Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2801(RPS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0542/2017

Predložena besedila :

B8-0542/2017

Razprave :

PV 03/10/2017 - 15
CRE 03/10/2017 - 15

Glasovanja :

PV 04/10/2017 - 9.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0376

Sprejeta besedila
PDF 332kWORD 53k
Sreda, 4. oktober 2017 - Strasbourg
Nasprotovanje izvedbenemu aktu: znanstvena merila za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev
P8_TA(2017)0376B8-0542/2017

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. oktobra 2017 o osnutku uredbe Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 z določitvijo znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev (D048947/06 – 2017/2801(RPS))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka uredbe Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 z določitvijo znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev (D048947/06) (osnutek uredbe),

–  ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1107/2009 z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS(1), zlasti členov 4(1) in 78(1)(a) te uredbe in drugega odstavka točk 3.6.5. in 3.8.2. Priloge II k tej uredbi,

–  ob upoštevanju sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 16. decembra 2015(2), zlasti odstavkov 71 in 72,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. junija 2016 o endokrinih motilcih: stanje po sodbi Splošnega sodišča Evropske unije z dne 16. decembra 2015(3),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije s 15. junija 2016 o endokrinih motilcih in osnutkih aktov Komisije o določitvi znanstvenih meril za njihovo opredelitev v okviru zakonodaje EU o fitofarmacevtskih sredstvih in biocidnih proizvodih (COM(2016)0350),

–  ob upoštevanju povzetka poročila Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo, ki se je sestal v Bruslju 28. februarja 2017,

–  ob upoštevanju resolucije z dne 14. marca 2013 o endokrinih motilcih(4),

–  ob upoštevanju člena 5a(3)(b) Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil(5),

–  ob upoštevanju predloga resolucija Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

–  ob upoštevanju člena 106(2), (3) in (4)(c) Poslovnika,

A.  ker se v skladu s točko 3.8.2. Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 aktivna snov odobri le, če ni ugotovljeno, da ima lastnosti endokrinih motilcev hormonov, ki lahko škodljivo vplivajo na neciljne organizme, razen če je izpostavljenost neciljnih organizmov tej aktivni snovi v realnih predlaganih pogojih uporabe zanemarljiva (merilo izločitve za okolje);

B.  ker bo Komisija do 14. decembra 2013 v skladu z drugim odstavkom točke 3.6.5. Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 predložila Stalnemu odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali osnutek ukrepov o posebnih znanstvenih merilih za določitev lastnosti motilcev hormonskega ravnovesja;

C.  ker je Stalni odbor za rastline, živali, hrano in krmo 4. julija 2017 dal pozitivno mnenje o osnutku uredbe, tri države članice so glasovale proti, štiri države članice pa so se glasovanja vzdržale;

D.  ker zadnji odstavek osnutka uredbe določa, da če predvideni način delovanja fitofarmacevtskega sredstva z aktivno snovjo, ki se ocenjuje, vključuje nadzor ciljnih organizmov, ki niso vretenčarji, preko njihovega endokrinega sistema, se učinki na organizme istega taksonomskega debla, kot je ciljno usmerjeni, ne upoštevajo pri opredelitvi snovi kot snovi z lastnostmi endokrinega motilca za neciljne organizme;

E.  ker je Splošno sodišče s sodbo v zadevi T-521/14 jasno določilo, da „la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien ne peut se faire que de manière objective, au regard de données scientifiques relatives audit système, indépendamment de toute autre considération, en particulier économique“(6) (odstavek 71);

F.  ker ni znanstveno izključiti možnost opredelitve snovi s predvidenim endokrinim načinom delovanja kot endokrinega motilca za neciljne organizme;

G.  ker se osnutka uredbe zato ne more upoštevati, kot da temelji na objektivnih znanstvenih podatkih o endokrinem sistemu, kot je zahtevalo Računsko sodišče; ker je Komisija s tem prekoračila svoja izvedbena pooblastila;

H.  ker je dejanski namen tega zadnjega odstavka jasno opredeljen v povzetku poročila Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo, ki se je sestal 28. februarja 2017 v Bruslju, ki določa, da je bila poleg tega pojasnjena utemeljitev za zagotavljanje aktivnih snovi s predvidenim endokrinim načinom delovanja (v nadaljevanju regulatorji rasti). [...] Ta določba o regulatorjih rasti omogoča, da se merila za izključitev ne bodo uporabljala za snovi s predvidenim endokrinim načinom delovanja [...];

I.  ker zadnji odstavek dejansko določa odstopanja od izločitvenega merila, določenega v točki 3.8.2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009;

J.  ker je iz uvodnih izjav 6 do 10 ter člena 1(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 razvidno, da je pri obravnavi zapletenega vprašanja določitve pravil o odobritvi aktivnih snovi, moral zakonodajalec najti občutljivo ravnovesje med različnimi in potencialno nasprotujočimi si cilji, namreč kmetijsko proizvodnjo in notranjim trgom na eni strani ter varovanjem zdravja in okolja na drugi strani;

K.  ker je Sodišče v zgoraj navedeni sodbi določilo naslednje: ‘Dans ce contexte, il importe de relever que, en adoptant le règlement n° 528/2012, le législateur a procédé à une mise en balance de l’objectif d’amélioration du marché intérieur et de celui de la préservation de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, que la Commission se doit de respecter et ne saurait remettre en cause [...]. Or, dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont délégués par le législateur, la Commission ne saurait remettre en cause cet équilibre, ce que cette institution a d’ailleurs en substance admis lors de l’audience“(7) (odstavek 72);

L.  ker je to Parlament ponovil v svoji resoluciji z dne 8. junija 2016, v kateri poudarja, da je Splošno sodišče Evropske unije razsodilo, da je mogoče znanstvena merila objektivno določiti le na podlagi znanstvenih podatkov o endokrinem sistemu, neodvisno od vseh drugih dejavnikov, zlasti ekonomskih, ter da Komisija s pristojnostmi, ki so ji bile podeljene na osnovi člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ni pooblaščena za spreminjanje regulativnega ravnovesja iz temeljnega akta;

M.  ker veljajo iste omejitve pooblastil za Komisijo v okviru izvedbenega akta v skladu s regulativnim postopkom s pregledom;

N.  ker je v skladu s sporočilom Komisije z dne 15. junija 2016, vprašanje, s katerim se pri tem sooča Komisija, določiti merila za opredelitev, kaj je ali kaj ni endokrini motilec za namene fitofarmacevtskih sredstev in biocidnih proizvodov, ne pa odločati o tem, kako urejati te snovi. Regulativne posledice je že določil zakonodajalec v zakonodaji o fitofarmacevtskih sredstvih (2009) in biocidnih proizvodih (2012);

O.  ker je izločitveno merilo, določeno v točki 3.8.2 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009, bistven element uredbe;

P.  ker je v skladu z ustaljeno sodno prakso za sprejemanje regulativnih elementov, ki so nujni za določeno zadevo, pristojen le zakonodajalec EU, ta pristojnost pa se ne more prenesti na Komisijo;

Q.  ker je Komisija s spremembo bistvenega zakonodajnega elementa Uredbe (ES) št. 1107/2009 presegla svoja izvedbena pooblastila, v nasprotju s priznavanjem omejitve svojih pristojnosti v obravnavi na Sodišču v zadevi T-521/14, v nasprotju s svojimi trditvami iz sporočila Komisije z dne 15. junija 2016 in v nasprotju s temeljnim načelom Unije o pravni državi;

R.  ker bi se lahko odstopanje glede pogojev za odobritev snovi z namernim endokrinim načinom delovanja uvedlo le s pomočjo zakonodajnega postopka za spremembo Uredbe (ES) št. 1107/2009 v skladu s členom 294 PDEU, tudi če bi razvoj znanstvenih in tehničnih dognanj omogočil veljavne razloge za uvedbo takšnega odstopanja;

1.  nasprotuje sprejetju osnutka uredbe Komisije;

2.  meni, da osnutek uredbe Komisije presega izvedbena pooblastila, predvidena v Uredbi (ES) št. 1107/2009;

3.  poziva Komisijo, naj umakne osnutek uredbe in odboru nemudoma predloži novega;

4.  poziva Komisijo, naj osnutek uredbe spremeni tako, da črta zadnji odstavek;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL L 309, 24.11.2009, str. 1.
(2) Sodba Sodišča z dne 16. decembra 2015, Švedska proti Komisiji, T-521/14, ECLI:EU:T:2015:976.
(3) Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0270.
(4) UL C 36, 29.1.2016, str. 85.
(5) UL L 184, 17.7.1999, str. 23.
(6) Glede na to, da je sodba o zadevi T-521/14 na voljo samo v francoskem in švedskem jeziku, je prevajalska služba Parlamenta zagotovila slovensko različico besedila: „Določitev znanstvenih meril za določanje povzročiteljev endokrinih motenj se lahko izvede objektivno, ob upoštevanju znanstvenih podatkov v zvezi s tem sistemom, neodvisno od vseh drugih dejavnikov, zlasti ekonomskih.“
(7) Glede na to, da je sodba o zadevi T-521/14 na voljo samo v francoskem in švedskem jeziku, je prevajalska služba Parlamenta zagotovila angleško različico besedila: v„ zvezi s tem je treba opozoriti, da je zakonodajalec pri sprejetju Uredbe (EU) št. 528/2012 pretehtal cilj izboljšanja notranjega trga in cilj varstva zdravja ljudi, živali in okolja, ter sprejel sklepe, ki jih mora Komisija spoštovati in ne more postavljati v dvom [...].“ v okviru izvrševanja pooblastil, ki ji jih je podelil zakonodajalec, Komisija ne ne sme postavljati pod vprašaj tega ravnovesja, dejstvo, poleg tega, ki ga je institucija v bistvu potrdila na obravnavi.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov