Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2879(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0540/2017

Внесени текстове :

B8-0540/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/10/2017 - 9.10

Приети текстове :

P8_TA(2017)0377

Приети текстове
PDF 521kWORD 59k
Сряда, 4 октомври 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Генетично модифицирана соя FG72 × A5547-127
P8_TA(2017)0377B8-0540/2017

Резолюция на Европейския парламент от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 × A5547-127, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D051972 – 2017/2879(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 × A5547-127, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D051972),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 7, параграф 3, член 9, параграф 2, член 19, параграф 3 и член 21, параграф 2 от него,

—  като взе предвид гласуването на посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 17 юли 2017 г., по време на което не беше дадено становище;

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

—  като взе предвид становището, прието от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) на 1 март 2017 г. и публикувано на 6 април 2017 г.(3),

—  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

—  като взе предвид своите предишни резолюции, в които се възразява срещу разрешаването на генетично модифицирани организми(4),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че на 10 декември 2013 г. Bayer Crop Science LP и M.S. Technologies LLC подадоха заявление за пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 × A5547-127, до националния компетентен орган на Нидерландия, в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003; като има предвид, че заявлението обхваща също така пускането на пазара на генетично модифицирана соя FG72 × A5547-127 в продукти, състоящи се от нея или със съдържание от нея, предназначени за употреба, различна от храни и фуражи по същия начин, както всеки други вид соя, с изключение на отглеждане;

Б.  като има предвид, че на 1 март 2017 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) даде положително становище в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, което беше публикувано на 6 април 2017 г.(5);

В.  като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 1829/2003 се посочва, че генетично модифицираните храни или фуражи не трябва да оказват неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, здравето на животните или върху околната среда, и изисква от Комисията да взема предвид всички относими разпоредби на правото на Съюза и други обосновани фактори, свързани с разглеждания въпрос, при изготвянето на решението си;

Г.  като има предвид, че соя FG72 × A5547—127 беше разработена по начин, който да предоставя толерантност към изоксалфутол (5- циклопропилизоксазол-4 2- мезил - 4 -трифлуорометилфенил кетон), глифосат - (N- (фосфонометил) глицин) и хербициди на базата на амониев глуфосинат (l-фосфинотрицин); като има предвид, че толерантността на тези хербициди се постига чрез експресиране на следните протеини – HPPD W336 (4-хидроксил фенил -пируват-диоксигеназ), 2mEPSPS (5-енолпирувилшикимат-3-фосфат-синтаза) и PAT (фосфинотрицин ацетил трансфераза);

Д.  като има предвид, че много критични забележки бяха представени от държавите членки през тримесечния период на консултации(6); като има предвид, че най-критичните мнения включват забележката, че при липсата на 90-дневно изпитване за субхронична токсичност не може да бъде направено никакво заключение относно рисковете, свързани с използването на този ГМО в човешки храни и животински фуражи, че предоставената информация относно състава, фенотипната оценка и токсикологията е недостатъчна, че направените въз основа на посочената информация заключения относно еквивалентността между ГМО и традиционната соя, както и относно безопасността на храните и фуражите са преждевременни, и че този вид генетично модифицирана соя не е бил изследван с научната задълбоченост, необходима за установяването на неговата безопасност;

Е.  като има предвид, че независимо проучване заключи, че оценката на риска от страна на ЕОБХ, не е приемливо в настоящата му форма, тъй като то не идентифицира пропуските в знанията и несигурността и не може да се оцени токсичността или въздействието върху имунната система и развитието на репродуктивната система(7);

Ж.  като има предвид, че настоящето разрешение за глифосат изтича най-късно на 31 декември 2017 г.; като има предвид, че остава неизяснен въпросът с канцерогенността на глифосата; като има предвид, че ЕОБХ заключи през ноември 2015 г., че е малко вероятно глифосатът да е канцерогенен и че Европейската агенция по химикали (ECHA) заключи през март 2017 г., че класифицирането не е обосновано; като има предвид, че противно на горепосоченото през 2015 г. Международната агенция за изследване на рака (IARC) класифицира глифосата като вероятно канцерогенен за хората;

З.  като има предвид, че глюфосинатът е класифициран като токсичен за репродукцията и следователно попада в изключващите критерии, установени в Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита(8); като има предвид, че одобрението за глуфосината изтича на 31 юли 2018 г.(9);

И.  като има предвид, че е вероятно изоксафлутолът да е канцерогенен за човека(10), че е токсичен за водните организми и неприцелните растения и метаболитите, както и че самото вещество и продуктите от разграждането му замърсяват водата лесно; като има предвид, че посочените съображения бяха причина за въвеждането на ограничения за неговата употреба(11);

Й.  като има предвид, че прилагането на добавъчни хербициди е част от обичайна селскостопанска практика в отглеждането на хербицидно-устойчиви растения и следователно може да се очаква, че остатъците от разпръскването винаги ще присъстват при събирането на реколтата и ще представляват неизбежни съставки; като има предвид, че е доказано, че устойчивостта на хербициди на генетично модифицирани култури води до по-голяма употреба на добавъчни хербициди в сравнение с употребата при конвенционалните култури(12);

К.  като има предвид, че остатъците от пръскането с добавъчни хербициди не бяха оценени от ЕОБХ; като има предвид, че, следователно, не може да се направи заключението, че създадената чрез генно инженерство соя, пръскана с изоксафлутол, глуфосинат и глифосат, е безопасна за употреба в храни и фуражи;

Л.  като има предвид, че разработването на генетично модифицирани култури, устойчиви на редица селективни хербициди се дължи основно на бързото развитие на резистентност към плевелите на глифосат в страни, които активно са разчитали на генетично модифицирани култури; като има предвид, че над 20 различни сортове на устойчиви на глифосат плевели са документирани в научните публикации(13); като има предвид, че не са правени наблюдения на устойчивите на глюфосинат плевели от 2009 г. насам;

М.  като има предвид, че гласуването на посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 17 юли 2017 г., не доведе до представянето на становище; като има предвид, че 15 държави членки гласуваха „против“, едва 10 държави членки, представляващи само 38,43 % от населението на Съюза, гласуваха „за“, и три държави членки се въздържаха;

Н.  като има предвид, че гласуването на апелативния комитет на 14 септември 2017 г., не доведе до представянето на становище; като има предвид, че 15 държави членки гласуваха „против“, едва 11 държави членки, представляващи 38,69 % от населението на Съюза, гласуваха „за“, и две държави членки се въздържаха;

О.  като има предвид, че неколкократно Комисията изрази съжаление относно факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003, тя е трябвало да приема решения за разрешаване без подкрепата на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, както и че връщането на въпроса към Комисията за окончателно решение, което по принцип представлява изключение от процедурата като цяло, се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни и фуражи; като има предвид, че председателят на Комисията Юнкер също осъди посочената практика като недемократична(14);

П.  като има предвид, че Парламентът отхвърли законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 на 28 октомври 2015 г. на първо четене(15) и призова Комисията да го оттегли и да представи ново предложение;

Р.  като има предвид, че съображение 14 от Регламент (ЕС) № 182/2011 гласи, че Комисията, доколкото това е възможно, ще действа по начин, при който да се избегне всяко противоречие с преобладаващото мнение, което би могли да възникне в рамките на апелативния комитет срещу целесъобразността на даден акт за изпълнение, особено по чувствителни въпроси, като например здравето на потребителите, безопасността на храните и опазването на околната среда;

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която — в съответствие с общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и Съвета(16), е да предоставя основа за осигуряването на висока степен на защита на живота и здравето на човека, на здравето на животните и хуманното отношение към тях, на околната среда и на интересите на потребителите, що се отнася до генетично модифицираните храни и фуражи, като едновременно с това гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3.  отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

4.  призовава Комисията да преустанови действието на всяко решение за изпълнение относно заявленията за разрешение за генетично модифицирани организми, докато процедурата по разрешаване е преразгледана по такъв начин, че да се обърне внимание на слабостите в сегашната процедура, която доказа, че е неподходяща;

5.  призовава Комисията да не разрешава никакви генетично модифицирани растения, устойчиви на хербициди (HT ДПП) без извършване на пълна оценка на остатъците от пръскане с добавъчни хербициди и с техните търговски формули, използвани в страните, в които са отглеждани;

6.  призовава Комисията да не разрешава никакви HT ДПП устойчиви на комбинация от хербициди, какъвто е случаят със соя FG72 × A5547-127, без извършване на пълна оценка на специфичния кумулативен ефект от остатъците от пръскане с комбинация от добавъчни хербициди и техните търговски формули, използвани в страните, в които са отглеждани;

7.  призовава Комисията да изиска много по-подробно изследване на рисковете за здравето, свързани с трансформационно събитие като например соя FG72 × A5547-127;

8.  призовава Комисията да разработи стратегии за оценка на здравния риск и токсикологични изследвания, както и мониторинг след пускането на пазара, който да е насочен към цялата хранителна и фуражна верига;

9.  призовава Комисията да включи изцяло оценката на риска при прилагане на добавъчни хербициди и техните остатъци в оценката на риска на HT ДПП, независимо от това дали генетично модифицираното растение е предназначено за отглеждане в Съюза или за внос за храни и фуражи;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4744
(4)——————————————— — Резолюция от 16 януари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за пускането на пазара ― в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ― с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители (ОВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 110).Резолюция от 16 декември 2015 г. относно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (P8_TA(2015)0456).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (Приети текстове, P8_TA(2016)0040).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (Приети текстове, P8_TA(2016)0039).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2) (Приети текстове, P8_TA(2016)0038),Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията (Приети текстове, P8_TA(2016)0271).Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., ред SHD-27531-4) (Приети текстове, P8_TA(2016)0272).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (Приети текстове, P8_TA(2016)0388).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване пускането на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (Приети текстове, P8_TA(2016)0389).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица Bt11 (Приети текстове, P8_TA(2016)0386).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица 1507 (Приети текстове, P8_TA(2016)0387).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Приети текстове, P8_TA(2016)0390).Резолюция от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, 59122, MIR604, 1507 и GA21, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0123).Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-40278-9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0215).Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB119 (BCS-GHØØ5-8), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2017)0214).Резолюция от 13 септември 2017 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-68416-4, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0341).
(5) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4744
(6) Приложение Ж — коментари на държавите членки и групата за ГМО към отговорите http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01032
(7) http://www.testbiotech.org/en/node/1975
(8) OВ L 309, 24.11.2009 г., стp. 1.
(9) Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/404 на Комисията от 11 март 2015 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 с оглед удължаване на срока на одобренията на активните вещества бефлубутамид, каптан, диметоат, диметоморф, етопрофос, фипронил, фолпет, форметанат, глюфозинат, метиокарб, метрибузин, фосмет, пиримифос-метил и пропамокарб (ОВ L 67, 12.3.2015 г., стр. 6).
(10) https://a816-healthpsi.nyc.gov/ll37/pdf/carcclassJuly2004_1.pdf
(11) Приложение Ж — коментари на държавите членки и групата за ГМО към отговорите, стр. 27. http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01032
(12) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(13) https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12
(14) Например във встъпителното изявление на пленарното заседание на Европейския парламент, включено в политическите насоки за следващата Комисия, (Страсбург, 15 юли 2014 г.) или в речта за състоянието на Съюза (Страсбург, 14 септември 2016 г.).
(15) Приети текстове, P8_TA(2015)0379.
(16) ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност