Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2801(RPS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0542/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0542/2017

Keskustelut :

PV 03/10/2017 - 15
CRE 03/10/2017 - 15

Äänestykset :

PV 04/10/2017 - 9.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0376

Hyväksytyt tekstit
PDF 262kWORD 49k
Keskiviikko 4. lokakuuta 2017 - Strasbourg
Delegoidun säädöksen vastustaminen: Tieteelliset kriteerit hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi
P8_TA(2017)0376B8-0542/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. lokakuuta 2017 ehdotuksesta komission asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteen II muuttamisesta vahvistamalla tieteelliset kriteerit hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi (D048947/06 – 2017/2801(RPS))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen komission asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteen II muuttamisesta vahvistamalla tieteelliset kriteerit hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi (D048947/06) (jäljempänä ’ehdotus asetukseksi’),

–  ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21. lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009(1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan ja 78 artiklan 1 kohdan a alakohdan sekä sen liitteessä II olevan 3.6.5 kohdan toisen alakohdan ja 3.8.2 kohdan,

–  ottaa huomioon 16. joulukuuta 2015 annetun Euroopan unionin tuomioistuimen yleisen tuomioistuimen tuomion(2) ja erityisesti sen 71 ja 72 kohdan,

–  ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman hormonaalisista haitta‑aineista: tilanne Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen(3),

–  ottaa huomioon 15. kesäkuuta 2016 annetun komission tiedonannon hormonaalisista haitta-aineista ja tieteellisten kriteerien vahvistamista koskevista komission säädösluonnoksista näiden haitta-aineiden määrittämiseksi kasvinsuojeluaineita ja biosidivalmisteita koskevan EU:n lainsäädännön puitteissa (COM(2016)0350),

–  ottaa huomioon 28. helmikuuta 2017 Brysselissä pidetyn pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean laatiman yhteenvetokertomuksen,

–  ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2013 antamansa päätöslauselman hormonaalisten haitta-aineiden kansanterveysvaikutuksista(4),

–  ottaa huomioon menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28. kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(5) 5 a artiklan 3 kohdan b alakohdan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 4 kohdan c alakohdan,

A.  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä II olevan 3.8.2 kohdan mukaisesti tehoaine hyväksytään vain, jos sillä ei katsota olevan sellaisia hormonaalisia haitallisia ominaisuuksia, jotka voivat aiheuttaa haitallisia vaikutuksia muille kuin torjuttaville organismeille, jollei muiden kuin torjuttavien organismien altistuminen kyseiselle kasvinsuojeluaineen tehoaineelle ole todenmukaisissa ehdotetuissa käyttöolosuhteissa merkityksetön (ympäristöä koskeva poistamisperuste);

B.  ottaa huomioon, että komission oli määrä antaa asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä II olevan 3.6.5 kohdan toisen alakohdan mukaisesti 14. joulukuuta 2013 mennessä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle luonnoksen toimista, jotka koskevat tiettyjä tieteellisiä kriteerejä hormonitoimintaa häiritsevistä ominaisuuksista;

C.  ottaa huomioon, että pysyvä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitea antoi 4. heinäkuuta 2017 ehdotuksesta asetukseksi myönteisen lausunnon kolmen jäsenvaltion äänestäessä sitä vastaan ja neljän jäsenvaltion pidättäytyessä;

D.  ottaa huomioon, että ehdotuksen asetukseksi viimeisessä kohdassa todetaan seuraavaa: ”Jos arvioitavana olevan tehoaineen suunniteltu kasvinsuojelutapa koostuu muiden torjuttavien organismien kuin selkärankaisten kontrolloimisesta niiden hormonijärjestelmien kautta, torjuttavan organismin kanssa samaan taksonomiseen pääjaksoon kuuluville organismeille aiheutuvia vaikutuksia ei pidä ottaa huomioon, kun aineesta tunnistetaan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia muiden kuin torjuttavien organismien osalta”;

E.  ottaa huomioon, että yleinen tuomioistuin totesi asiassa T-521/14 antamassaan tuomiossa selkeästi, että ”la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien ne peut se faire que de manière objective, au regard de données scientifiques relatives audit système, indépendamment de toute autre considération, en particulier économique”(6) (71 kohta);

F.  katsoo, että ainetta, jolla on tavoiteltu hormonaalinen vaikutustapa, ei voida tieteellisin perustein jättää määrittämättä hormonitoimintaa häiritseväksi aineeksi muiden kuin torjuttavien organismien osalta;

G.  katsoo, että ehdotusta asetukseksi ei näin ollen voida pitää hormonitoimintaa koskevaan järjestelmään liittyvään objektiiviseen tieteelliseen tietoon perustuvana tekstinä, kuten tuomioistuin on edellyttänyt; katsoo, että komissio ylittää siten täytäntöönpanovaltuutensa;

H.  ottaa huomioon, että tämän viimeisen kohdan todellinen tarkoitusperä tehdään selväksi 28. helmikuuta 2017 Brysselissä pidetyn pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean yhteenvetokertomuksessa, jossa todetaan, että tehoaineita, joilla on tarkoitus vaikuttaa hormonitoimintaan (jäljempänä kasvunsäätelyaineet), koskevan säännöksen perusteet on selitetty ja että kasvunsäätelyaineita koskevan säännöksen mukaisesti poissulkemisperusteita ei ole sovellettava aineisiin, joilla on tarkoitus vaikuttaa hormonitoimintaan;

I.  katsoo, että kyseisellä viimeisellä kohdalla tosiasiallisesti luodaan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä II olevassa 3.8.2 kohdassa vahvistetun poissulkemisperusteen soveltamista koskeva poikkeus;

J.  katsoo, että asetuksen (EY) N:o 1107/2009 johdanto-osan 6–10 kappaleen ja 1 artiklan 3 kohdan perusteella on selvää, että lainsäätäjän oli tarkastellessaan tehoaineiden hyväksymissääntöjen laatimista koskevaa kysymystä löydettävä herkkä tasapaino mahdollisesti keskenään ristiriitaisten eri tavoitteiden välillä, eli tavoitteiden, jotka koskivat yhtäältä maataloustuotantoa ja sisämarkkinoita ja toisaalta terveyden ja ympäristön suojelua;

K.  ottaa huomioon, että yleinen tuomioistuin totesi edellä mainitussa tuomiossa seuraavaa: ”Dans ce contexte, il importe de relever que, en adoptant le règlement n° 528/2012, le législateur a procédé à une mise en balance de l’objectif d’amélioration du marché intérieur et de celui de la préservation de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, que la Commission se doit de respecter et ne saurait remettre en cause [...]. Or, dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont délégués par le législateur, la Commission ne saurait remettre en cause cet équilibre, ce que cette institution a d’ailleurs en substance admis lors de l’audience”(7) (72 kohta);

L.  toteaa, että parlamentti myötäili tätä näkemystä 8. kesäkuuta 2016 antamassaan päätöslauselmassa, jossa korostetaan, että ”yleinen tuomioistuin katsoi, että tieteelliset kriteerit voidaan täsmentää ainoastaan objektiivisesti sisäeritysjärjestelmää koskevien tieteellisten tietojen perusteella ja riippumatta kaikista muista näkökohdista, erityisesti taloudellisista, ja että komissiolla ei ole oikeutta muuttaa perussäädöksessä vahvistettua sääntelytasapainoa käyttäessään sille [Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen] 290 artiklan nojalla siirrettyä säädösvaltaa”;

M.  toteaa, että komissiota koskevat samat säädösvallan rajoitukset, kun on kyse valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisista täytäntöönpanosäädöksistä;

N.  ottaa huomioon, että 15. kesäkuuta 2016 annetun komission tiedonannon mukaan ”komission tehtävänä on vahvistaa kriteerit sen määrittämiseksi, mikä on hormonaalinen haitta-aine kasvinsuojeluaineissa ja biosidivalmisteissa, eikä päättää, miten näitä aineita säännellään. Lainsäätäjä on jo asettanut sääntelyvaikutukset kasvinsuojeluaineita (2009) ja biosidivalmisteita (2012) koskevassa lainsäädännössä”;

O.  katsoo, että asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä II olevassa 3.8.2 kohdassa vahvistettu poissulkemisperuste on asetuksen olennainen osa;

P.  toteaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tietyn asian kannalta olennaisten sääntelyelementtien hyväksyminen on EU:n lainsäätäjille kuuluva tehtävä eikä sitä voida delegoida komissiolle;

Q.  katsoo, että komissio on ylittänyt täytäntöönpanovaltansa, kun se on muokannut asetuksen (EY) N:o 1107/2009 olennaista sääntelyelementtiä, mikä ylittää asian T‑521/14 tuomioistuinkäsittelyssä määritellyt komission toimivallan rajat ja on vastoin 15. kesäkuuta 2016 annetussa komission tiedonannossa esitettyjä näkemyksiä ja unionin perusperiaatteisiin kuuluvaa oikeusvaltioperiaatetta;

R.  katsoo, että vaikka tieteellisen ja teknisen tietämyksen kehittyminen tarjoaisi pätevät perusteet aineiden, joilla on tavoiteltu hormonaalinen vaikutustapa, hyväksynnän ehtoja koskevan poikkeuksen myöntämiselle, tällainen poikkeus voitaisiin myöntää vain lainsäädäntömenettelyllä, jolla muutetaan asetusta (EY) N:o 1107/2009 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 294 artiklan mukaisesti;

1.  vastustaa ehdotuksen komission asetukseksi hyväksymistä;

2.  katsoo, että ehdotus komission asetukseksi ylittää asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 säädetyn täytäntöönpanovallan;

3.  pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen asetukseksi ja toimittamaan komitealle viipymättä uuden ehdotuksen;

4.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotusta asetukseksi ja poistamaan sen viimeisen kohdan;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2)Unionin tuomioistuimen tuomio 16. joulukuuta 2015 asiassa T-521/14, Ruotsi vastaan komissio, ECLI:EU:T:2015:976.
(3)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0270.
(4)EUVL C 36, 29.1.2016, s. 85.
(5)EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
(6)Koska tuomio asiassa T-521/14 on saatavilla ainoastaan ranskaksi ja ruotsiksi, tekstin suomenkielinen versio on parlamentin käännöspalveluiden kääntämä: ”Sisäeritysjärjestelmää häiritsevien ominaisuuksien määrittämistä varten tarkoitetut tieteelliset kriteerit voidaan täsmentää vain objektiivisesti kyseiseen järjestelmään liittyvän tieteellisen tiedon perusteella ja kaikista muista näkökohdista ja etenkin taloudellisista näkökohdista riippumatta.”
(7)Koska tuomio asiassa T-521/14 on saatavilla vain ranskaksi ja ruotsiksi, tekstin suomenkielinen versio on parlamentin käännöspalveluiden kääntämä: ”Tässä yhteydessä on syytä panna merkille, että hyväksyessään asetusta (EU) N:o 528/2012 lainsäätäjä pyrki pitämään tasapainossa sisämarkkinoiden parantamiseen sekä ihmisten ja eläinten terveyden sekä ympäristön suojelemiseen liittyvät tavoitteet ja päätyi johtopäätelmiin, joita komission on noudatettava ja joita se ei voi kyseenalaistaa [...]. Komissio ei voi lainsäätäjän sille delegoimia toimivaltuuksia käyttäessään asettaa kyseistä tasapainoa kyseenalaiseksi, minkä toimielin on sitä paitsi pääosin hyväksynytkin kuulemisen yhteydessä”.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö