Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2870(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0549/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/10/2017 - 4.3
CRE 05/10/2017 - 4.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0383

Vedtagne tekster
PDF 173kWORD 48k
Torsdag den 5. oktober 2017 - Strasbourg
Situationen i Maldiverne
P8_TA(2017)0383RC-B8-0549/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 5. oktober 2017 om situationen i Maldiverne (2017/2870(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om maldiverne, særlig af 16. september 2004(1), 30. april 2015(2) og 17. december 2015(3),

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Maldiverne har tiltrådt,

–  der henviser til De Forenede Nationers erklæring om afskaffelse af alle former for intolerance og forskelsbehandling på grundlag af religion eller tro fra 1981,

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende dødsstraf,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948, særlig artikel 2, 7 og 19,

–  der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder fra 1989,

–  der henviser til konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder,

–  der henviser til den erklæring, som FN's generalsekretær, António Guterres, fremsatte den 27. juli 2017,

–  der henviser til rapporten fra rejsen til den femte interparlamentariske forsamling EU-Maldiverne den 8.-9. februar 2016,

–  der henviser til erklæringen af 25. juli 2017 fra EU-delegationen til Maldiverne, sammen med EU-medlemsstaternes ambassader og Canadas, Norges, Schweiz' og USA's ambassader, som er akkrediteret til Maldiverne, om situationen i Maldiverne,

–  der henviser til den erklæring, der den 14. marts 2016 blev afgivet af talsmanden for næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, om dommen over Maldivernes tidligere præsident, Mohamed Nasheed,

–  der henviser til erklæringen af 3. august 2017 fra FN's særlige rapportør om udenretlige, summariske eller vilkårlige henrettelser, Agnes Callamard, om "truende" genoptagelse af henrettelser i Maldiverne,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at EU har haft mangeårige forbindelser med Maldiverne, og at hundredtusindvis af europæiske turister hvert år rejser til Maldiverne;

B.  der henviser til, at menneskerettighedssituationen i Maldiverne er blevet dramatisk forværret siden det første demokratiske valg i 2008 og siden den første demokratisk valgte præsident, Mohamed Nasheed, blev væltet i 2012;

C.  der henviser til, at de politiske og borgerlige frihedsrettigheder er blevet udhulet, oppositionsledere er blevet vilkårligt anholdt, medier er blevet angrebet og en voksende religiøs konservatisme beskyldes for at begrænse religionsfriheden og tolerancen, imens præsident Abdulla Yameen, der er forhenværende leder af det progressive parti i Maldiverne, og hans regering forsøger at stramme deres greb om magten;

D.  der henviser til, at sikkerhedsstyrker den 22. august 2017 med magt lukkede parlament (Majlis), i hvad medlemmer af oppositionen beskriver som et forsøg på at blokere et forslag om at anklage formanden for parlamentet;

E.  der henviser til, at medlemmer af oppositionspartier, uafhængige journalister og menneskerettighedsforkæmpere beretter om flere trusler og angreb fra myndigheder, politi og ekstremistiske grupper;

F.  der henviser til, at Mohamed Nasheed – den første demokratisk valgte præsident i Maldiverne – i marts 2015 blev idømt 13 års fængsel efter terroranklager; der henviser til, at ud af de 85 medlemmer af parlamentet er der indledt retssager mod 12, mindst tre har fået konfiskeret deres pas, og mindst en tilbageholdes vilkårligt; der henviser til, at der er planlagt præsidentvalg i 2018;

G.  der henviser til, at der er blevet udtrykt bekymring over den stærkt politiserede maldiviske dommerstand, som i årenes løb har misbrugt deres beføjelser og handlet til fordel for det regerende parti og imod oppositionspolitikere; der henviser til, at retten til en retfærdig rettergang stadig ikke er sikret, og at disse principper udgør grundlæggende elementer i retsstaten;

H.  der henviser til, at det maldiviske parlament den 9. august 2016 vedtog loven om beskyttelse af ære og rygte og ytringsfrihed, der indfører en række begrænsninger af ytringsfriheden og giver den maldiviske regering beføjelse til at tilbagekalde eller suspendere licenser for radio- og tv-selskaber, publikationer, websteder og andre medier;

I.  der henviser til, at Maldivernes præsident i august 2016 i Maldiverne ratificerede en række ændringer til loven om forsamlingsfrihed, som begrænsede de områder, hvor det er lovligt at demonstrere;

J.  der henviser til, at Den Interparlamentariske Unions udvalg om parlamentsmedlemmers menneskerettigheder har udpeget Maldiverne som et af de værste lande i verden med hensyn til angreb på oppositionspolitikere, der rutinemæssigt trues, arresteres og fængsles; der henviser til, at ytringsfriheden, mediefriheden, forsamlingsfriheden og den demokratiske pluralisme i stigende grad trues, og at hundredvis af regeringsfjendtlige demonstranter er blevet anholdt og stillet over for anklager; der henviser til, at der er stadig flere tegn på, at strafferetlige anklager mod politiske modstandere af præsident Yameen kan have været politisk motiverede;

K.  der henviser til, at præsident Yameen gentagne gange har erklæret sin hensigt om at genoptage statssanktionerede henrettelser og dermed bringe et 60-årigt moratorium til ophør; der henviser til, at tyve stater i Asien og Stillehavsregionen har afskaffet dødsstraffen, og yderligere syv de facto har afskaffet den;

L.  der henviser til, at mindst 20 personer på nuværende tidspunkt er idømt dødsstraf i Maldiverne, hvoraf mindst fem var under 18 år på det tidspunkt, hvor de bliver anholdt; der henviser til, at Maldiverne i strid med folkeretten tillader at idømme mindreårige dødsstraf, som skal eksekveres, når de fylder 18 år; der henviser til, at FN's særlige rapportør om udenretslige, summariske eller vilkårlige henrettelser, Agnes Callamard, har opfordret regeringen i Maldiverne til ikke at genoptage henrettelser;

M.  der henviser til, at Maldivernes højesteret i mindst tre tilfælde, nemlig i sagerne vedrørende Hussein Humaam Ahmed, Ahmed Murrath og Mohamed Nabeel, har bekræftet deres dødsdomme efter retssager, som påviseligt ikke overholdt de internationalt anerkendte standarder; der henviser til, at disse tre nu er i overhængende fare for at blive henrettet;

N.  der henviser til, at Den Internationale Juristkommission for nylig har fordømt suspension af 56 maldiviske advokater – en tredjedel af landets praktiserende advokater – der alle havde appelleret om retsreformer for at sikre retsvæsenets uafhængighed;

O.  der henviser til, at der også hersker bekymring over tiltagende radikal islamisk militarisme og over antallet af radikaliserede unge mænd og kvinder, der angiveligt har tilsluttet sig IS/Da'esh;

P.  der henviser til, at den stærkt regeringskritiske blogger Yameen Rasheed blev myrdet den 23. april 2017; der henviser til, at journalisten Ahmen Rilwan har været forsvundet siden august 2014 og frygtes omkommet; der henviser til, at bloggeren Ismail Rasheed blev stukket ned og såret i 2012;

1.  udtrykker dyb beklagelse over den forværrede politiske situation og menneskerettighedssituationen i Maldiverne og præsident Abdulla Yameens og hans regerings stadig mere autoritære styre, der har skabt et klima af frygt og bragt de resultater, som er opnået i landet i de senere år på områderne menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet, i fare, særlig i lyset af det forestående valg i 2018;

2.  fordømmer vedtagelsen i 2016 af loven om ærekrænkelse og ytringsfrihed, der har til formål at slå ned på ytringsfrihed, og ændringerne i 2016 til loven om forsamlingsfrihed, der begrænser forsamlingsfriheden; opfordrer Maldivernes regering til at bringe alle nationale love på linje med international lovgivning på menneskerettighedsområdet og til at ophæve eller reformere ovennævnte love;

3.  beklager undertrykkelsen af politiske modstandere i Maldiverne og opfordrer Maldivernes regering til at frafalde alle anklager mod den tidligere præsident Mohamed Nasheed og umiddelbart og betingelsesløst at løslade alle dem, der tilbageholdes af politiske grunde, herunder lederen af partiet Jumhoory, Qasim Ibrahim; minder regeringen om dens internationale forpligtelser til at respektere grundlæggende frihedsrettigheder og rettigheder i henhold til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, der som minimum omfatter retten til en retfærdig rettergang;

4.  opfordrer Maldivernes højesteret til øjeblikkeligt at ophæve suspensionen af de advokater, der stadig er omfattet af den suspensionen af 56 advokater, der blev indført i september 2017; gentager sin opfordring til regeringen om at sikre dommerstandens fulde uafhængighed og upartiskhed og til at garantere alle borgere adgang til et retfærdigt og gennemsigtigt retsvæsen uden politisk indblanding;

5.  gentager EU's stærke modstand mod dødsstraf, uanset forbrydelsens art og under alle omstændigheder; opfordrer til universel afskaffelse af dødsstraffen; fordømmer på det kraftigste meddelelsen om genindførelse af dødsstraf i Maldiverne og opfordrer indtrængende Maldivernes regering og parlament til at overholde det moratorium for dødsstraf, der har været opretholdt i mere end 60 år;

6.  opfordrer Europa-Kommissionen og medlemsstaterne til offentligt at opfordre præsident Yameen og Maldivernes regering til at gennemgå alle dødsdomme for at sikre, at internationalt anerkendte og forfatningsretligt sikrede garantier for en retfærdig rettergang er overholdt; opfordrer regeringen til omgående at ophæve alle dødsdomme over mindreårige og til at forbyde henrettelse af mindreårige lovovertrædere;

7.  mener, at den eneste måde at løse nedbrydningen af demokrati, menneskerettigheder og frihedsrettigheder i Maldiverne på er gennem en reel dialog med deltagelse af alle politiske parter og andre civile ledere;

8.  opfordrer Maldivernes regering til at respektere og fuldt ud støtte retten til at demonstrere, ytringsfriheden, forsamlingsfriheden samt tanke-, samvittigheds-, religions- og trosfrihed, uafhængigt af flertallets tro;

9.  opfordrer Maldivernes regering til at sætte en stopper for straffriheden for selvtægtsudøvere, som har brugt vold mod mennesker, der advokerer for religiøs tolerance, fredelige demonstranter, kritiske medier og civilsamfundet;

10.  fordømmer den tvungne lukning af det maldiviske parlament (Majlis) for dets medlemmer og chikanen, intimideringen og anholdelsen af udvalgte medlemmer af parlamentet;

11.  fordømmer den fortsatte intimidering af og trusler mod journalister, bloggere og menneskerettighedsforkæmpere i Maldiverne samt anholdelsen af journalister og angreb på og tvungne lukninger af medieorganisationer;

12.  opfordrer regeringen til at sikre en upartisk og uafhængig undersøgelse af Yameen Rasheeds død og bortførelsen af Ahmed Rilwan for at identificere alle de ansvarlige og bringe dem for en domstol;

13.  opfordrer de maldiviske myndigheder til at sikre, at Maldivernes menneskerettighedskommission, Den nationale integritetskommission og valgkommissionerne kan operere uafhængigt og uden indblanding fra regeringen; opfordrer Maldivernes regering til fuldt ud at samarbejde med FN's menneskerettighedsmekanismer, herunder de særlige procedurer og Højkommissariatet for Menneskerettigheder;

14.  opfordrer EU til fuldt ud at udnytte alle de instrumenter, der er til rådighed til fremme af respekt for menneskerettighederne og de demokratiske principper i Maldiverne, herunder indførelse af midlertidige individuelle målrettede sanktioner mod dem, der krænker menneskerettighederne;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, OSCE/ODIHR, Europarådet og Maldivernes regering.

(1) EUT C 140 E af 9.6.2005, s. 165.
(2) EUT C 346 af 21.9.2016, s. 60.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0464.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik