Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2801(RPS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0542/2017

Ingivna texter :

B8-0542/2017

Debatter :

PV 03/10/2017 - 15
CRE 03/10/2017 - 15

Omröstningar :

PV 04/10/2017 - 9.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0376

Antagna texter
PDF 253kWORD 42k
Onsdagen den 4 oktober 2017 - Strasbourg Slutlig utgåva
Invändning mot en genomförandeakt: vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper
P8_TA(2017)0376B8-0542/2017

Europaparlamentets resolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 genom angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper (D048947/06 – 2017/2801(RPS))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 genom angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper (D048947/06) (nedan kallat utkastet till förordning),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG(1), särskilt artikel 4.1 och artikel 78.1 a, andra stycket i punkt 3.6.5 i bilaga II samt punkt 3.8.2 i bilaga II,

–  med beaktande av domen av den 16 december 2015 från Europeiska unionens tribunal(2), särskilt punkterna 71 och 72,

–  med beaktande av sin resolution av den 8 juni 2016 om hormonstörande ämnen: situationen till följd av domen i Europeiska unionens tribunal av den 16 december 2015(3),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 15 juni 2016 om hormonstörande ämnen och om utkasten till kommissionens akter om vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande ämnen enligt EU:s lagstiftning om växtskyddsmedel och biocidprodukter (COM(2016)0350),

–  med beaktande av den sammanfattande rapporten från den ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder vid dess möte i Bryssel den 28 februari 2017,

–  med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2013 om skydd av folkhälsan mot endokrinstörande ämnen(4),

–  med beaktande av artikel 5a.3 b i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(5),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av artikel 106.2, 106.3 och 106.4 c i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I enlighet med punkt 3.8.2 i bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 ska ett verksamt ämne godkännas endast om det inte anses förorsaka endokrina störningar som kan orsaka skadliga effekter på icke-målorganismer, såvida inte icke-målorganismernas exponering för detta verksamma ämne i ett växtskyddsmedel under realistiska föreslagna användningsförhållanden är försumbar (uteslutningskriterium för miljön).

B.  I enlighet med andra stycket i punkt 3.6.5 i bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 ska kommissionen senast den 14 december 2013 lägga fram ett förslag för ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa till sådana åtgärder rörande specifika vetenskapliga kriterier för fastställande av endokrinstörande egenskaper.

C.  Ständiga kommittén avgav ett positivt yttrande över utkastet till förordning den 4 juli 2017; tre medlemsstater röstade emot och fyra medlemsstater avstod från att rösta.

D.  I det sista stycket i utkastet till förordning föreskrivs att om det verksamma ämne som är under bedömning har ett avsett verkningssätt som växtskyddsmedel bestående i att kontrollera andra målorganismer än ryggradsdjur via deras endokrina system, ska effekterna på organismer inom samma taxonomiska fylum som målorganismen inte ligga till grund för identifiering av ämnet som hormonstörande ämne med avseende på icke-målorganismer.

E.  Tribunalen fastställde tydligt i sin dom i mål T-521/14 att ett angivande av vetenskapliga kriterier för fastställande av hormonstörande egenskaper endast kan göras genom objektiva metoder baserade på vetenskapliga fakta om det endokrina systemet, utan hänsyn till andra aspekter, i synnerhet ekonomiska(6) (punkt 71).

F.  Det är inte vetenskapligt att undanta ett ämne med en avsedd endokrin verkningsmekanism från att identifieras som ett hormonstörande ämne för icke-målorganismer.

G.  Utkastet till förordning kan därför inte anses vara grundat på objektiva vetenskapliga fakta avseende det endokrina systemet enligt tribunalens krav. Därigenom överskrider kommissionen sina genomförandebefogenheter.

H.  Det faktiska syftet med utkastets sista stycke uttrycks tydligt i den sammanfattande rapporten från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder som sammanträdde i Bryssel den 28 februari 2017, vars text säger att avsikten med bestämmelsen om verksamma ämnen med ett avsett endokrint verkningssätt (nedan kallade tillväxtreglerande medel) förklarats, och att bestämmelsen om tillväxtreglerande medel gör det möjligt att inte tillämpa uteslutningskriteriet på ämnen med en avsedd endokrin verkningsmekanism.

I.  Detta sista stycke skapar de facto ett undantag från det uteslutningskriterium som fastställs i punkt 3.8.2 i bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009.

J.  Av skäl 6–10 och artikel 1.3 i förordning (EG) nr 1107/2009 framgår det att lagstiftaren, för att ta sig an den komplexa uppgiften att fastställa bestämmelser om godkännande av verksamma ämnen, måste finna en väl avvägd balans mellan olika och potentiellt motstridiga mål, nämligen jordbruksproduktion och den inre marknaden, å ena sidan, och skydd av människors hälsa och miljön å andra sidan.

K.  Tribunalen fastställde följande i sin dom enligt ovan: I detta sammanhang är det viktigt att slå fast att lagstiftaren genom att anta förordning nr 528/2012 har försökt skapa en balans mellan målet att förbättra den inre marknaden och målet att skydda människors och djurs hälsa samt miljön, vilket måste respekteras och inte kan ifrågasättas av kommissionen. Inom ramen för genomförandet av de befogenheter som kommissionen delegerats av lagstiftaren, kan kommissionen inte ifrågasätta denna balans, vilken den för övrigt i huvudsak accepterat under dessa förhandlingar(7) (punkt 72).

L.  Europaparlamentet upprepade detta i sin resolution av den 8 juni 2016, där texten betonar att ”tribunalen har fastslagit att fastställandet av vetenskapliga kriterier endast kan göras på ett objektivt sätt, med hänsyn till vetenskapliga uppgifter om hormonsystemet, oberoende av andra överväganden, särskilt ekonomiska, och att kommissionen inte har rätt att ändra den regleringsbalans som fastställs i en grundläggande akt i samband med tillämpningen av befogenheter delegerade till kommissionen i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget)”.

M.  Samma befogenhetsbegränsningar gäller för kommissionen i samband med en genomförandeakt enligt det föreskrivande förfarandet med kontroll.

N.  I kommissionens meddelande av den 15 juni 2016 anges följande: ”Kommissionen ska fastställa kriterier för vad som är ett hormonstörande ämne på områdena växtskyddsmedel och biocidprodukter, inte bestämma hur ämnena ska regleras. De rättsliga konsekvenserna har lagstiftaren redan fastställt i lagstiftningen om växtskyddsmedel (2009) och biocidprodukter (2012).”

O.  Det uteslutningskriterium som anges i punkt 3.8.2 i bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 utgör en väsentlig del av förordningen.

P.  Enligt väletablerad rättspraxis är antagandet av normerande delar som är väsentliga för ett visst område förbehållet unionslagstiftaren och kan inte delegeras till kommissionen.

Q.  Kommissionen har överskridit sina genomförandebefogenheter genom att ändra en avgörande reglerande faktor i förordning (EG) nr 1107/2009, i strid med de gränser för dess befogenhet som angavs vid domstolens utfrågning i mål T-521/14, i strid med påståendena i kommissionens meddelande av den 15 juni 2016 och i strid med Europeiska unionens grundläggande rättsstatsprincip.

R.  Även om den vetenskapliga och tekniska utvecklingen skulle tillhandahålla giltiga skäl för att införa ett undantag vad gäller villkoren för godkännande av ämnen med en avsedd hormonell verkningsmekanism, skulle ett sådant undantag kunna införas endast genom ett lagstiftningsförfarande för ändring av förordning (EG) nr 1107/2009 i enlighet med artikel 294 i EUF-fördraget.

1.  Europaparlamentet motsätter sig antagandet av utkastet till kommissionens förordning.

2.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens förordning överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i förordning (EG) nr 1107/2009.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt förslag till förordning och att utan dröjsmål lägga fram ett nytt för kommittén.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra utkastet till förordning genom att stryka den sista punkten i det.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) Domstolens dom T-521/14 finns endast på franska och svenska.
(3) Antagna texter, P8_TA(2016)0270.
(4) EUT C 36, 29.1.2016, s. 85.
(5) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
(6) Domen i mål T-521/14 avkunnades endast på franska och svenska. Parlamentets översättningstjänst har tillhandahållit följande engelska version: ”The specification of scientific criteria for the determination of endocrine-disrupting properties may only be performed objectively, in the light of scientific data relating to that system, independently of all other considerations, in particular economic ones”.
(7) Domen i mål T-521/14 avkunnades endast på franska och svenska. Parlamentets översättningstjänst har tillhandahållit följande engelska version: ”The specification of scientific criteria for the determination of endocrine-disrupting properties may only be performed objectively, in the light of scientific data relating to that system, independently of all other considerations, in particular economic ones”.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy