Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2620(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0534/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0534/2017

Συζήτηση :

PV 03/10/2017 - 13
CRE 03/10/2017 - 13

Ψηφοφορία :

PV 04/10/2017 - 9.13
CRE 04/10/2017 - 9.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0380

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 562kWORD 76k
Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο
Διάσκεψη 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στη Βόννη, Γερμανία (COP23)
P8_TA(2017)0380B8-0534/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τη διάσκεψη του 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, στη Βόννη της Γερμανίας (COP23) (2017/2620(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και το συνημμένο σε αυτήν πρωτόκολλο του Κιότο,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού, την απόφαση 1/CP.21 και την 21η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών (CΟΡ21) της UNFCCC, καθώς και την 11η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών που λογίζεται ως σύνοδος των συμβαλλομένων στο πρωτόκολλο του Κιότο μερών (CMP11) και η οποία διεξήχθη στο Παρίσι, από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη 18η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών (CΟΡ18) της UNFCCC και την 8η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών που λογίζεται ως σύνοδος των συμβαλλομένων στο πρωτόκολλο του Κιότο μερών (CMP8) και η οποία διεξήχθη στην Ντόχα του Κατάρ, από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 8 Δεκεμβρίου 2012, καθώς και την έγκριση μιας τροποποίησης στο πρωτόκολλο που θεσπίζει δεύτερη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο αυτού, η οποία άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2013 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020,

–  έχοντας υπόψη ότι η Συμφωνία του Παρισιού άνοιξε προς υπογραφή στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη στις 22 Απριλίου 2016, και ότι παρέμεινε ανοικτή προς υπογραφή μέχρι τις 21 Απριλίου 2017, και ότι 195 κράτη έχουν υπογράψει τη Συμφωνία και 160 κράτη έχουν καταθέσει τις πράξεις για την κύρωσή της,

–  έχοντας υπόψη την 22η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών (COP22) της UNFCCC και την 1η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών η οποία λογίζεται ως σύνοδος των συμβαλλομένων στη Συμφωνία του Παρισιού μερών (CMA1) και πραγματοποιήθηκε στο Μαρακές του Μαρόκου, από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 18 Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού και τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή του 2016 στο Μαρακές του Μαρόκου (COP22)(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Ιουλίου 2016 με τίτλο «Επιτάχυνση της μετάβασης της Ευρώπης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα» (COM(2016)0500),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020: στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2016, της 30ής Σεπτεμβρίου 2016 και της 23ης Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη ότι στις 6 Μαρτίου 2015 υποβλήθηκαν από τη Λετονία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, στην UNFCCC οι εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς (ΕΚΠΣ) της ΕΕ και των κρατών μελών της,

–  έχοντας υπόψη την 5η έκθεση αξιολόγησης (ΑR5) της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) και τη συγκεφαλαιωτική έκθεσή της,

–  έχοντας υπόψη τη συγκεφαλαιωτική έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) του Νοεμβρίου του 2016 με τίτλο «The Emissions Gap Report 2016» (έκθεση του 2016 σχετικά με το χάσμα μεταξύ των σημερινών δεσμεύσεων και της πραγματικής ανάγκης για μείωση των εκπομπών), καθώς και την έκθεσή του με τίτλο «Adaptation Gap Report 2016» (έκθεση του 2016 σχετικά με το χάσμα προσαρμογής),

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη των ηγετών που εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής της G7 στο Schloss Elmau της Γερμανίας, από τις 7 έως 8 Ιουνίου 2015, με τίτλο «Think ahead. Act together» (Σκεφτόμαστε για το μέλλον. Δρούμε μαζί.), στην οποία οι ηγέτες της G7 επανέλαβαν την πρόθεσή τους να τηρήσουν τη δέσμευση για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2050 κατά 40 % - 70 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2010, νοουμένου ότι η μείωση πρέπει να είναι πλησιέστερη στο 70 % παρά στο 40 %,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν των ηγετών της G7 για το 2017, και ιδίως το ανακοινωθέν των Υπουργών Περιβάλλοντος της G7 στην Μπολόνια,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της απόφασης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσυρθεί από τη Συμφωνία του Παρισιού,

–  έχοντας υπόψη την εγκύκλιο Laudato Si’ του πάπα Φραγκίσκου,

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη Διάσκεψη του 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, στη Βόννη της Γερμανίας (COP23) (O‑0000068/2017 – B8‑0329/2017 και O‑000069/2017 – B8-0330/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία του Παρισιού τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016, με 160 από τα 197 συμβαλλόμενα στη σύμβαση μέρη να έχουν καταθέσει στα Ηνωμένα Έθνη τις πράξεις κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης (έως στις 8 Σεπτεμβρίου 2017)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση μεταρρύθμισης του Ιουλίου του 2015 για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) και τη δέσμη μέτρων για το κλίμα του Ιουλίου του 2016 (η οποία καλύπτει προτάσεις σχετικά με τον επιμερισμό προσπαθειών, τη χρήση της γης, την αλλαγή της χρήσης της γης και τη δασοκομία (LULUCF) καθώς και προτάσεις για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για κινητικότητα χαμηλών εκπομπών) αποτελούν τα βασικά μέσα για την υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων και την εκ νέου επιβεβαίωση της θέσης της ΕΕ ως παγκόσμιας ηγετικής δύναμης στον αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες μετριασμού της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο στην επιδίωξη οικονομικής ανάπτυξης, αλλά αντιθέτως πρέπει να θεωρούνται μοχλός για την επίτευξη νέας και βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος θα πλήξει σφοδρότερα τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως τις λιγότερο ανεπτυγμένες και τα αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη τα οποία δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για να προετοιμαστούν και να προσαρμοστούν στις αλλαγές που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος (IPCC), η Αφρική είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε αυτή την πρόκληση και ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε προβλήματα λειψυδρίας, σε ιδιαίτερα βίαια κλιματικά φαινόμενα και σε επισιτιστική ανασφάλεια λόγω της ξηρασίας και της απερήμωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να ενισχύσει τον ανταγωνισμό για πόρους, όπως τρόφιμα, νερό και βοσκότοπους, μπορεί να επιδεινώσει τις οικονομικές δυσχέρειες και την πολιτική αστάθεια, και θα μπορούσε να καταστεί η μεγαλύτερη αιτία πληθυσμιακών μετακινήσεων, τόσο εντός όσο και πέραν των εθνικών συνόρων, στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών που οφείλονται στην αλλαγή του κλίματος πρέπει κατά συνέπεια να αποκτήσει υψηλή προτεραιότητα στη διεθνή ατζέντα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 6 Μαρτίου 2015 η ΕΕ υπέβαλε τις ΕΚΠΣ της ΕΕ και των κρατών μελών της στην UNFCCC, δεσμευόμενη έτσι στον στόχο εγχώριας μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40 % έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια φιλόδοξη πολιτική για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μπορεί να δημιουργήσει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι ορισμένοι ειδικοί τομείς με υψηλή ένταση άνθρακα και υψηλή ένταση των εμπορικών συναλλαγών μπορεί να θιγούν από διαρροή άνθρακα αν η φιλοδοξία δεν είναι συγκρίσιμη σε άλλες αγορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάλληλη προστασία από τη διαρροή άνθρακα είναι, ως εκ τούτου, απαραίτητη για την προστασία των θέσεων εργασίας στους εν λόγω ειδικούς τομείς·

1.  υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την ανθρωπότητα και ότι όλα τα κράτη και οι φορείς σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό των συναφών προβλημάτων· υπογραμμίζει ότι η Συμφωνία του Παρισιού αποτελεί μείζον βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, αν και πολύ περισσότερα μένουν ακόμη να γίνουν·

Επιστημονική βάση της δράσης για το κλίμα

2.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν το 2014 στην 5η Έκθεση Αξιολόγησης (ΑR5) της IPCC, η αύξηση της θερμοκρασίας του κλιματικού συστήματος είναι αδιαμφισβήτητη, η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια πραγματικότητα και οι ανθρώπινες δραστηριότητες αποτελούν την κυρίαρχη αιτία της αύξησης της θερμοκρασίας που παρατηρείται από τα μέσα του 20ού αιώνα· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οι εκτεταμένες και σημαντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη εμφανείς στα φυσικά και ανθρώπινα συστήματα σε όλες τις ηπείρους και τους ωκεανούς·

3.  λαμβάνει υπόψη τους συνολικούς προϋπολογισμούς διοξειδίου του άνθρακα όπως παρουσιάστηκαν από την IPCC στην 5η έκθεση αξιολόγησης και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, εάν διατηρηθούν τα σημερινά επίπεδα των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ο υπόλοιπος προϋπολογισμός διοξειδίου του άνθρακα που συνάδει με τον περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας στους 1,5 °C θα καταναλωθεί εντός των επόμενων 4 ετών· τονίζει ότι, για να αποφευχθούν οι χειρότερες επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη, όλες οι χώρες θα πρέπει να επιταχύνουν τη μετάβαση προς μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και προς την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού·

4.  επαναλαμβάνει τη σημασία της θεμελίωσης της παγκόσμιας δράσης για το κλίμα στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις και χαιρετίζει τον διάλογο διευκόλυνσης του 2018 που προηγείται της προθεσμίας της UNFCCC 2020 για την επανυποβολή των εθνικά καθορισμένων συνεισφορών, καθώς και την πρώτη αποτίμηση σε παγκόσμιο επίπεδο του 2023, ως πρώτες ευκαιρίες προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η συγκεκριμένη αρχή·

5.  ενθαρρύνει τον διάλογο μεταξύ εμπειρογνωμόνων και συμβαλλομένων μερών της IPCC, καθώς εκπονούνται και δημοσιεύονται τα αποτελέσματα του έκτου κύκλου αξιολόγησης· χαιρετίζει προς τούτο την απόφαση δημοσίευσης ειδικής έκθεσης της IPCC το 2018 σχετικά με τις επιπτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και τις σχετικές παγκόσμιες πορείες των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

Κύρωση και εφαρμογή των δεσμεύσεων της Συμφωνίας του Παρισιού

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον άνευ προηγουμένου ρυθμό των κυρώσεων και την ταχεία έναρξη ισχύος της Συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και για την παγκόσμια αποφασιστικότητα προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης και ταχεία εφαρμογή της, όπως εκφράζεται στη Διακήρυξη Δράσης του Μαρακές· καλεί όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να επικυρώσουν τη συμφωνία όσο το δυνατόν συντομότερα·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι κατά την COP22 στο Μαρακές, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύτηκαν να αναλάβουν διαρκή δράση βάσει των δεσμεύσεων του Παρισιού, ανεξαρτήτως των μεταβολών στις πολιτικές συνθήκες·

8.  τονίζει την απογοήτευσή του για την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump σχετικά με την πρόθεσή του να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού· εκφράζει τη λύπη του θεωρώντας ότι η απόφαση αυτή συνιστά οπισθοδρόμηση· επισημαίνει ότι η επίσημη απόσυρση μπορεί να τεθεί σε ισχύ το νωρίτερο μόνο μετά τις επόμενες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ το 2020· επικροτεί τις έντονες αντιδράσεις κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο και τη διαρκή και δυναμική υποστήριξή τους στην πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού· σημειώνει με ικανοποίηση τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν ορισμένες πολιτείες, πόλεις και επιχειρήσεις των ΗΠΑ να εξακολουθήσει να τηρούν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι ΗΠΑ στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι όλα τα σημαντικά συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στη Συμφωνία του Παρισιού μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Trump·

10.  τονίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει πλέον τον ηγετικό ρόλο στην προάσπιση της Συμφωνίας του Παρισιού, προκειμένου να διασφαλίσει το μέλλον τόσο του περιβάλλοντος όσο και των βιομηχανιών μας· χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΕΕ θα ενισχύσει τις υπάρχουσες συμπράξεις και θα επιδιώξει νέες συμμαχίες·

11.  επισημαίνει την ταχεία πρόοδο που έχει σημειωθεί έως τώρα σχετικά με τη μετατροπή των διεθνών δεσμεύσεων της ΕΕ σε ενωσιακή νομοθεσία που θεσπίζει ένα ισχυρό πλαίσιο πολιτικής σχετικά με το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, ενώ επίσης υπογραμμίζει την πρόθεσή του να ολοκληρώσει την εν λόγω νομοθετική διαδικασία έως το τέλος του 2017·

12.  επιμένει ότι, ιδίως μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Trump, είναι σημαντική η ύπαρξη κατάλληλων προβλέψεων κατά της διαρροής άνθρακα, ενώ επίσης πρέπει να διασφαλιστεί πως οι εταιρείες που βρίσκονται μεταξύ αυτών με τις καλύτερες επιδόσεις και παρουσιάζουν μεγάλο όγκο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και μεγάλο όγκο εμπορικών συναλλαγών θα λάβουν δωρεάν τα δικαιώματα που χρειάζονται· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει την αποτελεσματικότητα και τη νομιμότητα λήψης επιπρόσθετων μέτρων για την προστασία των βιομηχανικών κλάδων που εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα, για παράδειγμα μια τελωνειακή φορολογική προσαρμογή και τέλη κατανάλωσης άνθρακα, ιδίως όσον αφορά προϊόντα προερχόμενα από χώρες που δεν εκπληρώνουν τις δεσμεύσεις τους δυνάμει της Συμφωνίας του Παρισιού·

13.  τονίζει ότι οι δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού για περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας σε επίπεδα σαφώς χαμηλότερα των 2 ºC σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και για την περαιτέρω συνέχιση του περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας στους 1,5 ºC, καθώς και ο στόχος της επίτευξης ισορροπίας μεταξύ των ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές και των απορροφήσεων από καταβόθρες αερίων του θερμοκηπίου («καθαρές μηδενικές εκπομπές») κατά το δεύτερο μισό του τρέχοντος αιώνα, σε ισότιμη βάση, αποτελούν σημαντικό βήμα στη συλλογική παγκόσμια προσπάθεια για μετάβαση σε μια κλιματικά ανθεκτική και ουδέτερη παγκόσμια οικονομία·

14.  υπενθυμίζει ότι η συγκράτηση της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη σε επίπεδα σαφώς χαμηλότερα των 2 °C δεν αποτελεί εγγύηση για την αποτροπή σημαντικών δυσμενών κλιματικών επιπτώσεων· αναγνωρίζει ότι οι τρέχουσες δεσμεύσεις δεν επαρκούν ακόμη για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να φτάσουν το συντομότερο δυνατόν στις ανώτατες τιμές τους και ότι όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, ιδίως όλα τα κράτη της G20, θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να επικαιροποιήσουν τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές (ΕΚΣ) τους έως το 2020, σε συνέχεια του διαλόγου διευκόλυνσης του 2018· υπενθυμίζει ότι οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να εξαλειφθούν σταδιακά έως το 2050· θεωρεί ότι η εφαρμογή πολιτικών και μέτρων για την επίτευξη και την ενδεχόμενη υπέρβαση των ΕΚΣ θα πρέπει να αποτελεί βασική εγχώρια προτεραιότητα για όλες τις χώρες και ότι αυτές θα πρέπει να επαναξιολογούνται ανά πενταετία σύμφωνα με τον μηχανισμό φιλοδοξιών της Συμφωνίας του Παρισιού· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η αυστηρότητα και το επίπεδο φιλοδοξίας των εγχώριων στρατηγικών μείωσης των εκπομπών δεν εξαρτώνται από την υποβολή επικαιροποιημένων ΕΚΣ·

15.  καλεί όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να διασφαλίσουν ότι οι ΕΚΣ τους είναι συνεπείς με τους μακροπρόθεσμους στόχους, σύμφωνα με τον μακροπρόθεσμο στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού όσον αφορά τη θερμοκρασία· τονίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εργασίες στο πλαίσιο της ειδικής έκθεσης της IPCC σχετικά με τις επιπτώσεις και τις προοπτικές του περιορισμού αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5 ºC, καθώς και τα συμπεράσματα του διαλόγου διευκόλυνσης του 2018· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει τη δέσμευση της G7 να παρουσιάσει αναπτυξιακές στρατηγικές με χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για τα μέσα του αιώνα, αρκετά πριν από τη συμφωνημένη προθεσμία του 2020· εκφράζει την προθυμία του να συμμετάσχει πλήρως στη χάραξη της στρατηγικής της ΕΕ με βάση την ανάλυση της Επιτροπής, όπως ανακοινώθηκε στην ανακοίνωση «Η πορεία μετά το Παρίσι» της 2ης Μαρτίου 2016 (COM(2016)0110

16.  υπογραμμίζει την ιδιαίτερη ευθύνη όλων των μειζόνων οικονομιών που από κοινού ευθύνονται για τα τρία τέταρτα των παγκόσμιων εκπομπών και θεωρεί ότι η δράση για το κλίμα θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί κεντρικό ζήτημα στο πλαίσιο της G7 και της G20, ιδίως σε τομείς όπως η εφαρμογή των ΕΚΣ, οι στρατηγικές για τα μέσα του αιώνα, η μεταρρύθμιση των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων, η δημοσιοποίηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η καθαρή ενέργεια κ.λπ.· υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η υπουργική δέσμευση των μειζόνων οικονομιών σε διεθνή βήματα, όπως η υπουργική διάσκεψη για την καθαρή ενέργεια·

17.  καλεί την ΕΕ να δεσμευτεί για περαιτέρω μειώσεις των εκπομπών στις ΕΚΣ της για το 2030 έπειτα από τον διάλογο διευκόλυνσης του 2018·

18.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να καταδεικνύεται η προσχώρηση της ΕΕ στη Συμφωνία, μεταξύ άλλων με εφαρμογή της συμφωνίας μέσω νομοθεσίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ταχείας έγκρισης από τους συννομοθέτες του κανονισμού της ΕΕ σχετικά με τη δράση για το κλίμα και της αναθεώρησης της οδηγίας της ΕΕ για το ΣΕΔΕ, καθώς και της έγκαιρης σταδιακής αύξησης των στόχων και των μέσων πολιτικής της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι όλα τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν κληθεί να γνωστοποιήσουν, έως το 2020, στη γραμματεία της UNFCCC τις αναπτυξιακές τους στρατηγικές χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε πιο μακροπρόθεσμη βάση έως τα μέσα του αιώνα· προτρέπει κατά συνέπεια την Επιτροπή, προκειμένου να τηρηθεί η υποχρέωση που απορρέει από τη συμφωνία, να εκπονήσει, έως την COP24, μια στρατηγική μηδενικών εκπομπών έως τα μέσα του αιώνα για την ΕΕ, παρέχοντας μια οικονομικά αποδοτική πορεία για την επίτευξη του στόχου των καθαρών μηδενικών εκπομπών που εγκρίθηκε στη Συμφωνία του Παρισιού, με στόχο να διατηρηθεί η αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας αρκετά κάτω από τους 2 °C και να συνεχιστούν οι προσπάθειες περιορισμού της στον 1,5 °C· θεωρεί ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να αρχίσει το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να καταστεί δυνατή μια διεξοδική ανταλλαγή απόψεων, στο πλαίσιο της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο σε συνεργασία με εκπροσώπους των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών και του επιχειρηματικού τομέα· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η δράση σε επίπεδο ΕΕ από μόνη της δεν θα είναι ικανοποιητική και καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εντείνουν τις δραστηριότητές τους για να ενθαρρύνουν άλλους εταίρους να πράξουν το ίδιο·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση που εγκρίθηκε στη Συμφωνία του Παρισιού όσον αφορά τη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών μέχρι το στάδιο επίτευξης καθαρών μηδενικών εκπομπών κατά το δεύτερο ήμισυ του αιώνα· αναγνωρίζει ότι αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι τομείς στην ΕΕ πρέπει να επιτύχουν μηδενικές εκπομπές πολύ νωρίτερα·

20.  πιστεύει ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να σημειώσουν πρόοδο σε βασικά στοιχεία της Συμφωνίας του Παρισιού, μεταξύ άλλων όσον αφορά ένα ενισχυμένο πλαίσιο διαφάνειας, λεπτομέρειες για την παγκόσμια αποτίμηση της κατάστασης, περαιτέρω καθοδήγηση για τις ΕΚΠΣ, συναίνεση για τη διαφοροποίηση, τις απώλειες και τις ζημίες, τη χρηματοδότηση για το κλίμα και τη στήριξη ικανοτήτων, τη χωρίς αποκλεισμούς πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, καθώς και έναν μηχανισμό για τη διευκόλυνση της εφαρμογής και την προώθηση της συμμόρφωσης· καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις συμφωνηθείσες δεσμεύσεις στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού, ιδίως όσον αφορά τη συμβολή της ΕΕ στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτές, καθώς και τη στήριξη που θα παρέχει στους τομείς της χρηματοδότησης, της μεταφοράς τεχνολογιών και της δημιουργίας ικανοτήτων·

21.  τονίζει ότι ο χρόνος έχει τεράστια σημασία για τις κοινές προσπάθειες όσον αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και για την τήρηση της Συμφωνίας του Παρισιού· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ έχει τόσο την ικανότητα όσο και την ευθύνη να ηγηθεί, δίνοντας το παράδειγμα της δικής της δράσης, και να αρχίσει αμέσως τις εργασίες ευθυγράμμισης των δικών της στόχων για το κλίμα και την ενέργεια με τον διεθνώς συμφωνηθέντα στόχο συγκράτησης της αύξησης της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας το πολύ στους 2 °C, συνεχίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες για περιορισμό της αύξησης αυτής στους 1,5 °C·

22.  υπενθυμίζει ότι η έγκαιρη απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος για την παγκόσμια μέση θερμοκρασία και ότι οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να φτάσουν το συντομότερο δυνατόν στις ανώτατες τιμές τους· υπενθυμίζει ότι οι παγκόσμιες εκπομπές θα πρέπει να εξαλειφθούν σταδιακά έως το 2050 ή λίγο μετά, προκειμένου ο πλανήτης να παραμείνει σε οικονομικά αποδοτική τροχιά εκπομπών, η οποία θα είναι συμβατή με τους στόχους περί θερμοκρασίας που καθορίζονται στη Συμφωνία του Παρισιού· καλεί όλα τα συμβαλλόμενα μέρη που είναι σε θέση να το πράξουν, να επιδιώξουν τους εθνικούς τους στόχους και τις στρατηγικές τους περί απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές θέτοντας ως προτεραιότητα τη σταδιακή εξάλειψη των εκπομπών άνθρακα οι οποίες αποτελούν την πλέον ρυπογόνο πηγή ενέργειας και ζητεί από την ΕΕ να συνεργαστεί με τους διεθνείς εταίρους της για τον σκοπό αυτό, υποδεικνύοντας παραδείγματα καλών πρακτικών·

23.  χαιρετίζει την απουσία αποκλεισμών στη διαδικασία της UNFCCC· θεωρεί ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματική συμμετοχή, πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των κατεστημένων ή αντικρουόμενων συμφερόντων· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί όλοι οι μετέχοντες στη διαδικασία να θέσουν σε εφαρμογή κατευθυντήριες γραμμές ή διαδικασίες που ενισχύουν το ανοικτό πνεύμα, τη διαφάνεια και την αποφυγή των αποκλεισμών, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τους σκοπούς και τους στόχους της UNFCCC και της Συμφωνίας του Παρισιού·

24.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν την τροποποίηση της Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο·

COP23 στη Βόννη

25.  χαιρετίζει τη δέσμευση που ανελήφθη στο Μαρακές για ολοκλήρωση του προγράμματος εργασίας με στόχο την εκπόνηση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της Συμφωνίας του Παρισιού έως το 2018· θεωρεί ότι η COP23 αποτελεί σημαντικό ορόσημο σε αυτές τις τεχνικές εργασίες·

26.  προσβλέπει στη διευκρίνιση της δομής του διαλόγου διευκόλυνσης του 2018 κατά την COP23, ο οποίος θα αποτελέσει σημαντική ευκαιρία αποτίμησης της προόδου που έχει σημειωθεί αναφορικά με τον στόχο της συμφωνίας για μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και συμβολής στην προετοιμασία και την επανεξέταση των ΕΚΣ των συμβαλλομένων μερών έως το 2020, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της συμφωνίας· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει προδραστικό ρόλο σε αυτόν τον πρώτο «διάλογο διευκόλυνσης» με σκοπό την αποτίμηση της συλλογικής φιλοδοξίας και της προόδου όσον αφορά την εκπλήρωση των δεσμεύσεων· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποβάλουν, σαφώς πριν από τον «διάλογο διευκόλυνσης», περαιτέρω δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που να υπερβαίνουν τις τρέχουσες δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού και να συμβάλλουν επαρκώς στην κάλυψη του χάσματος μετριασμού σύμφωνα με τις δυνατότητες της ΕΕ·

27.  υπενθυμίζει ότι η αύξηση των δράσεων μετριασμού κατά την περίοδο προ του 2020 αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και καλεί την ΕΕ να εξασφαλίσει ότι οι βραχυπρόθεσμες ενέργειες θα παραμείνουν στην ημερήσια διάταξη της COP23·

Χρηματοδότηση για το κλίμα και άλλα μέσα εφαρμογής

28.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον «Χάρτη πορείας προς τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια» για την επίτευξη του στόχου της συγκέντρωσης 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το 2020 για τη δράση στον τομέα του κλίματος στις αναπτυσσόμενες χώρες· υπογραμμίζει ότι ο στόχος συγκέντρωσης πόρων παρατάθηκε έως το 2025 όπως αποφασίστηκε από την COP21·

29.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση των συμβαλλομένων μερών στη Συμφωνία των Παρισιού, προκειμένου όλες οι ροές χρηματοδότησης να συνάδουν με μια πορεία επίτευξης χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και με ανάπτυξη ανθεκτική στις κλιματικές μεταβολές· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει επειγόντως τις ροές χρηματοδότησης προς τα ορυκτά καύσιμα και τις υποδομές υψηλών εκπομπών άνθρακα·

30.  αναγνωρίζει τη σημασία της εξέτασης του μηχανισμού απωλειών και ζημιών που εισήχθη στη Συμφωνία του Παρισιού και στηρίζει ένθερμα τη συζήτηση του μηχανισμού κατά τη διάρκεια της COP23 στη Βόννη·

31.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να παραμείνουν τα δικαιώματα του ανθρώπου στο επίκεντρο της δράσης για το κλίμα, και επιμένει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν ώστε οι διαπραγματεύσεις για τα μέτρα προσαρμογής να αναγνωρίζουν την ανάγκη για σεβασμό, προστασία και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ισότητα των φύλων, η πλήρης και ισότιμη συμμετοχή των γυναικών και η ενεργός προώθηση μιας δίκαιης μετάβασης του εργατικού δυναμικού η οποία δημιουργεί αξιοπρεπή απασχόληση και ποιοτικές θέσεις εργασίας για όλους·

32.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχή αύξηση του επιπέδου ενωσιακής χρηματοδότησης για το κλίμα, αλλά τονίζει ότι χρειάζεται να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι τα άλλα αναπτυγμένα συμβαλλόμενα μέρη εκπληρώνουν τους στόχους συνεισφορών τους στον στόχο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων· ζητεί την ανάληψη συγκεκριμένων ενωσιακών και διεθνών δεσμεύσεων για την εξασφάλιση πρόσθετων πηγών χρηματοδότησης·

33.  καλεί τις κυβερνήσεις και τους δημόσιους και ιδιωτικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, των συνταξιοδοτικών ταμείων και των ασφαλιστικών εταιρειών, να αναλάβουν μια φιλόδοξη δέσμευση υπέρ της ευθυγράμμισης των δανειοδοτικών και επενδυτικών πρακτικών με τον στόχο συγκράτησης της αύξησης της θερμοκρασίας σε επίπεδα σαφώς χαμηλότερα των 2 °C, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της Συμφωνίας του Παρισιού και υπέρ της εγκατάλειψης των ορυκτών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής κατάργησης των εξαγωγικών πιστώσεων για επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα· ζητεί να υπάρξουν ειδικές δημόσιες εγγυήσεις για την προώθηση των πράσινων επενδύσεων και ετικετών, και φορολογικά πλεονεκτήματα για πράσινα επενδυτικά ταμεία και για την έκδοση πράσινων ομολόγων·

34.  αναγνωρίζει ότι η πραγματοποίηση αλλαγών στα εθνικά και διεθνή φορολογικά συστήματα, μεταξύ των οποίων η μεταφορά του φορολογικού βάρους από την εργασία στο κεφάλαιο, η εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», η αποεπένδυση από τα ορυκτά καύσιμα και ο καθορισμός μιας κατάλληλης τιμής για τον άνθρακα, είναι ουσιώδης προκειμένου να δημιουργηθεί ένα οικονομικό περιβάλλον κατάλληλο για την ενθάρρυνση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων που θα δώσουν τη δυνατότητα στις βιομηχανικές πολιτικές να εκπληρώσουν τους στόχους τους στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης·

35.  ενθαρρύνει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της σύμπραξης για τις ΕΚΣ, ούτως ώστε οι χώρες να έχουν πιο αποτελεσματική πρόσβαση στις αναγκαίες τεχνικές γνώσεις και την οικονομική στήριξη που χρειάζονται για να εφαρμόσουν πολιτικές με στόχο την εκπλήρωση και την υπέρβαση των ΕΚΣ τους·

36.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει πλήρη αξιολόγηση των δυνητικών επιπτώσεων της Συμφωνίας του Παρισιού για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και να αναπτύξει έναν ειδικό αυτόματο χρηματοδοτικό μηχανισμό της ΕΕ, ο οποίος θα παρέχει πρόσθετη και επαρκή χρηματοδότηση προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ συνεισφέρει το μερίδιο που της αναλογεί στον στόχο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ διεθνούς χρηματοδότησης για το κλίμα·

37.  ζητεί την ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων με στόχο την εξεύρεση επιπρόσθετων πηγών για τη χρηματοδότηση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων με την καθιέρωση ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τη δέσμευση ορισμένων δικαιωμάτων εκπομπών στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ για την περίοδο 2021-2030 και την κατανομή των εσόδων από ενωσιακά και διεθνή μέτρα σχετικά με τις εκπομπές της αεροπορίας και της ναυτιλίας στη διεθνή χρηματοδότηση για το κλίμα και στο Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα·

Ο ρόλος μη κρατικών φορέων

38.  επισημαίνει τις προσπάθειες ενός ολοένα και ευρύτερου φάσματος μη κρατικών φορέων για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή· τονίζει, επομένως, τη σημασία ενός δομημένου και εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των κυβερνήσεων, της επιχειρηματικής κοινότητας, των πόλεων, των περιφερειών, των διεθνών οργανισμών, της κοινωνίας των πολιτών και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, καθώς και της διασφάλισης της συμμετοχής τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων μεταβλητής κλίμακας για το κλίμα, προκειμένου να προωθηθεί μια ισχυρή και παγκόσμια δράση για τη δημιουργία κοινωνιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα με ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και να υπάρξει πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού·

39.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προωθήσουν μια διαδικασία, από κοινού με άλλα συμβαλλόμενα μέρη της UNFCCC, η οποία να προβλέπει την ενεργή συμμετοχή μη κρατικών φορέων κατά τις διαπραγματεύσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού, να στηρίζει τις προσπάθειές τους να συμβάλουν στην εκπλήρωση των ΕΚΣ ενός κράτους παρά τις εθνικές πολιτικές μεταβολές, και να τους δίνει τη δυνατότητα να διερευνήσουν νέες μορφές συμμετοχής και σύνδεσης στο πλαίσιο της UNFCCC·

40.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο της ζώνης μη κρατικών παραγόντων δράσης για το κλίμα (NAZCA) για την προώθηση και την παρακολούθηση δράσεων από μη κρατικούς φορείς, όπως του Παγκόσμιου Συμφώνου των Δημάρχων, της Αποστολής Καινοτομίας, της εταιρικής σχέσης InsuResilience, της Βιώσιμης Ενέργειας για όλους και της Σύμπραξης για τις ΕΚΣ·

41.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι «υπέρμαχοι της προστασίας του κλίματος» στο πλαίσιο της σύμπραξης με σκοπό τη δράση για το κλίμα του Μαρακές·

42.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν με όλους τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών (οργανισμοί, τον ιδιωτικό τομέα, τις ΜΚΟ και τις τοπικές κοινότητες) στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη μείωση των εκπομπών σε καίριους για το μετριασμό τομείς (ενέργεια, τεχνολογίες, πόλεις, μεταφορές), και πρωτοβουλιών για την προσαρμογή και την ανθεκτικότητα ως απάντηση σε ζητήματα προσαρμογής, ιδίως σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε νερό, την επισιτιστική ασφάλεια ή την πρόληψη των κινδύνων· καλεί όλες τις κυβερνήσεις και όλους τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν το εν λόγω πρόγραμμα δράσης·

43.  υπενθυμίζει στον ΟΗΕ και στα συμβαλλόμενα μέρη της UNFCCC ότι η μεμονωμένη δράση είναι εξίσου σημαντική με τη δράση των κυβερνήσεων και των οργανισμών· ζητεί κατά συνέπεια προσπάθειες για τη διοργάνωση εκστρατειών ή δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του πληθυσμού σχετικά με τις ενέργειες, μικρές και μεγάλες, που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στις αναπτυγμένες και στις αναπτυσσόμενες χώρες·

Εκτεταμένες προσπάθειες σε όλους τους τομείς

44.  χαιρετίζει την ανάπτυξη συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών σε παγκόσμια κλίμακα, συμπεριλαμβανομένων των 18 συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών που λειτουργούν επί του παρόντος σε τέσσερις ηπείρους και αντιστοιχούν στο 40 % του παγκόσμιου ΑΕΠ· προτρέπει την Επιτροπή να προαγάγει τη σύνδεση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ με άλλα συστήματα εμπορίας εκπομπών, με σκοπό τη δημιουργία διεθνών μηχανισμών εμπορίας εκπομπών άνθρακα, ώστε να ενισχυθεί η φιλοδοξία των δράσεων σχετικά με το κλίμα και ταυτόχρονα να μειωθεί ο κίνδυνος διαρροών άνθρακα χάρη στην εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού· καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι η σύνδεση του ΣΕΔΕ της ΕΕ συμβάλλει με μόνιμο τρόπο στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και δεν υπονομεύει τον στόχο της για τις εγχώριες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου·

45.  τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη φιλοδοξία και δράση, προκειμένου να διατηρηθούν επαρκή κίνητρα για την απαιτούμενη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2050· υπογραμμίζει ότι δεν έχει σημειωθεί επαρκής πρόοδος ως προς τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών και της γεωργίας όσον αφορά τους στόχους με ορίζοντα το 2020 και ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες εάν θέλουμε οι τομείς αυτοί να επιτύχουν στους στόχους τους όσον αφορά τη συνεισφορά τους στη μείωση των εκπομπών μέχρι το 2030·

46.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η περιβαλλοντική ακεραιότητα οποιωνδήποτε μελλοντικών προσεγγίσεων της αγοράς, τόσο στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού όσο και πέραν αυτής, λαμβάνοντας υπόψη κινδύνους όπως νομικά κενά που καθιστούν δυνατή τη διπλή μέτρηση, τα προβλήματα όσον αφορά τη μονιμότητα και την προσθετικότητα των μειώσεων των εκπομπών, τις πιθανές αρνητικές συνέπειες για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα στρεβλά κίνητρα για τη μείωση του επιπέδου της φιλοδοξίας των ΕΚΣ·

47.  τονίζει ότι οι στόχοι 20-20-20 για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την εξοικονόμηση ενέργειας διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στην προώθηση αυτής της προόδου και στη διατήρηση της απασχόλησης άνω των 4,2 εκατομμυρίων ατόμων σε διάφορες οικολογικές βιομηχανίες, με συνεχή ανάπτυξη στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης·

48.  λαμβάνει υπόψη την απόφαση της Συνέλευσης του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) του 2016 σχετικά με τη σύσταση ενός προγράμματος αντιστάθμισης και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές (CORSIA)·

49.  εκφράζει, ωστόσο, την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ο ΔΟΠΑ δεν συμφώνησε στη μείωση των εκπομπών με τη θέσπιση του CORSIA, δίνοντας αντιθέτως έμφαση κυρίως σε αντισταθμιστικά μέτρα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ποιότητα των αντισταθμιστικών μέτρων είναι κάθε άλλο παρά εγγυημένη, ότι η εφαρμογή του προγράμματος CORSIA καθίσταται νομικά δεσμευτική μόνο από το 2027 και έπειτα, καθώς και ότι σημαντικά μέλη του ΔΟΠΑ δεν έχουν ακόμη δεσμευτεί να συμμετάσχουν στο εθελοντικό στάδιο, ενώ άλλοι σημαντικοί παραγωγοί εκπομπών δεν έχουν δεσμευτεί όσον αφορά την ανάπτυξη με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, γεγονός που εγείρει πολλά ερωτήματα σχετικά με τον πραγματικό αντίκτυπο για το κλίμα, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα υπολείπονται κατά πολύ από τις προσδοκίες που έτρεφε η ΕΕ όταν αποφάσισε να θέσει σε αναστολή το ΣΕΔΕ της ΕΕ· ζητεί την ταχεία οριστικοποίηση ενός ισχυρού συνόλου κανόνων για την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος CORSIA, την έγκαιρη υλοποίησή του σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και για την ορθή επιβολή από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη· ζητεί, επιπλέον, την ενίσχυση όλων των τεχνολογικών καινοτομιών που σχετίζονται με την απόδοση του κινητήρα και την ποιότητα των καυσίμων·

50.  υπενθυμίζει ότι, ενώ οι ενδοευρωπαϊκές πτήσεις θα συνεχίσουν να καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ, οποιαδήποτε τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας και της προγραμματισμένης έναρξης λειτουργίας του προγράμματος CORSIA μπορεί να εξεταστεί μόνο υπό το πρίσμα του επιπέδου φιλοδοξίας του συστήματος και των μέτρων εφαρμογής που ακόμη δεν έχουν σχεδιαστεί·

51.  λαμβάνει υπό σημείωση τον χάρτη πορείας προς την ανάπτυξη μιας «συνολικής στρατηγικής του ΔΝΟ σχετικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία», ο οποίος εγκρίθηκε κατά την 70ή σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ)· καλεί μετ’ επιτάσεως τον ΔΝΟ να αναπτύξει έναν παγκόσμιο μηχανισμό σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού, με ορισμό ενός φιλόδοξου στόχου για τη μείωση των εκπομπών, καθώς και με κατάρτιση ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος στο πλαίσιο της αρχικής στρατηγικής του ΔΝΟ για τα αέρια του θερμοκηπίου, η οποία πρόκειται να εγκριθεί την άνοιξη του 2018·

52.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την τροποποίηση του Kigali σχετικά με την παγκόσμια σταδιακή κατάργηση των υδροφθορανθράκων (HFC) που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη· θεωρεί ότι αυτή αντιπροσωπεύει ένα χειροπιαστό βήμα στην υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού, που θα μπορούσε να αποτρέψει την έκλυση εκπομπών οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ τους 70 δισεκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2 έως το 2050 και ισοδυναμούν με το ενδεκαπλάσιο των ετήσιων εκπομπών των ΗΠΑ, και, ως εκ τούτου, προτρέπει όλα τα συμβαλλόμενα μέρη του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ταχεία κύρωσή της· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει εγκρίνει φιλόδοξη νομοθεσία για τη σταδιακή μείωση των HFC κατά 79 % μέχρι το 2030, καθώς διατίθενται ευρέως εναλλακτικές λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον και οι δυνατότητές τους θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως·

Ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή μέσω προσαρμογής

53.  επισημαίνει ότι οι προτεραιότητες της φιτζιανής προεδρίας για την COP23 περιλαμβάνουν τομείς στους οποίους οι δράσεις προσαρμογής και ανθεκτικότητας κατέχουν εξέχουσα θέση· υπενθυμίζει ότι η δράση προσαρμογής αποτελεί αναπόφευκτη αναγκαιότητα για όλες τις χώρες που επιθυμούν να ελαχιστοποιήσουν τον αρνητικό αντίκτυπο και να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες για ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή μεγέθυνση και βιώσιμη ανάπτυξη·

54.  ζητεί να θεσπιστούν αντίστοιχα μακροπρόθεσμοι στόχοι για την προσαρμογή· υπενθυμίζει ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως δε οι ΛΑΧ και τα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη, που έχουν συμβάλει ελάχιστα στην αλλαγή του κλίματος, είναι τα πλέον ευαίσθητα στις αρνητικές επιπτώσεις της και έχουν τη μικρότερη δυνατότητα προσαρμογής·

55.  τονίζει την ανάγκη πραγματικής ενσωμάτωσης στις εθνικές αναπτυξιακές στρατηγικές, καθώς επίσης και στον δημοσιονομικό σχεδιασμό, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με παράλληλη βελτίωση των διαύλων συντονισμού μεταξύ των διάφορων επιπέδων διακυβέρνησης και των ενδιαφερόμενων φορέων· θεωρεί ότι είναι επίσης σημαντική η συνέπεια με τις στρατηγικές και τα σχέδια μείωσης του κινδύνου καταστροφών·

56.  τονίζει τη σημασία της αξιολόγησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής συγκεκριμένα στις πόλεις, καθώς και στις μοναδικές προκλήσεις και ευκαιρίες προσαρμογής και μετριασμού που ισχύουν στην περίπτωσή τους· θεωρεί ότι η ενίσχυση της δυνατότητας των πόλεων και των τοπικών αρχών να συμμετάσχουν και να εργαστούν για την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων τους έχει καίρια σημασία για την αντιμετώπιση της τοπικής διάστασης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής·

57.  θεωρεί ότι οι πολιτικές για το κλίμα μπορούν να βρουν επαρκή στήριξη, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένου ενός ταμείου δίκαιης μετάβασης για τη σύνδεση των υφιστάμενων προκλήσεων που προκύπτουν από την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της ανεργίας και της επισφαλούς απασχόλησης·

58.  καλεί την Επιτροπή να επανεκτιμήσει τη στρατηγική προσαρμογής της ΕΕ για το 2013, προκειμένου να επιφέρει μεγαλύτερη εστίαση και προστιθέμενη αξία στις εργασίες προσαρμογής στο συνολικό επίπεδο της ΕΕ με την ενίσχυση των διασυνδέσεων με τη Συμφωνία του Παρισιού και τη στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης μιας αποτελεσματικής ανταλλαγής ορθών πρακτικών, παραδειγμάτων και πληροφοριών σχετικά με τις εργασίες προσαρμογής· τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν συστήματα και εργαλεία για την παρακολούθηση της προόδου και της αποτελεσματικότητας των εθνικών σχεδίων και δράσεων προσαρμογής·

59.  υπενθυμίζει ότι οι γεωργικές γαίες, οι υγρότοποι και τα δάση, που καλύπτουν περισσότερο από το 90 % της χερσαίας επιφάνειας της ΕΕ, θα υποστούν ισχυρό πλήγμα από την κλιματική αλλαγή. τονίζει ότι ο τομέας αυτός, γνωστός επίσης ως «δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας» (LULUCF), αποτελεί ταυτόχρονα συλλέκτη και πηγή εκπομπών, και έχει καθοριστική σημασία για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε αυτήν·

60.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της, η Συμφωνία του Παρισιού της 4ης Νοεμβρίου 2016 έχει στόχο, μεταξύ άλλων, να αυξήσει την ικανότητα προσαρμογής στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα στις κλιματικές μεταβολές και την ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τρόπο που να μην απειλείται η παραγωγή τροφίμων, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταστήσουν τις χρηματοδοτικές ροές συμβατές με αυτό τον στόχο·

61.  επισημαίνει τις σοβαρές αρνητικές και συχνά μη αναστρέψιμες συνέπειες της απραξίας, υπενθυμίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλες τις περιοχές του κόσμου με διαφορετικούς αλλά εξαιρετικά επιζήμιους τρόπους, οδηγώντας σε μεταναστευτικές ροές και απώλειες ζωών καθώς και σε οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές απώλειες· τονίζει ότι η συντονισμένη παγκόσμια πολιτική και οικονομική ώθηση για δραστηριότητες καινοτομίας στον τομέα της καθαρής και ανανεώσιμης ενέργειας έχει καθοριστική σημασία για την επίτευξη των κλιματικών στόχων μας και τη διευκόλυνση της οικονομικής ανάπτυξης·

62.  αναγνωρίζει το πλήθος δυσκολιών που ενέχει ο καθορισμός ενός αποδεκτού καθολικού ορισμού του «κλιματικού πρόσφυγα», αλλά ζητεί να ληφθεί σοβαρά υπόψη ο χαρακτήρας και η έκταση του προβλήματος του εκτοπισμού και της μετανάστευσης λόγω της αλλαγής του κλίματος, ως αποτέλεσμα καταστροφών που οφείλονται στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη· σημειώνει με ανησυχία ότι, μεταξύ του 2008 και του 2013, περίπου 166 εκατομμύρια άτομα έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω φυσικών καταστροφών, ανύψωσης της στάθμης των υδάτων, ακραίων καιρικών φαινομένων, απερήμωσης, λειψυδρίας, καθώς και εξάπλωσης τροπικών ασθενειών και ασθενειών που μεταδίδονται από φορείς· εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή στο γεγονός ότι σχετιζόμενες με το κλίμα εξελίξεις σε τμήματα της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής θα μπορούσαν να συμβάλουν στην πολιτική αστάθεια, οικονομική δυσπραγία και στην κλιμάκωση της προσφυγικής κρίσης στη Μεσόγειο·

63.  σημειώνει ότι η αποψίλωση και η υποβάθμιση των δασών ευθύνεται για το 20 % των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και τονίζει το ρόλο των δασών και της ενεργού βιώσιμης διαχείρισης των δασών στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την ανάγκη ενίσχυσης των δυνατοτήτων προσαρμογής και της ανθεκτικότητας των δασών στην κλιματική αλλαγή· τονίζει την ανάγκη για προσπάθειες μετριασμού που θα επικεντρώνονται στον τομέα των τροπικών δασών (REDD+)· υπογραμμίζει ότι, χωρίς αυτές τις προσπάθειες μετριασμού, είναι ενδεχόμενο να αποδειχτεί ανέφικτος ο στόχος της μη υπέρβασης των 2 °C· καλεί ακόμη την ΕΕ να αυξήσει τη διεθνή χρηματοδότηση για τον περιορισμό της αποψίλωσης των δασών στις αναπτυσσόμενες χώρες·

Υποστήριξη για τις αναπτυσσόμενες χώρες

64.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες επίσης στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και την ανάγκη να βοηθηθούν οι χώρες αυτές στην υλοποίηση των σχεδίων τους για το κλίμα, αξιοποιώντας πλήρως τις συνέργειες μεταξύ των σχετικών Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και των μέτρων που έχουν εφαρμοστεί για το κλίμα, του σχεδίου δράσης της Αντίς Αμπέμπα και του θεματολογίου του 2030·

65.  υπογραμμίζει την ανάγκη να προωθηθεί η πρόσβαση στη βιώσιμη ενέργεια για όλους στις αναπτυσσόμενες χώρες και δη της Αφρικής μέσω μιας ενισχυμένης αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. τονίζει ότι η Αφρική διαθέτει τεράστιους φυσικούς πόρους που μπορούν να της εξασφαλίζουν την ενεργητική της ασφάλεια· υπογραμμίζει ότι, μακροπρόθεσμα, εάν εγκατασταθούν αποτελεσματικές διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας, ένα μέρος της ευρωπαϊκής ενέργειας θα μπορούσε να προέρχεται από την Αφρική·

66.  τονίζει ότι η ΕΕ διαθέτει την εμπειρία, την ικανότητα και την παγκόσμια εμβέλεια για να πρωτοστατήσει στην οικοδόμηση της ευφυέστερης, καθαρότερης και πιο ανθεκτικής υποδομής η οποία απαιτείται για την επίτευξη της παγκόσμιας μετάβασης που προωθείται με τη Συμφωνία του Παρισιού· καλεί την ΕΕ να στηρίξει τις προσπάθειες των αναπτυσσόμενων χωρών για τη μετάβαση σε κοινωνίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα οι οποίες να είναι πιο συμμετοχικές, βιώσιμες από κοινωνικής και περιβαλλοντικής σκοπιάς, ευημερούσες και ασφαλείς·

Βιομηχανία και ανταγωνιστικότητα

67.  χαιρετίζει τις συνεχείς προσπάθειες και την πρόοδο που έχει σημειωθεί από την ευρωπαϊκή βιομηχανία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από τη Συμφωνία του Παρισιού, η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιτυχή και οικονομικά αποδοτική δράση για το κλίμα·

68.  τονίζει ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα και θα πρέπει να επιδιωχθεί σε μια πραγματικά παγκόσμια προσπάθεια με παράλληλη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας και της βιώσιμης οικονομίας·

69.  τονίζει ότι ένα σταθερό και προβλέψιμο νομικό πλαίσιο και σαφή πολιτικά μηνύματα τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο θα διευκολύνει και θα προωθήσει τις επενδύσεις που συνδέονται με το κλίμα·

70.  υπογραμμίζει ότι η συνεχής δέσμευση, ιδίως από την πλευρά των καίριων παγκόσμιων παραγωγών εκπομπών, είναι ζωτικής σημασίας για την ανάληψη δράσης για το κλίμα και τη συμφωνία του Παρισιού· εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την ανακοίνωση της κυβέρνησης των ΗΠΑ όσον αφορά τη στάση της σχετικά με τη Συμφωνία του Παρισιού· επικροτεί έντονα, ωστόσο, τη συνεχή στήριξη μεγάλων βιομηχανιών των ΗΠΑ οι οποίες κατανοούν σαφώς τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη δράση για το κλίμα·

71.  θεωρεί ότι, σε περίπτωση που άλλες μεγάλες οικονομίες δεν αναλάβουν δεσμεύσεις ανάλογες με εκείνες της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, θα καταστεί αναγκαίο να διατηρηθούν οι διατάξεις περί διαρροής άνθρακα, ιδίως στους τομείς που εκτίθενται τόσο σε υψηλή ένταση εμπορικών συναλλαγών όσο και σε υψηλό μερίδιο κόστους του άνθρακα κατά την παραγωγή, προκειμένου να διασφαλιστεί η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας·

72.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Κίνα και άλλοι σημαντικοί ανταγωνιστές των ενεργοβόρων βιομηχανιών της ΕΕ καθιερώνουν μηχανισμούς εμπορίας διοξειδίου του άνθρακα ή άλλους μηχανισμούς τιμολόγησης· θεωρεί ότι, μέχρι να επιτευχθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, η ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζει επαρκή και αναλογικά μέτρα για να διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα στη βιομηχανία της και να προλαμβάνει, εφόσον χρειάζεται, τη διαρροή άνθρακα, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές για την ενέργεια, τη βιομηχανία και το κλίμα πρέπει να συμβαδίζουν·

73.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί ο αριθμός των ειδικευμένων εργαζομένων που δραστηριοποιούνται στον τομέα και να προωθηθούν η γνώση και οι βέλτιστες πρακτικές για την τόνωση της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας και ταυτόχρονα να υποστηριχθεί, όπου απαιτείται, η δίκαιη μετάβαση του εργατικού δυναμικού·

Ενεργειακή πολιτική

74.  καλεί την ΕΕ να πιέσει τη διεθνή κοινότητα να θεσπίσει χωρίς καθυστέρηση συγκεκριμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος, για τη σταδιακή κατάργηση των επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων, μεταξύ άλλων για τα ορυκτά καύσιμα, οι οποίες στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, αποθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία και παρεμποδίζουν την καινοτομία·

75.  τονίζει τη σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη μείωση των εκπομπών, αλλά και για την εξοικονόμηση χρημάτων, την ενεργειακή ασφάλεια και την πρόληψη και την άμβλυνση της ενεργειακής πενίας προκειμένου να προστατευτούν και να βοηθηθούν τα ευπαθή και φτωχά νοικοκυριά· ζητεί την παγκόσμια προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. με την τόνωση της αυτοπαραγωγής και της κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές), καθώς και την αποτελεσματική εγκατάστασή τους· υπενθυμίζει ότι η ιεράρχηση της ενεργειακής απόδοσης και η ανάληψη ηγετικού ρόλου σε παγκόσμιο επίπεδο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν δύο βασικούς στόχους της Ενεργειακής Ένωσης της ΕΕ·

76.  υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας, ευφυών δικτύων και ανταπόκρισης στη ζήτηση, που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικής ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στους τομείς της οικιακής θέρμανσης και ψύξης·

Έρευνα, καινοτομία και ψηφιακές τεχνολογίες

77.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η συνεχής και ενισχυμένη έρευνα και την καινοτομία στους τομείς του μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, των πολιτικών προσαρμογής, της αποδοτικής χρήσης των πόρων, των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της βιώσιμης χρήσης δευτερογενών πρώτων υλών («κυκλική οικονομία») είναι το κλειδί για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος με αποδοτικό ως προς το κόστος τρόπο, καθώς και για τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα· ζητεί, ως εκ τούτου, να αναληφθούν γενικότερες δεσμεύσεις με σκοπό να ενισχυθούν οι επενδύσεις και να επικεντρωθούν στον συγκεκριμένο τομέα·

78.  τονίζει ότι για να σημειωθούν οι τεχνολογικές πρόοδοι που είναι απαραίτητες για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές θα απαιτηθούν σαφή πολιτικά μηνύματα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των φραγμών της αγοράς και των κανονιστικών εμποδίων στις νέες τεχνολογίες και τα επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς και καλά στοχευμένες δημόσιες δαπάνες·

79.  υπενθυμίζει ότι η έρευνα, η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα συγκαταλέγονται στους πέντε πυλώνες της στρατηγικής της ΕΕ για την ενεργειακή ένωση· σημειώνει ότι η ΕΕ είναι αποφασισμένη να παραμείνει στην παγκόσμια πρωτοπορία σε αυτούς τους τομείς και, ταυτόχρονα, να αναπτύξει στενή επιστημονική συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους· τονίζει τη σημασία της οικοδόμησης και διατήρησης ισχυρού δυναμικού καινοτομίας τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες χώρες για την ανάπτυξη καθαρών και βιώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών·

80.  υπενθυμίζει τον θεμελιώδη ρόλο των ψηφιακών τεχνολογιών για τη διευκόλυνση της ενεργειακής μετάβασης, της δημιουργίας νέων βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης· τονίζει τα περιβαλλοντικά οφέλη που μπορεί να αποφέρει η ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μέσω της αποδοτικής χρήσης των πόρων και τη μείωση της έντασης χρήσης υλικών·

81.  τονίζει τη σημασία της πλήρους αξιοποίησης των υφιστάμενων προγραμμάτων και μέσων της ΕΕ, όπως το «Ορίζων 2020», τα οποία παραμένουν ανοικτά στη συμμετοχή τρίτων χωρών, ιδίως στους τομείς της ενέργειας, της κλιματικής αλλαγής και της αειφόρου ανάπτυξης·

82.  ζητεί καλύτερη χρήση τεχνολογιών, όπως η δορυφορική τεχνολογία, για επακριβή συλλογή δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές, τη θερμοκρασία και την κλιματική αλλαγή· τονίζει ιδιαίτερα τη συμβολή του προγράμματος Copernicus· ζητεί επίσης να υπάρξει διαφανής συνεργασία και μερισμός πληροφοριών μεταξύ χωρών, και ανοικτός χαρακτήρας των δεδομένων για την επιστημονική κοινότητα·

Κλιματική διπλωματία

83.  στηρίζει σθεναρά τη διαρκή έμφαση της ΕΕ στην κλιματική διπλωματία, κάτι που είναι απαραίτητο για την προβολή της δράσης για το κλίμα στις χώρες εταίρους και στην παγκόσμια κοινή γνώμη· τονίζει την ανάγκη για τη διατήρηση της κλιματικής αλλαγής ως στρατηγικής προτεραιότητας στους διπλωματικούς διαλόγους, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις και το μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα κράτη μέλη διαθέτουν αξιοσημείωτη δυνατότητα άσκησης εξωτερικής πολιτικής και πρέπει να επιδεικνύουν ηγετικό ρόλο σε κλιματικά φόρουμ· τονίζει ότι η φιλόδοξη και επείγουσα δράση για το κλίμα, σε συνδυασμό με την εφαρμογή των δεσμεύσεων της COP21, πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν προτεραιότητες της ΕΕ στους διμερείς και διπεριφερειακούς διαλόγους υψηλού επιπέδου με τις χώρες εταίρους, την G7, την G20, τον ΟΗΕ, καθώς και σε άλλα διεθνή φόρουμ·

84.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι οι στόχοι της πολιτικής για το κλίμα πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο των προσπαθειών της ΕΕ στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και στο παγκόσμιο θεματολόγιο της ΕΕ· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια δράση για το κλίμα, με τη συνεχή δέσμευση για τη συμφωνία του Παρισιού και με την ενεργό προσέγγιση στρατηγικών εταίρων, τόσο σε εθνικό όσο και σε υποεθνικό επίπεδο, προκειμένου να δημιουργηθούν ή να ενισχυθούν συμμαχίες το κλίμα έτσι ώστε να διατηρηθεί η δυναμική προς ένα φιλόδοξο καθεστώς προστασίας του κλίματος·

85.  παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εργαστούν με στόχο την ευρύτερη ευαισθητοποίηση, ανάλυση και διαχείριση των κλιματικών κινδύνων, καθώς και τη στήριξη των εταίρων της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο στις προσπάθειες που καταβάλλουν ώστε να κατανοούν, να ενσωματώνουν, να προβλέπουν και να διαχειρίζονται καλύτερα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην εγχώρια σταθερότητα, στη διεθνή ασφάλεια και στην εκτόπιση πληθυσμών·

86.  δεσμεύεται να αξιοποιήσει τον διεθνή του ρόλο και τη συμμετοχή του σε διεθνή κοινοβουλευτικά δίκτυα, προκειμένου να επιδιώξει αδιαλείπτως την επίτευξη προόδου ως προς την ταχεία εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού·

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

87.  θεωρεί ότι, εφόσον το Κοινοβούλιο πρέπει να δίνει και τη δική του έγκριση σε διεθνείς συμφωνίες και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην εγχώρια εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού ως συννομοθέτης, πρέπει να συμμετέχει δεόντως στην αντιπροσωπεία της ΕΕ· αναμένει ως εκ τούτου να του επιτραπεί να συμμετέχει σε συντονιστικές συνεδριάσεις της ΕΕ στη Βόννη και να του διασφαλιστεί η πρόσβαση σε όλα τα προπαρασκευαστικά έγγραφα ήδη από τη στιγμή της έναρξης των διαπραγματεύσεων·

o
o   o

88.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη Γραμματεία της UNFCCC, με αίτημα να διανεμηθεί σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη μη μέλη της ΕΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0383.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου