Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2801(RPS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0542/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0542/2017

Συζήτηση :

PV 03/10/2017 - 15
CRE 03/10/2017 - 15

Ψηφοφορία :

PV 04/10/2017 - 9.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0376

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 530kWORD 55k
Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο
Αντίρρηση σε εκτελεστική πράξη: επιστημονικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής
P8_TA(2017)0376B8-0542/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 με τον καθορισμό επιστημονικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής (D048947/06 – 2017/2801(RPS))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 με τον καθορισμό επιστημονικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής (D048947/06) («σχέδιο κανονισμού»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ(1) του Συμβουλίου, ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 και το άρθρο 78 παράγραφος 1 στοιχείο α) και τη δεύτερη παράγραφο του σημείου 3.6.5 και το σημείο 3.8.2 του παραρτήματος ΙΙ,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16ης Δεκεμβρίου 2015(2) και ιδίως τις σκέψεις 71 και 72,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την από 16ης Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 15ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και τα σχέδια νομοθετικών πράξεων της Επιτροπής με τις οποίες καθορίζονται επιστημονικά κριτήρια προσδιορισμού τους στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα βιοκτόνα (COM(2016)0350),

–  έχοντας υπόψη τη συνοπτική έκθεση της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, η οποία συνεδρίασε στις Βρυξέλλες στις 28 Φεβρουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας από τους ενδοκρινικούς διαταράκτες(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο β) της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(5),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 και παράγραφος 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το σημείο 3.8.2 του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, μια «δραστική ουσία [...] εγκρίνεται μόνο εάν [...] δεν θεωρείται ότι διαθέτει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής που μπορεί να έχουν επιβλαβείς επιδράσεις για οργανισμούς-μη στόχους, εκτός εάν η έκθεση οργανισμών-μη στόχων σε αυτή τη δραστική ουσία [...] είναι, σε ρεαλιστικές προτεινόμενες συνθήκες χρήσης, αμελητέα» («απορριπτικό κριτήριο» για το περιβάλλον)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το σημείο 3.6.5 του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, η Επιτροπή έπρεπε να υποβάλει στη «Μόνιμη Επιτροπή για την Τροφική Αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων σχέδιο των μέτρων που αφορούν τα ειδικά επιστημονικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής» μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2013·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μόνιμη επιτροπή φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών γνωμοδότησε θετικά σχετικά με το σχέδιο κανονισμού στις 4 Ιουλίου 2017, με τρία κράτη μέλη να ψηφίζουν κατά και τέσσερα κράτη μέλη να απέχουν·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία παράγραφος του σχεδίου κανονισμού ορίζει ότι «Εάν ο επιδιωκόμενος φυτοπροστατευτικός τρόπος δράσης της υπό εξέταση δραστικής ουσίας συνίσταται στην καταπολέμηση οργανισμών-στόχων πλην σπονδυλωτών μέσω των ενδοκρινικών συστημάτων τους, οι επιδράσεις στους οργανισμούς του ίδιου ταξινομικού αθροίσματος με αυτό του οργανισμού-στόχου δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της ουσίας ως έχουσας ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής για οργανισμούς-μη στόχους»·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γενικό Δικαστήριο δήλωσε σαφώς στην απόφασή του για την υπόθεση T‑521/14 ότι «la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien ne peut se faire que de manière objective, au regard de données scientifiques relatives audit système, indépendamment de toute autre considération, en particulier économique»(6) (σκέψη 71)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι επιστημονική πρακτική η εξαίρεση ουσίας με επιδιωκόμενο ενδοκρινικό τρόπο δράσης από τον προσδιορισμό της ως ενδοκρινικού διαταράκτη για οργανισμούς-μη στόχους·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού μπορεί, συνεπώς, να θεωρηθεί ότι δεν βασίζεται σε αντικειμενικά επιστημονικά δεδομένα σχετικά με το ενδοκρινικό σύστημα, όπως απαιτεί το Δικαστήριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ως εκ τούτου υπερβαίνει τις εκτελεστικές της αρμοδιότητες·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αληθινή πρόθεση της τελευταίας αυτής παραγράφου εκφράζεται με σαφήνεια στη συνοπτική έκθεση της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, που συνεδρίασε στις Βρυξέλλες στις 28 Φεβρουαρίου 2017, η οποία δηλώνει ότι εξηγήθηκε, επιπλέον, το σκεπτικό για τη διάταξη σχετικά με τις δραστικές ουσίες με επιδιωκόμενο ενδοκρινικό τρόπο δράσης (εφεξής «ρυθμιστές ανάπτυξης» (ΡΑ))· η διάταξη σχετικά με τους ΡΑ προβλέπει τη μη εφαρμογή του απορριπτικού κριτηρίου σε ουσίες με επιδιωκόμενο ενδοκρινικό τρόπο δράσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία αυτή παράγραφος ουσιαστικά δημιουργεί παρέκκλιση από το απορριπτικό κριτήριο που ορίζεται στο σημείο 3.8.2 του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σαφές πως, βάσει των αιτιολογικών σκέψεων 6 έως 10 και του άρθρου 1 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, κατά την αντιμετώπιση του περίπλοκου ζητήματος της θέσπισης κανόνων σχετικά με την έγκριση δραστικών ουσιών, το νομοθετικό σώμα έπρεπε να επιτύχει μια λεπτή ισορροπία μεταξύ διαφορετικών και εν δυνάμει αντικρουόμενων στόχων, ήτοι η γεωργική παραγωγή και η εσωτερική αγορά αφενός και η προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος αφετέρου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γενικό Δικαστήριο προέβη στην εξής δήλωση στο πλαίσιο της προαναφερθείσας απόφασης: «Dans ce contexte, il importe de relever que, en adoptant le règlement n° 528/2012, le législateur a procédé à une mise en balance de l’objectif d’amélioration du marché intérieur et de celui de la préservation de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, que la Commission se doit de respecter et ne saurait remettre en cause [...]. Or, dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont délégués par le législateur, la Commission ne saurait remettre en cause cet équilibre, ce que cette institution a d’ailleurs en substance admis lors de l’audience.»(7) (σκέψη 72)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο συμφώνησε με την απόφαση αυτή στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2016, όπου «τονίζει ότι Γενικό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο προσδιορισμός επιστημονικών κριτηρίων μπορεί να επιτευχθεί μόνον με αντικειμενικό τρόπο βάσει επιστημονικών δεδομένων που έχουν σχέση με το ενδοκρινικό σύστημα, ανεξάρτητα από οποιονδήποτε άλλο παράγοντα, ιδιαίτερα οικονομικό, και ότι η Επιτροπή δεν νομιμοποιείται να αλλάξει τη ρυθμιστική ισορροπία που προβλέπεται σε βασική πράξη μέσω της άσκησης των εξουσιών που της ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ίδιοι περιορισμοί αρμοδιότητας ισχύουν για την Επιτροπή σε περίπτωση εκτελεστικής πράξης υπό κανονιστική διαδικασία με έλεγχο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Ιουνίου 2016, «[τ]ο ζήτημα που αντιμετωπίζει η Επιτροπή στην παρούσα διαδικασία είναι η θέσπιση κριτηρίων για τον καθορισμό του τι είναι ή δεν είναι ενδοκρινικός διαταράκτης όσον αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα βιοκτόνα –και όχι η λήψη απόφασης σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των εν λόγω ουσιών. Οι κανονιστικές συνέπειες έχουν ήδη καθοριστεί από το νομοθέτη στη νομοθεσία για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (2009) και τα βιοκτόνα (2012)»·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το απορριπτικό κριτήριο που ορίζεται στο σημείο 3.8.2 του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 αποτελεί βασικό στοιχείο του κανονισμού·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μακροχρόνια νομολογία, η έγκριση βασικών για κάποιο ζήτημα ρυθμιστικών στοιχείων υπάγεται στην αρμοδιότητα των νομοθετικών σωμάτων της ΕΕ και δεν μπορεί να ανατεθεί στην Επιτροπή·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή υπερέβη τις εκτελεστικές της αρμοδιότητες όταν τροποποίησε ένα ουσιώδες ρυθμιστικό στοιχείο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, αντίθετα προς την αναγνώριση των ορίων της αρμοδιότητάς της κατά την ακρόαση της υπόθεσης T-521/14, αντίθετα προς τις διαβεβαιώσεις της στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Ιουνίου 2016 και αντίθετα προς τη θεμελιώδη ενωσιακή αρχή του κράτους δικαίου·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη και αν οι εξελίξεις στο πεδίο της επιστημονικής και τεχνικής γνώσης παρείχαν βάσιμους λόγους για την προσθήκη παρέκκλισης όσον αφορά τις συνθήκες έγκρισης ουσιών με επιδιωκόμενο ενδοκρινικό τρόπο δράσης, μια τέτοια παρέκκλιση θα μπορούσε να προστεθεί μόνο μέσω νομοθετικής διαδικασίας για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, σύμφωνα με το άρθρο 294 ΣΛΕΕ·

1.  αντιτίθεται στην έγκριση του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής·

2.  θεωρεί ότι το εν λόγω σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009·

3.  καλεί την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο κανονισμού της και να υποβάλει νέο σχέδιο στην επιτροπή χωρίς καθυστέρηση·

4.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει το σχέδιο κανονισμού με τη διαγραφή της τελευταίας παραγράφου του·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.
(2) Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015, Σουηδία κατά Επιτροπής, Υπόθεση T-521/14, ECLI:EU:T:2015:976.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0270.
(4)4 ΕΕ C 36 της 29.1.2016, σ. 85.
(5) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(6) Δεδομένου ότι η απόφαση για την υπόθεση T-521/14 είναι διαθέσιμη μόνο στα γαλλικά και στα σουηδικά, η ελληνική εκδοχή του κειμένου παρέχεται από τη μεταφραστική υπηρεσία του Κοινοβουλίου: «ο καθορισμός επιστημονικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής μπορεί να επιτευχθεί μόνον με αντικειμενικό τρόπο βάσει επιστημονικών δεδομένων σχετικά με το ενδοκρινικό σύστημα, ανεξάρτητα από οποιονδήποτε άλλο παράγοντα, ιδιαίτερα οικονομικό»·
(7) Δεδομένου ότι η απόφαση για την υπόθεση T-521/14 είναι διαθέσιμη μόνο στα γαλλικά και στα σουηδικά, η ελληνική εκδοχή του κειμένου παρέχεται από τη μεταφραστική υπηρεσία του Κοινοβουλίου: «Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι κατά την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, ο νομοθέτης στάθμισε τους στόχους της βελτίωσης της εσωτερικής αγοράς και εκείνους της προστασίας τόσο της υγείας των ανθρώπων και των ζώων όσο και του περιβάλλοντος και κατέληξε σε συμπεράσματα τα οποία η Επιτροπή θα πρέπει να σεβαστεί και δεν μπορεί να αμφισβητήσει [...]. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται από τον νομοθέτη, δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ισορροπία των ρυθμιστικών διατάξεων, κάτι που το εν λόγω όργανο έχει εξάλλου ουσιαστικά αποδεχθεί κατά τη διάρκεια της ακρόασης».

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου