Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0172(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0165/2017

Внесени текстове :

A8-0165/2017

Разисквания :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Гласувания :

PV 04/10/2017 - 9.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0375

Приети текстове
PDF 533kWORD 63k
Сряда, 4 октомври 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби по редовни линии ***I
P8_TA(2017)0375A8-0165/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 октомври 2017 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби по редовни линии, за изменение на Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно държавния пристанищен контрол и за отмяна на Директива 1999/35/ЕО на Съвета (COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0371),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията внесе своето предложение пред Парламента (C8-0210/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 октомври 2016 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 21 юни 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0165/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 34, 2.2.2017 г., стр. 176.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 октомври 2017 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро пътническите кораби и високоскоростните пътнически кораби по редовни линии, за изменение на Директива 2009/16/ЕО и за отмяна на Директива 1999/35/ЕО на Съвета
P8_TC1-COD(2016)0172

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2017/2110.)

Правна информация - Политика за поверителност