Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2801(RPS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0542/2017

Pateikti tekstai :

B8-0542/2017

Debatai :

PV 03/10/2017 - 15
CRE 03/10/2017 - 15

Balsavimas :

PV 04/10/2017 - 9.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0376

Priimti tekstai
PDF 348kWORD 48k
Trečiadienis, 2017 m. spalio 4 d. - Strasbūras
Prieštaravimas įgyvendinimo aktui: moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai
P8_TA(2017)0376B8-0542/2017

2017 m. spalio 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos reglamento, kuriuo nustatomi moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai ir iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedas, projekto (D048947/06 – 2017/2801(RPS))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos reglamento, kuriuo nustatomi moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai ir iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedas, projektą (D048947/06) (toliau – reglamento projektas),

–  atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB(1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį ir 78 straipsnio 1 dalies a punktą bei jo II priedo 3.6.5 punkto antrą dalį ir 3.8.2 punktą,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Bendrojo Teismo 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimą(2), ypač į jo 71 ir 72 dalis,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. birželio 8 d. rezoliuciją „Endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos: padėtis po 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimo“(3),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 15 d. Komisijos komunikatą dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų ir Komisijos aktų, kuriuose išdėstomi moksliniai tų medžiagų nustatymo atsižvelgiant į ES teisės aktus dėl augalų apsaugos produktų ir biocidinių produktų kriterijai, projektų (COM(2016)0350),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 28 d. Briuselyje vykusio Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto posėdžio apibendrinamąją ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl visuomenės sveikatos apsaugos nuo endokrininę sistemą ardančių medžiagų(4),

–  atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, 5a straipsnio 3 dalies b punktą(5),

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 4 dalies c punktą,

A.  kadangi pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedo 3.8.2 punktą veiklioji medžiaga patvirtinama tik tuo atveju, jei laikoma, kad ji neturi endokrininės sistemos sutrikdymo savybių, kurios gali daryti neigiamą poveikį netiksliniams organizmams, nebent augalų apsaugos produkte esančios tos veikliosios medžiagos poveikis netiksliniams organizmams siūlomomis realiomis naudojimo sąlygomis yra nežymus (aplinkai taikomas ribinis kriterijus);

B.  kadangi pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedo 3.8.2 punkto antrą pastraipą Komisija ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 14 d. pateikia Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui priemonių, susijusių su konkrečiais moksliniais kriterijais, skirtais endokrininei sistemai kenkiančioms savybėms nustatyti, projektą;

C.  kadangi Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas 2017 m. liepos 4 d. pateikė teigiamą nuomonę dėl reglamento projekto (trys valstybės narės balsavo „prieš“, o keturios valstybės narės susilaikė);

D.  kadangi šio reglamento projekto paskutinėje dalyje numatoma, kad jeigu vertinamos veikliosios medžiagos tikslinis augalų apsaugos veikimo mechanizmas grindžiamas tikslinių bestuburių organizmų kontrole veikiant jų endokrininę sistemą, į poveikį organizmams, priklausantiems tikslinio organizmo biologinės klasifikacijos tipui, neatsižvelgiama nustatant, ar medžiaga turi endokrininės sistemos ardymo savybių netikslinių organizmų atžvilgiu;

E.  kadangi Bendrasis Teismas savo sprendime byloje T-521/14 aiškiai nurodė „la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien ne peut se faire que de manière objective, au regard de données scientifiques relatives audit système, indépendamment de toute autre considération, en particulier économique(6) (71 dalis);

F.  kadangi nėra moksliška medžiagos, pasižyminčios tiksliniu endokrininiu veikimo mechanizmu, nelaikyti netikslinių organizmų endokrininę sistemą ardančia medžiaga;

G.  kadangi dėl šios priežasties reglamento projektas negali būti laikomas pagrįstu objektyviais moksliniais duomenimis apie endokrininę sistemą, kaip to reikalauja Teisingumo Teismas; kadangi Komisija tokiu būdų viršija savo įgyvendinimo įgaliojimus;

H.  kadangi tikroji minėtos paskutinės dalies paskirtis aiškiai išdėstyta 2017 m. vasario 28 d. Briuselyje vykusio Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto posėdžio apibendrinamojoje ataskaitoje, kurioje nurodyta, jog „be to, buvo paaiškinta nuostatos dėl tiksliniu endokrininiu veikimo mechanizmu pasižyminčių veikliųjų medžiagų (toliau vadinamų augimo reguliatoriais) paskirtis. [...] Nuostata dėl augimo reguliatorių sudaro galimybes netaikyti ribinių kriterijų medžiagoms, pasižyminčioms tiksliniu endokrininiu veikimo mechanizmu [...]“;

I.  kadangi ši paskutinė dalis faktiškai sukuria galimybę nukrypti nuo ribinio kriterijaus, nustatyto Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedo 3.8.2 punkte;

J.  kadangi, kaip matyti iš Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 6–10 konstatuojamųjų dalių ir 1 straipsnio 3 dalies, spręsdama sudėtingą klausimą, kaip nustatyti veikliųjų medžiagų tvirtinimo taisykles, teisėkūros institucija turėjo rasti sunkiai nustatomą pusiausvyrą tarp skirtingų ir galbūt tarpusavyje prieštaringų tikslų, t. y. viena vertus, žemės ūkio gamybos ir vidaus rinkos, ir, kita vertus, sveikatos ir aplinkos apsaugos;

K.  kadangi Bendrasis Teismas minėtame sprendime nurodė: „Dans ce contexte, il importe de relever que, en adoptant le règlement n° 528/2012, le législateur a procédé à une mise en balance de l’objectif d’amélioration du marché intérieur et de celui de la préservation de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, que la Commission se doit de respecter et ne saurait remettre en cause [...]. Or, dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont délégués par le législateur, la Commission ne saurait remettre en cause cet équilibre, ce que cette institution a d’ailleurs en substance admis lors de l’audience(7) (72 dalis);

L.  kadangi tai buvo pakartota 2016 m. birželio 8 d. Parlamento rezoliucijoje, kurioje pabrėžta, jog „Bendrasis Teismas nusprendė, kad moksliniai kriterijai gali būti nustatomi tik objektyviai, remiantis su endokrinine sistema susijusiais moksliniais duomenimis ir neatsižvelgiant į jokius kitus – pirmiausia ekonominius – aspektus, taip pat kad Komisija neturi teisės keisti pagrindiniame teisės akte nustatytos reguliavimo pusiausvyros naudodamasi įgaliojimais, jai suteiktais pagal [Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV)] 290 straipsnį“;

M.  kadangi tokie patys Komisijos įgaliojimų apribojimai taikomi priimant įgyvendinimo aktus pagal reguliavimo procedūrą su tikrinimu;

N.  kadangi pagal Komisijos 2016 m. birželio 15 d. komunikatą „Komisijos užduotis naudojantis šiais įgaliojimais – nustatyti kriterijus, leidžiančius įvertinti, ar augalų apsaugos produktams ir biocidiniams produktams naudojama medžiaga yra endokrininę sistemą ardanti medžiaga, o ne nuspręsti, kaip reglamentuoti šias medžiagas. Reguliavimo pasekmes teisėkūros institucija jau nustatė teisės aktuose dėl augalų apsaugos produktų (2009 m.) ir biocidinių produktų (2012 m.)“;

O.  kadangi Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedo 3.8.2 punkte nustatytas ribinis kriterijus yra esminis šio reglamento elementas;

P.  kadangi, vadovaujantis ilgalaike teismų praktika, tam tikrai sričiai esminių reglamentavimo elementų priėmimas priklauso ES teisėkūros institucijos kompetencijai ir negali būti deleguotas Komisijai;

Q.  kadangi Komisija viršijo savo įgyvendinimo įgaliojimus, pakeisdama esminį Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 nustatytą reglamentavimo elementą, o tai prieštarauja Komisijos pripažinimui, kad jos įgaliojimai riboti, Teisingumo Teismui nagrinėjant bylą T–521/14, prieštarauja per Komisijos teiginiams jos 2016 m. birželio 15 d. komunikate ir prieštarauja pagrindiniam Sąjungos teisės viršenybės principui;

R.  kadangi, net ir tuo atveju, jeigu mokslo ir technikos žinių raida pasirodytų pagrįsta priežastimi medžiagų, pasižyminčių tiksliniu endokrininiu veikimo mechanizmu, patvirtinimo sąlygoms taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą, tokia nukrypti leidžiančią nuostatą būtų galima nustatyti tik taikant teisėkūros procedūrą, kuria pagal SESV 294 straipsnį iš dalies pakeičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009;

1.  prieštarauja Komisijos reglamento projekto priėmimui;

2.  mano, kad Komisijos reglamento projektu viršijami Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 nustatyti įgyvendinimo įgaliojimai;

3.  prašo Komisijos atsiimti savo reglamento projektą ir nedelsiant pateikti komitetui naują projektą;

4.  prašo Komisijos reglamento projektą pakeisti išbraukiant jo paskutinę dalį;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 309, 2009 11 24, p. 1.
(2) 2015 m. gruodžio 16 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje Švedija prieš Komisiją, T-521/14, ECLI:EU:T:2015:976.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0270.
(4) OL C 36, 2016 1 29, p. 85.
(5) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.
(6) Atsižvelgiant į tai, kad sprendimas byloje T-521/14 pateiktas tik prancūzų ir švedų kalbomis, tekstą lietuvių kalba pateikė Parlamento vertimo raštu tarnybos: „moksliniai endokrininės sistemos ardymo savybių nustatymo kriterijai gali būti nustatomi tik objektyviai, atsižvelgiant į mokslinius duomenis apie endokrininę sistema, bet neatsižvelgiant į jokius kitus aspektus, ypač ekonominius“.
(7) Atsižvelgiant į tai, kad sprendimas byloje T-521/14 pateiktas tik prancūzų ir švedų kalbomis, tekstą lietuvių kalba pateikė Parlamento vertimo raštu tarnybos: „Tai svarstant svarbu pabrėžti, kad priimdama Reglamentą (ES) Nr. 528/2012 teisėkūros institucija nustatė pusiausvyrą tarp tikslo pagerinti vidaus rinkos padėtį ir tikslo apsaugoti žmonių sveikatą, gyvūnų sveikatą ir aplinką. Šios pusiausvyros Komisija turi laikytis ir neturėtų kvestionuoti [...]. Taigi įgyvendindama įgaliojimus, kuriuos jai suteikė teisėkūros institucija, Komisija neturėtų kvestionuoti šios pusiausvyros. Be kita ko, ji pati tai iš esmės pripažino nagrinėjant bylą“.

Teisinė informacija - Privatumo politika