που πραγματοποιήθηκαν το 2005 και το 2010,

–  έχοντας υπόψη τον κώδικα ορθής πρακτικής για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, που εκπόνησε η Διάσκεψη των ΔΜΚΟ την 1η Οκτωβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Βερολίνου που εκδόθηκε μετά την ετήσια συνεδρίαση της Βασικής Ομάδας της Πλατφόρμας της κοινωνίας των πολιτών για την εδραίωση της ειρήνης και την ενίσχυση του κράτους (CSPPS), που πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 9 Ιουλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, περί μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας την περίοδο 2014-2020(4), και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 230/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕE) 2015/323 του Συμβουλίου, της 2ας Μαρτίου 2015, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης(6) και τη Δήλωση Ι της Συμφωνίας του Κοτονού («Κοινή Δήλωση για τους φορείς της εταιρικής σχέσης»),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 187 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(7) («ο δημοσιονομικός κανονισμός»),

–  έχοντας υπόψη το πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα 2014-2020 για τον ΜΑΣ όσον αφορά το θεματικό πρόγραμμα «Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τοπικές αρχές»(8),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Σεπτεμβρίου 2012 με τίτλο «Οι ρίζες της δημοκρατίας και της διατηρήσιμης ανάπτυξης: συνεργασία της Ευρώπης με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων» (COM(2012)0492),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της 27ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τον χώρο της κοινωνίας των πολιτών(9),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο, και την πολιτική της ΕΕ για το 2015,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020(11),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων, που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 24 Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες του ΕΚ σχετικά με την προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της δημοκρατίας κατά τις επισκέψεις τους σε τρίτες χώρες(12),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 9ης Οκτωβρίου 2013, με τίτλο «Ενδυνάμωση των τοπικών αρχών στις χώρες εταίρους για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και την ενίσχυση των αποτελεσμάτων στον τομέα της ανάπτυξης»,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 24ης Φεβρουαρίου 2015, με τίτλο «Αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλους: από το όραμα στη συλλογική δράση»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 11ης Απριλίου 2016, σχετικά με τις πρακτικές συστάσεις για τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός ασφαλούς και ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών, που θα βασίζεται στις ορθές πρακτικές και τα αντληθέντα διδάγματα(13), και τις εκθέσεις του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2017 για τους παγκόσμιους κινδύνους, που δημοσίευσε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινής Αντίληψης για την ανάπτυξη(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την έκθεση της ΕΕ του 2015 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής(17),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαΐου 2016, σχετικά με την επακολούθηση και την ανασκόπηση του Θεματολογίου του 2030(18),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών: παρέμβαση της Ευρώπης με στόχο τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης(19),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0283/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 ΣΕΕ ορίζει ότι η δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή, στην οποία περιλαμβάνεται η συνεργασία για την ανάπτυξη, πρέπει να διέπεται από τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών αντιπροσωπεύει τον τρίτο τομέα μιας υγιούς και αξιοπρεπούς κοινωνίας, μαζί με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών περιλαμβάνει τις μη κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις οι οποίες έχουν παρουσία στη δημόσια ζωή και εκφράζουν τα συμφέροντα και τις αξίες των μελών τους ή άλλων, βασιζόμενες σε ηθικές, πολιτισμικές, πολιτικές, επιστημονικές, θρησκευτικές ή φιλανθρωπικές θεωρήσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην οικοδόμηση και την ενδυνάμωση της δημοκρατίας, στην εποπτεία της εξουσίας του κράτους και στην προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της λογοδοσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) ως ζωντανής δύναμης στην κοινωνία έχει θεμελιώδη σημασία, δεδομένου ότι αποτελούν το αναγκαίο αντίβαρο στην εξουσία, διαδραματίζοντας ρόλο διευκόλυνσης και διαμεσολάβησης ανάμεσα στον πληθυσμό και το κράτος, ως θεματοφύλακες της δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές ομάδες της κοινωνίας των πολιτών επιζητούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες συνταγματικής μεταρρύθμισης προκειμένου να προστατεύσουν τις δημοκρατικές αρχές και θεσμούς·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΟΚΠ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένου του δικαιώματος στην ανάπτυξη, την εκπαίδευση και την ισότητα των φύλων, καθώς και δραστηριοτήτων στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών περικλείει ένα ευρύ και ανομοιογενές φάσμα ομάδων και στόχων, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο των ΟΚΠ, αλλά και ΜΚΟ, ομάδων προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συλλογικοτήτων, ομάδων της διασποράς, εκκλησιών, θρησκευτικών οργανώσεων και κοινοτήτων, κινήσεων για την προστασία των συμφερόντων των ατόμων με αναπηρίες, κοινωνικών κινημάτων και συνδικαλιστικών οργανώσεων, αυτόχθονων πληθυσμών και ιδρυμάτων, καθώς και οργανώσεων που εκπροσωπούν ευάλωτα, θιγόμενα από διακρίσεις και περιθωριοποιημένα άτομα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία του Κοτονού αναγνωρίζει την κοινωνία των πολιτών ως κεντρικό παράγοντα στο πλαίσιο της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η λήξης της ισχύος της Συμφωνίας το 2020 αποτελεί ευκαιρία αναθεώρησης της εταιρικής σχέσης και περαιτέρω ενίσχυσης της συμμετοχής των ΟΚΠ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΟΚΠ έχουν καταστεί σημαντικοί παράγοντες αναπτυξιακής βοήθειας σε παγκόσμιο επίπεδο, ειδικότερα όσον αφορά την παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών, την ευαισθητοποίηση του κοινού, την προώθηση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης και των ειρηνικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ατόμων, των οικογενειών και των τοπικών κοινοτήτων, την καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού, καθώς και την ανταπόκριση σε ανθρωπιστικές κρίσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, όπως αναγνωρίζεται από διεθνείς οργανώσεις στα πρωτόκολλα και τις πρακτικές τους, οι εκκλησίες, οι θρησκευτικές κοινότητες και ενώσεις, καθώς και άλλες οργανώσεις με άξονα θρησκεύματα ή θρησκευτικές πεποιθήσεις, συγκαταλέγονται στους πρωτοστάτες και στους παράγοντες που δραστηριοποιούνται σταθερά στο επιχειρησιακό πεδίο όσον αφορά την παροχή αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα 2014-2020 για τον ΜΑΣ όσον αφορά το θεματικό πρόγραμμα «Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τοπικές αρχές» περιλαμβάνει, ως εγκάρσιο στοιχείο του, την προώθηση ενός ευνοϊκού, ομοιογενούς περιβάλλοντος για τις ΟΚΠ και τις τοπικές αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει τη φωνή των ΟΚΠ και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ανάπτυξης των χωρών εταίρων, και να προαγάγει τον πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό διάλογο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες και ηγετικός παράγοντας στην προστασία των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της χρήσης και της εφαρμογής μιας σειράς από μέσα και πολιτικές, μεταξύ των οποίων το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ), το θεματικό πρόγραμμα του ΜΑΣ για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και την τοπική αυτοδιοίκηση (ΟΚΠ-ΤΑ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία, οι χάρτες πορείας για τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών που εφαρμόζονται σε 105 χώρες και τα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την τελευταία δεκαετία η κοινωνία των πολιτών ανά τον κόσμο έχει διευρυνθεί από πλευράς μεγέθους, πεδίου δραστηριότητας, σύνθεσης και επιρροής· λαμβάνοντας, παράλληλα, υπόψη ότι οι περιορισμοί εις βάρος των φορέων και των δραστηριοτήτων της κοινωνίας των πολιτών αποκτούν ολοένα πιο κατασταλτικό και δραστικό χαρακτήρα σε όλο και περισσότερες χώρες παγκοσμίως, τόσο αναπτυσσόμενες όσο και ανεπτυγμένες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, η ατζέντα που ορίζουν οι θεσμικοί χορηγοί ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να μη δίνει προτεραιότητα στις πραγματικές ανάγκες των φορέων της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται επί τόπου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του 2016 για την κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών, το 2015 ήταν μια ζοφερή χρονιά για την κοινωνία των πολιτών, καθώς τα πολιτικά δικαιώματα απειλούνται σοβαρά σε περισσότερες από εκατό χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση αυτή αναφέρεται ιδιαίτερα στις περιφέρειες της υποσαχάριας Αφρικής, όπως και της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (MENA), καθώς αντιμετωπίζουν συχνότερα πολιτικές εντάσεις, συγκρούσεις και αστάθεια·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότερες κυβερνήσεις μάχονται, με νομικά ή διοικητικά μέσα, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων επιβάλλοντας περιοριστικούς νόμους, όρια στη χρηματοδότηση, αυστηρές διαδικασίες αδειοδότησης και τιμωρητικούς φόρους·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα τελευταία έτη στις αναπτυσσόμενες χώρες, έχει αυξηθεί ανησυχητικά ο αριθμός των εκθέσεων που αναφέρουν ότι ακτιβιστές, μέλη του προσωπικού ΟΚΠ, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνδικαλιστές, δικηγόροι, διανοούμενοι, δημοσιογράφοι και θρησκευτικοί ηγέτες διώκονται, παρενοχλούνται, στιγματίζονται ως «ξένοι πράκτορες» και συλλαμβάνονται ή κρατούνται αυθαίρετα, ενώ ανησυχητικά αυξάνεται και ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν πέσει θύματα κακοποίησης ή βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες χώρες αυτά συμβαίνουν υπό καθεστώς πλήρους ατιμωρησίας, και ενίοτε με τη στήριξη ή τη σύμφωνη γνώμη των αρχών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά και αναφαίρετα, αδιαίρετα, αλληλεξαρτώμενα και αλληλένδετα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα δράσης της κοινωνίας των πολιτών στηρίζεται στην άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, της έκφρασης, της σκέψης, της συνείδησης, της θρησκείας ή της πίστης, καθώς και της ελεύθερης πρόσβασης στις πληροφορίες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, ο περιορισμός του δημόσιου και του πολιτικού χώρου, η αύξηση της διαφθοράς, η κοινωνική ανισότητα και η ανισότητα μεταξύ των φύλων, η χαμηλή ανθρώπινη και κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, καθώς και η αστάθεια και οι συγκρούσεις, συνδέονται μεταξύ τους·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε αξιόπιστη και αποτελεσματική αντίδραση από πλευράς ΕΕ για την αντιμετώπιση του περιορισμού του χώρου κοινωνικής δράσης απαιτεί ακριβή και έγκαιρη αξιολόγηση και κατανόηση των κινδύνων και των αιτίων των περιορισμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια αντίδραση προϋποθέτει επίσης μια συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ ανάπτυξης και πολιτικής συνεργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί συνοχή μεταξύ όλων των εξωτερικών και εσωτερικών μέσων της ΕΕ με την προώθηση ενός κοινού μηνύματος για τη σημασία που έχει η ελεύθερη λειτουργία της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και συνεργασία σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ατζέντα του 2030, και ειδικότερα οι ΣΒΑ 16 και 17, προβλέπει ενισχυμένη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, η οποία αντιμετωπίζεται ως βασικός εταίρος και καταλυτικός παράγοντας όσον αφορά την προώθηση, υλοποίηση, παρακολούθηση και επανεξέταση των ΣΒΑ·

1.  πιστεύει ότι μια πραγματικά ανεξάρτητη, ποικιλόμορφη, πλουραλιστική και δραστήρια κοινωνία των πολιτών έχει κομβική σημασία για την ανάπτυξη και τη σταθερότητα μιας χώρας, τη διασφάλιση της εδραίωσης της δημοκρατίας, την κοινωνική δικαιοσύνη, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και για την οικοδόμηση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, ώστε κανείς να μην υστερεί· υπενθυμίζει περαιτέρω ότι η κοινωνία των πολιτών συνιστά βασικό παράγοντα για την επίτευξη των ΣΒΑ·

2.  τονίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει παγκοσμίως η κοινωνία των πολιτών στη στήριξη της δημοκρατίας, την κατοχύρωση του διαχωρισμού των εξουσιών, καθώς και στην προώθηση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της χρηστής διακυβέρνησης, και ειδικότερα στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του βίαιου εξτρεμισμού, καθώς και την άμεση επίδρασή της στην οικονομική και ανθρώπινη ανάπτυξη των χωρών και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα·

3.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για το γεγονός ότι ο περιορισμός του χώρου της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες συντελείται με ολοένα πιο πολύπλοκους και επιδέξιους τρόπους, οι οποίοι είναι δυσκολότερο να αντιμετωπιστούν, και επιβάλλεται μέσω της νομοθεσίας, της φορολογίας, των χρηματοδοτικών περιορισμών, της αυξημένης γραφειοκρατίας, των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και των απαιτήσεων τραπεζικού χαρακτήρα, της ποινικοποίησης και του στιγματισμού των εκπροσώπων των ΟΚΠ, της δυσφήμισης, των παρενοχλήσεων κάθε μορφής, της επιγραμμικής καταστολής και περιορισμών ως προς την διαδικτυακή πρόσβαση, της λογοκρισίας, των αυθαίρετων κρατήσεων, της βίας που βασίζεται στο φύλο, των βασανιστηρίων και των δολοφονιών, ιδίως σε κράτη που πλήττονται από συγκρούσεις· υπογραμμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης των κυβερνητικών και μη κυβερνητικών τακτικών που αποσκοπούν στην περιθωριοποίηση των επικριτικών φωνών·

4.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, όταν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν νόμιμα να λαμβάνουν χρηματοδότηση από το εξωτερικό, μπορούν να χαρακτηριστούν «ξένοι πράκτορες» και να στιγματιστούν, με αποτέλεσμα να αυξηθούν σημαντικά οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν· καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τα μέσα και τις πολιτικές της για την προώθηση της οικοδόμησης θεσμών και του κράτους δικαίου και να εισαγάγει ισχυρά κριτήρια για λογοδοσία και καταπολέμηση της ατιμωρησίας για αυθαίρετες συλλήψεις, κατάχρηση εξουσίας από την αστυνομία, βασανιστήρια και άλλες μορφές κακομεταχείρισης υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι γυναίκες και άνδρες το βιώνουν διαφορετικά·

5.  υπογραμμίζει ότι η συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας των πολιτών είναι παγκόσμιο φαινόμενο και δεν περιορίζεται στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά συναντάται, ολοένα και συχνότερα, σε εδραιωμένες δημοκρατίες και χώρες με μεσαίο και υψηλό εισόδημα, συμπεριλαμβανόμενων και κρατών μελών της ΕΕ και ορισμένων από τους στενότερους συμμάχους της ΕΕ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να δώσουν το παράδειγμα τηρώντας αυστηρά τα θεμελιώδη δικαιώματα της κοινωνίας των πολιτών και να αντιμετωπίζουν κάθε αρνητική τάση στον τομέα αυτό·

6.  εμμένει στην άποψη ότι τα κράτη έχουν την πρωταρχική ευθύνη και την υποχρέωση να προστατεύουν το σύνολο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών όλων των προσώπων, και οφείλουν να παρέχουν πρόσφορο πολιτικό, νομικό και διοικητικό περιβάλλον για μια ελεύθερη και λειτουργική κοινωνία των πολιτών, στην οποία θα διασφαλίζεται η ελεύθερη και ασφαλής λειτουργία και πρόσβαση στη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων μέσω ξένων πηγών·

7.  καλεί την ΕΕ να αναγνωρίσει την ανάγκη παροχής κατευθυντηρίων γραμμών σε κυβερνήσεις, πολιτικά κόμματα, κοινοβούλια και διοικήσεις στις χώρες δικαιούχους για την ανάπτυξη στρατηγικών που αποβλέπουν στην εδραίωση του κατάλληλου νομικού, διοικητικού και πολιτικού περιβάλλοντος για να καταστεί εφικτό το αποτελεσματικό έργο των ΟΚΠ·

8.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις αυξανόμενες επιθέσεις κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο· καλεί την ΕΕ και ειδικότερα την ΑΕ/ΥΕ, να υιοθετήσει μια πολιτική που να καταδικάζει συστηματικά και απερίφραστα τη δολοφονία υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οποιαδήποτε προσπάθεια έκθεσής τους σε κάθε μορφής βία, καταδίωξη, απειλή, παρενόχληση, αναγκαστική εξαφάνιση, φυλάκιση ή αυθαίρετη σύλληψη, να καταδικάζει τους υπεύθυνους είτε είναι δράστες είτε ανέχονται τις βιαιότητες αυτές, και να ενισχύει τη δημόσια διπλωματία, ώστε να υποστηρίζει ανοικτά και σαφώς τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ενθαρρύνει τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις διπλωματικές αντιπροσωπείες των κρατών μελών να συνεχίσουν να υποστηρίζουν ενεργά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικότερα παρακολουθώντας συστηματικά δίκες, πραγματοποιώντας επισκέψεις σε αυτούς που κρατούνται στην φυλακή και προβαίνοντας σε δηλώσεις σχετικά με μεμονωμένες περιπτώσεις, όπου αυτό ενδείκνυται·

9.  θεωρεί ότι, σε περιπτώσεις ταχείας και δραματικής συρρίκνωσης των χώρου της κοινωνίας των πολιτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει σε υψηλό επίπεδο και δημοσίως να αναγνωρίζουν τις θιγόμενες ΜΚΟ υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους μεμονωμένους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για το έργο τους, διοργανώνοντας π.χ. συναντήσεις μαζί τους κατά τη διάρκεια επίσημων επισκέψεων·

10.  ενθαρρύνει την ΕΕ να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για την ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι· ζητεί από την ΕΕ να κάνει πλήρη χρήση των ανά χώρα στρατηγικών της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, να θεσπίσει εργαλεία παρακολούθησης για την αποτελεσματική κοινή εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν κενά στην προστασία και ότι οι σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζονται με κυρώσεις·

11.  υπενθυμίζει ότι η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, και επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ τη στήριξή του στην εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων·

12.  τονίζει ότι είναι ουσιώδους σημασίας η ενίσχυση της σχέσης των ΟΚΠ με τους πολίτες και το κράτος, προκειμένου να εκπροσωπούνται πραγματικά οι κοινότητες και οι ομάδες στόχοι, μεταξύ των οποίων γυναίκες, οι οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών και όλες οι ευάλωτες ομάδες, και προκειμένου να ενισχυθούν η αποτελεσματικότητα και η λογοδοσία του κράτους όσον αφορά την αναπτυξιακή δράση και τον σεβασμό όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

13.  χαιρετίζει την επί μακρόν προσήλωση και στήριξη της ΕΕ στην κοινωνία των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες και επαναλαμβάνει τη ρητή έκκλησή του για συνεχή και ενισχυμένη στήριξη και χρηματοδότηση από πλευράς ΕΕ, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ελεύθερο και ευνοϊκό περιβάλλον για την κοινωνία των πολιτών σε κρατικό και τοπικό επίπεδο, μεταξύ άλλων μέσω του ετήσιου προγραμματισμού· καλεί την ΕΕ να διαφοροποιήσει και να μεγιστοποιήσει τις ρυθμίσεις και τους μηχανισμούς χρηματοδότησης για τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και διασφαλίζοντας ότι δεν περιορίζουν το πεδίο δράσης τους ή τον αριθμό των δυνητικών συνομιλητών·

14.  καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ χρησιμοποιείται τόσο για μακροπρόθεσμη στήριξη όσο και για παρεμβάσεις έκτακτης ανάγκης, με σκοπό να παρέχεται βοήθεια ιδίως σε ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο·

15.  υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και η δύναμη της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να θεωρούνται δείκτες για τη δημοκρατία· τονίζει με έμφαση ότι κάθε διακοινοβουλευτική συζήτηση για τη δημοκρατία θα πρέπει να περιλαμβάνει μέλη ΟΚΠ και ότι η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με το σύνολο της νομοθεσίας που την επηρεάζει·

16.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει τις προσπάθειες για μεγαλύτερη αυτονομία του χώρου κοινωνικής δράσης όχι μόνο μέσω των πολιτικών της για την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και μέσω της ενσωμάτωσης όλων των άλλων εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της, περιλαμβανομένων των πολιτικών δικαιοσύνης, εσωτερικών υποθέσεων, εμπορίου και ασφάλειας, σύμφωνα με την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής·

17.  προειδοποιεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της για τον κίνδυνο που εγκυμονεί η επιεικέστερη αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών και άλλων ζητημάτων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν πρόκειται για χώρες με τις οποίες η ΕΕ συνεργάζεται σε ζητήματα μετανάστευσης· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας των πολιτών και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενδέχεται να συμβάλουν στην αναγκαστική μετανάστευση·

18.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών απαιτεί ενιαία και συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τη σχέση της ΕΕ με τις τρίτες χώρες· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αντιμετωπίσουν προορατικά τα βαθύτερα αίτια της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως με την ενσωμάτωση της προώθησης της ελεύθερης και υπεύθυνης δέσμευσης και συμμετοχής των ΟΚΠ στη διμερή και πολυμερή συνεργασία ως εταίρου στον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό διάλογο· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την ΕΕ να λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά μεγέθη, τις ικανότητες και την εμπειρογνωμοσύνη των ΟΚΠ·

19.  ενθαρρύνει την ΕΕ να διευκολύνει ενεργά και να προωθήσει θεσμικούς μηχανισμούς και πολυμερείς πρωτοβουλίες για ενισχυμένους διαλόγους και να αναπτύξει ισχυρότερους και ευρύτερους συνασπισμούς και εταιρικές σχέσεις μεταξύ των κυβερνήσεων των αναπτυσσόμενων χωρών, των ΟΚΠ, των τοπικών αρχών και του ιδιωτικού τομέα σχετικά με τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν ασφαλείς χώροι για τους διαλόγους αυτούς·

20.  καλεί την ΕΕ να παρακολουθεί τα μέτρα καταπολέμησης της τρομοκρατίας και πτυχές της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για τη διαφάνεια, και να λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίζει ότι δεν θέτουν παράνομους περιορισμούς στη χρηματοδότηση και τις δραστηριότητες των ΟΚΠ· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται με τρόπο που περιορίζει άνευ λόγου τον χώρο της κοινωνίας των πολιτών·

21.  υπενθυμίζει ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι βασικός εταίρος σε ό,τι αφορά την επίτευξη των ΣΒΑ και έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση του χώρου κοινωνικής δράσης και στην υποστήριξη ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις ΟΚΠ και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ιδίως επαναβεβαιώνοντας τις υποχρεώσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και δέουσας επιμέλειας στις αλυσίδες εφοδιασμού, και μέσω της χρησιμοποίησης συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

22.  επαναλαμβάνει την υποχρέωση που υπέχει ο ιδιωτικός τομέας να τηρεί τόσο τα ανθρώπινα δικαιώματα όσο και τα υψηλότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες του ΟΗΕ για την κατάρτιση μιας διεθνούς συνθήκης που θα καθιστά τις εταιρείες υπόλογες για κάθε εμπλοκή σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα καθιερώνει αξιολογήσεις κινδύνου σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα για τις δημόσιες συμβάσεις και επενδύσεις·

23.  πιστεύει ότι οι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που συνάπτουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν πρέπει να υπονομεύουν – είτε άμεσα είτε έμμεσα – την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του χώρου κοινωνικής δράσης στις αναπτυσσόμενες χώρες· θεωρεί ότι οι δεσμευτικές ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εμπορικές συμφωνίες αποτελούν μέσο επιρροής για τη διεύρυνση του χώρου κοινωνικής δράσης· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον ρόλο των φορέων της κοινωνίας των πολιτών σε θεσμούς που λαμβάνουν μέρος σε εμπορικές συμφωνίες, μεταξύ των οποίων εγχώριες συμβουλευτικές ομάδες και συμβουλευτικές επιτροπές για ΣΟΕΣ·

24.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα πλαίσιο παρακολούθησης των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα·

25.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να καθιερώσουν βέλτιστες πρακτικές και να αναπτύξουν σαφή κριτήρια αναφοράς και δείκτες που σχετίζονται με συρρίκνωση του χώρου στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, και ενδιάμεση επανεξέταση του ΕΜΔΑΑ, προκειμένου να υπολογιστεί η απτή πρόοδος·

26.  καλεί όλους τους φορείς της ΕΕ να υποστηρίξουν αποτελεσματικότερα σε πολυμερή φόρα την ενίσχυση του διεθνούς νομικού πλαισίου στο οποίο στηρίζεται η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων μέσω συνεργασίας με πολυμερείς οργανώσεις, όπως ο ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών διαδικασιών του ΟΗΕ και του μηχανισμού των παγκοσμίων περιοδικών ανασκοπήσεων (UPR) του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, και με περιφερειακές οργανώσεις, όπως ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ), η Αφρικανική Ένωση (ΑΕ), η Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), ο Αραβικός Σύνδεσμος (ΑΣ) και η ομάδα εργασίας της κοινωνίας των δημοκρατιών σχετικά με την ενδυνάμωση και την προστασία της κοινωνίας των πολιτών· υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι για την Ένωση να δημιουργήσει με το σύνολο των κρατών εταίρων έναν διάλογο χωρίς αποκλεισμούς σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τη συμμετοχή των ΟΚΠ· καλεί την Ένωση και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν τα προγράμματά τους για την καλή διακυβέρνηση με τις τρίτες χώρες και να προωθήσουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών ως προς την ένταξη και συμμετοχή των ΟΚΠ στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να προωθηθούν τριμερείς διάλογοι μεταξύ κυβερνήσεων, ΕΕ και ΟΚΠ, μεταξύ άλλων και για δύσκολα θέματα, όπως η ασφάλεια και η μετανάστευση·

27.  ζητεί τη δημιουργία ενός μηχανισμού «παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης για τη συρρίκνωση του χώρου», με τη συμμετοχή όλων των σχετικών θεσμικών οργάνων της ΕΕ, που θα είναι σε θέση να παρακολουθεί τις απειλές κατά του χώρου της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου όποτε υπάρχουν στοιχεία ότι μια αναπτυσσόμενη χώρα ετοιμάζει σοβαρούς νέους περιορισμούς κατά της κοινωνίας των πολιτών, ή όταν η κυβέρνηση χρησιμοποιεί διευθυνόμενες από την κυβέρνηση μη κυβερνητικές οργανώσεις (GONGO) για να δημιουργούν την εντύπωση ότι υπάρχει μια ανεξάρτητη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, έτσι ώστε η ΕΕ να μπορεί να ανταποκριθεί πιο έγκαιρα, συντονισμένα και με απτό τρόπο·

28.  καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τη στήριξή της όσον αφορά την πλήρη συμμετοχή και ενδυνάμωση των μειονοτήτων και άλλων ευάλωτων ομάδων, όπως τα άτομα με αναπηρίες, οι αυτόχθονες και οι απομονωμένοι πληθυσμοί, στις πολιτισμικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές διαδικασίες· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη να μεριμνούν ώστε η νομοθεσία τους και οι πολιτικές τους να μην υπονομεύουν τη δυνατότητα των πληθυσμών αυτών να απολαύουν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους ή τις δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους·

29.  αποδοκιμάζει την έλλειψη οργανώσεων παροχής βοήθειας σε θύματα της τρομοκρατίας σε τρίτες χώρες, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η παγκόσμια τρομοκρατία βρίσκεται σε αύξηση· υπογραμμίζει, συνεπώς, την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας ασφαλούς κλίματος για τέτοιες οργανώσεις, προκειμένου να προστατεύονται τα θύματα της τρομοκρατίας·

30.  επισημαίνει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν για την κοινωνική πρόοδο οι γυναίκες και οι οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών, περιλαμβανομένων των κινημάτων νέων· καλεί την ΕΕ να επιμείνει στην ανάγκη υποστήριξης της χειραφέτησης των γυναικών και της δημιουργίας ασφαλούς και ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις γυναικείες ΟΚΠ και τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών, καθώς και στην ανάγκη αντιμετώπισης των ειδικών μορφών καταστολής που σχετίζονται με το φύλο, ειδικότερα σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις·

31.  τονίζει πόσο σημαντική είναι η ενεργός συμμετοχή στην υποστήριξη των πολιτικών και των δράσεων που σχετίζονται με τα δικαιώματα των γυναικών, μεταξύ των οποίων η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα·

32.  επαναλαμβάνει πόση σημασία έχει η ενσωμάτωση της προσέγγισης με βάση τα δικαιώματα (RBA) στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ, με στόχο να ενσωματωθούν οι αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στις αναπτυξιακές δραστηριότητες της ΕΕ και να συγχρονιστούν οι δραστηριότητες που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα με αυτές που αφορούν τη συνεργασία για την ανάπτυξη·

33.  υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η περιφερειακή συνεργασία για την εδραίωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνία των πολιτών· ενθαρρύνει τις αναπτυσσόμενες χώρες να προωθήσουν τον διάλογο και τη βέλτιστη πρακτική της προστασίας της κοινωνίας των πολιτών και της συνεργασίας τους με αυτήν·

34.  χαιρετίζει τους χάρτες πορείας της ΕΕ ανά χώρα για τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών ως αποτελεσματικό εργαλείο και ως το ενδεχόμενο νέο πλαίσιο της ΕΕ για τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών· θεωρεί εξαιρετικά σημαντική τη συμμετοχή των ΟΚΠ όχι μόνο στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάρτιση των χαρτών πορείας αλλά και στην εφαρμογή, την παρακολούθηση και την επανεξέτασή τους·

35.  αναλαμβάνει τη δέσμευση, σε ετήσια βάση και σε στενή διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους θεσμικούς φορείς και παράγοντες των ΜΚΟ, να καταρτίζει κατάλογο των χωρών όπου ο χώρος της κοινωνίας των πολιτών βρίσκεται υπό τη μεγαλύτερη απειλή·

36.  καλεί την ΑΕ/ΥΕ να περιλαμβάνει τακτικά στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων συζήτηση, και στη συνέχεια παρακολούθηση της εξέλιξης, σχετικά με τις προσπάθειες της ΕΕ για την απελευθέρωση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, δημοσιογράφων, πολιτικών ακτιβιστών, ατόμων που έχουν φυλακιστεί για τις θρησκευτικές ή ηθικές πεποιθήσεις τους, και άλλων που έχουν φυλακιστεί ως αποτέλεσμα της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών·

37.  χαιρετίζει τον ορισμό σημείων επαφής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνία των πολιτών στις αντιπροσωπείες της ΕΕ με σκοπό τη βελτίωση της συνεργασίας με την τοπική κοινωνία των πολιτών, ειδικότερα όσον αφορά την παροχή βοήθειας σε ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες και άτομα· καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να ευαισθητοποιούν συστηματικά τους βουλευτές, τις κυβερνήσεις και τους υπαλλήλους των τοπικών αρχών των κρατών σχετικά με τη συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας των πολιτών και την προστασία των ακτιβιστών, και να εντείνουν τον διάλογο με τις ΟΚΠ στο πλαίσιο του κύκλου προγραμματισμού των κονδυλίων της ΕΕ και της επακόλουθης παρακολούθησης, ακόμη και όταν η διμερής συνεργασία εγκαταλείπεται σταδιακά· ζητεί, επιπλέον, από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να παρέχουν, σε τακτική βάση και με διαφάνεια, ενημέρωση της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τα κονδύλια και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης·

38.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενσωματώνουν συστηματικά τη συρρίκνωση του χώρου κοινωνικής δράσης στις διμερείς σχέσεις τους και να αξιοποιούν όλα τα μέσα και τα εργαλεία που διαθέτουν, όπως την ανάπτυξη και το εμπόριο, για να διασφαλίζουν ότι οι χώρες εταίροι τηρούν τη δέσμευσή τους να προστατεύουν και να κατοχυρώνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί από την ΕΕ να παρακολουθεί στενά τη συμμετοχή παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες εταίρους και να παροτρύνει τις κυβερνήσεις να καταργήσουν όλους τους νόμους που παραβιάζουν τα δικαιώματα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΕ θα πρέπει να εισαγάγει θετικές προϋποθέσεις στη δημοσιονομική στήριξη όσον αφορά τυχόν περιορισμό του χώρου πολιτικής·

39.  τονίζει ότι η δυτική κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να στηρίξει τη δημιουργία και την ενίσχυση ΜΚΟ με τη μεταφορά τεχνογνωσίας, προκειμένου να τις βοηθήσει να συμβάλουν στην ανάπτυξη των χωρών τους·

40.  ενθαρρύνει σθεναρά τις συνέργειες μεταξύ των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ για τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών και ζητεί την πλήρη και ανά χώρα χαρτογράφηση όλων των κονδυλίων που χορηγούνται από την ΕΕ στην κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να αποφεύγονται επαναλήψεις και αλληλεπικαλύψεις και να εντοπίζονται πιθανά κενά και ανάγκες χρηματοδότησης·

41.  ενθαρρύνει την ΕΕ να υιοθετήσει κατευθυντήριες γραμμές για εταιρικές σχέσεις με εκκλησίες, οργανώσεις θρησκευτικού χαρακτήρα και θρησκευτικούς ηγέτες στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, με βάση τις εμπειρίες διεθνών οργανισμών και προγραμμάτων (όπως της UNICEF, της Παγκόσμιας Τράπεζας, του ΠΟΥ ή του Αναπτυξιακού Προγράμματος του ΟΗΕ), και ορθές πρακτικές στα κράτη μέλη και στο εξωτερικό·

42.  συνιστά μετ’ επιτάσεως να υπάρχει καλύτερη προστασία των εκπροσώπων ΟΚΠ σε τρίτες χώρες, προκειμένου να αντιμετωπίζεται πιθανή εχθρότητα εναντίον τους·

43.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μεγαλύτερη ευελιξία που παρέχουν διάφορα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ σχετικά με τη συνεργασία για την ανάπτυξη, η οποία εξασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ευχερέστερη εγγραφή των αιτούντων επιδότηση και, εφόσον χρειάζεται, εμπιστευτικότητα για τους δικαιούχους· θεωρεί, ωστόσο, ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα για να αντιμετωπίζεται με τον πλέον κατάλληλο και εξατομικευμένο τρόπο η ειδική κατάσταση κάθε χώρας, όπως ανάντη ενημέρωση για επικείμενες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, περισσότερες χρηματοδοτικές ευκαιρίες, τακτικότερη επικαιροποίηση των χαρτών πορείας, διάθεση των χαρτών πορείας στο κοινό, εναρμόνιση και απλούστευση των τρόπων χρηματοδότησης, και παροχή στήριξης στις ΟΚΠ όσον αφορά τις διοικητικές διαδικασίες τους·

44.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στο πολυετές ενδεικτικό πρόγραμμα 2018-2020 για τον ΜΑΣ μια παγκόσμια θεματική πρόσκληση υποβολής προτάσεων, με συγκεκριμένο αντικείμενο την αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών·

45.  καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τα κονδύλια του ΕΜΔΔΑ για την αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του χώρου και της κατάστασης των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει τη λύπη του διότι τα ετήσια ποσά σε ορισμένες χώρες βρίσκονται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει νέες μορφές ακτιβισμού προς χρηματοδότηση από το ΕΜΔΑΑ, υιοθετώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις ΟΚΠ, και να συνεχίσει τις προσπάθειές της ώστε να θέσει σε εφαρμογή μια πιο ευέλικτη και απλουστευμένη διαδικασία πρόσβασης σε χρηματοδότηση από το ΕΜΔΑΑ, ειδικότερα για τους νέους, συμπεριλαμβανομένων σημαντικότερων εξαιρέσεων για τις ΟΚΠ που διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο και στήριξης για μη καταχωρισμένες ομάδες που θα πρέπει κάποια στιγμή να αναγνωρισθούν από τις αρχές· θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη στήριξη σε τοπικές ομάδες και παράγοντες, δεδομένου ότι τα ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα παρουσιάζονται συχνά με τρόπο πιο ρεαλιστικό και οξύ σε τοπικό επίπεδο· επαναλαμβάνει πόσο σημαντικό είναι το ΕΜΔΔΑ που παρέχει επείγουσα άμεση χρηματοδοτική και υλική υποστήριξη σε υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διατρέχουν κίνδυνο, καθώς και το ταμείο έκτακτης ανάγκης που δίδει τη δυνατότητα στις αντιπροσωπείες της ΕΕ να τους παρέχουν άμεσες ad hoc επιχορηγήσεις· αναγνωρίζει τη σημασία των συνασπισμών ή ομίλων διεθνών και εθνικών παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών για τη διευκόλυνση και προστασία του έργου των τοπικών ΜΚΟ από κατασταλτικά μέτρα· καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την αποτελεσματική κοινή εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις τρίτες χώρες όπου απειλείται η κοινωνία των πολιτών, εγκρίνοντας τοπικές στρατηγικές για να τεθούν σε πλήρη λειτουργία·

46.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
(2) Έγγραφο του Συμβουλίου 10715/16.
(3) Έγγραφο του Συμβουλίου 10897/15.
(4) ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 44.
(5) ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 1.
(6) ΕΕ L 58 της 3.3.2015, σ. 17.
(7) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(8) C(2014)4865 final.
(9) A/HRC/32/L.29.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0405.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0371.
(12) http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120329ATT42170/20120329ATT42170EN.pdf
(13) A/HRC/32/20.
(14) http://www3.weforum.org/docs/GRR17_Report_web.pdf
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0026.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0437.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0246.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0224.
(19) ΕΕ C 208 της 10.6.2016, σ. 25.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου