Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2869(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0545/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/10/2017 - 4.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0382

Vedtagne tekster
PDF 173kWORD 52k
Torsdag den 5. oktober 2017 - Strasbourg
Sagerne vedrørende krimtatarlederne Akhtem Chiygoz og Ilmi Umerov og journalist Mykola Semena
P8_TA(2017)0382RC-B8-0545/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 5. oktober 2017 om sagerne vedrørende krimtatarlederne Akhtem Chiygoz og Ilmi Umerov og journalist Mykola Semena (2017/2869(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til associeringsaftalen mellem EU og Ukraine og det vidtgående og brede frihandelsområde,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Ukraine og Krim, om den europæiske naboskabspolitik og om det østlige partnerskab, navnlig til sin beslutning af 21. januar 2016 om associeringsaftaler/vidtgående og brede frihandelsområder med Georgien, Moldova og Ukraine(1), sin beslutning af 4. februar 2016 om menneskerettighedssituationen på Krim, navnlig for krimtatarerne(2), sin beslutning af 12. maj 2016 om krimtatarerne(3) og sin beslutning af 16. marts 2017 om ukrainske politiske fanger i Rusland og situationen på Krim(4),

–  der henviser til rapporten fra Kontoret for FN's Højkommissær for Menneskerettigheder af 25. september 2017 om menneskerettighedssituationen i den midlertidigt besatte Autonome Republik Krim og byen Sevastopol (Ukraine),

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 68/262 af 27. marts 2014 om Ukraines territoriale integritet og til FN's Generalforsamlings resolution 71/205 af 19. december 2016 om menneskerettighedssituationen i Den Autonome Republik Krim og byen Sevastopol (Ukraine),

–  der henviser til Rådets beslutninger om fortsatte sanktioner mod Den Russiske Føderation i forbindelse med den ulovlige annektering af Krimhalvøen,

–  der henviser til den humanitære folkeret og især til dens bestemmelser om besatte områder og behandling og beskyttelse af civile,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at der i mange troværdige rapporter, herunder den seneste fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder, fremlægges dokumentation for det stigende misbrug af menneskerettighederne på Krim, der påvirker repræsentanter for krimtatarerne, journalister, mediefolk, bloggere og almindelige mennesker, der går til kamp mod den russiske besættelse eller blot forsøger at dokumentere de facto-myndighedernes grusomheder;

B.  der henviser til, at det af rapporten af 25. september 2017 fra FN's Kontor for Menneskerettigheder om menneskerettighedssituationen i den midlertidigt besatte Autonome Republik Krim og byen Sevastopol (Ukraine) fremgår, at der er blevet dokumenteret alvorlige krænkelser af menneskerettighederne såsom vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser, tvungne forsvindinger, mishandling og tortur samt mindst én udenretslig henrettelse;

C.  der henviser til, at Ilmi Umerov, krimtatarernes leder og næstformand for Mejlis, blev idømt to års fængsel for at gå imod den ulovlige annektering af Krimhalvøen i henhold til artikel 280.1 i den russiske straffelov om offentlige opfordringer til handling, der har til formål at krænke Ruslands territoriale integritet;

D.  der henviser til, at Akhtem Chiygoz, næstformand for Mejlis, blev idømt otte års fængsel for at "organisere masseuroligheder" den 26. februar 2014;

E.  der henviser til, at journalist Mykola Semena blev idømt en betinget fængselsdom på to et halvt år og et treårigt forbud mod at udføre journalistisk arbejde på grundlag af artikel 280.1 i den russiske straffelov om offentlige opfordringer til handling, der har til formål at krænke Ruslands territoriale integritet;

F.  der henviser til, at nylige domstolsafgørelser beviser, at retssystemet udnyttes som et politisk redskab til at undertrykke dem, der er modstandere af den russiske annektering af Krimhalvøen;

G.  der henviser til, at der i forskellige sager er blevet rapporteret om bortførelser, tvungne forsvindinger samt anvendelse af tortur og anden grusom og nedværdigende behandling i tilbageholdelsescentre; der henviser til, at tortur er blevet anvendt til at opnå falsk bevismateriale; der henviser til, at disse påstande stadig ikke er blevet behørigt undersøgt;

H.  der henviser til, at der på Krim er blevet gennemført omfattende ekspropriering af offentlig og privat ejendom uden kompensation eller respekt for bestemmelserne i den humanitære folkeret om beskyttelse af ejendom mod beslaglæggelse eller destruktion;

I.  der henviser til, at civilsamfundets råderum til at operere på Krim er blevet væsentligt reduceret, idet medieforetagender er blevet lukket, hvilket i uforholdsmæssig høj grad rammer krimtatarsamfundet, deres ret til information og deres ret til at bevare deres kultur og identitet;

J.  der henviser til, at Den Russiske Føderations annektering af Krim er ulovlig og i strid med folkeretten og europæiske aftaler, som er indgået af både Den Russiske Føderation og Ukraine, navnlig De Forenede Nationers pagt, Helsingforsslutakten og Budapestmemorandummet fra 1994 og traktaten om venskab, samarbejde og partnerskab mellem Ukraine og Den Russiske Føderation fra 1997;

K.  der henviser til, at i annekteringsperioden er Den Russiske Føderation ansvarlig for beskyttelsen af befolkningerne og borgerne på Krim gennem de myndigheder, der er tilstede de facto i regionen;

1.  fordømmer domsafsigelsen over Ilmi Umerov, krimtatarernes leder og næstformand for Mejlis, Akhtem Chiygoz, næstformand for Mejlis, og journalist Mykola Semena; kræver, at disse domme ophæves, at Umerov og Chiygoz øjeblikkeligt og betingelsesløst løslades, og at alle anklager mod Semena øjeblikkeligt og betingelsesløst frafaldes;

2.  fordømmer på det kraftigste de hårde straffe, som er blevet idømt ledere af krimtatarsamfundet og andre, der modsætter sig den russiske annektering, såsom Uzair Abdullaev, Teymur Abdullaev, Zevri Abseutov, Rustem Abiltarov, Muslim Aliyev, Refat Alimov, Ali Asanov, Volodymyr Balukh, Enver Bekirov, Oleksiy Bessarabov, Hlib Shabliy, Oleksiy Chirniy, Mustafa Degermenji, Emil Dzhemadenov, Arsen Dzheparov, Volodymyr Dudka, Pavlo Gryb, Rustem Ismailov, Mykola Karpyuk, Stanislav Klykh, Andriy Kolomiyets, Oleksandr Kolchenko, Oleksandr Kostenko, Emir-Usein Kuku, Sergey Litvinov, Enver Mamutov, Remzi Memethov, Yevhen Panov, Yuri Primov, Volodymyr Prisich, Ferat Sayfullayev, Eider Saledinov, Oleg Sentsov, Vadym Siruk, Oleksiy Stogniy, Redvan Suleymanov, Roman Sushchenko, Mykola Shiptur, Dmytro Shtyblikov, Viktor Shchur, Rustem Vaitov, Valentyn Vygovsky, Andriy Zakhtey og Ruslan Zeytullaev efter farceagtige retssager og tvivlsomme anklager; kræver, at deres retsafgørelser ophæves, og at de, der tilbageholdes, øjeblikkeligt løslades;

3.  fordømmer de diskriminerende politikker, som de såkaldte myndigheder har pålagt især det oprindelige krimtatarsamfund, krænkelsen af deres ejendomsret, den stadig mere udbredte intimidering af dette samfunds politiske, sociale og økonomiske liv og af alle, der modsætter sig den russiske annektering;

4.  mener, at krimtatarernes rettigheder er blevet alvorligt krænket med forbuddet mod de aktiviteter, som varetages af Mejlis, og ved at erklære det for en ekstremistisk organisation den 26. april 2016, og ved at give deres ledere forbud mod genindrejse på halvøen; gentager på det kraftigste sin opfordring til omgående ophævelse af de relevante afgørelser og deres virkninger og til overholdelse af Den Internationale Domstols kendelse af 19. april 2017 om foreløbige foranstaltninger i sager anlagt af Ukraine mod Den Russiske Føderation, hvori det konkluderes, at Den Russiske Føderation skal afstå fra at opretholde eller indføre begrænsninger af krimtatarsamfundets mulighed for at bevare dets repræsentative institutioner, herunder Mejlis;

5.  minder om, at eksistensen af undertrykkelse og anvendelsen af lovgivningen om ekstremisme, separatisme og terrorisme har ført til en alvorlig forværring af menneskerettighedssituationen på Krimhalvøen og til udbredt krænkelse af ytringsfriheden og forsamlingsfriheden, at tvungen indførelse af russisk statsborgerskab er blevet systematisk, og at grundlæggende frihedsrettigheder er ikke garanteret på Krimhalvøen; kræver, at diskriminerende lovgivning ophæves, og fremhæver det presserende behov for ansvarliggørelse for menneskerettighedskrænkelser og overgreb på halvøen;

6.  fordømmer kraftigt den fremherskende praksis for overførsel af fanger til fjerntliggende regioner i Rusland, da dette i alvorlig grad hæmmer deres kommunikationsmuligheder med deres familiemedlemmer og venner og menneskerettighedsorganisationers muligheder for at holde øje med deres trivsel; understreger, at denne praksis er en overtrædelse af den russiske lovgivning, navnlig artikel 73 i loven om fuldbyrdelse af strafferetlige domme, hvorefter straffe bør afsones i det område, hvor den dømte har fast bopæl, eller hvor dommen er blevet afsagt;

7.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten og EU's delegation i Rusland til nøje at følge de igangværende retssager og til at være opmærksomme på behandlingen af de tilbageholdte; udtrykker særlig bekymring over beretninger om anvendelse af straffende psykiatriske behandlinger; forventer, at EU-delegationen, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaternes ambassader nøje følge disse sager og søger adgang til de personer, der tilbageholdes før, under og efter deres retssager;

8.  opfordrer Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol til at behandle alle ansøgninger om domstolsprøvelse fra Krim med højest mulige prioritet, idet det russiske retssystem ikke kan og ikke tilvejebringer retsmidler i disse sager;

9.  fordømmer undertrykkelsen af uafhængige medieforetagender, der repræsenterer mindretalssamfund, og opfordrer indtrængende de russiske myndigheder til at afholde sig fra at lægge retlige og administrative hindringer i vejen for deres drift;

10.  kræver, at internationale menneskerettighedsobservatører, herunder specialiserede strukturer af FN, OSCE og Europarådet, har uhindret adgang til Krimhalvøen for at undersøge situationen på halvøen, og kræver, at der oprettes uafhængige overvågningsmekanismer; støtter de initiativer, som ledes af Ukraine, med henblik på at behandle disse spørgsmål i Menneskerettighedsrådet og Generalforsamlingen; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder til konstant at holde øje med menneskerettighedssituationen på Krimhalvøen og til at holde Parlamentet underrettet;

11.  opfordrer Kommissionen til at støtte projekter og udvekslinger med henblik på at forbedre de mellemfolkelige kontakter og fremme fredsopbygning, konfliktløsning, forsoning og interkulturel dialog, herunder på Krim; tilskynder til, at man undgår bureaukratiske hindringer, og tilskynder til mere fleksible ordninger, som vil muliggøre lettere adgang for internationale observatører på halvøen, herunder parlamentarikere, efter aftale med Kiev, og uden at dette fortolkes som en anerkendelse af annekteringen;

12.  understreger, at restriktive foranstaltninger bør pålægges alle personer, der er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder embedsmænd fra Krim og Rusland, som er direkte ansvarlige for anklagerne mod og domsafsigelsen over Akhtem Chiygoz, Mykola Semena og Ilmi Umerov, og disse bør omfatte indefrysning af aktiver i EU-banker og rejseforbud; gentager sin støtte til EU's beslutning om at forbyde import af varer fra Krim og eksport af visse varer og teknologier, investeringer, handel og tjenesteydelser til Krim;

13.  beklager dybt de forhold, som børn på Krim lider under, og at de vokser op uden deres fædre, der ulovligt er blevet berøvet deres frihed som politiske de facto-fanger, herunder dem, der er blevet overført til fjerntliggende dele af Den Russiske Føderation; anser dette for at være en åbenlys krænkelse af internationale menneskerettigheder, børns rettigheder og Den Russiske Føderations internationale forpligtelser såsom FN's konvention om barnets rettigheder; opfordrer de russiske myndigheder og de facto-myndighederne på Krim til at lade ovennævnte personer have regelmæssig kontakt med medlemmer af deres familier, navnlig mindreårige;

14.  minder de russiske myndigheder om, at de i deres de facto-kapacitet som en okkupationsmagt, der udøver effektiv kontrol over Krim, er fuldt ud ansvarlige for beskyttelsen af borgerne mod vilkårlige retlige eller administrative foranstaltninger, og at de i samme kapacitet er bundet af den humanitære folkeret til at sikre beskyttelse af menneskerettighederne på halvøen;

15.  støtter Ukraines suverænitet, uafhængighed, enhed og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser og gentager sin fordømmelse af Den Russiske Føderations ulovlige annektering af Den Autonome Republik Krim og byen Sevastopol; støtter EU's og dets medlemsstaters politik om ikke at anerkende den ulovlige annektering af Krimhalvøen og at indføre de restriktive foranstaltninger, der er truffet i denne henseende; udtrykker sin dybe bekymring over Ruslands igangværende omfattende militarisering af Krimhalvøen, som truer regional og paneuropæisk sikkerhed;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaterne, Ukraines præsident, Ukraines og Den Russiske Føderations regeringer og parlamenter, Europarådets Parlamentariske Forsamling og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, krimtatarernes Mejlis og FN's generalsekretær.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0018.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0043.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0218.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0087.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik