Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2870(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0549/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/10/2017 - 4.3
CRE 05/10/2017 - 4.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0383

Teksty przyjęte
PDF 334kWORD 52k
Czwartek, 5 października 2017 r. - Strasburg
Sytuacja na Malediwach
P8_TA(2017)0383RC-B8-0549/2017

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 października 2017 r. w sprawie sytuacji na Malediwach (2017/2870(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Malediwów, w szczególności rezolucje z dnia 16 września 2004 r.(1), 30 kwietnia 2015 r.(2) i z dnia 17 grudnia 2015 r.(3),

–  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (MPPOiP), którego stroną są Malediwy,

–  uwzględniając deklarację ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji ze względu na wyznanie lub przekonania z 1981 r.,

–  uwzględniając wytyczne UE w sprawie kary śmierci,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r., w szczególności jej art. 2, 7 i 19,

–  uwzględniając Konwencję ONZ o prawach dziecka z 1989 r.,

–  uwzględniając Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet,

–  uwzględniając oświadczenie sekretarza generalnego ONZ Antonia Guterresa z dnia 27 lipca 2017 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie z wyjazdu na 5. posiedzenie międzyparlamentarne UE–Malediwy, które odbyło się w dniach 8–9 lutego 2016 r.,

–  uwzględniając oświadczenie wydane w dniu 25 lipca 2017 r. przez delegaturę UE na Malediwach oraz ambasady państw członkowskich UE oraz ambasady Kanady, Norwegii, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych akredytowane na Malediwach w sprawie sytuacji na Malediwach,

–  uwzględniając oświadczenie rzecznika wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie wyroku skazującego dla byłego prezydenta Malediwów Mohameda Nasheeda,

–  uwzględniając oświadczenie specjalnej sprawozdawczyni ONZ ds. pozasądowych, doraźnych i arbitralnych egzekucji Agnès Callamard z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie „rychłego” przywrócenia kary śmierci na Malediwach,

–  uwzględniając art. 135 ust. 5 i art. 123 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że UE od dawna utrzymuje stosunki z Malediwami, a setki tysięcy turystów europejskich podróżuje co roku na Malediwy;

B.  mając na uwadze, że sytuacja w zakresie praw człowieka na Malediwach dramatycznie się pogorszyła od czasu pierwszych demokratycznych wyborów w 2008 r. i pozbawienia władzy w 2012 r. pierwszego demokratycznie wybranego prezydenta Mohameda Nasheeda;

C.  mając na uwadze, że swobody polityczne i obywatelskie zostały ograniczone, przywódcy opozycji arbitralnie aresztowani, media są atakowane, a rosnący w siłę konserwatyzm religijny jest uważany za przyczynę ograniczenia wolności wyznania i tolerancji religijnej w miarę jak prezydent Abdulla Jamin, będący byłym przywódcą Postępowej Partii Malediwów, i jego rząd dążą do wzmocnienia swojej władzy;

D.  mając na uwadze, że w dniu 22 sierpnia 2017 r. siły bezpieczeństwa siłą zamknęły parlament (Madżlis), co opozycja parlamentarna określiła jako próbę zablokowania wniosku o usunięcie przewodniczącego parlamentu;

E.  mając na uwadze, że członkowie partii opozycyjnej, niezależni dziennikarze i obrońcy praw człowieka donoszą o nasilających się groźbach i atakach ze strony władz, policji i ugrupowań ekstremistów;

F.  mając na uwadze, że w marcu 2015 r. Mohamed Nasheed, pierwszy demokratycznie wybrany prezydent Malediwów, został skazany na 13 lat więzienia pod zarzutem działalności terrorystycznej; mając na uwadze, że spośród 85 posłów do parlamentu 12 członkom opozycji wytoczono procesy, co najmniej trzem z nich odebrano paszporty, a przynajmniej jeden pozostaje arbitralnie zatrzymany; mając na uwadze, że wybory prezydenckie zaplanowano na 2018 r.;

G.  mając na uwadze zastrzeżenia, które pojawiły się z powodu wysoce upolitycznionej malediwskiej władzy sądowniczej, która przez lata nadużywała swoich uprawnień i sprzyjała obecnej partii rządzącej, działając przeciwko politykom opozycji; mając na uwadze, że prawo do rzetelnego procesu sądowego wciąż nie jest jeszcze zagwarantowane oraz że ta zasada należy do fundamentalnych elementów państwa prawa;

H.  mając na uwadze, że w dniu 9 sierpnia 2016 r. parlament Malediwów przyjął ustawę o ochronie dobrego imienia oraz wolności wypowiedzi, która nakłada szereg ograniczeń na wolność wypowiedzi i daje rządowi prawo do cofnięcia lub zawieszenia licencji nadawcom, wydawcom, stronom internetowym i innym środkom przekazu;

I.  mając na uwadze, że w sierpniu 2016 r. prezydent Malediwów ratyfikował szereg zmian do ustawy o wolności zgromadzeń, które ograniczają wyznaczone obszary legalnych protestów;

J.  mając na uwadze, że Komisja Unii Międzyparlamentarnej ds. Praw Człowieka Parlamentarzystów uznała Malediwy za jeden z najgorszych krajów na świecie pod względem ataków na posłów opozycji – politycy opozycji są regularnie zastraszani, aresztowani i wtrącani do więzień; mając na uwadze, że coraz częściej zagrożona jest wolność wypowiedzi, wolność mediów, wolność zrzeszania się i pluralizm demokratyczny, o czym świadczą setki aresztowań demonstrantów antyrządowych i oskarżenia wobec nich; mając na uwadze, że coraz większa liczba dowodów wskazuje na to, że postępowania karne wszczęte wobec przeciwników politycznych prezydenta A. Jamina są umotywowane politycznie;

K.  mając na uwadze, że prezydent A. Jamin wielokrotnie dawał wyraz zamiarowi wznowienia praktyki usankcjonowanych przez państwo egzekucji, kładąc kres obowiązującemu od 60 lat moratorium; mając na uwadze, że w regionie Azji i Pacyfiku dwadzieścia państw zniosło karę śmierci, a siedem w praktyce jej już nie stosuje;

L.  mając na uwadze, że co najmniej 20 osób jest obecnie skazanych na karę śmierci na Malediwach, z których przynajmniej pięć było w wieku poniżej 18 lat w momencie aresztowania; mając na uwadze, że prawo malediwskie, w przeciwieństwie do prawa międzynarodowego, dopuszcza skazywanie nieletnich na odroczoną karę śmierci, którą wykonuje się po ukończeniu 18 lat przez skazanego; mając na uwadze, że specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. pozasądowych, doraźnych i arbitralnych egzekucji wezwała rząd Malediwów, aby nie przywracał egzekucji;

M.  mając na uwadze, że w co najmniej trzech przypadkach, a mianowicie Husseina Humaama Ahmeda, Ahmeda Murratha i Mohameda Nabeela Sąd Najwyższy Malediwów potwierdził wyroki skazujące na karę śmierci w następstwie procesów sądowych, w trakcie których nie przestrzegano międzynarodowych standardów; mając na uwadze, że te trzy osoby mogą zostać w każdej chwili stracone;

N.  mając na uwadze, że Międzynarodowa Komisja Prawników potępiła niedawno zawieszenie 56 malediwskich prawników, czyli jedną trzecią palestry, z których wszyscy brali udział w reformie sądownictwa mającej na celu zagwarantowanie niezawisłości sądownictwa;

O.  mając na uwadze, że istnieją również obawy co do nasilenia działalności radykalnych bojówek islamskich oraz liczby zradykalizowanych młodych mężczyzn i kobiet, którzy rzekomo przystąpili do ISIS/Daisz;

P.  mając na uwadze, że w dniu 23 kwietnia 2017 r. zamordowano blogera i głośnego krytyka rządu Jamina Raszida; mając na uwadze, że od sierpnia 2014 r. nieznane jest miejsce pobytu Ahmena Rilwana i istnieją obawy, że nie żyje; mając na uwadze, że w 2012 r. zaatakowano i zraniono nożem blogera Ismaila Raszida;

1.  wyraża głębokie ubolewanie z powodu pogarszającej się sytuacji politycznej i sytuacji w zakresie praw człowieka na Malediwach oraz coraz bardziej autorytarnych rządów prezydenta Abdulli Jamina oraz jego rządu, który stworzył atmosferę strachu i podważa osiągnięcia Malediwów w dziedzinie praw człowieka, demokracji i praworządności z ostatnich lat, zwłaszcza w związku z wyborami, które mają się odbyć w 2018 r.;

2.  potępia przyjęcie w 2016 r. ustawy o zniesławieniu i wolności słowa, która ma na celu ukrócenie wolności wypowiedzi, a także zmiany wprowadzone w 2016 r. do ustawy o wolności zgromadzeń ograniczające wolność zgromadzeń; wzywa rząd Malediwów do dostosowania wszystkich przepisów prawa krajowego do międzynarodowego prawa w zakresie praw człowieka oraz do uchylenia lub zmiany wyżej wymienionych aktów;

3.  ubolewa nad prześladowaniem przeciwników politycznych na Malediwach i wzywa rząd do odstąpienia od wszystkich zarzutów stawianych byłemu prezydentowi Mohamedowi Nasheedowi oraz do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich osób przetrzymywanych z powodów politycznych, w tym lidera Partii Jumhoory Qasima Ibrahima; przypomina rządowi o jego międzynarodowych zobowiązaniach w zakresie poszanowania podstawowych swobód i praw zgodnie z Międzynarodowym paktem praw obywatelskich i politycznych, który obejmuje minimalne gwarancje rzetelnego procesu sądowego;

4.  wzywa Sąd Najwyższy Malediwów do natychmiastowego cofnięcia zawieszenia 56 prawników zawieszonych we wrześniu 2017 i wobec których wciąż stosowany jest ten środek; ponawia apel do rządu o zagwarantowanie pełnej niezawisłości i bezstronności wymiaru sprawiedliwości i o zagwarantowanie wszystkim obywatelom prawa do sprawiedliwego i przejrzystego wymiaru sprawiedliwości wolnego od wpływów politycznych;

5.  przypomina, że UE zdecydowanie sprzeciwia się stosowaniu kary śmierci we wszystkich przypadkach i bez wyjątków; wzywa do powszechnego zniesienia kary śmierci; zdecydowanie potępia zamiar przywrócenia kary śmierci na Malediwach i wzywa rząd i parlament Malediwów do respektowania moratorium na wykonywanie kary śmierci, które obowiązuje od ponad 60 lat;

6.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do publicznego wezwania prezydenta A. Jamina i rządu Malediwów do dokonania przeglądu wszystkich wyroków skazujących na karę śmierci w celu zapewnienia poszanowania międzynarodowo uznanego i chronionego konstytucją prawa do rzetelnego procesu sądowego; wzywa rząd do natychmiastowego wycofania wszystkich skutkujących karą śmierci zarzutów wobec nieletnich oraz do zakazu wykonywania egzekucji na młodocianych przestępcach;

7.  uważa, że jedynym sposobem na zaradzenie pogarszającemu się stanowi demokracji, pogarszającej się sytuacji praw człowieka i ograniczaniu swobód na Malediwach jest szczery dialog z udziałem wszystkich partii politycznych i innych liderów społeczeństwa obywatelskiego;

8.  wzywa rząd Malediwów do poszanowania i pełnego wspierania prawa do protestu, wolności wypowiedzi, zrzeszania się i zgromadzeń, wolności sumienia i wolności wyznania oraz przekonań, niezależnie od dominującej religii;

9.  wzywa rząd Malediwów, by położył kres bezkarności samozwańczych bojowników, którzy stosowali przemoc wobec osób promujących tolerancję religijną, pokojowych demonstrantów, krytycznych mediów i społeczeństwa obywatelskiego;

10.  potępia wymuszone zamknięcie malediwskiego Madżlisu i niedopuszczanie do niego posłów oraz nękanie, zastraszanie i aresztowania wybranych do parlamentu przedstawicieli;

11.  potępia stałe nękanie dziennikarzy, blogerów i obrońców praw człowieka na Malediwach oraz kierowane przeciw nim groźby, aresztowania reporterów, naloty na siedziby mediów i wymuszanie ich zamykania;

12.  wzywa rząd do zagwarantowania bezstronnego i niezależnego dochodzenia w sprawie śmierci Jamina Raszida i porwania Ahmeda Rilwana, aby ustalić sprawców i postawić ich przed sądem;

13.  wzywa władze Malediwów do zadbania o to, aby Komisja Praw Człowieka Malediwów, Krajowa Komisja Etyki i komisje wyborcze mogły działać niezależnie i bez ingerencji ze strony rządu; apeluje do rządu Malediwów o pełną współpracę ze strukturami ONZ dbającymi o przestrzeganie praw człowieka, w tym w ramach specjalnych procedur i z Biurem Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka;

14.  wzywa UE do nieograniczonego korzystania z wszystkich dostępnych jej instrumentów w celu promowania poszanowania praw człowieka i zasad demokratycznych na Malediwach, w tym rozważenia tymczasowego wprowadzenia ukierunkowanych sankcji indywidualnych wobec osób, które nie szanują praw człowieka;

15.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, OBWE/ODIHR, Radzie Europy oraz rządowi Malediwów.

(1) Dz.U. C 140E z 9.6.2005, s. 165.
(2) Dz.U. C 346 z 21.9.2016, s. 60.
(3) Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0464.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności