Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0807(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0289/2017

Ingediende teksten :

A8-0289/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 04/10/2017 - 9.4

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0371

Aangenomen teksten
PDF 242kWORD 47k
Woensdag 4 oktober 2017 - Straatsburg
Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Portugal *
P8_TA(2017)0371A8-0289/2017

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 oktober 2017 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Portugal (09898/2017 – C8-0213/2017 – 2017/0807(CNS))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (09898/2017),

–  gezien artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam, en artikel 9 van Protocol nr. 36 betreffende de overgangsbepalingen, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0213/2017),

–  gezien Besluit 2008/615/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit(1), en met name artikel 33,

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8‑0289/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)PB L 210 van 6.8.2008, blz. 1.

Juridische mededeling - Privacybeleid