Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2878(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0541/2017

Внесени текстове :

B8-0541/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/10/2017 - 9.11

Приети текстове :

P8_TA(2017)0378

Приети текстове
PDF 530kWORD 62k
Сряда, 4 октомври 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Генетично модифицирана соя DAS-44406-6
P8_TA(2017)0378B8-0541/2017

Резолюция на Европейския парламент от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-44406-6, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D051971 – 2017/2878(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-44406-6, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D051971),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 7, параграф 3, член 9, параграф 2, член 19, параграф 3 и член 21, параграф 2 от него,

—  като взе предвид гласуването на посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 17 юли 2017 г., на което не беше дадено становище;

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

—  като взе предвид становището, прието от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) на 17 февруари 2017 г. и публикувано на 21 март 2017 г.(3),

—  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (COM(2017)0085, 2017/0035(COD),

—  като взе предвид своите предишни резолюции, в които се възразява срещу разрешаването на генетично модифицирани организми(4),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че на 16 февруари 2012 г. Dow Agrosciences LLC и M.S. Technologies LLC подадоха заявление за пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-44406-6, до националния компетентен орган на Нидерландия, в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003; като има предвид, че заявлението обхваща също така пускането на пазара на генетично модифицирана соя DAS-44406-6 в продукти, състоящи се от нея или със съдържание от нея, предназначени за употреба, различна от храни и фуражи, по същия начин, както всеки друг вид соя, с изключение на отглеждане;

Б.  като има предвид, че на 17 февруари 2017 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) даде положително становище в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, което беше публикувано на 21 март 2017 г.(5);

В.  като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 1829/2003 се посочва, че генетично модифицираните храни или фуражи не трябва да оказват неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, здравето на животните или върху околната среда, и изисква от Комисията при изготвянето на решението си да взема предвид всички относими разпоредби на правото на Съюза и други релевантни фактори, свързани с разглеждания въпрос;

Г.  като има предвид, че през тримесечния период на консултации бяха представени много критични забележки от държавите членки(6); като има предвид, че най-критичните мнения включваха констатацията, че „настоящото прилагане и представените данни за оценка на риска не дават достатъчно информация, която недвусмислено да изключва неблагоприятно въздействие върху хората и животните“(7), „информацията за фенотипната оценка, състава и токсикологията не е достатъчна“(8) и компетентният орган „счита за необходим по-нататъшен анализ за оценка на концентрацията на глифозат, 2,4-D, глюфозинат и продуктите от тяхното разграждане в семена и фураж, предназначени за храни и фуражи, за да се изключи всякакво потенциално неблагоприятно въздействие върху здравето на хората и на животните“(9);

Д.  като има предвид, че независимо проучване стигна до заключението, че „оценката на риска, направена от ЕОБХ, не е приемлива в настоящата ѝ форма, тъй като тя не идентифицира пропуските в знанията, както и несигурността, и не дава оценка на токсичността и на въздействието върху имунната система и репродуктивната система“; като има предвид, че същото проучване установи, че „планът за наблюдение следва да бъде отхвърлен, тъй като няма да предостави основни данни“(10);

Е.  като има предвид, че соя DAS-44406-6 експресира 5-енолпирувилшикимат-3-фосфат синтаза (2mEPSPS), които придават устойчивост към хербициди на основата на глифосат, aryloxyalkanoate dioxygenase (AAD-12), придаващ поносимост към 2,4- дихлорфеноксиоцетна киселина (2,4-D) и други свързани фенокси хербициди, и фосфинотрицин ацетил трансфераза (PAT), които придават устойчивост към хербициди на основата на амониев глюфозинат;

Ж.  като има предвид, че настоящето разрешение за глифосат изтича най-късно на 31 декември 2017 г.; като има предвид, че остава неизяснен въпросът с канцерогенността на глифосата; като има предвид, че ЕОБХ заключи през ноември 2015 г., че е малко вероятно глифосатът да е канцерогенен и че Европейската агенция по химикали (ECHA) заключи през март 2017 г., че не е необходимо класифициране; като има предвид, че противно на горепосоченото през 2015 г. Международната агенция за изследване на рака (IARC) класифицира глифосата като вероятно канцерогенен за хората;

З.  като има предвид, че независими проучвания пораждат загриженост във връзка с рисковете от активното вещество 2,4-D, що се отнася до развитието на ембриона, вродени малформации и нарушаване на функциите на ендокринната система(11); като има предвид, че одобрението за активното вещество 2,4-D беше подновено през 2015 г., като все още се очаква информация от заявителя във връзка с потенциалните ендокринни свойства(12);

И.  като има предвид, че глюфозинатът е класифициран като токсичен за репродукцията и следователно попада в изключващите критерии, установени в Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита(13); като има предвид, че одобрението за глюфозината изтича на 31 юли 2018 г.(14);

Й.  като има предвид, че редица експерти изразиха опасения във връзка с продуктите от разграждането на 2,4-D, 2,4-Dichlorophenol, които може да бъдат открити във внесената соя DAS-44406-6; като има предвид, че е известно, че 2,4-Dichlorophenol нарушава функциите ендокринната система и притежава репродуктивна токсичност;

К.  като има предвид, че токсичността на 2,4-Dichlorophenol, пряк метаболит на 2,4-D, може да бъде по-висока от тази на самия хербицид; като има предвид 2,4-Dichlorophenol е класифициран като канцероген от тип 2B от Международната агенция за изследване на рака и е включен в списъка на химикали, разработен за целите на прегледа в рамките на стратегията на ЕС за веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система(15);

Л.  като има предвид, че поради силната разтворимост на 2,4-Dichlorophenol в мазнини и масла се очаква той да се концентрира в соевото масло по време на преработката на соя; като има предвид, че основният продукт от соя, използван от човека, е соевото масло, което наред с много други продукти участва в някои храни за кърмачета(16);

М.  като има предвид, че количеството на 2,4-Dichlorophenol в даден продукт може да бъде по-голямо от количеството на остатъчните вещества от 2,4-D; като има предвид, че в Съюза не е определена максимално допустимa границa на остатъчни вещества (МДГОВ) за 2,4-Dichlorophenol;

Н.  като има предвид, че не беше направена оценка на остатъците от пръскането с добавъчни хербициди; като има предвид, че поради това не може да се направи заключението, че създадената чрез генно инженерство соя, пръскана с 2,4-D, глифозат и глюфозинат, е безопасна за употреба в храни и фуражи;

О.  като има предвид, че разработването на генетично модифицирани култури, устойчиви на редица селективни хербициди, се дължи основно на бързото развитие на резистентност на плевелите към глифозат в страни, които активно са разчитали на генетично модифицирани култури; като има предвид, че в научни публикации са документирани над 20 различни сортове плевели, устойчиви на глифозат(17); като има предвид, че появата на плевели, устойчиви на глюфозинат, се наблюдава от 2009 г.;

П.  като има предвид, че разрешаването на вноса на соя DAS-44406-6 в Съюза несъмнено ще доведе до увеличаване на нейното отглеждане в трети държави, включително в развиващи се държави, и до съответно повишаване на употребата на глифозат, 2,4-D и глюфозинатни хербициди; като има предвид, че соя DAS-44406-6 се отглежда понастоящем в Аржентина, Бразилия, САЩ и Канада;

Р.  като има предвид, че Съюзът се е ангажирал с прилагане на целите за устойчиво развитие (ЦУР), които включват ангажимент за значително намаляване до 2030 г. на смъртните случаи и заболяванията, причинени от опасни химикали и замърсяване на въздуха, водата и почвата и от заразяване (ЦУР 3, цел 3.9)(18); като има предвид, че е доказано, че устойчивостта на генетично модифицирани култури към хербициди води до по-голяма употреба на тези хербициди в сравнение с употребата при конвенционалните култури(19);

С.  като има предвид, че Съюзът се е ангажирал със спазване на последователността на политиките за развитие, които имат за цел свеждане до минимум на противоречията и изграждане на полезни взаимодействия между различните политики на Съюза, включително в областта на търговията, околната среда и селското стопанство(20), с цел предоставянето на ползи за развиващите се държави и повишаване на ефективността на сътрудничеството за развитие(21);

Т.  като има предвид, че гласуването на посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 17 юли 2017 г., не доведе до приемане на становище; като има предвид, че 15 държави членки гласуваха „против“, а едва 10 държави членки, представляващи само 38,43% от населението на Съюза, гласуваха „за“, и три държави членки се въздържаха;

У.  като има предвид, че гласуването на апелативния комитет от 14 септември 2017 г., не доведе до приемане на становище; като има предвид, че 14 държави членки гласуваха „против“, а едва 12 държави членки, представляващи 38,78% от населението на Съюза, гласуваха „за“, и две държави членки се въздържаха;

Ф.  като има предвид, че неколкократно Комисията изрази съжаление относно факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 тя е трябвало да приема решения за разрешаване, без да има подкрепата на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, както и че връщането на преписките към Комисията за окончателно решение, което по принцип представлява изключение от процедурата като цяло, се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни и фуражи; като има предвид, че председателят на Комисията Юнкер също изказа съжаление, че посочената практика е недемократична(22);

Х.  като има предвид, че на 28 октомври 2015 г. на първо четене(23) Парламентът отхвърли законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и призова Комисията да го оттегли и да представи ново предложение;

Ц.  като има предвид, че според съображение 14 от Регламент (ЕС) № 182/2011 Комисията, доколкото е възможно, ще действа по начин, при който да се избегне всяко противоречие с преобладаващото мнение, което би могло да възникне в рамките на апелативния комитет срещу целесъобразността на даден акт за изпълнение, особено по чувствителни въпроси, като например здравето на потребителите, безопасността на храните и опазването на околната среда;

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, и е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която — в съответствие с общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета(24), е да предоставя основа за осигуряването на висока степен на защита на живота и здравето на човека, на здравето на животните и хуманното отношение към тях, на околната среда и на интересите на потребителите, що се отнася до генетично модифицираните храни и фуражи, като едновременно с това гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3.  отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

4.  призовава Комисията да спре всякакви решения за изпълнение във връзка със заявления за разрешение за генетично модифицирани организми до преразглеждането на процедурата по разрешаване по такъв начин, че да се вземат мерки срещу слабостите в сега действащата процедура, която се доказа като неподходяща;

5.  призовава Комисията да не разрешава никакви генетично модифицирани растения, които са устойчиви на хербициди (УХ ГМР), без да е извършена пълна оценка на остатъците от пръскане с добавъчни хербициди и с техните търговски формули, използвани в страните на отглеждането им;

6.  призовава Комисията да не разрешава никакви УХ ГМР с развита устойчивост към комбинация от хербициди като случая със соя DAS-44406-6, без да е извършена пълна оценка на специфичния кумулативен ефект от остатъците от пръскане с комбинация от добавъчни хербициди и техните търговски формули, използвани в страните на отглеждането им;

7.  призовава Комисията да разработи стратегии за оценка на здравния риск и за токсикологични изследвания, както и мониторинг след пускането на пазара, който да е насочен към цялата хранителна и фуражна верига;

8.  призовава Комисията да включи изцяло оценката на риска при прилагане на добавъчни хербициди и техните остатъци в оценката на риска на УХ ГМР, независимо дали генетично модифицираното растение е предназначено за отглеждане в Съюза или за внос за храни и фуражи;

9.  призовава Комисията да изпълни задълженията си в рамките на съгласуваността на политиките за развитие, произтичащо от член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4738
(4)——————————————— — Резолюция от 16 януари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за пускането на пазара ― в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ― с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители (ОВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 110).Резолюция от 16 декември 2015 г. относно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (P8_TA(2015)0456).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (Приети текстове, P8_TA(2016)0040).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (Приети текстове, P8_TA(2016)0039).Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2) (Приети текстове, P8_TA(2016)0038).Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията (Приети текстове, P8_TA(2016)0271).Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., ред SHD-27531-4) (Приети текстове, P8_TA(2016)0272).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (Приети текстове, P8_TA(2016)0388).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване пускането на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (Приети текстове, P8_TA(2016)0389).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица Bt11 (Приети текстове, P8_TA(2016)0386).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица 1507 (Приети текстове, P8_TA(2016)0387).Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Приети текстове, P8_TA(2016)0390).Резолюция от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, 59122, MIR604, 1507 и GA21, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0123).Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-40278-9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0215).Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB119 (BCS-GHØØ5-8), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2017)0214).Резолюция от 13 септември 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-68416-4, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0341).
(5) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4738
(6) Приложение Ж — коментари на държавите членки и отговори на групата за ГМО http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2012-00368
(7) Приложение Ж — коментари на държавите членки и отговори на групата за ГМО, стр. 1.
(8) Приложение Ж — коментари на държавите членки и отговори на групата за ГМО, стр. 52.
(9) Приложение Ж — коментари на държавите членки и отговори на групата за ГМО, стр. 87.
(10) http://www.testbiotech.org/node/1946
(11) http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf
(12) Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/2033 на Комисията от 13 ноември 2015 г. за подновяване на одобряването на активното вещество 2,4-D в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (ОВ L 298, 14.11.2015 г., стр. 8).
(13) OВ L 309, 24.11.2009 г., стp. 1.
(14) Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/404 на Комисията от 11 март 2015 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 с оглед удължаване на срока на одобренията на активните вещества бефлубутамид, каптан, диметоат, диметоморф, етопрофос, фипронил, фолпет, форметанат, глюфозинат, метиокарб, метрибузин, фосмет, пиримифос-метил и пропамокарб (ОВ L 67, 12.3.2015 г., стр. 6).
(15) Приложение Ж — коментари на държавите членки и отговори на групата за ГМО, стр. 5. http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2012-00368
(16) Коментари на държавите членки и отговори на групата за ГМО във връзка с заявлението за разрешаване на генно модифицирана соя DAS-68416-4, стр. 31. http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052
(17) https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12
(18) https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
(19) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(20) Съобщение на Комисията от 12 април 2005 г., озаглавено „Съгласуваност на политиките за развитие: ускоряване на напредъка към постигане на Целите на хилядолетието за развитие” (COM(2005)0134).
(21) https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en
(22) Например встъпителното слово към пленарното заседание на Европейския парламент, включено в политическите насоки за следващата Комисия (Страсбург, 15 юли 2014 г.), или речта за състоянието на Съюза през 2016 г. (Страсбург, 14 септември 2016 г.).
(23) Приети текстове, P8_TA(2015)0379.
(24) OВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност