Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2878(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0541/2017

Předložené texty :

B8-0541/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/10/2017 - 9.11

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0378

Přijaté texty
PDF 369kWORD 53k
Středa, 4. října 2017 - Štrasburk Konečné znění
Geneticky modifikovaná sója DAS-44406-6
P8_TA(2017)0378B8-0541/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. října 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-44406-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (D051971 – 2017/2878(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-44406-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (D051971),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech(1), a zejména na čl. 7 odst. 3, čl. 9 odst. 2, čl. 19 odst. 3 a čl. 21 odst. 2 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na hlasování Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat podle článku 35 nařízení (ES) č. 1829/2003, které proběhlo dne 17. července 2017 a na němž nebylo přijato žádné stanovisko,

–  s ohledem na články 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(2),

–  s ohledem na stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ze dne 17. února 2017, které bylo zveřejněno dne 21. března 2017(3),

–  s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (COM(2017)0085, 2017/0035(COD)),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o námitkách proti povolení geneticky modifikovaných organismů(4),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 16. února 2012 podaly společnosti Dow Agrosciences LLC a MS Technologies LLC v souladu s články 5 a 17 nařízení (ES) č. 1829/2003 příslušnému orgánu Nizozemska žádost o uvedení potravin, složek potravin a krmiv, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-44406-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh; vzhledem k tomu, že žádost se rovněž vztahuje na uvedení geneticky modifikované sóji DAS-44406-6 v produktech, které z ní sestávají nebo ji obsahují, na trh pro jakákoli jiná použití než v potravinách a krmivech stejným způsobem jako v případě jakékoli jiné sóji, s výjimkou pěstování;

B.  vzhledem k tomu, že dne 17. února 2017 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) přijal v souladu s články 6 a 18 nařízení (ES) č. 1829/2003 kladné stanovisko, které bylo zveřejněno dne 21. března 2017(5);

C.  vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 1829/2003 stanoví, že geneticky modifikované potraviny nebo krmiva nesmí mít nepříznivé účinky na zdraví lidí a zvířat či na životní prostředí, a požaduje, aby Komise při návrhu svého rozhodnutí zohlednila veškerá příslušná ustanovení právních předpisů Unie a další opodstatněné faktory důležité pro danou záležitost;

D.  vzhledem k tomu, že členské státy během tříměsíčního období konzultací předložily řadu kritických připomínek(6); vzhledem k tomu, že nejkritičtější komentáře zahrnují připomínku, že „stávající žádost a údaje předložené k posouzení rizik neposkytují dostatečné informace k jednoznačnému vyloučení nežádoucích účinků na zdraví lidí a zvířat“(7), „informace týkající se fenotypového hodnocení, složení a toxikologie jsou nedostatečné“(8) a příslušný orgán „považuje za nezbytnou další analýzu s cílem posoudit koncentraci glyfosátu, 2,4-D, glufosinátu a jejich produktů rozkladu v semenech a pícninách určených pro potraviny a krmiva s cílem vyloučit jakýkoli potenciální nepříznivý dopad na zdraví lidí a zvířat“(9);

E.  vzhledem k tomu, že nezávislá studie ve svém závěru uvádí, že „posouzení rizika, které provedl Evropský úřad pro bezpečnost potravin, není v současné podobě přijatelné vzhledem k tomu, že neurčuje chybějící poznatky a nejisté informace a nehodnotí toxicitu ani dopad na imunitní a reprodukční systém“; vzhledem k tomu, že tatáž studie uvádí, že „plán monitorování by měl být zamítnut, protože neposkytne zásadní údaje“(10);

F.  vzhledem k tomu, že sója DAS-44406-6 exprimuje 5-enolpyruvylšikimát-3-fosfát syntházu (2mEPSPS), a tím propůjčuje toleranci k herbicidům na bázi glyfosátu, enzym aryloxyalkanoát dioxygenázu (AAD-12), který rostlinám propůjčuje schopnost tolerance vůči kyselině 2,4-dichlorofenoxyoctové (2,4-D) a dalším souvisejícím herbicidům na bázi fenoxykyselin, a enzym phosphinothricin acetyltransferázu (PAT), který rostlině propůjčuje schopnost tolerance k herbicidům na bázi glufosinátu amonného;

G.  vzhledem k tomu, že současné povolení pro glyfosát vyprší nejpozději 31. prosince 2017; vzhledem k tomu, že přetrvávají pochybnosti ohledně karcinogenních účinku glyfosátu; vzhledem k tomu, že úřad EFSA dospěl v listopadu 2015 k závěru, že glyfosát pravděpodobně není karcinogenní, a Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) dospěla v březnu 2017 k závěru, že nebyla zaručena žádná klasifikace; vzhledem k tomu, že v roce 2015 naopak Mezinárodní agentura WHO pro výzkum rakoviny (IARC) klasifikovala glyfosát jako pravděpodobný karcinogen pro lidi;

H.  vzhledem k tomu, že nezávislé vědecké studie vyvolávají znepokojení nad riziky, která účinná látka 2,4-D představuje pro vývoj embryí, vrozené vady a narušení činnosti endokrinního systému(11); vzhledem k tomu, že ačkoli bylo schválení účinné látky 2,4-D obnoveno v roce 2015, na informace od žadatele o jejích potenciálních endokrinních vlastnostech se stále čeká(12);

I.  vzhledem k tomu, že glufosinát je klasifikován jako látka toxická pro reprodukci a splňuje proto kritéria pro vyloučení stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh(13); vzhledem k tomu, že platnost schválení glufosinátu skončí dne 31. července 2018(14);

J.  vzhledem k tomu, že řada odborníků vyjádřila obavy, pokud jde o produkt rozkladu 2,4-D, 2,4-Dichlorophenolu, který může být přítomen v dovážené sóje DAS-44406-6; vzhledem k tomu, že 2,4-Dichlorophenol je známý endokrinní disruptor s reprodukční toxicitou;

K.  vzhledem k tomu, že toxicita 2,4-dichlorfenolu, který je přímým metabolitem 1,4-D, může být vyšší než toxicita samotného herbicidu; vzhledem k tomu, že 2,4 dichlorfenol je klasifikován jako IARC karcinogen typu 2B a je zařazen na seznam chemických látek určených pro přezkum v rámci strategie EU pro endokrinní disruptory(15);

L.  vzhledem k tomu, že kvůli vysoké rozpustnosti 2,4-dichlorfenolu v tucích a v olejích lze očekávat, že se bude akumulovat v sójovém oleji během zpracování sójových bobů; vzhledem k tomu, že hlavním výrobkem ze sóje pro lidskou spotřebu je sójový olej, který kromě jiných výrobků najdeme i v některých výrobcích kojenecké výživy(16);

M.  vzhledem k tomu, že množství 2,4-dichlorfenolu ve výrobku může být vyšší než zbytkové množství 2,4-D; vzhledem k tomu, že pro 2,4-dichlorfenol nebyla stanovena Unií žádná maximální zbytková úroveň;

N.  vzhledem k tomu, že nebylo provedeno posouzení reziduí z postřiku doplňkovými herbicidy; vzhledem k tomu, že tedy nelze dospět k závěru, že geneticky upravené sójové boby ošetřené postřikem 2,4-D, glyfosátem a glufosinátem jsem bezpečné pro použití v potravinách a krmivech;

O.  vzhledem k tomu, že vytváření geneticky modifikovaných plodin odolných vůči několika selektivním herbicidům je způsobeno zejména rychlým vývojem odolnosti plevele vůči glyfosátu v zemích, jež silně spoléhaly na geneticky modifikované plodiny; vzhledem k tomu, že vědecká literatura uvádí víc než dvacet různých odrůd plevele odolných vůči glyfosátu(17); vzhledem k tomu, že plevely odolné vůči glyfosátu jsou pozorovány od roku 2009;

P.  vzhledem k tomu, že dovoz sójových bobů DAS-44406-6 do Unie nepochybně povede ke zvýšení jejich pěstování ve třetích zemích a k odpovídajícímu nárůstu používání glyfosátových, 2,4-D a glufosinátových herbicidů; vzhledem k tomu, že sójové boby DAS-44406-6 se v současnosti pěstují v Argentině, Brazílii, USA a Kanadě;

Q.  vzhledem k tomu, že Unie podepsala cíle udržitelného rozvoje, jež obsahují závazek do roku 2030 podstatně snížit počet úmrtí a chorob způsobených nebezpečnými chemickými látkami a znečištěním a kontaminací vzduchu, vody a půdy (SDG 3, cíl 3.9)(18); vzhledem k tomu, že bylo prokázáno, že geneticky modifikované plodiny odolné vůči herbicidům vedou k vyššímu používání těchto herbicidů než v případě tradičních plodin(19);

R.  vzhledem k tomu, že Unie se zavázala k soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, jejímž cílem je minimalizace rozporů a tvorba synergií mezi různými politikami Unie, včetně politik v oblasti obchodu, životního prostředí a zemědělství(20), přínos rozvojovým zemím a zvyšování účinnosti rozvojové spolupráce(21);

S.  vzhledem k tomu, že hlasování Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat uvedeného v článku 35 nařízení (ES) č. 1829/2003 ze dne 17. července 2017 skončilo bez vydání stanoviska; vzhledem k tomu, že 15 členských států hlasovalo proti a jen 10 členských států zastupujících pouze 38,43 % obyvatelstva Unie hlasovalo pro a tři členské státy s hlasování zdržely;

T.  vzhledem k tomu, že hlasování odvolacího výboru ze dne 14. září 2017 skončilo bez vydání stanoviska; vzhledem k tomu, že 14 členských států hlasovalo proti, pouze 12 členských států zastupujících 37,78 % obyvatelstva Unie hlasovalo pro a 2 členské státy se hlasování zdržely;

U.  vzhledem k tomu, že při několika příležitostech vyjádřila Komise politování nad tím, že od vstupu nařízení (ES) č. 1829/2003 v platnost byla rozhodnutí o povolení přijata Komisí bez podpory Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a že se navrácení záležitosti ke Komisi pro konečné rozhodnutí, které je u tohoto postupu vcelku výjimkou, se stalo pro rozhodování o povolení geneticky modifikovaných potravin a krmiv normou; vzhledem k tomu že nad touto praxí vyslovil předseda Juncker politování kvůli její nedemokratičnosti(22);

V.  vzhledem k tomu, že Parlament v prvním čtení zamítl legislativní návrh ze dne 22. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003 ze dne 28. října 2015(23), a vyzval Komisi, aby návrh stáhla a přeložila nový;

W.  vzhledem k tomu, že v bodu odůvodnění 14 nařízení (EU) č. 182/2011 se stanoví, že Komise bude pokud možno respektovat převládající názor, který by se mohl objevit v odvolacím výboru a zpochybňoval by vhodnost prováděcího aktu, zejména v citlivých otázkách, jako je zdraví spotřebitelů, bezpečnost potravina a životní prostředí;

1.  domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise překračuje prováděcí pravomoci stanovené nařízením (ES) č. 1829/2003;

2.  domnívá se, že návrh prováděcího nařízení Komise není konzistentní s právem Unie a slučitelný s cílem nařízení (ES) č. 1829/2003, jímž je v souladu s obecnými zásadami stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002(24) poskytnout základ pro zajištění vysoké úrovně ochrany lidského života a zdraví, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, životního prostředí a zájmů spotřebitele v souvislosti s geneticky upravenými potravinami a krmivy a zároveň zajištění účinného fungování vnitřního trhu;

3.  vyzývá Komisi, aby vzala zpět návrh prováděcího rozhodnutí;

4.  vyzývá Komisi, aby pozastavila jakékoli prováděcí rozhodnutí o žádostech o povolení geneticky modifikovaných organismů, dokud nebude postup povolování přezkoumán tak, aby řešil nedostatky stávajícího postupu, jehož nevhodnost se prokázala;

5.  vyzývá Komisi, aby nepovolovala geneticky modifikované rostliny tolerantní vůči herbicidům, dokud nebudou plně posouzena rezidua z postřiků doplňkovými herbicidy a jejich obchodními přípravky používanými v zemích pěstování;

6.  vyzývá Komisi, aby nepovolovala žádné geneticky modifikované rostliny odolné vůči herbicidům, jež vykazují rezistenci vůči kombinaci herbicidů, jako je tomu v případě sójových bobů DAS-44406-6, aniž by bylo provedeno úplné posouzení specifických kumulativních účinků reziduí z postřiku kombinacemi doplňkových herbicidů a jejich obchodních přípravků používaných v zemích pěstování;

7.  vyzývá Komisi, aby vyvinula strategii pro posuzování zdravotních rizik a toxikologii i sledování po uvedení na trh, jež budou zaměřeny na celý potravinový a krmivový řetězec;

8.  vyzývá Komisi, aby plně zařadila posouzení rizik používání doplňkových herbicidů a jejich reziduí do posouzení rizik geneticky modifikovaných rostlin odolných vůči herbicidům, bez ohledu na to, zda je geneticky modifikovaná rostlina určena k pěstování v Unii, nebo pro dovoz potravin a krmiv;

9.  vyzývá Komisi, aby splnila svůj požadavek soudržnosti politik v zájmu rozvoje vycházející z článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4738
(4)––––––––––––––– – Usnesení ze dne 16. ledna 2014 o návrhu rozhodnutí Rady o uvedení na trh produktu z kukuřice (Zea mays L., linie 1507) geneticky modifikovaného pro rezistenci vůči některým škodlivým organismům z řádu Lepidoptera za účelem pěstování v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES (Úř. věst. C 482, 23.12.2016, s. 110).Usnesení ze dne 16. prosince 2015 o prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2015/2279 ze dne 4. prosince 2015 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603 × T25, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (přijaté texty P8_TA(2015)0456).Usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87705 × MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (přijaté texty, P8_TA(2016)0040).Usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87708 × MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (přijaté texty, P8_TA(2016)0039).Usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (přijaté texty, P8_TA(2016)0038).Usnesení ze dne 8. června 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikovanou kukuřici spojující dvě nebo tři z genetických modifikací, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (přijaté texty, P8_TA(2016)0271).Usnesení ze dne 8. června 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, pokud jde o uvedení geneticky modifikovaného karafiátu (Dianthus caryophyllus L., linie SHD-27531-4) na trh (přijaté texty, P8_TA(2016)0272).Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení pro uvedení semen geneticky modifikované kukuřice MON 810 na trh za účelem pěstování (přijaté texty, P8_TA(2016)0388).Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se povoluje uvedení výrobků z geneticky modifikované kukuřice MON 810 na trh (přijaté texty, P8_TA(2016)0389).Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise týkajícího se uvedení semen geneticky modifikované kukuřice Bt11 na trh za účelem pěstování (přijaté texty, P8_TA(2016)0386).Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise týkajícího se uvedení semen geneticky modifikované kukuřice 1507 na trh za účelem pěstování (přijaté texty, P8_TA(2016)0387).Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (přijaté texty, P8_TA(2016)0390).Usnesení ze dne 5. dubna 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukuřice spojující dvě, tři nebo čtyři z genetických modifikací Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (přijaté texty, P8_TA(2017)0123).Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. května 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici DAS-40278-9, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (přijaté texty, P8_TA(2017)0215).Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. května 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (přijaté texty, P8_TA(2017)0214).Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici DAS-68416-4, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (přijaté texty, P8_TA(2017)0341).
(5) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/47
(6) Příloha G – Připomínky členských států a odpovědi vědecké komise pro geneticky modifikované organismy http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2012-00368
(7) Příloha G – Připomínky členských států a odpovědi vědecké komise pro geneticky modifikované organismy, s. 1.
(8) Příloha G – Připomínky členských států a odpovědi vědecké komise pro geneticky modifikované organismy, s. 52.
(9) Příloha G – Připomínky členských států a odpovědi vědecké komise pro geneticky modifikované organismy, s. 87.
(10) http://www.testbiotech.org/node/1946
(11) http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf
(12) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2033 ze dne 13. listopadu 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky 2,4-D a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 298, 14.11.2015, s. 8).
(13) Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
(14) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/404 ze dne 11. března 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek beflubutamid, kaptan, dimethoát, dimethomorf, ethoprofos, fipronil, folpet, formetanát, glufosinát, methiokarb, metribuzin, fosmet, pirimifos-methyl a propamokarb (Úř. věst. L 67, 12.3.2015, s. 6).
(15) Příloha G – Připomínky členských států a odpovědi vědecké komise pro geneticky modifikované organismy, s. 5. http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2012-00368
(16) Připomínky členských států a odpovědi vědecké komise pro geneticky modifikované organismy v souvislosti s žádostí o povolení geneticky modifikovaných sójových bobů DAS-68416-4, s. 31. http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052
(17) https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12
(18) https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
(19) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(20) Sdělení Komise ze dne 12. dubna 2005 s názvem „Soudržnost politik v zájmu rozvoje – jak urychlit pokrok směrem k dosažení rozvojových cílů tisíciletí“ (COM(2005)0134).
(21) https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en
(22) Například v úvodním prohlášení Parlamentu zařazeném do politických pokynů pro příští Komisi (Štrasburk, 15. července 2014) nebo v projevu o stavu Unie v roce 2016 (Štrasburk, 14. září 2016).
(23) Přijaté texty, P8_TA(2015)0379.
(24) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí