Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2868(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0543/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/10/2017 - 4.1

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0381

Prijaté texty
PDF 275kWORD 47k
Štvrtok, 5. októbra 2017 - Štrasburg
Situácia ľudí s albinizmom v Malawi a iných afrických krajinách
P8_TA(2017)0381RC-B8-0543/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. októbra 2017 o situácii osôb s albinizmom v Afrike, najmä v Malawi (2017/2868(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o albinizme v Afrike, najmä na uznesenie zo 7. júla 2016 o situácii osôb s albinizmom v Afrike, najmä v Malawi(1), a zo 4. septembra 2008 o vraždách albínov v Tanzánii(2),

–  so zreteľom na správy nezávislého experta OSN z 24. marca 2017 a 18. januára 2016 o uplatňovaní ľudských práv osobami s albinizmom,

–  so zreteľom na vyhlásenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) z 13. júna 2017 o Medzinárodnom dni osvety o albinizme,

–  so zreteľom na tlačové správy Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 19. septembra 2017 s názvom Prelomový krok v boji proti beztrestnosti prípadov porušovania ľudských práv súvisiacich s čarodejníctvom a z 28. júla 2017 s názvom Tanzánia: „Počet zaznamenaných útokov na osoby s albinizmom klesá, ale základné príčiny sú vo vidieckych oblastiach stále veľmi rozšírené“ – expert OSN,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 69/170 z 18. decembra 2014 o Medzinárodnom dni osvety o albinizme,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 70/229 z 23. decembra 2015 o osobách s albinizmom,

–  so zreteľom na rezolúciu Africkej komisie pre ľudské práva a práva národov (ACHPR) č. 263 z 5. novembra 2013 o predchádzaní útokom namiereným proti osobám s albinizmom a ich diskriminácii,

–  so zreteľom na regionálny akčný plán na ukončenie útokov na osoby s albinizmom v Afrike na obdobie 2017 – 2021 a súvisiacu rezolúciu ACHPR č. 373 z 22. mája 2017,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,

–  so zreteľom na Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o právach osôb patriacich k národnostným alebo etnickým, náboženským a jazykovým menšinám z 18. decembra 1992,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve z Cotonou,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže albinizmus je dedičné genetické ochorenie, ktoré postihuje jedného z 20 000 ľudí na celom svete, pričom v krajinách subsaharskej Afriky je podiel takýchto osôb výrazne vyšší, čo sa dá konkrétne preukázať na Tanzánii, Malawi a Burundi, kde je koncentrácia osôb s albinizmom najvyššia;

B.  keďže najväčšou hrozbou pre osoby s albinizmom vo veľkej časti Afriky sú mylné názory a povery, pokiaľ ide o túto anomáliu; keďže neopodstatnená súvislosť medzi albinizmom a nadprirodzenými schopnosťami je pre osoby s albinizmom najväčšou hrozbou; keďže tieto mýty podnecujú násilie a obchodovanie s časťami tiel týchto osôb v domnienke, že prinášajú šťastie, zdravie a majetok; keďže albínky sú často znásilňované, pretože prevláda mylný názor, že sexuálny styk s nimi môže vyliečiť HIV/AIDS;

C.  keďže podľa skupín pre ľudské práva bolo v poslednom desaťročí v Afrike zaznamenaných viac ako 600 útokov na osoby s albinizmom, hoci reálne čísla sú pravdepodobne ešte vyššie; keďže počet útokov v posledných rokoch výrazne vzrástol, najmä v Malawi, Tanzánii a Mozambiku;

D.  keďže v roku 2016 došlo v 25 afrických krajinách k 172 vraždám a ďalším 276 útokom namiereným voči osobám s albinizmom; keďže v tomto roku boli okrem Malawi zaznamenané útoky na osoby s albinizmom aj v Burundi, Mozambiku, Zambii a Tanzánii, kde väčšinu obetí údajne tvorili deti;

E.  keďže od začiatku roku 2017 bola nová vlna vrážd a útokov namierených proti osobám s albinizmom podnietená systémovými zlyhaniami systému trestnej justície v Malawi, z dôvodu čoho sú členovia tejto zraniteľnej skupiny ponechaní napospas zločineckým gangom; keďže od januára 2017 boli zabité aspoň dve osoby s albinizmom, zatiaľ čo ďalších sedem nahlásilo trestné činy, ako pokus o vraždu alebo únos;

F.  keďže napriek tomu, že boli v roku 2016 v Malawi zavedené prísnejšie právne predpisy vrátane reformy trestného zákonníka a zákona o anatómii, nezabránilo to opätovnému zabíjaniu osôb patriacich do tejto zraniteľnej skupiny a útokom namiereným proti nim, a to najmä z dôvodu nedostatočného presadzovania práva, nepostačujúcich kapacít v oblasti súdnictva, hlavných príčin tohto javu a sociálneho a kultúrneho prostredia;

G.  keďže osoby s albinizmom čelia mimoriadne závažnému porušovaniu ľudských práv počnúc obťažovaním, cez prenasledovanie a spoločenskú diskrimináciu, až po únosy, znásilnenia a vraždy;

H.  keďže ženy a deti s albinizmom sú obzvlášť ohrozené sociálnym vylúčením; keďže deti sú v dôsledku svojej anomálie opúšťané; keďže vzdelávanie detí je negatívne poznačené šikanovaním, stigmatizáciou a celkovou obavou z útoku;

I.  keďže tanzánijská vláda prijala rázne a konkrétne opatrenia zamerané na boj proti praktizovaniu čarodejníctva v krajine, v rámci čoho zrušila osvedčenia pre ľudových liečiteľov a zatkla mnoho šamanov; keďže tanzánijský prezident vymenoval v roku 2008 prvého poslanca parlamentu s albinizmom a v decembri 2015 prvého albína za námestníka ministra;

J.  keďže Mozambik, Nigéria a Keňa prijali akčný plán reakcie na útoky, ktorý sa zameriava na podporu verejného vzdelávania v oblasti albinizmu a zvyšovanie povedomia o tejto problematike v rámci rodín a komunít, zabezpečenie ochrany a sociálnej pomoci osobám s albinizmom, zabezpečenie právnej pomoci, rýchlosti procesov a predchádzania útokom, výmenu a zverejňovanie súdnych rozhodnutí ako odstrašujúceho opatrenia a uskutočňovanie ďalšieho výskumu s cieľom zlepšiť opatrenia identifikované v tomto pláne a podporiť tvorbu politiky založenej na dôkazoch;

K.  keďže v júni 2017 prijala ACHPR regionálny akčný plán na obdobie 2017 – 2021 zameraný na ukončenie útokov na osoby s albinizmom, ktorý podporila OSN a rôzne regionálne a medzinárodné zainteresované strany; keďže tento akčný plán sa zameriava na podporu spoločného úsilia a opatrení zameraných na boj proti násiliu páchanému na osobách s albinizmom a na ochranu ich práv a práv ich rodín;

L.  keďže napriek vzrastajúcemu medzinárodnému zviditeľňovaniu tohto problému a prijatiu nových právnych predpisov v dotknutých krajinách sú trestné stíhania a odsúdenia naďalej veľmi zriedkavé a v mnohých afrických krajinách stále dochádza k absolútne beztrestnému páchaniu zločinov a mučeniu;

M.  keďže zabíjanie, mrzačenie, diskriminácia, obťažovanie a stigmatizácia vyhnali stovky osôb s albinizmom do oblastí, kde v dočasných útulkoch hľadajú útočisko; keďže táto situácia uviedla osoby s albinizmom do ešte väčšej neistoty, pretože je obmedzený ich prístup k základným službám, ako je zdravotná starostlivosť a vzdelávanie, a k pracovným príležitostiam a ich zapojenie sa do spoločenského diania; keďže prístup k primeranej zdravotnej starostlivosti vrátane preventívnych liekov proti rakovine kože obmedzujú problémy, ktorým osoby s albinizmom čelia a ktoré by sa mohli prekonať rozvojom zdravotníckych zariadení a znalostí v regióne;

N.  keďže celoživotný strach a diskriminácia majú dlhodobé, či dokonca trvalé psychosociálne následky;

O.  keďže v marci 2015 OSN vymenovala svoju prvú nezávislú expertku na uplatňovanie ľudských práv osobami s albinizmom, ktorou je Ikponwosa Ero, a 13. júna oficiálne vyhlásila za Medzinárodný deň osvety o albinizme;

P.  keďže EÚ uskutočňuje verejné podporné kampane s cieľom zvýšiť povedomie o tejto veci a podporuje zapojenie organizácií občianskej spoločnosti a snahy miestnych orgánov o budovanie kapacít v boji proti vraždeniu osôb s albinizmom;

Q.  keďže osoby s albinizmom sú postihnuté neúmerne vysokou mierou chudoby v dôsledku násilia, diskriminácie a marginalizácie, ktorým čelia;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad pokračujúcou a rozšírenou diskrimináciou a prenasledovaním, ktorým čelia osoby s albinizmom v Afrike, najmä v nadväznosti na nedávny nárast násilia v Malawi; dôrazne odsudzuje všetky vraždy, únosy, mrzačenie a iné formy neľudského a ponižujúceho zaobchádzania, ktorými sú postihované osoby s albinizmom, a vyjadruje úprimnú sústrasť a solidaritu s rodinami obetí; odsudzuje tiež každé špekulatívne obchodovanie s časťami ľudských tiel osôb s albinizmom;

2.  je naďalej veľmi znepokojený tým, že to, že v Malawi boli zavedené prísnejšie právne predpisy, nezabránilo nedávnemu obnoveniu útokov namierených proti osobám s albinizmom; víta reformy trestného zákonníka a zákona o anatómii; žiada však orgány Malawi, aby v plnej miere vyšetrili nedávnu sériu zločinov namierených proti osobám s albinizmom a postavili pred súd páchateľov trestných činov súvisiacich s albinizmom;

3.  pripomína, že primárnou zodpovednosťou štátu je chrániť svojich občanov vrátane zraniteľných skupín, a vyzýva vládu Malawi, aby ponúkala účinnú ochranu osobám s albinizmom s cieľom chrániť ich právo na život a osobnú bezpečnosť v súlade s medzinárodnými povinnosťami a záväzkami Malawi v oblasti ľudských práv;

4.  naliehavo žiada orgány Malawi, aby proaktívne zakročili proti akejkoľvek zločineckej organizácii, ktorá sa zaoberá čarodejníctvom a obchodovaním s ľuďmi, poskytli polícii primeranú odbornú prípravu a zdroje, dôkladne vyšetrili trestné činy súvisiace s albinizmom, ukončili beztrestnosť a aby sa urýchlene usilovali o medzinárodnú podporu s úmyslom viesť nestranné a účinné vyšetrovania všetkých zaznamenaných útokov namierených proti osobám s albinizmom s cieľom postaviť zodpovedné osoby pred súd a vyvodiť voči nim zodpovednosť;

5.  vyzýva postihnuté africké krajiny, aby v prípade potreby rozšírili právne predpisy tak, aby bola držba častí tela a obchodovanie s nimi trestným činom;

6.  vyzýva vládu Malawi, aby účinnejšie napĺňala liečebné, psychologické a sociálne potreby ľudí s albinizmom tým, že im zaručí rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu v rámci politík začleňovania; pripomína, že prístup k zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu je pre osoby s albinizmom aj naďalej veľkým problémom, ktorý treba riešiť; žiada o väčšie investície do vytvárania vhodných sociálnych, opatrovníckych a poradenských štruktúr pre obete, najmä pre ženy a deti, ako aj o lepšiu reakciu na ich liečebné a psychologické potreby; trvá na tom, že by mali byť zavedené politiky s cieľom uľahčiť ich opätovné začlenenie do vlastných komunít;

7.  zdôrazňuje, že všeobecný nedostatok vedomostí a zdravotných informácií o albinizme často vedie k zhoršovaniu zdravotného stavu osôb s albinizmom; zdôrazňuje potrebu zabezpečenia ich prístupu k zdravotnej starostlivosti, najmä vo vidieckych a v odľahlých oblastiach; domnieva sa, že zdravotnícki pracovníci by mali byť vyškolení k citlivosti v prístupe k albinizmu; požaduje, aby sa zlepšila odborná príprava učiteľov a zamestnancov školskej správy v oblasti albinizmu a aby malawijské orgány uľahčovali prístup osôb s albinizmom k vzdelaniu a jeho užívaniu;

8.  víta úsilie tanzánijskej vlády bojovať proti diskriminácii osôb s albinizmom a jej rozhodnutie postaviť šamanov mimo zákon v snahe zastaviť vraždenie tejto skupiny obyvateľstva, pričom priznáva, že príliš málo prípadov skončilo pre súdom; okrem toho víta úsilie v Mozambiku, Keni a Nigérii;

9.  domnieva sa, že je potrebné vynaložiť viac úsilia na riešenie hlavných príčin diskriminácie a násilia namierených proti osobám s albinizmom, a to prostredníctvom kampaní na zvyšovanie povedomia verejnosti; zdôrazňuje kľúčovú úlohu miestnych orgánov a organizácií občianskej spoločnosti pri presadzovaní práv osôb s albinizmom, pri informovaní a vzdelávaní obyvateľstva a pri búraní mýtov a predsudkov o albinizme;

10.  je znepokojený osobitnými výzvami, ktorým čelia ženy a deti s albinizmom a kvôli ktorým sú vo väčšej miere ohrozené chudobou, neistotou a izoláciou; trvá na tom, že všetky obete by mali mať prístup k primeranej zdravotnej a psychologickej starostlivosti a že by sa mali zaviesť primerané politiky s cieľom uľahčiť ich opätovné začlenenie do vlastných komunít;

11.  vyzýva orgány príslušných krajín, aby sa v spolupráci s medzinárodnými a regionálnymi partnermi zaviazali bojovať proti škodlivým poverám, na základe ktorých sú ľudia s albinizmom aj naďalej prenasledovaní, a aby zároveň prijali všetky potrebné opatrenia na zabránenie a boj proti nelegálnemu obchodu s časťami tiel osôb s albinizmom, aby znovu otvorili prípady podozrenia z vykrádania hrobov, vysledovali a identifikovali zdroj dopytu po týchto častiach tela a postavili „lovcov osôb s albinizmom“ pred súd;

12.  pripomína, že násilie namierené proti osobám s albinizmom má často cezhraničný charakter, a trvá na tom, že je potrebné posilniť regionálnu spoluprácu v tejto oblasti; víta preto všetky iniciatívy prijaté na regionálnej a medzinárodnej úrovni zamerané na boj proti násiliu namierenému proti osobám s albinizmom, a najmä skutočnosť, že Africká únia a OSN nedávno prijali regionálny akčný plán na obdobie 2017 – 2021 zameraný na otázku albinizmu, čo je pozitívny a konkrétny signál záväzku, ktorý prijali africkí vodcovia; žiada o okamžité a účinné vykonávanie tohto plánu;

13.  žiada EÚ a jej členské štáty, aby naďalej spolupracovali s dotknutými krajinami s cieľom účinne podporovať ich úsilie o formulovanie politík, ktoré riešia osobitné potreby a práva osôb s albinizmom, a to na základe nediskriminácie a sociálneho začleňovania, poskytovaním potrebnej finančnej a technickej pomoci;

14.  žiada EÚ, aby aj naďalej pozorne monitorovala situáciu v oblasti ľudských práv osôb s albinizmom v Afrike, najmä prostredníctvom pravidelného podávania správ a následnej práce svojich delegácií, a naďalej podporovala výrazné zlepšenia v oblasti ich ochrany a sociálnej integrácie;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom Malawi a Tanzánie, Africkej únii a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2016)0314.
(2) Ú. v. EÚ C 295 E, 4.12.2009, s. 94.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia