Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2801(RPS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0542/2017

Predkladané texty :

B8-0542/2017

Rozpravy :

PV 03/10/2017 - 15
CRE 03/10/2017 - 15

Hlasovanie :

PV 04/10/2017 - 9.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0376

Prijaté texty
PDF 270kWORD 45k
Streda, 4. októbra 2017 - Štrasburg
Námietka k vykonávaciemu aktu: vedecké kritériá určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém
P8_TA(2017)0376B8-0542/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. októbra 2017 o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém (D048947/06 – 2017/2801(RPS))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém (D048947/06) (ďalej aj „návrh nariadenia“),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS(1), najmä na jeho článok 4 ods. 1 a článok 78 ods. 1 písm. a) a na bod 3.6.5. druhý odsek a bod 3.8.2. prílohy II k nemu,

–  so zreteľom na rozsudok Všeobecného súdu Súdneho dvora Európskej únie zo 16. decembra 2015(2), a najmä na jeho odseky 71 a 72,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2016 o endokrinných disruptoroch: situácia v nadväznosti na rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie zo 16. decembra 2015(3),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 15. júna 2016 o endokrinných disruptoroch a návrhu právnych aktov Komisie, ktorými sa stanovia vedecké kritériá ich určovania v kontexte právnych predpisov EÚ o prípravkoch na ochranu rastlín a biocídnych výrobkoch (COM(2016)0350),

–  so zreteľom na súhrnnú správu Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá predloženú v Bruseli 28. februára 2017,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2013 o ochrane verejného zdravia pred látkami narušujúcimi endokrinný systém(4),

–  so zreteľom na článok 5a ods. 3 písm. b) rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(5),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 a článok 106 ods. 4 písm. c) rokovacieho poriadku,

A.  keďže v súlade s bodom 3.8.2. prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 sa účinná látka schváli iba vtedy, ak sa nepovažuje za látku s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém, ktoré môžu mať škodlivé účinky na necieľové organizmy, s výnimkou prípadu, keď je expozícia necieľových organizmov tejto účinnej látke v prípravku na ochranu rastlín za realisticky navrhnutých podmienok používania zanedbateľná (hraničné kritérium v prípade životného prostredia);

B.  keďže v súlade s druhým odsekom bodu 3.6.5. prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 Komisia do 14. decembra 2013 predloží Stálemu výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat návrh opatrení týkajúcich sa špecifických vedeckých kritérií na určovanie vlastností narúšajúcich endokrinný systém;

C.  keďže Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá 4. júla 2017 zaujal pozitívne stanovisko k návrhu nariadenia, pričom tri členské štáty hlasovali proti a štyri sa zdržali hlasovania;

D.  keďže v poslednom odseku návrhu nariadenia sa stanovuje: „Ak zamýšľané pôsobenie posudzovanej účinnej látky na ochranu rastlín spočíva v regulácii cieľových organizmov iných ako stavovce prostredníctvom ich endokrinného systému, účinky na organizmy toho istého taxonomického kmeňa ako je cieľový organizmus sa na účely identifikácie látky ako látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém v prípade necieľových organizmov nezohľadňujú.“;

E.  keďže Všeobecný súd vo svojom rozsudku vo veci T-521/14 jasne uvádza: „la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien ne peut se faire que de manière objective, au regard de données scientifiques relatives audit système, indépendamment de toute autre considération, en particulier économique“(6) (bod 71);

F.  keďže nie je vedecké vyňať látku so zamýšľaným spôsobom účinku na endokrinný systém zo skutočnosti, že je identifikovaná ako endokrinný disruptor v prípade necieľových organizmov;

G.  keďže návrh nariadenia preto nemožno považovať za návrh založený na objektívnych vedeckých údajoch týkajúcich sa endokrinného systému, ako požaduje Súdny dvor; keďže Komisia tým prekračuje svoje vykonávacie právomoci;

H.  keďže skutočný zámer uvedeného posledného odseku je jasne vysvetlený v súhrnnej správe zo schôdze Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá, ktorá sa konala v Bruseli 28. februára 2017, v ktorej sa uvádza, že „okrem toho, logické odôvodnenie ustanovenia o účinných látkach so zamýšľaným pôsobením na endokrinný systém (ďalej nazývané rastové regulátory) je vysvetlené. [...] Ustanovenie o rastových regulátoroch umožňuje, že hraničné kritériá sa nebudú vzťahovať na látky so zamýšľaným pôsobením na endokrinný systém [...]“;

I.  keďže tento posledný odsek v podstate vytvára výnimku z hraničného kritéria stanoveného v bode 3.8.2. prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009;

J.  keďže na základe odôvodnení 6 až 10 a článku 1 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 je zrejmé, že pri riešení zložitej otázky stanovenia pravidiel schvaľovania účinných látok zákonodarca musel nastoliť krehkú rovnováhu medzi rôznymi a potenciálne protichodnými cieľmi, konkrétne medzi poľnohospodárskou výrobou a vnútorným trhom na jednej strane a ochranou zdravia a životného prostredia na druhej strane;

K.  keďže Všeobecný súd vo vyššie uvedenom rozsudku uviedol: „Dans ce contexte, il importe de relever que, en adoptant le règlement n° 528/2012, le législateur a procédé à une mise en balance de l’objectif d’amélioration du marché intérieur et de celui de la préservation de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, que la Commission se doit de respecter et ne saurait remettre en cause [...]. Or, dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont délégués par le législateur, la Commission ne saurait remettre en cause cet équilibre, ce que cette institution a d’ailleurs en substance admis lors de l’audience“(7) (bod 72);

L.  keďže Európsky parlament sa k tejto skutočnosti vyjadril vo svojom uznesení z 8. júna 2016 a zdôraznil, že „Všeobecný súd rozhodol, že vedecké kritériá možno objektívne stanoviť len na základe vedeckých údajov súvisiacich s endokrinným systémom, bez ohľadu na iné úvahy, najmä hospodárske otázky, a že Komisia nie je oprávnená meniť regulačnú rovnováhu stanovenú v základnom akte uplatňovaním právomocí, ktoré na ňu boli prenesené podľa článku 290 [Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)]“;

M.  keďže rovnaké obmedzenia právomoci sa vzťahujú na Komisiu v súvislosti s vykonávacím aktom v rámci regulačného postupu s kontrolou;

N.  keďže podľa oznámenia Komisie z 15. júna 2016 „Komisii ide v tomto prípade o to stanoviť kritériá určovania endokrinných disruptorov v prípravkoch na ochranu rastlín a biocídnych výrobkoch a nie rozhodnúť o tom, ako sa tieto látky budú regulovať. Dôsledky regulácie už zákonodarca stanovil v právnych predpisoch o prípravkoch na ochranu rastlín (2009) a o biocídnych výrobkoch (2012).“;

O.  keďže hraničné kritérium stanovené v bode 3.8.2. prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 predstavuje podstatný prvok tohto nariadenia;

P.  keďže prijímanie regulačných prvkov, ktoré sú nevyhnutné pre danú záležitosť, je v súlade s dlhoročnou judikatúrou vyhradené pre zákonodarcov EÚ a nemožno ho preniesť na Komisiu;

Q.  keďže Komisia prekročila svoje vykonávacie právomoci tým, že zmenila podstatný regulačný prvok nariadenia (ES) č. 1107/2009, čo je v rozpore s uznaním obmedzenia jej právomocí počas súdneho konania vo veci T-521/14, v rozpore s tvrdeniami v oznámení Komisie z 15. júna 2016 a v rozpore so zásadou právneho štátu, ktorá je základnou zásadou Únie;

R.  keďže aj v prípade, že by v dôsledku vývoja vedeckých a technických poznatkov nastali pádne dôvody na zavedenie výnimky, pokiaľ ide o podmienky schvaľovania látok so zamýšľaným pôsobením na endokrinný systém, takúto výnimku by bolo možné zaviesť len na základe legislatívneho postupu s cieľom zmeniť nariadenie (ES) č. 1107/2009 v súlade s článkom 294 ZFEÚ;

1.  namieta voči prijatiu návrhu nariadenia Komisie;

2.  domnieva sa, že návrh nariadenia Komisie prekračuje vykonávacie právomoci ustanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009;

3.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh nariadenia a aby výboru bezodkladne predložila nový návrh;

4.  žiada Komisiu, aby svoj návrh nariadenia zmenila odstránením jeho posledného odseku;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) Rozsudok Súdneho dvora zo 16. decembra 2015, Švédsko/Komisia, T-521/14, ECLI:EÚ:T:2015:976.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2016)0270.
(4)4 Ú. v. EÚ C 36, 29.1.2016, s. 85.
(5) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
(6) Keďže rozsudok vo veci T-521/14 je dostupný len vo francúzštine a v švédčine, slovenskú verziu uvedeného textu poskytla prekladateľská služba Európskeho parlamentu: „vymedzenie vedeckých kritérií na určenie vlastností narúšajúcich endokrinný systém sa môže vykonať len objektívne na základe vedeckých údajov týkajúcich sa tohto systému a bez ohľadu na všetky ostatné faktory, najmä hospodárske.“
(7) Keďže rozsudok vo veci T-521/14 je dostupný len vo francúzštine a v švédčine, slovenskú verziu uvedeného textu poskytla prekladateľská služba Európskeho parlamentu: „V tejto súvislosti treba poznamenať, že pri prijímaní nariadenia (EÚ) č. 528/2012 zákonodarca zvážil zámer zlepšiť vnútorný trh a chrániť ľudské zdravie, zdravie zvierat a životné prostredie, pričom dospel k záverom, ktoré Komisia musí rešpektovať a nemôže spochybniť [...]. Komisia nemôže v súvislosti s výkonom právomocí, ktoré na ňu zákonodarca preniesol, spochybňovať túto rovnováhu, teda skutočnosť, ktorú navyše táto inštitúcia v podstate počas vypočutia uznala.“

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia