Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2663(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0535/2017

Ingivna texter :

B8-0535/2017

Debatter :

PV 03/10/2017 - 10
CRE 03/10/2017 - 10

Omröstningar :

PV 04/10/2017 - 9.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0379

Antagna texter
PDF 253kWORD 46k
Onsdagen den 4 oktober 2017 - Strasbourg
Avskaffande av barnäktenskap
P8_TA(2017)0379B8-0535/2017

Europaparlamentets resolution av den 4 oktober 2017 om avskaffande av barnäktenskap (2017/2663(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, särskilt artikel 16, och FN:s alla övriga fördrag om och instrument för mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter, som antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989,

–  med beaktande av sin resolution av den 27 november 2014 om 25:e årsdagen av FN:s konvention om barnets rättigheter(1),

–  med beaktande av artikel 16 i konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor,

–  med beaktande av artikel 23 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–  med beaktande av artikel 10.1 i den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,

–  med beaktande av artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen,

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 9,

–  med beaktande av det gemensamma arbetsdokumentet Jämställdhet och kvinnors egenmakt: Förändra flickors och kvinnors liv genom EU:s yttre förbindelser 2016–2020,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 26 oktober 2015 om handlingsplanen för jämställdhet (2016–2020),

–  med beaktande av EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati 2015–2019,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer för främjande och skydd av barnets rättigheter (2017) – Inget barn ska lämnas utanför,

–  med beaktande av det europeiska samförståndet om utveckling, vilket understryker EU:s åtagande att integrera mänskliga rättigheter och jämställdhet i enlighet med Agenda 2030 för hållbar utveckling,

–  med beaktande av artiklarna 32, 37 och 59.4 i Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen),

–  med beaktande av UNFPA:s rapport Marrying too young. End child marriage som offentliggjordes 2012,

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU är fast beslutet att främja barnets rättigheter, och barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap är en kränkning av dessa rättigheter. EU har förbundit sig att på ett heltäckande sätt skydda och främja barnets rättigheter i sin yttre politik, i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter och dess fakultativa protokoll och andra relevanta internationella normer och fördrag.

B.  Barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap har i internationell människorättslagstiftning erkänts vara ett skadligt bruk och förknippas ofta med allvarliga former av våld mot kvinnor och flickor, inbegripet våld inom familjen.

C.  Barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap har en förödande inverkan på kvinnors och flickors möjligheter att förverkliga och åtnjuta sina rättigheter generellt och på flickors hälsa, inklusive allvarliga risker för komplikationer i samband med graviditeter och hiv-infektioner. Dessa äktenskap utsätter flickor för risken för sexuella övergrepp, våld i hemmet och till och med hedersmord.

D.  Därför är det mycket oroande att notera återinförandet och utvidgningen av den s.k. munkavleregeln, vilken minskar stödet till organisationer, däribland UNFPA, som hjälper flickor som fallit offer för barnäktenskap med familjeplanering och tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa i syfte att minska risken för hiv-smitta och komplikationer vid tidiga graviditeter.

E.  Barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap är ett grundläggande förnekande av kvinnors och flickors rätt till kroppslig integritet och till att själva bestämma över sin egen kropp.

F.  Barnäktenskap är en form av tvångsäktenskap, eftersom barn – på grund av sin ålder – ofrånkomligen saknar förmågan att ge sitt fulla, fria och informerade samtycke till sitt äktenskap eller tidpunkten för detta.

G.  I utvecklingsländer har var tredje flicka ingått äktenskap före 18 års ålder och var nionde före 15 års ålder. Flickor är mest utsatta och utgör 82 % av de barn som drabbas.

H.  Barnbrudar är under mycket stor social press att bevisa sin fertilitet, vilket gör att de löper större risk för att tidigt och ofta bli gravida. Komplikationer i samband med graviditet och förlossning är den främsta dödsorsaken bland flickor i åldern 15–19 år i låg- och medelinkomstländer.

I.  Barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap är kopplade till hög mödradödlighet, minskad användning av preventivmedel samt oönskade graviditeter, och de innebär vanligtvis slutet på flickors utbildning. Avskaffandet av barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap är djupt rotat i Agenda 2030 för hållbar utveckling enligt det femte målet för hållbar utveckling och mål 5.3, och dessa äktenskap har tydligt nämnts som ett hinder för jämställdhet mellan kvinnor och män och för kvinnors egenmakt.

J.  Avskaffandet av barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap är en av prioriteringarna för EU:s yttre åtgärder när det gäller att främja kvinnors rättigheter och mänskliga rättigheter.

K.  Över 60 % av barnbrudarna i utvecklingsländer har ingen formell utbildning, vilket är en form av könsdiskriminering, och barnäktenskap fråntar barn i skolåldern rätten till den utbildning de behöver för sin personliga utveckling, sin förberedelse inför vuxenlivet och sin förmåga att bidra till sitt lokalsamhälle.

L.  Problemet begränsar sig inte bara till tredjeländer utan förekommer även i EU:s medlemsstater.

M.  EU beslutade nyligen att underteckna Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen).

N.  Istanbulkonventionen betraktar tvångsäktenskap som en form av våld mot kvinnor och begär att gärningar som består i att tvinga ett barn att ingå äktenskap eller lura ett barn till ett annat land i syfte att tvinga barnet att ingå äktenskap ska straffbeläggas.

O.  Det finns ytterst få statistiska uppgifter på nationell nivå, EU-nivå och internationell nivå för att visa omfattningen av problemet med barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap i EU:s medlemsstater(2).

P.  I samband med den senaste migrationskrisen har nya fall av barnäktenskap som ingåtts utomlands uppdagats och ibland har det rört sig om barn som är yngre än 14 år.

Q.  Det är mer sannolikt att barn som ingått äktenskap före 18 års ålder avbryter sin skolgång eller lever i fattigdom.

R.  Väpnade konflikter och instabilitet ökar avsevärt förekomsten av barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap.

1.  Europaparlamentet påminner om att det finns en koppling mellan ett rättighetsbaserat synsätt som omfattar alla mänskliga rättigheter och jämställdhet, och om att EU står fast vid sitt åtagande att främja, skydda och förverkliga alla mänskliga rättigheter och att fullt ut och på ett effektivt sätt genomföra handlingsplanen från Peking, konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW), Istanbulkonventionen och EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt.

2.  Europaparlamentet betonar att barnäktenskap är en kränkning av barnets rättigheter och en form av våld mot kvinnor och flickor. Parlamentet betonar att det därför bör fördömas.

3.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att sträva efter att uppnå målen för Agenda 2030 för hållbar utveckling, i syfte att mer effektivt bekämpa skadliga sedvänjor och ställa de ansvariga till svars. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att samarbeta med UN Women, FN:s barnfond, UNFPA och andra partner för att uppmärksamma frågan om barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap genom att fokusera på kvinnors egenmakt, bl.a. genom utbildning, ekonomisk egenmakt och ökat deltagande i beslutsfattandet, och på skydd och främjande av mänskliga rättigheter för alla kvinnor och flickor, inbegripet sexuell och reproduktiv hälsa.

4.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att förbättra tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster, inbegripet för sexuell och reproduktiv hälsa och därmed sammanhängande rättigheter, för kvinnor och barnbrudar.

5.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att utnyttja alla tillgängliga instrument, genom att utforma politik, program och lagstiftning, inklusive politiska dialoger, människorättsdialoger, bilateralt och multilateralt samarbete, ”Handel för alla”-strategin, GSP + och andra instrument, vilka syftar till att ta itu med och begränsa sedvänjan med barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap.

6.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att tillämpa enhetliga rättsliga standarder när det gäller förfaranden för att ta itu med barnäktenskap, även med tanke på ratificeringen av Istanbulkonventionen.

7.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter och rättsliga system i tredjeländer och tillhandahålla utbildning och tekniskt stöd i syfte att hjälpa med antagandet och verkställandet av lagstiftning om förbud mot tidiga äktenskap och tvångsäktenskap, vilket omfattar fastställandet av en minimiålder för äktenskap.

8.  Europaparlamentet betonar behovet av att införa särskilda rehabiliterings- och stödåtgärder för att barnbrudar ska kunna återvända till skola och utbildning och för att de ska undgå påtryckningar från familj och samhälle pga. det tidiga äktenskapet.

9.  Europaparlamentet betonar behovet av budgetanslag för program för förebyggande av barnäktenskap, vilka syftar till att skapa ett klimat där flickor kan förverkliga sin fulla potential, bl.a. genom utbildning för flickor, sociala och ekonomiska program för flickor som inte går i skola, program för skydd av barn, flick- och kvinnojourer, juridisk rådgivning samt psykologiskt stöd.

10.  Europaparlamentet välkomnar projekt som utvecklas inom ramen för Daphne‑programmet och som är inriktade på stöd till offren och förebyggande av barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap. Parlamentet anser att sådana projekt bör stärkas och erhålla tillräcklig ytterligare finansiering.

11.  Europaparlamentet begär att särskild uppmärksamhet ägnas barn från missgynnade grupper, och framhåller behovet av att fokusera på medvetandehöjande åtgärder, utbildning och ekonomisk egenmakt som sätt att ta itu med problemet.

12.  Europaparlamentet understryker att särskilda förfaranden måste utvecklas och inrättas för att säkerställa skyddet av barn som är flyktingar och asylsökande, i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Parlamentet uppmanar värdländerna att dels säkerställa att flyktingbarn ges full tillgång till utbildning, dels så långt som möjligt främja flyktingbarnens och de asylsökande barnens integrering i de nationella utbildningssystemen.

13.  Europaparlamentet begär att särskilda förfaranden inrättas vid mottagningscentrum för flyktingar och asylsökande, i syfte att identifiera fall av barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap och hjälpa offren.

14.  Europaparlamentet betonar behovet av en ordentlig och harmoniserad övervakning av fallen av barnäktenskap i EU:s medlemsstater, och av en insamling av könsuppdelade uppgifter, i syfte att bättre kunna bedöma problemets omfattning.

15.  Europaparlamentet framhåller den stora skillnaden mellan officiellt registrerade fall och fall av potentiella offer som ber om hjälp, vilket tyder på att många fall av barnäktenskap kanske inte upptäcks av myndigheterna. Parlamentet begär att socialarbetare, lärare och annan personal som kommer i kontakt med potentiella offer ges särskild utbildning och manualer med vars hjälp de kan identifiera offren och inleda förfaranden för att bistå dem.

16.  Europaparlamentet begär att man stärker särskilda projekt och kampanjer som är en del av EU:s yttre åtgärder inriktade på barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap. Parlamentet betonar att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt kampanjer för att öka medvetenheten och kampanjer med fokus på utbildning och egenmakt för kvinnor och flickor i utvidgningsländerna och i det europeiska grannskapet.

17.  Europaparlamentet betonar att EU bör stödja och uppmuntra tredjeländer att se till att det civila samhället kan spela en roll och garantera barn som är offer för barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap, och deras företrädare, oberoende tillgång till rättslig prövning på ett barnvänligt sätt.

18.  Europaparlamentet betonar behovet av att inom ramen för humanitärt bistånd finansiera projekt med inriktning på förebyggande av könsrelaterat våld och på utbildning i nödsituationer, i syfte att minska trycket på offer för barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap.

19.  Europaparlamentet betonar behovet av att identifiera riskfaktorer för barnäktenskap vid humanitära kriser genom att involvera unga flickor, och av att integrera stöd till gifta flickor i varje humanitär insats i ett tidigt skede av krisen.

20.  Europaparlamentet fördömer i kraftiga ordalag återinrättandet och utvidgningen av den så kallade munkavleregeln och dess inverkan på kvinnors och flickors övergripande hälso- och sjukvård och därmed förknippade rättigheter. Parlamentet upprepar sin uppmaning till EU och dess medlemsstater att täcka det ekonomiska underskott som lämnats av Förenta staterna inom området för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, med hjälp av både nationell och europeisk finansiering av utveckling.

21.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT C 289, 9.8.2016, s. 57.
(2) http://fileserver.wave-network.org/home/ForceEarlyMarriageRoadmap.pdf

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy